KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:07:48 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457"

Transkrypt

1 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 14:07:48 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 21 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XII NS-REJ.KRS/11976/15/656 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa UNILEVER POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? NIE --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 134, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod , poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały 1 1.Firma oddziału UNILEVER POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ PLANOWANIA TRANSPORTU W KATOWICACH 2.Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE

2 Strona 2 z 7 3.Adres ul. KOŁODZIEJSKA, nr 2, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod , poczta KATOWICE, kraj POLSKA Rubryka 4 - Informacje o umowie 1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki R., - NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. POSTĘPU 18B, REP. A NR 27604/ STYCZNIA 2008 R. REP. A NR 411/2008, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 18 B, ZMIANA: 2 UST. 1, 6 UST. 2, 8, 10 UST. 2, 10 UST. 7, 11 UST. 1, 11 UST. 4, 12 UST LISTOPADA 2008 R., REP. A NR 30626/2008, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 18 B, ZMIANA 4 UST. 1 ORAZ 11 UST. 7; USUNIĘCIE 10 UST. 11 PKT R., REP. A NR 51903/2011, KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA TREŚCI 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 3.Wspólnik może mieć: 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? NIEOZNACZONY WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW ***** ***** Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane wspólników 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma UNILEVER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ***** 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Posiadane przez wspólnika udziały 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,00 ZŁ

3 Strona 3 z 7 Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Nie dotyczy Rubryka 10 - Nie dotyczy Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma JOHN Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu MATTHIAS 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU NIE 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub Firma CALADO GARCIA PAULO JORGE 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU NIE 7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka 2 - Organ nadzoru

4 Strona 4 z 7 Rubryka 3 - Prokurenci 1 1.Nazwisko KRAWCZYK RAFAŁ GRZEGORZ 3.Numer PESEL PROKURA ŁĄCZNA 2 1.Nazwisko REDOSZ MARCIN 3.Numer PESEL ŁĄCZNA 3 1.Nazwisko SOWA GŁODEK MAŁGORZATA 3.Numer PESEL ŁĄCZNA 4 1.Nazwisko SOLSKI ALEKSANDER PIOTR 3.Numer PESEL PROKURA ŁĄCZNA Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 3 52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 4 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 5 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 6 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

5 Strona 5 z OD DO Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** ***** ***** ***** OD DO Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OD DO Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OD DO Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności

6 Strona 6 z 7 Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Nie dotyczy Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

7 Strona 7 z 7 Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl