DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)"

Transkrypt

1 PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii Âlad Al-Kaidy Brytyjska policja udaremni a plany serii zamachów terrorystycznych w samolotach lecàcych z Wielkiej Brytanii do USA. Aresztowano oko o 21 osób. W adze na wszystkich brytyjskich lotniskach og osi y najwy szy poziom pogotowia antyterrorystycznego co spowodowa o sà znaczne opóênienia w ruchu lotniczym. Minister bezpieczeƒstwa krajowego USA Michael Chertoff powiedzia, e udaremniony spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii wskazuje na Êlad Al-Kaidy. Dodatkowe Êrodki ostro noêci wprowadzi a równie Litwa. Spó ka Lietuvos avialinijos wczoraj nie chcia a odwo aç lotów do Londynu mimo zalecenia brytyjskiego operatora lotnisk, by samoloty, które nie odlecia y do Heathrow pozosta y tam, gdzie sà a do odwo ania. Lotnisko przyjmowa o samoloty, które sà w powietrzu. Wczoraj Loty do Heathrow zawiesili europejscy przewoênicy m. in. Lufthansa, Iberia, Olympic, KLM i Air France. Tymczasem na najwi kszym pod wzgl dem liczby przewo onych pasa erów europejskim lotnisku Heathrow, wczoraj w kolejce do odprawy pasa erowie czekali trzy godziny. By to wynik zaostrzonych Êrodków bezpieczeƒstwa, wprowadzonych po wykryciu przez policj spisku, Konferencja o uzale nieniach ycie od innej strony Si ganie po u ywki to w przypadku wielu m odych ludzi jeden z etapów dojrzewania i nie da si ich ca kowicie przed tym uchroniç. Jednak nie oznacza to, e nic nie mo na zrobiç. Niebezpieczeƒstwa, jakie zagra ajà m odym ludziom, to m.in. narkomania, alkoholizm, nikotynizm, hazard, anoreksja. Listy nie zamyka tak e obserwowana od kilku lat u coraz wi kszej liczby ludzi zale noêç od komputera. W Êrod (9 sierpnia), w siedzibie Instytutu Polskiego w Wilnie odby a si konferencja zorganizowana g ównie dla m odzie y i pedagogów, a majàca na celu przedstawienie doêwiadczeƒ partnerów z Polski w walce z uzale nieniami. Jej goêçmi byli przedstawiciele gdaƒskiego oddzia u stowarzyszenia Monar Katarzyna Sobczak zast pca kierownika tej placówki, Danuta Hajdas prowadzàca w oêrodku terapi zaj ciowà, oraz Na najwi kszym pod wzgl dem liczby przewo onych pasa erów europejskim lotnisku Heathrow, wczoraj w kolejce do odprawy pasa erowie czekali trzy godziny Fot. ELTA majàcego na celu wysadzenie w czasie lotu kilku samolotów w powietrze. Niewyobra alny t ok Du a liczba pasa erów wczoraj przyjecha a na lotnisko w szczytowym okresie sezonu urlopowego, tylko po to, by na miejscu dowiedzieç si, i ich lot zosta Chantelle D ugot cka, ukasz Przybylski i Edyta Brodalka rówieênicy, którzy skorzystali z pomocy Monaru. Organizacja Monar, majàca charakter pozarzàdowy, powsta a w 1978 r. z inicjatywy Marka Kotaƒskiego (zginà tragicznie w 2002 r.), a zosta a zarejestrowana w 1981 r. Dzia a wed ug przepisów kodeksu etycznego Âwiatowej Federacji Spo ecznoêci Terapeutycznych. W 2005 r. Monar udzieli pomocy ponad 41 tys. osób, zatrudnia 680 pracowników, a dodatkowo na jego rzecz pracowa o 186 wolontariuszy. Historia gdaƒskiego Monaru zacz a si w 1983 r., kiedy do jego dyspozycji zosta oddany niewielki barak. W nim pierwsze osoby korzystajàce z terapii przeciwdzia ajàcej uzale nieniom proponowanej przez Monar uczyli si mieszkaç razem i razem prowadziç swój dom. (Dokoƒczenie na str. 2) odwo any lub jest opóêniony o wiele godzin. W poczekalniach panowa niewyobra alny t ok, poniewa wi kszoêç zdecydowa a czekaç na wyjaênienie sytuacji. Wokó lotniska Stansted, bazy Ryanair, utworzy y si gigantyczne korki uliczne, poniewa policja wprowadzi a obostrzenia przy parkowaniu. Samoloty ze Stansted odlatywaa y z trzygodzinnym opóênieniem. Donos na socjallibera ów bezzasadny Leki w torebkach Na lotniskach przy elektronicznych bramkach-wykrywaczach metalu ustawiono pojemniki, do których kobiety opró niajà zawartoêç torebek i neseserków z kremów, kosmetyków, które dotychczas wolno by o mieç w baga u podr cznym. (Dokoƒczenie na str. 4) Prokuratura nie wszcz a post powania Wileƒska prokuratura okr gowa nie rozpocznie wst pnego Êledztwa w prawie skargi cz onka Paƒstwowej Komisji Nadzoru Hazardu Petrasa Navikasa, dotyczàcej wsparcia spó ki hazardowej udzielonego dla Nowego Zwiàzku (socjallibera ów). Jak powiedzia prokurator generalny Algimantas Valantinas, do wszcz cia takiego Êledztwa potrzebna by by a podstawa prawna, a on takiej nie widzi. Natomiast powiàzania socjallibera ów i spó ki Olympic Casino Group Baltija zacz a badaç G ówna Komisja Wyborcza (GKW). Olympic Casino Group Baltija i Mecom Group (która w 2004 roku na kampani wyborczà socjallibera ów przeznaczy a 70 tysi cy litów) nale à do tego samego w aêciciela estoƒskiej spó ki Olympic Entretainment Group. GKW obiecuje Êledztwo przeprowadziç w ciàgu dwóch tygodni. Gdyby pojawi y si podejrzenia, e przedstawiciele socjallibera ów w Paƒstwowej Komisji Nadzoru Hazardu protegowali sponsorów partii, Nowy Zwiàzek mo e utraciç dotacje paƒstwowe. Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Nadzoru Hazardu âeslovas BlaÏys zwàtpi w zasadnoêç skargi Navikasa. Wed ug niego, sam Navikas w tym roku znalaz si na celowniku stró ów etyki Rzàdowa Komisja Etyki S u bowej w kwietniu ustali a, e Navikas naruszy zasady ustawy o interesach prywatnych i publicznych, poniewa wêród subiektów organizujàcych gry hazardowe rozpowszechnia swojà ksià k Kronika nadzorowania gier hazardowych (pami tnik). Navikas zaskar y decyzj stró ów etyki, a zanim sàd przyjmie decyzj, jego uprawnienia w Paƒstwowej Komisji Nadzoru Hazardu zosta y zawieszone dekretem prezydenta. BNS Kraj W NUMERZE Sentencja 3 Prawdziwe polskie kwiaty Od 20 do 30 lipca artystyczny zespó pieêni i taƒca Wilia pod kierownictwem Renaty Brasel przebywa na XII Âwiatowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. W festiwalu bra o udzia bardzo du o zespo ów z ca ego Êwiata: jak zwykle z kresów, ale tym razem aktywni byli mieszkaƒcy Europy Zachodniej PraworzàdnoÊç 5 Zachowaç zimnà krew OszuÊci za poêrednictwem telefonu potrafili wy udziç od 71-letniej staruszki, mieszkanki Wi komierza, 5 tysi cy litów. Kr tacze potrafili telefonicznie wmówiç s dziwej kobiecinie. e jej wnuk pobi cz owieka i aby si wykr ciç od kary powinien zap aciç. Na luzie 6 Zawód czy diagnoza? Z pewnoêcià cz Êç z was przynajmniej raz zastanawia a si nad wyborem przysz ego zawodu. Cz Êç z was ju tego wyboru dokona a, i, byç mo e, teraz zastanawia si nad s usznoêcià tego wyboru. Sport 9 Bezapelacyjne zwyci stwo Turowej Tylko 21. miejsce na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w chodzie na 20 km zaj a reprezentantka Litwy Sonata Milu auskaitò. Wielcy chcà byç mali po Êmierci, mali chcà byç wielcy za ycia. Seneka

2 2 KRAJ Kalejdoskop aktualnoêci Po egnanie Bernarda adysza z Wilnem Jak poinformowa redakcj Kuriera Ryszard Liminowicz, wiceprezes Towarzystwa Mi oêników Wilna i Ziemi Wileƒskiej w Poznaniu, w najbli szà sobot do Wilna przyje d a Bernard adysz z ma onkà. Ten znany wszystkim przez dziesi ciolecia czo owy bas Europy egna si z ukochanym Wilnem i Matkà Boskà Ostrobramskà. Ostatni raz zaêpiewa w Wilnie z Kapelà Wileƒskà. Otrzymujàc nagrod urawiny podczas poznaƒskiego Kaziuka oraz wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, powiedzia i czuje si spe nionym cz owiekiem i pragnie si tylko jeszcze po egnaç z Wilnem i Matkà Mi osierdzia. Czas pobytu Bernarda adysza w Wilnie (12-15 sierpnia 2006) jest szczególny, gdy zbiega si z bardzo wyrazistymi datami i akcentami o charakterze religijnym i patriotycznym. Wraz z ma onkà oraz osobami towarzyszàcymi Bernard adysz planuje wziàç udzia w sk adaniu wieƒców na p ycie Marsza ka Pi sudskiego i w Êwi ceniu darów Ziemi Wileƒskiej ( Matki Boskiej Zielnej ). GoÊcie planujà te z o yç wizyt w szkole polskiej w Duksztach Pijarskich, gdzie dla nich wystàpià dzieci i gdzie zaplanowana jest biesiada nad Wilià. Inf. w. Uspaskich mia informacj Europarlamentarzystka Ona Jukneviãienò wczoraj przyzna a si do spotkania z by ym liderem Partii Pracy Wiktorem Uspaskichem, do którego dosz o podczas ubieg ego weekendu w Moskwie. By y lider PP mia powiedzieç pos ance, e na Litw nie wraca, gdy posiada informacj, e trafi do wi zienia. Emeryci sà zapraszani na kursy komputerowe Zwiàzek Emerytów Litwy Boãiai od jesieni br. organizuje bezp atne kursy dla emerytów i osób w wieku przedemerytalnym. 1,85 mln. Lt na szkolenia przeznaczy a Unia Europejska. Kursy planuje si zorganizowaç w 20 miastach Litwy. Zwiàzek Emerytów Litwy Boãiai, jednoczàcy 41 tys. cz onków, zajmuje si dzia alnoêcià oêwieceniowà, popularyzuje dzia alnoêç w zakresie pomocy wzajemnej, dobroczynnoêci oraz opieki. Wdowa doêwiadczona po raz kolejny Wdowa po znanym pisarzu i naukowcu Gintarasie Beresneviãiusie znów jest ch ostana przez los. Kobieta nie mo e uwolniç si z podejrzeƒ, e jej mà nie zmar Êmiercià naturalnà. W dniu pogrzebu sta o si kolejne nieszcz Êcie. Wczoraj oko o godziny 15, obok Domu Pogrzebowego córk Beresneviãiusów Gintarò potràci samochód. Nieszcz Êcie mia o miejsce, kiedy z sali Domu Pogrzebowego ju by wyniesiony grób, kwiaty, wianki i katafalk mia odjechaç na miejsce wiecznego spoczynku kowieƒski cmentarz Romaini. Jedenastoletnia Gintarò w pewnym momencie pobieg a za matkà i nie zauwa y a nadje d ajàcego samochodu Renault Laguna. Dziewczynka potràcona przez samochód upad a i dozna a urazu g owy. W szpitalu dziewczynce udzielono pierwszej pomocy i wypuszczono do domu. Lekarze Gintarò zalecili spokój. Z tego powodu córka nie mog a uczestniczyç w pogrzebie ojca. Sierotà zosta a te dziewi cioletnia Agnò. Narkotyki na sum 11 tysi cy litów Funkcjonariusze wydzia u zorganizowanej przest pczoêci mariampolskiej policji we wtorek póênym wieczorem zatrzymali samochód, w którym by a przewo ona paczka, zawierajàca narkotyki na sum 11 tysi cy litów. Jak poinformowa komisariat policji w Mariampolu, handlowców narkotykami zatrzymano we wsi Vinã ko o Mariampola. Policja zatrzyma a 19-letnià M. M., która prowadzi a samochód Volkswagen Golf. Razem z M. M. jecha o dwóch mieszkaƒców Wy kowyszek. Wszystkie osoby zosta y zatrzymane. W znajdujàcym si schowku w salonie pojazdu funkcjonariusze znaleêli 61,4 gramów substancji narkotykowych pochodzenia roêlinnego. BNS Adres redakcji Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax ISSN Redaktor naczelny Ro bert Mic kie wicz (tel , Dziennikarze: Kry sty na Ada mo wicz Aleksander Borowik za st. re d. na cz. (tel ), Anna Cebula He le na G ad kow ska, Sabina Juchniewicz, Irena Mikulewicz Witalis Masenas Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Wspó pracownicy: Da nu ta Ka mi le wicz, Ma go rza ta Ko zicz, Ja dwi ga Pod most ko, Jan Sienkiewicz, Ali na So bo lew ska, Ju lit ta Tryk Sekretariat: Wan da Za jàcz kow ska tel ), Zygmunt danowicz (se rier wi len ski.lt, tel ) se kre tarze odpowiedzialni, Daniel Mackiewicz zast. sekr., Ro man Ostro uch, Alina Baniukiewicz, Edgar Jarmo owski a ma nie kom pu te ro we, Lu cja Stan ke vičiūtė projektant graficzny, Walentyna Ma ul, Halina Taukin sk ad komputerowy, Barbara Mintautienė t umacz, Bronis awa Michaj owska, Iwona Aleksandrowicz styl-korekta Zbi gniew Mar ko wicz pro mo cja (tel ), Da riusz Gusz cza, Weronika Wojsznis re kla ma (tel , e-ma il: re kla rier wi len ski.lt), Jolanta Osoba kier. dzia u projektów, Andrzej Podworski kol por ta -pre nu me ra ta (tel , e-ma il: kol rier wi len ski.lt). Nak ad egz. Ma te ria ów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tekstów. Za treêç og o szeƒ re dak cja nie od po wiada. Opi nie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze sà zbie ne z opi nià re dak cji. Sekretarz odpowiedzialny wydania Zygmunt danowicz Wydawca Vš Į Kurier Wilenski. Dy rek tor spółki Ro man Ba ra now ski (tel ). Druk UAB KLION Dział promocji, reklamy, kolporta u i prenumeraty Vš Į Vilnijos žodis Wsparcie finansowe Senat RP i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Litewska Komisja Obywatelska popar a dà enia Amerykanki Komisja Obywatelska za Komisja Obywatelska rekomendowa a prezydentowi w drodze wyjàtku nadaç obywatelstwo Litwy Katie Douglas, poniewa wed ug zmienionej ustawy o obywatelstwie pojawi y si podstawy prawne do wykonania tego czynu powiedzia po wczorajszym posiedzeniu w pa acu prezydenckim cz onek Komisji Obywatelskiej, sekretarz Ministerstwa SprawiedliwoÊci Paulius Koverovas. Wed ug niego, motywacjà nadania litewskiego obywatelstwa mogà byç interesy publiczne, a sport jest jednà ze sfer, które wspiera paƒstwo. Rzecznik prasowy prezydenta Valdasa Adamkusa Rita Grumadaitò powiedzia a, e decyzj w kwestii nadania obywatelstwa Litwy amerykaƒskiej koszykarce prezydent Konferencja o uzale nieniach ycie od innej strony (Dokoƒczenie ze str. 1) DziÊ gdaƒski oddzia Monaru mieêci si w zabytkowym obiekcie wpisanym do rejestru wojewody. W 1988 r. ten pi kny na pierwszy rzut oka budynek przekaza monarowcom wojewoda gdaƒski za symbolicznà z otówk. Szybko wysz o na jaw prawdziwe pod o e tego hojnego daru, bowiem by on w 80 procentach zrujnowany. Budynek uda o si przywróciç do dawnej ÊwietnoÊci dzi ki pomocy trzech górali i monarowskiej m odzie y. Katarzyna Sobczak wyg osi a wyk ad o historii i zasadach funkcjonowania Monaru, przedstawi a sposoby zapobiegania uzale nieniom, a tak e mówi a o innych problemach spo ecznych, jak bezdomnoêç, odrzucenie ludzi starych i schorowanych, a tak e odsuni cie si od ludzi chorych, przebywajàcych w hospicjach. O tych problemach jako pierwszy w Polsce zaczà mówiç g oêno legendarny za o yciel Monaru Marek Kotaƒski. G ówna zasada ludzi pracujàcych na rzecz Monaru brzmi: Ka dy cz owiek ma szans, na nikim nie stawiamy krzy yka, ale ludzie korzystajàcy z pomocy oêrodków monarowskich muszà uwierzyç, e najwa niejsze jest dzia anie na rzecz w asnego dobra. W czasie debaty Katarzyna Sobczak mówi a o metodach podejmie w najbli szym czasie. Wniosek o nadaniu litewskiego obywatelstwa Amerykance przedtem by odrzucony. Jednak teraz Komisja Obywatelska, bioràc pod uwag poprawki ustawy zaakceptowane przez Sejm, popar a nadanie obywatelstwa. W lipcu br. w przyêpieszonym trybie przyj to wystosowanà przez prezydenta poprawk do ustawy, która zezwoli prezydentowi na nadanie w drodze wyjàtku obywatelstwa litewskiego, gdy jest to zwiàzane z interesami publicznymi lub promowaniem kraju. Dotychczas obywatelstwo Litwy w drodze wyjàtku mo na by o nadaç tylko za zas ugi, którymi osoba szczególnie znaczàco przyk ada si do wzmacniania paƒstwowoêci i mocy Litwy oraz autorytetu kraju na arenie mi dzynarodowej. Stara ustawa nie dawa a prezydentowi mo liwoêci wykorzystywanych w leczeniu i rehabilitacji uzale nieƒ, m.in. o zaj ciach plastycznych, muzycznych, a nawet zainteresowaniu sportami ekstremalnymi. Moim zdaniem mówi a Katarzyna Sobczak najwa niejsza jest rodzina, bo w niej cz owiek od najm odszych lat uczy si podejmowania decyzji dotyczàcych swojego ycia. Poza tym nale y ograniczyç prawnie dost p do u ywek, organizowaç m odzie y czas wolny tak, by ekscytacji i wra eƒ nie musia a poszukiwaç w inny sposób oraz prowadziç szereg spotkaƒ psychologiczno-edukacyjnych. Majà Piàtek, 11 sierpnia 2006 r. nadania obywatelstwa litewskiego koszykarce wileƒskiego klubu TEO, Amerykance Katie Douglas, która chcia aby reprezentowaç litewskà dru yn w dniach wrzeênia na odbywajàcych si w Brazylii kobiecych mistrzostwach Êwiata w koszykówce. Bez obywatelstwa litewskiego koszykarka nie b dzie mog a graç w litewskiej dru ynie koszykarskiej, która po raz pierwszy w historii stawia przed sobà cel wystartowania na igrzyskach olimpijskich, jakie b dà mia y miejsce w Pekinie w 2008 roku. W maju ubieg ego roku prezydent Valdas Adamkus za szczególne zas ugi sportowe i wys awianie Litwy, za wol i poêwi cenie si w dà eniu do zwyci stwa w zawodach Euroligi FIBA roku odznaczy Katie Douglas orderem Za zas ugi dla Litwy krzy em rycerskim. W. M. Dyrektor i ksi gowa spó ki budowlanej oskar eni o p acenie w kopertach Przyznali si do winy Paƒstwowa Inspekcja Podatkowa (PIP) i Urzàd Badania Przest pstw Finansowych (UBPF) wykry y jeszcze jeden przypadek p acenia wyp at w kopertach. W koƒcu lipca w celu sprawdzenia donosu specjaliêci z PIP powiatu wileƒskiego razem z funkcjonariuszami UBPF powiatu wileƒskiego przybyli do jednej z wileƒskich firm budowlanych. Ustalono, e wyp aty pracownicy otrzymali w kopertach. W czasie przeszukania funkcjonariusze znaleêli 13 kopert, w których by o ponad 32 tysiàce litów, przygotowanych w celu wydania ich dla pracowników. Na kopertach by y wypisane nazwiska pracowników, którym zamierzano te pieniàdze wyp aciç. Funkcjonariusze UBPF i PIP ustalili, e dla 14 pracowników wyp acono 33 tysiàce litów, których, jak si podejrzewa, nie wniesiono do ksi gowoêci spó ki. W ksi gach wyp at, znalezionych w siedzibie spó ki, by y wskazane imiona i nazwiska pracowników i sumy wyp aconych dla nich wyp at, ale wszystkie te dane nie by y wciàgane do ksi gowoêci spó ki budowlanej. Wed ug ksiàg znalezionych przez funkcjonariuszy PIP i UBPF ustalono, e od 1 stycznia 2005 roku do lipca br. pracownikom wyp acono litów, ale suma ta nie zosta a zaksi gowana. Z powodu nieuiszczonych podatków bud et paƒstwa dozna litów strat. Przes uchani jako Êwiadkowie pracownicy spó ki potwierdzili, e, zgodnie ze znalezionymi ksi gami, cz Êç wyp at otrzymywali gotówkà. Z powodu tego faktu nadal kontynuuje si wst pne Êledztwo, wszcz te w zwiàzku z donosem. Nadzoruje go prokuratura okr gowa m. Wilna. Aktualnie funkcjonariusze UBPF prowadzà 24 Êledztwa wst pne w sprawie mo liwego prowadzenia nieuczciwej ksi gowoêci przy wyp acaniu wyp at dla pracowników. W ciàgu 7 miesi cy br. do sàdów przekazano 6 spraw karnych. BNS Organizatorzy konferencji przygotowali te jednodniowà wystaw w bibliotece Instytutu Polskiego, sk adajàcà si z prac plastycznych, które wykonujà m odzi ludzie w ramach terapii zaj ciowej Fot. Marian Paluszkiewicz one nauczyç, jak rozumieç siebie, nawiàzywaç kontakty i wyra aç uczucia. Uczestnicy konferencji dowiedzieli si tak e o sposobach finansowania Monaru, które odbywa si z zasobów Ministerstwa Finansów Narodowego Funduszu Zdrowia i samorzàdów terytorialnych, w bud etach których znajdujà si Êrodki na ten cel. Osoby, które przyby y na t konferencj, g ównie uczniowie i studenci, zadawali nurtujàce ich pytania, m.in. na temat narkotyków, leczenia, a tak e innych problemów, z którymi stykajà si pracownicy Monaru. A. C.

3 Piàtek, 11 sierpnia 2006 r. KRAJ 3 XII Âwiatowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie Prawdziwe polskie kwiaty Od 20 do 30 lipca artystyczny zespó pieêni i taƒca Wilia pod kierownictwem Renaty Brasel przebywa na XII Âwiatowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. W festiwalu bra o udzia bardzo du o zespo ów z ca ego Êwiata: jak zwykle z kresów, ale tym razem aktywni byli mieszkaƒcy Europy Zachodniej obecne by y chóry z Niemiec, Francji, Belgii. Przylecieli zza oceanu równie Polacy z USA. MieliÊmy wi c bardzo zró nicowane pod wzgl dem pochodzenia towarzystwo. Próby jak rozrywka Dyrektorem artystycznym i g ównym naszym dyrygentem by Przemys aw Pa ka niepowtarzalny cz owiek o Êwietnym poczuciu humoru. Próby pod jego kierownictwem by y nie tylko owocnà pracà, ale i przyjemnie sp dzonym czasem niemal rozrywkà. Naszà pilotkà by a Magda wspania a i bardzo odpowiedzialna osoba! Dzi ki niej zespó zawsze by tam, gdzie mia byç, zawsze w por, i nigdy nie pozostawa bez opieki. Pani Magda by a nie tylko super pilotkà, ale i niezastàpionà towarzyszkà! Po raz kolejny goêciliêmy w miasteczku Pomorza po o onym oko o 80 km od Koszalina Âwidwinie. Miasteczko s ynie z koêció ka owini tego legendami i tajemnicami. Po zwiedzeniu w aênie tej Êwiàtyni mieliêmy koncert w sali Zamku Âwidwiƒskiego u publicznoêci wywo aliêmy fal wzruszeƒ. Âwidwin przyjà nas niezmiernie goêcinnie po koncercie zaproszono nas na obiad, nast pnie zaprowadzono do aquaparku. To by relaks! Koncert przeglàdowy Koncert przeglàdowy odby si 22 lipca w Ba tyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. WykonaliÊmy szereg mniej i bardziej skomplikowanych utworów z naszego repertuaru wêród nich: Jest dro yna, Mazur bi gorajski, Jak pogna a stara baba nie atwy utwór ze szczyptà czarnego humoru..., i inne. ByliÊmy niemal zdumieni i rozczarowani, gdy dowiedzieliêmy si o wyborze jury mianowicie, pozwolili nam Do Polski prosto z balu maturalnego Przed koncertem galowym do naszej bursy zawita Marsza ek Senatu RP Bogdan Borusewicz zaêpiewaç proêciutkà i krótkà piosenk pt. U yjmy dziê ywota. A my si tyle wysilaliêmy przy tej Jak pogna a stara baba... Chrzciny nowych zespolanek 24 lipca urzàdziliêmy w zespole chrzciny. Ofiarami tego obrz du pad y Ela Jurgielewicz, Agnieszka Wojciechowska, Greta Macedoƒska i Dominika Kajdanowicz. Dziewczyny mia y pokonaç szereg przeszkód i spe niç mnóstwo poleceƒ i rozkazów przewodników chrzcin, zanim otrzyma y tytu y zespolanek. ZaÊpiewaç, uk oniç si, odpowiedzieç na kilka pytaƒ dotyczàcych historii zespo u, poskakaç na jednej nodze to wszystko by o niezb dne do zas u enia na imi zespolaka. W roli chrzcicieli czuliêmy si, no, jednym s owem pe ni w adzy! Do tak wa nego Êwi ta mieliêmy odpowiednie stroje... Dziewcz ta mia y na sobie letni zwiewny strój na ludowy: podspódnice, na tu owiu chustka, korale, kwiatuszek, no i oczywiêcie, buty. Natomiast ch opacy ubrali tuniki (za nie nam s u y y przeêcierad a). A najwa niejsza postaç nasza kierowniczka wcieli a si w rol Niech kierowca wiezie nas z powrotem... W dniach lipca 2006 roku polskie dzieci z Bia orusi i Litwy dzi ki opiece DolnoÊlàskiego Oddzia u Stowarzyszenia Wspólnota Polska wypoczywa y w OÊrodku Wakacyjnym w Odrowà u Podhalaƒskim niedaleko Zakopanego. Wycieczki mieliêmy ka dy dzieƒ. ZwiedziliÊmy Tatry, Kasprowy Wierch (2000 m n. p. m.). Ca y dzieƒ sp dziliêmy w Krakowie, zwiedziliêmy tam Wawel, Katedr Krakowskà. Prawie ka dy dzieƒ byliêmy w Zakopanem, chodziliêmy po górach oraz nad jezioro Morskie Oko (1400 m n. p. m.), którego g bokoêç wynosi 50 m. ZwiedzaliÊmy groty. Wieczorami mieliêmy zabawy i ogniska. MieszkaliÊmy w sympatycznej kamienicy Caritasu, tu przy wspania ych górach. Nasze dzieci nawiàza y kontakty z dzieçmi z Polski, które by y na kolonii w pobliskiej szkole. Mia em pod swojà opiekà 12-osobowà grup dzieci z Kowna, Druskiennik i Kiejdan. Dotychczas Polsk zwiedza em pod opiekà innych, a w tym roku prostu z balu maturalnego biegiem na Plac Zamkowy Kowna. Tutaj zebra em swojà grup i... w drog do Polski. W imieniu w asnym oraz ca ej grupy pragn podzi kowaç pani Ilonie Gosiewskiej, która dla nas by a osobà g ównà (organizator obozu), oraz pani Kasi (przepraszam, nazwiska nie zapami ta em) za ich trud, poêwi cenie i szlachetne serce. Wypoczynek by wspania y. Dzieci pokocha y polskie góry i ca à Polsk. Gdy powróciliêmy do Kowna, wo a y: Niech kierowca wiezie nas z powrotem.... Edwin Praniewicz rejon kowieƒski Fot. archiwum rzymskiego cesarza (okrucieƒstwem wydawanych rozkazów dorównywa a Neronowi) i mia a na sobie lekkie sukno do ziemi oraz laurowy wieniec... (troch podrobiony ten wieniec by, no ale przypomina laurowy w ka dym razie). Organizatorom chrzcin nie brakowa o fantazji. Oto przepis na odlotowà mieszank, którà mieli prze knàç nasi niedojrzali zespolacy: galaretka zielona i czerwona, sok KubuÊ, czekoladowy krem, s one orzechy, mineralna woda, ciastka pokruszone, sól, garêç kawy, cytryna, salami.. No i? Godne podziwu, e potrafili to spo yç i zajeêç czosnkiem?... Dziewcz ta równie musia y z o yç przysi g dla naszej pani cesarz o wiernym i pe nowartoêciowym uczestnictwie w yciu zespo u. Przed koncertem galowym do naszej bursy zawita Marsza ek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Przy spotkaniu z nim ÊpiewaliÊmy piosenki powitalne, a jedna z nas, Krystyna Cynkowicz, zaprosi a senatora do taƒca przy akompaniamencie Walca Wileƒskiego. Koncert galowy odby si 26 lipca, we Êrod, w Amfiteatrze koszaliƒskim. Rozpoczà si o 20 i trwa oko o 2,5 godziny. Nie omin y nas drobne przygody w po owie wyst pu taƒczàcych dzieci zamilk a muzyka, ale to nie zmiesza o dzielnych maluchów sprawnie dokoƒczyli krakowiaka bez akompaniamentu dêwi ków... PublicznoÊç goràco wspiera a ma ych bohaterów oklaskami. W ogóle usterek technicznych nie brakowa o ale to by prawdziwy pech, bo na próbach wszystko sz o doskonale. Wi c jakieê licho chcia o nam popsuç koncert ale nie, nic nas nie powstrzyma o przed krzewieniem polskoêci Êpiewem i taƒcem. Mia yêmy zaszczyt staç w pierwszym rz dzie (niestety faceci po prostu nie mieli innego wyboru, musieli staç za nami...) jakie by yêmy z tego powodu zadowolone! Zawsze to chce si byç na pierwszym planie... I to tylko dzi ki naszym niepowtarzalnym owickim strojom normalnie wszystkich murowa o na ich widok! A sà naprawd warte uwagi spójrzcie na zdj ciu wyglàdamy jak prawdziwe polskie kwiaty! Wilia otrzyma a od marsza ka Borusewicza wyró nienie za wysoki poziom artystyczny chóru. Po zakoƒczeniu koncertu wr czy nam nagrod. ByliÊmy z tego powodu bardzo z siebie dumni. Dzieci z Kowna, Druskiennik i Kiejdan w Tatrach Koncert w Katedrze W piàtek 28 lipca mieliêmy koncert w katedrze koszaliƒskiej pod wezwaniem N. M. P. Nasz zespó razem ze wszystkimi chórami wykona utwór fina owy Psalm 150 Zbigniewa Kozuba z orkiestrà. Kompozytor sam bra bezpoêredni udzia w koncercie gra na organach. By a to premiera wykonania jego wspó czesnego psalmu. Utwór by bardzo trudny do wykonania, zw aszcza dla sopranów musia y si uporaç z sol drugiej oktawy przez oko o 5 minut, co jest nie lada wyczynem... Chóry polonijne bra y udzia w tym koncercie w ramach Mi dzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. OtrzymaliÊmy satysfakcj z uczestniczenia w tej uroczystoêci organowa muzyka wprawia w g bokà zadum... W przeddzieƒ odjazdu mieliêmy po egnalne ognisko to by a wspania a zabawa. Jednà z najwi kszych atrakcji by konkurs Miss Festiwalu, którego zwyci zcami zostali... wszyscy uczestnicy! Taki by wybór jurora. A u ywam rodzaju m skiego mówiàc o uczestnikach, poniewa zespó Gorol z Czech nie móg wydelegowaç kobietki (chór sk ada si tylko z m czyzn), wi c konkurowaç z dziewczynami odwa y si Roman Rusz. Wilia natomiast w czasie wyst pu popisa a si swymi nieprzemijalnymi przebojami: rap na ludowo W moim ogródecku w wykonaniu Andrzeja Malinowskiego oraz do melodii Nocka szumia a piosenka o intymnej nocy kurki i kogucika... Pobyt w Koszalinie dostarczy nam bardzo wszechstronnych doznaƒ i wzbogaci duchowo oraz intelektualnie. Wypady nad morze urozmaica y nasz wolny czas, a próby ze wspania ymi dyrygen tami dokszta ci y nas muzycznie. Mnóstwo nowych przyjació z ca ego Êwiata, wymiana prze yç z nimi to by a ciekawa przygoda. Basia Jancewicz Fot. archi-

4 4 ÂWIAT Piàtek, 11 sierpnia 2006 r. W D akarcie trwa rekrutacja ochotników na wojn z Izraelem Muzu manie chcà umieraç za Liban Premier Hiszpanii wola za o yç palestyƒskà chust na znak poparcia dla Libanu, ni ryzykowaç, e w jego kraju dojdzie do powtórki z Madrytu. Obecny konflikt na Bliskim Wschodzie jest dla Êwiata arabskiego nowym frontem w wojnie Zachodu z islamem. Zdj cia rozpaczajàcych rodzin i zabitych cywilów stanowià od kilku tygodni elazny repertuar programów informacyjnych na ca ym Êwiecie, ale nikt nie poêwi ca im tak du o miejsca jak telewizje w krajach arabskich. Po bombardowaniu w Kanie, gdzie zgin o co najmniej 28 osób, Al- D azira przez kilka godzin bez przerwy pokazywa a, jak ratownicy przekopujà w asnymi r koma ruiny i wydobywajà z nich cia a kolejnych dzieci. Budynek zosta ostrzelany przez izraelski samolot, ale arabskie media podkreêla y, e rakieta by a wyprodukowana i dostarczona do Izraela przez Stany Zjednoczone. Dla wielu muzu manów to wystarczajàcy dowód, e Ameryka i jej sojusznicy wyruszyli na kolejnà wojn ze Êwiatem islamu. Przeciàgajàce si negocjacje w sprawie zakoƒczenia konfliktu tylko ich utwierdzajà w tym przekonaniu. Nowy d ihad Zachodni przywódcy starajà si ukrywaç obawy, e przed u ajàcy si konflikt w Libanie mo e byç kolejnym pretekstem dla radyka ów, wzywajàcych do d ihadu przeciwko Zachodowi. W Stanach Zjednoczonych zagro enie terrorystyczne utrzymywane jest na sta ym poziomie. Nie mamy wiarygodnych informacji, wskazujàcych na prawdopodobieƒstwo zamachów mówi rzeczniczka Departamentu Bezpieczeƒstwa Narodowego Michelle Petrovich. Amerykaƒskie w adze apelujà jedynie do obywateli, aby w czasie kryzysu na Bliskim Wschodzie zachowali wi kszà czujnoêç ni zwykle. W Europie widaç jednak coraz wi kszà nerwowoêç. Niemiecki rzàd mówi o radykalizacji nastrojów wêród Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii Âlad Al-Kaidy (Dokoƒczenie ze str 1) Pasa erowie, którzy na pok ad muszà zabraç lekarstwa np. inhalatory (astmatycy), czy ig y i insulin (cukrzyca), albo mleko (karmiàce matki) muszà przejêç osobnà kontrol i umieêciç medykamenty w przezroczystej torbie. Na pok ad nie mo na zabieraç alkoholu zakupionego w sklepach wolnoc owych, ani flakoników z perfumami, co negatywnie odbija si na sprzeda y. Zakaz obejmuje te telefony komórkowe i laptopy. Substancje mia y byç niewykrywalne Wed ug telewizji Sky, terroryêci planowali równoczesny zamach na Dla wielu muzu manów obecny konflikt jest kolejnym dowodem na przeêladowanie Êwiata islamu przez Izrael i jego zachodnich sojuszników Fot. ELTA tamtejszych muzu manów. Im d u ej trwa konflikt na Bliskim Wschodzie, tym wi ksze jest prawdopodobieƒstwo zamachów terrorystycznych na Êwiecie, dotyczy to równie Niemiec mówi w wywiadzie dla dziennika Bild szef niemieckiego MSW Wolfgang Schäuble. W Wielkiej Brytanii, gdzie rok temu ekstremiêci zdetonowali cztery bomby, zabijajàc 52 niewinne osoby, stopieƒ zagro enia terrorystycznego od d u szego czasu okreêlany jest jako bardzo powa ny. Ostatnie badania wskazujà na szybko rosnàcà liczb brytyjskich muzu manów, którzy uwa ajà, e szeêç, a nawet dziewi ç samolotów, odlatujàcych z Wielkiej Brytanii do USA przy u yciu p ynnych substancji chemicznych przemyconych na pok ad w baga u podr cznym. Substancje mia y byç niewykrywalne przez urzàdzenia do przeêwietlania baga u i po àczone na pok adzie w ÊmiercionoÊne, wybuchowe mieszanki. Policja mówi a o zamachach na niewyobra alnà skal i o aresztowaniu 21 osób w Londynie, okolicach i w Birmingham, okreêlanych jako Azjaci (najprawdopodobniej muzu manie pochodzenia pakistaƒskiego) rozpracowanych w wyniku wielomiesi cznego dochodzenia, oraz o natychmiastowym zagro eniu. Zamach na prokuratora w Inguszetii Zemsta za Basajewa? Jedna osoba zgin a, a 13 zosta o rannych w zamachu bombowym, do którego dosz o w nocy ze Êrody na czwartek w Nazraniu, najwi kszym mieêcie Inguszetii, republiki sàsiadujàcej z Czeczenià. Celem zamachowców by prokurator rejonu nazraƒskiego Girichan Chazbijew. Przed jego domem eksplodowa y co najmniej trzy adunki wybuchowe. Jedna z bomb by a wype niona substancjà atwopalnà. Prokurator wyszed z opresji bez szwanku. Natomiast Êmierç poniós jego m odszy brat, 28- letni Adam Chazbijew, a obra eƒ dozna o 13 cz onków jego rodziny. zamachowcy, usprawiedliwiajàcy swoje ataki zachodnià interwencjà w Iraku i Afganistanie, postàpili s usznie. Pochodzàcy ze Sri Lanki ekspert ds. terroryzmu Rohan Gunaratna potwierdza obawy wielu polityków. Wojna w Libanie zwi ksza tolerancj dla przemocy wymierzonej w Zachód mówi w Singapurze podczas kongresu zorganizowanego przez Instytut Studiów Strategicznych i Obronnych. W tej sytuacji premier Hiszpanii wola za o yç palestyƒskà chust na znak poparcia dla Libanu i naraziç si na krytyk, ni ryzykowaç, e w jego kraju dojdzie do powtórki z Madrytu, gdzie w zamachach w 2004 roku zgin o ponad 190 osób. Dla wielu muzu manów obecny konflikt jest kolejnym dowodem na przeêladowanie Êwiata islamu przez Izrael i jego zachodnich sojuszników. W ten sposób Liban do àczy do sprawy palestyƒskiej, Iraku, Afganistanu i karykatur Mahometa, które do niedawna by y g ównymi przyczynami antyzachodnich nastrojów w Êwiecie islamu. Hezbollah jednoczy wrogów Ekstremistyczne organizacje, i tak nienarzekajàce na brak ch tnych, teraz nie mogà si op dziç od kandydatów na zamachowców. Mamy 200 gotowych na Êmierç bojowników, którzy wyruszyli z misjà zaatakowania izraelskich i amerykaƒskich obiektów og osi kilka dni temu Suaib Didu, przywódca skrajnego Azjatyckiego Ruchu M odzie y Muzu maƒskiej w Indonezji. Zdaniem amerykaƒskiego oêrodka analitycznego Stratfor w tym przypadku to tylko czcze przechwa ki, poniewa organizacja nie udowodni a, e mo e stanowiç zagro enie, ale na d ihad sà gotowi te inni. W D akarcie nabór ochotników rozpocz a indonezyjska Rada Mud ahedinów, której przywódca Abu Bakar Baszir jest podejrzewany o przygotowanie licznych zamachów, m.in. na wyspie Bali w 2002 roku. Sàd musia go zwolniç z braku dowodów, dzi ki czemu Baszir mo e teraz prowadziç rekrutacj na wojn z Izraelem. W Indonezji, która jeszcze do niedawna nie zalicza a si do radykalnych paƒstw muzu maƒskich, uda o mu si w ciàgu kilku dni pozyskaç 500 osób. Na pomoc Hezbollahowi chcà ruszyç tak e organizacje z innych krajów, np. Bractwo Muzu maƒskie z Egiptu oferujàce 10 tysi cy ludzi. Rzàd Malezji, która kieruje Organizacjà Konferencji Islamskiej zrzeszajàcà 56 muzu maƒskich paƒstw, zaapelowa o udzielenie wsparcia militarnego szyickim bojownikom. Stan pi ciorga rannych lekarze okreêlajà jako ci ki lub skrajnie ci ki. Nie wykluczone, e zamach na Chazbijewa to zemsta bojowników Szamila Basajewa za zabicie ich przywódcy. Z danych wywiadowczych, którymi dysponujemy, wynika, e ocalali cz onkowie bandy Basajewa bàdà dokonywaç aktów zemsty za jego likwidacj bezpoêrednio tam, gdzie zosta zabity, czyli w rejonie nazraƒskim. Dlatego za jednà z g ównych wersji przyjmujemy Stron na podstawie PAP przygotowa Aleksander Borowik W oczach wielu sunnitów, dla których szyici to zwykli heretycy, przywódca Hezbollahu szejk Hassan Nasrallah urasta do rangi bohatera, przywracajàcego Arabom ich dum. Oddamy dusze i krew za Liban! Âwiat islamu dawno nie by tak zjednoczony, a przetaczajàce si przez Bliski Wschód demonstracje sà wyraênym sygna em, e nastroje osiàgajà punkt wrzenia. Oddamy dusze i krew za Liban! krzyczeli kilka dni temu uczestnicy demonstracji w Kairze. Rosnàcy gniew arabskiej ulicy niepokoi te w adze Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Jordanii i Pakistanu, uznawane przez cz Êç muzu manów za popleczników USA. JeÊli radyka om uda oby si obaliç którykolwiek z tych re imów, trwa a przebudowa Bliskiego Wschodu, o której marzy Waszyngton, obra aby zupe nie inny kierunek. Kolejny pretekst do zamachów Cz Êç krajów zachodnich woli nie dawaç radyka om pretekstu, dystansujàc si od karykatur proroka Mahometa czy pot piajàc Izrael za ofensyw w Libanie. Ale brak wspólnej polityki wobec Bliskiego Wschodu spowodowa, e kraje zachodnie ugrz z y w negocjacjach w sprawie zawieszenia broni. Niezale nie od intencji poszczególnych paƒstw ONZ wielu muzu manów uwa a, e win za kolejne ofiary wêród cywilów ponosi Zachód. Liban mo e wi c staç si kolejnym pretekstem dla radyka ów nawo ujàcych do d ihadu przeciwko Izraelowi, USA i ich sojusznikom. Do tej pory g ównym frontem by y Irak i Afganistan, gdzie w ciàgu trzech lat dosz o do ponad 500 samobójczych zamachów. Kilka ataków uda o si ostatnio udaremniç w Wielkiej Brytanii, gdzie rok temu ekstremiêci zabili 52 osoby. Przed u ajàcy si konflikt w Libanie mo e sprawiç, e takich prób b dzie teraz wi cej. w aênie t wyjaêni rozmówca agencji Interfax. Szamil Basajew, najbardziej znany dowódca polowy separatystów czeczeƒskich, zginà 10 lipca w miejscowoêci Eka ewo ko o Nazrania w wyniku eksplozji ci arówki z materia ami wybuchowymi. Âmierç ponios o wówczas równie 12 jego bojowników. Zas ugi za zabicie Basajewa, który uwa any by w Rosji za terroryst nr 1, przypisa a sobie Federalna S u ba Bezpieczeƒstwa (FSB).

5 Piàtek, 11 sierpnia 2006 r. W minionà Êrod w po udnie w kowieƒskiej dzielnicy Wiliampol wybuch po ar na transformatorni elektrycznej. Po opanowaniu ognia stra acy znaleêli zw glone koêci ludzkie. Stra acy te ustalili, e przyczynà po aru by wybuch jednego z bloków o mocy 110 kilowatów. Wszcz to dochodzenie w celu wyjaênienia przyczyny wybuchu i ustalenia to samoêci denata Fot. ELTA Zabójstwo dziewczynki z Tad ykistanu Akt chuligaƒski? Sàd Najwy szy Federacji Rosyjskiej wczoraj utrzyma w mocy wyrok Sàdu Miejskiego w Petersburgu, który oêmiu oskar onym o zabójstwo 9-letniej Churszedy Su tonowej z Tad ykistanu wymierzy wyroki od 1,5 do 5,5 lat pozbawienia wolnoêci. Petersburski sàd nie dopatrzy si w ich czynie motywów rasistowskich i skaza ich za chuligaƒstwo. Takà kwalifikacj prawnà zabójstwu tad yckiej dziewczynki da a wczeêniej awa przysi g ych. Sàd Najwy szy nie stwierdzi w post powaniu sàdu ni szej instancji adnych uchybieƒ kodeksowych, a tylko to zgodnie z rosyjskim prawem mog oby stanowiç podstaw do zwrócenia tej g oênej sprawy do ponownego rozpoznania. Od wyroku Sàdu Miejskiego w Petersburgu odwo a y si obie strony. Prokuratura argumentowa a m. in., e jeden z przysi g ych zatai fakt, i trzykrotnie w tym dwa razy w trakcie procesu w sprawie zabójstwa Su tonowej by pociàgany do odpowiedzialnoêci administracyjnej, co stanowi powa ne naruszenie kodeksu post powania karnego. W lutym 2004 roku oêmioro m odych ludzi zaatakowa o w Petersburgu rodzin emigranta zarobkowego z Tad ykistanu ojca z dwójkà ma ych dzieci. W wyniku 11 ran k utych na miejscu zmar a Churszeda. Jej ojciec i brat doznali l ejszych obra eƒ. W marcu 2006 roku petersburski sàd skaza siedmiu oskar onych na kary od 1,5 do 3 lat pobytu w kolonii karnej lub wychowawczej (niektórzy w chwili napaêci na tad yckà rodzin mieli poni ej 15 lat). G ówny oskar ony Roman Kazakow, któremu poczàtkowo postawiono zarzut zabójstwa na tle rasowym, ale póêniej zmieniono kwalifikacj czynu, otrzyma wyrok 5,5 lat kolonii wychowawczej. awa przysi g ych, a za nià sàd, nie da y wiary ustaleniom prokuratury, która dowodzi a, e inspiratorami tragedii byli trzej niezidentyfikowani m czyêni. Wed ug prokuratury, to oni namówili podpitych nastolatków, by zapolowali na osoby o nies owiaƒskim wyglàdzie. NapaÊci na cudzoziemców, które coraz cz Êciej koƒczà si Êmiercià, sta y si w Rosji niemal codziennoêcià. Wed ug Moskiewskiego Biura Praw Cz owieka, w 2005 roku w Federacji Rosyjskiej zarejestrowano 25 zabójstw z pobudek etnicznych. Co roku na tym tle dochodzi tam do incydentów. Te bulwersujàce statystyki otwiera w aênie Petersburg. Zabójstwo Churszedy odbi o si w Rosji szerokim echem. Wyrok petersburskiego sàdu ostro skrytykowa y organizacje broniàce praw cz owieka, które ostrzeg y, e taka wyrozumia oêç wymiaru sprawiedliwoêci stanowi zach t dla coraz Êmielej sobie poczynajàcych neofaszystów. Amerykanin dêgnà no em Polaka za otràbienie Krewki cudzoziemiec 56-letni Amerykanin Chester S. dêgnà wczoraj no em w centrum Warszawy Polaka za to, e ten wczeêniej tràbi na jego samochód i zaje d a mu drog. Ofiara krewkiego cudzoziemca zosta a przewieziona do szpitala. Poinformowa a o tym Anna Postek z zespo u prasowego Komendy Sto ecznej Policji. Obaj m czyêni jechali Al. SolidarnoÊci. W pewnym momencie, wed ug relacji Amerykanina, Polak jadàcy lexusem zaczà na niego tràbiç i zaje d aç mu drog. Jak relacjonowa oficer prasowy Êródmiejskiej policji Tomasz Oleszczuk, obaj m czyêni zatrzymali swoje samochody na Êrodku ulicy, wysiedli z nich i zacz li si k óciç. Dosz o do szarpaniny. W pewnym momencie Chester S. wyciàgnà nó i trzy razy dêgnà Polaka w brzuch powiedzia. Tu obok przeje d a patrol policji to w aênie on zatrzyma obywatela Stanów Zjednoczonych. Ranny Polak, w stanie powa nym, zosta przewieziony do szpitala. Jest operowany. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty zostanà postawione Chesterowi S. jest przes uchiwany. PRAWORZÑDNOÂå Oszustom uda o si ok amaç staruszk Zachowaç zimnà krew Rekordowy przemyt papierosów z Litwy Pelety jak listek figowy Przemyt rekordowo du ego adunku blisko 400 tys. paczek papierosów o wartoêci prawie 2,3 mln z (ok. 2,6 mln Lt) udaremnili wczoraj nad ranem funkcjonariusze Stra y Granicznej na przejêciu granicznym z Litwà w Budzisku (Podlaskie). Jak poinformowa a rzeczniczka Podlaskiego Oddzia u Stra y Granicznej Anna Wo oszyn, papierosy by y ukryte w litewskiej ci arówce wje d ajàcej do Polski. W czasie kontroli tira okaza o si, e zamiast pelet czyli ekologicznego opa u ze sprasowanych trocin, jest tam wielki transport papierosów. Pelet by y tylko dwa rz dy, a za nimi ukryto adunek papierosów doda a Wo oszyn. Okaza o si, e jest to blisko 400 tys. paczek papierosów z rosyjskimi znakami akcyzy. Tak du ego przemytu papierosów nie udaremniono w województwie podlaskim od kilku lat. Strona przygotowana na podstawie doniesieƒ BNS i PAP OszuÊci za poêrednictwem telefonu potrafili wy udziç od 71-letniej staruszki, mieszkanki Wi komierza, 5 tysi cy litów. Kr tacze potrafili telefonicznie wmówiç s dziwej kobiecinie, e jej wnuk pobi cz owieka i aby si wykr ciç od kary powinien zap aciç. Incydent mia miejsce we wtorek. Nieznajomy m czyzna zatelefonowa do 71-letniej mieszkanki Wi komierza i poinformowa, e jej wnuk pobi cz owieka i aby uniknàç odpowiedzialnoêci potrzebne mu sà pieniàdze. eby przekonaç staruszk m czyzna niby przekaza s uchawk wnukowi, w rol którego wcieli si jego kumpel. Prawdopodobnie niez y z niego aktor, gdy s dziwa kobiecina nie po apa a si, e chcà jà zrobiç w konia i by a pewna, e naprawd rozmawia a z wnukiem. Nie tracàc czasu poczciwa babcia poêpieszy a do banku, gdzie przela a na wskazane przez oszustów konto 3 tysiàce litów. Po powrocie do domu litoêciwa babcia wykr ci a numer podany przez oszustów i poinformowa a, e pieniàdze zosta y przelane. Nieco póêniej ten sam m czyzna zatelefonowa jeszcze raz i powiedzia, e tych pieni dzy b dzie za ma o. Biedna staruszka jeszcze raz podrepta a do banku i przela a jeszcze dwa tysiàce litów. Emerytka próbowa a skontaktowaç si telefonicznie z wnukiem, ale jego telefon nie odpowiada. Porozmawiaç z prawdziwym wnukiem uda o si jej dopiero po up ywie kilku dni. Wtedy w aênie wysz o na jaw, e staruszka pad a ofiarà oszustów. Wed ug rzecznika prasowego komisariatu policji w Wi komierzu, podobne przypadki zdarzajà si doêç cz sto. Prawie codziennie informuje o nich prasa, ale nie patrzàc na to ludzie nadal sà zbyt atwowierni i poddajà si szanta owi nie majàcych ani krzty sumienia zwyrodnialców, którzy erujà na ludzkim nieszcz Êciu. OszuÊci cz sto korzystajà z przypadkowych telefonów i je eli ktoê po knie ich haczyk zaczynajà zastraszaç swe ofiary, e ucierpià bliskie im osoby, o ile nie zostanà przelane pieniàdze. Rada jest jedna nie poddawaç si emocjom. O ka dej próbie wy udzenia pieni dzy nale y natychmiast poinformowaç policj powiedzia Rolandas Ki kis, zast pca komisarza komisariatu policji Wi komierza. Wed ug niego, policjanci doradzà jak si zachowaç w podobnych sytuacjach. Je eli nieznajoma osoba poinformuje, e bliska wam osoba jest zatrzymana przez policj, pami tajcie, e funkcjonariusz nie ma prawa àdaç pieni dzy t umaczy dalej Ki kis. Cz sto tak si zdarza, e po telefonicznym dzwonku oszustów nijak nie udaje si po àczyç z rzekomo b dàcymi w tarapatach bliskimi. Równie w takich wypadkach nie nale y si Êpieszyç i najpierw spróbowaç poradziç si z najbli szymi sàsiadami, krewnymi. Najwa niejsze jest zawsze zachowaç zimnà krew i zdrowy rozsàdek i nie poddawaç si chwilowym emocjom koƒczàc swój miniwyk ad podsumowa zast pca komisarza. Wed ug wst pnych informacji SG, litewski kierowca tira wiedzia, co wiezie, a papierosy zosta y zapakowane na Litwie. Wed ug dokumentów, jecha do Niemiec. Od akcesji obu krajów do Unii Europejskiej, granica polsko-litewska jest wewn trznà granicà Unii. Oznacza to, e nie ma na niej formalnie kontroli towarowej i posterunków celnych. Ale zarówno pogranicznicy, jak i celnicy majà prawo sprawdzenia, co jest w pojazdach przekraczajàcych granic. Stra Graniczna robi to w czasie kontroli paszportowej, celnicy korzystajà z tzw. grup mobilnych, które dokonujà kontroli tak e poza przejêciami. Jak doda a Wo oszyn, w przypadku podejmowania decyzji o kontroli przez pograniczników, najcz Êciej decyduje ich doêwiadczenie zwiàzane z pracà na granicy, choç sà przypadki pozyskiwania informacji z tzw. êróde operacyjnych. 5 Kronika kry mi nalna Kierownictwo Departamentu Policji zaleci o funkcjonariuszom drogówki aktywniej sprawdzaç, czy kierowcy samochodów i pasa erowie majà zapi te pasy bezpieczeƒstwa, a motocykliêci i dosiadajàcy skuterów majà na g owie kaski ochronne. Vizgirdas Telyãònas, pe niàcy tymczasowo obowiàzki Komisarza Generalnego Litwy, twierdzi, e dotychczas funkcjonariusze policji drogowej na to, czy zapi te sà pasy bezpieczeƒstwa i czy motocykliêci zak adajà kaski, patrzyli przez palce, ale nastàpi czas, by po o yç temu kres i zaostrzyç kontrol, a sprawców naruszeƒ karaç. Wed ug danych S u by Kontroli Ruchu Drogowego Litwy tylko w czerwcu-lipcu na drogach kraju dosz o do wypadków drogowych, w wyniku których zgin o 141 osób uczestników ruchu drogowego dozna o obra eƒ i kontuzji. Podczas akcji policyjnej na Rynku Kalwaryjskim zatrzymano m czyzn, który handlowa rosyjskimi papierosami pochodzàcymi z przemytu. Za to wykroczenie m czyênie grozi grzywna od 2 do 5 tys. litów oraz konfiskata towaru. Akcja na targu sto ecznym zosta a przez funkcjonariuszy przeprowadzona wczoraj. Podczas niej u 34-letniego A.. znaleziono 720 paczek papierosów z rosyjskimi banderolami. W Wilnie pewien m czyzna, który pok óci si ze swojà konkubinà, nie znalaz innych argumentów, jak poszczuç jà psem bojowym. Przybyli na miejsce konfliktu policjanci zastrzelili bulteriera, a jego w aêciciela zamkn li w areszcie. Jak poinformowa G ówny Komisariat m. Wilna, incydent mia miejsce w rejonie Rossy na ulicy Gud w Êrod w nocy. Funkcjonariusze byli wezwani telefonicznie, aby uêmierzyç konflikt, który wybuch w domu nr 7 w mieszkaniu pod numerem letni m czyzna podczas konfliktu z o dwa lata m odszà konkubinà skorzysta z pomocy czworonoga. Poszczu nim kobiet i pies dotkliwie jà pogryz. Policjanci poczàtkowo zastosowali gaz zawiàcy, ale pies na niego nie odreagowa. Wtedy funkcjonariusze si gn li po broƒ i trzema strza ami uêmiercili besti. Czterej ksi a wczoraj wyêwi cili cele wi zienia na ukiszkach. WyÊwi cenia dokonali dwaj ksi a oraz dwaj bracia-dominikanie. W wi ziennej kaplicy zosta a odprawiona Msza Êw., w której wzi li udzia przest pcy skazani na do ywocie oraz wi êniowie wykonujàcy prace gospodarcze. Kierownictwo wi zienia na ukiszkach ma nadziej, e byç mo e jeden z ksi y wyêwi cajàcych cele podejmie prac w wi zieniu i zostanie jego kapelanem. W ubieg ym roku funkcj t pe ni ojciec Elijusz, ale wraz z misjonarzami uda si on na Kaukaz i miejsce kapelana od tego czasu jest wolne.

6 6 NA LUZIE NowoÊci ksià kowe Loreta Anilionytò O kas po to? Pomys jest nast pujàcy. Mamy filozofk i piosenkarza estradowego. Oboje w ró nych zwiàzkach ma eƒskich. Ona s ucha jego piosenek. On... nie, nie, on z ca à pewnoêcià nie czyta adnej jej pracy. Co ich àczy? W aêciwie nic. Ale po to, by to zrozumieç, trzeba przeczytaç ponad 400 stron tej powieêci. Czego, szczerze, robiç nie polecam, chyba e delektujecie si w ó tej prasie. Czego robiç równie (i równie szczerze) nie polecam. Anne-Sophie Brasme A kvòpuoju! Ju pierwsze zdania tej, przeznaczonej dla m odego czytelnika, ksià ki informujà o tym, e coê jest nie tak z g ównà jej bohaterkà. Taaak, m oda dziewczyna jest w wi zieniu. Nie trafi a tam bynajmniej za kradzie cukierka. Nie. Zabi a. Najlepszà przyjació k. Wi c o ogromnej przyjaêni, odtràceniu, obsesji jest ta ksià ka. Juan Rulfo Pedras Paramas Dziwne miasteczko, dziwni ludzie. Âmierç jest tu na ka dym kroku, ale nie ta, o której piszà w gazetach. Poznajemy kolejnych bohaterów, ale nigdy nie wiemy, czy jeszcze yjà. JeÊli zaczytujecie si w historiach Gabriela Garcii Marqueza, ta ksià ka jest stworzona dla was. Ale inni te mogà spróbowaç jà przeczytaç. E. B. Linia demarkacyjna mi dzy niektórymi naukami jest cieniusieƒka... Zawód czy diagnoza? Z pewnoêcià cz Êç z was przynajmniej raz zastanawia a si nad wyborem przysz ego zawodu. Cz Êç z was ju tego wyboru dokona a, i, byç mo e, teraz zastanawia si nad s usznoêcià tego wyboru. Tych wyborów, rzecz jasna, nie warto kwestionowaç. Dlatego dzisiaj po prostu porozmawiajmy o kilku zawodach tych, które wymagajà czegoê wi cej ni wiedza na temat. Zawód: filozof Gdy ludzie s yszà, jaki mam zawód, to albo si Êmiejà, myêlàc, e artuj, albo kr cà nosami no tak, kolejna wariatka. A ja jestem filozofkà, i nikim innym Êmieje si Agnieszka. Co robi filozof? Na pewno nie przesiaduje ca ymi dniami, patrzàc w niebo. Za to cz sto przesiaduje w bibliotekach. Du o czyta. A tak ogólnie ciagle si martwi o swym zawodzie opowiada dziewczyna. Skàd filozof czerpie powody do zmartwieƒ? O, takich powodów jest mnóstwo. Tylko warto oddzieliç zmartwienia b ahe (jak zdobyç pieniàdze na obiad to dla filozofa wcale nie problem, choç tych pieni dzy rzadko ma w nadmiarze) od zmartwieƒ godnych miana filozofa. Bo filozof to w aêciwie nie zawód, tylko diagnoza. Sposób na ycie. Zawód: dziennikarz Dziennikarz te szuka zmartwieƒ. Tyle e zmartwienia filozofa obchodzà w zasadzie tylko jego samego (no i jeszcze kilku takich, jak on), a o opisy zmartwieƒ dziennikarskich czasem wojujà media ca ego Êwiata. Tak, obsesjà dziennikarza sà goràce tematy, dlatego te cz sto widzi dziur w ca ym, i dmucha na zimne z nadziejà, e si kiedyê rozpali. Dziennikarz lubi si wtràcaç, lubi s uchaç, ale te i zadawaç pytania. Niestety, nie ka da wêcibska sàsiadka od razu ma y k dziennikarskà wa nym elementem pracy dziennikarza jest etyka. Rozpowszechnianie plotek to ju inny zawód. Zawód: socjolog, zawód: psycholog Socjolog, psycholog du a tam ró nica, tak myêla am, gdy wybiera am, gdzie chcia abym studiowaç mówi Renata. DziÊ studia socjologiczne ma ju za sobà i potrafi odpowiedzieç na pytanie, czym ró ni si socjologia od psychologii. Chocia linia demarkacyjna mi dzy tymi naukami jest cieniusieƒka, to, generalnie jest tak psychologa obchodzi cz owiek, jednostka, socjologa ludzie zaczynajà obchodziç wtedy, gdy do tej jednostki do aczà jeszcze dwie takie jednostki. No i wtedy si zaczyna zabawa w kto na kogo M odzi przedsi biorcy: biznes w Polsce jest ryzykowny Brakuje praktyki Za o yç i prowadziç firm w Polsce nie jest atwo. Wià e si to z ryzykiem, a do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej nie przygotowujà uczelnie wynika z zaprezentowanych we wtorek w Warszawie badaƒ, przeprowadzonych w Akademickich Inkubatorach Przedsi biorczoêci (AIP). M odzi przedsi biorcy, dzia ajàcy w AIP (takich firm jest ok. 130), wysoko oceniajà ryzyko za o enia firmy w Polsce. W skali od 1 do 10, Êrednia odpowiedzi wynios a 7,4. Najwi cej badanych wybra o 9. Znacznie mniejsze ryzyko ponosi, wed ug nich osoba, która wyje d a za granic do pracy (Êrednia odpowiedzi 5,1). Teoretycznie polityka paƒstwa jest skierowana na zach canie m odych ludzi do pozostawania w kraju i rozpoczynania dzia alnoêci gospodarczej. Nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w odczuciach m odych przedsi biorców powiedzia PAP wiceprezes Filozof to w aêciwie nie zawód, tylko diagnoza. Sposób na ycie Fot archiwum zarzàdu AIP, Jacek Aleksandrowicz. Jego zdaniem, jeêli Polska chce zatrzymaç m odych ludzi w kraju, musi stworzyç im bardziej przyjazne warunki do rozpoczynania i rozwijania dzia alnoêci. Badanie wykaza o te, e polskie uczelnie s abo przygotowujà absolwentów do prowadzenia w asnej firmy. Ankietowani przedsi biorcy ocenili stopieƒ tego przygotowania Êrednio na 2,4. Brakuje praktyki, bo zaj ç teoretycznych jest a nadto. Potrzeba jak najwi cej interaktywnych çwiczeƒ, zadaƒ typu case study i innych praktycznych zaj ç, tak jak to si dzieje w innych krajach. Ju na studiach powinno si prowadziç firm. W Holandii, na trzecim semestrze studiów ekonomicznych studenci muszà obowiàzkowo prowadziç firm w ramach inkubatorów przedsi biorczoêci stwierdzi Aleksandrowicz. Du e znaczenie (Êrednia nota wp ywa i w jaki sposób. Socjolog lubi generalizowaç, chocia czasy, gdy wierzono, e spo eczeƒstwa, grupy ludzkie, podlegajà prawom nauk Êcis ych, ju mamy dawno za sobà. Psycholog to altruista, przynajmniej taka jest ogólna opinia o tym zawodzie. Gdy mówi, e jestem psychologiem, znajomi, pó artem, pó serio, pytajà, czy mog im pomóc Êmieje si Emilia, studentka psychologii. Obie dziewczyny przyznajà jednak, e te nauki, to nie tylko wykuta teoria, to sposób widzenia Êwiata, patrzenia na Êwiat. OczywiÊcie, takich zawodów, jak te powy ej, jest mnóstwo. Rzecz jasna, to stereotypy filozof mo e wyjêç do pracy w ró nych skarpetach i nawet tego nie zauwa yç, a dobrze ceniony psycholog mo e mieç problemy z w asnà onà. O czym to Êwiadczy? Tylko o tym w ka dym zawodzie jest miejsce na improwizacj, a regu y sà czasem po to, by je amaç. Problem polega na tym, e po to, by je amaç, trzeba je znaç. Ewelina Bondar 8,4) w aêciciele firm dzia ajàcych w AIP przypisujà znajomoêciom. Wed ug Aleksandrowicza oznacza to, e nawet m odzi i mniej doêwiadczeni przedsi biorcy mogà nawiàzywaç kontakty handlowe i korzystaç z nich skutecznie. Okazuje si, e nie jest to tylko domenà doêwiadczonych ludzi biznesu, którzy zacz li dzia alnoêç w roku 1990 zaznaczy Aleksandrowicz. Ankietowani zwracali te uwag, e w Polsce przedsi biorca nie jest najlepiej postrzegany. W ich odczuciu ocena ta wynios a Êrednio 2,8. Oni sami oceniajà polskiego przedsi biorc pozytywnie (Êrednio 7,1). Badanie wêród przedsi biorców z AIP przeprowadzono w ramach kampanii AIP i Business Centre Club (BCC) Wspierajmy M ody Biznes. Jego wyniki zaprezentowano we wtorek podczas debaty Szanse dla m odego biznesu, odbywajàcej si w warszawskiej siedzibie BCC. PAP Piàtek, 11 sierpnia 2006 r. NowoÊci muzyczne David Gray Life in slow motion Nawet gdyby David Gray stanà na g owie (i Êpiewa stojàc na g owie), jego piosenki pewnie brzmia yby tak samo. Charakterystyczny tembr g osu, melancholijne piosenki, mo e nic nowego, mo e nie ma tu hitu na miar Sail away with me honey, ale jest coê, co sprawia, e tego albumu da si s uchaç. Tak, tak, jesieƒ si zbli a. Z Life in slow motion ten fakt nie jest a tak przera ajàcy. Keane Under the iron sea Drugi (oficjalnie) album tej formacji, i znów adnych zaskoczeƒ. Nie twierdz wcale, e zadaniem muzyków jest ciàg e zaskakiwanie s uchaczy, a jednak przecie jeden z pierwszych hitów poprzedniego albumu nosi tytu Everything Changes ( Wszystko si zmienia ) to do czegoê zobowiàzuje. Poza tym, takie albumy jak ten, to dziê mainstream, a Keane nie majà si czym wyró niç w tym muzycznym t oku. Gotan project Lunatico Pami tam, jaki sza ogarnà ca y Êwiat po wydaniu pierwszego albumu tej formacji. Ta muzyka by a dos ownie wsz dzie. Potem by y remiksy, sza nieco mniejszy, i nareszcie mamy coê nowego. Czy Êwiat da si nabraç na ciasto, upieczone wed ug identycznego przepisu? Nie wiem. Tango jednak ma tà si, której cz sto brakuje muzyce wspó czesnej. A jednoczeênie jest równie wspó czesne. E. B.

7 Piàtek, 11 sierpnia 2006 r. BYå KOBIETÑ Cesaria Evora jedna z najbardziej cenionych artystek w Europie i na Êwiecie 7 T muzyk mam we krwi Znakami rozpoznawczymi Cesarii Evory sà bose stopy i papieros w d oni, odpalany jeden od drugiego. Na scenie i w yciu szczera, emocjonalna, charyzmatyczna. Ostatnia p yta Cesarii Evory, na której pojawi a si równie Dorota MiÊkiewicz, otrzyma a w aênie status Z otej P yty. Nazywana jest Pani królowà Cabo Verde, mieszka w ma ej miejscowoêci Mindelo. Tam te rozpocz a Pani swojà przygod z muzykà. Jak Pani wspomina ten okres? W zasadzie ka dy okres mojego ycia wspominam chyba tak samo. Zdarza y si takie etapy ycia, kiedy by o wspaniale i y o si naprawd bardzo dobrze. Ale by y te w moim yciu gorsze momenty, kiedy doskwiera a bieda i trzeba by o walczyç. Jednak niczego w yciu nie a uj i ze wszystkiego jestem zadowolona. Ka dy z tych yciowych etapów, równie tych dawnych, kabowerdyjskich wspominam dobrze. Ten okres si ju skoƒczy, zaczà si zupe nie nowy t zmian równie przyj am pozytywnie. W wywiadach mocno podkreêla Pani, e jest silnie zwiàzana z ziemià, z wyspami. Padajà równie pytania, dlaczego skoro Pani tyle koncertuje po Europie nie przeprowadzi si Pani do jednej z europejskich stolic. Pani jednak podkreêla, e to Cabo Verde jest tym jedynym domem. Tak, rzeczywiêcie. Spo ecznoêç na wyspach jest bardzo z yta. Czuj ogromnà solidarnoêç z narodem, dlatego bardzo cz sto myêl i mówi w liczbie mnogiej: My, kabowerdyjczycy, zamiast ja. Dzi ki Pani muzyce wi cej ludzi dowiedzia o si o tym, jak ciekawie i pi knie mo e byç na Wyspach Zielonego Przylàdka. A jeêli ktoê chcia by odwiedziç Cabo Verde i poczuç ten wyspiarski klimat, co by mu Pani poleci a? W tych sprawach serdecznie polecam El biet, mojà t umaczk.,,niczego w yciu nie a uj i ze wszystkiego jestem zadowolona" Fot. archiwum Ona ch tnie poopowiada, co ciekawego mo na zobaczyç, b dàc na wyspach. By a tam ju kilka razy i nawet teraz mo e z wami polecieç i pokazaç wszystko dok adnie (Êmiech). Znów si tam zresztà wybiera. A jak wspomina Pani swój pierwszy pobyt w Polsce? Czy coê szczególnie Panià zaskoczy o, albo szczególnie urzek o w naszym kraju? Podczas pierwszych moich wizyt spodoba o mi si bardzo. Szczególnie dobrze wspominam wspó prac z Kayah. By a to naprawd ciep a i mi a wspó praca i ciekawe doêwiadczenie. Jednak to, co mnie najbardziej urzek o w waszym kraju, to niezwyk e ciep o i przyjaêƒ bijàce od ludzi tutaj yjàcych. Jestem przekonana, e odczuwa to ka dy cudzoziemiec, który odwiedzi Polsk, nie tylko ja. Âpiewanie dla takiej publicznoêci sprawia mi ogromnà przyjemnoêç i radoêç. Zw aszcza, e w aênie przed chwilà dowiedzia am si, e p yta, na której zaêpiewa yêmy ja i Dorota MiÊkiewicz, otrzyma a status Z otej P yty. Poprzednio by y ju trzy, wi c jest powód, eby si cieszyç. Ciesz si wi c, e istnieje ta niç porozumienia mi dzy Panià i polskimi artystami. Mam nadziej, e na tym si nie skoƒczy. MyÊl, e wszystko, co uda o mi si zrobiç do tej pory z polskimi muzykami, by o dobre. Wspó praca z obiema artystkami, zarówno z Kayah, jak i z Dorotà MiÊkiewicz, wed ug mnie by a sympatyczna i udana. To interesujàce doêwiadczenie. Pani koncerty sà emocjonalne, w pewien sposób naznaczone kobiecà wra liwoêcià. Skàd w Pani te emocje i mi oêç do muzyki? T muzyk mam we krwi. Ca a moja rodzina od zawsze by a zwiàzana z muzykà. Mój ojciec, mój wuj i wszyscy moi bracia byli muzykami. A emocje? Jak mo e ich nie byç muzyk mam w sercu od dziecka i Êpiewam, odkàd pami tam. A jak to jest z tymi papierosami? Pani znaki rozpoznawcze to bose stopy i papieros odpalany od papierosa. Podczas naszej rozmowy spala Pani ju drugiego. Czy zamierza Pani kiedykolwiek rzuciç ten na óg? Hmm, no tak. MyÊl, e mo e kiedyê przestan paliç... to b dzie albo bardzo, bardzo kiedyê, albo... wcale (Êmiech). Zwiàzek bez tego uczucia wydaje si niepe ny ZazdroÊnice Wielu psychologów twierdzi, e zazdroêç to jak najbardziej naturalne uczucie. Kiedy jest mi oêç, jest równie zazdroêç. PodÊwiadomie boimy si utraty partnera, nawet jeêli darzymy go zaufaniem. Racjonalnie dawkowana, nie burzàca zdrowych zasad zwiàzku, zazdroêç jest uczuciem jak najbardziej normalnym i cz sto staje si wr cz motorem, który trzyma partnerów przy sobie. Jednak potrafi byç te rujnujàca. Mo e zniszczyç nawet najpi kniejsze uczucie. Poczucie ni szoêci, brak dowartoêciowania Kasia, 24-letnia m oda m atka, twierdzi, e cz sto jest zazdrosna o swojego m a. Musz wiedzieç, co robi, gdzie jest i kiedy wróci. Na szcz Êcie, jak na razie, jemu to nie przeszkadza. Ale czasami czuj, e przesadzam ze swoim wêcibstwem. To nie tak, e mu nie ufam. Po prostu jest fantastycznym m czyznà i pewnie niejedna mia aby na niego ochot. Kobiety cz sto bojà si o konkurentki. Czasami win za to ponosi partner, który nie potrafi dowartoêciowaç swojej dziewczyny czy ony. Nie umie udowodniç jej, e tylko ona si liczy. Mo e to wynikaç z tego, e on nie wie, co potrzebne jest kobiecie, jak zaspokoiç jej potrzeby. Nierzadko wystarczy zwyk a rozmowa, która mo e wiele zmieniç. Jednak zakompleksiona kobieta mo e mu nie uwierzyç. Wsz dzie wietrzy podst p, wydaje si jej, e na ka dym kroku czeka na jej ukochanego stado zakochanych w nim, atrakcyjnych paƒ, które sà od niej lepsze, adniejsze, m odsze. Trudno jest walczyç z poczuciem ni szoêci, dlatego kiedy ono mocno przeszkadza nie tylko w byciu z kimê, ale i w codziennym yciu z samà sobà, warto wybraç si na terapi. Konieczna rozmowa Zdarza si, e partner daje powody do zazdroêci. Niekiedy jest to inna kobieta, a czasem hobby, o które wydaje si dbaç bardziej ni o w asnà on. Warto powiedzieç m czyênie o tym, co nas gn bi i nie daç si zbyç lakonicznym myêla em, e mi ufasz. JeÊli jedno z partnerów êle si czuje, trzeba o tym powa nie porozmawiaç i wyjaêniç sobie niedopowiedzenia. Mo e on ostatnio te czuje si zaniedbany, a mo e ma problem, do którego nie chce si przyznaç i woli zajàç si swoim hobby, eby o tym nie myêleç? A kobieta, o którà jesteêmy zazdrosne, mo e byç nic nie znaczàcà kole ankà z pracy. Jednak wszystko to kobieta musi WIEDZIEå, a nie domyêlaç si. Dlatego trzeba zapytaç, porozmawiaç. Twardo walcz o swoje Nie wolno daç si poni aç tylko dlatego, e wydaje si nam, i uczucie zazdroêci b dzie nie na miejscu. JeÊli twój partner zachowuje si wobec ciebie nieuczciwie, flirtuje na twoich oczach z innymi kobietami, zachwyca si ich zgrabnymi figurami, czy zaniedbuje ciebie, musisz twardo walczyç o swoje. Nie mo na dopuêciç do sytuacji, w której partner b dzie robi, co chce, a my biernie b dziemy patrzeç, jak nas krzywdzi. Destrukcyjna obsesja 31-letnia Matylda opowiada, jak zniszczy a swój zwiàzek przez zazdroêç. Przeszukiwa am jego kieszenie, sprawdza am sms-y, pods uchiwa am, do kogo dzwoni. To by a paranoja. Odszed, bo nie móg tego wytrzymaç. A ja go przecie kocha am. Obsesyjna zazdroêç mo e zniszczyç najg bsze uczucie. Przeszukiwanie kieszeni, sprawdzanie telefonów to dla partnera jasny dowód na to, e jego partnerka mu nie ufa. Z takimi zachowaniami trzeba walczyç. Jest to prosta droga do zakoƒczenia zwiàzku. Czasami potrzebna jest wizyta u psychologa, który pomo e nabraç pewnoêci siebie i zaufania do partnera. Takie zachowania mogà mieç swoje êród o w przesz oêci, albo mieç pod o e w kompleksach, z których nie zdajemy sobie sprawy. M ski zazdroênik Jednak nie tylko kobiety bywajà zazdroênicami. M czyêni tak e potrafià obsesyjnie podejrzewaç partnerki o zdrad. Zdarza si, e kobieta mo e nawet nieêwiadomie daje powody do takich podejrzeƒ. M czyêni nie sà tak skorzy do rozmów i trzeba wyciàgnàç z nich prawdziwy powód obsesyjnej zazdroêci. Niestety, powód nie zawsze jest, a partner i tak zachowuje si tak, e zaczyna to byç niepokojàce, warto porozmawiaç i to powa nie. Niektórzy m czyêni nie potrafià wyzbyç si uczucia obsesyjnej zazdroêci. Zwiàzek z kimê takim mo e byç niezwykle trudny i warto zastanowiç si, czy ten cz owiek jest wart bycia z nim. Bo obsesja mo e byç niebezpieczna. Zachowaç umiar ZazdroÊç Êwiadczy o tym, e partnerowi zale y. Kobieta, która czuje, e jej partner w ogóle nie jest o nià zazdrosny, mo e czuç si zaniedbana i niepewna swojej pozycji w zwiàzku. Jednak ka da skrajnoêç jest z a. Dlatego z silnà, nie dajàcà cieszyç si mi oêcià i zwiàzkiem zazdroêcià trzeba nauczyç si walczyç. Bo co za du o, to przecie niezdrowo. Choç zatrudniajà sprzàtaczki, wiele paƒ robi porzàdek przed ich przyjêciem Terapia odkurzaczem By czas, gdy wspó czesna kobieta nalega a, by jej partner wykonywa po ow prac domowych, a ju przynajmniej prasowa w asne koszule. Postmodernistyczna kobieta nie tylko pogodzi a si z wykonywaniem domowych obowiàzków, ale nawet uznaje ich terapeutycznà wartoêç wynika z badaƒ. Choç yjemy w epoce, gdy p eç pi kna uniezale ni a si ekonomicznie i doskonali zawodowo, wi kszoêç jej przedstawicielek czuje si silniejsza psychicznie, jeêli przejedzie po Stron na podstawie przygotowa a Anna Cebula mieszkaniu odkurzaczem. Badanie, przeprowadzone na zamówienie strony internetowej Discovery Home and Health TV, wykaza o, e przeci tna kobieta sp dza 9 lat, 2 miesiàce i 25 dni swego doros ego ycia czyszczàc i sprzàtajàc. 59% ankietowanych kobiet nie wyobra a sobie, by by o inaczej, i twierdzi, e sprzàtanie daje im poczucie panowania nad swoim yciem, a 60% uwa a je za terapi psychicznà. 20 lat temu praca domowa uwa ana by a przez wiele osób za oznak podleg oêci kobiet, tymczasem teraz ten trend najwyraêniej si odwróci. Prawie 6 na 10 kobiet (58%) chce nadal pe niç dotychczasowà rol w domu i twierdzi, e czuje si przygn biona, jeêli mieszkanie jest nieposprzàtane, a 59% mówi, e nieporzàdek i ba agan przyprawia je o nerwowoêç. Zaledwie 4% przyzna o, e nie lubi sprzàtaç mieszkania, bo to strata czasu i energii. Badanie przeprowadzone na 2000 kobiet wykaza o, e porzàdki zajmujà na liêcie ich priorytetów wy sze miejsce ni wyglàd osobisty na czyszczenie i sprzàtanie poêwi cajà 2 godz. 23 min., podczas gdy na piel gnowanie w asnego wyglàdu tylko 52 min. Mimo e prace domowe poprawiajà kobietom samopoczucie, 57% z nich przyznaje, e równie je wyczerpujà, tym bardziej, e 71% z nich pracuje zawodowo. Chocia tylko 22% paƒ twierdzi, e lubi samà czynnoêç czyszczenia i porzàdkowania, to wi kszoêç (64%) mówi, e efekty sprzàtania przynoszà im zadowolenie, a po owa e dajà satysfakcj wzrokowà, która sprawia, i sà dumne ze swych wysi ków. Wiele kobiet jest przy tym Êwiadomych, e Êrodki masowego przekazu wywierajà na nie nacisk przedstawiajàc je jako perfekcjonistyczne gospodynie domowe.

8 8 PRZEGLÑD PRASY W oczekiwaniu na nowà epok lodowcowà Straszak klimatyczny Tak samo prawdziwy jak globalne ocieplenie jest scenariusz nowej epoki lodowcowej wp yw cz owieka na te zmiany jest jednak minimalny. Jeszcze niedawno naukowcy przewidywali, e do koƒca stulecia na skutek globalnego ocieplenia zniknà nie tylko Êniegi Kilimand aro w Afryce, ale stopi si te wi kszoêç letniej pokrywy Arktyki. Z najnowszych badaƒ wynika tymczasem, e jedynie lodowiec grenlandzki b dzie si kurczy. Lodowiec antarktyczny wr cz przeciwnie wraz ze wzrostem temperatury b dzie si rozszerza! Nielogiczne lodowce Lodowce nie zawsze zachowujà si logicznie t umaczà geolodzy z USA, Francji, Finlandii, Niemiec i Polski, którzy badali g azy narzutowe z plejstocenu. Wydaje si, e nielogicznie zachowujà si raczej naukowcy, którzy uwa ajà, e wszystkiemu winny jest efekt cieplarniany. Przed 7 tys. lat lodowce w Alpach ust powa y szybciej ni dzisiaj. Czapy polarne topnia y te w latach na skutek naturalnych zmian klimatu, a nie nadmiernego nagromadzenia w atmosferze gazów cieplarnianych. Efekt cieplarniany lepiej si jednak sprzedaje, szczególnie w wydaniu organizacji ekologicznych, ch tnie przemilczajàcych badania, które temu przeczà. Jednym z najcz Êciej WHO chce zakazaç produkcji ró owych w dlin Zakazaç konserwanty Âwiatowa Organizacja Zdrowia chce ca kowitego zakazu stosowania w przemyêle spo ywczym zwiàzków azotowych. Te najpowszechniej stosowane dziê konserwanty mogà zdaniem ekspertów WHO zwi kszaç ryzyko powstawania nowotworów. 9 czerwca do siedziby Mi dzynarodowej Agencji Badaƒ nad Rakiem w Lyonie przyjecha o 19 naukowców z oêmiu krajów cz onków grupy roboczej WHO. By a wêród nich dr Anna Lankoff z Zak adu Radiobiologii i Immunologii Instytutu Biologii Akademii Âwi tokrzyskiej w Kielcach. Czy azotany sà szkodliwe Celem spotkania by o znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy azotany i azotyny stosowane jako konserwanty w przemyêle spo ywczym mogà byç groêne dla zdrowia. Po dwóch tygodniach pracy naukowcy stwierdzili: Tak, takie ryzyko naprawd istnieje. Wyniki, jakie otrzymaliêmy, dowodzà, e azotany i azotyny mogà zwi kszaç ryzyko rozwoju raka o àdka, prze yku, a tak e guzów mózgu. Kierownictwo WHO uzna o wi c, e zwiàzki te powinny zostaç ca kowicie wyeliminowane z naszej diety mówi dr Lankoff. Pop och w bran y Plany WHO wzbudzi y pop och przytaczanych dowodów na istnienie efektu cieplarnianego spowodowanego dzia alnoêcià cz owieka sà badania klimatologa Michaela Manna. Uczony przekonywa, e najwi kszy wzrost Êredniej temperatury od czasów Êredniowiecza przypada na ostatnie 200 lat, gdy zaczà si rozwijaç przemys i zacz to masowo u ywaç paliw kopalnych. Jedna, ale istotna wada Te badania, podobnie jak wiele innych w klimatologii, majà jednà wad sà niedok adne. Niemiec Hans von Storch przed dwoma laty wykaza na amach Science, e upalnie i sucho by o ju wielokrotnie w dziejach Europy. Przed 900 laty by o równie ciep o jak dziê. Z kolei w okresie tzw. ma ej epoki lodowcowej w latach by o zimniej, ni wskazujà badania Manna. Zmiany temperatury nie idà zatem w parze ze zmianami st enia dwutlenku w gla w atmosferze. Ba tyk dop ynie do Neptuna Organizacja ekologiczna WWF przewiduje w Mapie Êwiata 2050, e wkrótce tylko po owa oêrodków sportowych w Alpach b dzie mog a liczyç na Ênieg w ca ym sezonie zimowym. Wzrost poziomu oceanów doprowadzi w Polsce do zatopienia u aw WiÊlanych i Pó wyspu Helskiego. Zagro one b dà Szczecin i Gdaƒsk, gdzie fale Ba tyku mogà zniszczyç starówk i fontann Neptuna! W TrójmieÊcie ju zaobserwowano podnoszenie si poziomu wód gruntowych, a b dà jeszcze burze i tràby powietrzne alarmuje raport, oczywiêcie przypadkowo opublikowany w okresie wyjàtkowo upalnego w Europie lata. Zapomniano jedynie dodaç, e gdy y y dinozaury, nie by o lodowców, na Êwiecie panowa klimat tropikalny, z temperaturà wy szà ni dziê o 10 C. Sahara si zieleni! Kilka lat temu uczeni przestrzegali przed pustynnieniem wielu regionów. Teraz okazuje si, e Sahara znowu zaczyna si zieleniç! Z analizy zdj ç satelitarnych wynika, e pustynia wycofuje si w tzw. pasie Sahelu, ciàgnàcym si od Senegalu, przez Mauretani, po Somali. Nie jest to jeszcze powrót wilgotnego klimatu, jaki wyst powa w tym rejonie przed 5 tys. lat. Chris Reij z Free University w Amsterdamie uwa a, e na razie mo na mówiç o zatrzymaniu, a nawet odwróceniu pustynnienia w tym rejonie. Stopniowe zazielenianie si Sahary zacz o si ju w po owie lat 80., prawdopodobnie dzi ki wi kszym opadom deszczu w Afryce.,,Wprost Kiedy ró owe w dliny bez konserwantów? w przemyêle spo ywczym. To by aby kl ska ca ej bran y. Dla nas ogromne straty, dla konsumentów wzrost cen mówià producenci mi sa. WHO nie ma jak zmusiç paƒstw cz onkowskich, by zakaza y groênych konserwantów. Mogà to uczyniç tylko rzàdy. Azotany i azotyny od zawsze krà y y w Êrodowisku. Jednak w ubieg ym stuleciu zacz y odgrywaç w naszym yciu znacznie wi kszà rol. Po pierwsze jako sk adnik nawozów w rolnictwie (skutkiem by o cz Êciowe zanieczyszczenie wód zarówno gruntowych, jak i powierzch- Fot. Marian Paluszkiewicz niowych). Po drugie jako element diety. Do organizmu poprzez po ywienie Do ludzkiego organizmu azotany i azotyny dostajà si dziê g ównie nie przez wod, ale wraz z po ywieniem. Chodzi tu o warzywa tzw. nowalijki typu sa ata, czy rzodkiewka, p atki zbo owe, ale przede wszystkim mi so. Zwiàzków azotowych u ywa si przy produkcji np. kie bas, peklowanej szynki czy wo owiny lub konserw. Gazeta Wyborcza Piàtek, 11 sierpnia 2006 r. Czterej pancerni i pies Ukraiƒcy o polskim Nie Polska telewizja publiczna nie poka e ju legendarnego serialu Czterej pancerni i pies Fot. archiwum Polskie dzieci nie b dà oglàdaç w telewizji ani przygód czterech pancernych, ani serialu o Hansie Klossie donoszà ukraiƒskie gazety, szeroko komentujàc zdj cie z ramówki Telewizji Polskiej Czterech pancernych i psa oraz Stawki wi kszej ni ycie. Polska telewizja publiczna nie poka e ju legendarnego serialu Czterej pancerni i pies, ani filmu o przygodach kapitana Klossa. Te wybitne dzie a polskiego kina komunistycznego sprzed 40 lat w zanadto specyficzny sposób traktowa y wychowywanie m odzie y i po prostu obra a y ludzi, którzy walczyli o polskà niepodleg oêç czytamy w dzienniku Ukraina Mo oda. Bioràc pod uwag polityk dekomunizacji i derusyfikacji Polski, prowadzonà przez braci Kaczyƒskich, decyzja o zdj ciu z ramówki radzieckich seriali wyglàda na ca kiem usprawiedliwionà uwa a publicysta gazety Antin Borkowski. Ze zrozumieniem do zakazu emisji Czterech pancernych i psa odnosi si równie Lwiwska Hazeta. Piszàc, e zdj cia z wizji domagali si weterani Armii Krajowej, dziennik zauwa a, e przedstawione w serialach wydarzenia przeinaczajà histori Polski. Tymczasem z prawdziwà furià na wycofanie z ramówki TVP znanych równie w by ym ZSRR seriali zareagowa a gazeta Komsomolskaja Prawda w Ukrainie. Polscy politycy! Dlaczego, psiakrew, obra acie Szarika? zapyta a. Informujàc, e zakazu emisji filmów domagali si weterani polskiego ruchu narodowo-wyzwoleƒczego z czasów II wojny Êwiatowej, Komsomolskaja Prawda w Ukrainie wyjaênia swym czytelnikom, e AK to polski wariant banderowców którzy walczyli zarówno z Niemcami, jak i z wojskami ZSRR. Dla nich Moskwa jest wcielonym z em. (...) Polskich banderowców szczególnie rozeêli o przedstawione w serialach braterstwo polskiej i rosyjskiej armii wybija dziennik. Biedni Polacy. Tyle lat min o, a oni wcià walczà z przekl tà, radzieckà przesz oêcià dodaje Komsomolskaja Prawda w Ukrainie. PAP Nie chcemy antyrakietowej wyrzutni USA w Polsce Dla kogo ta tarcza Zdecydowana wi kszoêç Polaków sprzeciwia si budowie amerykaƒskiej tarczy antyrakietowej w naszym kraju. Podzieleni sà te politycy. Tarczy nie chcemy, choç razem z nià pojawià si spore pieniàdze Tarcza to element amerykaƒskiego programu ochrony przed atakiem rakietowym, znanego jako National Missile Defense (NMD). Ma chroniç przed agresjà ze strony paƒstw rozbójniczych, jak Korea Pó nocna czy Iran. Sk ada si z rakiet, które majà zestrzeliwaç nadlatujàce pociski nieprzyjaciela, oraz z naziemnych radarów i czujników wczesnego ostrzegania przed atakiem. W Stanach Zjednoczonych bazy umieszczono na Alasce i w Kalifornii. W najbli szych tygodniach Amerykanie majà zdecydowaç, gdzie powstanie europejska cz Êç tarczy antyrakietowej w Polsce czy w Czechach. Kraj, w którym system zostanie zainstalowany, mo e na tym sporo zarobiç Waszyngton zamierza wydaç 1,7 miliarda dolarów. Amerykanie chcà te go objàç systemem obrony przeciwrakietowej. W sonda u Rzeczpospolitej niemal dwóch na trzech badanych (63 proc.) sprzeciwi o si umieszczeniu tarczy w naszym kraju. Pomys popar mniej ni co czwarty Polak (23 proc.). Du e ró nice ocen zale ne sà od p ci badanych. Tarczy zdecydowanie bardziej niech tne sà kobiety a 71 proc., a tylko 14 proc. za. WÊród m czyzn 55 proc. to przeciwnicy, 34 proc. zwolennicy. Budow tarczy w Polsce cz Êciej popierajà ludzie lepiej wykszta ceni. WÊród osób po studiach sprzeciw (58 proc.) jest ni szy, a poparcie (33 proc.) wy sze od Êredniej. Podobnie jest w przypadku najlepiej zarabiajàcych (59 proc. przeciwników, 28 proc. zwolenników). Rozmowy Polski z USA w sprawie budowy tarczy toczà si od 2002 roku; rozpoczà je rzàd Leszka Millera. Amerykanie stawiajà twarde àdania. Jak ujawni a Rz, domagajà si niemal eksterytorialnoêci bazy. Waszyngton chce mieç wy àczne prawo do decydowania o u yciu wyrzutni, personel mia by podlegaç prawu i sàdom USA. Prezydent Lech Kaczyƒski z rezerwà podchodzi do àdaƒ eksterytorialnoêci tarczy. Zwolennikiem, by Amerykanom daç wolnà r k, jest by y minister obrony narodowej Bronis aw Komorowski (PO). Rzeczpospolita

9 Piàtek, 11 sierpnia 2006 r. S aby wyst p litewskich chodziarek Bezapelacyjne zwyci stwo Turowej Chodziarki na trasie. Sonata Milu auskaitò, wyst pujàca pod numerem 1457, niestety, znajduje si nie na czele stawki zawodniczek, ale w jej koƒcu Fot. EPA-ELTA Tylko 21. miejsce na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Goeteborgu w chodzie na 20 km zaj a reprezentantka Litwy Sonata Milu auskaitò. Druga przedstawicielka naszego kraju Krystyna Sa tanowicz zesz a z trasy. W Êrod po po udniu Sonata Milu auskaitò tras d ugoêci 20 kilometrów, która prowadzi a ulicami stolicy Szwecji, pokona a w czasie 1 godz. 36 min. i 20 sek. Nasza chodziarka na mecie zdo a a wyprzedziç jedynie reprezentantk gospodarzy Minic Svensson, która na pokonanie dystansu potrzebowa a 1:38:25. Krystyna Sa tanowicz, która przed mistrzostwami prezentowa a doêç dobrà form, tym razem nie rozliczy a Mistrzostwa Europy w Goeteborgu Ani jednej zrzutki swych si i zesz a z trasy. O ile Sa tanowicz sama zesz a z trasy, o tyle Bia orusinka Elena Ginko musia a jà opuêciç na mocy decyzji s dziów. Zosta a po prostu zdyskwalifikowana. O wiele lepiej spisa a si reprezentantka Polski Sylwia Korzeniowska, która zaj a siódme miejsce. Mistrzynià Europy w tej dyscyplinie sportowej zosta a inna Bia orusinka Rita Turowa, która 20-kilometrowà tras pokona a w czasie 1:27:8. Turowa o pó tora minuty wyprzedzi a Rosjank Olg Kaniskin i W oszk Elis Rigaudo. Rosjanka i W oszka przed metà stoczy y fascynujàcy pojedynek, z którego zwyci skà r kà wysz a Kaniskina. Z.. Najszybszà kobietà kontynentu jest od Êrody 28-letnia Belgijka Kim Gevaret. 100 m przebieg a na bie ni stadionu Ullevi w Goeteborgu w 11,06. Po raz pierwszy od 32 lat w finale mistrzostw Europy tej konkurencji wystàpi a Polka. 25-letnia Daria OnyÊko zaj a ósme miejsce z rezultatem 11,43. Nieoczekiwany przebieg mia konkurs skoku wzwy m czyzn, który wygra 22-letni Rosjanin Andriej Silnow z najlepszym w tym roku wynikiem na Êwiecie 2,36. Wszystkie wysokoêci, poczàwszy od 2,20, pokonywa za pierwszym razem. To rzadkoêç w historii nie tylko mistrzostw Europy, by zawodnik w drodze do zwyci stwa nie mia ani jednej zrzutki. Szwedzka publicznoêç z niezwyk à ekspresyjnoêcià dopingowa a dwóch swych pupili Stefana Holma i Linusa Thornblada. Obaj skoczyli tyle samo co zdobywca srebrnego medalu Czech Tomas Janku 2,34, ale na podium stanà Holm. Sporo emocji dostarczy y kibicom konkursy rzutu oszczepem m czyzn (wygra Norweg Andrea Thorkildsen 88,78) i trójskoku kobiet. Prowadzàca od pierwszej kolejki Greczynka Hrisopiyi Devetzi wynikiem 15,05 zosta a wyprzedzona o 10 cm w ostatniej serii przez Rosjank Tatian Lebiediewà. W Êrod w fina ach wystàpi o siedmioro polskich lekkoatletów. Daniel Dàbrowski by czwarty w biegu na 400 m, Anna Jesieƒ szósta na 400 m przez p otki, Sylwia Korzeniowska siódma w chodzie na 20 km, Rafa Wieruszewski tak e siódmy na 400 m, Daria OnyÊko ósma na 100 m, Miros aw Formela dziesiàty na 1500 m, a Ma gorzata Trybaƒska dwunasta w trójskoku. Awans do fina ów wywalczyli: Marek Plawgo na 400 m przez p otki z najlepszym czasem pó fina ów 49,13, Rados aw Pop awski na 3000 m z przeszkodami, Szymon Zió kowski w rzucie m otem oraz Ró a Kasprzak, Monika Pyrek i Joanna Piwowarska w skoku o tyczce. Roman Magdziarczyk zajà szóste miejsce, Grzegorz Sudo dziesiàte, a Kamil Kalka siedemnaste w chodzie sportowym na 50 km w czwartym dniu lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Goeteborgu. W przedpo udniowej sesji awans do fina ów wywalczyli: Wioletta Janowska i Katarzyna Kowalska w biegu na 3000 m z przeszkodami, Piotr Ma achowski i Andrzej Krawczyk w rzucie dyskiem oraz Przemys aw Czerwiƒski w skoku o tyczce. SPORT Pi ka z podpisami ponownie trafi na aukcj Polscy internauci zawiedli Pi ka z autografami futbolistów Niemiec, trzeciej dru yny ostatnich mistrzostw Êwiata, ponownie trafi na licytacj. Wystawiona zostanie w Niemczech i Polsce na portalu ebay. Dochód z jej sprzeda y przeznaczony zostanie na leczenie ci ko chorej 5-letniej Weroniki Ro ek poinformowa wczoraj inicjator tej akcji Tomasz Pszczó ka. Pierwsza próba sprzeda y futbolówki na polskim portalu aukcyjnym Allegro zakoƒczy a si fiaskiem. Tomasz Pszczó ka powiedzia, e nie uda o si potwierdziç wylicytowanych sum. Najwy sza oferta za pi k si ga a blisko 7 tysi cy z otych. Gdy zacz liêmy potwierdzaç oferty okaza o si, e cz Êç jest fikcyjna, cz Êç wycofa a si. ZeszliÊmy do poziomu 5,4 tys. z., ale tego te nie uda o nam si potwierdziç powiedzia Pszczó ka. Organizator aukcji powiedzia, e bardzo si zawiód na polskich internautach, którzy wzi li udzia w licytacji. Okaza o si bowiem, e bywalcy portalu aukcyjnego chcieli w ten sposób zrobiç sobie darmowà reklam. Ich konta na Allegro zosta y zawieszone. Na pi ce podpisy z o y o 23 pi karzy, mi dzy innymi: Jens Lehmann i Olivier Kahn, Oliver Neuville, Michael Ballack, Miroslav Klose, Tim Borowski i Bastian Schweinsteiger. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie 5-letniej Weroniki. Dziecko urodzi o si z wieloma nieprawid owoêciami. Mia a dystrofi prawej po owy cia a, koêlawo-szpotawe stopy, krótszà nó k, t tniaka na sercu, nie do koƒca wykszta cone kr gi, a po kilkunastu miesiàcach okaza o si, e jest g ucha. Ma tak e k opoty ze wzrokiem. Konieczny jest przeszczep rogówki. Dziewczynka jest intelektualnie bardzo sprawna. Po trwajàcej wiele miesi cy akcji charytatywnej uda o si zebraç 80 tys. z i Weronika poddana zosta a pod koniec 2004 roku implantacji prawego ucha. Rok póêniej przesz a kolejnà operacj, tym razem lewego ucha. Dziewczynka odzyska a s uch. Weronik czeka jeszcze mnóstwo operacji: kr gos upa, nóg i oczu. Licytacja pi ek to kolejna akcja stowarzyszenia yj godnie z Cieszyna w internecie. Poprzednio licytowano desk snowboardowà Micha a Ligockiego, na której wywalczy awans na igrzyska olimpijskie w Turynie. Dochód zosta przeznaczony na rehabilitacj sparali owanego po wypadku 25- letniego Micha a Ksi aka. Turniej tenisowy Respublikos Prezidento taurė Wszyscy na tarczy Nieudanie rozpocz li pojedynki w podstawowym turnieju tenisowym Respublikos Prezidento taurò ( Puchar Prezydenta Republiki ), który tradycyjnie jest rozgrywany w stolicy naszego kraju, przedstawiciele Litwy. Wszyscy czterej nasi tenisiêci przegrali. W pierwszej rundzie turnieju tenisowego o Puchar Prezydenta wszyscy przedstawiciele Litwy musieli opuêciç kort na tarczy. W pierwszym pojedynku Gvidas Sabeckis g adko 1:6, 3:6 uleg wyst pujàcemu pod nr 3 W ochowi Stefano Ianni. Jeszcze gorzej wypad Tadas Budrikis, który zosta wr cz upokorzony przez innego W ocha Matteo Volante. Sklasyfikowany na miejscu szóstym w tym turnieju W och pokona Budrikisa 6:0, 6:1. Niewiele do powiedzenia w meczu przeciwko Francuzowi Eddy Chala mia Mindaugas âeledinas, który uleg przeciwnikowi z wynikiem 2:6, 3:6. Równie jednostronny przebieg mia mecz, w którym Danielis Lecina-Ribesas próbowa stawiaç czo a Szwedowi Robinowi Brage. Wysz y z tego nici. Szwed wygra bez problemów, nie napotykajàc mocniejszego oporu ze strony Litwina. Wygrana 2:6, 2:6 mówi sama za siebie. Pula nagród wileƒskiego turnieju wynosi 10 tys. dolarów. Z.. W Êrod wieczorem w sto ecznym barze,,all Stars odby o si uroczyste po egnanie koszykarzy kadry narodowej Litwy, którzy odlatujà na mistrzostwa Êwiata do Japonii. Na zdj ciu: bracia-bliêniacy Dariusz i Krzysztof awrynowiczowie wraz ze swymi ma onkami Fot. ELTA Sprintem 9 Pierwsze zwyci stwo na mistrzostwach Europy kadetek (do lat 16), które odbywajà si w S owacji, odnios a reprezentacja Litwy. Nasze dziewcz ta w drugim swym wyst pie 75:58 (20: 16, 24:21, 12:7, 19:14) pokona y swych rówieêniczek z Ukrainy i zachowa y jeszcze szanse na awans do pó fina ów. Legia Warszawa przegra a w Doniecku z Szachtarem 0: 1 (0:1) w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej pi karskiej Ligi Mistrzów. Rewan odb dzie si za dwa tygodnie w Polsce. Stawkà rywalizacji w trzeciej rundzie kwalifikacji jest awans do fazy grupowej LM. Urszula Radwaƒska przegra a w 1/8 fina u turnieju WTA tenisistek na twardych kortach w Sztokholmie z najwy ej rozstawionà Rosjankà Anastazjà Myskinà 6:7 (3-7), 3: 6 (pula nagród 113 tys. euro). Klaudia Jans i Alicja Rosolska odpad y w çwierçfinale gry podwójnej turnieju WTA tenisistek w Sztokholmie, przegrywajàc z najwy ej rozstawionà parà z Chin Zi Yan Jie Zheng 0:6, 0: 6. Do pó fina u nie zdo a a awansowaç równie Agnieszka Radwaƒska, której partnerkà by a Niemka Kristina Barrois. Debel polsko-niemiecki przegra z parà francusko-tunezyjskà Stephanie Cohen-Aloro i Selimà Sfar 2:6, 6:4, 1:6. Mateusz Kusznierewicz i Dominik ycki po pi ciu wyêcigach eglarskich mistrzostw Europy w klasie Star, które odbywajà si na Zatoce Lubeckiej, spadli w klasyfikacji generalnej z piàtego na dziewiàte miejsce. Jens Voigt z grupy CSC wygra zaliczany do cyklu Pro Tour oêmioetapowy wyêcig kolarski Dooko a Niemiec. 34- letni Niemiec po raz pierwszy w karierze triumfowa w tej imprezie. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ze stratà 1.38, zajà Amerykanin Levi Leipheimer, a trzeci by Kazach Andriej Kaszeczkin 2.23 za Voigtem. adna z czterech polskich par wyst pujàcych w eliminacjach nie zdo a a wygraç trzech kolejnych meczów i zdobyç miejsca w turnieju g ównym FIVB Swatch World Tour w Starych Jab onkach. WÊród 32 zespo ów, które zagrajà w turnieju g ównym, b dà jednak trzy polskie duety wszystkie dzi ki dzikim kartom. Zarzut korupcji w sporcie postawi a wroc awska prokuratura okr gowa 58-letniemu wiceprezesowi jednego z klubów pi karskich dzia ajàcych na Lubelszczyênie. M czyzna zosta zatrzymany we wtorek. PAP dowiedzia a si ze êróde zbli onych do organów Êcigania, e jest to Bronis aw K. zwiàzany z Górnikiem czna. Polska przegra a z Czechami 50:85 w drugim meczu rundy çwierçfina owej mistrzostw Europy koszykarek kadetek (do lat 16), które odbywajà si w Koszycach. Stron na podstawie BNS i PAP przygotowa Zygmunt danowicz

10 10 ROZRYWKA TV PIÑTEK 11. VIII 6.00 Dzieƒ dobry 9.00 S. Jack, Grubas i pies (27) N S. Doktor Quinn (27) W drówki kulinarne Na onie przyrody S. Viper (5) 12.40, S. Czarownica Sabrina (95, 96) Druskiennickie lato NowoÊci i prognozy naukowe Klub prasowy Misja czystoêci WiadomoÊci (ros.) Film anim WiadomoÊci 18.45, Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy 20.25, Loteria Perlas Panorama Film akcji Wytarte z pami ci, Korea 2002 N Dramat Shik, Rosja Nasze miasteczka W drówki kulinarne Kod kultury Misja czystoêci Dla wsi Siedem dni Kowna Z Kowna WiadomoÊci Dzieƒ powszedni Klub prasowy Panorama Film fab. ProÊba anio ów, LTV Âwi to pieêni Litwinów Êwiata w Chicago 0.35 Styl 6.40 Filmy anim S. Czarodziejka (236) 8.00, Okna ALFA. LT. Reality show 9.50 Kawaler IV. Reality show Mars contra Wenus S. Podró do centrum Ziemi (2) N Filmy anim S. Czarodziejka (235) Filmy anim S. Na fali (82) S. Machos (93) WiadomoÊci Film przyg. Kangurek, Australia ALFA. LT. Reality show Film akcji OdejÊcie USA 2004, N Ukryta kamera, N Telewitryna 7.05 Domowe zaj cia 7.30 Szczerze 8.05 Filmy anim. 9.15, S. Wysoki poziom 9.50, S. Historia Kopciuszka S. Naucz ci mi oêci (30) Pytaj S. Jessica (1) Komedia Boudu, Francja Chwile sukcesu Filmy anim Sam sobie re yserem WiadomoÊci Komedia Wyszed po zapa ki, Rosja Dramat Niewinnie oskar ona, USA 1991, (2) N Seks z Anfisà N Raj bikini Show dla doros ych 6.50 Telesklep 7.05 Filmy anim. 8.05, Akademia policyjna 8.35 S. Dzikuska, USA 2002 (198,199) Film przyg. Daleka Afryka, USA S. Zatoka Dawsona (2/1) Filmy anim S. Po àdane cia o (113) S. Burza (20) Piàtkowy show muz WiadomoÊci Tydzieƒ bez tabu Mi osny trójkàt Komedia Marynarze McHale a, USA Komedia Witaj, Wietnamie, USA 1988 N Telesklep 8.30 S. Teletubbies 9.00 Kana muz NTV dziê WiadomoÊci S. Ostro nie, Nagijew S. Teletubbies Film fab. Miasto s oƒca, Argentyna Film dok S. 33 m kw. (9) S. Teletubbies NTV dziê WiadomoÊci Film dok Film fab. Jak Paterson uratowa Êwiat, Australia WiadomoÊci S. Dom Êmiechu (8) S. Cena ycia (8) S. Gara monstrów (9) 1.00 Film dok. Astrologia 7.30 Zwyci ski g os wiary 8.00, 11.35, 14.35, Przewodnik wolnego czasu 8.20, 14.05, Telewitryna 8.55, 11.55, 14.55, NieruchomoÊci: kupno, sprzeda, zamiana, dzier awa 9.20 Film fab. K amczuchy, USA Film fab. Magnat, USA Film fab. Przyjaciele i rodzina, USA Film fab. OdejÊcie, USA Zdrowie i uroda kobiety Film fab. Weso o, ale nie za bardzo, Hiszpania Film fab. Trzej bracia, Francja Telesklep 9.50 Filmy anim S. Degrassi: nowe pokolenie (6) Policja z Miami (21, 2/1) S. Tarzan (2/18) S. Ch opiec i Êwiat (5) Trójkàt mi osny Smaczny weekend z Maratem Dramat Degrassi: nowe pokolenie, 2001 (7) Pi ka no na S. Tajny agent (11) Film anim ORBIT party Kenny vs. Spenny. reality show Telejazz (N-14) 7.00 Kawa czy herbata? 9.00 WiadomoÊci 9.10 Pogoda 9.15 Kwadrans po ósmej program publ minut tylko dla siebie 9.40 Koncert inauguracyjny 27 Harcerskiego Festiwalu program dla dzieci S. Ranczo pod Zielonà Siódemkà (16) Raj program dla m odzie y S. wojen. Trzecia granica (1/8) Zdarzy o si : Czy to jest koêció polski? reporta Du e dzieci talk show WiadomoÊci Z otopolscy (755) telenowela S. Plebania (491) Hity satelity Polska na lato Lato z klasykà Lato kinomana Londyƒskimi Êladami genera a W adys awa Andersa reporta To jest temat reporta Dzieci ce festiwale: Koncert inauguracyjny 27 Harcerskiego Festiwalu program dla dzieci S. Ranczo pod Zielonà Siódemkà (16) Teleexpress S. wojen. Trzecia granica (1/8) Zdarzy o si : Czy to jest koêció polski? reporta S. komed. Âwi ta wojna (212) WieÊci polonijne Dobranocka WiadomoÊci Sport Pogoda Z otopolscy (755) telenowela S. Plebania (491) Polska na lato Hity satelity Wi zy krwi (6) telenowela Du e dzieci talk show Polska na lato 0.50 Modelki telenowela 1.20 S. wojen. Trzecia granica (1/8) Krzy ówka na piàtek Litery z pól ponumerowanych od 1 do 7 utworzà rozwiàzanie dokoƒczenie przys owia. U o y Kazimierz Wo odko Rozwiàzanie krzy ówki z 10 sierpnia Poziomo: gros, drop, umys, wàs, dacza, dzik, omega, boss, Apollo, ciek, kiep, wiosna, amia, star. Pionowo: rzàd, odium, no, szus, sakwa, udko, odma, m okos, rycie, list, Osz, galena, p aca, opar. Has o:... g upcami (dokoƒczenie przys owia) F O T O D O W C I P Piàtek, 11 sierpnia 2006 r. UAB VITJUMA oferuje: wat kamiennà, szklanà, p yt steropianowà, b on budowlanà, klej, szalówk PVC, gipsokarton, tynk, szpachlówk ( KNAUF). Wszystkie materia y fasadowe. Przywozimy. Vilnius, Linkmen 13, tel./faks (Zam. 096) Program na tematy zdrowia Zdrowy cz owiek zdrowe miasto. Zapraszamy do s uchania audycji o zdrowym od ywianiu si w czwartki i ostatni wtorek miesiàca o godz na pierwszym kanale radia stacjonarnego z Wileƒskiego Studia Radiowego. Program finansuje Samorzàd m. Wilna. Sponsorzy: Dziennik Kurier Wileƒski V Ø Teleradio kompanija Hansa V Ø Tatulos programa

11 Piàtek, 11 sierpnia 2006 r. OG OSZENIA 11 KUPNO Kupi dzia ki w rejonie wileƒskim w nieograniczonych iloêciach. Rozlicz si natychmiast. Proponowaç ró ne warianty (nie tylko o przeznaczeniu rolniczym). Tel SPRZEDA Sprzedam kraw niki drogowe. Vilnius, tel (wieczorem), Sprzedam dom z ziemià (8 arów) w Niemenczynie przy ul. Vilniaus. Na I pi trze urzàdzona kawiarnia, aênia, na II pi trze pokoje. Oddzielne wejêcie. Tel Zatrudni sprzàtaczki (mo liwoêç dla osób bez sta u do 25 lat). Vilnius, tel Szko a Ârednia im. Êw. R. Kalinowskiego w Niemie u zatrudni nauczyciela prac do klas z polskim i litewskim j zykiem nauczania. Tel , Zatrudni sprzedawczyni do sklepu spo ywczego. Vilnius, tel Szko a Podstawowa w Weso ówce zatrudni nauczyciela j zyka angielskiego. Vilnius, tel , dzielnicy Liepkalnio. Vilnius, tel (pytaç Ann ) Pokój do wynaj cia dziewczynie z Wileƒszczyzny. Vilnius, tel Pokój do wynaj cia dla ch opców, studentów. Vilnius, tel Do wynaj cia wyremontowane pomieszczenie w Nowej Wilejce, dostosowane do dzia alnoêci handlowej lub produkcyjnej. Mo liwoêç oddzielnego wejêcia, powierzchnia Jerozolimska Szko a Ârednia zaprasza dzieci w wieku 6-7 lat do 1 klasy z polskim j zykiem nauczania na rok szkolny 2006/2007. Szko a zapewnia: nauk j zyka litewskiego od klasy 1-ej; nauk j zyka angielskiego od klasy 2-ej; nauk technologii informacyjnych od klasy 5-ej; bogatà ofert bezp atnych zaj ç pozalekcyjnych (kó ka sportowe, muzyczne, dramatyczno-literackie, taneczne); fachowà pomoc psychologa, logopedy, piel gniarki, pedagoga socjalnego. Szko a znajduje si w spokojnym, malowniczym miejscu, dogodny dojazd. Adres szko y: Mokyklos 9, tel Sprzedam silnik elektryczny, Êpiwór, du y namiot, komplet kluczy, silniczek od maszyny do szycia, imad o Êlusarskie. Vilnius, tel Sprzedam kot y centralnego ogrzewania kw. Gwarancja 10 lat. Tel US UGI DO WYNAJ CIA 250 m kw. Tel (Zam. 671) RÓ NE Proponuj nieodp atnie traw z 2 ha nieskoszonej àki w Pikieliszkach (rej. wileƒski). Tel , Odnawianie starych, produkcja nowych fornirowanych drzwi, futryn, framug; wstawianie. Tel , Stanis aw Polka wynajmie wygodny pokój, najlepiej w okolicach Poszukuj specjalisty do odnowienia zabytkowego stolika. Tel PRACA Serwis obs ugi i remontu samochodów zatrudni Êlusarzy i mechaników lub ich uczniów do pracy w Nowej Wilejce. Tel , , faks Ambasada RP informuje, e w dniu r. o godz na Cmentarzu Rossa przy Mauzoleum Matki i Serce Syna odb dà si g ówne uroczystoêci z okazji Dnia Wojska Polskiego. Przebieg ceremonii z o enie wieƒców przez J. E. Janusza Skolimowskiego, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, w towarzystwie przedstawicieli polskiego korpusu dyplomatycznego; sk adanie wieƒców i kwiatów przez reprezentantów Êrodowisk polskich, kombatantów i organizacji spo ecznych; wystàpienie pp k. Krzysztofa Rengela p. o. Attache Obrony Wojskowego, Morskiego i Lotniczego przy Ambasadzie RP w Wilnie; modlitwa w intencji Wojska Polskiego; wiàzanka pieêni legionowych.

12 12 A PROPOS Konkurs fotograficzny,,kuriera Wileƒskiego",,Mój pupil Karolina Ma yszko (Szumsk, rejon wileƒski). Ja i mój piesek Baster!. Informujemy, e termin konkursu zosta prolongowany do 1 wrzeênia. Przypominamy te, e do nades anego (wydrukowanego na papierze fotograficznym!) zdj cia nale y za àczyç wype niony kupon, który jest stale drukowany w Kurierze Wileƒskim. Przypominamy równie, e na ten konkurs nale y przysy aç zdj cia swoich dzieci, wnuków, prawnuków (wiek dziecka nie powinien przekraczaç 10 lat na 1 wrzeênia 2006 r.) muszà one byç pomys owe i jakoêciowe. Jednak zdj cia te powinny zawieraç jeden wa ny szczegó na fotografii musi byç obecny jakiê przedstawiciel fauny piesek, kotek, kanarek, krówka, wà boa jak kto woli i kogo hoduje. Zapraszamy wi c dzieci i ich szczekajàcych, miauczàcych i çwierkajàcych pupilów do udzia u w naszym nowym konkursie! Uwaga! Nagrod otrzyma tak gospodarz, jak i pupilek! Czekamy na zdj cia do 1 wrzeênia br. Kupon do konkursu Mój pupil Imi, nazwisko... Dzieƒ, miesiàc, rok urodzenia... Adres, telefon... Krótki podpis pod zdj cie Rosyjski pomys na uszczelnienie granic Na pla z dowodem Rosyjskie s u by specjalne chcà uszczelniç granice paƒstwa, by powstrzymaç nap yw nielegalnych imigrantów. Osoby wybierajàce si na pla b dà teraz musia y legitymowaç si dowodem osobistym. Jak pisze Kommiersant przepis nie jest nowy obowiàzywa ju w ZSRR. Moskwa ma nadziej, e lepsza kontrola granic przekona UE do zniesienia cz Êci restrykcji wizowych dla jej obywateli. No có, jak Bóg Kubie... UÊmiechnij si Majorka, lotnisko. Z samolotu wysiada noworuski : obwieszony z otem i pilnowany przez dwóch goryli. Na ramieniu niesie narty. Przepraszam ale szanowny pan chyba si pomyli zwraca mu uwag pracownik lotniska tu u nas, na Majorce, jest goràco, tu nie ma Êniegu. Rosjanin uêmiecha si cynicznie. Spakojno, gra danin, mój Ênieg przyleci nast pnym. *** Pytajà si noworuskiego : Czy staç pana kupiç sobie wo g? Tak, tylko co ja zrobi z tà wszystko wodà i statkami... *** Rozmawia dwóch,,noworuskich" o wakacyjnym odpoczynku: Ja na Cyprze by em!!! Ale s uchaj, j zyka nie znasz, na pewno mia eê problemy? Ja nie mia em, oni mieli... Kupiç ró aniec w formie karty kredytowej Promocja na dewocjonalia eby kupiç ró aniec, medalik czy Êwi ty obrazek, nie trzeba iêç do sklepu z dewocjonaliami. Dewocjonalia dost pne sà dziê w sklepach internetowych, na internetowych aukcjach, na straganach, a nawet w promocji w hipermarketach. Jeden z u ytkowników portalu Allegro oferuje nowà form ró aƒca za jedyne 3,5 z. Wyglàda jak karta kredytowa. Wypuk oêci na awersie karty ró aƒcowej wyczuwasz opuszkami palców, tak jak koraliki klasycznego ró aƒca twierdzi sprzedajàcy. Dodaje, e ró aniec ten jest idealnym prezentem; w podró y wr cz niezastàpiony. Znajomy kapelan rozdawa takie ró aƒce o nierzom, eby je mogli mieç zawsze przy sobie mówi ksiàdz Kazimierz z àkty Dolnej. On sam na takim ró aƒcu si nie modli. Nie widzi jednak przeszkód, by robili to inni. Za poêrednictwem stron internetowych zak adanych przez zakonne zgromadzenia mo na kupiç smycze, breloczki i kalendarzyki z motywami religijnymi. Sà tu tak e gry komputerowe Chiny przed u à Kolej Tybetaƒskà,,Wielkie mo liwoêci i planszowe (np. Mury Jerycha, Dziesi ç przykazaƒ ), które majà zach ciç dzieci do pog biania wiary. Na aukcji internetowej jest równie ró aniec nagrany na p yt CD (reklamowany, jako idealne rozwiàzanie dla kierowców, koszt 24 z ). Z motywami religijnymi mo na zetknàç si tak e na ulicy. Np. na straganach w okolicach Wawelu oprócz naszyjnika z podobiznà Jezusa w koronie cierniowej mo na dostaç bursztynowe krzy yki, breloczki i zapinki z wizerunkiem Jana Paw a II. Papie Polak jest bardzo popularny na krakowskich Sukiennicach. Mo na tu dostaç np. talerze z podobiznà Jana Paw a II (30 z ), czy metalowà plakietk z jego zdj ciem (8 z ). Sà tu tak e zapinki w dwóch wersjach: I love Krakow i I love JPII (5 z ) oraz matrioszki, z których do przechodniów uêmiecha si Jan Pawe II. W jednym z krakowskich hiperarketów trwa w aênie promocja na popiersia papie y Jana Paw a II i Benedykta XVI. Wykonane z plastiku, w kolorze per owym z bladoró owym po yskiem kupiç mo na za z otówk. Chiny planujà wyd u enie Kolei Tybetaƒskiej, która z poczàtkiem lipca po àczy a prowincj Cinghaj z Lhasà, do drugiego z najwi kszych miast Tybetu, Xigaze (Shigatse). Prace nad 270-kilometrowym odcinkiem kolei ze stolicy Tybetu Lhasy do Xigaze zacznà si w przysz ym roku i b dà trwa y trzy lata. Nowy odcinek kolei otworzy wielkie mo liwoêci dla rozwoju spo ecznego i gospodarczego miasta. Xigaze le y na wysokoêci 3800 metró w n.p.m. i jest tradycyjnà siedzibà panczen lamy, jednego z duchowych przywódców tybetaƒskich. Magistrala zostanie w ciàgu dziesi ciu lat wyd u ona a do Chomo w pobli u przejêcia granicznego z Indiami na prze czy Nathu La w Himalajach. PrzejÊcie to na poczàtku lipca zosta o oficjalnie uruchomione. Po o one na wysokoêci 4300 m n. p. m., na jednej z tras historycznego Jedwabnego Szlaku, pozostawa o zamkni te od czasu wojny granicznej mi dzy Indiami i Chinami w 1962 roku. Kolej Tybetaƒskà wytyczono na d ugoêci 1142 km. Biegnie przez górskie prze cze, przewa nie na poziomie 4 tys. metrów n. p. m. Jej najwy szy punkt si ga 5072 m. Przedzia y wyposa ono w urzàdzenia i maski tlenowe. W wagonach dodatkowo zainstalowano specjalne systemy ch odzàce, które pozwalajàc uniknàç przegrzania szyn i podk adów, zapobiegnà topnieniu wiecznej zmarzliny, na której osadzono torowiska. PAP Odtwórca roli Jamesa Bonda Daniel Craig jest najlepiej ubranym m czyznà na Êwiecie orzek amerykaƒski magazyn Esquire. Najnowszy ranking elegancji przynosi wrzeêniowy numer pisma. Tu za ekranowym agentem 007 na liêcie najlepiej ubranych panów znalaz si muzyk John Legend. Czwarte miejsce zajà australijski piosenkarz Nick Cave. Za najgorsze stroje wyró niono solist zespo u Guns n Roses Axla Rose oraz gwiazd pop Britney Spears. Piàtek, 11 sierpnia 2006 r. W najb l i s z y c h dniach na Litwie spodziewana jest ciep a pogoda. Dzisiaj miejscami pochmurno, bez opadów. Najni sza temperatura w nocy 9-14, najwy sza w dzieƒ stopni ciep a. W sobotnià noc miejscami przelotne deszcze, burze. Temperatura w nocy 10-15, w dzieƒ stopni ciep a. Kalendarium * Piàtek (11.08) jest 223 dniem 2006 roku. Do koƒca roku pozosta o 142 dni. * Znak Zodiaku Lew. * Imieniny: Filomeny, Klary, Zuzanny. * Wschód S oƒca 5.46, zachód D ugoêç dnia 15 godz. 14 min. * Ksi yc. Pe nia od 10 sierpnia urodzi si Wac aw Jasiƒski (zm. 1936), lekarz pediatra, od 1922 prof. pediatrii na USB, organizator Kliniki Pediatrycznej oraz kolonii leczniczej w Druskiennikach, redaktor Pami tnika Wileƒskiego Towarzystwa Lekarskiego, autor wielu prac naukowych. Kurs walut Bank Litewski Oficjalny kurs na 11 sierpnia 2006 r. Relacja lita do walut obcych Nazwa waluty Lt/za jedn. walut. Euro 3,4528 Dolar amerykaƒski 2,6772 Dolar australijski 2, rubli bia oruskich 1,2494 Dolar kanadyjski 2,3889 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duƒskich 4, koron estoƒskich 2,2067 Funt szterling 5, forintów Pogoda w gierskich 1, islandzkich koron 3, japoƒskich jenów 2, juani chiƒskich 3,3601 at otewski 4, mo dawskich lei 2, koron norweskich 4, z otych polskich 8, rubli rosyjskich 10, koron szwedzkich 3,7658 Lira turecka 1, griwn ukraiƒskich 5, koron s owackich 9,2551

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

W związku w wpłynięciem Informacji o czynnościach, które z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzone zostały w Areszcie Śledczym

W związku w wpłynięciem Informacji o czynnościach, które z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzone zostały w Areszcie Śledczym SŁUŻBA W IĘZIENNA ARESZT ŚLEDCZY w MYSŁOWIACH ul. SZYMANOWSKIEGO 6 teł. (32) 2222-732 fax. (032) 3183-399 l.dz. S/P-072/1/11/20333 Z At. Pani dr Aleksandra Wentowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 oficerskie genera ów (admira ów), akt mianowania sporzàdza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w aêciwego do spraw kadr, a w przypadku mianowania

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Wykład 9

Mikroekonomia Wykład 9 Mikroekonomia Wykład 9 Efekty zewnętrzne Przez długie lata ekonomiści mieli problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem efektów zewnętrznych, które oddziaływały na inne podmioty gospodarcze przez powodowanie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego Informacje ogólne Umowa najmu Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal o takim przeznaczeniu do używania przez czas oznaczony lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

W wakacje bliżej pracy Stać cię na to wyzwanie!

W wakacje bliżej pracy Stać cię na to wyzwanie! TAI Press 0707115750301 Kurier Szczeciński z dnia 2007-07-24 W wakacje bliżej pracy W NAJBLIŻSZY czwartek startują letnie warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Świetna zabawa,

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Działalność indywidualna 2015-06-15 15:54:29

Działalność indywidualna 2015-06-15 15:54:29 Działalność indywidualna 2015-06-15 15:54:29 2 Na Litwie działalność indywidualną można prowadzić na dwa sposoby - rejestrując ją lub nabywając świadectwo działalności gospodarczej, tzw. patent. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 366 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo