REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 23, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy: ,00 PLN, zwana dalej "Organizatorem" Konkurs odbywa się w okresie od dnia 19 czerwca 2015r. do dnia 30 sierpnia 2015r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 19 czerwca 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 612), w tym art. 2 ust. 1 pkt 10 tejże ustawy. 2. Uczestnik Konkursu 2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 2.2. poniżej, zwana dalej "Uczestnikiem" Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora i/lub spółki Bakalland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a także pracownikiem lub współpracownikiem spółek zależnych od Organizatora i/lub spółki Bakalland Spółka Akcyjna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2015 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz.1030 z późń. zm.) 2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nie jest związane z obowiązkiem zakupu przez Uczestnika jakiegokolwiek towaru lub usługi

2 3. Zasady przeprowadzenia Konkursu 3.1. Udział w Konkursie możliwy jest dla Uczestników w okresie od dnia 19 czerwca 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku, zwanym dalej "Czasem Konkursu" W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w Czasie Konkursu: dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej umieszczonej pod adresem dalej ( Formularz ); w odpowiednim polu Formularza należy wpisać przepis na ciasto ("Przepis") oraz nazwę Przepisu wybraną dowolnie przez Uczestnika oraz opowieść związaną z przesłanym Przepisem ("Historia"); w Formularzu wskazać swoje imię i nazwisko, miasto zamieszkania oraz adres i numer telefonu komórkowego; w przypadku użycia wcześniej opublikowanego już gotowego Przepisu, którego Uczestnik nie jest autorem, Uczestnik powinien podać dokładne źródło, z którego Uczestnik Przepis uzyskał; wyrazić zgody i złożyć oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1. i 7.2. Regulaminu poprzez kliknięcie w odpowiednie okna Formularza Uczestnik do Przepisu może załączyć zdjęcie gotowego ciasta, wykonanego zgodnie z przesłanym Przepisem. Załączenie zdjęcia nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i nie podlega ocenie przez Jury Historia powinna składać się z minimum 400 znaków ze spacjami. W przypadku nadesłania przez Uczestnika Historii mniejszej niż 400 znaków ze spacjami, nadesłana Historia nie bierze udziału w Konkursie Nazwa Przepisu wraz z edytowaną przez Organizatora Historią, zwane łącznie Pracą Konkursową, w trakcie trwania Konkursu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej na podstawie licencji udzielonej Organizatorowi przez uczestnika konkursu Wyboru 100 najlepszych Prac Konkursowych dokona powołane przez Organizatora jury ("Jury") podczas obrad przeprowadzonych w dniu 2 sierpnia 2015 roku i przyzna ich autorom nagrody, o których mowa w pkt 4.1. poniżej

3 3.7. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół podpisany następnie przez wszystkich jego członków Jury dokona wyboru 100 najlepszych Prac Konkursowych według swobodnego uznania i zgodnie z subiektywnym zdaniem członków Jury, przy czym kryterium wyboru najlepszych Prac Konkursowych przez Jury stanowić będą w szczególności następujące elementy: oryginalność pomysłu, kreatywność Uczestnika w doborze składników Przepisu, oryginalność Historii, błyskotliwość autora Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania weryfikacji czy zgłoszona Praca Konkursowa, a w przypadku wskazania źródła pochodzenia Przepisu zgłoszona Historia jest oryginalna i stanowi autorskie dzieło Uczestnika. W przypadku uznania przez Organizatora, że Praca Konkursowa nosi znamiona plagiatu, taka Praca Konkursowa jest wyłączana z Konkursu jako niespełniająca jego warunków Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść Pracy Konkursowej, poprzez usunięcie występujących w Pracy Konkursowej znaków towarowych (marek oraz nazw produktów i towarów), ewentualnie poprzez poprawienie błędów stylistycznych, ortograficznych i/lub gramatycznych. 4. Nagrody w Konkursie Prace Konkursowe wybrane przez Jury zostaną opublikowane w wydanej przez Bakalland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie książce pod tytułem Wypieki z wypiekami oraz na stronach internetowych pod adresami: Pod każdą opublikowaną Pracą Konkursową zostanie umieszczone imię i nazwisko jej autora Każdy laureat, wybrany przez Jury otrzyma od Organizatora nagrodę w postaci zestawu składającego się z: 1 egzemplarza książki, o której mowa w pkt 4.1. oraz kosza z produktami Bakalland i paterą o wartości 138,60 zł. wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 14,00 zł. o łącznej wartości 152,60 zł. ( Nagroda ) Warunkiem publikacji Pracy Konkursowej w książce, o której mowa w pkt 4.1. jest zawarcie z Organizatorem przez zwycięzcę odrębnej umowy o przeniesienie na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich oraz autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej na warunkach i zasadach w umowie określonych oraz zobowiązanie do niewykonywania przez zwycięzcę w stosunku do Pracy Konkursowej przysługujących mu osobistych praw majątkowych

4 4.4. Każdy Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, przy czym każde zgłoszenie powinno być poprzedzone działaniem Uczestnika, o którym mowa w pkt 3.2. powyżej. 5. Postępowanie reklamacyjne 5.1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia 19 czerwca 2015r, nie później jednak niż do dnia 14 sierpnia 2015r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2015 r. 6. Jury 6.1. Organizator powoła trzyosobowe wewnętrzne Jury, które sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu. W skład Jury wchodzą następujące osoby: Katarzyna Bujakiewicz, aktorka, ambasadorka marki Bakalland; Aleksandra Sowa, cukiernik, właściciel sieci cukierni Sowa; Joanna Marciniak-Wróblewska, autorka bloga mygreencanoe.blogspot.com; 6.2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 7. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych 7.1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Prac Konkursowych nadesłanych w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. Organizator będzie miał prawo do korzystania i - 4 -

5 publikacji Prac Konkursowych przysłanych przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności poprzez: - utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, - zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, - wielokrotne publiczne wystawienie, - eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, - publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy i bez odrębnego wynagrodzenia po udzieleniu w tym zakresie przez Uczestnika Organizatorowi niewyłącznej licencji, z prawem udzielania sublicencji i bez możliwości wypowiedzenia na korzystanie i publikowanie Pracy Konkursowej, w tym także do wykonywania autorskich praw zależnych w stosunku do Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych powyżej Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, a także w celach marketingowych tylko po wyrażeniu zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie administratora wyłącznie w związku z Konkursem Udostępnienie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 8. Postanowienia końcowe 8.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na

6 8.2. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika Nagrody, o których mowa w Regulaminie zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361) tj. po potrąceniu przez Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości całej nagrody i wpłaceniu go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo