mgr inż. Michał MARONA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr inż. Michał MARONA"

Transkrypt

1 Instalacje fotowoltaiczne - wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji systemów PV mgr inż. Michał MARONA Katowice, dn styczeń 2013r.

2 Fotowoltaika jako źródło wykorzystywania energii słonecznej Źródła odnawialne Źródła kopalne Światowa konsumpcja TWy / rok 2050* 28 TWy / rok 215 Gaz Słońce TWy/ rok 240 Ropa Biomasa 6 Twy / rok Energia cieplna oceanów 11Twy / rok 70 Wiatr 300 Uran Geotermia 2 Twy / rok Pływy morskie 0,7 Twy / rok Elektorwnie wodne 4 Twy / rok 900 Węgiel Źródło: Perez & Perez,

3 Globalny potencjał PV w latach [MW] źródło: EPIA,

4 Fotowoltaika na świecie Najszybciej rozwijająca się technologia OZE Globalna moc PV w latach GW Europa Świat źródło: EPIA, 2012 Roczna światowa zdolność produkcyjna modułów PV: 60 GW Szacowany popyt w 2013: 30 GW Ciągły spadek cen modułów PV bardzo dynamiczny spadek cen w ostatnich 2 latach (50% w 2011) ceny osiągają minimum i powinny się wkrótce ustabilizować antydumpingowa polityka USA cła na panele chińskich producentów (UE rozważa podobny krok) 5

5 Fotowoltaika na świecie Rozkład geograficzny zainstalowanej mocy [MW, %] Polska 2020 (wg MG), 600, 1% Włochy; ; 18% Reszta Świata (ROW); 7 529; 11% Australia; 1 298; 2% Czechy; 1 959; 3% Belgia; 2 018; 3% Francja; 2 659; 4% Chiny; 3 093; 4% USA; 4 383; 6% Niemcy; ; 35% Hiszpania; 4 400; 6% Japonia; 4 914; 7% źródło: EPIA,

6 Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce Polska jest największym rynkiem energii elektrycznej w Europie, na który nie wkroczyła jeszcze fotowoltaika Ilość skumulowanej mocy PV zainstalowanej w Polsce jest znikoma w porównaniu z krajami o podobnym potencjale Tymczasem, wytwarzanie energii elektrycznej w systemach PV jest doskonałym uzupełnieniem energetyki konwencjonalnej w skali dobowej, okres najwydajniejszej pracy systemów fotowoltaicznych pokrywa się z okresem zwiększonego zużycia energii (z punktu widzenia całego systemu elektroenergetycznego) * * Zainstalowana moc PV w MW na 1 mieszkańca (maj 2012) źródło: EPIA - Global Market Outlook for PV until

7 Stan aktualny polskiego rynku PV W przeciwieństwie do rynku kolektorów słonecznych, rynek fotowoltaiki nie rozwinął się dotychczas w Polsce z następujących powodów: Ograniczony system wsparcia system zielonych certyfikatów promujący energetykę wiatrową brak gwarancji na skup energii konieczność założenia działalności gospodarczej niezależnie od mocy instalacji (roczny koszt funkcjonowania działalności gospodarczej przekracza przychód z przydomowej mikroinstalacji o mocy 3kWp) konieczność uzyskania koncesji wytwórcy energii skomplikowana i czasochłonna procedura uzyskiwania pozwoleń i licencji konieczność sprzedaży świadectw pochodzenia (np. zielonych certyfikatów) na rynku towarowym Relatywnie wysoki koszt technologii Brak świadomości społecznej oraz woli politycznej do zmian w zakresie OZE Brak perspektyw rozwoju fotowoltaiki w polityce energetycznej Polski (Polityka energetyczna Polski do 2030 (Załącznik 2) oraz Krajowy plan działania w zakresie OZE opublikowane przez Ministerstwo Gospodarki odpowiednio w 2009 i w 2010 roku prognozowały wielkość zainstalowanej mocy PV na poziomie zaledwie 2 MW do roku 2020 oraz 32 MW do roku 2030). 8

8 Warunki klimatyczne Polski Średnie roczne nasłonecznienie (optymalne nachylenie) Kraj Nasłonecznienie [kwh/m 2 ] Zainstalowana moc [GW] Polska ,003 Niemcy Czechy Wielka Brytania ,3 Belgia Średnie usłonecznienie 1600 h (liczba godzin bezpośredniego promieniowania Słońca) Udział promieniowania rozproszonego ~ 50 % Optymalne nachylenie modułów PV: 36 o (średnia krajowa) Klimat przejściowy (podobnie jak Czechy lub południowe Niemcy) gorące lata (wraz ze wzrostem temperatury spada wydajność modułów PV) mroźne zimy (ekstremalnie niskie temperatury mają wpływ na dobór inwerterów) okresowa pokrywa śnieżna (ograniczenie produkcji) 9

9 Mapa nasłonecznienia Europy źródło: PVGIS, European Communities, Joint Research Center 10

10 Mapa nasłonecznienia Polski źródło: PVGIS, European Communities, Joint Research Center 11

11 Zmiana polskiej polityki energetycznej Konieczność wprowadzenia przepisów implementujących Dyrektywę UE 2009/28/WE z w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (termin transpozycji dyrektywy do prawa krajowego upłynął w grudniu 2010 roku!). Trójpak energetyczny Ustawa Prawo energetyczne (projekt z ) projekt, uzasadnienie, OSR Ustawa Prawo gazowe (projekt z ) projekt, uzasadnienie, OSR Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (projekt z ) projekt, uzasadnienie, OSR Ustawa wprowadzająca powyższe ustawy (projekt z ) projekt, uzasadnienie, OSR Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki ( ) - rozporządzenie zwiększenia obowiązkowego udziału OZE w miksie energetycznym Polski do 12% w 2013 roku w kolejnych latach udział ten będzie rósł o 1 punkt procentowy aż do 20% w roku 2021 (Dyrektywa UE wymaga udziału zielonej energii w konsumpcji energii finalnej, co najmniej na poziomie 15% w 2020) Projekty ustawy o OZE oraz ustawy wprowadzającej trafiły już do Komitetu do Spraw Europejskich. Projekty wszystkich trzech ustaw energetycznych oraz ustawy wprowadzającej są obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych, a za 2-3 tygodnie mają trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów, a następnie do Sejmu. Planowana data wejścia w życie ustaw to 1 stycznia 2013 roku (prawdopodobne jest kliku miesięczne opóźnienie). źródło: 12

12 Ustawa wprowadzająca tzw. trójpak energetyczny ( ) zasady wydawania oraz okresu obowiązywania koncesji i pozwoleń uregulowanie opodatkowania przychodów osób fizycznych uzyskujących przychody z tytułu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w mikro- i małych instalacjach OZE objętych systemem taryf gwarantowanych (ww. przychody wpisano do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej) zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z OZE pierwsze stałe ceny jednostkowe, po których dokonywany będzie w latach 2013 i 2014 skup energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE pierwsze współczynniki korekcyjne na lata obowiązywanie nowych mechanizmów wsparcia w przypadku instalacji OZE, które oddano do użytkowania przed dniem wejścia w życie ustawy o OZE (jednak ze współczynnikiem korekcyjnym świadectw pochodzenia na poziomie 1) rozszerzenie kompetencji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o sprawy dotyczące świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych źródło: 13

13 Podział instalacji w nowej ustawie o OZE Mikroinstalacja - instalacja o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kw Mała instalacja - instalacja o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 40 kw do 200 kw Instalatorem małych instalacji i mikroinstalacji, może być osoba, która posiada ważny certyfikat instalatora małych instalacji i mikroinstalacji odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju instalacji. Do uzyskania ważnego 5 lat certyfikatu instalatora konieczne będzie odbycie specjalnego kursu dla konkretnego rodzaju OZE, w którego montażu chce się specjalizować dany instalator. Egzaminy certyfikujące będzie przeprowadzać Urząd Dozoru Technicznego (UDT). 14

14 Kluczowe założenia ustawy o OZE ( ) Mikroinstalacje: zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji na produkcję energii zniesienie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej (wystarczy poinformować o posiadaniu mikrosystemu lokalny zakład energetyczny wskazując rodzaj instalacji, lokalizację i zainstalowaną moc) Małe instalacje: zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji na produkcję energii rejestracja w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji prowadzonym przez Urząd Regulacji Energetyki Duże instalacje: konieczna koncesja na produkcję energii instalacje oddawane do użytku od początku 2015 roku muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed ich uruchomieniem komponenty systemów PV będą musiały spełniać szereg norm technicznych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej dot. m.in. oznakowania ekologicznego, etykiet energetycznych Brak limitu całkowitej zainstalowanej mocy w fotowoltaice (doświadczenie innych krajów UE wskazuje na prawdopodobieństwo wprowadzenia takiego ograniczenia w późniejszym terminie) 15

15 System wsparcia Stałe taryfy gwarantowane (instalacje do 100 kw) Operator energetyczny zobowiązany do zakupu energii z instalacji OZE po cenie obowiązującej w momencie oddania instalacji do użytku Ceny skupu energii (taryfy) określane do 30 listopada każdego roku (na kolejny rok kalendarzowy) Minimalna cena zakupu energii nie może być niższa niż suma ceny energii elektrycznej oraz równowartości opłaty zastępczej skorygowanej odpowiednim współczynnikiem korekcyjnym obowiązującym w danym roku Raz ustalona taryfa obowiązuje daną instalację przez 15 lat (jednak nie dłużej niż do końca 2027r.) Zielone certyfikaty (instalacje powyżej 100 kw) Współczynniki korekcyjne powiększające wartość zielonych certyfikatów dla farm fotowoltaicznych będą stałe przez 15 lat dla danej inwestycji (jednak nie dłużej niż do końca 2035 roku) Ministerstwo Gospodarki podało współczynniki, które będą obowiązywać w latach Wartość współczynników na kolejne lata ma być ogłaszana przez resort gospodarki co 3 lata do 30 czerwca danego roku - na kolejne 5 lat. Przy ustalaniu współczynników resort ma brać pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania na rzecz OZE, a także możliwość uzyskania zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych z uwzględnieniem ich finansowania w okresie do 15 lat 16

16 Stałe taryfy gwarantowane dla PV Stawki obowiązujące w latach : Typ instalacji Instalacje na budynkach (do 10 kw) Instalacje na budynkach ( kw) Instalacje poza budynkami (do 10 kw) Instalacje poza budynkami ( kw) Stawka 1,30 PLN/kWh 1,15 PLN/kWh 1,15 PLN/kWh 1,10 PLN/kWh We wszystkich w/w przypadkach model ekonomiczny przygotowany przez MG zakłada wewnętrzną stopę zwrotu kapitału własnego IRR na poziomie 12% - przy 15-letnim kredycie w wysokości 70% kosztów inwestycji i średnim oprocentowaniu na poziomie 8%. Resort gospodarki zakłada, że wysokość taryf będzie maleć w kolejnych latach średnio o 5% rocznie (dot. nowych instalacji). 17

17 Taryfy gwarantowane 1,4 biogaz hydro wiatr PV 1,2 1 zł / kwh 0,8 0,6 0,4 0,2 0 18

18 Zielone certyfikaty Zbywalne prawa majątkowe powstające w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia, które producenci energii odnawialnej otrzymują oprócz regularnej ceny energii (ilość zielonych certyfikatów odpowiada ilości energii wykazanej w danym świadectwie). Przedmiot obrotu na polskiej Giełdzie Energii (dowodem własności jest zapis elektroniczny w systemie ewidencyjnym rejestru). Instrument bezterminowy (o nominale 1kWh), podlegającym umorzeniu na życzenie jego posiadacza. Przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia tzw. opłaty zastępczej. O ile rynkową cenę certyfikatów wyznaczają transakcje zawierane pomiędzy operatorami energetycznymi i producentami zielonej energii w bilateralnych umowach lub na Towarowej Giełdzie Energii, rynkową wartość certyfikatów determinuje poziom opłaty zastępczej wyznaczanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Dotychczas (system zielonych certyfikatów funkcjonuje w Polsce od ), co roku URE podnosiło cenę opłaty zastępczej o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego. Tym samym referencyjna wartość zielonych certyfikatów systematycznie wzrastała. W ubiegłych latach wartość opłaty zastępczej, a więc i referencyjna wartość zielonych certyfikatów, kształtowała się następująco: 258,89 zł/mwh (2009), 267,95 zł/mwh (2010), 274,92 zł/mwh (2011), 286,74 zł/mwh (2012). W myśl nowej ustawy, opłata zastępcza ustanowiona zostanie na poziomie z roku 2012 (286,74 zł/mwh) i nie będzie waloryzowana w kolejnych latach. W przypadku gdy cena zielonych certyfikatów na TGE przez dwa kolejne kwartały będzie niższa niż 75% wartości opłaty zastępczej, MG będzie mogło podnieść obowiązek zakupu certyfikatów (w celu ochrony producentów OZE). 19

19 Zielone certyfikaty współczynniki korekcyjne dla PV Typ instalacji kw 1 MW (na budynkach) 100 kw 1 MW (poza budynkami) 2,85 2,85 2,70 2,55 2,40 2,75 2,75 2,60 2,45 2,32 1 MW 10 MW 2,45 2,45 2,32 2,20 2,07 Zaproponowane przez MG współczynniki korekcyjne zielonych certyfikatów powinny zapewnić osiągnięcie stopy zwrotu z kapitału własnego IRR na poziomie 12% netto. Degresywność współczynników korekcyjnych wynosi około 5,5% rocznie. 20

20 Zielone certyfikaty - współczynniki korekcyjne 3 biogaz biomasa PV wiatr hydro inne 2,5 2 1,5 1 0,5 0 21

21 Sprzedaż energii Sprzedawca zobowiązany (daw. sprzedawca z urzędu) dystrybutor energii, zobowiązany do zakupu energii wyprodukowanej w instalacjach OZE po cenie ustalonej przez URE (cena obowiązująca w 2013: 198,9 zł/mwh) Wartość ceny skupu energii będzie co roku powiększana o inflację, ale nie może być wyższa niż średnia cena energii na rynku konkurencyjnym ustalona przez Prezesa URE Eliminacja nadwsparcia : Jeśli rzeczywista cena skupu energii przekroczy 105% ceny URE* (czyli 208,85 zł/mwh w 2013), wówczas producent zielonej energii traci prawo do uzyskania zielonego certyfikatu (w takiej sytuacji konieczne będzie również uiszczenia podatku akcyzowego w wysokości 20 zł/mwh) *średnia cena energii elektrycznej w III kwartale 2012 wyniosła 203,37zł/MWh. 22

22 Porównanie poziomu wsparcia operatorów instalacji PV dot. instalacji oddanych do użytku w 2013 roku przy założeniu sprzedaży 100% wyprodukowanej energii Moc instalacji Przychód STAŁE TARYFY GWARANTOWANE ZIELONE CERTYFIKATY < 10 kw (na budynkach) kw (na budynkach) < 10 kw (poza budynkami) kw (poza budynkami) 100 kw 1 MW (na budynkach) 100 kw 1 MW (poza budynkami) 1,30 zł/kwh = 1300 zł/mwh 1,15 zł/kwh = 1150 zł/mwh 1,15 zł/kwh = 1150 zł/mwh 1,10 zł/kwh = 1100 zł/mwh 198,9 zł/mwh + 2,85*270 zł/mwh = 968 zł/mwh 198,9 zł/mwh + 2,75*270 zł/mwh = 941 zł /MWh 1 MW 10 MW 198,9 zł/mwh + 2,45*270 zł/mwh = 860 zł/mwh 23

23 Liczniki energii w mikroinstalacjach Liczniki energii elektrycznej będą zamontowane na zaciskach instalacji fotowoltaicznej oraz w miejscu jej przyłączenia do sieci. Wytwórca energii uzyska przychód ze sprzedaży ilości energii wskazanej przez licznik w miejscu przyłączenia do sieci (produkowana energia ma być w pierwszej kolejności zużywana na własne potrzeby, a dopiero nadwyżki energii będą mogły trafiać do sieci). Przedstawiony mechanizm wsparcia powinien ograniczyć nieuzasadnione zużycie energii na własne potrzeby i ma być zachętą do oszczędzania energii (właścicielowi mikroinstalacji będzie bardziej opłacało się sprzedać całą produkowaną energię, a zużywaną przez siebie energię kupować od zakładu energetycznego w innym czasie). Zawansowana struktura pomiarowa (ang. AMI - Advance Metering Infrastructure) Zgodnie z projektem ustawy Prawo Energetyczne, do roku 2020 każdy odbiorca energii elektrycznej w Polsce będzie miał zainstalowany inteligentny licznik energii elektrycznej (ang. smart meter) Koszt instalacji licznika inteligentnego poniesie operator systemu dystrybucyjnego Photo: 24

24 Nowelizacja Prawa Energetycznego koszty przyłączenia do sieci Mikroinstalacje ( 40 kw) zwolnienie z opłaty przyłączeniowej (z wyjątkiem przyłączeń do sieci przesyłowych) umowa o przyłączenie do sieci po spełnieniu warunków przyłączenia (po zainstalowaniu przez właściwego operatora odpowiednich układów zabezpieczających i pomiarowo rozliczeniowych) bez konieczności przedstawienia decyzji o warunkach zabudowy czy wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (we wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do sieci trzeba będzie wskazać tytuł prawny do posiadanej instalacji i nieruchomości, na której zostanie ona zainstalowana) Instalacje > 40 kw 5MW - połowa opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia (przeciętnie 75 zł/kw) > 5MW - pełna opłata ustalona na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia (przeciętnie 150 zł/kw) Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia (po stwierdzeniu przez zakład energetyczny jego kompletności) inwestor w ciągu 21 dni będzie musiał wpłacić zaliczkę przyłączeniową w wysokości 30 zł/kw planowanej mocy (nie więcej niż 3 mln zł) źródło: Projekt ustawy Prawo Energetyczne, Rozdział 1, Zasady i warunki przyłączania urządzeń, instalacji lub sieci, Art ptk

25 Zasady przyłączania instalacji OZE do sieci Obowiązek przyłączania instalacji OZE do sieci przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłem lub dystrybucją energii pod warunkiem spełnienia warunków ekonomicznych i technicznych (podtrzymane) Pierwszeństwo w przyłączaniu OZE w stosunku do konwencjonalnych elektrowni (podtrzymane) Obowiązek wyznaczenia inwestorom (przez przedsiębiorstwa energetyczne) w warunkach przyłączenia harmonogramu prac i kosztów związanych z niezbędną do przyłączenia rozbudową sieci (w przypadku braku warunków ekonomicznych przyłączenia) Obowiązek wyznaczenia planowanego terminu wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci oraz najbliższego możliwego terminu przyłączenia (w przypadku braku warunków technicznych przyłączenia w terminie proponowanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie) Obowiązek wydania warunków przyłączenia na taką moc, dla jakiej będą spełnione warunki techniczne przyłączenia (w przypadku niewystarczających warunków technicznych w zakresie całej planowanej mocy) W przypadku gdy wartość dostępnej mocy przyłączeniowej będzie mniejsza niż wartość mocy przyłączeniowej określonej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo energetyczne może, na wniosek tego podmiotu, wydać warunki przyłączenia i zawrzeć umowę o przyłączenie, pod warunkiem, że odnawialne źródło energii będzie wyposażone w magazyn energii elektrycznej Obowiązek sporządzania ekspertyzy określającej wpływ planowanego przyłączenia na sieć energetyczną (nie dotyczy instalacji OZE o mocy do 2 MW) Obowiązek wydania przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków przyłączenia w terminie do 30 dni - dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kv oraz do 150 dni dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu powyżej 1 kv (licząc od dnia złożenia przez inwestora kompletnego wniosku) Warunki przyłączenia będą ważne 2 lata źródło: 26

26 Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych w Polsce źródło: 27

27 Prawo Budowlane Brak dokładnych przepisów określających status instalacji fotowoltaicznych Interpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: instalowanie na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza 3 m wysokości pozwolenie na budowę wymagane jest zawsze w przypadku gdy przy instalacji dochodzi do wykonywania robót budowlanych na obiekcie budowlanym, na którym urządzenie jest instalowane (ingerencja w obiekt, rozbudowa bądź nadbudowa obiektu budowlanego) montaż wolno stojących ogniw fotowoltaicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia Ustawa o OZE zakłada wprowadzenie do Prawa Budowlanego zapisu mówiącego, że pozwolenie budowlane nie będzie wymagane w przypadku mikroinstalacji (co oznacza, że na budowę instalacji fotowoltaicznych większych niż 40 kwp będzie wymagane pozwolenie na budowę) Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę znacząco ułatwia inwestorowi realizację projektu i przyspiesza ją w czasie Z drugiej strony, brak dokumentów poświadczających przez lokalne władze akceptację dot. budowy zwłaszcza większych farm PV może negatywnie wpływać na rozmowy z bankiem lub odsprzedaż projektu Doprecyzowanie statusu systemów fotowoltaicznych w Prawie Budowlanym pozwoliłoby inwestorom na dokładniejsze planowanie projektów w zakresie czasowym i finansowym. 28

28 Kwestie podatkowe Podatek VAT Instalacje powyżej 40 kw wymagają założenia działalności gospodarczej, producenci energii będę więc wystawiać faktury VAT za energię. Ustawa o OZE nie precyzuje jednak czy taryfy gwarantowane są stawkami brutto czy netto (w przypadku stawek netto, do podanej taryfy firmy powinny doliczać podatek VAT, który następnie będą odprowadzać do urzędu skarbowego, a który odliczyć będzie mógł zakład energetyczny). Ustawa o cenach mówi jednak, że w przypadku braku określenia czy ceny są podane w ujęciu netto, ceny ustalone przez strony są cenami brutto i nie można do nich doliczyć VAT-u (przyjęcie takiej interpretacji w sprawie taryf gwarantowanych byłoby bardzo niekorzystne obniżając realną stawkę, jaką inwestorzy mogą otrzymywać za sprzedaną energię) Mikroinstalacje nie wymagają założenia działalności gospodarczej w związku z czym nie funkcjonują w obrocie VAT (podmioty prywatne osiągające roczny przychód w wysokości do 150 tys. zł są zwolnione z obowiązku rejestracji jako podatnicy VAT, a taki poziom przychodów będzie nieosiągalny nawet dla otrzymujących największą taryfę gwarantowaną) Podatek gruntowy Maksymalna stawka podatku od gruntów zajętych pod działalność gospodarczą określona przez Ministra Finansów na 2012 rok to 0,84 zł/m2 (dotyczy tylko instalacji związanych z gruntem na trwale, a opodatkowaniu podlega ta część gruntu, która wykorzystywana jest w celach zarobkowych - pozostała część dzierżawionego gruntu rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym) Podatek od budowli (2% wartości budowli rocznie) Może dotyczyć naziemnych lub dachowych instalacji PV wymagających pozwolenia budowlanego (systemy powyżej 40 kw) Interpretacja Ministerstwa Finansów w analogicznym przypadku elektrowni wiatrowych: 2-procentowy podatek od budowli powinien być liczony tylko od wartości fundamentów i wieży, czyli od części budowlanych elektrowni Zmiany proponowane przez nową ustawę o OZE w kwestii pozwolenia budowlanego - nawet po jej wejściu w życie - będą wymagały nowelizacji ustawy Prawo Budowlane (w celu wpisania do katalogu konstrukcji zwolnionych z konieczności posiadania pozwolenia budowlanego systemów PV o mocy do 40 kw). Do tego czasu farmy fotowoltaiczne w zakresie regulacji budowlanych i wynikających z tego konsekwencji w zakresie opodatkowania powinny zachować status quo (obecna interpretacja GUNB nie wskazuje potrzeby posiadania pozwolenia budowlanego w zakresie budowy farm fotowoltaicznych) 29

29 Kwestie podatkowe cd. Podatek dochodowy Poszerzenie katalogu działalności polegającej na produkcji energii elektrycznej o produkcję w mikro- i małych instalacjach OZE Do przychodów wskazanych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oprócz przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia) zaliczone zostaną także przychody z tytułu sprzedaży energii w mikro- i małych instalacjach OZE objętych systemem taryf gwarantowanych Podatek akcyzowy Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii: na podstawie dokumentu stwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia (instalacje >100 kw) w chwili wytworzenie energii elektrycznej (instalacje do 100 kw) Wytwórcy energii w instalacjach > 100 kw nie otrzymujący świadectw pochodzenia (w przypadku przekroczenia dopuszczalnej ceny sprzedaży energii) zobowiązani są uiścić podatek akcyzowy w wysokości 20 zł/mwh Koszty poniesione w związku z budową instalacji fotowoltaicznej podlegają odpisom amortyzacyjnym - stopa amortyzacji urządzeń: 10% - stopa amortyzacji konstrukcji gruntowej: 4.5% 30

30 Perspektywy rozwoju fotowoltaiki wg Ministerstwa Gospodarki Po wprowadzeniu w życie nowego systemu wsparcia dla OZE, z początkiem przyszłego roku w Polsce zacznie się rozwijać rynek instalacji fotowoltaicznych i będzie on rósł w tempie MW zainstalowanych mocy rocznie (w 2020 roku całkowity potencjał fotowoltaiki powinien wynieść około 600 MW) System dopłat do produkcji energii w mikro- i małych systemach fotowoltaicznych przyczyni się do zainstalowania w przyszłym roku w sumie 20 MW tego rodzaju systemów PV, a ich liczba do 2020 roku wzrośnie do ponad 235 MW Całkowita moc instalacji <100kW [MW] 0 20,0 44,0 67,8 99,8 131,8 163,8 199,8 235,8 Koszt wsparcia [mln zł] 0 21,6 46,3 69,5 99,1 127,3 154,1 182,7 209,8 Dzięki takiemu potencjałowi na koniec obecnej dekady w Polsce ma być produkowane 222,5 GWh energii słonecznej rocznie z mikro- i małych instalacji PV Szacuje się, że do 2020 w Polsce pojawi się 80 tys. miejsc pracy w energetyce odnawialnej 31

31 Zalety proponowanych ustaw (z punktu widzenia inwestora) gwarancja przyłączenia instalacji OZE do sieci przedsiębiorstwa energetycznego (po spełnieniu warunków przyłączenia) pierwszeństwo przyłączania instalacji OZE w stosunku do elektrowni konwencjonalnych gwarancja skupu energii wsparcie w postaci taryf stałych lub zielonych certyfikatów brak limitu całkowitej zainstalowanej mocy OZE w Polsce zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w mikro i małych instalacjach OZE zniesienie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej dla właścicieli mikroinstalacji zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej pochodzącej z OZE zwolnienie z opłaty przyłączeniowej (mikroinstalacje) lub zmniejszenie opłaty przyłączeniowej o połowę (instalacje do 5 MW) brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę mikroinstalacji uregulowany sposób opodatkowania przychodów osób fizycznych uzyskujących przychody z tytułu wytwarzania energii w mikro i małych instalacjach OZE 32

32 Wady proponowanych ustaw (z punktu widzenia inwestora) Ograniczenie okresu wsparcia taryfy gwarantowane: 15 lat, nie dłużej niż do (krótszy okres wsparcia dla instalacji oddanych do użytku po ) zielone certyfikaty: 15 lat, nie dłużej niż do (krótszy okres wsparcia dla instalacji oddanych do użytku po ) Ograniczenie przez URE ceny energii, po jakiej zakłady energetyczne będą zobowiązane kupować ją od operatorów OZE do poziomu ~200 zł/mwh Utrata praw do zielonych certyfikatów w przypadku sprzedaży energii po cenie wyższej niż 105% powyższej ceny URE Brak gwarancji cen zielonych certyfikatów (wzrost ryzyka inwestycyjnego) ryzyko nadpodaży zielonych certyfikatów (niskie progi interwencyjne MG możliwość podniesienia obowiązku zakupu certyfikatów dopiero jeśli cena zielonych certyfikatów będzie niższa niż 75% wartości opłaty zastępczej przez 2 kolejne kwartały) brak mechanizmu corocznej waloryzacji opłaty zastępczej Brak jasno określonego mechanizmu ustalania przyszłych taryf stałych oraz współczynników korekcyjnych certyfikatów Brak przepisów przejściowych, które chroniłyby prawa nabyte oraz inwestycje w toku Brak gwarancji utrzymania proponowanego stanu prawnego Brak ulg w podatku dochodowym lub zmniejszonej stawki podatku VAT na zakup urządzeń do produkcji zielonej energii Ograniczony dostęp do zawodu certyfikowanego instalatora Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (SEO) w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE) do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii 33

33 Klasyfikacja systemów fotowoltaicznych Systemy fotowoltaiczne Podłączone do sieci grid tied Nie podłączone do sieci off-grid Bezpośrednio połączone z siecią Połączone z siecią poprzez podsieć Z magazynowaniem energii Systemy hybrydowe Bez magazynowania energii Systemy wydzielone AC Z trubiną wiatrową Systemy wydzielone DC Współpracujące z silnikiem Konsumenckie Z generatorem diesla Źródło: Planning & Installing Photovoltaic Systems, DGS, Londyn

34 Systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci Plan prezentacji Konstrukcja systemu Zastosowania Dostarczanie energii do sieci wymagania Wymagania techniczne połączenia z siecią ustawa OZE 35

35 Grid Tied systems - Konstrukcja systemu źródło: Elementy systemu: Moduły fotowoltaiczne zamontowane na dachu, bądź ziemi. Konwertują energię słoneczną na prąd stały. Inwerter (falownik - konwerter DC / AC) zamieniający prąd stały a prąd zmienny o charakterystyce sieci. Połącznie z siecią Licznik energii Sieć przesyłowa 36

36 Grid Tied systems - Konstrukcja systemu 4 źródło: Elementy systemu: Moduły fotowoltaiczne zamontowane na dachu, bądź ziemi. Konwertują energię słoneczną na prąd stały. Inwerter (falownik - konwerter DC / AC) zamieniający prąd stały a prąd zmienny o charakterystyce sieci. Połącznie z siecią Licznik energii Sieć przesyłowa 4 Licznik energii na zaciskach instalacji 37

37 Liczniki energii w mikroinstalacjach Liczniki energii elektrycznej będą zamontowane na zaciskach instalacji fotowoltaicznej oraz w miejscu jej przyłączenia do sieci. Wytwórca energii uzyska przychód ze sprzedaży ilości energii wskazanej przez ten drugi licznik (energia produkowana przez operatora mikroinstalacji fotowoltaicznej ma być w pierwszej kolejności zużywana na własne potrzeby, a dopiero nadwyżki energii będą mogły trafiać do sieci). Przedstawiony mechanizm wsparcia powinien ograniczyć nieuzasadnione zużycie energii na własne potrzeby i będzie zachętą do oszczędzania energii (właścicielowi mikroinstalacji będzie bardziej opłacało się sprzedać całą produkowaną energię, a zużywaną przez siebie energię kupować z zakładu energetycznego w innym czasie). Koszt instalacji licznika inteligentnego ponosi operator systemu dystrybucyjnego. 38

38 Liczniki inteligentne Instalacja inteligentnych liczników - Oszczędność dla domu min. 100 zł rocznie Każdy odbiorca energii elektrycznej w Polsce będzie miał zainstalowany inteligentny licznik energii elektrycznej. Element AMI czyli Advance Metering Infrastructure (zaawansowana struktura pomiarowa). Operatorzy dystrybuujący energię elektryczną mają obowiązek zainstalować na własny koszt u każdego odbiorcy Istnienie takiej sieci warunkuje rozwój energetyki prosumenckiej, a istnienie technologi AMI ma pomóc rozwojowi mikrointalacji. źródło: - Inteligentne liczniki energii 39

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści Warszawa, Maj 2015 Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych Uwolnić Moc Polskiej Elektroenergetyki Instytut Jagielloński Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo