PLAN PREMIOWANIA AKCJAMI NETII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PREMIOWANIA AKCJAMI NETII"

Transkrypt

1 PLAN PREMIOWANIA AKCJAMI NETII 1 Plan oraz jego Data Wejścia w Życie. 1.1 Niniejszy Plan Premiowania Akcjami Netii S.A. (dalej Plan 2011 ) zostaje ustalony w oparciu o Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia S.A. (dalej Spółka ) z dnia 26 maja 2010 roku i dotyczy opcji przyznawanych od 2011 roku. Wszystkie opcje przyznane przez Spółkę do 2011 roku podlegają postanowieniom Planu Premiowania Akcjami Netii z 10 kwietnia 2003 roku. 1.2 Plan 2011 wchodzi w życie w dniu 25 lutego 2011 roku ( Data Wejścia w Życie ). 1.3 Plan 2011 wygaśnie w dniu 26 maja 2020 roku. 1.4 Opcje przydzielone na mocy niniejszego Planu 2011 będą uprawniać Uczestników do otrzymania warrantów subskrypcyjnych serii 1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 maja 2010 roku. ( Warranty ), które z kolei uprawniają Uczestników Planu 2011 do nabywania akcji Serii L Spółki ( Akcje ). 2 Cel Planu Definicje. Celem Planu 2011 jest stworzenie bodźców, które zachęcą, zatrzymają i zmotywują członków Zarządu, kluczowych pracowników Spółki, oraz członków organów i pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Netia ( Uprawnieni ) do działania na rzecz wzrostu wartości dla akcjonariuszy poprzez umożliwianie im nabywania Akcji Spółki. 3.1 W niniejszym Planie 2011 następującym terminom przypisane są następujące znaczenia: (a) Akcje: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 1.4. (b) Cena Rynkowa lub CR: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule (c) CEO: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 5. (d) CFO: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 5. (e) CLO: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 5. (f) Data Wejścia w Życie: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 1.2. (g) Data Wykonania: oznacza dzień, w którym Spółka otrzyma od Uczestnika List Realizujący (lub późniejszy termin wskazany przez Uczestnika w Liście Realizującym).

2 (h) Dom Maklerski: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule (i) Grupa Netia: oznacza Spółkę oraz spółki od niej zależne. (j) List Przydziałowy: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 7.2. (k) List Realizujący: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 9.5. (l) Okresy Otwarte: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 9.1. (m) Okres Zamknięty: oznacza okres określony w art. 159 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr. 183 Poz. 1538) lub każde inne wiążące regulacje przeciwdziałające wykorzystywaniu informacji poufnej w publicznym obrocie papierami wartościowymi obowiązujące w dniu Wykonania Opcji. (n) Opcja: oznacza prawo Uczestnika do bezpłatnego otrzymania Warrantów w liczbie obliczonej zgodnie z postanowieniami Artykułu 10. Każda Opcja będzie podlegać warunkom ustalonym każdorazowo przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem ciągłości zatrudnienia Uczestnika przez Spółkę lub Grupę Netia. (o) Ostateczna Data Wykonania: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 8.5. (p) Plan 2011: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 1.1. (q) Rozporządzenie Aktywami: oznacza wystąpienie po Dacie Wejścia w Życie któregokolwiek z następujących wydarzeń: sprzedaż, cesja, wymiana, przekazanie w drodze darowizny, zbycie, wydzierżawienie lub zawarcie innej umowy kreującej obowiązek przeniesienia całości lub przeważającej części aktywów Spółki, całości lub przeważającej części przedsiębiorstwa Grupy Netia w tym, ale nie wyłącznie, akcji/udziałów w spółkach zależnych od Spółki. (r) Spółka: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 1.1. (s) Uczestnicy: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 6.1. (t) Uprawnieni: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 2. (u) Warranty: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 1.4. (v) Wartość Odniesienia: oznacza kwotę, ustaloną przez Radę Nadzorczą wyrażoną w PLN, która stanowić będzie podstawę do obliczenia kwoty zysku i liczby Warrantów należnych Uczestnikowi w Dacie Wykonania, z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 8.2. (w) Ważna Przyczyna: oznacza (i) ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych przez Pracownika potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym w przypadku zakwestionowania naruszenia przez pracownika, lub (ii) popełnienie przez pracownika przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku. 2

3 (x) Wykonanie: Uczestnicy mogą zażądać od Spółki bezpłatnego wydania Warrantów w liczbie obliczonej zgodnie z Artykułem 10 niniejszego Planu 2011 oraz do wymiany otrzymanych Warrantów na Akcje Spółki. (y) Wymagalność lub Data Wymagalności: oznaczać będzie najwcześniejszą datę, w której Opcje mogą zostać wykonane. (z) Zmiana Kontroli oznacza wystąpienie któregokolwiek z następujących wydarzeń po Dacie Wejścia w Życie: (a) jakakolwiek osoba/podmiot lub grupa osób/podmiotów działających w porozumieniu nabędzie lub uzyska prawo do nabycia, natychmiast lub po upływie pewnego okresu czasu, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 33% łącznej liczby wyemitowanych przez Spółkę papierów wartościowych z prawem głosu; lub (b) konsolidacja albo połączenie Spółki z lub dołączenie do innego podmiotu lub konsolidacja albo połączenie innego podmiotu ze Spółką lub dołączenie do Spółki, w wyniku których transakcji dokonana zostanie zamiana lub wymiana wyemitowanych przez Spółkę papierów wartościowych z prawem głosu na gotówkę, papiery wartościowe albo inne aktywa; lub (c) jednorazowa zmiana ponad 50% składu Rady Nadzorczej. 4 Rada Nadzorcza. 4.1 Wykonanie Planu 2011 powierzone zostanie Radzie Nadzorczej Spółki. 4.2 W zakresie przewidzianym postanowieniami Planu 2011, Rada Nadzorcza będzie według swojego wyłącznego uznania podejmować decyzje dotyczące uczestnictwa w Planie 2011 i przydziału Opcji, warunków Wykonania Opcji o których mowa w Artykule 8, warunków i okoliczności wygaśnięcia Opcji, sposobu obliczania oraz formy przekazywania Uczestnikom zysków wynikających z Opcji w granicach określonych w Uchwale nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 maja 2010 roku. 4.3 Rada Nadzorcza będzie odbywać spotkania w sprawie Planu 2011 w zależności od potrzeb. 4.4 Zarząd Spółki będzie miał prawo wnioskowania o przyznanie Opcji Uprawnionym nie będącym członkami Zarządu Spółki. 4.5 Rada Nadzorcza może w drodze uchwały delegować na Zarząd Spółki uprawnienia o których mowa w Artykule 4.2 w zakresie przyznawania Opcji Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu Spółki. Dla uniknięcia wątpliwości Zarząd uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą. 5 Realizacja. Odpowiedzialność za zapewnienie właściwej realizacji Planu 2011 spoczywać będzie na Prezesie Zarządu ( CEO ), Członku Zarządu Głównym Dyrektorze ds. Finansów ( CFO ) oraz Członku Zarządu - Dyrektorze ds. Prawnych Spółki ( CLO ), pod których pieczą znajdować się będą również oryginały wszystkich dokumentów związanych z Planem Pytania Pracowników oraz Uczestników Planu 2011 dotyczące warunków i zasad postępowania zgodnie z Planem 2011 powinny być kierowane bezpośrednio do CEO, CFO lub do CLO Spółki. Rada Nadzorcza będzie posiadać dostęp do dokumentacji związanej z Planem 2011 na żądanie. 3

4 6 Uprawnienie do Udziału w Planie Uczestnikami Planu 2011 będą Uprawnieni, których wkład uznany zostanie za znaczący dla wyników, przyszłego rozwoju oraz rentowności Grupy Netia oraz którzy będą przyczyniać się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy Spółki ( Uczestnicy ). 6.2 Wyznaczenie Uczestnika w danym roku nie zobowiązuje Rady Nadzorczej do wyznaczenia takiej osoby lub innego Uczestnika do otrzymania Opcji w kolejnych latach obowiązywania Planu 2011 ani nie będzie dawało raz wyznaczonemu Uczestnikowi prawa do otrzymania takiej samej liczby Opcji co inni Uczestnicy w jakimkolwiek roku. Przy wyborze Uczestników jak również przy określaniu rodzaju i wielkości poszczególnych przyznanych świadczeń, Rada Nadzorcza będzie brała pod uwagę czynniki, które uzna za istotne. 7 Przydział Opcji. 7.1 Maksymalna liczba Opcji jaką może przyznać Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego Planu 2011 wynosi Opcji. Liczba Opcji przyznanych wszystkim Uczestnikom w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć Opcji, przy czym liczba Opcji przyznanych w każdym roku kalendarzowym członkom Zarządu Spółki nie może przekroczyć Opcji. 7.2 Przydziały Opcji na mocy niniejszego Planu 2011 dokonywane będą na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. Umowy dotyczące przydziału Opcji na mocy niniejszego Planu 2011 zawierane będą na piśmie w formie listu dokumentującego przydział, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Planu 2011 ( List Przydziałowy ). 7.3 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub dowolny członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń podpisze Listy Przydziałowe z Uczestnikami, którzy pełnią funkcję członków Zarządu Spółki po uprzednim zatwierdzeniu ich treści przez Radę Nadzorczą. 7.4 Po uzyskaniu zatwierdzenia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podpisze Listy Przydziałowe z Uczestnikami niebędącymi członkami Zarządu. 7.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Planu 2011 oraz którymkolwiek z Listów Przydziałowych, wiążące będą te postanowienia Listów Przydziałowych, które określają Wartości Odniesienia, Daty Wymagalności oraz Ostateczną Datę Wykonania. 7.6 Projekty Listów Przydziałowych przyznających Opcje Uczestnikom, którzy nie są członkami Zarządu Spółki, będą przygotowywane przez Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich i Administracji. Projekty, przed podpisaniem przez Zarząd Spółki, będą weryfikowane przez Dyrektora ds. Prawnych i Dyrektora Działu Kontroli. 4

5 8 Warunki Opcji. Każda Opcja przydzielona przez Spółkę podlegać będzie następującym obowiązkowym warunkom: 8.1 Rada Nadzorcza określi Wartość Odniesienia w PLN, a obliczenie zysku nastąpi również w PLN. 8.2 Wartość Odniesienia pojedynczej Opcji w dniu dokonania jej przydziału nie może być niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki ważona wolumenem obrotu w okresie trzymiesięcznym kończącym się w dniu roboczym poprzedzającym dzień przydziału danej transzy Opcji. Jednakże, w przypadku wypłacenia przez Spółkę dywidendy po dokonaniu przydziału Opcji, Wartość Odniesienia wszystkich przyznanych (w tym także Wymagalnych) Opcji będzie kolejno zmniejszana o wartość każdej wypłaconej dywidendy w przeliczeniu na akcję Spółki, która została wypłacona przed Wykonaniem Opcji, z tym, że Wartość Odniesienia Opcji nie może być niższa niż 2 PLN. Np. jeżeli dywidenda w wysokości 20 groszy na akcję będzie wypłacona przed Wykonaniem, odpowiednia Wartość Odniesienia wszystkich przyznanych lecz niewykonanych Opcji zostanie zmniejszona o 20 groszy. 8.3 Data Wymagalności nie może być wyznaczona wcześniej niż przed upływem trzydziestu sześciu miesięcy od dnia przydziału danej transzy Opcji. 8.4 Wszystkie niewykonane Opcje wygasną dnia 26 maja 2020 r. 8.5 Rada Nadzorcza określa dla każdej transzy Opcji datę do której Uczestnik może Wykonać prawa z Opcji, z zastrzeżeniem, że data taka nie może być wcześniejsza niż dwa tygodnie po upływie Daty Wymagalności Opcji i nie późniejszą niż dzień 26 maja 2020 roku ( Ostateczna Data Wykonania ). Ostateczna Data Wykonania ustalona przez Radę Nadzorczą może zostać następnie wydłużona przez Radę Nadzorczą jednakże nie później niż do dnia 26 maja 2020 r. 8.6 Wykonanie Opcji będzie dodatkowo uzależnione od spełnienia kryteriów biznesowych, zgodnych z planami strategicznymi Spółki oraz zakładającymi wzrost parametrów ustalonych zbiorczo dla wszystkich Uczestników przez Radę Nadzorczą według jej uznania w dniu przydziału Opcji. Proporcja Opcji wykonywanych w stosunku do przyznanych będzie równa niższej z następujących wartości: 100% lub rzeczywiste wykonanie celów wyznaczonych w ramach kryteriów premiowania zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą i mających zastosowanie w roku obrotowym, w którym Opcje zostały przyznane. Co roku w okresie pomiędzy publikacją przez Spółkę jej sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy a dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rada Nadzorcza podejmie warunkową uchwałę, w której potwierdzi i przekaże informacje Uczestnikom jaki był rzeczywisty poziom wykonania kryteriów premiowania w poprzednim roku obrotowym. Uchwała Rady Nadzorczej wejdzie w życie wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Netia przez Walne Zgromadzenie Spółki. W przypadku gdyby Rada Nadzorcza nie stwierdziła rzeczywistego poziomu wykonania kryteriów premiowania w ww. terminie a sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Netia za poprzedni rok obrotowy zostaną zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki, Uczestnicy 5

6 będą uprawnieni do Wykonania 100% Opcji przyznanych za poprzedni rok obrotowy. 8.7 W przypadku gdyby opublikowane pierwotnie sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Netia nie zostały zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Rada Nadzorcza podejmie ponowną uchwałę w przedmiocie ustalenia rzeczywistego poziomu wykonania kryteriów premiowania za poprzedni rok obrotowy w terminie 90 dni od zatwierdzenia poprawionych sprawozdań finansowych przez Walne Zgromadzenie Spółki. 9 Wykonanie Opcji. 9.1 Uczestnicy będą uprawnieni do Wykonania praw z Opcji w okresach pomiędzy Datą Wymagalności a Ostateczną Datą Wykonania danej transzy Opcji zdefiniowanych poniżej ( Okresy Otwarte ): (a) (b) okres dwóch tygodni rozpoczynający się w pierwszym dniu notowań akcji Spółki następującym po dniu publikacji przez Spółkę raportu okresowego (kwartalnego, półrocznego lub rocznego); okres dwóch tygodni poprzedzających Ostateczną Datą Wykonania danej transzy Opcji; oraz (c) okres w którym trwa wezwanie na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki mające na celu przekroczenie co najmniej progu 33% akcji Spółki. 9.2 W przypadkach gdy Okres Otwarty, o którym mowa w Artykule 9.1 ust. (a), pokryje się całkowicie lub częściowo z Okresem Zamkniętym, Okres Otwarty ulegnie wydłużeniu o taką liczbę dni, aby zagwarantować Uczestnikom dwutygodniowy termin na Wykonanie praw z Opcji licząc od zakończenia Okresu Zamkniętego. 9.3 W przypadkach gdy Okres Otwarty, o którym mowa w Artykule 9.1 ust. (b), pokryje się całkowicie lub częściowo z Okresem Zamkniętym, Okres Otwarty oraz Ostateczna Data Wykonania danej transzy Opcji ulegnie wydłużeniu o taką liczbę dni, aby zagwarantować Uczestnikom dwutygodniowy termin na Wykonanie praw z Opcji. Dwutygodniowy okres Otwarty, o którym mowa powyżej, rozpocznie się z upływem Okresu Zamkniętego jednakże nie może on przekroczyć dnia 26 maja 2020 r. 9.4 Opcje niewykonane przez Uczestników w odpowiednich Okresach Otwartych wygasają, a odpowiednie Listy Przydziałowe zostaną rozwiązane z upływem Ostatecznej Daty Wykonania danej transzy Opcji. 9.5 Wykonanie Opcji następuje zgodnie z postanowieniami Artykułu 9.6, w chwili złożenia Listu Realizującego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Planu Uczestnik, w celu wykonania swoich Wymagalnych Opcji ma prawo złożyć w Spółce w trakcie Okresu Otwartego List Realizujący. Skuteczne złożenie Listu Realizującego wymaga: doręczenia osobie uprawnionej w siedzibie Spółki, doręczenia na adres Spółki do rąk osoby uprawnionej przez pocztę (np. listem poleconym), przesłania faksem do rąk osoby uprawnionej na faks CEO, CLO lub CFO lub przesłania em w formacie.pdf na adres: 6

7 według uznania Spółki, kopia korespondencji otrzymywanej przez Spółkę może być automatycznie przekazywana Domowi Maklerskiemu bez informowania o tym Uczestnika. 9.7 Niezwłocznie po upływie każdego Okresu Otwartego jednakże nie później niż w terminie czternastu (14) dni od jego zakończenia, dowolne dwie osoby spośród: CEO, CFO i CLO dokonają weryfikacji Listów Realizujących jakie wpłynęły do Spółki w trakcie danego Okresu Otwartego, obliczą zgodnie z postanowieniami Artykułu 10 liczbę przysługujących każdemu Uczestnikowi Warrantów, wystawią i przekażą Domowi Maklerskiemu Pismo Ustalające stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Planu 2011 oraz odcinek zbiorowy Warrantów, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Planu Jeżeli dwie spośród wymienionych powyżej osób są nieobecne, czynności o których mowa w pierwszym zdaniu niniejszego Artykułu mogą być dokonane przez dwóch dowolnych członków Zarządu Spółki. W przypadku członka Zarządu Spółki weryfikacja Listu Realizującego, obliczenie liczby przysługujących Warrantów, wystawienie powinny zostać dokonane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub dowolnego członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Pozostałe czynności natury technicznej takie jak wystawienie odcinka zbiorowego Warrantu oraz przekazanie Domowi Maklerskiemu Pisma Ustalającego oraz odcinka zbiorowego Warrantów zostaną dokonane przez Zarząd Spółki. 10 Obliczenie liczby należnych Warrantów Liczba Warrantów obliczana będzie dla każdej transzy jako różnica pomiędzy Ceną Rynkową w Dacie Wykonania a Wartością Odniesienia, pomnożoną przez liczbę Opcji, zgodnie z poniższym wzorem: Liczba Warantów = (CR - WO) x LO CR Gdzie: CR oznacza cenę rynkową w Dacie Wykonania obliczoną w sposób następujący: CR będzie średnią ważoną wolumenem kursów giełdowych akcji Spółki w Dacie Wykonania (lub ostatniego dnia notowań niezwłocznie poprzedzającego Datę Wykonania, jeżeli akcje nie są notowane w Dacie Wykonania). Wartość CR nie może być wyższa niż dwukrotność WO. W przypadku gdyby wartość CR była większa niż dwukrotność WO ulegnie ona automatycznej redukcji do dwukrotności WO, w związku z tym, jedna Opcja może uprawniać Uczestnika do nabycia co najwyżej połowy jednego Warrantu. WO oznacza odpowiednią Wartość Odniesienia. LO oznacza liczbę Opcji, które stały się Wymagalne i zostały Wykonane w ramach danej transzy przez Uczestnika Warranty obejmowane są przez Uczestników nieodpłatnie Jeden Warrant uprawnia Uczestnika do nabycia jednej Akcji po wartości nominalnej z uwzględnieniem Artykułu

8 10.4 Ułamkowe części Warrantów będą zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej. 11 Wykonanie praw z Warrantów Z uwagi na fakt że Akcje mają formę zdematerializowaną ich przydział nastąpi poprzez dokonanie ich zapisu na rachunku papierów wartościowych Uczestnika przez podmiot powołany w tym celu przez Spółkę (na przykład powiernika, depozytariusza, subemitenta lub spółkę powiązaną) ( Dom Maklerski ) Wykonanie praw z Warrantów przez Uczestnika nastąpi poprzez złożenie odcinka zbiorowego Warrantów Domowi Maklerskiemu wraz z dokonaniem zapisu na Akcje na formularzu przygotowanym przez Dom Maklerski oraz zapłatą kwoty równej cenie emisyjnej obejmowanych Akcji na rzecz Spółki zgodnie z procedurą wskazaną w Artykule 11.3 w terminie 14 dni od dnia wystawienia Pisma Ustalającego przez Spółkę Zapłata ceny emisyjnej Akcji otrzymanych za Warranty nastąpi poprzez umowne potrącenie roszczenia Spółki z tytułu ceny emisyjnej Akcji z przyznanym Uczestnikowi, nie później niż w dniu wykonania przez niego prawa z Warrantów wynagrodzeniem od zatrudniającego go podmiotu z Grupy Netia w kwocie netto (po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne) odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych przez danego Uczestnika Akcji. Uczestnik nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z otrzymaniem Akcji Spółki w sposób określony powyżej. 12 Dywidenda. Jeżeli Spółka ogłosi i wypłaci dywidendy, Uczestnicy nie będą uprawnieni do otrzymania żadnej dywidendy w związku z przydzielonymi Opcjami do momentu wykonania praw z Opcji i zapisania Akcji na rachunkach papierów wartościowych Uczestników. 13 Zakaz przelewu. Opcje przyznane na podstawie niniejszego Planu 2011 nie mogą być zbywane ani obciążane przez Uczestników. 14 Odejście z Grupy Netia 14.1 Jeżeli Uczestnik odejdzie z Grupy Netia z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub powołania Uczestnika ze spółką z Grupy Netia, wówczas Uczestnik taki będzie mógł Wykonać Opcje, które stały się Wymagalne w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia zatrudnienia w spółce z Grupy Netia w najbliższym możliwym Okresie Otwartym. Opcje nie wykonane w ww. terminie wygasną W przypadku śmierci Uczestnika należące do niego Opcje wygasają a jego spadkobiercy będą uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia pieniężnego w kwocie brutto równej zyskowi (tj. CR - WO) z Opcji należących do Uczestnika obliczonemu na ostatni dzień notowań akcji Spółki w miesiącu, w którym Uczestnik zmarł. Spadkobiercy uprawnieni będą do otrzymania zysku z: 8

9 (a) wszystkich Opcji Wymagalnych w dniu śmierci Uczestnika; oraz (b) Opcji należących do danego Uczestnika, które nie stały się Wymagalne w dniu jego śmierci w części równej proporcji jaką stanowi okres od dnia dokonania przydziału danej transzy Opcji do dnia śmierci Uczestnika w stosunku do okresu od dnia dokonania przydziału danej transzy Opcji do dnia Wymagalności określonego dla danej transzy Opcji z uwzględnieniem postanowień Artykułu 8.6. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Opcje zostały przyznane 15 maja 2011 roku i ustalono dla nich trzyletni okres Wymagalności a śmierć Uczestnika nastąpi dnia 15 maja 2012, wówczas spadkobiercy Uczestnika zachowają prawo do zysku z 365/1095 danej transzy Opcji Spółka podejmie uzasadnione działania w celu ustalenia tożsamości spadkobierców Uczestnika Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 15.1 w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub powołania z Grupą Netia przez Uczestnika lub rozwiązania stosunku pracy lub powołania przez odpowiednią spółkę z Grupy Netia z powodu Ważnej Przyczyny, Opcje przyznane danemu Uczestnikowi, których termin Wymagalności nie nadszedł w dniu rozwiązania stosunku pracy lub powołania wygasają W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub powołania przez odpowiednie spółki z Grupy Netia z powodów innych niż Ważna Przyczyna, Uczestnik z dniem ustania zatrudnienia zachowa prawo do Opcji które zostały mu przydzielone, ale jeszcze nie stały się Wymagalne w części równej proporcji jaką stanowi okres od dnia dokonania przydziału danej transzy Opcji do dnia ustania zatrudnienia Uczestnika w stosunku do okresu od dnia dokonania przydziału danej transzy Opcji do dnia Wymagalności określonego dla danej transzy Opcji, obliczonej zgodnie z procedurą opisaną w Artykule 14.2 ust (b). Liczba zachowanych Opcji obliczona będzie z uwzględnieniem postanowień Artykułu 8.6. Opcje zachowane przez Uczestnika zgodnie z niniejszym paragrafem mogą zostać wykonane w najbliższym możliwym Okresie Otwartym. Opcje nie wykonane w ww. terminie wygasną Rada Nadzorcza uprawniona jest do wprowadzania odstępstw od powyższych postanowień Art. 14 na korzyść Uczestników, z zastrzeżeniem postanowień Art Zmiana Kontroli Każdy z Uczestników, który w okresie 12 miesięcy następujących po Zmianie Kontroli lub Rozporządzeniu Aktywami dokona rozwiązania stosunku pracy lub powołania z Grupą Netia zachowa prawo do części Opcji przyznanych mu przed dniem Zmiany Kontroli lub Rozporządzenia Aktywami a, których termin Wymagalności nie nastąpił w dniu rozwiązania przez niego stosunku pracy lub powołania. Liczba zachowanych Opcji obliczona będzie z uwzględnieniem postanowień Artykułu 8.6 oraz Artykułu 14.2 b). Uczestnik może Wykonać Opcje zachowane na podstawie niniejszego Artykułu w najbliższym możliwym Okresie Otwartym. Opcje nie wykonane w ww. terminie wygasną. Uprawnienie wynikające z niniejszego Artykułu nie ma zastosowania: 9

10 (a) w przypadkach wystąpienia Ważnej Przyczyny przed rozwiązaniem stosunku pracy lub powołania Uczestnika. 16 Korekta. 17 Poufność. (b) do Opcji przyznanych Uczestnikowi po nastąpieniu Zmiany Kontroli lub Rozporządzeniu Aktywami W przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia wezwania do nabycia wszystkich pozostałych akcji Spółki osoba/podmiot lub grupa osób/podmiotów działająca w porozumieniu wejdzie w posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 80% akcji Spółki uprawniających do wykonywania co najmniej 80% głosów w Spółce każdy z Uczestników uprawniony będzie do zgłoszenia Spółce żądania zamiany wszystkich posiadanych przez niego Opcji, których termin Wymagalności jeszcze nie nastąpił na wynagrodzenie pieniężne w kwocie brutto równej zyskowi z Opcji (tj. CR WO) pomnożonej następnie przez 81/68 celem zrekompensowania Uczestnikowi różnicy kwot podatków należnych w związku z otrzymaniem ww. wynagrodzenia przez Uczestnika. Opcje podlegające zamianie wygasają z chwilą zapłaty wynagrodzenia. Przykładowe wyliczenie: Jeżeli Uczestnik w dniu dojścia do skutku wezwania posiadałby 1000 Opcji, których Wartość Odniesienia wynosiłaby 5 zł a CR akcji Spółki w dniu złożenia Spółce żądania zamiany Opcji na wynagrodzenie pieniężne wynosiłaby 10 zł zysk z Opcji wyniósłby 5000 zł. Zysk ten należałoby następnie pomnożyć przez 81/68 w wyniku czego Uczestnik uprawniony jest do otrzymania kwoty brutto 5955,88 zł. Ponadto, w gestii Rady Nadzorczej leżeć będzie dokonanie korekty warunków wykonania Opcji w odpowiedzi na szczególne, jednorazowe wydarzenia mające wpływ na Spółkę, akcje, strukturę kapitałową Spółki, strukturę akcjonariatu Spółki lub jej sprawozdania finansowego, lub w celu dostosowania tych warunków do zmian w obowiązujących przepisach, regulacjach prawnych lub zasadach praktyki księgowej. Po dokonaniu takiej korekty w stosunku do wszystkich przydzielonych Opcji, za każdą Opcję Uczestnik będzie mógł otrzymać Akcje, które otrzymałby w zamian za taką Opcję gdyby była ona wykonana w pełni przed dokonaniem powyższej zmiany. Rada Nadzorcza będzie uprawniona do dokonania, w oparciu o zasadę słuszności, korekty Wartości Odniesienia dotyczącej przyznanych opcji oraz wszelkich innych warunków dotyczących przyznanych Opcji, pod warunkiem, że kwota zysku należnego w związku z takimi Opcjami nie zwiększy ani nie zmniejszy się istotnie w stosunku do kwoty należnej na pierwotnych warunkach. Warunki poszczególnych przydziałów stanowić będą wiedzę poufną a poszczególni Uczestnicy Planu 2011 zobowiążą się do nie ujawniania warunków swoich przydziałów, z wyjątkiem kiedy takie ujawnienie będzie prawnie wymagane. Nieprzestrzeganie tego zobowiązania przez daną osobę może, według wyłącznego uznania Rady Nadzorczej, spowodować wyłączenie takiej osoby z przyszłego uczestnictwa w Planie 2011 (tzn. z otrzymywania nowych przydziałów Opcji). Niniejsze postanowienie o zachowaniu poufności nie będzie interpretowane jako zakaz omawiania przez uczestników technicznych reguł oraz procedur związanych z Planem

11 18 Zmiany Rada Nadzorcza może wprowadzić zmiany do Planu 2011 w dowolnym czasie Wszelkie zmiany dotyczyły będą wyłącznie przydziałów dokonanych po dacie takiej zmiany, chyba że Uczestnicy Planu 2011 wyrażą zgodę aby zmiany dotyczyły ich istniejących Opcji. 11

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia 26.06.2008 roku 1. Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r. Projekt akcjonariusza do punktu 15) porządku obrad Uchwała Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Mając na uwadze podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego. Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku

Regulamin Programu Motywacyjnego. Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku Regulamin Programu Motywacyjnego Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku strona 2 z 6 Regulamin Programu Motywacyjnego Berling S.A. Mając na celu stworzenie w Berling S.A.

Bardziej szczegółowo

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu

Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu Załącznik do projektu uchwały nr 13 Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu 1. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Motywacyjnego, w Spółce Pozbud T&R S.A. określa zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. HAWE S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r., zgłoszone przez Trinitybay Investments Limited w ramach żądania umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ TELE-POLSKA HOLDING S.A. 1.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki AITON CALDWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki AITON CALDWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki AITON CALDWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 29 kwietnia 2015 r. Treść podjętych uchwał Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku w dniu

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

1 Program Motywacyjny. 2 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1 Program Motywacyjny. 2 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 18 w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 1, art. 433 2, art. 448, art. 449 1,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

I. PROGRAM MOTYWACYJNY

I. PROGRAM MOTYWACYJNY Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego I. PROGRAM MOTYWACYJNY 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 1 [Podstawa prawna] Podstawą prawną wprowadzenia Programu Motywacyjnego realizowanego w spółce SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu są następujące akty: Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

2 Emisjaj Warrantów Subskrypcyjnych

2 Emisjaj Warrantów Subskrypcyjnych w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 1, art. 433 2, art. 448, art. 449 1, art. 453 2 i 3

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 29 sierpnia 2011 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 29 sierpnia 2011 r. Uchwała Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego na podstawie art. 400 k.s.h. w związku z 12 ust. 5 Statutu IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku Projekt uchwały zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dotyczący pkt 12 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007 Raport bieŝący nr 13/2007 (środa, 13 czerwca 2007 r.) Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieŝące i okresowe Projekty uchwał na WZA Zarząd AB S.A. przedstawia projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 grudnia 2016 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Programu Opcji Menedżerskich Spółki

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDIATEL S.A. zwołanym na dzień 4 stycznia 2016 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko / Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 25 lipca 2006r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: SERIA I NR DOWODU TOŻSAMOŚCI/PASZPORTU: MAIL: TELEFON:

IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: SERIA I NR DOWODU TOŻSAMOŚCI/PASZPORTU: MAIL: TELEFON: FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2014 ROKU DANE AKCJONARIUSZA IMIĘ I NAZWISKO: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Asseco Poland S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 18 września 2006r. Liczba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. na lata Wstęp

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. na lata Wstęp REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. na lata 2016-2020 1. Wstęp 1. Celem realizacji programu motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych bodźców motywacyjnych dla kadry kierowniczej i zarządzającej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Altus TFI SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Altus TFI SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Altus TFI SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 16 października 2015 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA 20.12.2017 R. z dnia. 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A. 1 [Postanowienia wstępne] 1. Celem realizacji Programu Opcji Menedżerskich jest stworzenie dodatkowych bodźców dla wyższej kadry nadzorującej i

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się... Uchwała Nr 2/XI/2013. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się... Uchwała Nr 2/XI/2013. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1/XI/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFEROWANIA AKCJI WŁASNYCH W RAMACH PROGRAMU PRACOWNICZEGO. 1 Definicje

REGULAMIN OFEROWANIA AKCJI WŁASNYCH W RAMACH PROGRAMU PRACOWNICZEGO. 1 Definicje Załącznik Nr 1 do uchwały nr 18/RN/2011 z dnia 22.04.2011 roku Rady Nadzorczej COMPLEX Spółka Akcyjna REGULAMIN OFEROWANIA AKCJI WŁASNYCH W RAMACH PROGRAMU PRACOWNICZEGO 1 Definicje Akcje Akcje własne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA Warszawa, 23 listopada 2012 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna, które odbyło się Warszawie w dniu 16 listopada 2012 r. o godz. 13:00,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 KSH oraz 4 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za Uchwała nr 1 akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku Uchwała nr _ z dnia 31 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWALENIE REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH

UCHWALENIE REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A. w dniu 10 listopada 2015 roku Do pkt 3 porządku obrad:

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A. w dniu 10 listopada 2015 roku Do pkt 3 porządku obrad: Do pkt 3 porządku obrad: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: 2011-06-29 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Temat: Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego Vistula Group S.A. nr 24/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. PROJEKT

Załącznik do raportu bieżącego Vistula Group S.A. nr 24/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. PROJEKT Załącznik do raportu bieżącego Vistula Group S.A. nr 24/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. PROJEKT Uchwała nr 17/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 15 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy dokument ( Założenia ) określa przesłanki, na jakich ma się opierać Program

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku

Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku Raport bieżący nr: 32/2011 Data sporządzenia: 2011-07-27 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. Projekty uchwał Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03 GRUDNIA 2010 ROKU DOTYCZĄCE ZAPROPONOWANYCH NOWYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 2016-2017 1. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego 2016-2017 (dalej Program ) ma na celu stworzenie dla osób kluczowych dla Spółki systemu motywacyjnego, którego celem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Zmieniony porządek obrad:

Zmieniony porządek obrad: Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

Bardziej szczegółowo

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Betacom S.A. ze spółką eo Networks S.A. (dalej łącznie Spółki ) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku UCHWAŁA nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM

OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM Uchwała Nr [ ] Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia [ ] 2016 roku w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej w sprawie: wyboru Przewodniczącego 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] [projekt] Uchwała Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 3 grudnia 2012 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 3 grudnia 2012 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 3 grudnia 2012 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Uchwały głosowane na NWZ

Uchwały głosowane na NWZ Warszawa, 10 listopada 2016 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rainbow Tours S.A.,, które odbyło się 8 listopada 2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej

Bardziej szczegółowo

dnia 23.06.2014 r., tj. lata obrotowe 2014, 2015 albo jeden rok obrotowy spośród wymienionych;

dnia 23.06.2014 r., tj. lata obrotowe 2014, 2015 albo jeden rok obrotowy spośród wymienionych; Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 17.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką. Rada Nadzorcza działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

od dnia przedstawienia przez Radę Nadzorczą propozycji Celów, uwzględniając potrzebę realizacji misji publicznej Spółki. W przypadku powołania

od dnia przedstawienia przez Radę Nadzorczą propozycji Celów, uwzględniając potrzebę realizacji misji publicznej Spółki. W przypadku powołania Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Usług Taborowych REMTRAK Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Rainbow Tours SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Rainbow Tours SA Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Rainbow Tours SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku. Rady Nadzorczej spółki HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 2/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku. Rady Nadzorczej spółki HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 2/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku Rady Nadzorczej spółki HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego 1 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT RED S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 GRUDNIA 2011 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

CD PROJEKT RED S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 GRUDNIA 2011 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, CD PROJEKT RED S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 GRUDNIA 2011 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Imię i nazwisko... (Spółka)... (Stanowisko)... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 02/06/11. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Zbigniew Popielski ogłosił wyniki:

Uchwała nr 02/06/11. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Zbigniew Popielski ogłosił wyniki: Uchwała nr 01/06/11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. z 3 grudnia 2014 r. o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. z 3 grudnia 2014 r. o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Zał. do raportu bieżącego nr 24/2014 Uchwała nr 1 o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia wybrać na

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 26 CZERWCA 2017 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 26 CZERWCA 2017 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo