OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW"

Transkrypt

1 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ODPADACH WYDOBYWCZYCH ORAZ Z USTAWY O ODPADACH Zespół Gospodarki Odpadami Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 15 czerwca 2011 r.

2 PLAN SPOTKANIA 1. Krótkie omówienie obowiązujących aktów prawnych. 2. Omówienie ustawy o odpadach wydobywczych: - zakres ustawy, wyłączenia, definicje, - obowiązki przedsiębiorców, - kompetencje organów, - przepisy przejściowe, - kary.

3 PLAN SPOTKANIA 3. Omówienie ustawy o odpadach: - obowiązki przedsiębiorców, - kompetencje organów, - kary. 4. Dyskusja.

4 AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr. 185, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. zm.), Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 z póź. zm.)

5 USTAWA O ODPADACH WYDOBYWCZYCH

6 USTAWA O ODPADACH WYDOBYWCZYCH Ustawa określa: 1. zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz niezanieczyszczoną glebą; 2. zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3. procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi; 4. procedury związane z zapobieganiem powaŝnym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.

7 ZASTOSOWANIE INNYCH USTAW W sprawach dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr. 185, poz z późn. zm.), z wyłączeniem rozdziału 7; W sprawach dotyczących składowania odpadów wydobywczych w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, stosuje się przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.);

8 ZASTOSOWANIE INNYCH USTAW W sprawach dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi będącymi odpadami promieniotwórczymi stosuje się przepisy ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.)

9 WYŁĄCZENIA Przepisów ustawy nie stosuje się do: odpadów powstałych w wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóŝ oraz ich magazynowania i przeróbki, które nie są bezpośrednio związane z tymi działaniami; odpadów powstałych w wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóŝ oraz ich magazynowania i przeróbki z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej; wtłaczania wód do górotworu w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze;

10 WYŁĄCZENIA od 1 maja 2012 r. mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóŝ, jeŝeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóŝ udzielona na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określa warunki i sposób ich zagospodarowania.

11 WYŁĄCZENIA W ustawie o odpadach przepisów ustawy nie stosuje się do : mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóŝ wraz z ich przerabianiem, jeŝeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóŝ udzielona na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania (zapis obowiązuje do 1 maja 2012 r.).

12 DEFINICJE ODPADY WYDOBYWCZE - odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóŝ. ODPADY PRZERÓBCZE - odpady wydobywcze ODPADY PRZERÓBCZE - odpady wydobywcze w formie stałej lub szlamu, które pozostają po przeróbce kopalin, przeprowadzonej w drodze procesów mechanicznych, fizycznych, biologicznych, termicznych lub chemicznych, a takŝe z połączenia tych procesów.

13 DEFINICJE HAŁDA obiekt przeznaczony do składowania stałych odpadów wydobywczych na powierzchni ziemi. OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH - obiekt przeznaczony do składowania odpadów wydobywczych w formie stałej, ciekłej, w roztworze lub zawiesinie, w tym tamy, hałdy i stawy osadowe;

14 DEFINICJE OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH KATEGORII A- jeŝeli: a) brak działania lub niewłaściwe działanie mogłoby spowodować powaŝny wypadek, b) składowane są w nim odpady niebezpieczne, c) składowane w nim odpady wydobywcze zawierają substancje lub preparaty niebezpieczne.

15 DEFINICJE Za obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie uznaje się wyrobisk górniczych wypełnianych odpadami wydobywczymi w celach rekultywacyjnych i technologicznych.

16 DEFINICJE STAW OSADOWY - obiekt przeznaczony do składowania drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, w tym powstałych w wyniku przeróbki, wraz ze zmieniającą się ilością wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki kopalin ze złóŝ, oraz z oczyszczania wody technologicznej.

17 DEFINICJE PRZERÓBKA: o procesy mechaniczne, fizyczne, biologiczne, termiczne i chemiczne, a takŝe o połączenie tych procesów, którym są poddane wydobyte kopaliny, o w tym zmiana ich objętości, klasyfikacja, rozdzielanie i ługowanie, a takŝe ponowna przeróbka poprzednio odrzuconych odpadów, z wyłączeniem procesów wytapiania, produkcyjnych procesów termicznych (innych niŝ wypalanie wapienia) i procesów metalurgicznych w celu przygotowania ich do wykorzystania.

18 DECYZJE ADMINISTRACYJNE Posiadacz odpadów wydobywczych, który prowadzi: działalność wydobywczą lub działalność przeróbczą lub obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowiązany uzyskać DECYZJĘ ZATWIERDZAJĄCĄ PROGRAM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYDOBYWCZYMI

19 PROGRAM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYDOBYWCZYMI Art. 9 ustawy określa zakres programu: 1. opis działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 2. opis działań mających na celu odzysk odpadów wydobywczych, jeŝeli jest on technologicznie i ekonomicznie uzasadniony oraz zgodny z przepisami o ochronie środowiska;

20 PROGRAM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYDOBYWCZYMI 3. określenie łącznej ilości odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku; 4. opis procesów, podczas których powstają odpady wydobywcze; 5. opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych; 6. zakres i sposób monitoringu wyrobisk górniczych zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 39 (warunki jakie powinny być spełnione w związku z wypełnianiem wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi);

21 W PRZYPADKU OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA DODATKOWO 7. ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (zgodnie z art. 10 ust. 2); 8. klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dokonaną zgodnie z oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 9. wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzględnieniem charakterystyki tych odpadów;

22 W PRZYPADKU OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA DODATKOWO 10. skutki dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowane unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych oraz działania zapobiegawcze, które naleŝy podjąć w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko podczas eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamknięciu; 11. opis technologii i środków technicznych słuŝących zapobieganiu powstawania poŝarów w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady zawierające części palne;

23 W PRZYPADKU OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA DODATKOWO 12. zakres i sposób monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 13. opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z rekultywacją terenu oraz procedurami po zamknięciu oraz monitoringu, z uwzględnieniem w szczególności:

24 W PRZYPADKU OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA DODATKOWO a) ustalenia niezbędnych działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, b) ustalenia działań związanych z rekultywacją terenu, c) sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

25 W PRZYPADKU OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA DODATKOWO 14. opis działań mających na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia stanu wód, oraz mających na celu zapobieganie lub minimalizację zanieczyszczenia powietrza i gleby; 15. wyniki badań terenu, na który moŝe wywierać wpływ 15. wyniki badań terenu, na który moŝe wywierać wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w zakresie ustalenia poziomu naturalnych stęŝeń substancji występujących w glebie.

26 PROGRAM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYDOBYWCZYMI Właściwy organ wydaje decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego oraz właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

27 PROGRAM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYDOBYWCZYMI Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do przeprowadzenia przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi co 5 lat. Posiadacz odpadów wydobywczych informuje właściwy organ o wszelkich zmianach w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi w formie pisemnego oświadczenia na temat zmian dokonanych w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi.

28 ZEZWOLENIE Podmiot który prowadzi obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych winien uzyskać ZEZWOLENIE. Art. 15 ustawy określa zakres wniosku: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2)lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

29 ZEZWOLENIE 3)dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu (po pojawieniu się rozporządzenia); 4) informację o tytule prawnym do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 5) informację o stosowanych technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 6) informację niezbędną do sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (obiekt u. o. w. kat. A).

30 ZEZWOLENIE Do wniosku załącza się: decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeŝeli jest wymagany.

31 ZEZWOLENIE Właściwy organ wydaje zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kat. A po sporządzeniu przez właściwego komendanta Państwowej StraŜy PoŜarnej zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

32 POZWOLENIE Odpady wydobywcze składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogą być z niego pozyskane po uzyskaniu POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW. Do pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydobywczych pozyskiwanych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych stosuje się przepisy ustawy o odpadach.

33 POZWOLENIE We wniosku naleŝy uwzględnić: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 4) informację niezbędną do sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (obiekt u. o. w. kat. A).

34 POZWOLENIE Właściwy organ wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozyskanych z obiektu unieszkodliwiania odpadów kat. A, po sporządzeniu przez właściwego komendanta Państwowej StraŜy PoŜarnej zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

35 DECYZJA NA ZAMKNIĘCIE Zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części wymaga zgody właściwego organu, w drodze decyzji, po przeprowadzeniu kontroli przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

36 DECYZJA NA ZAMKNIĘCIE Zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części wydaje się, gdy: posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody na zamknięcie; wojewódzki inspektor ochrony środowiska w zarządzeniu pokontrolnym wskazał potrzebę zamknięcia.

37 DECYZJA NA ZAMKNIĘCIE Art. 30 ustawy określa zakres wniosku: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

38 DECYZJA NA ZAMKNIĘCIE 4) dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu (po pojawieniu się rozporządzenia); 5) opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, w tym działania związane z jego realizacją; 6) datę zaprzestania składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

39 DECYZJA NA ZAMKNIĘCIE 7) harmonogram realizacji działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 8) harmonogram działań związanych z rekultywacją terenu; 9) sprawowanie nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

40 DECYZJA NA ZAMKNIĘCIE Do wniosku naleŝy załączyć: decyzję zatwierdzającą program odpadami wydobywczymi oraz gospodarowania projekt zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu

41 WYPEŁNIANIE WYROBISK GÓRNICZYCH ODPADAMI Wypełnianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi powinno odbywać się z uwzględnieniem następujących warunków: zabezpieczenia stabilności odpadów wydobywczych; zapobiegania zanieczyszczeniu gleby, wód powierzchniowych i podziemnych; zapewnienia monitoringu wyrobisk górniczych wypełnianych odpadami wydobywczymi.

42 WYPEŁNIANIE WYROBISK GÓRNICZYCH ODPADAMI Do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi pochodzącymi z własnego zakładu górniczego stosuje się przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

43 WYPEŁNIANIE WYROBISK GÓRNICZYCH ODPADAMI Do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi innymi niŝ z własnego zakładu górniczego stosuje się przepisy ustawy o odpadach zezwolenie na odzysk odpadów. JeŜeli wypełnianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi innymi niŝ z własnego zakładu górniczego jest prowadzone w ruchu zakładu górniczego, to zastosowanie mają równieŝ przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

44 WYPEŁNIANIE WYROBISK GÓRNICZYCH ODPADAMI Sposób realizacji warunków dotyczących wypełniania wyrobisk odpadami wydobywczymi określa się w planie ruchu zakładu górniczego, o którym mowa w art. 64 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Szczegółowe warunki dotyczące wypełniania wyrobisk górniczych w ruchu zakładu górniczego odpadami wydobywczymi określa art. 78 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

45 KOPMETENCJE ORGANÓW Organem właściwym do wydania decyzji administracyjnej z zakresu odpadów wydobywczych jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych; marszałek województwa - dla: a.) przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóŝ udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa,

46 KOPMETENCJE ORGANÓW b) instalacji do przerobu kopalin wydobywanych ze złoŝa metodą podziemną o przerobie nie mniejszym niŝ m 3 kopaliny rocznie, c) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogących przyjmować nie mniej niŝ 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niŝ ton; starosta - w pozostałych przypadkach.

47 OPŁATA SKARBOWA Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Zgoda na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 10 zł 616 zł 10 zł

48 OPŁATA SKARBOWA Pozwolenie na wytwarzanie odpadów: - duŝy przedsiębiorca - mikro, mały, średni 2011 zł przedsiębiorca 506 zł

49 WYŁĄCZENIA Z NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW USTAWY Do powstałych w wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóŝ oraz magazynowania i przeróbki: odpadów wydobywczych obojętnych, niezanieczyszczonej gleby oraz odpadów powstałych w wyniku wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu

50 WYŁĄCZENIA Z NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW USTAWY nie stosuje się przepisów ustawy w zakresie: uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu u. o. w., uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z pozyskiwaniem odpadów z obiektu u. o. w., uzyskania zgody na zamknięcie obiektu u. o. w., posiadania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami przez zarządzającego obiektem u. o. w., posiadania gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu w przypadku prowadzenia obiektu u. o. w.,

51 WYŁĄCZENIA Z NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW USTAWY wykazania w ocenie ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (staw osadowy), Ŝe stęŝenie cyjanku dysocjującego w słabym kwasie w miejscu zrzutu odpadów przeróbczych do stawu osadowego nie przekroczy 50 ppm (od r. 25 ppm, od r. 10 ppm), prowadzenia monitoringu po zamknięciu obiektu u. o. w.,

52 WYŁĄCZENIA Z NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW USTAWY zawiadomienia właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o kaŝdym zdarzeniu, które moŝe mieć wpływ na stateczność obiektu oraz o istotnych niekorzystnych skutkach dla środowiska ujawnionych w wyniku monitoringu (eksploatacja + po zamknięciu), Wyłączenie nie dotyczy odpadów, gleby i torfu składowanych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.

53 WYŁĄCZENIA Z NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW USTAWY Do odpadów wydobywczych innych niŝ niebezpieczne i obojętne nie stosuje się przepisów ustawy w zakresie: wykazania w ocenie ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (staw osadowy), Ŝe stęŝenie cyjanku dysocjującego w słabym kwasie w miejscu zrzutu odpadów przeróbczych do stawu osadowego nie przekroczy 50 ppm (od r. 25 ppm, od r. 10 ppm), prowadzenia monitoringu po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

54 WYŁĄCZENIA Z NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW USTAWY zawiadomienia właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o kaŝdym zdarzeniu, które moŝe mieć wpływ na stateczność obiektu oraz o istotnych niekorzystnych skutkach dla środowiska ujawnionych w wyniku monitoringu (eksploatacja + po zamknięciu), posiadania gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu w przypadku prowadzenia obiektu u. o. w.

55 WYŁĄCZENIA Z NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW USTAWY Wyłączenie nie dotyczy odpadów składowanych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.

56 ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz. U. Nr 86, poz. 477), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz. U. Nr 92, poz. 535).

57 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Posiadacz odpadów wydobywczych, który prowadził działalność w dniu poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie ustawy jest obowiązany dostosować swoją działalność do przepisów ustawy do dnia 1 maja 2012 r. (nie dotyczy składowisk zamkniętych na podstawie art. 54 ustawy o odpadach). Do dnia 1 maja 2012 r. posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowiązany do zatrudnienia osoby zarządzającej tym obiektem posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

58 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Zachowują waŝność dotychczas uzyskane świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami dla kierownika składowiska odpadów. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt Posiadacz odpadów prowadz cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowiązany dostosować się do wymagań dotyczących gwarancji finansowych do dnia 1 maja 2014 r. (do 30 kwietnia 2013 r. minister środowiska wyda rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczania i formy gwarancji).

59 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (staw osadowy) jest obowiązany wykazać w ocenie ryzyka tego obiektu, Ŝe stęŝenie cyjanku dysocjującego w słabym kwasie w miejscu zrzutu odpadów przeróbczych do stawu osadowego nie przekroczy 50 ppm (od r. 25 ppm, od r. 10 ppm).

60 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Dotychczas wydane pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowane i zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi dla istniejących obiektów, zachowują waŝność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłuŝej niŝ do dnia 1 maja 2012 r.

61 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Z dniem 1 maja 2012 r. wygasają koncesje na wydobycie kopalin ze złóŝ oraz plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, w części określającej warunki oraz sposób zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych usuwanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóŝ wraz z ich przerabianiem.

62 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Do dnia 1 maja 2012 r. do odpadów wydobywczych obojętnych, odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne oraz niezanieczyszczonej gleby nie stosuje się przepisów Tytułu V ustawy Prawo ochrony środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty podwyŝszone, administracyjne kary pienięŝne). Po 1 maja 2012 r. zwolnienie będzie dotyczyło tylko opłat za korzystanie ze środowiska.

63 KARY Za brak wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub w przypadku działania niezgodnie z decyzją Za brak wymaganego zezwolenia lub w przypadku działania niezgodnie z decyzją kara grzywny do zł albo kara aresztu kara grzywny do zł albo kara aresztu

64 KARY Za brak wymaganej zgody właściwego organu na zamknięcie obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego część albo w przypadku działania niezgodnie z decyzją kara grzywny do zł albo kara aresztu

65 USTAWA O ODPADACH

66 OBOWIĄZKI WYTWÓRCY ODPADÓW Wytwórcy odpadów są zobowiązani do uzyskania: DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI (powyŝej 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych), przedłoŝenia INFORMACJI o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (do 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych albo powyŝej 5 Mg rocznie odpadów innych niŝ niebezpieczne),

67 OBOWIĄZKI WYTWÓRCY ODPADÓW POZWOLENIA na wytwarzanie odpadów odpady będą powstawać w związku z eksploatacją instalacji (powyŝej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyŝej 5 tysięcy Mg odpadów innych niŝ niebezpieczne rocznie).

68 OBOWIĄZKI WYTWÓRCY ODPADÓW Wytwórca odpadów, który świadczy usługi w zakresie: budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, sprzątania, konserwacji i napraw, przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych jest obowiązany do uzyskania DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI.

69 ZWOLNIENIA Zwolnienie z obowiązku uzyskania decyzji oraz złoŝenia informacji dotyczy: odpadów komunalnych, odpadów z wypadków, odpadów powstałych w wyniku klęsk Ŝywiołowych, odpadów powstałych w wyniku powaŝnej awarii lub powaŝnej awarii przemysłowej, osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, właścicieli pojazdów przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontaŝu lub punktu zbierania pojazdów.

70 OBOWIĄZKI POSIADACZA ODPADÓW Podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarowania odpadami są obowiązane do uzyskania stosownych decyzji: zezwolenia na odzysk odpadów, zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na transport odpadów.

71 OBOWIĄZKI POSIADACZA ODPADÓW Decyzja łączna W przypadku prowadzenia kilku (lub wszystkich) rodzajów działalności moŝna uzyskać tzw. decyzję łączną.

72 OBOWIĄZKI POSIADACZA ODPADÓW Decyzja łączna Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeŝeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

73 KOMPETENCJE Organy wydające decyzje w zakresie gospodarki odpadami: marszałek województwa, regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta

74 OPŁATA SKARBOWA Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami, Pozwolenie na wytwarzanie odpadów: - duŝy przedsiębiorca - mikro, mały, średni przedsiębiorca, Zezwolenie na odzysk, zbieranie, unieszkodliwianie, zbieranie, transport odpadów 505 zł 10 zł 2011 zł 506 zł 616 zł

75 OPŁATA SKARBOWA Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki niebezpiecznymi, Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami Zmiana zezwolenia/pozwolenia 50% stawki podstawowej 10 zł 50% stawki podstawowej

76 OBOWIĄZKI POSIADACZA ODPADÓW Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

77 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH Dotyczy prowadzącego ewidencję odpadów Zestawienie naleŝy przekazywać obowiązkowo Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

78 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŝących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).

79 KARY ADMINISTRACYJNE Karę zł wymierza WIOŚ za m.in.: wytwarzanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki niebezpiecznymi lub zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z naruszeniem jej warunków, wytwarzanie odpadów bez złoŝenia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi lub prowadzenie gospodarki odpadami niezgodnie z przedłoŝoną informacją.

80 KARY ADMINISTRACYJNE Karę zł wymierza marszałek m.in. : posiadaczowi odpadów, który będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji, złoŝenia zbiorczego zestawienia danych nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

81 KARY ADMINISTRACYJNE Nowelizacja ustawy uchwalona została przez Sejm r.: łagodzi ww. karę, wprowadza karę 500 zł za nieprzedłoŝenie zbiorczego zestawienia danych lub zł za nieprzedłoŝenie sprawozdania w terminie nałoŝonym w decyzji wymierzającej karę.

82 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji ul. Racławicka 56, Kraków

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Gospodarka odpadami z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Bogusława Madej Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki ZłoŜem WyŜszy Urząd Górniczy Kielce 16.09.2011r. Ustawa o odpadach wydobywczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865. o odpadach wydobywczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa, mając na celu

Bardziej szczegółowo

- o odpadach wydobywczych wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o odpadach wydobywczych wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-183-07 Druk nr 217 Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne 1. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 138 poz. 865 USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 138 poz. 865 USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/52 Dz.U. 2008 Nr 138 poz. 865 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1136, z 2014 r. poz. 1101. o odpadach wydobywczych 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI

INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI INFORMACJE OGÓLNE Do wniosków dot. gospodarowania odpadami składanych do tut. organu należy dołączyd: 1) potwierdzoną odpowiednio za zgodnośd z oryginałem kopię: odpisu z KRS w przypadku spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1136, z 2014 r. poz. 1101. o odpadach wydobywczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1136 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa, mając na celu zapobieganie powstawaniu w przemyśle wydobywczym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 1136 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 1136 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 1136 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Opracowano na podstawie: (Dz.U.01.62.628, Dz.U.02.41.365, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.199.1671, Dz.U.03.7.78, Dz.U.04.96.959, Dz.U.04.116.1208, Dz.U.04.191.1956,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o odpadach wydobywczych (druk nr 162)

Opinia do ustawy o odpadach wydobywczych (druk nr 162) Warszawa, dnia 24 czerwca 2008 r. Opinia do ustawy o odpadach wydobywczych (druk nr 162) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa zmierza do transpozycji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel. 660 491 800 e-mail: t.skalecki@kujawsko-pomorskie.

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel. 660 491 800 e-mail: t.skalecki@kujawsko-pomorskie. Strona: 1 z 5 Wyszczególnienie Nazwa usługi Podstawa prawna Departament/osoba odpowiedzialna Wymagane dokumenty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń tel.

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U.2000.22.272 z dnia 31 marca 2000 r.) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 2012 poz. 1513 USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. 1), 2) o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych

Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych INVEST EXPO Ochrona środowiska jako wyzwanie Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych dr inż. Jurand BIEŃ Katowice, 8 grudnia 204 r. Ustawa o odpadach - regulacje w zakresie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Augustyńskiego Gdańsk tel , fax

Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Augustyńskiego Gdańsk tel , fax Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w firmie. Maciej Krzyczkowski

Gospodarka odpadami w firmie. Maciej Krzyczkowski Gospodarka odpadami w firmie Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Odpowiedzialność za odpady 2 Pozwolenia i zezwolenia 3 Ewidencja 4 Zmiany w przepisach o odpadach Ustawa o odpadach ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie Gospodarka odpadami w firmie Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Ustawa o odpadach 2 Odpowiedzialność za odpady 3 Pozwolenia i zezwolenia 4 Ewidencja Ustawa o odpadach 1 1 Nowa ustawa o odpadach

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dr Dominika Sułkowska Ekspert w zakresie ochrony środowiska Koordynator programów odpadowych Dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Data publikacji karty 2016-01-04 10:20:12. Odnośnik do e-formularza. Nie dotyczy.

Karta informacyjna. Data publikacji karty 2016-01-04 10:20:12. Odnośnik do e-formularza. Nie dotyczy. Karta informacyjna Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość roczna - odpady

Sprawozdawczość roczna - odpady Sprawozdawczość roczna - odpady Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza zgodnie z art. 75 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006.

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2015 Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie odpadami wydobywczymi w świetle najnowszych uregulowań prawnych

Zarządzanie odpadami wydobywczymi w świetle najnowszych uregulowań prawnych NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Ewa Kukulska-Zając, Marta Dobrzańska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Zarządzanie odpadami wydobywczymi w świetle najnowszych uregulowań prawnych Wstęp Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Data publikacji : 21.11.2013 KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 21. 11. 2013 r. w sprawie organów administracji publicznej właściwych do kontroli działalności, polegającej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

Planowanie gospodarki odpadami w Polsce w świetle. Krajowego planu gospodarki odpadami 2010

Planowanie gospodarki odpadami w Polsce w świetle. Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 Planowanie gospodarki odpadami w Polsce w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 Arkadiusz Dzierżanowski Zakopane 24 maja 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie -Jan Trzebiński Naczelnik Wydziału Inspekcji Kwiecień 2015 r. Każda

Bardziej szczegółowo

Karta usługi nr WS-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA. 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy.

Karta usługi nr WS-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA. 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy. Karta usługi nr WS-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeŝeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji rocznie powyŝej 1 Mg odpadów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Skuteczne wdrażanie nowych regulacji prawa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym przez organy kontroli

Skuteczne wdrażanie nowych regulacji prawa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym przez organy kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Skuteczne wdrażanie nowych regulacji prawa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym przez organy kontroli Warszawa Ożarów Mazowiecki, 27 czerwiec

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 249 poz. 1673 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r. Dz.U.10.28.145 USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15101 Poz. 1547 1547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Od dnia 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

wymaga dokonania zmian w przepisach ustawy o odpadach wydobywczych, ze względu na określenie w decyzjach Komisji Europejskiej obowiązków ciążących na

wymaga dokonania zmian w przepisach ustawy o odpadach wydobywczych, ze względu na określenie w decyzjach Komisji Europejskiej obowiązków ciążących na U Z A S A D N I E N I E Projekt niniejszej ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o odpadach wydobywczych,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Środowiska

Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Środowiska Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Lp. Instytucja odpowiedzialna za dany akt prawny Rodzaj (ustawa/ rozporządzenie)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 23 10 2008r. USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1557/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr 1557/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 roku Uchwała Nr 1557/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Druk nr 798 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 proponuje stosowanie

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1. Od czego mam zacząć? NaleŜy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12 złoŝyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe Warszawa 2 lipiec 2012

Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe Warszawa 2 lipiec 2012 SKŁADOWISKA ODPADÓW - ZAMYKANIE I REKULTYWACJE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe Warszawa 2 lipiec 2012 PODSTAWY PRAWNE PROCESU ZAMYKANIA I REKULTYWACJI

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" proponuje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA*

WYBRANE OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA* WYBRANE OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA* Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r.

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Podmiot zobowiązany do Rodzaj Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. z 2013 r. poz. 21) 1) Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji 1 Zadania WIOŚ Rodzaje kontroli Tryby zamykania składowisk Zakres kontroli

Bardziej szczegółowo

Wybrane najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach i innych ustaw dotyczących gospodarowania odpadami. Gdańsk, 22 marca 2018 r.

Wybrane najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach i innych ustaw dotyczących gospodarowania odpadami. Gdańsk, 22 marca 2018 r. Wybrane najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach i innych ustaw dotyczących gospodarowania odpadami Gdańsk, 22 marca 2018 r. Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach I. Wynikające

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Warszawa, lipiec 2011 r. Podstawy prawne kontroli IOŚ w zakresie gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

POWIAT OBORNICKI UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW

POWIAT OBORNICKI UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ OS.10 POWIAT OBORNICKI UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek spełniający wymagania z art. 42 ust.1 ustawy o odpadów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 5 DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 5 DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODOWISKA 50. W skład Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska wchodzą następujące oddziały: 1) Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Dzierżanowski

Arkadiusz Dzierżanowski Arkadiusz Dzierżanowski Art. 4. 1. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem: 1) wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium

Bardziej szczegółowo

Wszystko co musisz wiedzieć o

Wszystko co musisz wiedzieć o Wszystko co musisz wiedzieć o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592) Warszawa, 13.09.2018r UWAGA! Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Wzory sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dz.U.2018.1627 z dnia 2018.08.24

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI CZ.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI CZ. SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI CZ. II Sławomir Chybiński, progeo Sp. z o.o. Wrocław Paweł Szyszkowski,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 630, fax: + 48 91 42 45 627 wgkios@um.szczecin.pl www.szczecin.pl Imię

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY O ODPADACH WYDOBYWCZYCH

AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY O ODPADACH WYDOBYWCZYCH AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY O ODPADACH WYDOBYWCZYCH Bogusława Madej Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki ZłoŜem WyŜszy Urząd Górniczy Kielce 16.09.2011r. Przepisy wykonawcze do ustawy Dla pełnej funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 630, fax: + 48 91 42 45 627 wgkios@um.szczecin.pl www.szczecin.pl Imię

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPRAW ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAROCINIE

ZESTAWIENIE SPRAW ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAROCINIE ZESTAWIENIE SPRAW ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAROCINIE WYDZIAŁ ROZWOJU REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA Nazwa jednostki organizacyjnej Lp. 1 Rodzaj załatwianej sprawy DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dz.U.2014.1973 z dnia 2014.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Szczyrk, 6 grudnia 2013 r. 1 Dane pochodzące z: Systemu opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW Podstawa prawna: art. 180 pkt 3, art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 289 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Stan prawny

Załącznik nr 6 Stan prawny Załącznik nr 6 Stan prawny Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1998 r. z późn. zm.) zakazuje wprowadzania na polski obszar celny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie : przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Luboń na lata 2014-2032. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalno-prawne dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Wymagania formalno-prawne dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Wymagania formalno-prawne dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Warsztaty dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 27 czerwca 2017 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Zmiana sposobu nadzoru nad kąpieliskami W dniu 4 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U.

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Załącznik nr 1 Wykaz ustaw dotyczących problematyki azbestowej stan na styczeń 2011 r. 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/6002/zezwolenie-na-przetwarzanie-odpadow Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Szczegóły Kategoria sprawy

Bardziej szczegółowo