Zzdrnie l. Zadrnie 2. Zadanie 3. Zadanie 5, W jednostce Al-U do akumulatora zostala wpisana liczba dziesigtra 240. Jaka jest jej binama reprezenlacja?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zzdrnie l. Zadrnie 2. Zadanie 3. Zadanie 5, W jednostce Al-U do akumulatora zostala wpisana liczba dziesigtra 240. Jaka jest jej binama reprezenlacja?"

Transkrypt

1 Zzdrnie l. W jednostce Al-U do akumulatora zostala wpisana liczba dziesigtra 240. Jaka jest jej binama reprezenlacja? A B c D Zadrnie 2. Plik ma rczmiar 2 KiB. Jesto A bit6w..b bit6w. C bit6w. D bit6w. Zadanie 3. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD A. tworzy parrycjg rozszerzoij4. B. twozy parrycj9 podstawow4. 19.:- jest $ykonlnvane pzez producenta dysku. D. umieszcza program rozruchowy w MBR. Z^dlnie 4. Uz)'tkownik systemu Windows ohzlnuje komunikaty o zby malej pamigci wirtualnej. Problem ten mozna to?l n4zac pfzez A. zamontowani dodatkowej pamigci cache procesora. B. zwigkszede rczmiam pliku virtualfile.sys. C. zamontowaniedodatkowegodysku. D. zwiekszenie oamiei RAM- Zadanie 5, U2ytkownik zamierza zainstaiowai 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalriie pamigci RAM musi posiadad komputer, aby byla mo2liwa praca systemu w tlbie graficznym? A. 256 MB B. 512 MB {:. 1GB D, 2GB Sldor'a2 z9

2 Zadanie 6. Interfejsem umo2liwiaj4cym pzesylanie dan) ch pomigd,.) pokrana na D { Inku pt}u gl6wn4 a urzqdzeniem zewngtrzny4 bez r6wnoczesnego zasilenia urz4dzenia zewnghaego popzez inferfejs jest A, PCI B- USB C. PCIe P-- SATA Zada'nie 7. Jaki typ zlacza musi posiadai pl)'ta gl6wna, aby uzytkownik m6gl zainstalowai przedstawion4 na rysunku karlq graficznq? B. C. D. AGP PCI PCle xl PCle x l6 Zadanie 8. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie u2ytkownikom dostgpu do poszczeg6lnych katalog6w, plik6w lub dysk6w umo2liwia system plil6w A. FAT16 B. FAT32 -_q- NrFS D. Ext2 Zrdrnie 9. Na nowym komputerze program anqviruso\ry nalezy zainstalowa6 B. {_ D. w trakcie instalacji systemu operacyjnego. przed zainstalor,raniem s)slemu operdc)jncgo. za.m po zainstalowaniu systemu operacyjnego. po zainstalowaniu pobranych z Internetu program6w. Strona 3 z 9

3 Zadanie 10. Wskaz wla3ciw4 kolejnosd opencji Fzygotowuj4cych nowy laptop do pracy?!a. Montaz bate.ii. podl4czenie zewngtrznego zasilania sieciowego, wl4czenie laptopa, instalacja \ systemu operacyjnego, wylqczenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego. B. Podl4czenie zewnqtrznego zasilania sieciowego, wlqczenia laptopa, instalacja systemu operacyjnego, montaiz baterii, wyl4czenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego. C. Podl4czenie zewngtrznego zasilania sieciowego, wlqczenie laptopa, morltaz baterii, instalacja systemu operacyjnego, wyl4czenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego. D. W4czenie laptopa, montaz baterii, instalacja systemu operacyjnego, podl4czenie zewngtftnego zasilania sieciowego, wylqczenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego. Za.dznie ll. W celu dokonania akhralizacji zaimtalowa[ego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naleiry niryl polecenia A. yum upgrade B. kemel updaie -.q system Dpdate D. apt-get upgrade Za,drnie 12. W systemie operacyjq'n Fedora katalogi domowe u2)dkownik6w umieszczone s4 w kalalogu A. /bin B. /user C /use$ p..&ome Za.drnie 73. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c. \/e"rl nraz z podkatalogami na dysk pzenoiny/ \ nalezy uzyi polecenia A. copy c:\test f:\test /E B. copy f:\test c:\test /E Q:_ xcopy c:\test f:\test /E D. xcopy f:\test c:\test /E Z^d^nie 14. W systemi Windows XP w celu utwozenia nowego uz),tkownika o naz:e,r'ie egzamin z haslem qwefiy nalezy uzyi polecenia..{ net user egzamin qweny /add B. useradd egzamin qwelty /add C. adduser egzamin qwefiy /add D. user net egzamin qwerty /add Shona 4 z 9

4 Zadanie 15, W systemie operacyjnlm ljbuntu konto u4tko\vuika student mozna usun46 za pomoc4 polecenia A. userdel student r& del user student C. net user student /del D. user net student /del Zadznie 16. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plik6w z FAT32 na NTFS nalezy wykorzystad prc91am A. convert.exe B. replace.exe C. subst.exe D. attrib.exe Zadanie 17. W systemie operacyjnlan Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczyffistlm uruchomionych proces6w i progmm6w sluzy polecenie A. ps B. top C. proc!- sysinfo Zadanie 18. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 zostala w BIOS komputera zmieniona konfiguracja dysku SATA z AIICI na IDE. Po ponownym uruchomieniu komputera system bgdzie A resetowal sig podczas uruchamtanla. B. utuchamial sig bez zmian. C. dzialat szybclej. D. dzialal wolniej. Za.drnie 19, W systemie operacyjnym fjbuntu do utwozenia archiwum danych nalezy \\,ykorzystai program A. set B. tar C. sed D. awk Shona 5 z 9

5 Z'.danie 20. Do zarzqdzania programami i usfugami uruchamianlmi wmz ze startem systemu operacyjnego w windows 7 nalezy wykosystai program ' A. config.sys B. aulorun.inf C. autoexec.bat.d- msconfig.exe Zadsnie 21. GRUB, LILO, NTLDR. to A. we$je gl6wnego interfejsu sieciowego. B. aplikacje do aktualizacji BIOS-u. C. firmware dla dyslu twardego. -q.- ProgramY rozuchowe. Ztdrnie 22. Kt6rego oprogramowania lig-iqq4g uzywae ta ltzqdzeniach nalez4cych do instltucji rz4dowych lub edukacyjnych? A AbiWord.. B. Microsoft Word. C. Windows Defender. D. Microsoft SecuritJ' Essentials. Zxdrnie 23. W dokumentacji p\'ty gl6wnej jest informaqa,,lysparcie dla S/PDIF Out". Ozuacza to, ze dana pl]'ta gl6wna zawiera A. cj&owe zl4cze sygnalu video. -Q._ cy.liowe zl4cze sygnalu audio. C. analogowe zl4cze sygnalu wyj6cia video. D. analogowe zl4cze sygnalu wej6cia video. Zrda.nie 24. W dokumentacji jednego z lement6w skladowych komputera zamieszczono informaoje,2e ulz4dzellle wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy A. mikroprocesom. B. kalty sieciowej. -C. kartv eraficznei. D. dysku twardego. Strona 6 z 9

6 Zadrnie 25. Uzytkownik komputera udost pnia publicznie posiadane pliki w sieci Intemet. pruwa autorskie zostana naruszone, gdy udostgpni A. otrzymany dokument urzgdowy. B. wlasne autorskie filmy z demonstracji ulicznych. C. wylonane przez siebie zdjgcia obiekt6w wojskowych. D obraz pb4/ systemu operacyjnego Windows 7 Homc. Zadanie 26, Pro$am WinRaR wy(wietlil okienlo informacyjne pokazanena rysunku. Z jakiego rypu licencji na program kozystal do tcj pory u2)tkownik? A. Adware. B. Freeware. -!- Shareware D. Public domain. Zzdrnie 27. Licencja Windows OEM de pozwala na wymiang A. sprawnego zasilacza na model o lepszych parametrach. -Bl sprawnej plyy gl6rmej na model o lepszych paramehach. C. sprawnej karry gaficmej na model o lepszych parametrach. D. sprawnego dysku twardego na model o lepszych parametrach. Zadrnie 28. Kt6ra czynnosi doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plik6w?!l Fomatowanie dysku. B. Wl4czenie systemu operacyjnego. C. Skanowanieprogramem anqvil.usowym. D. Przeprowadzenie skanowania scandiskien. Zsdrnie 29. Interfejs SLI (arg. Scalable Link Interfdce) shr2y do l4czenia A dw6ch kart graficznych. B. c4trika kat z plfq gl6wn4. C. napgdu Blu-ray z kafi4 diwi9kow4. D. karty graficznej z odbiomikiem TV. Strona 7 z 9

7 Zadanie 30. W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce $ydruku wykozystuje siq A. rozgrzane wa&i. B. promienie lasera. C. taimy tnnsmisyjne. D. glowicepiezoelektryczne. Ztdanie 31. Kt6re konto!igh!l!kontem wbudowanj.m w system Windows XP? A. GoSi "Qr_ Adnin C. Pomocnik D. Administatcr Zrdznie 32. Matedalem eksploatacyjnl.rn dla kolorowej drukarki laserowejest A. przetwomik CMOS. B. podajnik papieru. ]Q- kartridz z tonerem. D. pamigi *ydruku. Zadanie 33. Zalet4 systemu plik6w NTFS jest A. mozliwo(i sfomatowania no{nika o malej pojemnodci (od 1,44 MiB). B. zapis].wanie plik6w o nazwie dfu2szej niz255 z'tak'w. C. przechowlwanie tylkojednej kopii tabeli plik6w. D mo2liwo6i szyftowania folder6w i plik6w. Zadanie 34. Wskaz 4igplggjCIq!ry podzial dysku MBR na par[zcje A. 3 partycje podstawowe i I rozszerzona. B. 2 partycje podstawowe i I rozszerzona. C. 1 pafycja podstawowa i l rozszerzona.! D. I parfycja podstawowa i 2 rozszerzone. Zadanie 35. Przy uruchamianiu komputera pojawia sig komunikat,,cmos checksum errot pless Fl to co tinue pra* DEL to setup". WciSnigcie klawisza DEL spowoduje A. usunigcie plik! selup. 3- wej3cie do BIOS-u komputera.. C. skasowanie zawarto6ci pamigci CMOS. D. pzejscie do konfiguracji systemu Windows. Strona 8 z 9

8 Zadanie 36. Po uruchomieniu komputen pojawil sig komulikat any keywhen ready". Pr,.yclyoq moze b)i "No -system disk or disk erox Replace and stlike A. brak pliku ntldr. B. uszko&ony kontroler DMA. C. skasowany BIOS komputera. D dyskietka wlo2ona do napgdu. Zrda-nie 37. :$l sbm S.M.A.R.T. sluzy do monitorowania pracy i wykywania blgd6w A. pl5rty gl6wnej. B. kart rozszeflei. C. dysk6w twardych. D. napgd6w plyt CD/DVD. Zadanie 38. Instalowanie ' system6w Linur oraz Windows 7 przebieglo bez zadnych uh'udnief Systemy zainstalowaly sig poprawnie z domydlnlnni ustawieniami. Na tl'1n samlan komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas intaiowania systemu witrdows XP wyswietlony zostal komunikat o braku dysk6w twardych, co moze 6wiadczy6 o A. zlym ulo2eniu zworck w dyskx twadym. B, uszkodzeniu logicmlm dysku twardego. C- Zle ustawionym bootowaniu napgd6w..\ braku sterownik6w. Zzdanie 39. Okreso{ych kopii zapasowych dysk6w serwera 4!91!qq!Iq twozyi na wyrniennych nosnikach tlpu A. kafty SD B. karty MMC.C. pbrty CD-RW D. pb.ry/ DVD-ROM Zadtnie 40, Jaki bgdzie koszt wymiany kalty graficaej w komputeze, je6li karta kosztuje 250 zl, jej wyniana zajmie pracownikowi sen'isu 80 min, a ka2da rozpoczgta roboczogodzina kosztuje 50 zl? A. 250 zl B. 300 zt t ' \350 zl D. 4OO zl Strona 9 z 9

Systemy operacyjne 2006-2014

Systemy operacyjne 2006-2014 Systemy operacyjne 2006-2014 1. Analizując rysunek zauważamy, że limit zadeklarowanej pamięci wynosi 620976 KB. Widać jednocześnie, że zainstalowanej pamięci fizycznej w analizowanym systemie jest mniej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager 12 Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Hard Disk Manager 12... 5 Składniki produktu... 6 Omówienie funkcji... 6 Funkcje... 7 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home PARAGON Backup & Recovery 12 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 12 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I: Dostawa sprzętu komputerowego Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, komputera przenośnego, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager 2 / 68 Quick User's Manual Spis treści 1 Paragon Hard Disk Manager 6.0...6 1.1.1 Wersja Personal... 7 1.1.2 Wersja Professional i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Numer sprawy OR.27.3.203 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy CZĘŚĆ Lp. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Home

Backup & Recovery 10 Home PARAGON Backup & Recovery 10 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 10 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

DRIVE BACKUP 9.0 FREE EDITION PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

DRIVE BACKUP 9.0 FREE EDITION PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DRIVE BACKUP 9.0 FREE EDITION PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI Wstęp...4 Komponenty produktu...5 Przegląd funkcji...6 Główne funkcje... 6 Prosty w użyciu interfejs... 6 Tworzenie kopii zapasowych...

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Zal1cznik nr 1. 1. System operacyjny serwera

Zal1cznik nr 1. 1. System operacyjny serwera COSPODARKA N ARO}OWA STRATEdIA SPOI NO5C] uilratuhofust(a EUROPUSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONATNE6O DOTACJE NA TNNOWACJE * NWE$TUJEMY W WASZA przyszr.ose Zal1cznik nr 1 Szczeg6lowy opis minimalnych parametr6w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych Bezpieczeństwo danych Ochrona zasobów IT Ochrona zasobów IT jest najważniejszym zadaniem nie jest to bynajmniej wyraz egoizmu, ale podstawowa potrzeba dzisiejszych czasów. Poza tym, niezabezpieczone systemy

Bardziej szczegółowo