Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego"

Transkrypt

1 Spis treści O Autorce... Przedmowa... Wykaz skrótów... XLIII XLV XLVII Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego Uwagi wstępne... 1 I. Rodzina jej podstawowe definicje i funkcje Pojęcie rodziny Aspekt socjologiczny Aspekt religijny Rodzina jako grupa społeczna Rodzina jako instytucja społeczna Aspekt prawny Formy rodziny Alternatywne formy rodziny Dobór partnerów rodziny... 5 II. Prawo rodzinne Uwagi wstępne Geneza prawa rodzinnego... 5 III. Systematyka KRO Zawarcie małżeństwa... 7 I. Definicja małżeństwa Brak ustawowej definicji małżeństwa Zasady prawa małżeńskiego Charakter prawny instytucji małżeństwa Znaczenie aktu małżeństwa Skutki prawne oświadczeń woli nupturientów Zasady opodatkowania małżonków pozostających w separacji Sądowe procedury weryfikacji faktu zawarcia małżeństwa Konkubinat Charakter sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej Rozliczenia majątkowe konkubentów na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego Sądowe procedury ustalania istnienia małżeństwa Dobra wiara małżonków Odmienność płci nupturientów Praktyka notarialna Konkordat w piśmiennictwie Zbieg przepisów prawa cywilnego i kościelnego Zawarcie małżeństwa wyznaniowego podlegającego prawu polskiemu Konkubinat w piśmiennictwie Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa II. Ustalenie nieistnienia małżeństwa Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa Sądowa zmiana płci Swoboda zmiany płci małżonków III. Dokumenty przedślubne Wykaz dokumentów Trudne do przezwyciężenia przeszkody Postępowanie nieprocesowe w sprawach małżeńskich, kognicja sądu cywilnego Zawarcie małżeństwa wyznaniowego podlegającego prawu polskiemu, rola kierownika USC Ważność zaświadczenia V

2 Spis treści IV. Okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa Charakter prawny terminu Upoważnienie do weryfikacji decyzji kierownika USC Zawarcie małżeństwa przez pozbawionego wolności Kognicja kierownika USC V. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Dobra wiara Cel zaświadczenia Organ uprawniony do wydania zaświadczenia; kognicja kierownika USC Obowiązek informacji Charakter zaświadczenia Odpowiedzialność odszkodowawcza duchownego z powodu naruszenia prawa przy zawieraniu małżeństwa VI. Odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia Tryb odmowy przewidziany dla uprawnionych podmiotów Źródło informacji Legitymacja czynna w postępowaniu cywilnym Odmowa sporządzenia aktu małżeństwa Zawarcie małżeństwa przez chorego na ciężką chorobę VII. Pełnomocnictwo Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika Ważne powody Zawarcie per procura małżeństwa wyznaniowego VIII. Forma zawarcia, oświadczenia Warunki formalne zawarcia małżeństwa Oświadczenie małżonków w sprawie ich nazwiska Oświadczenie małżonków w sprawie nazwiska ich wspólnych dzieci Oświadczenia stron Ogłoszenie przez kierownika USC faktu zawarcia małżeństwa IX. Obowiązki duchownego Uwagi wstępne Osoba duchowna Czynności duchownego nakazane w KRO Czynności duchownego naruszające KRO Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa X. Wyjątkowe sytuacje zaistniałe przy zawieraniu małżeństwa Uwagi wstępne Fałszywe oświadczenia Brak ustawowej definicji XI. Cenzus wieku Przeszkoda minimalnego wieku do zawarcia małżeństwa Unieważnienie małżeństwa zawartego z naruszeniem cenzusu wieku Przesłanki materialnoprawne Tryb udzielania zezwoleń na zawarcie małżeństwa z obniżeniem cenzusu wieku Przesłanki materialnoprawne zawarcia małżeństwa z obniżeniem cenzusu wieku Tryb unieważniania małżeństwa XII. Ubezwłasnowolnienie całkowite Przeszkoda ubezwłasnowolnienia Unieważnienie małżeństwa Ubezwłasnowolnienie jako przeszkoda zawarcia małżeństwa Zbieg postępowań. Zasadność zawieszenia postępowania XIII. Choroba psychiczna Przeszkoda choroby psychicznej i niedorozwoju umysłowego Kognicja sądu w sprawie o unieważnienie małżeństwa Choroba psychiczna jako przeszkoda zawarcia małżeństwa Kognicja sądu w sprawie o unieważnienie małżeństwa Zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną Standardy międzynarodowe XIV. Bigamia Bigamia czynna Bigamia bierna VI

3 Spis treści 3. Bigamia w prawie cywilnym Bigamia w świetle orzecznictwa Bigamia na tle instytucji separacji Skutki małżeństwa bigamicznego Stosunki majątkowe w małżeństwie Zgodność z prawdą aktu stanu cywilnego Nazwisko małżonków w przypadku nieistnienia małżeństwa XV. Pokrewieństwo i powinowactwo Charakter małżeństw Przeszkody małżeńskie Tryb postępowania Rodzaje pokrewieństwa Kazirodztwo XVI. Przysposobienie Zakres podmiotowy Tryb postępowania Zakres przedmiotowy Charakter małżeństw Piśmiennictwo XVII. Wady oświadczenia Charakter małżeństw Wady oświadczenia woli Osoba trzecia Tryb postępowania XVIII. Wadliwość pełnomocnictwa Legitymacja czynna Konwalidacja Charakter małżeństw Orzecznictwo i piśmiennictwo XIX. Unieważnienie małżeństwa Podstawy unieważnienia małżeństwa Charakter małżeństw Charakter prawny wyroku Zamknięty katalog podstaw unieważnienia małżeństwa Unieważnienie małżeństwa a rozwód Błąd co do tożsamości Orzeczenie sądu kościelnego o ważności bądź o ustaniu małżeństwa kanonicznego XX. Niemożność unieważnienia małżeństwa Brak możliwości unieważnienia małżeństwa Orzecznictwo i piśmiennictwo XXI. Zasada kontynuacji procesu Śmierć małżonka w toku sprawy o unieważnienie małżeństwa dopuszczalność kontynuacji Tryb postępowania wszczętego o unieważnienie małżeństwa Orzecznictwo i piśmiennictwo XXII. Zła wiara małżonka Obligatoryjność ustalenia Orzekanie Zła wiara a ubezwłasnowolnienie Zła wiara a wina XXIII. Skutki unieważnienia Wyjątki od zasady działania wyroku unieważniającego małżeństwo ex tunc Odpowiednie stosowanie przepisów o rozwodzie Zła wiara małżonka, orzeczona w procesie unieważniającym małżeństwo Sentencja wyroku unieważniającego małżeństwo Konstytutywność unieważnienia a uchwała wspólników spółki kapitałowej XXIV. Legitymacja prokuratora Przepis szczególny Odpowiednie stosowanie przepisów Orzecznictwo i piśmiennictwo VII

4 Spis treści 3. Prawa i obowiązki małżonków I. Uwagi wstępne Egalitaryzm i zakaz dyskryminacji Podstawowe obowiązki małżonków Ingerencja w ustrój małżeński Wspólne pożycie Wzajemna pomoc Wierność Współdziałanie Skutki naruszenia podstawowych obowiązków Konkubinat II. Rozstrzyganie o sprawach rodziny Pojęcie istotnych spraw rodziny Próba zdefiniowania pojęcia Postępowanie Kompetencja sądu III. Nazwiska małżonków Tryb cywilny Tryb administracyjny Połączenie nazwisk Niezłożenie oświadczeń Nazwisko dwuczłonowe Zakaz dyskryminacji IV. Zaspokajanie potrzeb rodziny Podstawa prawna obowiązku alimentacyjnego Obowiązek alimentacyjny Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków i renty Majątek małżonków Świadczenia w naturze i obowiązek naprawienia szkody Związek wyznaniowy Konkubinat V. Nakaz wypłaty wynagrodzenia Sądowy obowiązek wypłaty wynagrodzenia małżonka, który nie zaspokaja ekonomicznych potrzeb rodziny, do rąk małżonka, który czuwa nad realizacją tych potrzeb Postępowanie z wniosku małżonka o nakazanie wypłacania do jego rąk wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka Należności objęte nakazem Obowiązek wspólnego pożycia małżonków VI. Uprawnienie do korzystania z mieszkania Charakter substytucyjny Definicja zasad współżycia społecznego Zakres obowiązywania VII. Wzajemna reprezentacja Przesłanki ustawowe Zakres reprezentacji Sprawy zwykłego zarządu VIII. Solidarna odpowiedzialność Charakterystyka instytucji Wyłączenia solidarności Zakres odpowiedzialności solidarnej Rozliczanie roszczeń regresowych Prowadzenie egzekucji z majątków odrębnych małżonków Wyłączenia solidarności Źródła odpowiedzialności solidarnej Translatywna (zwalniająca) zmiana dłużnika IX Ustawowy ustrój majątkowy Zasada ustawowa Wspólność ustawowa Ogólna charakterystyka wspólności ustawowej Wyjątki od zasady ustawowej wspólności majątkowych stosunków małżeńskich Wspólnota majątkowa VIII

5 Spis treści 6. Charakterystyka majątkowych stosunków małżeńskich Nabycie praw do wspólnoty majątkowej Ustawowy ustrój majątkowy I. Wspólność ustawowa zasada ogólna Pojęcie Charakterystyka majątkowych stosunków małżeńskich Nabycie praw do wspólnoty majątkowej Darowizna Zastaw skarbowy Poręczenie Pełnomocnictwo. Czynność prawna z samym sobą Nieruchomości Lokale spółdzielcze Lokale komunalne Lokale żołnierzy Sił Zbrojnych Kognicja sądu Prawo podatkowe Emerytury, renty Przedsiębiorstwo Prawa spółkowe Upadłość, odpowiedzialność za długi, wierzytelności, odszkodowania i ubezpieczenia Majątek osobisty małżonków Ustanie wspólnoty majątkowej Konkubinat II. Majątek osobisty małżonków Nowelizacja art. 33 KRO Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom Darowizna, spadkobranie Nieruchomości Lokale spółdzielcze Lokale zakładowe Lokale żołnierzy sił zbrojnych Kognicja sądu Prawo podatkowe Przedsiębiorstwo Prawa spółkowe Upadłość. Zdolność kredytowa. Odpowiedzialność za długi. Wierzytelności. Odszkodowania. Ubezpieczenia Nagrody za osiągnięcia osobiste Prawa niezbywalne (niepodlegające zbyciu ani przeniesieniu) Surogacja III. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego Wspólne sprzęty domowe Wyłączenia ze sprzętów domowych Dziedziczenie, zapis lub darowizna IV. Zakres uprawnienia do współposiadania rzeczy Posiadanie w świetle przepisów KC Spółki kapitałowe Prowadzenie tzw. wspólnego portfela przez konkubentów Charakter prawny wspólności Wspólność łączna Darowizna Skuteczność przeniesienia własności nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ochrona posesoryjna V. Zarząd majątkiem wspólnym Działania dopuszczalne Ustawowe ograniczenie małżonków w zarządzaniu Charakterystyka ogólna w orzecznictwie IX

6 Spis treści 4. Zwykły zarząd Czynności prawne przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym Darowizna nieruchomości Poręczenie Pełnomocnictwo Nieruchomości Własność i inne prawa Kognicja sądu Przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza Prawa spółkowe Upadłość, odpowiedzialność za długi, kredyt, pożyczka, wierzytelności Ustanie wspólnoty majątkowej VI. Sprzeciw małżonka wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym Rodzaje zarządu majątkiem wspólnym Charakterystyka instytucji sprzeciwu: VII. Czynności wymagające zgody drugiego małżonka Zgoda małżonka Zgoda osoby trzeciej Potwierdzenie umowy Orzecznictwo i piśmiennictwo Kognicja sądu Przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne Odpowiedzialność za długi, kredyt, pożyczka, zastaw, hipoteka, odszkodowania. 277 VIII. Ochrona osoby trzeciej Odesłanie do innych przepisów Ochrona osób trzecich w świetle orzecznictwa Ochrona osób trzecich w piśmiennictwie IX. Zezwolenie przez sąd na dokonanie czynności bez zgody drugiego małżonka Ingerencja sądu Tryb udzielenia zezwolenia Ochrona sądowa Zarząd majątkiem wspólnym X. Pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym Prerogatywy Niedopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawie o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym Konsekwencje pozbawienia samodzielnego zarządu XI. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich Uwarunkowania kodeksowe Nowe uprawnienia wierzyciela Dotychczasowe uprawnienia wierzyciela Odpowiedzialność małżonków majątkiem wspólnym Skarga pauliańska Rozdzielność majątkowa Zasady współżycia społecznego i ochrona interesu rodziny Egzekucja majątkowa XII. Wyłączenie możliwości zaspokojenia się z udziału małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej Zmiana przepisu Zaspokojenie wierzyciela Odwołanie darowizny Odwołanie darowizny nieruchomości Spadek Wierzytelności Ustanie wspólności ustawowej XIII. Udziały w majątku wspólnym Zasada równości udziałów w majątku wspólnym Wyjątki od zasady równości udziałów w majątku wspólnym Charakterystyka Moment ustania wspólnoty majątkowej małżonków Przyczynienie się do powstania majątku Przedmiot postępowania Prawo intertemporalne X

7 Spis treści 8. Zobowiązania pozamałżeńskie XIV. Zwrot wydatków i nakładów Rozliczenia według KRO Rozliczenia według KC Rozliczenia według regulacji kodeksowych Procedura Zasady rozliczeń Rodzaje składników majątkowych XV. Odpowiednie stosowanie przepisów o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku Odesłanie Przedawnienie roszczeń Zastosowanie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych Wykładnia art KC Zasądzenie odsetek od dopłat lub spłat przy sądowym zniesieniu współwłasności Zarzut nadużycia prawa na gruncie postępowania w sprawie podziału majątku wspólnego Dział spadku Żądanie zniesienia współwłasności Obowiązek dokonania podziału majątku wspólnego Obniżenie spłat przy podziale majątku dorobkowego małżonków z uwagi na nadużycie prawa Ważne powody do ograniczenia podziału majątku wspólnego Posiadanie Stosowanie przepisów o dziale spadku Podział nieruchomości rolnej Upadłość w świetle orzecznictwa Upadłość w świetle piśmiennictwa Kognicja sądu Zasady podziału majątku Rozporządzenia majątkowe Umowne ustroje majątkowe I. Wprowadzenie Umowa majątkowa małżeńska Umowa majątkowa małżeńska Skuteczność małżeńskiej umowy majątkowej Skutki małżeńskiej umowy majątkowej Kognicja sądu Ochrona osób trzecich Małżeńska umowa majątkowa w obrocie gospodarczym Małżeńska umowa majątkowa na tle innych regulacji Skuteczność małżeńskich umów majątkowych względem osób trzecich II. Wspólność majątkowa Odpowiednie stosowanie przepisów o wspólności ustawowej Wspólnota majątkowa w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa Ograniczenia przedmiotowe umowy rozszerzającej wspólność Wspólnota majątkowa w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa Uprawnienia wierzyciela w razie rozszerzenia wspólności Udziały małżonków po ustaniu wspólności III. Rozdzielność majątkowa Umowna rozdzielność majątkowa Umowna rozdzielność majątkowa w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa Samodzielny zarząd swoim majątkiem IV. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków Odpowiednie stosowanie przepisów o rozdzielności majątkowej Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków w piśmiennictwie Dorobek małżonka Sposób wyrównania dorobków Wyrównanie dorobków w razie śmierci jednego z małżonków Przymusowy ustrój majątkowy I. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd Sądowe zniesienie wspólności XI

8 Spis treści 2. Osoba trzecia Powrót do wspólnoty majątkowej na drodze umownej Data rozdzielności majątkowej Ważne powody zniesienia wspólności majątkowej Kognicja sądu Nabycie własności nieruchomości przez cudzoziemca Przywrócenie wspólnoty majątkowej II. Rozdzielność majątkowa z mocy prawa Rozdzielność z mocy ustawy Ubezwłasnowolnienie Upadłość Piśmiennictwo III. Rozdzielność majątkowa wskutek orzeczenia separacji Uwagi legislacyjne Skutki zniesienia separacji Zniesienie separacji w piśmiennictwie Skuteczność orzeczenia separacji przez sąd obcy Skutki orzeczenia separacji Ustanie małżeństwa I. Uznanie małżonka za zmarłego Skutki matrymonialne śmierci cywilnej małżonka Ustawowe przesłanki cywilnoprawne instytucji uznania za zmarłego Nowy związek małżeński Pozostawanie przy życiu małżonka uznanego za zmarłego II. Rozwód Pozytywne przesłanki rozwodowe (dopuszczające orzeczenie rozwodu) Negatywne przesłanki rozwodowe (niedopuszczające do orzeczenia rozwodu) Proces rozwodowy Integralność (niepodzielność) wyroku rozwodowego Zawinione naruszenie obowiązków małżeńskich Kognicja sądu Skutki procesu rozwodowego III. Wina rozkładu pożycia Wina według KRO Wina według KC Zawinione naruszenie obowiązków małżeńskich Kognicja sądu IV. Inne rozstrzygnięcia sądu rozwodowego Charakter wyroku rozwodowego Treść wyroku rozwodowego Pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie Zasady postępowania sądu rozwodowego Postępowania zabezpieczające Treści wyroku rozwodowego (części składowe) Postępowanie odwoławcze Skutki rozwodu V. Powrót do poprzedniego nazwiska Termin Organ uprawniony do przyjęcia oświadczenia Nazwisko rozwodnika w świetle orzecznictwa VI. Alimenty Przesłanka podmiotowa Przesłanka przedmiotowa Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego Kognicja sądu rozwodowego Okres płatności alimentów Przesłanki zasądzenia alimentów Zabezpieczenie alimentacji z art. 27 KRO Alimenty po rozwodzie w świetle innych regulacji prawnych Zbieg przepisów alimentacyjnych XII

9 Spis treści VII. Odpowiednie stosowanie przepisów o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi Separacja I. Przesłanki orzeczenia separacji Przesłanka pozytywna Przesłanki negatywne Tryb postępowania Przesłanki separacji w piśmiennictwie Postępowanie Skutki separacji Relacja między przepisami dotyczącymi separacji a przepisami dotyczącymi rozwodu II. Separacja a rozwód Odmienność żądań Zmiana żądania a tryb postępowania Niedopuszczalność zgłoszenia żądania separacji w sprawie o rozwód na etapie postępowania przed sądem II instancji III. Rozstrzygnięcia zawarte w orzeczeniu o separacji na zgodne żądanie Adekwatność przepisów rozwodowych do przepisów dotyczących separacji Zakres orzekania IV. Skutki orzeczenia separacji Ustawowe skutki separacji Zasady alimentacji po rozwodzie Brak możliwości zmiany nazwiska Data powstania separacji Skutki separacji w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa V. Zniesienie separacji Przyczyny zakończenia separacji Tryb Skutki zniesienia separacji Nowelizacja przepisu w 2005 r Charakter prawny zniesienia separacji w orzecznictwie. Skutki wydania postanowienia o zniesieniu separacji Zniesienie separacji w piśmiennictwie Macierzyństwo I. Uwagi wstępne Definicja pokrewieństwa Powinowactwo II. Macierzyństwo Matka w świetle art. 619 KRO Akt narodzin Prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. Zakaz surogacji Prawo do poznania matki biologicznej według krajowego prawa rodzinnego III. Ustalenie macierzyństwa Sposób ustalenia macierzyństwa Powództwo przeciwko dziecku, które zmarło IV. Zakaz wytoczenia powództwa o ustalenie macierzyństwa po uzyskaniu pełnoletności przez dziecko Legitymacja czynna matki Wyłączenie możliwości wytoczenia powództwa przeciwko dziecku pełnoletniemu V. Zaprzeczenie macierzyństwa Dopuszczalność legitymacji procesowej Podmioty uprawnione do wytoczenia powództwa Piśmiennictwo VI. Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa przez rodziców Bieg terminów do zaprzeczenia macierzyństwa Ochrona osób legitymowanych czynnie Powództwo wniesione po upływie ustalonych w ustawie terminów zawitych VII. Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa przez dziecko Legitymacja czynna dziecka Pełnoletność XIII

10 Spis treści 3. Ubezwłasnowolnienie Choroba psychiczna VIII. Zakaz ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa po śmierci dziecka Niedopuszczalność procesów dotyczących osób zmarłych Śmierć dziecka przed prawomocnym zakończeniem postępowania Piśmiennictwo IX. Legitymacja czynna prokuratora Legitymacja prokuratora Brak możliwości wytoczenia powództwa Piśmiennictwo Ojcostwo I. Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa Pewność macierzyństwa Pojęcie domniemania prawnego Domniemanie podstawowe Domniemania dodatkowe Skutek domniemania Dowody przyrodnicze Akta stanu cywilnego Zaprzeczenie ojcostwa Obowiązek alimentacyjny Nasciturus Separacja Uznanie dziecka Nienaturalna prokreacja II. Zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki Wymogi ustawowe Dopuszczalność powództwa a pełnoletność dziecka Charakter prawny terminu Inicjatywa prokuratorska Kompetencje prokuratora Kognicja sądu Dowody przyrodnicze Obowiązek alimentacyjny III. Zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki całkowicie ubezwłasnowolnionego Charakter ochronny przepisu Przesłanka ubezwłasnowolnienia całkowitego Termin 6 miesięcy Przedstawiciel ustawowy Osobiste złożenie pozwu przez osobę, w stosunku do której nastąpiło uchylenie ubezwłasnowolnienia całkowitego Zaburzenia psychiczne a data ich powstania IV. Zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki chorego psychicznie Charakter ochronny przepisu Podstawy do liczenia biegu terminu Wyłączenie stosowania przepisu przy braku podstaw do ubezwłasnowolnienia V. Legitymacja bierna w procesie o zaprzeczenie ojcostwa wszczętym przez męża matki Legitymacja bierna z pozwu męża matki Badanie krwi Współuczestnictwo jednolite VI. Sposób zaprzeczenia ojcostwa Zaprzeczenie ojcostwa a obalenie domniemania ojcostwa Kognicja sądu Dowody przyrodnicze Pewność braku ojcostwa męża matki Wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż matki mógł być ojcem dziecka VII. Niedopuszczalność zaprzeczenia ojcostwa dziecka poczętego w wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji VIII. Legitymacja czynna matki Legitymacja czynna matki Legitymacja bierna przy pozwie matki Charakter ochronny przepisu art KRO Powództwo matki o zaprzeczenie ojcostwa w świetle dowodów XIV

11 Spis treści IX. Legitymacja czynna dziecka Uwagi wstępne Legitymacja bierna przy pozwie dziecka Charakter ochronny przepisu art KRO Ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przyrodniczych Powództwo dziecka w przypadku śmierci męża matki X. Ustalenie ojcostwa Dopuszczalność ustalenia ojcostwa Sposoby ustalania ojcostwa Kolizja sposobów ustalenia ojcostwa Uznanie ojcostwa Ochrona rodziny Skutki ustalenia ojcostwa XI. Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa w świetle KRO Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa w świetle PrASC Odmowa przyjęcia oświadczeń w świetle KRO Odmowa przyjęcia oświadczeń w świetle prawa o aktach stanu cywilnego Uznanie ojcostwa osoby pozbawionej zdolności do czynności prawnych Dobra oraz zła wiara mężczyzny uznającego ojcostwo XII. Uznanie ojcostwa przed notariuszem albo urzędnikiem Oświadczenie o uznaniu ojcostwa w razie niebezpieczeństwa Podmioty uprawnione do przyjęcia oświadczenia Obowiązek niezwłocznego przesłania dokumentów do USC XIII. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego Uznanie nasciturusa dziecka poczętego, ale nie urodzonego Zbieg uznania dziecka z domniemaniem pochodzenia dziecka Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza organizmem matki Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych dziecku przed jego poczęciem XIV. Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji Kodeks rodzinny i opiekuńczy a medycznie wspomagana prokreacja Kodeks rodzinny i opiekuńczy a ustawa o leczeniu niepłodności Zarodek Status dziecka poczętego w wyniku medycznie wspomaganej prokreacji XV. Zakaz uznania ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności Pełnoletność dziecka Termin do uznania ojcostwa po śmierci dziecka XVI. Zdolność do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa Oświadczenia konieczne do uznania Organ uprawniony do przyjęcia oświadczeń Osobisty charakter uznania XVII. Powództwo ojca o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa Bezskuteczność uznania ojcostwa Bezskuteczność uznania nasciturusa Ochrona stanu psychicznego mężczyzny Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa a stosowanie art. 189 KPC Prawo do poszanowania życia prywatnego. Brak możliwości zaprzeczenia ojcostwa ze względu na nowe dowody biologiczne Odmowa ustalenia bezskuteczności uznania dziecka ze względu na dobro dziecka pomimo istnienia dowodów biologicznych zaprzeczających ojcostwu XVIII. Odpowiednie stosowanie Kwestionowanie przez matkę dziecka uznania ojcostwa Ubezwłasnowolnienie matki Przypadłości psychiczne matki XIX. Zakaz wytaczania powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności Zakaz ustalania bezskuteczności uznania pełnoletniego dziecka Udział prokuratora XV

12 Spis treści 3. Nadużycie prawa podmiotowego do upływu terminu do wytoczenia powództwa o unieważnienie uznania dziecka XX. Żądanie przez dziecko ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa Bezskuteczność na żądanie dziecka Ubezwłasnowolnienie dziecka Przypadłości psychiczne dziecka XXI. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa w przypadku procedury medycznie wspomaganej prokreacji XXII. Legitymacja bierna w procesie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa Legitymacja procesowa Legitymacja czynna mężczyzny Legitymacja czynna matki Legitymacja czynna dziecka Współuczestnictwo konieczne XXIII. Niedopuszczalność ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa po śmierci dziecka Śmierć dziecka Legitymacja bierna w miejsce dziecka XXIV. Powództwo o ustalenie ojcostwa Proces Legitymacja w procesie Dowody przyrodnicze Kognicja sądu Obowiązek alimentacyjny XXV. Domniemanie ojcostwa Domniemanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego Obalenie domniemania Charakter prawny wyroku ustalającego ojcostwo Ochrona rodziny Dowody przyrodnicze Kognicja sądu XXVI. Legitymacja czynna prokuratora Legitymacja prokuratora art. 86 KRO Uprawnienie prokuratora w sprawach o pochodzenie, rozpoznawanych w procesie (art. 86 KRO) Ochrona stron Ograniczone uprawnienia stron Dowody przyrodnicze Stosunki między rodzicami a dziećmi I. Wprowadzenie Obowiązek wzajemnego szacunku i wspierania się Nazwisko dziecka urodzonego w małżeństwie Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego Nadanie nazwiska dziecku w przypadku zawarcia małżeństwa Dwuczłonowe nazwisko dziecka Obowiązek dziecka przyczyniania się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny II. Władza rodzicielska Okres pozostawania pod władzą rodzicielską Uprawnieni do sprawowania władzy rodzicielskiej Władza rodzicielska tylko jednego z rodziców w świetle art. 94 KRO Zakres władzy rodzicielskiej Piecza nad dzieckiem Zakaz stosowania kar cielesnych Wykonywanie władzy rodzicielskiej Reprezentacja dziecka przez rodziców Reprezentacja dziecka przez kuratora Udzielenie pomocy rodzicom Zarząd majątkiem dziecka Wyłączenie przedmiotów spod zarządu Czysty dochód; nadwyżka Inwentarz majątku dziecka XVI

13 Spis treści 15. Zwrot majątku dziecka; rachunek z zarządu Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej Ograniczenie władzy rodzicielskiej Władza rodzicielska nad całkowicie ubezwłasnowolnionym Zagrożone dobro dziecka zarządzenia sądu Zawieszenie władzy rodzicielskiej Pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa III. Piecza zastępcza Podmioty sprawujące pieczę zastępczą w świetle art KRO Dobór rodzin zastępczych Możliwość umieszczenia w pieczy zastępczej Poważne zagrożenie dobra dziecka Okres umieszczenia w pieczy zastępczej Osoby sprawujące pieczę Pierwszeństwo w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem niepełnosprawnym Instytucjonalna piecza zastępcza Rodzeństwo IV. Kontakty z dzieckiem Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów Ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem Zobowiązanie rodziców do określonego postępowania Zmiana rozstrzygnięcia o kontaktach z dzieckiem Odpowiednie stosowanie do innych sprawujących pieczę nad dzieckiem Przysposobienie I. Wprowadzenie Definicja Przesłanki przysposobienia Wyłączność drogi sądowej Rodzaje przysposobienia Rozwiązanie przysposobienia II. Dobro i małoletność przysposabianego Zbadanie ustawowych warunków kandydata do przysposobienia Przysposobienie krajowe Adopcja zagraniczna Zakaz dyskryminacji Wymogi dotyczące wieku Adopcja a prawo karne III. Wymogi stawiane przysposabiającemu Wymogi adopcyjne dla kandydata na przysposabiającego Wstępna ocena kandydata do przysposobienia dziecka dokonywana przez ośrodek adopcyjny przed skierowaniem kandydata na szkolenie Odmowa zgody na przysposobienie przez partnera rodzica w związku homoseksualnym Odpowiednia różnica wieku IV. Adopcja zagraniczna Dopuszczalność adopcji zagranicznej Niedopuszczalność adopcji zagranicznej Międzynarodowe uregulowanie prawne dotyczące przysposobienia Prawo prywatne międzynarodowe Dodatkowe uregulowania prawne dotyczące przysposobienia V. Przysposobienie wspólne Uwagi wstępne Zgoda małżonka na przysposobienie VI. Orzeczenie o przysposobieniu Charakter prawny postanowienia o przysposobieniu Orzeczenie przysposobienia z jednoczesnym ograniczeniem zarządu majątkiem małoletniego przez ustanowienie kuratora do zarządu tym majątkiem Dokonywanie w procesie o zgwałcenie ustaleń co do pochodzenia dziecka XVII

14 Spis treści VII. Przysposobienie ponowne VIII. Zgoda przysposabianego Zgoda kandydata na przysposobionego, który ukończył 13. rok życia Wysłuchanie kandydata na przysposobionego, który nie ukończył 13. roku życia Dobro przysposabianego IX. Zgoda rodziców przysposabianego Zgoda dotychczasowych rodziców na przysposobienie Obligatoryjne zaniechanie odbierania zgody Fakultatywne zaniechanie odbierania zgody Odmowa udzielenia matce biologicznej informacji na temat dzieci przysposobionych Skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej X. Zgoda blankietowa Dopuszczalność przysposobienia całkowitego Dotychczasowe prawa rodzicielskie Termin do odwołania zgody rodzica biologicznego na przysposobienie dziecka Oddanie dziecka do adopcji bez wiedzy i zgody jego biologicznego ojca Zgoda blankietowa w piśmiennictwie XI. Wskazanie przez rodziców osoby przysposabiającego XII. Okres wyczekiwania XIII. Zgoda opiekuna w świetle art. 120 KRO XIV. Okres osobistej styczności Zasada osobistej styczności Preadopcja XV. Skutki przysposobienia pełnego Przysposobienie pełne odwołalne Członkowie rodziny Prawo dziecka przysposobionego do uzyskania informacji na temat swojego pochodzenia Odmowa uznania orzeczenia przysposobienia wydanego przez sąd państwa obcego Możliwość rozwiązania Akt urodzenia Przysposobienie między rodzeństwem Cel przysposobienia Śmierć przysposabiającego XVI. Przysposobienie pasierba Więź z rodziną naturalną Więź z rodziną adoptującego Dotychczasowe pokrewieństwo Dziedziczenie XVII. Nazwisko przysposobionego w świetle art. 122 KRO XVIII. Ustanie dotychczasowej władzy rodzicielskiej w świetle art. 123 KRO XIX. Przysposobienie niepełne Więzy adopcyjne przy adopcji niepełnej Przekształcenie w adopcję pełną Fakt ustalenia ojcostwa Dziedziczenie XX. Przysposobienie całkowite Zgoda blankietowa w świetle art KRO Niedopuszczalność sądowego ustalania pochodzenia dziecka Tajemnica adopcji XXI. Rozwiązanie przysposobienia Dopuszczalność rozwiązania adopcji Wyjątki Ważne powody Obowiązki alimentacyjne Oddalenie pozwu o rozwiązanie przysposobienia Niedopuszczalność rozwiązania przysposobienia Dopuszczalność rozwiązania Skutki rozwiązania XVIII

15 Spis treści XXII. Zakaz rozwiązania przysposobienia całkowitego XXIII. Skutki rozwiązania przysposobienia Rozwiązanie przysposobienia Przysposobienie zmiana nazwiska i imienia Dziedziczenie w przypadku rozwiązania przysposobienia Właściwość powiatu w sprawach pieczy zastępczej XXIV. Legitymacja czynna prokuratora Obowiązek alimentacyjny I. Treść obowiązku alimentacyjnego Pojęcie obowiązku alimentacyjnego Pomoc alimentacyjna Obowiązek alimentacyjny a pomoc publiczna Obowiązek alimentacyjny a zobowiązania publicznoprawne Zakres obowiązku alimentacyjnego Obowiązek alimentacyjny a świadczenia odszkodowawcze Obowiązek alimentacyjny a reguła kolejności Obowiązek alimentacyjny a postępowanie sądowe Zabezpieczenie alimentów Odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich uprawnionego do alimentacji Poręczenie Wykonanie obowiązku alimentacyjnego Obowiązki dziecka wobec rodziców Niedopuszczalność zrzeczenia się roszczenia alimentacyjnego Wierzytelności alimentacyjne Przestępstwo zgwałcenia II. Reguła kolejności III. Pierwszeństwo obowiązku alimentacyjnego małżonka IV. Obowiązek alimentacyjny w przysposobieniu niepełnym Przysposobienie niepełne Realizacja obowiązku alimentacyjnego między podmiotami pozostającymi w stosunku przysposobienia wspólnego Pierwszeństwo alimentacyjne od rodzica adopcyjnego V. Zobowiązany w dalszej kolejności VI. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka w świetle art. 133 KRO Rodzicielski obowiązek utrzymywania niesamodzielnych dzieci Wykładnia przepisu Niedostatek Solidarność rodzinna Czas trwania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka Obowiązek alimentacyjny a pomoc publiczna Obowiązek alimentacyjny a zobowiązania publicznoprawne Przesłanki obowiązku alimentacyjnego Obowiązek alimentacyjny a kognicja sądu Ustanie obowiązku alimentacyjnego Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci Otrzymywanie środków utrzymania od osób niezobowiązanych ustawowo do alimentacji Sytuacja prawna małoletniej matki przed urodzeniem dziecka VII. Obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa w świetle art. 134 KRO Rodzeństwo Nadmierny uszczerbek Kognicja sądu rodzinnego VIII. Zakres świadczeń alimentacyjnych Uwagi ogólne Pomoc finansowa państwa Dotychczasowe relacje między świadczeniem wychowawczym a obowiązkiem alimentacyjnym Wpływ świadczeń socjalnych na istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Orzeczenie Sądu Najwyższego Kompleksowy charakter regulacji XIX

16 Spis treści 8. Komentarz autorski Obowiązek alimentacyjny a świadczenia odszkodowawcze Zakres obowiązku alimentacyjnego Obowiązek alimentacyjny a kognicja sądu Ustanie obowiązku alimentacyjnego Usprawiedliwione obciążenia obniżające tzw. zdolność alimentacyjną dłużnika IX. Ochrona interesu osoby uprawnionej do alimentów w świetle art. 136 KRO Konsekwencje dobrowolnego uszczuplania majątku przez zobowiązanego do alimentacji Istnienie ważnego powodu do zmiany zatrudnienia Obowiązek alimentacyjny osadzonych w zakładach penitencjarnych X. Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych w świetle art. 137 KRO XI. Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w świetle art. 138 KRO Charakter zmiany Zakres zmiany Powództwo przeciwegzekucyjne Przesłanki roszczenia Kognicja sądu Artykuł 481 KC Zasada jedności szkody XII. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego w świetle art. 139 KRO XIII. Roszczenia zwrotne Reguła kolejności Osoby uprawnione Dopuszczalność dziedziczenia Przedawnienie Przesłanki Kognicja sądu Geneza, charakter prawny i przesłanki roszczenia Prawo prywatne międzynarodowe Przelew w kontekście innych wypadków singularnej sukcesji w wierzytelność XIV. Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego Obowiązki ojca dziecka pozamałżeńskiego Przedawnienie Przedłużenie obowiązku utrzymania matki Prawo prywatne międzynarodowe XV. Roszczenie w przypadku uwiarygodnionego ojcostwa XVI. Jednoczesne dochodzenie roszczeń majątkowych i ustalenia ojcostwa w świetle art. 143 KRO XVII. Świadczenia alimentacyjne ojczymów, macoch, pasierbów Powinowaci Prawo dziecka do żądania alimentów od współmałżonka rodzica Prawo współmałżonka rodzica dziecka do żądania alimentów od dziecka Odpowiednie stosowanie przepisów Obowiązek alimentacji pasierba Prawo do alimentacji współmałżonka Śmierć rodzica a uchylenie obowiązku alimentacyjnego owdowiałego współmałżonka wobec dzieci zmarłego Obowiązek alimentacji dziecka przez jego krewnych z wyłączeniem obowiązku alimentacyjnego współmałżonka rodzica dziecka Niedopuszczalność alimentacji innych powinowatych Prawo do pomocy publicznej Kognicja sądu XVIII. Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego Krąg uprawnionych Zgodność z poczuciem sprawiedliwości Przesłanki zasadne Przesłanki niezasadne Opieka nad małoletnim I. Wprowadzenie XX

17 Spis treści 1. Definicja opieki Przewodnie zasady prawa opiekuńczego Przesłanki ustanowienia opieki Zakres opieki Podopieczni Ustanie opieki II. Ustanowienie opieki Przesłanki ustanowienia opieki dla małoletniego na podstawie art. 145 KRO Rodzaje opieki w świetle art. 146 KRO Ochrona majątku; ustanowienie kuratora w świetle art. 147 KRO Negatywne przesłanki podmiotowe w świetle art. 148 KRO Pierwszeństwo w objęciu opieki Opiekun kilku osób; opieka nad rodzeństwem Obowiązek objęcia opieki w świetle art. 152 KRO Sposób objęcia opieki w świetle art. 153 KRO III. Sprawowanie opieki Wprowadzenie Piecza nad osobą i majątkiem w świetle art. 155 KRO Zezwolenie sądu opiekuńczego w świetle art. 156 KRO Przemijająca przeszkoda w sprawowaniu opieki w świetle art. 157 KRO Obowiązek informowania rodziców Wyłączenie prawa reprezentacji Inwentarz majątku podopiecznego w świetle art. 160 KRO Złożenie do depozytu sądowego w świetle art. 161 KRO Wynagrodzenie opiekuna Nakłady i wydatki związane ze sprawowaniem opieki w świetle art. 163 KRO Przedawnienie roszczeń w świetle art. 164 KRO IV. Nadzór nad sprawowaniem opieki Sposób sprawowania nadzoru w świetle art. 165 KRO Sprawozdania z opieki; rachunki z zarządu w świetle art. 166 KRO Badanie sprawozdań i rachunków w świetle art. 167 KRO Zarządzenia sądu opiekuńczego w świetle art. 168 KRO V. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki Zwolnienie z opieki w świetle art. 169 KRO Ustanie opieki z mocy prawa w świetle art. 170 KRO Obowiązek dalszego zarządzenia majątkiem w świetle art. 171 KRO Rachunek końcowy z opieki w świetle art. 172 KRO Zwolnienie z rachunku końcowego w świetle art. 173 KRO Obowiązek niezwłocznego oddania majątku w świetle art. 174 KRO Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie I. Odpowiednie stosowanie przepisów o opiece nad małoletnim Odesłanie do opieki nad małoletnim w świetle art. 175 KRO Brak zdolności do czynności prawnych a prawo do realizacji indywidualnego programu usamodzielniania Obowiązek Funduszu do informowania świadczeniobiorcy o jego prawie do świadczeń opieki zdrowotnej Wytoczenie powództwa przez osobę niemającą zdolności procesowej (ubezwłasnowolnioną całkowicie), za którą działa wprawdzie jej przedstawiciel ustawowy (opiekun), ale nielegitymujący się wymaganym zezwoleniem sądu na wytoczenie powództwa Wniosek opiekuna w imieniu pupila a zgoda sądu opiekuńczego na reprezentację II. Opiekun ubezwłasnowolnionego całkowicie Zasada dobra podopiecznego Podmiotowe wskazanie preferencyjne III. Ustanie opieki z mocy prawa Katalog przyczyn ustania opieki ex lege (z mocy prawa) Przyczyny ustania opieki ex lege Kuratela I. Przesłanki ustanowienia kuratora Katalog ustaw stanowiących podstawy dla ustanowienia kuratorów procesowych Odpowiednie stosowanie przepisów o opiece XXI

18 Spis treści II. Wynagrodzenie kuratora w świetle art. 179 KRO Odpłatność Wyjątek Odpłatność czynności kuratora w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa III. Uchylenie i ustanie kurateli w świetle art. 180 KRO Uchylenie kurateli na mocy decyzji Ustanie kurateli ex lege IV. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w świetle art. 181 KRO Ubezwłasnowolnienie częściowe Postanowienie o zwolnieniu kuratora Kompetencje kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa Zgoda na uczestnictwo w eksperymencie medycznym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo Kompetencje kuratora dla ubezwłasnowolnionego częściowo w piśmiennictwie V. Kurator dziecka poczętego w świetle art. 182 KRO Kuratora dla nasciturusa Ustanie kurateli Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza organizmem matki Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego Sytuacja prawna małoletniej matki przed urodzeniem dziecka Przedstawiciel ustawowy nasciturusa Darowizna na rzecz nasciturusa Komentarz autorski Dobra osobiste nasciturusa VI. Kurator osoby niepełnosprawnej w świetle art. 183 KRO Przesłanki ustawowe Kurator a opiekun prawny Uchylenie kurateli dla osoby niepełnosprawnej Kuratela z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Kurator dla osoby niepełnosprawnej a przedstawicielstwo ustawowe Zgoda pokrzywdzonego na przekazanie ścigania karnego Zasadność ustanowienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej Ochrona interesów procesowych osoby niepełnosprawnej VII. Kurator osoby nieobecnej w świetle art. 184 KRO Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej Podstawowe zadanie kuratora Podmiot powołany do uchylenia kurateli i podstawy uchylenia Tryb uchylenia kurateli dla osoby nieobecnej Kurator absentis a uznanie za zmarłego w świetle art KRO Skutki procesowe ustanowienia kuratora prawa materialnego dla osoby nieobecnej o nieznanym miejscu pobytu Ustanowienie kuratora w postępowaniu administracyjnym Zasiedzenie nieruchomości przez kuratora osoby nieobecnej wymóg zmiany dzierżenia w samoistne posiadanie Ustanowienie kuratora dla spółki będącej w upadłości Osoba samotnie wychowująca dzieci a osoba nieobecna Opłata sądowa Wynagrodzenie przedstawiciela a koszty postępowania administracyjnego Fakt nieobecności a niemożność prowadzenia swoich spraw Nieobecność strony w postępowaniu administracyjnym Konieczność ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej Pozakodeksowe regulacje dotyczące prawa rodzinnego unormowania krajowe I. Konstytucja RP Ochrona małżeństwa, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa Prawa rodziców; ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich Wolność sumienia i wyznania Prawo rodziny do pomocy ze strony państwa Ochrona praw dziecka II. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka Instytucja Rzecznika Praw Dziecka XXII

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 II. Powstanie rodziny... 5 III.

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk PRAWO RODZINNE Autor: Jerzy Strzebinczyk Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Część pierwsza Zagadnienia wprowadzające ő 1. Źródła, systematyka i przedmiot prawa rodzinnego 1. Powojenne regulacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2.

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2. str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz skrótów

Przedmowa Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XIII Rodzice - dzieci Rozdział I. Pochodzenie dziecka. Wstępna charakterystyka l 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2 I. Uwagi wstępne 2 II. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 19 Słowo wstępne.................................................. 23 ROZDZIAŁ 1. Komentarz ogólny do spraw opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 61 7. [Pokrewieństwo] 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej 1. Ustawowe przesłanki zawarcia małżeństwa. 2. Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27 Wykaz skrótów..................................................... 13 Przedmowa........................................................ 15 Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne.

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne. Marta Witoszyńska Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi KONSPEKT WYKŁADU Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W SŁOKU W DNIACH 27-29 LISTOPADA 2009r. PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 13 ROZDZIAŁ 1. Materialnoprawne aspekty ubezwłasnowolnienia... 17 1.1. Zaburzenia psychiczne jako przesłanka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1 KRO Tekst ustawy + schematy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Bronisław Czech PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Wydanie 1 SPIS TREŚCI OGÓLNY* 1) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole.

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz ważniejszych skrótów... 11 1. Czasopisma... 11 2. Piśmiennictwo... 12 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do wydania drugiego Wykaz skrótów KSIĘGA CZWARTA. Prawo spadkowe Rozdział I. Przepisy ogólne

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do wydania drugiego Wykaz skrótów KSIĘGA CZWARTA. Prawo spadkowe Rozdział I. Przepisy ogólne Wprowadzenie.................................................... XV Wstęp do wydania drugiego......................................... XIX Wykaz skrótów...................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Sytuacje sporne pomiędzy małżonkami Podsumowanie Wnioski Indeks rzeczowy

Spis treści. III. Sytuacje sporne pomiędzy małżonkami Podsumowanie Wnioski Indeks rzeczowy Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XIX XXIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako wartość konstytucyjna... 1 I. Konstytucyjna ochrona rodziny... 1 II. Standardy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Wytoczenie powództwa przez prokuratora w sprawach cywilnych w świetle obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego Uwagi wprowa

Rozdział II. Wytoczenie powództwa przez prokuratora w sprawach cywilnych w świetle obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego Uwagi wprowa Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... 1 1. Cel i zakres ujęcia tematu... 1 2. Metodologia badań własnych... 2 3. Struktura pracy... 5 Rozdział I. Geneza i ewolucja legitymacji prokuratora do wytoczenia

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe Rok akademicki 2017/2018 Zajęcia nr 4 mgr Maria Dymitruk maria.dymitruk@uwr.edu.pl Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Pytania 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. CZY MAŁŻEŃSTWO SIĘ OPŁACA?! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. 1. Czy mój małżonek może żądać dostępu do mojego wynagrodzenia za pracę? Jeżeli jeden z małżonków

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3.

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3. KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Stan prawny: luty 2015 roku Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE Stan prawny na 2 lutego 2015 r. Wydawca: Małgorzata Stańczak

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW 6. WYDANIE Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Skrypt powstał wyłącznie na podstawie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nie wykorzystywałem w pracach nad nim żadnego orzecznictwa ani opracowań doktrynalnych. Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Prawo KLASA: II TE WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Poziom wymagań Dział programu Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń powinien: 1. Prawo pracy - potrafić wymienić

Bardziej szczegółowo

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny: Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., Nr 131, poz. 788) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... Orzecznictwo... XIII XVII XXI XXXIII Rozdział I. Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej... 1 1. Przedmiot roszczenia... 1 2. Charakter prawny roszczenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO pokrewieństwo wspólni przodkowie w linii prostej v jedna osoba pochodzi od drugiej np. dziadek, ojciec, syn, wnuk v wstępni ci od których się pochodzi (dziadek, ojciec) v zstępni

Bardziej szczegółowo

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Skrypt powstał wyłącznie na podstawie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nie wykorzystywałem w pracach nad nim żadnego orzecznictwa ani opracowań doktrynalnych. Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 2017.03.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 marca 2017 r. tekst jednolity Wejście w życie: 1 stycznia 1965 r. USTAWA z dnia 25 lutego 1964

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 788) (zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1188, Dz.U. z 2013 r. poz. 1439, Dz.U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 1 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 1 1. Pojęcie... 1 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 2017.03.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 marca 2017 r. tekst jednolity 1 stycznia 1965 r. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2015.2082 t.j. z dnia 2015.12.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 17 września 2016 r. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I MAŁŻEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682 t.j. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. Przesłanki zawarcia małżeństwa 1. Małżeństwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Zawarcie małżeństwa. Tabl. 1. Systematyka kodeksu. Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozdział I.

Rozdział I. 1. Zawarcie małżeństwa. Tabl. 1. Systematyka kodeksu. Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozdział I. Część A. Tablice Rozdział I. Małżeństwo Rozdział I. 1. Małżeństwo 1. Zawarcie małżeństwa Literatura: R. A. Domański, Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w USC w przypadku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 2017.03.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 marca 2017 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.2082 t.j. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. Przesłanki zawarcia małżeństwa 1. Małżeństwo zostaje

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Art. 1. 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 2. Małżeństwo zostaje

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 9 poz. 59) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 788) Tytuł I Małżeństwo DZIAŁ I

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 9 poz. 59) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 788) Tytuł I Małżeństwo DZIAŁ I Tekst pierwotny: Dz.U.1964.9.59 Tekst jednolity: Dz.U.2012.788 Wersja z dnia: 2014-08-26 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst pierwotny: Dz. U. 1964 r. Nr 9 poz. 59) (tekst

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1) (zm. ) Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 788) tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 583) tj.

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Ćwiczenia Becka Michał Snitko-Pleszko Prawo rodzinne i opiekuńcze tablice testy 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Ćwiczenia Becka Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: (red.) J. Ignaczewski MAŁŻEŃSKIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I. Małżeństwo DZIAŁ I. Zawarcie małżeństwa

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I. Małżeństwo DZIAŁ I. Zawarcie małżeństwa Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 682 wersja obowiązująca od 2017-03-30 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I Małżeństwo DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. [Zawarcie małżeństwa]

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. 1 z 34 Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 2082 wersja obowiązująca od 2016-09-17 Porównaj z poprzednią wersją Pokaż tylko zmienione fragmenty USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 788) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 162, poz.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 162, poz. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 162, poz. 1691) Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. V. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez żonę

Spis treści. V. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez żonę Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... XI XV XXIX Rozdział I. Od zależności do współzależności małżonków... 1 1. Zależność i wynikająca z niej odpowiedzialność małżonków w prawie rzymskim... 2 I. Zasada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2015.2082 z dnia 2015.12.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 grudnia 2015 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Tytuł I Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. 1 z 33 Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 788 wersja obowiązująca od 2013-12-04 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529; Dz.U. z 2013 r., poz. 1439) Tytuł I Małżeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zm. Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2011 r., Nr 75, poz. 398; Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842; Dz. U. z 2008 r., Nr 220, poz.

Bardziej szczegółowo

1 z 19 2009-12-20 16:27

1 z 19 2009-12-20 16:27 1 z 19 2009-12-20 16:27 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA. Art. 1. (1) 1. Małżeństwo zostaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi ogólne... 13

Spis treści. Uwagi ogólne... 13 Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Księga pierwsza. Część ogólna... 1 Tytuł I. Przepisy wstępne... 3 Uwagi ogólne... 3 Art. 1. Zakres regulacji... 5 Art. 2. Nadużycie prawa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Przedmowa.................................................. XI Wykaz skrótów............................................... XIII A. Tekst ustawy.............................................. 1 Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.1964.9.59 ze zm. do Dz.U.2011.149.887 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.1964.9.59 Dz.U.1975.45.234 Dz.U.1986.36.180 Dz.U.1990.34.198 Dz.U.1995.83.417 Dz.U.1998.117.757 Dz.U.1999.52.532 Dz.U.2000.122.1322

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (tekst jednolity) TYTUŁ I. Małżeństwo DZIAŁ I. Zawarcie małżeństwa

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (tekst jednolity) TYTUŁ I. Małżeństwo DZIAŁ I. Zawarcie małżeństwa Dz.U.2012.788 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.1529 art. 133 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity) TYTUŁ I Małżeństwo DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. 1. Małżeństwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stan prawny na 06.02.2012r. (Dz.U.1964.9.59 ze zm.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA. Art. 1. 1. Małżeństwo zostaje zawarte,

Bardziej szczegółowo

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste I. HARMONOGRAM WYKŁADÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH 2017/2018 1) Harmonogram wykładów z prawa rzeczowego (dr hab. Bartłomiej Swaczyna) 15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste 22 XI

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 6. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO. DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.2082 t.j. Dz.U.2016.406 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. Przesłanki zawarcia małżeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa z dnia 25.02.1964 r. z późn. zmianami

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa z dnia 25.02.1964 r. z późn. zmianami Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa z dnia 25.02.1964 r. z późn. zmianami Tytuł I Małżeństwo Dział I Zawarcie małżeństwa Art. 1. 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Tytuł I MAŁŻEŃSTWO Kancelaria Sejmu s. 1/52 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 788, 1529. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.)

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) - 1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.1964.9.59 Dz.U.1975.45.234 Dz.U.1986.36.180 Dz.U.1990.34.198 Dz.U.1995.83.417 Dz.U.1998.117.757 Dz.U.1999.52.532 Dz.U.2000.122.1322 Dz.U.2001.128.1403 Dz.U.2003.83.772

Bardziej szczegółowo