GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice"

Transkrypt

1 Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Część I Część II Dostawy chemicznych materiałów odniesienia. Dostawy odczynników gotowych. Kod CPV: odczynniki laboratoryjne Nr postępowania: OG/322/57/2011 Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.... ZATWIERDZAM Katowice, lipiec

2 I. Informacje ogólne. 1. Nazwa zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, adres: Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: zł, wpłacono w całości tel.: , fax: , 2. Przedmiot zamówienia: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Część I Dostawy chemicznych materiałów odniesienia. Część II Dostawy odczynników gotowych. Kod CPV: odczynniki laboratoryjne 3. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Wewnętrzny Regulamin Przetargowy Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). 4. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. KaŜdy wykonawca moŝe przedłoŝyć tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie odrzucona. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równowaŝnych. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 11. Zebranie wykonawców zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. II. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w 2011 roku dla wszystkich laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Część I Dostawy chemicznych materiałów odniesienia. Część II Dostawy odczynników gotowych. Kod CPV: odczynniki laboratoryjne 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Dostawy chemicznych materiałów odniesienia. Kod CPV: Odczynniki laboratoryjne 1.1. Część I przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy w 2011 roku chemicznych materiałów odniesienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz warunkami dostawy określonymi we wzorze umowy dla części I przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia r., kaŝdorazowo po wywołaniu, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko loco do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice Dostawy realizowane będą na podstawie owego lub faksowego wywołania zamawiającego z 21 dniowym wyprzedzeniem z podaniem terminu, ilości i rodzaju produktu dostarczanego w danej partii Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii kartę charakterystyki według najnowszego obowiązującego wzoru. Kartę charakterystyki sporządzoną w języku polskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Karta charakterystyki musi być sporządzona przez producenta chemicznego materiału odniesienia. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej karty charakterystyki w języku polskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej wystawionej przez producenta chemicznego materiału odniesienia karty charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii certyfikat jakości/certyfikat analizy. Certyfikat jakości/certyfikat analizy sporządzony w języku polskim lub angielskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. 2

3 Certyfikat jakości/certyfikat analizy musi być wystawiony przez producenta chemicznego materiału odniesienia. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego certyfikatu jakości/certyfikatu analizy w języku polskim lub angielskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnego wystawionego przez producenta chemicznego materiału odniesienia certyfikatu jakości/certyfikatu analizy Data trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu winna być umieszczona w widocznym miejscu na kaŝdym opakowaniu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy Zamawiający nie dopuszcza innych wielkości opakowań, niŝ wskazane w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić moŝliwość sprawdzenia kaŝdej partii dostawy w chwili jej przyjmowania pod względem zgodności ilości dostarczanych w danej partii produktów z wywołaniem zamawiającego i fakturą lub dowodem dostawy oraz umoŝliwić sprawdzenie kompletności wymaganych wraz z dostawą dokumentów, a takŝe umoŝliwić sprawdzenie trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu z wymaganiami zamawiającego. Zamawiający dla kaŝdej partii dostawy nie przyjmie produktów dostarczanych niezgodnie z wywołaniem zamawiającego w zakresie rodzaju jak i ilości oraz nie posiadających wszystkich wymaganych wraz z dostawą dokumentów. Zamawiający dla kaŝdej partii dostawy nie przyjmie produktów, których termin trwałości będzie krótszy niŝ 12 miesięcy od daty dostawy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych opakowań po zuŝytych produktach oraz zwrotu pobranej kaucji za opakowania produktów Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany zaoferowanych chemicznych materiałów odniesienia na równowaŝne w trakcie realizacji dostaw. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Dostawy odczynników gotowych. Kod CPV: Odczynniki laboratoryjne 2.1. Część II przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy odczynników gotowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami dostawy określonymi we wzorze umowy dla części II przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia r., kaŝdorazowo po wywołaniu, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko loco do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice Dostawy realizowane będą na podstawie owego lub faksowego wywołania zamawiającego z 21 dniowym wyprzedzeniem z podaniem terminu, ilości i rodzaju produktu dostarczanego w danej partii Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii kartę charakterystyki według najnowszego obowiązującego wzoru. Kartę charakterystyki sporządzoną w języku polskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Karta charakterystyki musi być sporządzona przez producenta odczynnika gotowego. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej karty charakterystyki w języku polskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej wystawionej przez producenta odczynnika gotowego karty charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii certyfikat jakości/certyfikat analizy. Certyfikat jakości/certyfikat analizy sporządzony w języku polskim lub angielskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Certyfikat jakości/certyfikat analizy musi być wystawiony przez producenta odczynnika gotowego. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego certyfikatu jakości/certyfikatu analizy w języku polskim lub angielskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnego wystawionego przez producenta odczynnika gotowego certyfikatu jakości/certyfikatu jakości Data trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu winna być umieszczona w widocznym miejscu na kaŝdym opakowaniu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy Zamawiający nie dopuszcza innych wielkości opakowań, niŝ wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 3

4 2.9. Wykonawca musi zapewnić moŝliwość sprawdzenia kaŝdej partii dostawy w chwili jej przyjmowania pod względem zgodności ilości dostarczanych w danej partii produktów z wywołaniem zamawiającego i fakturą lub dowodem dostawy oraz umoŝliwić sprawdzenie kompletności wymaganych wraz z dostawą dokumentów, a takŝe umoŝliwić sprawdzenie trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu z wymaganiami zamawiającego. Zamawiający dla kaŝdej partii dostawy nie przyjmie produktów dostarczanych niezgodnie z wywołaniem zamawiającego w zakresie rodzaju jak i ilości oraz nie posiadających wszystkich wymaganych wraz z dostawą dokumentów. Zamawiający dla kaŝdej partii dostawy nie przyjmie produktów, których termin trwałości będzie krótszy niŝ 12 miesięcy od daty dostawy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych opakowań po zuŝytych produktach oraz zwrotu pobranej kaucji za opakowania produktów Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany zaoferowanych chemicznych materiałów odniesienia na równowaŝne w trakcie realizacji dostaw. III. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: Część I: od daty podpisania umowy do r. Część II: od daty podpisania umowy do r. IV. Warunki i kryteria oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców. 1. Zamawiający dopuszcza do udziału w niniejszym postępowaniu wykonawców, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 1.4 nie podlegają wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych przez wykonawców oświadczeniach i dokumentach. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, a takŝe dokumentów potwierdzających zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być podpisane przez kaŝdy podmiot. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złoŝone przez kaŝdy podmiot. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złoŝone przez kaŝdy podmiot. 4

5 5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, jeŝeli nie wynika to z dokumentu rejestrowego. 6. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 7. Parafowany wzór umowy właściwy dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia. UWAGA: W przypadku składania oferty na: 7.1 część I naleŝy załączyć parafowany wzór umowy dla części I przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem cenowym załącznikiem nr 1 do SIWZ 7.2 część II naleŝy załączyć parafowany wzór umowy dla części II przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem cenowym załącznikiem nr 2 do SIWZ VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczeń i dokumentów, a takŝe wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu ( ) Przesłany faksem dokument naleŝy przesłać niezwłocznie za pośrednictwem poczty. 2. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym i wzoru umowy (dla kaŝdej części). Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a takŝe zamieści na stronie internetowej. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia, a takŝe zamieści na stronie internetowej i będzie ono wiąŝące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłuŝeniu terminu składania ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej. 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Małgorzata Narloch - fax: VII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla Części I: 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - dla Części II: 1 400,00zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia r o godzinie 9: Wadium moŝe być wnoszone w jednej z następujących form: - pieniądzu, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. nr z dopiskiem Wadium na przetarg numer postępowania OG/322/57/2011. Wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne, jeŝeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. Prosimy o podanie numeru rachunku, na które naleŝy zwrócić wadium. 6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej naleŝy złoŝyć w formie oryginału w kasie głównej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, Katowice, ul. Wojewódzka 19. Potwierdzona kopia w/w dokumentu powinna być załączona do oferty. 5

6 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być podpisane przez upowaŝnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umoŝliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 9. Zamawiający dokona niezwłocznego zwrotu wadium jeŝeli: - upłynął termin związania ofertą, - zawarto umowę, - zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - którego oferta została odrzucona. 11. JeŜeli wadium zostało wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego jeŝeli: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. VIII. Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia, a treść złoŝonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania firmy. Zamawiający zaleca, by wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane przez osoby upowaŝnione do podpisania oferty. Zamawiający zaleca, aby wykonawca wszystkie strony oferty przeszył sznurkiem oraz zakleił i opieczętował pieczęcią firmową lub zalakował. 3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być dodatkowo zaopatrzone w tłumaczenie na język polski potwierdzone, na kaŝdej stronie, przez wykonawcę. W przypadku gdy wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być, na kaŝdej stronie, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu. 4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w podwójnej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice, ul. Wojewódzka 19 i posiadać następujące oznaczenia: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Część oraz Nie otwierać przed godziną 9:30 dnia r. Koperta wewnętrzna oprócz powyŝszych oznaczeń powinna dodatkowo zawierać dane adresowe wykonawcy. 5. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złoŝone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, Ŝe koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem: ZMIANA lub WYCOFANIE 6

7 6. Zamawiający informuje, Ŝe oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.), jeśli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania, nie zastrzegł, Ŝe nie mogą być udostępnione. Stosowne zastrzeŝenie wykonawca winien złoŝyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Nazwy dokumentów w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników graficznie wyróŝnione, a dokumenty stanowiące informacje zastrzeŝone winny być np.: a/ spięte i włoŝone w oddzielną, nieprzezroczystą okładkę, b/ opisane na okładce, c/ wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę. 8. Zamawiający informuje, Ŝe wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty naleŝy składać w: Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów Spółka Akcyjna, Katowice, ul. Wojewódzka 19, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-14: Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina dostarczenia (wpisane na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki na wskazany adres zamawiającego. 3. W przypadku osobistego składania ofert, oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 52 B, V piętro, w godzinach od 7:30 do 14: Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 9:00. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 5. Zamawiający otworzy oferty w: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Katowice, ul. Wojewódzka 19, sala konferencyjna Nr 58 w dniu r. o godzinie 9: Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności. 7. W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający prześle mu w/w informacje, które zostały odczytane podczas otwarcia ofert. XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty. Cena oferty, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, winna zostać opracowana z uwzględnieniem wymagań podanych w Rozdziale II SIWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia. Wycenę oferty naleŝy dokonać wg produktów wskazanych w formularzu cenowym właściwym dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia. Cenę oferty, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, naleŝy obliczyć poprzez określenie cen jednostkowych netto poszczególnych produktów, a następnie przemnoŝenie ich przez wymaganą ilość. Do obliczonej w ten sposób wartości netto naleŝy doliczyć podatek VAT i wpisać wartość brutto dla poszczególnych produktów. Wartość netto oraz wartość brutto poszczególnych produktów naleŝy zsumować i wpisać w podsumowaniu formularza cenowego. Obliczoną w ten sposób cenę, dla kaŝdej części zamówienia, naleŝy wpisać jako łączną cenę realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia. Cenę oferty naleŝy podać w PLN. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, oraz wszelkie pozostałe koszty, np.: koszty transportu, opakowania, utylizacji opakowań wymagających utylizacji i inne. Wyklucza się moŝliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ dokonywane będą w złotych polskich. Wyklucza się moŝliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 7

8 XII. Opis oceny ofert oraz kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 1. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, zamawiający moŝe Ŝądać wyjaśnień od wykonawców dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający, dla kaŝdej części, będzie się kierował następującym kryterium: Kryterium - cena - stanowi 100% wagi 3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, dla kaŝdej części, będzie stosował wyłącznie zasady i kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. UWAGA: JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert, dla kaŝdej części, według poniŝszych zasad: Ocena pod względem kryterium ceny polega na: a/ ustaleniu oferty o najniŝszej proponowanej cenie brutto, b/ porównaniu proponowanej ceny brutto kolejnych ofert z ofertą o najniŝszej proponowanej cenie brutto i przydzieleniu odpowiedniej liczby punktów wg wzoru: Pc = (Cn : Co) x 100p. gdzie: Cn oznacza cenę brutto oferty najtańszej Co oznacza cenę brutto oferty badanej Pc oznacza wartość punktową wg kryterium ceny 5. Uwzględniając powyŝsze kryterium zamawiający, dla kaŝdej części, przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Wewnętrznym Regulaminie Przetargowym zamawiającego, spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uznana została za najkorzystniejszą. 6. Wykonawcy, których oferty, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, zostaną uznane za prawidłowe i zgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostaną wpisani na listę kwalifikowanych dostawców dla realizacji dostaw właściwych dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, niezwłocznie zawiadomi wszystkich uczestników biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 2. Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa ramowa na warunkach określonych we właściwym, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, wzorze umowy. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie później niŝ dzień przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia są zobowiązani przedłoŝyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie np. umowę konsorcjum. Umowa konsorcyjna musi zawierać: określenie celu gospodarczego, przedsiębiorców odpowiedzialnych za złoŝoną ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji (lider), zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres nie krótszy niŝ czas realizacji przedmiotu zamówienia, wykluczenie moŝliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 4. JeŜeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe 8

9 zachodzi konieczność uniewaŝnienia postępowania z przyczyn, o których mowa w Wewnętrznym Regulaminie Przetargowym zamawiającego. XIV. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XV. Wzór umowy. 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z właściwym wzorem umowy. 2. Wzory umów, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, po upływie terminu do składania ofert nie podlegają negocjacjom i złoŝenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów wzorów umów wykonawca moŝe zgłosić w sposób zgodny z rozdz. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na dostawy przedmiotu zamówienia, niŝ w dniu złoŝenia oferty. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie zamawiającego, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku uznania, iŝ podjęte działania mogą doprowadzić do uszczerbku interesu prawnego, wykonawca moŝe wnieść do Zarządu Spółki pisemne zaŝalenie. ZaŜalenie wnosi się w terminie 3 dni od powzięcia przez wykonawcę wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia zaŝalenia. XVII ZastrzeŜenia. Zarząd Spółki moŝe w kaŝdym czasie podjąć decyzję o zamknięciu przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert. XVIII. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 1. Opis przedmiotu zamówienia Części I - Formularz cenowy dla części I 2. Opis przedmiotu zamówienia Części II - Formularz cenowy dla części II 3. Wzór umowy dla Części I przedmiotu zamówienia. 4. Wzór umowy dla Części II przedmiotu zamówienia. 5. Formularz ofertowy. 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 9

10 Załącznik nr 5 do SIWZ... (pieczęć firmowa wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego według Wewnętrznego regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Część I Dostawy chemicznych materiałów odniesienia. Część II Dostawy odczynników gotowych. Kod CPV: odczynniki laboratoryjne WYKONAWCA:... (pełna nazwa firmy)... (adres firmy) (telefon)... (fax)... NIP..., REGON... Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania Części I przedmiotu zamówienia tj.: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną cenę: Wartość netto :...zł, (słownie...) Wartość brutto:...zł, (słownie...) Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do r. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania Części II przedmiotu zamówienia tj.: Dostawy odczynników gotowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną cenę: Wartość netto :...zł, (słownie...) Wartość brutto:...zł, (słownie...) Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do r. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. 10

11 Ponadto oświadczamy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami szczegółowymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeŝeń. 2. Będziemy związani ofertą w czasie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się podpisać umowę na realizację zamówienia w terminie zaproponowanym przez zamawiającego o treści zgodnej z załączonym, parafowanym wzorem. 3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe. Oferta zawiera...stron ponumerowanych w kolejności ułoŝenia, w tym...załączników. Wykaz załączników dołączamy do niniejszego Formularza ofertowego data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 11

12 Załącznik nr 6 do SIWZ... (pieczęć firmowa wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Kod CPV: odczynniki laboratoryjne Część I... Część II... Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentuję spełnia niŝej określone wymagania: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 12

13 Załącznik nr 3 do SIWZ/ Wzór umowy dla części I przedmiotu zamówienia WZÓR U M O W Y NR OG/326/ /2011 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego ,00zł wpłacono w całości, zwanym dalej "Zamawiającym", które reprezentuje:.. a......, które reprezentuje: o następującej treści: 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego wyborem złoŝonej przez Wykonawcę oferty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, tj.: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany dostarczanych chemicznych materiałów odniesienia na równowaŝne w trakcie realizacji dostaw Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia r., kaŝdorazowo po wezwaniu, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko loco do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice. 2. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą kaŝdorazowo na podstawie wywołania Zamawiającego, na: . lub faks:., z 21 dniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem z podaniem terminu, ilości i nazwy produktu dostarczanego w danej partii. 3. Osobą odpowiedzialną za wywołanie dostaw jest p. Dorota Dygoń, p. Magdalena Perkosz. 4. PowyŜsze dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Osobami upowaŝnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są: p. Dorota Dygoń, p. Magdalena Perkosz. 6. Osobami upowaŝnionymi ze strony Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy są: Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii kartę charakterystyki według najnowszego obowiązującego wzoru. Kartę charakterystyki sporządzoną w języku polskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Karta charakterystyki musi być sporządzona przez producenta chemicznego materiału odniesienia. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej karty charakterystyki w języku polskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej wystawionej przez producenta chemicznego materiału odniesienia karty charakterystyki. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii certyfikat jakości/certyfikat analizy. Certyfikat jakości/certyfikat analizy sporządzony 13

14 w języku polskim lub angielskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Certyfikat jakości/certyfikat analizy musi być wystawiony przez producenta chemicznego materiału odniesienia. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego certyfikatu jakości/certyfikatu analizy w języku polskim lub angielskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnego, wystawionego przez producenta chemicznego materiału odniesienia, certyfikatu jakości/certyfikatu analizy. 3. Data trwałości kaŝdego produktu winna być umieszczona w widocznym miejscu na kaŝdym opakowaniu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 4. Zamawiający nie dopuszcza innych wielkości opakowań, niŝ wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 5. Brak dokumentów wymienionych w 3 ust.1 i 2 umowy powodować będzie, Ŝe Zamawiający nie odbierze partii dostawy. 6. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy z wszystkimi wymaganymi dokumentami traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia moŝliwości sprawdzenia kaŝdej partii dostawy w chwili jej przyjmowania pod względem zgodności ilości dostarczanych w danej partii produktów z wywołaniem Zamawiającego i fakturą lub dowodem dostawy oraz zapewnienia moŝliwości sprawdzenia kompletności wymaganych wraz z dostawą dokumentów. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia moŝliwości sprawdzenia trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu z wymaganiami Zamawiającego. 3. Zamawiający, dla kaŝdej partii dostawy, nie przyjmie produktów dostarczanych niezgodnie z wywołaniem Zamawiającego w zakresie ilości, producenta, nazwy, numeru katalogowego oraz nie posiadających wszystkich wymaganych wraz z dostawą dokumentów. 4. Zamawiający, dla kaŝdej partii dostawy, nie przyjmie produktów, których termin trwałości będzie krótszy niŝ 12 miesięcy od daty dostawy. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1, 3 i 4 umowy Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 6. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1, 3 i 4 umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty spełniające wymagania Zamawiającego w wymaganych ilościach wraz z dokumentami wskazanymi w 3 ust.1 i 2 umowy w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty wyznaczonej w wywołaniu. 7. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w 1, 3 i 4 umowy traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości dostarczanych produktów na zgodność z wymaganiami określonymi w 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1 umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty spełniające wymagania Zamawiającego w wymaganych ilościach wraz z dokumentami wskazanymi w 3 ust.1 i 2 umowy w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty zgłoszonej reklamacji. 3. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w 1 i 3 umowy traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy. 4. Wyklucza się przenoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu wad jakościowych - reklamacji wnoszonych przez Zamawiającego, na podmioty nie będące stronami niniejszej umowy Wartość niniejszej umowy wynosi: a) netto. zł, słownie :..zł. b) brutto.. zł słownie :.zł. 2. Cena powyŝsza wynika ze złoŝonej przez Wykonawcę oferty w ramach przetargu nieograniczonego z dnia. 3. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie odebrać od Zamawiającego wszystkie puste opakowania wymagające utylizacji po produktach stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami kart charakterystyki. 4. Wartość umowy nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. 14

15 5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego Zamawiający ma obowiązek dokonania przelewu zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 2. Podstawą zapłaty za dostarczone produkty odpowiadające wymaganiom określonym w 1, 3 i 4 niniejszej umowy będą faktury VAT wystawiane oddzielnie po kaŝdej dostarczonej partii produktów do miejsca dostawy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kaucję za opakowania zwrotne. NaleŜność za kaucję musi być wyspecyfikowana na fakturze wraz z określeniem jakiego produktu i opakowania dotyczy. 4. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 5. Strony umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć odpowiednią fakturę Wykonawcy o naliczone kary Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - 10% wartości umownej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 2. Zamawiający moŝe obciąŝyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3% wartości partii dostawy brutto za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. Naliczanie kar rozpoczyna się od następnego dnia od wyznaczonego w wywołaniu. 3. W przypadku opóźnienia trwającego dłuŝej jak 14 dni lub w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.1 umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości dostawy objętej umową. 2. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu określonego w 9 ust.1 umowy Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na dostawy przedmiotu zamówienia, niŝ w dniu złoŝenia oferty. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. W sprawach nie regulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy i wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Chemiczne materiały odniesienia. ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA : 15

16 Załącznik nr 2 do SIWZ/ Wzór umowy dla części II przedmiotu zamówienia WZÓR U M O W Y NR OG/326/ /2011 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego ,00zł wpłacono w całości, zwanym dalej "Zamawiającym", które reprezentuje:.. a......, które reprezentuje: o następującej treści: 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego wyborem złoŝonej przez Wykonawcę oferty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, tj.: Dostawy odczynników gotowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany dostarczanych odczynników gotowych na równowaŝne w trakcie realizacji dostaw Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia r., kaŝdorazowo po wezwaniu, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko loco do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice. 2. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą kaŝdorazowo na podstawie wywołania Zamawiającego, na: . lub faks:., z 21 dniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem z podaniem terminu, ilości i nazwy produktu dostarczanego w danej partii. 3. Osobą odpowiedzialną za wywołanie dostaw jest p. Dorota Dygoń, p. Magdalena Perkosz. 4. PowyŜsze dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Osobami upowaŝnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są: p. Dorota Dygoń, p. Magdalena Perkosz. 6. Osobami upowaŝnionymi ze strony Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy są: Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii kartę charakterystyki według najnowszego obowiązującego wzoru. Kartę charakterystyki sporządzoną w języku polskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Karta charakterystyki musi być sporządzona przez producenta odczynnika gotowego. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej karty charakterystyki w języku polskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej wystawionej przez producenta odczynnika gotowego karty charakterystyki. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii certyfikat jakości/certyfikat analizy. Certyfikat jakości/certyfikat analizy sporządzony 16

17 w języku polskim lub angielskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Certyfikat jakości/certyfikat analizy musi być wystawiony przez producenta odczynnika gotowego. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego certyfikatu jakości/certyfikatu analizy w języku polskim lub angielskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnego, wystawionego przez producenta odczynnika gotowego, certyfikatu jakości/certyfikatu analizy. 3. Data trwałości kaŝdego produktu winna być umieszczona w widocznym miejscu na kaŝdym opakowaniu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 4. Zamawiający nie dopuszcza innych wielkości opakowań, niŝ wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 5. Brak dokumentów wymienionych w 3 ust.1 i 2 umowy powodować będzie, Ŝe Zamawiający nie odbierze partii dostawy. 6. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy z wszystkimi wymaganymi dokumentami traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia moŝliwości sprawdzenia kaŝdej partii dostawy w chwili jej przyjmowania pod względem zgodności ilości dostarczanych w danej partii produktów z wywołaniem Zamawiającego i fakturą lub dowodem dostawy oraz zapewnienia moŝliwości sprawdzenia kompletności wymaganych wraz z dostawą dokumentów. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia moŝliwości sprawdzenia trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu z wymaganiami Zamawiającego. 3. Zamawiający, dla kaŝdej partii dostawy, nie przyjmie produktów dostarczanych niezgodnie z wywołaniem Zamawiającego w zakresie ilości, producenta, nazwy, numeru katalogowego oraz nie posiadających wszystkich wymaganych wraz z dostawą dokumentów. 4. Zamawiający, dla kaŝdej partii dostawy, nie przyjmie produktów, których termin trwałości będzie krótszy niŝ 12 miesięcy od daty dostawy. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1, 3 i 4 umowy Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 6. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1, 3 i 4 umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty spełniające wymagania Zamawiającego w wymaganych ilościach wraz z dokumentami wskazanymi w 3 ust.1 i 2 umowy w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty wyznaczonej w wywołaniu. 7. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w 1, 3 i 4 umowy traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości dostarczanych produktów na zgodność z wymaganiami określonymi w 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1 umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty spełniające wymagania Zamawiającego w wymaganych ilościach wraz z dokumentami wskazanymi w 3 ust.1 i 2 umowy w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty zgłoszonej reklamacji. 3. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w 1 i 3 umowy traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy. 4. Wyklucza się przenoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu wad jakościowych - reklamacji wnoszonych przez Zamawiającego, na podmioty nie będące stronami niniejszej umowy Wartość niniejszej umowy wynosi: a) netto. zł, słownie :..zł. b) brutto.. zł słownie :.zł. 2. Cena powyŝsza wynika ze złoŝonej przez Wykonawcę oferty w ramach przetargu nieograniczonego z dnia. 3. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie odebrać od Zamawiającego wszystkie puste opakowania wymagające utylizacji po produktach stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami kart charakterystyki. 4. Wartość umowy nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. 17

18 5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego Zamawiający ma obowiązek dokonania przelewu zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 2. Podstawą zapłaty za dostarczone produkty odpowiadające wymaganiom określonym w 1, 3 i 4 niniejszej umowy będą faktury VAT wystawiane oddzielnie po kaŝdej dostarczonej partii produktów do miejsca dostawy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kaucję za opakowania zwrotne. NaleŜność za kaucję musi być wyspecyfikowana na fakturze wraz z określeniem jakiego produktu i opakowania dotyczy. 4. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 5. Strony umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć odpowiednią fakturę Wykonawcy o naliczone kary Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - 10% wartości umownej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 2. Zamawiający moŝe obciąŝyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3% wartości partii dostawy brutto za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. Naliczanie kar rozpoczyna się od następnego dnia od wyznaczonego w wywołaniu. 3. W przypadku opóźnienia trwającego dłuŝej jak 14 dni lub w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.1 umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości dostawy objętej umową. 2. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu określonego w 9 ust.1 umowy Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na dostawy przedmiotu zamówienia, niŝ w dniu złoŝenia oferty. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. W sprawach nie regulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy i wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Odczynniki gotowe. ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA : 18

19 Załącznik nr 1 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy dla Części I przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CHEMICZNE MATERIAŁY ODNIESIENIA Certyfikowany matrycowy materiał odniesienia - woda powierzchniowa - metale (Spectrapure Standards AS Oslo, Norway) Materiały odniesienia kontroli jakości do analizy wody zawierający m. in. - As 10,1 ug/l, Ba 120 ug/l, K 7,5 mg/l, Na 40 ug/l, Sb 5,2 ug/l, Se 10,7 ug/l, Zn 586 ug/l 3. Twardość - IPE-HARD-002-AV Nr katalogowy Jedn. Ilość SPS-SW 1 op.=6x50ml 1 ERM - CA011 op.=250ml 1 IPE-HARD- 002-AV amp=20ml 5 4. Mieszanina trihalometanów M-TRI-PAK op.=5x1ml 3 5. Całkowity chlor pozostały 1000 ug/ml w wodzie WC-TRC-10X- 10ML op.=10 ml mętność, zakres 1-20 NTU zestaw 10 amp QCL-250TP op=10amp. 4 Wzorzec standardowy XVI (21 pierwiastków 7. HNO3) 100 mg/l m.in.. Sb, As, Se, Zn Roztwór standardowy antymonu 1000mg/l Sb, 8. Sb 2O 3 w HCl. Certyfikat Roztwór standardowy antymonu 1000 µg/ml Sb, 9. Sb 2O 3 w HCl. Certyfikat Roztwór standardowy arsenu 1000 mg/l As, 10. H 3AsO 4 w HNO 3 0,5 mol/l Certyfikat Roztwór standardowy arsenu 1000 µg/ml As, 11. H 3AsO 4 w HNO 3 0,5 mol/l Certyfikat 12. Roztwór standardowy azotanów 1000 mg/l NO3-, NaNO 3 w wodzie. Certyfikat Roztwór standardowy azotanów w wodzie do 13. chromatografii jonowej 1000 ug/ml NO - 3. Certyfikat op.=100ml op.=100ml 1 AA02H-1 op.=100ml op.=100ml 1 AA03S-1 op.=100ml op.=500ml 4 ICC op.=500ml 2 Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto 19

20 14. Roztwór standardowy azotynów 1000 mg/l NO2-, NaNO 2 w wodzie, Certyfikat Roztwór standardowy azotynów w wodzie do 15. chromatografii jonowej 1000 ug/ml NO - 2. Certyfikat. Roztwór standardowy baru 1000 mg/l Ba, BaNO3 16. w HNO 3 0,5 mol/l Certyfikat Roztwór standardowy chlorków 1000 mg/l Cl, 17. NaCl w H 2O, Certyfikat R-r standardowy chlorków (Cl-) w wodzie do 18. chromatografii jonowej 1000 ug/ml Cl, Certyfikat. Roztwór standardowy chlorynów do 19. chromatografii jonowej 1000ug/ml ClO - 2. Certyfikat Roztwór standardowy cynku 1000 mg/l Zn, 20. Zn(NO 3) 2 w HNO 3 0,5 mol/l Certyfikat 21. Roztwór standardowy chromu 1000 mg/l Cr, Cr(NO 3) 3 w HNO 3 0,5 mol/l Cetryfikat 22. Roztwór standardowy cyjanków 1000 mg/l CN-, K2[Zn(CN) 4] Cetryfikat 23. Roztwór standardowy cyjanków 1000 µg/ml CN-, ze śladową zawartością NaOH. Certyfikat Roztwór standardowy fluorków 1000 mg/l F, NaF 24. w wodzie, Certyfikat R-r standardowy fluorków w wodzie do 25. chromatografii jonowej 1000 ug/ml F -, Certyfikat. Roztwór standardowy jonu amonowego mg/l NH + 4, NH 4Cl w wodzie. Certyfikat Roztwór standardowy jonu amonowego w 27. wodzie do chromatografii jonowej 1000 ug/ml NH + 4. Certyfikat Roztwór standardowy kadmu 1000 mg/l Cd, 28. Cd(NO 3) 2 w HNO 3 0,5 mol/l. Certyfikat Roztwór standardowy ortofosforanów 1000 mg/l 29. PO 3-4, KH 2PO 4 w wodzie. Certyfikat Roztwór standardowy glinu 1000 mg/l Al, Al(NO 3) 3 w HNO 3 0,5 mol/l, Certyfikat Roztwór standardowy glinu 1000 mg/l Al w 2-5% HNO3. Certyfikat 32. Roztwór standardowy miedzi 1000 mg/l Cu, Cu(NO 3) 2 w HNO 3 0,5 mol/l Certyfikat op.=500ml 5 ICC op.=500ml op.=100ml op.=500ml 2 ICC op.=500ml 1 ICC op.=500ml op.=100ml op.=100ml op.=100ml 1 WC-CN-10X- 1 op.=500ml op.=500ml 2 ICC op.=500ml op.=500ml 4 ICC op.=500ml op.=100ml op=100ml op.=100ml 6 AA01N-1 op=100ml op.=100ml 1 20

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy odczynników chemicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

ZZ/328/2014 Katowice, 31 marca 2014 r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

ZZ/328/2014 Katowice, 31 marca 2014 r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ ZZ/328/2014 Katowice, 31 marca 2014 r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wg Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice PT-OŚ/ /2013 Katowice, dnia 10.09.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: Odbiór i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/56 /2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/56 /2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/56 /2011 Katowice 2011.10.10 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę n/w DOSTAWA polielektrolitu

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/33 /2013 Katowice 2013-11-13 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/33 /2013 Katowice 2013-11-13 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/33 /2013 Katowice 2013-11-13 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: Dostawy 40 ton wodnego roztworu

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę regałów jezdnych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Przedmiot umowy. 2. Usługi wymiany i montaŝu objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w warsztacie Wykonawcy:. Termin i sposób wykonania

Wzór umowy. Przedmiot umowy. 2. Usługi wymiany i montaŝu objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w warsztacie Wykonawcy:. Termin i sposób wykonania Wzór umowy Załącznik nr 3- ZAPO/AZ/04/02/2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Kod CPV: Dostawa części zamiennych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 1.....

Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 1..... Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 Załącznik do ZAPO/ 3 / 02 /2014 zawarta w dniu...2014 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20 ZAPO/AZ/ 68 /12/2011 Katowice 2011-12-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; następujący:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa narybku węgorza obsadowego w ilości 540 kg.

Dostawa narybku węgorza obsadowego w ilości 540 kg. Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa narybku węgorza obsadowego

Bardziej szczegółowo

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury.

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury. ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice 2011-04-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: Dostawę w 2011 roku fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ OG/328/2011 Katowice, dnia 13.06.2011 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ dot.: postępowania Nr OG/322/28/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach TR/288/ 494 /2011 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach Kod CPV: 77211600-8 Sadzenie drzew 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew ZAPROSZENIE Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/ZOS/266/2014 Katowice, dnia 5 września 2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Dostawa nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu) w ilości 8,00 ton - utleniacza do wody przeznaczonej do spoŝycia

Dostawa nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu) w ilości 8,00 ton - utleniacza do wody przeznaczonej do spoŝycia Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa nadmanganianu potasu (manganianu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3- ZAPO/36/09/2014. Wzór umowy 2..

Załącznik nr 3- ZAPO/36/09/2014. Wzór umowy 2.. Załącznik nr 3- ZAPO/36/09/2014 Wzór umowy zawarta w dniu... 2014 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. - I grupa: budynek dyrekcji GPW S.A. Katowice ul. Wojewódzka 19 ( 31 osób )

TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. - I grupa: budynek dyrekcji GPW S.A. Katowice ul. Wojewódzka 19 ( 31 osób ) TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: usługę szkolenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY TP-026/29/772/2015 Katowice, 12 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/ 37/09/2014 Katowice, dnia 19 września 2014 ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk Dom Pomocy Społecznej 07-221 Brańszczyk ul. Jana Pawła II 65 Brańszczyk, dnia 02.07.2010r ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO SPORZĄDZENIA OFERTY PRZETARGOWEJ NA: Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2009/2010 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/34/11/2013 Katowice, 02.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

ZAPO/AZ/34/11/2013 Katowice, 02.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 ZAPO/AZ/34/11/2013 Katowice, 02.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco: Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej.

Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termal S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego zamówienie realizowane na warunkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy- ZP-07/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo