Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Tarnobrzeg 2013

2 Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 1. Praca licencjacka powinna mieć charakter poznawczo-aplikacyjny i obejmować aktualne problemy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa, rynku, samorządów terytorialnych, instytucji non profit etc., przedstawione na tle właściwie dobranej literatury. Przedmiotem pracy może być również analiza określonej części działalności organizacji - marketing, finanse, zarządzanie kadrami etc. lub analiza fragmentu określonego systemu - rozwiązań logistycznych, organizacji produkcji, systemu podatkowego. Autor powinien wykazać się umiejętnością konstruowania wywodu i interpretacji prezentowanej analizy danych empirycznych. Część literaturowa pracy odzwierciedla problem w literaturze przedmiotu, natomiast zasadniczą częścią pracy jest część analityczna (badania empiryczne, źródłowe), stanowiąca niejako fotografię istniejącego stanu oraz analizy problemu za pomocą poprawnie dobranych instrumentów i z wykorzystaniem wiedzy z danej dziedziny. 2. Problematyka pracy powinna być związana z kierunkiem studiów i specjalnością. Zasadniczo praca powinna być oparta na analizie wyników badań empirycznych, jednak, o ile uzasadnia to podjęty temat pracy, możliwe jest realizowanie prac o charakterze opisowym, opartych na literaturze przedmiotu. 3. Część wstępna pracy powinna zawierać ogólne wprowadzenie w prezentowane zagadnienia, cel i zakres pracy, materiały źródłowe oraz zwięzłe przedstawienie struktury (zawartości) poszczególnych rozdziałów. 4. Zaleca się, aby praca zawierała 1-2 rozdziały przeglądowe (literaturowe) oraz 1-2 rozdziały empiryczne. Praca powinna liczyć ogólnie co najmniej 3 rozdziały. 5. Czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy: lewy 3 cm, prawy 2,0, górny i dolny 2,5 cm. Opcja - automatyczne dzielenie wyrazów, tekst wyjustowany, na końcu wiersza nie pozostawiać samogłosek (przyimków) a, w, i, o, - umieszczać je z wyrazem następnym w następnym wierszu. Tekst w przypisach i opisie źródeł 10 pkt. Po śródtytułach nie stawia się kropek. 6. Numeracja stron dół strony, wyrównane do prawej, pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa i od niej należy zacząć numerowanie, ale nie należy umieszczać na niej i na stronie spisu treści numerów. 7. Rozdziały powinny zawierać podrozdziały (ewentualnie z wyjątkiem ostatniego IV., zwłaszcza V). 8. Rozmiar czcionki dla tytułów rozdziałów merytorycznych według wzoru (proponowany): Rozdział I Podrozdział 1. -(rozmiar czcionki 16p., pogrubiona) (tytuł, duże litery) -(rozmiar czcionki 14p., pogrubiona) (tytuł) 1.1. punkt pierwszy podrozdziału pierwszego-(rozmiar czcionki 13p., pogrubiona)

3 Proponowana konstrukcja rozdziałów i podrozdziałów w treści pracy (dwa warianty do wyboru przez promotora) Rozdział I ZNACZENIE..(tytuł rozdziału) 1. Pojęcie i istota 2. Uwarunkowania 3. lub alternatywnie Rozdział I ZNACZENIE..(tytuł rozdziału) 1. Pojęcie i istota (podrozdział pierwszy rozdziału pierwszego) punkt pierwszy podrozdziału pierwszego punkt drugi podrozdziału pierwszego Wstęp, literatura, spisy rysunków, tabel i załączników nie są numerowane. Każdy rozdział powinien rozpoczynać się od nowej strony. 9. Bibliografia w pracy licencjackiej nie powinna obejmować mniej niż 25 pozycji. Lista pozycji literatury może być mniejsza, o ile wynika to ze specyfiki tematu w danej dziedzinie; wówczas należy dokonać przeglądu dostępnych pozycji i odnotować je w Bibliografii. Zaleca się wykorzystywanie w pracy artykułów opublikowanych w czasopismach specjalistycznych zbieżnych z tematyka pracy dyplomowej. 10. Zaleca się, aby maksymalna objętość pracy licencjackiej wynosiła około stron tekstu. 11. Na stronie tytułowej wymagane jest zatwierdzenie promotora o przyjęciu pracy (wymagane jest to na trzech pracach i na wersji elektronicznej). 12. Praca powinna być złożona w trzech egzemplarzach (promotor, recenzent, archiwum) oraz w wersji elektronicznej (CD). Recenzent po przedstawieniu recenzji zwraca egzemplarz pracy do dziekanatu. Egzemplarz ten zostaje przekazany studentowi. Egzemplarz przeznaczony do archiwum powinien być zgrzewany i zawierać druk dwustronny 1. Proponowany układ spisu treści pracy dyplomowej (alternatywnie) Wstęp (wprowadzenie) I ZNACZENIE Spis treści (cz. 14)

4 1. Pojęcie i istota 2. Uwarunkowania. 3.. II METODY lub alternatywnie Rozdział I (TYTUŁ) 1. Tytuł podrozdziału pierwszego rozdziału pierwszego (cz. 12) tytuł punktu pierwszego podrozdziału pierwszego (cz. 12) tytuł punktu drugiego podrozdziału pierwszego tytuł punktu trzeciego podrozdziału pierwszego tytuł podpunktu 1.3. (ewentualnie) Rozdział II (tytuł) 2. Tytuł podrozdziału pierwszego rozdziału drugiego tytuł punktu pierwszego podrozdziału drugiego tytuł punktu drugiego podrozdziału drugiego tytuł punktu trzeciego podrozdziału drugiego tytuł podpunktu 2.3. (ewentualnie) Wnioski (Zakończenie, podsumowanie) Bibliografia Spis tabel, wykresów i rysunków Praca może ponadto zawierać indeks skrótów, aneksy (załączniki) Wzór sporządzania przypisów i bibliografii 2 Przypisy Przypisy należy umieszczać u dołu strony, do której tekstu się odnoszą, i oddzielać od tekstu głównego linią ciągłą około 10 znaków. Opis bibliograficzny obejmuje informację o autorze, tytuł i dodatki do tytułu, jeżeli są niezbędne do zrozumienia tytułu, nazwę wydawcy, rok wydania, numer strony. W zależności od liczby autorów stosuje się w przypisach następujące sposoby opisu dokumentów: a) gdy dzieło pisane jest przez jednego, dwóch autorów układ jest następujący:

5 1 P. Sulmicki, Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE,Warszawa, 1976 s W. Ładoński, S. Urban, Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych. Poradnik, PWN, Warszawa-Wrocław 1989, s b) gdy jest co najmniej czterech autorów dzieła, można podać nazwiska wszystkich autorów z zachowaniem kolejności, w jakiej występują w opisywanym dziele, lub tylko nazwisko pierwszego z nich z dodatkiem skrótu i in. : 3 W. Baka (i in.), Planowanie gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1976, s. 47. c) gdy dzieło jest monografią (np. pracą habilitacyjną) opublikowaną w Pracach Naukowych, opis bibliograficzny jest następujący: 4 T. Kowalski, Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe nr 284. Seria: Monografie i Opracowania nr 23, AE we Wrocławiu, Wrocław 1984, s d) gdy dzieło jest pracą zbiorową (zbiorem kilku autorów), pierwszym elementem jest tytuł dzieła, a następnie inicjał imienia i nazwisko redaktora całości zbioru, np.: 5 I. Iwińska (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa 1974, s e) w zależności od rodzaju wydawnictwa gdy artykuł zamieszczony jest w wydawnictwie zwartym będącym pracą zbiorową: 6 A. Luszniewicz, Koncepcja mierników poziomu życia ludności, [w:] J. Danecki (red), Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1974, s W. Babiński, Ochrona gruntów podmokłych, [w:] A. Kozak (red.), Gospodarka rolna. Seria: Miasto i Wieś nr 24, Wyd. 2. T. 1, PWN, Wrocław 1987, s f) gdy artykuł zamieszczony jest w Pracach Naukowych, np.: 8 K. Kosowski, Stosowanie zamienników białek mięsa. [w:] Technologia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 305, AE, Wrocław 1987, s g) gdy artykuł zamieszczony jest w czasopiśmie, np.: 9 U. Wójcik, Zysk jako źródło finansowania rozwoju. Finanse 1979 nr 11 s S. Janiak (i in.) Aktywność katalizatorów o zróżnicowanej strukturze w hydroodsiarczaniu frakcji olejowe, Przem. Chem 1988, nr 7 s h) opis prac nie publikowanych powinien być zaczerpnięty ze strony tytułowej lub nagłówka opisywanej pracy i zawierać następujące elementy: autor, tytuł, określenie rodzaju pracy, nazwę instytucji, w której wykonano pracę, i jej siedzibę, rok opracowania oraz informację o technice wykonania (maszynopis, rękopis), np.: 11 R. Kwaśniewski: Badania nad zmianą barwy zagęszczonego soku owocowego pod wpływem różnych koncentracji i warunków przechowywania, Instytut Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie, Warszawa 1966, (maszynopis pracy doktorskiej) s. 41. i) przypisy do norm należy przejmować ze strony tytułowej lub nagłówka normy. W opisie należy podać: numer normy (wszystkie znaczenia literowe i cyfrowe) oraz normy wraz z nadtytułem i podtytułem, np.: 12 PN-79 /N-0122/07 Kompozycja wydawnicza książki. Bibliografia załącznikowa.

6 13 ISO Microcopying ISO Test chart No 2 Description and use in photographic documentary reproduction. Jeżeli konieczne jest odesłanie w przypisie do dokumentu, który już wcześniej wymieniono, w przypisach stosuje się następujące zasady: j) gdy w pracy cytuje się tylko jedno dzieło danego autora, wtedy wymienia się: inicjał imienia i nazwisko autora, a zamiast tytułu podaje się w przypisie skrót: wyd. cyt., op. cit. lub jw.: 14 G. Sikorki, wyd. cyt. s B. Caputa, op. cit, s K. Krzystofiak, jw. s k) gdy w pracy powołuje się na kilka dzieł jednego autora, wtedy za pierwszym razem podaje się pełny opis bibliograficzny, następnie zaś tylko inicjał imienia i nazwisko autora oraz początek tytułu i numer strony, np.: 17 K. Jankowski, Ekonomika.s Z.Zaburzycki, Problemy.. s l) jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, to zamiast pełnego opisu stosuje się oznaczenie: op cit. lub tamże, lub ibidem, po którym następują numery stron, np.: 19 Op. cit. s Tamże s Ibidem, s. 10. m) jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą nie tylko tego samego dzieła, lecz również tego samego fragmentu, stosuje się oznaczenie tamże lub loc. cit., bez podawania strony, np.: 22 Tamże. 23 Loc. cit. Forma przypisów musi być jednolita w całej pracy. Tabele Jedną z powszechnych form prezentowania wyników badań własnych są tabele. Tabele zamieszczone w pracach muszą być przejrzyste i czytelne, a przedstawiony w nich materiał liczbowy i słowny musi służyć do udokumentowania określonego twierdzenia lub zespołu twierdzeń. Wszystkie tabele w pracy muszą być ponumerowane za pomocą kolejnych liczb arabskich, ułatwiających powołanie się na nie w tekście pracy. Numer umieszcza się w prawej górnej stronie tabeli lub po lewej stronie na wysokości tytułu i poprzedza wyrazem tabela, np. Tabela 7. Tabelę należy opatrzyć tytułem, który powinien zawsze zwięźle i jasno informować pod względem rzeczowym, czasowym i przestrzennym o treści zbiorów wyników prezentowanych w tabeli. Tytuł umieszcza się pośrodku kolumny nad tabelą. Nie powinno się w nim używać skrótów, z wyjątkiem jednostek miar, a także niektórych określeń: liczba, ilość itp. Tabela składa się z kolumn i wierszy, które powinny być opisane. Nagłówek Nagłówek wiersza głównego kolumny głównej Nagłówki kolumn Nagłówki kolumn Nagłówki kolumn Nagłówek grupy x X x Podgrupa x x x główka wiersz

7 Liczby mające więcej niż 4 cyfry należy dzielić na grupy po 3 cyfry z zastosowaniem spacji (nie dotyczy to lat i numerów). Przypisy do tabel umieszcza się bezpośrednio pod tabelami, bez oddzielania ich linią. Pod tabelą i ewentualnymi przypisami do niej należy zawsze podać źródło danych zawartych w tabeli. Wszystkie tabele, których rozmiary nie przekraczają rozmiarów kolumny, należy umieszczać w obrębie tekstu, i to jak najbliżej miejsca, w którym jest o nich mowa. Jeżeli tabela jest szersza niż kolumna tekstu, to umieszcza się je na oddzielnej stronie, a w razie potrzeby na kilku stronach. Nad przenoszoną częścią tabeli należy wówczas umieścić numer tabeli i dodać obok w nawiasie skrót cd., W tabelach wymagających przeniesienia na strony następne poszczególne kolumny należy ponumerować (pod dolną linią główki). Ilustracje Najczęściej stosowanymi ilustracjami są: - wykresy, diagramy, schematy i rysunki, - fotografie dokumentacyjne. Wszystkie ilustracje powinny być opatrzone podpisami (tytułami). Podpis umieszcza się pośrodku pod ilustracją i poprzedza go skrótem Rys. (rysunek) lub Ryc. (rycina) i kolejnym numerem (cyfry arabskie). W całej pracy należy stosować jedną nazwę albo rycina, albo rysunek. Należy podawać pod rysunkiem źródło, z którego pochodzi. Bibliografia Literaturę można szeregować alfabetycznie bądź grupować według kryteriów treściowych lub formalnych (np. rodzajów dokumentów), a w obrębie grup układać alfabetycznie. Podział literatury, np. na opracowania książkowe, artykuły, akty prawne czy opracowania branżowe, jest celowy, gdy liczba pozycji w każdej grupie jest znaczna. W spisie literatury podaje się pełny opis bibliograficzny dokumentu w postaci, w jakiej wystąpił on w przypisach, z wyjątkiem zmiany kolejności podawania inicjału imienia autora dokumentu i jego nazwiska, gdyż grupowanie alfabetyczne przeprowadza się na podstawie nazwisk. Zamieszczoną w porządku alfabetycznym literaturę należy kolejno numerować, a jeśli jest ona grupowana według określonych kryteriów, można zastosować osobną numerację w poszczególnych grupach lub też numerację ciągłą dla całości zamieszczonego wykazu literatury. Wykaz literatury rozpoczyna się od nowej strony. Zasady oceny prac dyplomowych 1. Ocena pracy dyplomowej (licencjackiej) jest przeprowadzana przez promotora i recenzenta wyznaczonego przez dziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych. 2. Warunkiem skierowania pracy do recenzji jest uzyskanie pozytywnej oceny promotora. 3. Ocenie promotora i recenzenta podlega przede wszystkim umiejętność zaprezentowania dostrzeżonego problemu - jego opis i analiza z wykorzystaniem technik analitycznych oraz wiedzy nabytej w trakcie studiowania, według specjalnego formularza. 4. Ponadto oceniane są umiejętności w zakresie prawidłowego formułowania tekstu, układu pracy - podział na rozdziały i podrozdziały, zakres i dobór wykorzystanej literatury (w tym artykułów w czasopismach specjalistycznych zbieżnych z tematyka pracy).

8 5. Ocena pracy jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta. Egzamin dyplomowy Egzamin licencjacki jest przeprowadzany komisyjnie i składa się z dwóch części: a) z prezentacji przez autora głównych tez pracy dyplomowej oraz wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. b) z odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze pytanie będzie wybierane przez komisję, a drugie losowane przez studenta ze znanych zagadnień z zakresu problematyki związanej z kierunkiem studiowania dostępnych na stronie internetowej Uczelni. c) z przebiegu egzaminu dyplomowego jest sporządzany protokół.

9 Załącznik nr 1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU cz. 14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH cz. 13 KIERUNEK: ZARZĄDZANIE cz. 13 SPECJALNOŚĆ: ( NAZWA SPECJALNOŚCI ) cz. 12 NR ALBUMU Imię i Nazwisko cz. 14 TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ cz. 16 Praca licencjacka Praca przygotowana pod kierunkiem: Prof. dr hab. Jan Nowak przyjmuję pracę: (data i podpis promotora) TARNOBRZEG 2013

10 Załącznik nr 2 IMIĘ I NAZWISKO... Kierownik naukowy... tytuł... (imię i nazwisko promotora) (np. prof. dr hab.) Temat pracy: Rok...; ss...; poz. bibl....; tab....; rys.... Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność:.. Krótki opis pracy Hasło przedmiotowe: Stosowane oznaczenia: Rok - rok napisania pracy (2009), ss suma stron, poz.bibl. - ilość pozycji bibliograficznych + czasopisma + strony internetowe, tab. liczba tabel, rys. liczba rysunków.

11 Załącznik nr 3... Tarnobrzeg, dnia. (pieczęć służbowa szkoły) Pan / Pani.. Proszę Pana / Panią o ocenę załączonej pracy dyplomowej student: Temat pracy: Seminarium promotora Egzamin przewiduje się w dniu Dziekan Wydziału OCENA PRACY DYPLOMOWEJ 1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów, kompletności tez itp Merytoryczna ocena pracy Inne (ewentualne dodatkowe uwagi)

12 Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu Charakterystyka doboru wykorzystania źródeł Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze) Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy) Ocena pracy data podpis

13 Załącznik nr 4... (pieczęć służbowa szkoły) Nr dyplomu: Średnia ocen: Ocena pracy dyplomowej: Ocena egzaminu dyplomowego: Ostateczny wynik studiów: Ocena w dyplomie: PROTOKÓŁ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO z dnia.. Pani córka urodzona dnia... w studentka kierunku:. specjalności:. Nr albumu. rok immatrykulacji.. przedłożyła pracę dyplomową pod tytułem:... oraz zdawała egzamin dyplomowy w dniu.. r. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: Przewodniczący: Członkowie: promotor. recenzent Zadane pytania Ocena odpowiedzi Komisja ustaliła jednogłośnie/większością głosów, że egzamin dyplomowy Pani.. zdała z wynikiem... Biorąc pod uwagę średnią ocen z przebiegu studiów, ocenę pracy dyplomowej, ocenę egzaminu dyplomowego Komisja ustaliła jednogłośnie/większością głosów ostateczny wynik studiów... Pani.. uzyskała tytuł licencjat. Pieczęć Podpisy członków Komisji: Podpis Przewodniczącego Komisji:

14 UWAGI SPECJALNE Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia Wydano Pani.. dnia..... podpis

15 Załącznik nr 5 Tarnobrzeg, dnia. r. Zestawienie wyników egzaminu dyplomowego, przeprowadzonego w dniu r. Rok studiów: III Kierunek: zarządzanie Specjalność:.. L.p. 1. Imię i nazwisko Nr albumu Średnia studiów Ocena pracy Ocena egzaminu Ostateczny wynik studiów Ocena w dyplom. Kategoria pracy 2. Skład Komisji Egzaminacyjnej: Przewodniczący: Promotor: Recenzenci: Podpisy:

16 Tarnobrzeg, dnia r. Pan/Pani Przewodniczący/a Komisji Egzaminu Dyplomowego Uprzejmie proszę o wypełnienie w toku egzaminu dyplomowego załączonego zestawienia wyników, a następnie podpisania przez wszystkich członków Komisji Egzaminacyjnej. Jednocześnie informuję, że w ostatniej rubryce należy oznaczyć kategorię pracy [A lub B] dla służb archiwalnych i informacyjno bibliograficznych. Wyjaśniam, że kategoria A oznacza: a) prace o znaczeniu nowatorskim, prekursorskim na danym etapie rozwoju nauki, napisane na podstawie źródeł archiwalnych oraz literatury zagranicznej; b) prace, które uzyskały ocenę bardzo dobrą; c) prace, które uczestniczyły w konkursach, zostały nagrodzone lub wyróżnione d) prace, wnoszące wkład do historii regionu, na danym etapie jej rozwoju i mające wartość popularyzacyjną; e) prace napisane do 1945 r. [ w całości]. Pozostałe prace: BE 50 Serdecznie dziękuję za pomoc w tej sprawie Dziekan Wydziału

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM I. WYMAGANIA REGULAMINOWE Praca magisterska / licencjacka:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego I. TEMATY I WYKONANIE OPRAC DYPLOMOWYCH 1. Pracę dyplomową licencjacką i magisterską student wykonuje w okresie

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student wykonujący pracę dyplomową (licencjacką/inŝynierską/magisterską)

Bardziej szczegółowo

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Szczecin 2012 Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Wykaz wymaganych dokumentów przy złożeniu pracy dyplomowej (inżynierskiej/magisterskiej) w dziekanacie...

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo