INWESTOWANIE W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTOWANIE W POLSCE"

Transkrypt

1 T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: NIP: REGON: Kapitał zakładowy: zł Zarząd: Thomas N. Ravensdale Alwyn J. de Lange Kenneth A. Morgan Paweł Świst Bank: BRE Bank S.A. Oddział Regionalny Warszawa Nr rachunku:

2 PYTANIA: 01 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI W POLSCE 1. Jakie są najpopularniejsze formy prowadzenia działalności gospodarczej dla inwestorów zagranicznych w Polsce? 2. Jakie czynności są konieczne do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce? 3. Jakie czynności są konieczne do założenia oddziału w Polsce? 4. Czym w Polsce różni się oddział od przedstawicielstwa? Jeżeli nie zdecydujemy się na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział czy przedstawicielstwo będą bardziej odpowiednie z punktu widzenia naszego modelu biznesowego? 5. Jak długo w przybliżeniu trwa procedura zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce? 6. Czy mogę nabyć w Polsce gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? 7. Czy mogę zacząć prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio po nabyciu gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? 8. W jaki sposób działa rejestr przedsiębiorców (KRS) i jakie jest jego znaczenie dla codziennej działalności przedsiębiorstwa? 9. Czy Członkowie Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być obywatelami/rezydentami Polski? 10. Czy istnieje wymagana, minimalna liczba Członków Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? 11. Czy osoba prawna może być Członkiem Zarządu polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? 12. Jakie ryzyko wiąże się z byciem Członkiem Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? 13. Czy do prowadzenia działalności w Polsce wymagane są jakieś zezwolenia lub koncesje? 14. Czy potrzebuję specjalnego zezwolenia, aby móc w Polsce świadczyć usługi doradztwa personalnego? 15. W jaki sposób mogę zasilić swoją spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowymi środkami finansowymi? 16. Jakie najpopularniejsze, oficjalne rejestry lub bazy danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce są powszechnie dostępne? 17. Jaka jurysdykcja jest najczęściej wybierana przez inwestorów do założenia spółki holdingowej dla polskiej spółki celowej? 18. Czy przy zakupie nieruchomości wymagane są świadectwa energetyczne?

3 19. Kiedy członek zarządu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki? 20. W jakiej sytuacji akcjonariusz spółki akcyjnej ma ograniczone prawo głosu podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy? 21. Czy spółka komandytowa stanowi atrakcyjną formę prowadzenia działalności w Polsce? 22. Czy spółka komandytowo-akcyjna stanowi atrakcyjną formę prowadzenia działalności w Polsce? 02 KWESTIE ZWIĄZANE Z KSIĘGOWOŚCIĄ 23. Czy muszę prowadzić w Polsce ewidencję księgową swojej firmy? 24. Czy do prowadzenia działalności będzie mi potrzebna kasa fiskalna? 25. Jakie przepisy regulują w Polsce kwestię podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)? 26. Jakie przepisy regulują w Polsce kwestię podatku od towarów i usług (VAT)? 27. W jaki sposób spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może w Polsce odzyskać VAT? 28. Jakie są w Polsce typowe sytuacje, które powodują wszczęcie kontroli skarbowej? 29. Jakie inne, najbardziej powszechne rodzaje podatków należy mieć na uwadze, prowadząc działalność w Polsce? 30. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna podlegać kontroli finansowej przez biegłego rewidenta? 31. Czy polskie standardy rachunkowości różnią się od międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej? 32. Jakie przepisy odnoszą się do zakończenia roku obrotowego? 03 KWESTIE KADROWO-PŁACOWE 33. akie są w Polsce podstawowe przepisy prawne związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)? 34. Jakie są w Polsce podstawowe przepisy związane z ubezpieczeniem społecznym? Jaką część składki na ubezpieczenie społeczne płacą pracodawcy, a jaką pracownicy? Jakie inne, pozapłacowe koszty ponosi pracodawca? 35. Jakie główne kwestie kadrowe należy wziąć pod uwagę zgodnie z polskim kodeksem pracy? 36. Czy zarówno pracodawca, jak i pracownik ponoszą koszty składek na ubezpieczenie społeczne? Poniższe opracowanie zostało przygotowane przez spółki Trinity Corporate Services Ltd oraz Trinity Shelf Companies Ltd, które świadczą usługi outsourcingu w zakresie księgowości, kadr i płac oraz obsługi sekretariatu korporacyjnego największym inwestorom w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Czechach. W zamierzeniu Trinity Corporate Services poniższe treści mają jedynie charakter informacyjny. Nasze odpowiedzi nie wyczerpują poruszonych tematów, a podane informacje nie mają charakteru porady podatkowej, prawnej lub w zakresie księgowości. Przed podjęciem jakichkolwiek znaczących decyzji lub działań związanych z zagadnieniami opisanymi poniżej, zalecamy skonsultowanie się z doradcą podatkowym lub prawnym w celu uzyskania profesjonalnej porady w oparciu o aktualne przepisy prawne, odpowiadającej konkretnym potrzebom biznesowym oraz uwarunkowaniom rynkowym.

4 PYTANIE 1 Jakie są najpopularniejsze formy prowadzenia działalności gospodarczej dla inwestorów zagranicznych w Polsce? Najczęściej wykorzystywane formy prawne do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. spółka akcyjna S.A. spółka jawna sp.j. spółka komandytowa sp.k. spółka partnerska sp.p. spółka komandytowo-akcyjna S.K.A. indywidualna działalność gospodarcza Rodzaj podmiotu Opis / cechy charakterystyczne Rodzaj spółki, podmiot prawny Reprezentowana przez zarząd (składający posiadający osobowość prawną; się z przynajmniej jednego członka) zgodnie Tworzona przez jedną lub więcej osób fizycznych bądź prawnych. Nie może z zasadami określonymi w umowie spółki bądź w kodeksie spółek handlowych; być założona wyłącznie przez inną Fakultatywnie może zostać powołana rada Spółka z ograniczoną jednoosobową Sp. z o.o.; nadzorcza powołanie jej jest jednak odpowiedzialnością Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem; obligatoryjne, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki; zwyczajowo wspólnicy nie odpowiadają Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5000 zł. za zobowiązania spółki; Najwyższą władzą spółki jest zgromadzenie wspólników; Rodzaj spółki, podmiot prawny Reprezentowana przez zarząd (składający posiadający osobowość prawną; się z co najmniej trzech osób); Może zostać utworzona przez jeden lub Powołanie rady nadzorczej jest obowiązkowe; Spółka akcyjna więcej podmiotów będących osobami fizycznymi bądź prawnymi, nie może jednak być utworzona wyłącznie przez inną jednoosobową Sp. z o.o.; Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, bez ograniczeń; akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki; Może emitować akcje na okaziciela; Minimalny kapitał zakładowy wynosi Najwyższą władzą spółki jest walne zł. zgromadzenie;

5 Rodzaj podmiotu Opis / cechy charakterystyczne Rodzaj spółki osobowej zakładanej w celu Każdy wspólnik ma prawo reprezentować prowadzenia działalności gospodarczej; spółkę; Spółka jawna Każdy wspólnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania Nie istnieje wymaganie co do minimalnego wkładu założycielskiego; spółki całym swoim majątkiem, bez ograniczeń, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz samą spółką; Tworzona przez minimum dwie osoby fizyczne lub prawne. Rodzaj spółki osobowej zakładanej w celu Przynajmniej jeden wspólnik odpowiada prowadzenia działalności gospodarczej, za zobowiązania spółki bez ograniczeń tworzonej przez minimum dwie osoby (komplementariusz) oraz przynajm- fizyczne lub prawne; niej jeden wspólnik ma ograniczoną Spółka komandytowa Spółka komandytowa może być reprezentowana wyłącznie przez komplementariusza, komandytariusz może reprezentować spółkę, jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnikiem; odpowiedzialność (komandytariusz), jeżeli jednak firma (nazwa) spółki komandytowej zawiera w sobie nazwisko lub firmę (nazwę) komandytariusza, odpowiada on za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Nie istnieje wymaganie co do minimalnego wkładu założycielskiego; Rodzaj spółki osobowej zakładanej w Partnerami mogą być wyłącznie osoby fizy- celu wykonywania danego zawodu; czne uprawnione do wykonywania danego Spółka partnerska Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę; Nie istnieje wymaganie co do minimalnego wkładu założycielskiego; zawodu, określone w kodeksie spółek handlowych, np. prawnicy, architekci, inżynierowie, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi. Rodzaj spółki osobowej zakładanej Spółka komandytowo-akcyjna może w celu prowadzenia działalności gospo- być reprezentowana wyłącznie przez darczej na szerszą skalę, w której jeden komplementariusza, akcjonariusz może wspólnik odpowiada za zobowiązania reprezentować spółkę, jeżeli zostanie spółki bez ograniczeń (komplementa- ustanowiony pełnomocnikiem; Spółka komandytowo-akcyjna riusz) oraz przynajmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada za zobowiązania spółki. Jeżeli jednak firma (nazwa) spółki komandytowoakcyjnej zawiera w sobie nazwisko lub firmę (nazwę) jednego z akcjonariuszy, odpowiada on za zobowiązania spółki Fakultatywnie może zostać powołana rada nadzorcza ustanowienie jej jest obowiązkowe, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki; Minimalny kapitał zakładowy wynosi zł bez ograniczeń;

6 Rodzaj podmiotu Opis / cechy charakterystyczne Termin ten odnosi się zasadniczo Brak ograniczenia odpowiedzialności; Indywidualna do osób fizycznych prowadzących wszelkie zobowiązania są pokrywane działalność gospodarcza jednoosobową działalność przez osobę prowadzącą jednoosobową gospodarczą pod własnym nazwiskiem; działalność. W Polsce inwestorzy zagraniczni mogą także skorzystać z takich form prowadzenia działalności gospodarczej, jak: Oddział Przedstawicielstwo Oddział rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą inwestora zagranicznego, razem z polskim tłumaczeniem jego formy prawnej i dopiskiem oddział w Polsce. Oddział może jedynie prowadzić działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem działalności inwestora zagranicznego, który jest założycielem oddziału.. Przedstawicielstwo może jedynie prowadzić działalność związaną z promowaniem i reklamowaniem inwestora zagranicznego, który jest jego założycielem. Forma ta nie umożliwia prowadzenia działalności gospodarczej innego rodzaju. Przedstawicielstwo rejestruje się w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki. Przedstawicielstwo prowadzi działalność pod nazwą inwestora zagranicznego, uzupełnioną polskim dopiskiem przedstawicielstwo w Polsce. PYTANIE 2 Jakie główne czynności są konieczne do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce? 1. Przed sporządzeniem aktu założycielskiego spółki należy wykonać następujące czynności wstępne: Wybrać firmę (nazwę) spółki. Sprawdzić dostępność wybranej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgromadzić dodatkowe informacje, jak adres rejestrowy oraz przedmiot działalności spółki zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). 2. Sporządzić umowę spółki zgodną z wymogami prawa polskiego. 3. Otworzyć rachunki bankowe w lokalnych bankach, najlepiej z dostępem internetowym, aby umożliwić upoważnionym osobom korzystanie z rachunków od pierwszego dnia istnienia spółki. Banki mogą wymagać różnych dokumentów, do których zasadniczo należą: zbiór formularzy bankowych podpisywanych w obecności urzędnika bankowego aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) akt założycielski spółki Company REGON number certificate dokumenty potwierdzające tożsamość

7 4. Wpłacić na rachunek bankowy kwotę kapitału zakładowego określoną w umowie spółki (kwota minimalna to 5000 zł). 5. Zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) Przygotować następujące dokumenty do złożenia w KRS: KRS-W3 KRS-WE KRS-WM KRS-WK Oświadczenia zarządu spółki: adresy Członków Zarządu llista wspólników kapitał zakładowy adresy wspólników o braku numerów PESEL, jeżeli wspólnicy lub członkowie zarządu są cudzoziemcami (o ile wymagane). Akt założycielski spółki oryginał wzory podpisów członków zarządu (poświadczone notarialnie i opatrzone apostille). Uiścić opłaty w wysokości 500 zł z tytułu opłaty sądowej za rejestrację spółki oraz 500 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 6. Zarejestrować spółkę w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS): Przygotować dokument RG-1 Dokumenty wymagane do rejestracji w REGON: formularz RG-1 wraz z załącznikami 7. Zarejestrować spółkę w urzędzie skarbowym: Dokumenty wymagane w celu rejestracji w urzędzie skarbowym. ZFormularze NIP-2 i VAT-R (lub inne, jeżeli konieczne). Zbiór formularzy bankowych oraz pismo z banku potwierdzające otwarcie rachunku bankowego. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z adresu rejestrowego spółki (prawo własności lub umowa najmu). Akt założycielski spółki. Opłata w wysokości 152 zł w urzędzie skarbowym. UWAGA: Od kwietnia 2009 r. wnioski do urzędu skarbowego o przyznanie numeru REGON, NIP i VAT składane są razem z wnioskiem o rejestracji spółki w KRS

8 PYTANIE 3 Jakie czynności są konieczne do założenia oddziału w Polsce? Przedsiębiorcy zagraniczni mogą zakładać w Polsce oddziały prowadzone na zasadzie wzajemności. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, aby otworzyć oddział w Polsce należy wykonać następujące czynności: Podjąć uchwałę zatwierdzającą ustanowienie oddziału zgodnie z prawem obowiązującym w państwie siedziby głównej. Powołać osobę reprezentującą zagranicznego przedsiębiorcę w Polsce. Register the branch in the register of entrepreneurs in the National Court Register; Otworzyć rachunek bankowy. Zarejestrować oddział w urzędzie skarbowym. Uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer statystyczny (REGON). Zawiadomić odpowiednie instytucje ubezpieczenia społecznego. Przedsiębiorca zagraniczny planujący założenie oddziału powinien również mieć świadomość następujących kwesti: Oddział może jedynie prowadzić działalność o profilu zbliżonym do przedmiotu działalności spółki zagranicznej ( centrali ). Oznacza to, że zakres przedmiotu działalności oddziału może być węższy niż zakres centrali, ale nie może być szerszy. Oddział musi używać oryginalnej nazwy spółki zagranicznej razem z polskim tłumaczeniem jej formy prawnej oraz dopiskiem oddział w Polsce. Wymagane jest prowadzenie oddzielnej ewidencji księgowej w języku polskim zgodnie z postanowieniami polskiej ustawy o rachunkowości. PYTANIE 4 Czym w Polsce różni się oddział od przedstawicielstwa? Jeżeli nie zdecydujemy się na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział czy przedstawicielstwo będą bardziej odpowiednie z punktu widzenia naszego modelu biznesowego? Zasadniczo oddział umożliwia zagranicznym inwestorom prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej o profilu zbliżonym do profilu działalności centrali. Przedstawicielstwo otwiera się jedynie dla celów marketingowych. Oddziały Oddział nie posiada osobowości prawnej. Jest uznawany za część składową przedsiębiorstwa zagranicznego i może prowadzić jedynie taką samą działalność, jak centrala za granicą. Oddział musi posługiwać się oficjalną nazwą zagranicznego przedsiębiorstwa uzupełnioną polskim tłumaczeniem jego formy prawnej oraz dopiskiem oddział w Polsce. Oddział musi powołać w Polsce osobę, która będzie reprezentować zagranicznego przedsiębiorcę w Polsce.

9 Oddział musi także prowadzić ewidencję księgową w języku polskim zgodnie z wymogami polskiej ustawy o rachunkowości oraz składać miesięczne i roczne deklaracje podatkowe (VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych). Przedstawicielstwa Przedmiot działalności, jaką może prowadzić przedstawicielstwo, jest bardzo ograniczony. Przedstawicielstwo zakłada się w celu reklamowania i promowania działalności danego przedsiębiorstwa zagranicznego. Jednostki takie nie powinny prowadzić działalności gospodarczej. Przedstawicielstwo musi także powołać osobę, która będzie jego reprezentantem w Polsce, oraz musi posługiwać się nazwą spółki macierzystej uzupełnioną polskim tłumaczeniem jej formy prawnej oraz dopiskiem przedstawicielstwo w Polsce. Przedstawicielstwo musi także prowadzić ewidencję księgową w języku polskim w określonym wymiarze. W związku z charakterem działalności przedstawicielstwa, zasady dotyczące opodatkowania są mniej rygorystyczne. Naliczony podatek VAT nie podlega zwrotowi, ponieważ jednostka taka nie uzyskuje przychodów, ponadto jako minimum konieczne jest wypełnianie i składanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych. PYTANIE 5 Jak długo w Polsce trwa w przybliżeniu procedura zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Odpowiedź na to pytanie zależy w pewnym stopniu od tego, jak rozumiemy sformułowanie założenie podmiotu prawnego. Z punktu widzenia prawa jest to rejestracja umowy spółki przez sąd - proces ten może potrwać od trzech do czterech tygodni - zakładając, że przebiega on bez zakłóceń oraz że wszystkie dokumenty założycielskie istnieją i zostały prawidłowo sporządzone. Podmiot taki musi jednak dopełnić jeszcze innych formalności, zanim będzie mógł zostać uznany za jednostkę w pełni funkcjonalną i działającą zgodnie z przepisami prawa: konieczne jest otwarcie rachunku bankowego oraz rejestracja w urzędzie skarbowym i innych urzędach. Cały proces, który pozwoli uzyskać w pełni funkcjonalny i działający zgodnie z prawem podmiot, obejmujący założenie i rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzenie aktu założycielskiego; rejestrację w urzędzie skarbowym i urzędzie statystycznym, otwarcie rachunku bankowego oraz rejestrację w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (jeżeli jest to konieczne) nie powinien przekraczać trzech miesięcy i może zakończyć się w ciągu półtora miesiąca. Przedsiębiorstwa, które uważają, że taki harmonogram ograniczy ich plany inwestycyjne, powinny rozważyć opcję zakupu gotowej spółki.

10 PYTANIE 6 Czy mogę nabyć w Polsce gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Tak. Zgodnie z przepisami polskiego prawa handlowego, każda osoba fizyczna lub prawna może nabyć gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w zgodzie w przepisami prawa polskiego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najbardziej popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przy wyborze dostawy gotowej spółki zalecane jest korzystanie z usług renomowanych dostawców, co gwarantuje, że takie spółki nie posiadają historii ekonomicznej oraz daje szerszą gwarancję i odpowiedzialność takiego dostawcy. Na rynku funkcjonuje kilka takich firm. The best way to find such company is to ask a professional local law firm, which has experience in commercial law and which cooperates with verified and trusted companies providing ready-made companies to its clients. In the process the law firm will perform some due diligence procedures on the entity to verify full compliance and zero or no risk of any liabilities, or claims. They will also review the Share Purchase Agreement with the provider to ensure that the warranties and guarantees covering the transfer are sufficient. Po nabyciu spółki nowy właściciel od razu ma możliwość prowadzenia działalności. Aby przyspieszyć i ułatwić proces nabycia spółki, nabywca może działać za pośrednictwem swojego pełnomocnika, którym ustanowi rzetelnego partnera. Zalecamy nabycie gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od profesjonalnego, doświadczonego i solidnego dostawcy, takiego jak Trinity Shelf Companies Sp. z o.o. QUESTION 7 Czy mogę zacząć prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio po nabyciu gotowej spółki z o.o.? Tak. Działalność gospodarcza w ramach nabytej spółki może rozpocząć się bezpośrednio po przejściu udziałów. Natychmiast można też powołać nowy zarząd, który rozpocznie działanie na mocy powołującej go uchwały wspólników. Zgodnie z polskim kodeksem spółek handlowych, wszelkie zmiany w spółce, takie jak wejście nowego wspólnika, powołanie nowych członków zarządu, zmiana adresu rejestrowego itp. muszą zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Nowy wspólnik powinien również pamiętać o konieczności niezwłocznego uzyskania dostępu do rachunku bankowego, poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w karcie bankowych wzorów podpisów oraz dokonanie innych zgłoszeń wymaganych przez bank. Nowy wspólnik powinien także poinformować urząd skarbowy i urząd statystyczny o wszelkich zmianach, które zaszły w spółce poprzez złożenie do KRS odpowiednich dokumentów; takie zgłoszenia i zmiany nie wpływają jednakże na możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej.

11 PYTANIE 8 W jaki sposób działa rejestr przedsiębiorców (KRS) i jakie jest jego znaczenie dla codziennej działalności przedsiębiorstwa? Rejestr przedsiębiorców stanowi część Krajowego Rejestru Sądowego, w skład którego wchodzą także rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestr dłużników niewypłacalnych. Został on stworzony i jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestrem przedsiębiorców zarządzają odpowiednie oddziały sądów rejonowych. Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają różne podmioty, najczęściej są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki prawa handlowego. Rejestr przedsiębiorców jest powszechnie dostępny. Informacje udostępnia w formie odpisów lub wyciągów Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wyciągi są ważne przez trzy miesiące od daty ich sporządzenia. Każdemu podmiotowi wpisanemu do rejestru nadany zostaje jednostkowy numer KRS, pod którym przechowywane są wszystkie informacje. Dane przechowywane są w sześciu działach rejestru: Informacje przechowywane w rejestrze handlowym: Dział 1. Informacje ogólne o podmiocie Firma (nazwa) spółki. Oznaczenie formy prawnej. Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje o ewentualnych oddziałach. Poprzedni numer rejestracyjny w rejestrze handlowym lub rejestrze przedsiębiorców. Numery REGION i NIP. Informacje o wspólnikach i strukturze udziałów w spółce z pominięciem udziałowców mniejszościowych, których udział w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przekracza 10%. Kapitał zakładowy spółki oraz szczegółowe informacje o rodzajach wkładów. Informacje o akcjach spółki ich liczba i wartość nominalna. Specyficzne informacje dotyczące praw, obowiązków i podziału zysków przez wspólników. Zmiany w treści statutu lub umowy spółki. Dział 2. Reprezentacja Organ uprawniony do reprezentowania spółki oraz jego członkowie. Sposób reprezentacji (np. samodzielna, łączna).

12 Istnienie organów nadzorczych. Informacje o prokurentach spółki oraz o rodzaju udzielonej prokury. Dział 3. Zakres działalności gospodarczej Przedmiot działalności Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego. Opinie biegłego rewidenta. Uchwała o zatwierdzeniu przez wspólników sprawozdań zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych. Uchwały wspólników o podziale zysków i strat. Dział 4. Zaległości i roszczenia Informacje o zaległościach podatkowych i innych zaległych płatnościach. CWykaz wierzycieli spółki oraz roszczeń zabezpieczonych tytułem wykonawczym, które nie zostały zaspokojone w ciągu 30 dni od daty wymagalności. IInformacja o egzekucji administracyjnej i sądowej, wszczęciu i zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. Dział 5. Kuratorzy Wzmianki o powołaniu i odwołaniu kuratora. Dział 6. Postępowanie likwidacyjne Informacje o otwarciu i zakończeniu postępowania likwidacyjnego. Powołanie likwidatora spółki. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki. Połączenie z innym podmiotem, podział lub przekształcenie spółki. Informacje o prowadzonym wobec spółki postępowaniu naprawczym lub upadłościowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje wpisana do rejestru po złożeniu odpowiednich formularzy przez podania przez zarząd spółki. Wszelkie zmiany danych zamieszczonych w rejestrze muszą zostać zgłoszone sądowi i wprowadzone do rejestru. Zasadniczo wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego należy zgłaszać w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności wymagających ujawnienie zmian w rejestrze. Spółka, która nie wywiąże się z tego zobowiązania, naraża się na: grzywnę, ustanowienie kuratora lub nawet rozwiązanie spółki (jeżeli opóźnienie jest znaczące i dotyczy najważniejszych informacji z punktu widzenia osób trzecich prowadzących interesy z podmiotem lub organów publicznych). Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego należy składać w formie odpowiednich, powszechnie dostępnych formularzy. Zakończeniem procesu rejestracyjnego jest wydanie przez sąd postanowienia.

13 PYTANIE 9 Czy Członkowie Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być obywatelami/ rezydentami Polski? Nie. Kodeks spółek handlowych nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących narodowości osób uprawnionych do objęcia stanowiska Członka Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoba taka musi być osobą fizyczną, która nie jest pozbawiona zdolności do czynności prawnych oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w tym kodeksie. PYTANIE 10 Czy istnieje wymagana, minimalna liczba Członków Zarządu zasiadających w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Nie. Polski kodeks spółek handlowych stanowi, że zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Oznacza to, że minimalna liczba członków zarządu to jedna osoba fizyczna i nie istnieje maksymalna dozwolona liczba członków zarządu. Osoby prawne nie mogą w Polsce obejmować takich stanowisk. Jeżeli zarząd składa się z więcej niż jednego członka, umowa spółki powinna określać zasady reprezentacji. W przeciwnym razie zastosowanie mają standardowe zasady określone w kodeksie spółek handlowych, tj. spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie lub jednego członka zarządu działającego łącznie z właściwie umocowanym prokurentem spółki. PYTANIE 11 Czy osoba prawna może być Członkiem Zarządu polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Nie. Zgodnie z zasadami prawa polskiego Członkiem Zarządu polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być jedynie osoba fizyczna. PYTANIE 12 Jakie ryzyko wiąże się z pełnieniem funkcji Członka Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Odpowiedzialność cywilna Roszczenia wierzycieli spółki z tytułu jej zadłużenia ograniczają się do majątku spółki. W zwykłych okolicznościach wspólnicy oraz zarząd spółki nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. Jednakże zgodnie z art. 299 kodeksu spółek handlowych, członkowie zarządu

14 odpowiadają łącznie i solidarnie za jej zobowiązania, jeżeli spółka nie jest w stanie ich zaspokoić. Członkowie zarządu mogą się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że: we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości. we właściwym czasie wszczęto postępowanie układowe. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z ich winy. pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Odpowiedzialność karna Kodeks spółek handlowych określa, że członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność karną za pewne zaniedbania, np. za nieogłoszenie upadłości spółki we właściwym czasie. PYTANIE 13 Czy do prowadzenia działalności w Polsce wymagane są jakieś zezwolenia lub koncesje? Ogólne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce określa ustawa z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Co do zasady ustawa ta odnosi się również do inwestorów zagranicznych, przy założeniu, że oba państwa przestrzegają zasady wzajemności. Inwestorzy zagraniczni, którym przysługuje prawo pobytu w Polsce (lub podobne prawo), mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Inwestorzy zagraniczni z państw stosujących zasadę wzajemności mogą prowadzić działalność gospodarczą (o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej) na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy, którym przysługuje prawo pobytu w Polsce. Pozostali cudzoziemcy mają prawo do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w następujących formach: spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna. Ponadto spółki zagraniczne mogą prowadzić w Polsce działalność pod postacią oddziału lub utworzyć przedstawicielstwo dla celów marketingowych. Istnieje sześć szczególnych rodzajów działalności, dla których wymagane są zezwolenia/koncesje. Do kategorii tych należy m.in. działalność związana z wytwarzaniem energii elektrycznej, działalność przewoźników lotniczych oraz rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Uzyskanie koncesji często wymaga udziału w procedurze przetargowej. Pomimo że procedura została uproszczona w ostatnich latach, podmioty objęte regulacją muszą spełnić pewne wymogi prawne oraz uzyskać wymagane zezwolenia. Po zakończeniu procedury wydawany jest certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów.

15 PYTANIE14 Czy potrzebuję specjalnego zezwolenia, aby móc świadczyć w Polsce usługi doradztwa personalnego? Tak. Działalność agencji rekrutacyjnych reguluje w Polsce ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ustawą działalność, taka jak pośrednictwo na rynku pracy, doradztwo osobiste, doradztwo zawodowe oraz działalność agencji pracy tymczasowej musi zostać zarejestrowana i może być prowadzona jedynie po otrzymaniu zezwolenia na świadczenie takich usług od marszałka danego województwa. Przepis ten obowiązuje również przedsiębiorców zagranicznych, którzy mają zezwolenie na prowadzenie takiej działalności w innych państwach członkowskich UE. Wymaganie to nie dotyczy podobnych podmiotów, które zamierzają świadczyć usługi pośrednictwa pracy na terytorium Polski tymczasowo, przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy rocznie. Tak samo podlegają one jednak obowiązkowi przekazania marszałkowi województwa informacji i dokumentacji dotyczącej ich oddziałów lokalnych i miejscowych oraz m.in. potwierdzonych notarialnie i uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów potwierdzających uprawnienia podmiotu do świadczenia usług w kraju jego pochodzenia i zawierające informacje o organie wydającym. Podmiot ubiegający się po raz pierwszy o wpis do rejestru podmiotów prowadzących pośrednictwo na rynku pracy otrzymuje wstępne świadectwo ważne przez rok. PYTANIE 15 W jaki sposób mogę zasilić swoją spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowymi środkami finansowymi? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może uzyskać dodatkowe środki na wiele różnych sposobów. Do najpopularniejszych należą: podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty od wspólników dokonane zgodnie z postanowieniami aktu założycielskiego oraz zaciągnięcie pożyczki (kredytu). Przed przekazaniem środków na rachunek bankowy spółki należy zasięgnąć porady doradcy prawnego lub podatkowego, aby upewnić się, czy zostały sporządzone odpowiednie dokumenty aby, w najgorszym przypadku, uniknąć uznania objętych środków przez odpowiednie władze za dochód opodatkowany oraz nałożenia dalszych kar za zaległą płatność podatku. Pożyczki powinny zawsze być zaciągane na warunkach komercyjnych, powinna być również dostępna dokumentacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi (jeżeli dotyczy). Wspólnicy powinni być świadomi tego, że będzie istniał obowiązek podatkowy we wszystkich sytuacjach oprócz pożyczek.

16 PYTANIE 16 Jakie są najpopularniejsze, oficjalne źródła informacji gospodarczej lub rejestry przedsiębiorców powszechnie dostępne w Polsce? W Polsce istnieje kilka powszechnych, oficjalnych źródeł informacji gospodarczej: 1) Krajowy Rejestr Sądowy, 2) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 3) REGON, 4) rejestr gruntów, 5) rejestr zastawów. 1. Krajowy Rejestr Sądowy jest bazą danych, na którą składają się z trzy odrębne rejestry: rejestr przedsiębiorców rejestr stowarzyszeń rejestr dłużników Ponieważ przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy spełnić wszystkie wymogi dotyczące rejestracji, baza danych stanowi przydatne źródło informacji dla osób trzecich. (Więcej informacji na temat rejestru przedsiębiorców znajduje się w odpowiedzi na pytanie 6 powyżej). Rejestr przedsiębiorców zawiera dane następujących osób i podmiotów gospodarczych: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą spółki prawa handlowego spółdzielnie przedsiębiorstwa państwowe jednostki badawcze przedsiębiorstwa zagraniczne towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oddziały przedsiębiorstw zagranicznych inne podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń. Rejestr stowarzyszeń zawiera dane następujących stowarzyszeń i organizacji społecznych i zawodowych:: fundacje społeczno-zawodowe organizacje rolników niektóre rodzaje izb (gospodarcze, rzemieślnicze) cechy rzemieślnicze Związek Rzemiosła Polskiego stowarzyszenia związki zawodowe i organizacje pracodawców jednostki użytku publicznego kolumny transportu sanitarnego publiczne zakłady opieki zdrowotnej

17 Rejestr dłużników: Rejestr dłużników zawiera informacje o postępowaniach upadłościowych oraz późniejszych orzeczeniach i tytułach egzekucyjnych wobec dłużników indywidualnych. 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zajmuje się ewidencjonowaniem przedsiębiorców indywidualnych (osób fizycznych) zamierzających rozpocząć zalegalizowaną działalność gospodarczą. Obywatele UE oraz członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ma postać systemu elektronicznego i jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest dość łatwe i nie podlega opłacie. Oczywistą wadą takiego rozwiązania jest fakt, że odpowiedzialność przedsiębiorcy nie jest ograniczona tak, jak to jest w przypadku prowadzenia działalności w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka forma działalności ma również ograniczoną wiarygodność. Działalność podlega opodatkowaniu na mocy przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON jest Rejestrem Gospodarki Narodowej. Jest to na bieżąco aktualizowana baza danych, w której przechowywane są informacje o podmiotach gospodarczych dostępne według klasyfikacji oraz przekroju w gospodarce narodowej. Wpis do rejestru REGON obowiązuje wszystkie: osoby prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prywatne gospodarstwa rolne jednostki lokalne powyższych osób/podmiotów Rejestr zawiera takie informacje, jak: nazwa i adres siedziby głównej podmiotu, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - nazwiska i imiona, miejsce zamieszkania oraz numer dowodu osobistego (PESEL) forma prawna i forma własności przedmiot działalności, w tym przeważający rodzaj działalności dates of establishment, commencement, suspension and termination of business, nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) oraz numer nadany przez organ rejestrowy (ewidencyjny) inne, np.: liczba osób zatrudnionych, a w przypadku gospodarstw rolnych: tereny użytkowe, obszary uprawne oraz inne jednostki lokalne. Każdemu podmiotowi nadawany jest dziewięciocyfrowy, indywidualny numer statystyczny REGON. Podmioty wpisane do rejestru są zobowiązane do posługiwania się numerem statystycznym w oficjalnej komunikacji biznesowej. Numer ten powinien również widnieć na pieczęciach spółki oraz jej oficjalnym papierze firmowym lub formularzach.

18 4. Rejestr gruntów zawiera informacje o statusie prawnym właścicieli nieruchomości zarejestrowanych przez organa państwowe, tym samym umożliwiając potwierdzenie prawa własności, co ułatwia np. dokonywanie transakcji, których przedmiotem są nieruchomości. Rejestr gruntów, będący rejestrem oficjalnym, służy do rejestrowania prawa własności oraz innych praw i służebności związanych z nieruchomościami. Głównym przeznaczeniem rejestru gruntów jest stworzenie wiarygodnej podstawy prawnej gwarantującej pewność tytułu własności oraz ułatwiającej zawarcie umowy długoterminowego kredytu hipotecznego. Rejestr ten jest prowadzony przez odpowiednie oddziały sądów rejonowych. Rejestry gruntów są powszechnie dostępne dla osób indywidualnych i sądów. Stosuje się zasadę domniemania prawidłowości danych. Prawa własności wpisane do rejestru gruntów są nadrzędne w stosunku do praw do niego niewpisanych. Do informacji wykazanych w rejestrze należą: opis nieruchomości, prawa związane z nieruchomością, właściciel lub użytkownik wieczysty, rzeczowe prawa ograniczone, ograniczenia dotyczące rozporządzania, prawa osobiste i roszczenia z tytułu obciążenia nieruchomości i hipoteki. 5. Rejestr zastawów jest spisem zastawów rejestrowych. Zastaw taki jest ustanawiany w momencie jego zarejestrowania. Informacje zawarte w rejestrze są jawne. Z rejestrem tym wiążą się dwa rodzaje domniemania: domniemanie znajomości danych zawartych w rejestrze oraz domniemanie prawidłowości danych. Rejestr zastawów prowadzony jest w formie komputerowej bazy danych przez sądy rejonowe i zawiera takie informacje, jak: data zgłoszenia wniosku o ustanowienie zastaw dane zastawnika, zastawcy i dłużnika przedmiot zastawu rejestrowego kwotę należności sposób zaspokojenia zastawnika zastrzeżenie dotyczące zobowiązania do niedokonywania zbycia lub obciążenia przedmiotu przed wygaśnięciem zastawu. PYTANIE 17 Jaka jurysdykcja jest najczęściej wybierana przez inwestorów do założenia spółki holdingowej dla polskiej spółki celowej? Wybór jurysdykcji dla spółki holdingowej zależy od preferencji inwestora. Wybierając odpowiednią jurysdykcję, inwestor będzie miał możliwość zmaksymalizować korzyści z ulg podatkowych lub opóźnić zapłatę podatków, jednocześnie postępując zgodnie z obowiązującym prawem. Oszczędności wynikają zazwyczaj z obowiązywania płatnych u źródła podatków od odsetek i dywidend oraz podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Jurysdykcje najczęściej wybierane przez inwestorów do założenia spółki holdingowej dla polskiej spółki celowej to Cypr, Luksemburg, Holandia i Austria. Należy rozważyć koszty utworzenia struktury w wybranej jurysdykcji w odniesieniu do potencjalnych korzyści. Skomplikowane struktury są kosztowne w utrzymaniu. Z uwagi na stopień złożoności zagadnienia warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

19 PYTANIE 18 Czy przy zakupie nieruchomości wymagane są świadectwa energetyczne? 15 października 2009 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw energetycznych. Wszystkie nieruchomości w formie domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych oraz biurowych przeznaczonych na sprzedaż muszą posiadać taki certyfikat. Zakres regulacji określa prawo budowlane (ustawa z 27 sierpnia 2009 r.). Nowa regulacja powstała w oparciu o wdrożenie dyrektywy unijnej 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Regulacja ma zasadnicze znaczenie w przypadku klientów zagranicznych nabywających nieruchomości w Polsce, a certyfikat musi zostać załączony do umowy spółki sporządzanej przez notariusza w momencie zakupu nieruchomości. PYTANIE 19 Kiedy członek zarządu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki? Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz prawem upadłościowym, członek zarządu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w ciągu dwóch tygodni od uzyskania wiedzy o zaistnieniu jakiegokolwiek zagrożenia dla sytuacji finansowej spółki. Opinię tę potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygnatura akt I SA/OI 443/2009). Jeżeli pozostali członkowie zarządu potrafią wykazać, że nie ponosi on winy za niezgłoszenie w czasie dwóch tygodni wniosku o upadłość, może on zostać uwolniony od tej odpowiedzialności. PYTANIE 20 W jakiej sytuacji akcjonariusz spółki akcyjnej ma ograniczone prawo głosu podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy? Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem spółek handlowych z 21 maja 2009 r. (ustawa weszła w życie 1 sierpnia 2009 r.) w statucie spółki akcyjnej można uwzględnić nowe regulacje. Można w ten sposób ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy posiadających więcej niż 1/10 praw głosu na walnym zgromadzeniu. Do liczby głosów jakimi dysponuje akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub użytkownikowi lub na podstawie innego tytułu prawnego.. Ograniczenie może również dotyczyć innych osób wykonujących prawo głosu jako zastawnik, użytkownik lub z innego tytułu. Zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami możliwe było ograniczenie prawa głosu osób posiadających 1/5 głosów w spółce, a dzięki nowym przepisom próg procentowy został obniżony.

20 PYTANIE 21 Czy spółka komandytowa stanowi atrakcyjną formę prowadzenia działalności w Polsce? Spółka komandytowa (sp.k.) jest szczególnym rodzajem spółki. Spółka taka prowadzi działalność pod własną firmą (nazwą). Odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komplementariusza) jest nieograniczona, podczas gdy odpowiedzialność pozostałego/ych partnera/ów (komandytariusza/y) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Nie istnieje wymóg odnośnie do minimalnej wysokości wkładu wnoszonego do Spółki. Jakie korzyści podatkowe wiążą się ze spółką komandytową: Ograniczona odpowiedzialność komandytariusza w spółce komandytowej. Dotyczy to również ewentualnych zaległości podatkowych spółki Uniknięcie podwójnego opodatkowania. Przychody wykazywane są w osobistych deklaracjach podatkowych wspólników (stosowana jest zasada pass-through taxation, czyli transparentności podatkowej spółki). Nie zachodzi potrzeba sporządzania rozliczeń/sprawozdań związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ spółka komandytowa nie jest płatnikiem tego podatku w Polsce (pozwala to uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów zarówno na poziomie spółki, jak i wspólników). Dochód podlegający opodatkowaniu oraz koszty uzyskania przychodu spółki komandytowej wykazywane są jedynie przez wspólników. Pomimo tego musi ona wyliczać/opłacać inne powszechne podatki (VAT, PCC, podatek od nieruchomości itp.) Wykorzystanie straty podatkowej spółki komandytowej przez wspólnika polegające na stworzeniu quasi-podatkowej grupy kapitałowej dwóch lub większej liczby tego typu spółek. Grupa taka jest uznawana za pojedynczego podatnika, tzn. każdy wspólnik takiej grupy płaci podatek dochodowy od osób prawnych naliczany od skonsolidowanych wyników podatkowych spółek kapitałowych należących do grupy. Działanie za pośrednictwem takiej grupy stwarza możliwość optymalizacji podatkowej (np. nie istnieje wówczas konieczność odczekania roku przed wykorzystaniem połowy straty podatkowej) oraz obniżenia ryzyka związanego z cenami transferowymi Podwyższenie wartości środka trwałego (step-up). Podwyższenie wartości środka trwałego (step-up). Podwyższenie wartości środków trwałych dla celów amortyzacji podatkowej (wyższe koszty podatkowe). Jest to możliwe dzięki wniesieniu do spółki komandytowej wkładu rzeczowego, którego wartość początkowa może zostać ustalona przez wspólnika (wspólników) dowolnie poniżej górnej granicy będącej jego wartością rynkową. Należy przy tym rozważyć dodatkowe kwestie: procedury step-up nie można zastosować w odniesieniu do aportu będącego przedsiębiorstwem, a neutralność wpływu podatkowego takich działań na wspólnika bywa kwestionowana przez administrację podatkową itp. Podwyższenie wartości środka trwałego (step-up) odnosi się do tych spółek komandytowych, których rok obrachunkowy rozpoczął się w 2010 r.

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:39:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:39:17 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.07.2017 godz. 21:39:17 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:09:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:09:46 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2017 godz. 20:09:46 Numer KRS: 0000118138 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.12.2016 godz. 11:20:27 Numer KRS: 0000480276 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:32:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:32:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2016 godz. 12:32:46 Numer KRS: 0000502959 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:01:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:01:49 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2017 godz. 18:01:49 Numer KRS: 0000238567 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:47:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:47:04 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.01.2017 godz. 13:47:04 Numer KRS: 0000392727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:58:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:58:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.03.2013 godz. 15:58:40 Numer KRS: 0000318094 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 09:40:43 Numer KRS: 0000438056

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 09:40:43 Numer KRS: 0000438056 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.08.2015 godz. 09:40:43 Numer KRS: 0000438056 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:00:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:00:10 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2016 godz. 09:00:10 Numer KRS: 0000370501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 2 Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : Założenie spółki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:44:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:44:04 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2016 godz. 10:44:04 Numer KRS: 0000208802 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:50 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.01.2017 godz. 04:52:50 Numer KRS: 0000285818 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:21:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:21:25 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2014 godz. 00:21:25 Numer KRS: 0000268784 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:33:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:33:19 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2016 godz. 19:33:19 Numer KRS: 0000527795 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:32:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:32:58 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.11.2016 godz. 21:32:58 Numer KRS: 0000015635 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:05:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:05:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.08.2017 godz. 06:05:44 Numer KRS: 0000571367 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:32:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:32:59 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2017 godz. 21:32:59 Numer KRS: 0000361927 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:04:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:04:45 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2016 godz. 13:04:45 Numer KRS: 0000368094 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:29:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:29:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.05.2017 godz. 11:29:46 Numer KRS: 0000354013 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.01.2017 godz. 14:04:31 Numer KRS: 0000253791 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:43:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:43:43 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2018 godz. 10:43:43 Numer KRS: 0000503440 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2017 godz. 14:01:46 Numer KRS: 0000560503 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2015 godz. 12:30:40 Numer KRS: 0000432218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2015 godz. 12:30:40 Numer KRS: 0000432218 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2015 godz. 12:30:40 Numer KRS: 0000432218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:04:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:04:56 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2016 godz. 11:04:56 Numer KRS: 0000346216 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:07:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:07:18 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.12.2016 godz. 00:07:18 Numer KRS: 0000546795 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:14:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:14:26 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2015 godz. 16:14:26 Numer KRS: 0000314002 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:05:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:05:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.08.2017 godz. 19:05:05 Numer KRS: 0000530937 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:00:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:00:33 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.01.2017 godz. 11:00:33 Numer KRS: 0000568969 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:58:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:58:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.03.2017 godz. 10:58:06 Numer KRS: 0000484197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:37 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 10:51:37 Numer KRS: 0000325824 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:39:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:39:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 11:39:05 Numer KRS: 0000551007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:12:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:12:02 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.02.2017 godz. 19:12:02 Numer KRS: 0000589811 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:53:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:53:49 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.09.2016 godz. 11:53:49 Numer KRS: 0000368056 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:08:04 Numer KRS: 0000499608

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:08:04 Numer KRS: 0000499608 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:08:04 Numer KRS: 0000499608 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:58:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:58:11 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 17:58:11 Numer KRS: 0000584069 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:05:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:05:56 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2015 godz. 22:05:56 Numer KRS: 0000534300 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:17:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:17:35 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2016 godz. 06:17:35 Numer KRS: 0000508582 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:22:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:22:28 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.08.2016 godz. 21:22:28 Numer KRS: 0000053151 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:24:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:24:22 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2017 godz. 13:24:22 Numer KRS: 0000472712 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:51:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:51:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2017 godz. 07:51:03 Numer KRS: 0000509965 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:21:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:21:10 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.08.2017 godz. 02:21:10 Numer KRS: 0000308346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:54:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:54:04 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.11.2017 godz. 10:54:04 Numer KRS: 0000114436 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:54:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:54:19 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 22:54:19 Numer KRS: 0000140382 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:14:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:14:13 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.03.2017 godz. 15:14:13 Numer KRS: 0000019311 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:09 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 10:46:09 Numer KRS: 0000188873 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2015 godz. 13:40:28 Numer KRS: 0000386709

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2015 godz. 13:40:28 Numer KRS: 0000386709 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2015 godz. 13:40:28 Numer KRS: 0000386709 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:10 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2015 godz. 09:52:10 Numer KRS: 0000269115 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:54:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:54:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2016 godz. 01:54:05 Numer KRS: 0000490784 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:01:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:01:35 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.03.2015 godz. 11:01:35 Numer KRS: 0000462807 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2015 godz. 14:29:12 Numer KRS: 0000445446

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2015 godz. 14:29:12 Numer KRS: 0000445446 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2015 godz. 14:29:12 Numer KRS: 0000445446 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.11.2015 godz. 13:52:44 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.11.2015 godz. 13:52:44 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.11.2015 godz. 13:52:44 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:48:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:48:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2017 godz. 08:48:47 Numer KRS: 0000522030 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:50:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:50:32 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 09:50:32 Numer KRS: 0000232570 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2014 godz. 10:35:40 Numer KRS: 0000336138

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2014 godz. 10:35:40 Numer KRS: 0000336138 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2014 godz. 10:35:40 Numer KRS: 0000336138 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:35:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:35:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.07.2017 godz. 17:35:38 Numer KRS: 0000282556 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo