Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej"

Transkrypt

1 Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy pisaniu prac w zakresie studiowanej dyscypliny. Umiejętności te obejmują w szczególności: jasne określenie celu pracy i zakresu podjętej problematyki, właściwy dobór metod, odpowiednich dla dyscypliny, do której należy praca, poprawne stosowanie przyjętych metod (w szczególności empirycznych metod badawczych), logicznie spójne uzasadnianie przyjętych rozwiązań, wykorzystywanie wiedzy zdobytej w czasie studiów, przejrzysty wywód i stosowanie czytelnego układu pracy, korzystanie z materiałów źródłowych, redakcję naukową (w tym formułowanie tytułów i śródtytułów, konstrukcję wstępu, zakończenia, wniosków częściowych, przypisów, bibliografii itd.), poprawne posługiwanie się językiem, a także w przypadku prac inżynierskich formułowanie zadań inżynierskich i projektowanie algorytmów ich rozwiązań. Praca musi być samodzielna. Powinna zawierać istotny wkład własny studenta, a więc nie może być prostą kompilacją zebranych materiałów źródłowych. Tworzone aplikacje mogą być wykonane wyłącznie przy pomocy licencjonowanego lub ogólnie dostępnego, legalnego oprogramowania. 2. Ustalanie tematu i koncepcji pracy Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej należy uwzględnić specjalizację wybraną przez studenta, jego zainteresowania oraz realne możliwości wykonania danej pracy. Promotor akceptuje wybór tematu pracy przez studenta, jej plan, konspekt, narzędzia badawcze oraz ostatecznie całą pracę. Tematy prac są zatwierdzane przez opiekuna kierunku w końcu przedostatniego semestru studiów. Promotor na spotkaniach z dyplomantem sprawdza postępy pracy studenta. Student ma obowiązek uczestniczenia w seminariach dyplomowych w terminach wyznaczonych przez promotora. Zakończenie seminarium kończy się uzyskaniem wpisu do indeksu. 3. Objętość i wymogi redakcyjne Minimalna objętość pracy dyplomowej wynosi 50 stron (bez bibliografii i aneksu). Wymogi redakcyjne są następujące. Typ czcionki: Times New Roman. Wielkość czcionki podstawowej:12 pkt. Odstępy między wierszami: 1,5 wiersza. Margines górny, dolny i prawy: 2,5 cm. Margines lewy: 3,5 cm. 4. Tryb i termin składania prac Student składa wydruk pracy dyplomowej w Dziale Toku Studiów w dwóch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz w oprawie twardej i jeden w oprawie miękkiej (drukowanej obustronnie). Do obu wydruków powinna być dołączona płyta z wersją elektroniczną pracy. Złożone wydruki muszą być zaakceptowane, ocenione i podpisane przez promotora. Pracę składa się do 31 stycznia na studiach kończących się 1

2 semestrem zimowym lub do 31 lipca na studiach kończących się semestrem letnim. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin oddania pracy dyplomowej o dwa miesiące w przypadku studiów siedmiosemestralnych oraz o trzy miesiące w przypadku studiów sześciosemestralnych. Student powinien wówczas złożyć odpowiednio do 31 stycznia albo do 31 lipca stosowne podanie i uzyskać zgodę Rektora. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w obowiązującym terminie, zostaje z dniem 1 sierpnia na studiach kończących się semestrem letnim lub z dniem 1 lutego na studiach kończących się semestrem zimowym skreślony z listy studentów. Po skreśleniu z listy studentów, ma prawo do złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego w ciągu roku od daty skreślenia. W przypadku niezłożenia pracy w ciągu roku od daty skreślenia, student traci prawo do złożenia pracy i egzaminu dyplomowego. Może on wznowić studia w ciągu następnych 5 lat, uzupełniając ewentualne różnice programowe. Po upływie 5 lat od utraty statusu studenta student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, powtarzając naukę od semestru piątego oraz uzupełniając ewentualne różnice programowe. 1. Struktura pracy dyplomowej II. Zalecenia szczegółowe Praca dyplomowa powinna składać się z następujących części: 1) strony tytułowej, 2) spisu treści, 3) wstępu, 4) rozdziałów i podrozdziałów, 5) zakończenia, 6) bibliografii. W celu szczegółowego opisu użytych narzędzi badawczych lub projektu inżynierskiego do pracy może być dołączony aneks. 1) Strona tytułowa. Strona tytułowa zawiera: a) nazwę uczelni oraz kierunku, w ramach którego powstaje praca; b) imię i nazwisko studenta oraz numer albumu; c) tytuł pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim, d) zwrot typu Praca licencjacka/inżynierska/magisterska napisana pod kierunkiem ; e) miejsce i rok egzaminu dyplomowego. 2) Spis treści. W spisie treści umieszcza się wszystkie kolejne części składowe pracy dyplomowej z podziałem na rozdziały i podrozdziały oraz z podaniem stron, od których się zaczynają. 3) Wstęp. We wstępie należy: a) sprecyzować temat pracy, b) uzasadnić wagę i aktualność tematu, c) wyraźnie sformułować cel pracy, pytania badawcze oraz stawiane w pracy hipotezy, d) przedstawić kolejno rozdziały, wskazując ich główne myśli. 4) Rozdziały i podrozdziały. Każdy rozdział zaczyna się od nowej strony (podrozdział może być oddzielony pustym wersem). Na początku każdego rozdziału należy krótko opisać jego cel i treść. Pierwszy rozdział, jako najbardziej ogólny i wprowadzający, powinien zawierać objaśnienia podstawowych terminów, używanych w pracy, przegląd literatury na dany temat (stan dotychczasowych badań) i wskazanie przyjętych metod rozwiązania postawionych we wstępie problemów badawczych. Do przygotowania tej części pracy należy wykorzystać minimum dziesięć pozycji książkowych (wydanych w ostatnim okresie), artykuły z czasopism fachowych i ewentualnie inne źródła. Pozycje obcojęzyczne podnoszą wartość pracy. 5) Zakończenie. Zakończenie pracy stanowi jej podsumowanie, zatem należy w nim zwięźle przedstawić wyniki pracy i odpowiedzieć na postawione we wstępie pytania badawcze. 2

3 6) Bibliografia i odniesienia bibliograficzne. W bibliografii powinny znaleźć się wszystkie i tylko te pozycje, które są wskazywane w przypisach. Listę pozycji bibliograficznych należy układać alfabetycznie. Zalecenia redakcyjne dla poszczególnych rodzajów źródeł są następujące. Pozycje książkowe. W opisie (w bibliografii) pozycji książkowej należy podać: a) nazwisko i pierwszą literę imienia autora (autorów); b) tytuł książki kursywą; c) nazwę wydawnictwa; d) miejsce i rok wydania. W przypadku prac zbiorowych należy dodatkowo wskazać numery stron zawierające tekst, na który powołuje się autor pracy. Artykuły w czasopismach. W odniesieniu do publikacji, zamieszczonych w czasopismach, stosowane są zasadniczo te same reguły, które dotyczą pozycji książkowych, wraz z następującymi uzupełnieniami: a) wszystkie wyrazy z nazwy czasopisma (poza spójnikami) rozpoczyna się dużą literą; b) po nazwie czasopisma podaje się rok wydania, numer, zeszyt lub tom; na końcu podaje się numery stron artykułu. Akty prawne. Powołując się po raz pierwszy w tekście głównym na akt prawny należy przedstawić jego pełną informację bibliograficzną, np. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365). Numer Dz. U. może być podany z użyciem nawiasów lub w postaci przypisu na dole strony. Przy kolejnych powołaniach się na ten sam akt prawny można już stosować formę skróconą, np. Prawo o szkolnictwie wyższym. Źródła internetowe. Powołując się na stronę internetową, należy podać datę jej odczytu (odwiedzenia). 2. Inne elementy pracy dyplomowej 1) Przypisy. W przypisach podaje się informacje o literaturze źródłowej, na którą powołujemy się w pracy, a także objaśnienia i uwagi do tekstu. Przypis powinien znajdować się na stronie tekstu, którego dotyczy. Przypisy mogą być redagowane w różny sposób, ale ich forma, obrana w pracy, musi być jednolita w całej pracy. 2) Cytaty. Gdy w pracy przytaczamy cudze sformułowania, taki tekst jest cytatem należy go wówczas ująć w cudzysłów i opatrzyć przypisem. Cytaty powinny być rzadko stosowane, zasadniczo w celu przytoczenia definicji, wskazania charakterystycznego zwrotu, porównania wypowiedzi różnych autorów lub jako podstawy analizy pojęciowej bądź interpretacji. 3) Skróty i symbole. Należy unikać zbyt wielu skrótów. Jeżeli w pracy nagromadzonych jest wiele skrótów lub symboli, należy sporządzić ich pełny wykaz. 4) Tabele, ilustracje, rysunki. Muszą mieć numer, tytuł oraz źródło pochodzenia; jeżeli jest to tabela lub rysunek własny, należy go opatrzyć informacją Źródło: opracowanie własne. 5) Uwagi dotyczące redakcji. Po tytułach rozdziałów, podrozdziałów, punktów, tabel, rysunków itp. nie stawia się kropek. Wszystkie wcięcia w tekście powinny być jednakowej wielkości. Jeżeli na końcu wiersza znajduje się pojedyncza litera, powinna zostać przeniesiona do następnej linijki. Bardziej szczegółowe informacje o tym, jak pisać pracę dyplomową, można uzyskać u swojego promotora. Realizacja niniejszych zaleceń nie zwalnia autora ani promotora z odpowiedzialności za ostateczną, szczegółową formę pracy. 3

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego I. TEMATY I WYKONANIE OPRAC DYPLOMOWYCH 1. Pracę dyplomową licencjacką i magisterską student wykonuje w okresie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile na kierunku Elektrotechnika Podstawowym celem pracy dyplomowej inŝynierskiej jest wykazanie przez dyplomanta

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące wymogi: 1.

Bardziej szczegółowo