PLAN PREMIOWANIA AKCJAMI NETII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PREMIOWANIA AKCJAMI NETII"

Transkrypt

1 PLAN PREMIOWANIA AKCJAMI NETII 1 Plan oraz jego Data Wejścia w Życie. 1.1 Niniejszy Plan Premiowania Akcjami Netii S.A. (dalej Plan 2011 ) zostaje ustalony w oparciu o Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia S.A. (dalej Spółka ) z dnia 26 maja 2010 roku i dotyczy opcji przyznawanych od 2011 roku. Wszystkie opcje przyznane przez Spółkę do 2011 roku podlegają postanowieniom Planu Premiowania Akcjami Netii z 10 kwietnia 2003 roku. 1.2 Plan 2011 wchodzi w życie w dniu 25 lutego 2011 roku ( Data Wejścia w Życie ). 1.3 Plan 2011 wygaśnie w dniu 26 maja 2020 roku. 1.4 Opcje przydzielone na mocy niniejszego Planu 2011 będą uprawniać Uczestników do otrzymania warrantów subskrypcyjnych serii 1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 maja 2010 roku. ( Warranty ), które z kolei uprawniają Uczestników Planu 2011 do nabywania akcji Serii L Spółki ( Akcje ). 2 Cel Planu Definicje. Celem Planu 2011 jest stworzenie bodźców, które zachęcą, zatrzymają i zmotywują członków Zarządu, kluczowych pracowników Spółki, oraz członków organów i pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Netia ( Uprawnieni ) do działania na rzecz wzrostu wartości dla akcjonariuszy poprzez umożliwianie im nabywania Akcji Spółki. 3.1 W niniejszym Planie 2011 następującym terminom przypisane są następujące znaczenia: (a) Akcje: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 1.4. (b) Cena Rynkowa lub CR: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule (c) CEO: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 5. (d) CFO: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 5. (e) CLO: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 5. (f) Data Wejścia w Życie: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 1.2. (g) Data Wykonania: oznacza dzień, w którym Spółka otrzyma od Uczestnika List Realizujący (lub późniejszy termin wskazany przez Uczestnika w Liście Realizującym).

2 (h) Dom Maklerski: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule (i) Grupa Netia: oznacza Spółkę oraz spółki od niej zależne. (j) List Przydziałowy: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 7.2. (k) List Realizujący: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 9.5. (l) Okresy Otwarte: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 9.1. (m) Okres Zamknięty: oznacza okres określony w art. 159 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr. 183 Poz. 1538) lub każde inne wiążące regulacje przeciwdziałające wykorzystywaniu informacji poufnej w publicznym obrocie papierami wartościowymi obowiązujące w dniu Wykonania Opcji. (n) Opcja: oznacza prawo Uczestnika do bezpłatnego otrzymania Warrantów w liczbie obliczonej zgodnie z postanowieniami Artykułu 10. Każda Opcja będzie podlegać warunkom ustalonym każdorazowo przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem ciągłości zatrudnienia Uczestnika przez Spółkę lub Grupę Netia. (o) Ostateczna Data Wykonania: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 8.5. (p) Plan 2011: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 1.1. (q) Rozporządzenie Aktywami: oznacza wystąpienie po Dacie Wejścia w Życie któregokolwiek z następujących wydarzeń: sprzedaż, cesja, wymiana, przekazanie w drodze darowizny, zbycie, wydzierżawienie lub zawarcie innej umowy kreującej obowiązek przeniesienia całości lub przeważającej części aktywów Spółki, całości lub przeważającej części przedsiębiorstwa Grupy Netia w tym, ale nie wyłącznie, akcji/udziałów w spółkach zależnych od Spółki. (r) Spółka: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 1.1. (s) Uczestnicy: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 6.1. (t) Uprawnieni: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 2. (u) Warranty: będzie miał znaczenie przypisane mu w Artykule 1.4. (v) Wartość Odniesienia: oznacza kwotę, ustaloną przez Radę Nadzorczą wyrażoną w PLN, która stanowić będzie podstawę do obliczenia kwoty zysku i liczby Warrantów należnych Uczestnikowi w Dacie Wykonania, z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 8.2. (w) Ważna Przyczyna: oznacza (i) ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych przez Pracownika potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym w przypadku zakwestionowania naruszenia przez pracownika, lub (ii) popełnienie przez pracownika przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku. 2

3 (x) Wykonanie: Uczestnicy mogą zażądać od Spółki bezpłatnego wydania Warrantów w liczbie obliczonej zgodnie z Artykułem 10 niniejszego Planu 2011 oraz do wymiany otrzymanych Warrantów na Akcje Spółki. (y) Wymagalność lub Data Wymagalności: oznaczać będzie najwcześniejszą datę, w której Opcje mogą zostać wykonane. (z) Zmiana Kontroli oznacza wystąpienie któregokolwiek z następujących wydarzeń po Dacie Wejścia w Życie: (a) jakakolwiek osoba/podmiot lub grupa osób/podmiotów działających w porozumieniu nabędzie lub uzyska prawo do nabycia, natychmiast lub po upływie pewnego okresu czasu, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 33% łącznej liczby wyemitowanych przez Spółkę papierów wartościowych z prawem głosu; lub (b) konsolidacja albo połączenie Spółki z lub dołączenie do innego podmiotu lub konsolidacja albo połączenie innego podmiotu ze Spółką lub dołączenie do Spółki, w wyniku których transakcji dokonana zostanie zamiana lub wymiana wyemitowanych przez Spółkę papierów wartościowych z prawem głosu na gotówkę, papiery wartościowe albo inne aktywa; lub (c) jednorazowa zmiana ponad 50% składu Rady Nadzorczej. 4 Rada Nadzorcza. 4.1 Wykonanie Planu 2011 powierzone zostanie Radzie Nadzorczej Spółki. 4.2 W zakresie przewidzianym postanowieniami Planu 2011, Rada Nadzorcza będzie według swojego wyłącznego uznania podejmować decyzje dotyczące uczestnictwa w Planie 2011 i przydziału Opcji, warunków Wykonania Opcji o których mowa w Artykule 8, warunków i okoliczności wygaśnięcia Opcji, sposobu obliczania oraz formy przekazywania Uczestnikom zysków wynikających z Opcji w granicach określonych w Uchwale nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 maja 2010 roku. 4.3 Rada Nadzorcza będzie odbywać spotkania w sprawie Planu 2011 w zależności od potrzeb. 4.4 Zarząd Spółki będzie miał prawo wnioskowania o przyznanie Opcji Uprawnionym nie będącym członkami Zarządu Spółki. 4.5 Rada Nadzorcza może w drodze uchwały delegować na Zarząd Spółki uprawnienia o których mowa w Artykule 4.2 w zakresie przyznawania Opcji Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu Spółki. Dla uniknięcia wątpliwości Zarząd uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą. 5 Realizacja. Odpowiedzialność za zapewnienie właściwej realizacji Planu 2011 spoczywać będzie na Prezesie Zarządu ( CEO ), Członku Zarządu Głównym Dyrektorze ds. Finansów ( CFO ) oraz Członku Zarządu - Dyrektorze ds. Prawnych Spółki ( CLO ), pod których pieczą znajdować się będą również oryginały wszystkich dokumentów związanych z Planem Pytania Pracowników oraz Uczestników Planu 2011 dotyczące warunków i zasad postępowania zgodnie z Planem 2011 powinny być kierowane bezpośrednio do CEO, CFO lub do CLO Spółki. Rada Nadzorcza będzie posiadać dostęp do dokumentacji związanej z Planem 2011 na żądanie. 3

4 6 Uprawnienie do Udziału w Planie Uczestnikami Planu 2011 będą Uprawnieni, których wkład uznany zostanie za znaczący dla wyników, przyszłego rozwoju oraz rentowności Grupy Netia oraz którzy będą przyczyniać się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy Spółki ( Uczestnicy ). 6.2 Wyznaczenie Uczestnika w danym roku nie zobowiązuje Rady Nadzorczej do wyznaczenia takiej osoby lub innego Uczestnika do otrzymania Opcji w kolejnych latach obowiązywania Planu 2011 ani nie będzie dawało raz wyznaczonemu Uczestnikowi prawa do otrzymania takiej samej liczby Opcji co inni Uczestnicy w jakimkolwiek roku. Przy wyborze Uczestników jak również przy określaniu rodzaju i wielkości poszczególnych przyznanych świadczeń, Rada Nadzorcza będzie brała pod uwagę czynniki, które uzna za istotne. 7 Przydział Opcji. 7.1 Maksymalna liczba Opcji jaką może przyznać Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego Planu 2011 wynosi Opcji. Liczba Opcji przyznanych wszystkim Uczestnikom w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć Opcji, przy czym liczba Opcji przyznanych w każdym roku kalendarzowym członkom Zarządu Spółki nie może przekroczyć Opcji. 7.2 Przydziały Opcji na mocy niniejszego Planu 2011 dokonywane będą na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. Umowy dotyczące przydziału Opcji na mocy niniejszego Planu 2011 zawierane będą na piśmie w formie listu dokumentującego przydział, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Planu 2011 ( List Przydziałowy ). 7.3 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub dowolny członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń podpisze Listy Przydziałowe z Uczestnikami, którzy pełnią funkcję członków Zarządu Spółki po uprzednim zatwierdzeniu ich treści przez Radę Nadzorczą. 7.4 Po uzyskaniu zatwierdzenia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podpisze Listy Przydziałowe z Uczestnikami niebędącymi członkami Zarządu. 7.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Planu 2011 oraz którymkolwiek z Listów Przydziałowych, wiążące będą te postanowienia Listów Przydziałowych, które określają Wartości Odniesienia, Daty Wymagalności oraz Ostateczną Datę Wykonania. 7.6 Projekty Listów Przydziałowych przyznających Opcje Uczestnikom, którzy nie są członkami Zarządu Spółki, będą przygotowywane przez Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich i Administracji. Projekty, przed podpisaniem przez Zarząd Spółki, będą weryfikowane przez Dyrektora ds. Prawnych i Dyrektora Działu Kontroli. 4

5 8 Warunki Opcji. Każda Opcja przydzielona przez Spółkę podlegać będzie następującym obowiązkowym warunkom: 8.1 Rada Nadzorcza określi Wartość Odniesienia w PLN, a obliczenie zysku nastąpi również w PLN. 8.2 Wartość Odniesienia pojedynczej Opcji w dniu dokonania jej przydziału nie może być niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki ważona wolumenem obrotu w okresie trzymiesięcznym kończącym się w dniu roboczym poprzedzającym dzień przydziału danej transzy Opcji. Jednakże, w przypadku wypłacenia przez Spółkę dywidendy po dokonaniu przydziału Opcji, Wartość Odniesienia wszystkich przyznanych (w tym także Wymagalnych) Opcji będzie kolejno zmniejszana o wartość każdej wypłaconej dywidendy w przeliczeniu na akcję Spółki, która została wypłacona przed Wykonaniem Opcji, z tym, że Wartość Odniesienia Opcji nie może być niższa niż 2 PLN. Np. jeżeli dywidenda w wysokości 20 groszy na akcję będzie wypłacona przed Wykonaniem, odpowiednia Wartość Odniesienia wszystkich przyznanych lecz niewykonanych Opcji zostanie zmniejszona o 20 groszy. 8.3 Data Wymagalności nie może być wyznaczona wcześniej niż przed upływem trzydziestu sześciu miesięcy od dnia przydziału danej transzy Opcji. 8.4 Wszystkie niewykonane Opcje wygasną dnia 26 maja 2020 r. 8.5 Rada Nadzorcza określa dla każdej transzy Opcji datę do której Uczestnik może Wykonać prawa z Opcji, z zastrzeżeniem, że data taka nie może być wcześniejsza niż dwa tygodnie po upływie Daty Wymagalności Opcji i nie późniejszą niż dzień 26 maja 2020 roku ( Ostateczna Data Wykonania ). Ostateczna Data Wykonania ustalona przez Radę Nadzorczą może zostać następnie wydłużona przez Radę Nadzorczą jednakże nie później niż do dnia 26 maja 2020 r. 8.6 Wykonanie Opcji będzie dodatkowo uzależnione od spełnienia kryteriów biznesowych, zgodnych z planami strategicznymi Spółki oraz zakładającymi wzrost parametrów ustalonych zbiorczo dla wszystkich Uczestników przez Radę Nadzorczą według jej uznania w dniu przydziału Opcji. Proporcja Opcji wykonywanych w stosunku do przyznanych będzie równa niższej z następujących wartości: 100% lub rzeczywiste wykonanie celów wyznaczonych w ramach kryteriów premiowania zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą i mających zastosowanie w roku obrotowym, w którym Opcje zostały przyznane. Co roku w okresie pomiędzy publikacją przez Spółkę jej sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy a dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rada Nadzorcza podejmie warunkową uchwałę, w której potwierdzi i przekaże informacje Uczestnikom jaki był rzeczywisty poziom wykonania kryteriów premiowania w poprzednim roku obrotowym. Uchwała Rady Nadzorczej wejdzie w życie wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Netia przez Walne Zgromadzenie Spółki. W przypadku gdyby Rada Nadzorcza nie stwierdziła rzeczywistego poziomu wykonania kryteriów premiowania w ww. terminie a sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Netia za poprzedni rok obrotowy zostaną zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki, Uczestnicy 5

6 będą uprawnieni do Wykonania 100% Opcji przyznanych za poprzedni rok obrotowy. 8.7 W przypadku gdyby opublikowane pierwotnie sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Netia nie zostały zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Rada Nadzorcza podejmie ponowną uchwałę w przedmiocie ustalenia rzeczywistego poziomu wykonania kryteriów premiowania za poprzedni rok obrotowy w terminie 90 dni od zatwierdzenia poprawionych sprawozdań finansowych przez Walne Zgromadzenie Spółki. 9 Wykonanie Opcji. 9.1 Uczestnicy będą uprawnieni do Wykonania praw z Opcji w okresach pomiędzy Datą Wymagalności a Ostateczną Datą Wykonania danej transzy Opcji zdefiniowanych poniżej ( Okresy Otwarte ): (a) (b) okres dwóch tygodni rozpoczynający się w pierwszym dniu notowań akcji Spółki następującym po dniu publikacji przez Spółkę raportu okresowego (kwartalnego, półrocznego lub rocznego); okres dwóch tygodni poprzedzających Ostateczną Datą Wykonania danej transzy Opcji; oraz (c) okres w którym trwa wezwanie na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki mające na celu przekroczenie co najmniej progu 33% akcji Spółki. 9.2 W przypadkach gdy Okres Otwarty, o którym mowa w Artykule 9.1 ust. (a), pokryje się całkowicie lub częściowo z Okresem Zamkniętym, Okres Otwarty ulegnie wydłużeniu o taką liczbę dni, aby zagwarantować Uczestnikom dwutygodniowy termin na Wykonanie praw z Opcji licząc od zakończenia Okresu Zamkniętego. 9.3 W przypadkach gdy Okres Otwarty, o którym mowa w Artykule 9.1 ust. (b), pokryje się całkowicie lub częściowo z Okresem Zamkniętym, Okres Otwarty oraz Ostateczna Data Wykonania danej transzy Opcji ulegnie wydłużeniu o taką liczbę dni, aby zagwarantować Uczestnikom dwutygodniowy termin na Wykonanie praw z Opcji. Dwutygodniowy okres Otwarty, o którym mowa powyżej, rozpocznie się z upływem Okresu Zamkniętego jednakże nie może on przekroczyć dnia 26 maja 2020 r. 9.4 Opcje niewykonane przez Uczestników w odpowiednich Okresach Otwartych wygasają, a odpowiednie Listy Przydziałowe zostaną rozwiązane z upływem Ostatecznej Daty Wykonania danej transzy Opcji. 9.5 Wykonanie Opcji następuje zgodnie z postanowieniami Artykułu 9.6, w chwili złożenia Listu Realizującego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Planu Uczestnik, w celu wykonania swoich Wymagalnych Opcji ma prawo złożyć w Spółce w trakcie Okresu Otwartego List Realizujący. Skuteczne złożenie Listu Realizującego wymaga: doręczenia osobie uprawnionej w siedzibie Spółki, doręczenia na adres Spółki do rąk osoby uprawnionej przez pocztę (np. listem poleconym), przesłania faksem do rąk osoby uprawnionej na faks CEO, CLO lub CFO lub przesłania em w formacie.pdf na adres: 6

7 według uznania Spółki, kopia korespondencji otrzymywanej przez Spółkę może być automatycznie przekazywana Domowi Maklerskiemu bez informowania o tym Uczestnika. 9.7 Niezwłocznie po upływie każdego Okresu Otwartego jednakże nie później niż w terminie czternastu (14) dni od jego zakończenia, dowolne dwie osoby spośród: CEO, CFO i CLO dokonają weryfikacji Listów Realizujących jakie wpłynęły do Spółki w trakcie danego Okresu Otwartego, obliczą zgodnie z postanowieniami Artykułu 10 liczbę przysługujących każdemu Uczestnikowi Warrantów, wystawią i przekażą Domowi Maklerskiemu Pismo Ustalające stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Planu 2011 oraz odcinek zbiorowy Warrantów, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Planu Jeżeli dwie spośród wymienionych powyżej osób są nieobecne, czynności o których mowa w pierwszym zdaniu niniejszego Artykułu mogą być dokonane przez dwóch dowolnych członków Zarządu Spółki. W przypadku członka Zarządu Spółki weryfikacja Listu Realizującego, obliczenie liczby przysługujących Warrantów, wystawienie powinny zostać dokonane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub dowolnego członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Pozostałe czynności natury technicznej takie jak wystawienie odcinka zbiorowego Warrantu oraz przekazanie Domowi Maklerskiemu Pisma Ustalającego oraz odcinka zbiorowego Warrantów zostaną dokonane przez Zarząd Spółki. 10 Obliczenie liczby należnych Warrantów Liczba Warrantów obliczana będzie dla każdej transzy jako różnica pomiędzy Ceną Rynkową w Dacie Wykonania a Wartością Odniesienia, pomnożoną przez liczbę Opcji, zgodnie z poniższym wzorem: Liczba Warantów = (CR - WO) x LO CR Gdzie: CR oznacza cenę rynkową w Dacie Wykonania obliczoną w sposób następujący: CR będzie średnią ważoną wolumenem kursów giełdowych akcji Spółki w Dacie Wykonania (lub ostatniego dnia notowań niezwłocznie poprzedzającego Datę Wykonania, jeżeli akcje nie są notowane w Dacie Wykonania). Wartość CR nie może być wyższa niż dwukrotność WO. W przypadku gdyby wartość CR była większa niż dwukrotność WO ulegnie ona automatycznej redukcji do dwukrotności WO, w związku z tym, jedna Opcja może uprawniać Uczestnika do nabycia co najwyżej połowy jednego Warrantu. WO oznacza odpowiednią Wartość Odniesienia. LO oznacza liczbę Opcji, które stały się Wymagalne i zostały Wykonane w ramach danej transzy przez Uczestnika Warranty obejmowane są przez Uczestników nieodpłatnie Jeden Warrant uprawnia Uczestnika do nabycia jednej Akcji po wartości nominalnej z uwzględnieniem Artykułu

8 10.4 Ułamkowe części Warrantów będą zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej. 11 Wykonanie praw z Warrantów Z uwagi na fakt że Akcje mają formę zdematerializowaną ich przydział nastąpi poprzez dokonanie ich zapisu na rachunku papierów wartościowych Uczestnika przez podmiot powołany w tym celu przez Spółkę (na przykład powiernika, depozytariusza, subemitenta lub spółkę powiązaną) ( Dom Maklerski ) Wykonanie praw z Warrantów przez Uczestnika nastąpi poprzez złożenie odcinka zbiorowego Warrantów Domowi Maklerskiemu wraz z dokonaniem zapisu na Akcje na formularzu przygotowanym przez Dom Maklerski oraz zapłatą kwoty równej cenie emisyjnej obejmowanych Akcji na rzecz Spółki zgodnie z procedurą wskazaną w Artykule 11.3 w terminie 14 dni od dnia wystawienia Pisma Ustalającego przez Spółkę Zapłata ceny emisyjnej Akcji otrzymanych za Warranty nastąpi poprzez umowne potrącenie roszczenia Spółki z tytułu ceny emisyjnej Akcji z przyznanym Uczestnikowi, nie później niż w dniu wykonania przez niego prawa z Warrantów wynagrodzeniem od zatrudniającego go podmiotu z Grupy Netia w kwocie netto (po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne) odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych przez danego Uczestnika Akcji. Uczestnik nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z otrzymaniem Akcji Spółki w sposób określony powyżej. 12 Dywidenda. Jeżeli Spółka ogłosi i wypłaci dywidendy, Uczestnicy nie będą uprawnieni do otrzymania żadnej dywidendy w związku z przydzielonymi Opcjami do momentu wykonania praw z Opcji i zapisania Akcji na rachunkach papierów wartościowych Uczestników. 13 Zakaz przelewu. Opcje przyznane na podstawie niniejszego Planu 2011 nie mogą być zbywane ani obciążane przez Uczestników. 14 Odejście z Grupy Netia 14.1 Jeżeli Uczestnik odejdzie z Grupy Netia z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub powołania Uczestnika ze spółką z Grupy Netia, wówczas Uczestnik taki będzie mógł Wykonać Opcje, które stały się Wymagalne w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia zatrudnienia w spółce z Grupy Netia w najbliższym możliwym Okresie Otwartym. Opcje nie wykonane w ww. terminie wygasną W przypadku śmierci Uczestnika należące do niego Opcje wygasają a jego spadkobiercy będą uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia pieniężnego w kwocie brutto równej zyskowi (tj. CR - WO) z Opcji należących do Uczestnika obliczonemu na ostatni dzień notowań akcji Spółki w miesiącu, w którym Uczestnik zmarł. Spadkobiercy uprawnieni będą do otrzymania zysku z: 8

9 (a) wszystkich Opcji Wymagalnych w dniu śmierci Uczestnika; oraz (b) Opcji należących do danego Uczestnika, które nie stały się Wymagalne w dniu jego śmierci w części równej proporcji jaką stanowi okres od dnia dokonania przydziału danej transzy Opcji do dnia śmierci Uczestnika w stosunku do okresu od dnia dokonania przydziału danej transzy Opcji do dnia Wymagalności określonego dla danej transzy Opcji z uwzględnieniem postanowień Artykułu 8.6. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Opcje zostały przyznane 15 maja 2011 roku i ustalono dla nich trzyletni okres Wymagalności a śmierć Uczestnika nastąpi dnia 15 maja 2012, wówczas spadkobiercy Uczestnika zachowają prawo do zysku z 365/1095 danej transzy Opcji Spółka podejmie uzasadnione działania w celu ustalenia tożsamości spadkobierców Uczestnika Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 15.1 w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub powołania z Grupą Netia przez Uczestnika lub rozwiązania stosunku pracy lub powołania przez odpowiednią spółkę z Grupy Netia z powodu Ważnej Przyczyny, Opcje przyznane danemu Uczestnikowi, których termin Wymagalności nie nadszedł w dniu rozwiązania stosunku pracy lub powołania wygasają W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub powołania przez odpowiednie spółki z Grupy Netia z powodów innych niż Ważna Przyczyna, Uczestnik z dniem ustania zatrudnienia zachowa prawo do Opcji które zostały mu przydzielone, ale jeszcze nie stały się Wymagalne w części równej proporcji jaką stanowi okres od dnia dokonania przydziału danej transzy Opcji do dnia ustania zatrudnienia Uczestnika w stosunku do okresu od dnia dokonania przydziału danej transzy Opcji do dnia Wymagalności określonego dla danej transzy Opcji, obliczonej zgodnie z procedurą opisaną w Artykule 14.2 ust (b). Liczba zachowanych Opcji obliczona będzie z uwzględnieniem postanowień Artykułu 8.6. Opcje zachowane przez Uczestnika zgodnie z niniejszym paragrafem mogą zostać wykonane w najbliższym możliwym Okresie Otwartym. Opcje nie wykonane w ww. terminie wygasną Rada Nadzorcza uprawniona jest do wprowadzania odstępstw od powyższych postanowień Art. 14 na korzyść Uczestników, z zastrzeżeniem postanowień Art Zmiana Kontroli Każdy z Uczestników, który w okresie 12 miesięcy następujących po Zmianie Kontroli lub Rozporządzeniu Aktywami dokona rozwiązania stosunku pracy lub powołania z Grupą Netia zachowa prawo do części Opcji przyznanych mu przed dniem Zmiany Kontroli lub Rozporządzenia Aktywami a, których termin Wymagalności nie nastąpił w dniu rozwiązania przez niego stosunku pracy lub powołania. Liczba zachowanych Opcji obliczona będzie z uwzględnieniem postanowień Artykułu 8.6 oraz Artykułu 14.2 b). Uczestnik może Wykonać Opcje zachowane na podstawie niniejszego Artykułu w najbliższym możliwym Okresie Otwartym. Opcje nie wykonane w ww. terminie wygasną. Uprawnienie wynikające z niniejszego Artykułu nie ma zastosowania: 9

10 (a) w przypadkach wystąpienia Ważnej Przyczyny przed rozwiązaniem stosunku pracy lub powołania Uczestnika. 16 Korekta. 17 Poufność. (b) do Opcji przyznanych Uczestnikowi po nastąpieniu Zmiany Kontroli lub Rozporządzeniu Aktywami W przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia wezwania do nabycia wszystkich pozostałych akcji Spółki osoba/podmiot lub grupa osób/podmiotów działająca w porozumieniu wejdzie w posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 80% akcji Spółki uprawniających do wykonywania co najmniej 80% głosów w Spółce każdy z Uczestników uprawniony będzie do zgłoszenia Spółce żądania zamiany wszystkich posiadanych przez niego Opcji, których termin Wymagalności jeszcze nie nastąpił na wynagrodzenie pieniężne w kwocie brutto równej zyskowi z Opcji (tj. CR WO) pomnożonej następnie przez 81/68 celem zrekompensowania Uczestnikowi różnicy kwot podatków należnych w związku z otrzymaniem ww. wynagrodzenia przez Uczestnika. Opcje podlegające zamianie wygasają z chwilą zapłaty wynagrodzenia. Przykładowe wyliczenie: Jeżeli Uczestnik w dniu dojścia do skutku wezwania posiadałby 1000 Opcji, których Wartość Odniesienia wynosiłaby 5 zł a CR akcji Spółki w dniu złożenia Spółce żądania zamiany Opcji na wynagrodzenie pieniężne wynosiłaby 10 zł zysk z Opcji wyniósłby 5000 zł. Zysk ten należałoby następnie pomnożyć przez 81/68 w wyniku czego Uczestnik uprawniony jest do otrzymania kwoty brutto 5955,88 zł. Ponadto, w gestii Rady Nadzorczej leżeć będzie dokonanie korekty warunków wykonania Opcji w odpowiedzi na szczególne, jednorazowe wydarzenia mające wpływ na Spółkę, akcje, strukturę kapitałową Spółki, strukturę akcjonariatu Spółki lub jej sprawozdania finansowego, lub w celu dostosowania tych warunków do zmian w obowiązujących przepisach, regulacjach prawnych lub zasadach praktyki księgowej. Po dokonaniu takiej korekty w stosunku do wszystkich przydzielonych Opcji, za każdą Opcję Uczestnik będzie mógł otrzymać Akcje, które otrzymałby w zamian za taką Opcję gdyby była ona wykonana w pełni przed dokonaniem powyższej zmiany. Rada Nadzorcza będzie uprawniona do dokonania, w oparciu o zasadę słuszności, korekty Wartości Odniesienia dotyczącej przyznanych opcji oraz wszelkich innych warunków dotyczących przyznanych Opcji, pod warunkiem, że kwota zysku należnego w związku z takimi Opcjami nie zwiększy ani nie zmniejszy się istotnie w stosunku do kwoty należnej na pierwotnych warunkach. Warunki poszczególnych przydziałów stanowić będą wiedzę poufną a poszczególni Uczestnicy Planu 2011 zobowiążą się do nie ujawniania warunków swoich przydziałów, z wyjątkiem kiedy takie ujawnienie będzie prawnie wymagane. Nieprzestrzeganie tego zobowiązania przez daną osobę może, według wyłącznego uznania Rady Nadzorczej, spowodować wyłączenie takiej osoby z przyszłego uczestnictwa w Planie 2011 (tzn. z otrzymywania nowych przydziałów Opcji). Niniejsze postanowienie o zachowaniu poufności nie będzie interpretowane jako zakaz omawiania przez uczestników technicznych reguł oraz procedur związanych z Planem

11 18 Zmiany Rada Nadzorcza może wprowadzić zmiany do Planu 2011 w dowolnym czasie Wszelkie zmiany dotyczyły będą wyłącznie przydziałów dokonanych po dacie takiej zmiany, chyba że Uczestnicy Planu 2011 wyrażą zgodę aby zmiany dotyczyły ich istniejących Opcji. 11

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Mając na uwadze podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego. Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku

Regulamin Programu Motywacyjnego. Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku Regulamin Programu Motywacyjnego Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku strona 2 z 6 Regulamin Programu Motywacyjnego Berling S.A. Mając na celu stworzenie w Berling S.A.

Bardziej szczegółowo

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu

Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu Załącznik do projektu uchwały nr 13 Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu 1. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Motywacyjnego, w Spółce Pozbud T&R S.A. określa zasady

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 29 sierpnia 2011 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 29 sierpnia 2011 r. Uchwała Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku Projekt uchwały zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dotyczący pkt 12 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Programu Opcji Menedżerskich Spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007 Raport bieŝący nr 13/2007 (środa, 13 czerwca 2007 r.) Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieŝące i okresowe Projekty uchwał na WZA Zarząd AB S.A. przedstawia projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A. 1 [Postanowienia wstępne] 1. Celem realizacji Programu Opcji Menedżerskich jest stworzenie dodatkowych bodźców dla wyższej kadry nadzorującej i

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się... Uchwała Nr 2/XI/2013. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się... Uchwała Nr 2/XI/2013. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1/XI/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. na lata Wstęp

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. na lata Wstęp REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. na lata 2016-2020 1. Wstęp 1. Celem realizacji programu motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych bodźców motywacyjnych dla kadry kierowniczej i zarządzającej

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy dokument ( Założenia ) określa przesłanki, na jakich ma się opierać Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 KSH oraz 4 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM

OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM Uchwała Nr [ ] Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia [ ] 2016 roku w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

dnia 23.06.2014 r., tj. lata obrotowe 2014, 2015 albo jeden rok obrotowy spośród wymienionych;

dnia 23.06.2014 r., tj. lata obrotowe 2014, 2015 albo jeden rok obrotowy spośród wymienionych; Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 17.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką. Rada Nadzorcza działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 3 grudnia 2012 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 3 grudnia 2012 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 3 grudnia 2012 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu

Bardziej szczegółowo

Program Motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A.

Program Motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1 TEKST JEDNOLITY Program Motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. Regulamin Na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się... Uchwała Nr 2/X/2014. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się... Uchwała Nr 2/X/2014. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1/X/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Betacom S.A. ze spółką eo Networks S.A. (dalej łącznie Spółki ) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 28 listopada 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 9.00 Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 1/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO GENE S.A., postanawia

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd INTERCARS RB-W 33 2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 Regulamin Programu Motywacyjnego Załącznik do Uchwały nr 20 Rady Nadzorczej Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

T R E Ś Ć U C H W A Ł P O D J Ę T Y C H P R Z E Z N W Z S A N W I L H O L D I N G S. A. w d n i u r.

T R E Ś Ć U C H W A Ł P O D J Ę T Y C H P R Z E Z N W Z S A N W I L H O L D I N G S. A. w d n i u r. T R E Ś Ć U C H W A Ł P O D J Ę T Y C H P R Z E Z N W Z S A N W I L H O L D I N G S. A. w d n i u 2 6. 0 6. 2 0 1 5 r. UCHWAŁA NR 1/VI/2015 SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2012 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje:

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje: Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Emiteneta

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. UCHWAŁA NR [uzupełnić numer] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Załącznik nr 1. UCHWAŁA NR [uzupełnić numer] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Załącznik nr 1 spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 01/ZWZA/12

UCHWAŁA NR 01/ZWZA/12 UCHWAŁA NR 01/ZWZA/12 29.06.2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Microtech International SA za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000;

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000; 2015-12-09 17:40 MIRACULUM SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Raport bieżący 162/2015 Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 35/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. Zarząd Spółki MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie (

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Gant Development S.A. w dniu 26.10.2015 r. UCHWAŁA NR 1

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Gant Development S.A. w dniu 26.10.2015 r. UCHWAŁA NR 1 PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w dniu 26.10.2015 r. UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna działając na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 1 marca 2016 roku Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Robyg S.A. DATA NW: 1 marca 2016 roku (godz. 12.00) MIEJSCE NW: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr: 35/2006 Data: 2006-06-09 Regulamin programu opcji menedżerskich "Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości (w załączeniu)

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. W wyniku rozliczenia w dniu 26 kwietnia 2016 roku transakcji nabycia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR _/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR _/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: uchwalenia programu opcji menedżerskiej dla kluczowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [_]/[_]/12. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna. z dnia [_] r.

Uchwała nr [_]/[_]/12. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna. z dnia [_] r. Uchwała nr [_]/[_]/12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia [_] r. w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI uchwalony uchwałą nr VI /02 /05 /2010 Zarządu SIMPLE S.A. z dnia 27 maja 2010 roku DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego 2013

Regulamin Programu Motywacyjnego 2013 Regulamin Programu Motywacyjnego 2013 Rada Nadzorcza działając w oparciu o postanowienie 5 uchwały Walnego Zgromadzenia LPP SA nr 24 z dnia 14.06.2013 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

W pkt II.1: 3. W ust. 11 w lit. a), b) i c) słowa audytora zastępuje się słowami biegłego rewidenta.

W pkt II.1: 3. W ust. 11 w lit. a), b) i c) słowa audytora zastępuje się słowami biegłego rewidenta. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA PRZEDWSTĘPNA UMOWA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

WARUNKOWA PRZEDWSTĘPNA UMOWA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Motywacyjnego Załącznik nr 1b do Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki Synektik S.A na lata 2016-2020 WARUNKOWA PRZEDWSTĘPNA UMOWA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 30.10.2014r.

Projekty uchwał NWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 30.10.2014r. Projekty uchwał NWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 30.10.2014r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane na

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. uchwala co następuje: 1. [Utworzenie Programu Motywacyjnego.]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. uchwala co następuje: 1. [Utworzenie Programu Motywacyjnego.] Uchwała nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna w drodze przymusowego wykupu

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna w drodze przymusowego wykupu Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna w drodze przymusowego wykupu 1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej. W wyniku rozliczenia w dniu 15 grudnia 2016 r. transakcji

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. podjętych w dniu 18 czerwca 2015r.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. podjętych w dniu 18 czerwca 2015r. Załącznik do raportu bieżącego 16/2015 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. podjętych w dniu 18 czerwca 2015r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1

Bardziej szczegółowo

W imieniu podmiotu pośredniczącego:

W imieniu podmiotu pośredniczącego: Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak" Spółka Akcyjna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim w drodze przymusowego wykupu Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo