GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice"

Transkrypt

1 Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Część I Część II Dostawy chemicznych materiałów odniesienia. Dostawy odczynników gotowych. Kod CPV: odczynniki laboratoryjne Nr postępowania: OG/322/57/2011 Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.... ZATWIERDZAM Katowice, lipiec

2 I. Informacje ogólne. 1. Nazwa zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, adres: Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: zł, wpłacono w całości tel.: , fax: , 2. Przedmiot zamówienia: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Część I Dostawy chemicznych materiałów odniesienia. Część II Dostawy odczynników gotowych. Kod CPV: odczynniki laboratoryjne 3. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Wewnętrzny Regulamin Przetargowy Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). 4. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. KaŜdy wykonawca moŝe przedłoŝyć tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie odrzucona. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równowaŝnych. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 11. Zebranie wykonawców zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. II. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w 2011 roku dla wszystkich laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Część I Dostawy chemicznych materiałów odniesienia. Część II Dostawy odczynników gotowych. Kod CPV: odczynniki laboratoryjne 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Dostawy chemicznych materiałów odniesienia. Kod CPV: Odczynniki laboratoryjne 1.1. Część I przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy w 2011 roku chemicznych materiałów odniesienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz warunkami dostawy określonymi we wzorze umowy dla części I przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia r., kaŝdorazowo po wywołaniu, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko loco do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice Dostawy realizowane będą na podstawie owego lub faksowego wywołania zamawiającego z 21 dniowym wyprzedzeniem z podaniem terminu, ilości i rodzaju produktu dostarczanego w danej partii Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii kartę charakterystyki według najnowszego obowiązującego wzoru. Kartę charakterystyki sporządzoną w języku polskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Karta charakterystyki musi być sporządzona przez producenta chemicznego materiału odniesienia. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej karty charakterystyki w języku polskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej wystawionej przez producenta chemicznego materiału odniesienia karty charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii certyfikat jakości/certyfikat analizy. Certyfikat jakości/certyfikat analizy sporządzony w języku polskim lub angielskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. 2

3 Certyfikat jakości/certyfikat analizy musi być wystawiony przez producenta chemicznego materiału odniesienia. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego certyfikatu jakości/certyfikatu analizy w języku polskim lub angielskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnego wystawionego przez producenta chemicznego materiału odniesienia certyfikatu jakości/certyfikatu analizy Data trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu winna być umieszczona w widocznym miejscu na kaŝdym opakowaniu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy Zamawiający nie dopuszcza innych wielkości opakowań, niŝ wskazane w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić moŝliwość sprawdzenia kaŝdej partii dostawy w chwili jej przyjmowania pod względem zgodności ilości dostarczanych w danej partii produktów z wywołaniem zamawiającego i fakturą lub dowodem dostawy oraz umoŝliwić sprawdzenie kompletności wymaganych wraz z dostawą dokumentów, a takŝe umoŝliwić sprawdzenie trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu z wymaganiami zamawiającego. Zamawiający dla kaŝdej partii dostawy nie przyjmie produktów dostarczanych niezgodnie z wywołaniem zamawiającego w zakresie rodzaju jak i ilości oraz nie posiadających wszystkich wymaganych wraz z dostawą dokumentów. Zamawiający dla kaŝdej partii dostawy nie przyjmie produktów, których termin trwałości będzie krótszy niŝ 12 miesięcy od daty dostawy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych opakowań po zuŝytych produktach oraz zwrotu pobranej kaucji za opakowania produktów Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany zaoferowanych chemicznych materiałów odniesienia na równowaŝne w trakcie realizacji dostaw. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Dostawy odczynników gotowych. Kod CPV: Odczynniki laboratoryjne 2.1. Część II przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy odczynników gotowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami dostawy określonymi we wzorze umowy dla części II przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia r., kaŝdorazowo po wywołaniu, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko loco do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice Dostawy realizowane będą na podstawie owego lub faksowego wywołania zamawiającego z 21 dniowym wyprzedzeniem z podaniem terminu, ilości i rodzaju produktu dostarczanego w danej partii Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii kartę charakterystyki według najnowszego obowiązującego wzoru. Kartę charakterystyki sporządzoną w języku polskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Karta charakterystyki musi być sporządzona przez producenta odczynnika gotowego. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej karty charakterystyki w języku polskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej wystawionej przez producenta odczynnika gotowego karty charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii certyfikat jakości/certyfikat analizy. Certyfikat jakości/certyfikat analizy sporządzony w języku polskim lub angielskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Certyfikat jakości/certyfikat analizy musi być wystawiony przez producenta odczynnika gotowego. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego certyfikatu jakości/certyfikatu analizy w języku polskim lub angielskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnego wystawionego przez producenta odczynnika gotowego certyfikatu jakości/certyfikatu jakości Data trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu winna być umieszczona w widocznym miejscu na kaŝdym opakowaniu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy Zamawiający nie dopuszcza innych wielkości opakowań, niŝ wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 3

4 2.9. Wykonawca musi zapewnić moŝliwość sprawdzenia kaŝdej partii dostawy w chwili jej przyjmowania pod względem zgodności ilości dostarczanych w danej partii produktów z wywołaniem zamawiającego i fakturą lub dowodem dostawy oraz umoŝliwić sprawdzenie kompletności wymaganych wraz z dostawą dokumentów, a takŝe umoŝliwić sprawdzenie trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu z wymaganiami zamawiającego. Zamawiający dla kaŝdej partii dostawy nie przyjmie produktów dostarczanych niezgodnie z wywołaniem zamawiającego w zakresie rodzaju jak i ilości oraz nie posiadających wszystkich wymaganych wraz z dostawą dokumentów. Zamawiający dla kaŝdej partii dostawy nie przyjmie produktów, których termin trwałości będzie krótszy niŝ 12 miesięcy od daty dostawy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych opakowań po zuŝytych produktach oraz zwrotu pobranej kaucji za opakowania produktów Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany zaoferowanych chemicznych materiałów odniesienia na równowaŝne w trakcie realizacji dostaw. III. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: Część I: od daty podpisania umowy do r. Część II: od daty podpisania umowy do r. IV. Warunki i kryteria oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców. 1. Zamawiający dopuszcza do udziału w niniejszym postępowaniu wykonawców, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 1.4 nie podlegają wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych przez wykonawców oświadczeniach i dokumentach. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, a takŝe dokumentów potwierdzających zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być podpisane przez kaŝdy podmiot. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złoŝone przez kaŝdy podmiot. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złoŝone przez kaŝdy podmiot. 4

5 5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, jeŝeli nie wynika to z dokumentu rejestrowego. 6. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 7. Parafowany wzór umowy właściwy dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia. UWAGA: W przypadku składania oferty na: 7.1 część I naleŝy załączyć parafowany wzór umowy dla części I przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem cenowym załącznikiem nr 1 do SIWZ 7.2 część II naleŝy załączyć parafowany wzór umowy dla części II przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem cenowym załącznikiem nr 2 do SIWZ VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczeń i dokumentów, a takŝe wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu ( ) Przesłany faksem dokument naleŝy przesłać niezwłocznie za pośrednictwem poczty. 2. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym i wzoru umowy (dla kaŝdej części). Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a takŝe zamieści na stronie internetowej. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia, a takŝe zamieści na stronie internetowej i będzie ono wiąŝące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłuŝeniu terminu składania ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej. 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Małgorzata Narloch - fax: VII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla Części I: 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - dla Części II: 1 400,00zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia r o godzinie 9: Wadium moŝe być wnoszone w jednej z następujących form: - pieniądzu, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. nr z dopiskiem Wadium na przetarg numer postępowania OG/322/57/2011. Wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne, jeŝeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. Prosimy o podanie numeru rachunku, na które naleŝy zwrócić wadium. 6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej naleŝy złoŝyć w formie oryginału w kasie głównej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, Katowice, ul. Wojewódzka 19. Potwierdzona kopia w/w dokumentu powinna być załączona do oferty. 5

6 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być podpisane przez upowaŝnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umoŝliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 9. Zamawiający dokona niezwłocznego zwrotu wadium jeŝeli: - upłynął termin związania ofertą, - zawarto umowę, - zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - którego oferta została odrzucona. 11. JeŜeli wadium zostało wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego jeŝeli: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. VIII. Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia, a treść złoŝonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania firmy. Zamawiający zaleca, by wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane przez osoby upowaŝnione do podpisania oferty. Zamawiający zaleca, aby wykonawca wszystkie strony oferty przeszył sznurkiem oraz zakleił i opieczętował pieczęcią firmową lub zalakował. 3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być dodatkowo zaopatrzone w tłumaczenie na język polski potwierdzone, na kaŝdej stronie, przez wykonawcę. W przypadku gdy wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być, na kaŝdej stronie, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu. 4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w podwójnej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice, ul. Wojewódzka 19 i posiadać następujące oznaczenia: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Część oraz Nie otwierać przed godziną 9:30 dnia r. Koperta wewnętrzna oprócz powyŝszych oznaczeń powinna dodatkowo zawierać dane adresowe wykonawcy. 5. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złoŝone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, Ŝe koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem: ZMIANA lub WYCOFANIE 6

7 6. Zamawiający informuje, Ŝe oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.), jeśli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania, nie zastrzegł, Ŝe nie mogą być udostępnione. Stosowne zastrzeŝenie wykonawca winien złoŝyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Nazwy dokumentów w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników graficznie wyróŝnione, a dokumenty stanowiące informacje zastrzeŝone winny być np.: a/ spięte i włoŝone w oddzielną, nieprzezroczystą okładkę, b/ opisane na okładce, c/ wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę. 8. Zamawiający informuje, Ŝe wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty naleŝy składać w: Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów Spółka Akcyjna, Katowice, ul. Wojewódzka 19, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-14: Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina dostarczenia (wpisane na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki na wskazany adres zamawiającego. 3. W przypadku osobistego składania ofert, oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 52 B, V piętro, w godzinach od 7:30 do 14: Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 9:00. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 5. Zamawiający otworzy oferty w: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Katowice, ul. Wojewódzka 19, sala konferencyjna Nr 58 w dniu r. o godzinie 9: Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności. 7. W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający prześle mu w/w informacje, które zostały odczytane podczas otwarcia ofert. XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty. Cena oferty, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, winna zostać opracowana z uwzględnieniem wymagań podanych w Rozdziale II SIWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia. Wycenę oferty naleŝy dokonać wg produktów wskazanych w formularzu cenowym właściwym dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia. Cenę oferty, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, naleŝy obliczyć poprzez określenie cen jednostkowych netto poszczególnych produktów, a następnie przemnoŝenie ich przez wymaganą ilość. Do obliczonej w ten sposób wartości netto naleŝy doliczyć podatek VAT i wpisać wartość brutto dla poszczególnych produktów. Wartość netto oraz wartość brutto poszczególnych produktów naleŝy zsumować i wpisać w podsumowaniu formularza cenowego. Obliczoną w ten sposób cenę, dla kaŝdej części zamówienia, naleŝy wpisać jako łączną cenę realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia. Cenę oferty naleŝy podać w PLN. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, oraz wszelkie pozostałe koszty, np.: koszty transportu, opakowania, utylizacji opakowań wymagających utylizacji i inne. Wyklucza się moŝliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ dokonywane będą w złotych polskich. Wyklucza się moŝliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 7

8 XII. Opis oceny ofert oraz kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 1. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, zamawiający moŝe Ŝądać wyjaśnień od wykonawców dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający, dla kaŝdej części, będzie się kierował następującym kryterium: Kryterium - cena - stanowi 100% wagi 3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, dla kaŝdej części, będzie stosował wyłącznie zasady i kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. UWAGA: JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert, dla kaŝdej części, według poniŝszych zasad: Ocena pod względem kryterium ceny polega na: a/ ustaleniu oferty o najniŝszej proponowanej cenie brutto, b/ porównaniu proponowanej ceny brutto kolejnych ofert z ofertą o najniŝszej proponowanej cenie brutto i przydzieleniu odpowiedniej liczby punktów wg wzoru: Pc = (Cn : Co) x 100p. gdzie: Cn oznacza cenę brutto oferty najtańszej Co oznacza cenę brutto oferty badanej Pc oznacza wartość punktową wg kryterium ceny 5. Uwzględniając powyŝsze kryterium zamawiający, dla kaŝdej części, przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Wewnętrznym Regulaminie Przetargowym zamawiającego, spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uznana została za najkorzystniejszą. 6. Wykonawcy, których oferty, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, zostaną uznane za prawidłowe i zgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostaną wpisani na listę kwalifikowanych dostawców dla realizacji dostaw właściwych dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, niezwłocznie zawiadomi wszystkich uczestników biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 2. Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa ramowa na warunkach określonych we właściwym, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, wzorze umowy. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie później niŝ dzień przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia są zobowiązani przedłoŝyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie np. umowę konsorcjum. Umowa konsorcyjna musi zawierać: określenie celu gospodarczego, przedsiębiorców odpowiedzialnych za złoŝoną ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji (lider), zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres nie krótszy niŝ czas realizacji przedmiotu zamówienia, wykluczenie moŝliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 4. JeŜeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe 8

9 zachodzi konieczność uniewaŝnienia postępowania z przyczyn, o których mowa w Wewnętrznym Regulaminie Przetargowym zamawiającego. XIV. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XV. Wzór umowy. 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z właściwym wzorem umowy. 2. Wzory umów, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, po upływie terminu do składania ofert nie podlegają negocjacjom i złoŝenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów wzorów umów wykonawca moŝe zgłosić w sposób zgodny z rozdz. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na dostawy przedmiotu zamówienia, niŝ w dniu złoŝenia oferty. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie zamawiającego, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku uznania, iŝ podjęte działania mogą doprowadzić do uszczerbku interesu prawnego, wykonawca moŝe wnieść do Zarządu Spółki pisemne zaŝalenie. ZaŜalenie wnosi się w terminie 3 dni od powzięcia przez wykonawcę wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia zaŝalenia. XVII ZastrzeŜenia. Zarząd Spółki moŝe w kaŝdym czasie podjąć decyzję o zamknięciu przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert. XVIII. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 1. Opis przedmiotu zamówienia Części I - Formularz cenowy dla części I 2. Opis przedmiotu zamówienia Części II - Formularz cenowy dla części II 3. Wzór umowy dla Części I przedmiotu zamówienia. 4. Wzór umowy dla Części II przedmiotu zamówienia. 5. Formularz ofertowy. 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 9

10 Załącznik nr 5 do SIWZ... (pieczęć firmowa wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego według Wewnętrznego regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Część I Dostawy chemicznych materiałów odniesienia. Część II Dostawy odczynników gotowych. Kod CPV: odczynniki laboratoryjne WYKONAWCA:... (pełna nazwa firmy)... (adres firmy) (telefon)... (fax)... NIP..., REGON... Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania Części I przedmiotu zamówienia tj.: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną cenę: Wartość netto :...zł, (słownie...) Wartość brutto:...zł, (słownie...) Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do r. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania Części II przedmiotu zamówienia tj.: Dostawy odczynników gotowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną cenę: Wartość netto :...zł, (słownie...) Wartość brutto:...zł, (słownie...) Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do r. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. 10

11 Ponadto oświadczamy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami szczegółowymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeŝeń. 2. Będziemy związani ofertą w czasie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się podpisać umowę na realizację zamówienia w terminie zaproponowanym przez zamawiającego o treści zgodnej z załączonym, parafowanym wzorem. 3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe. Oferta zawiera...stron ponumerowanych w kolejności ułoŝenia, w tym...załączników. Wykaz załączników dołączamy do niniejszego Formularza ofertowego data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 11

12 Załącznik nr 6 do SIWZ... (pieczęć firmowa wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia i odczynników gotowych z podziałem na części: Kod CPV: odczynniki laboratoryjne Część I... Część II... Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentuję spełnia niŝej określone wymagania: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 12

13 Załącznik nr 3 do SIWZ/ Wzór umowy dla części I przedmiotu zamówienia WZÓR U M O W Y NR OG/326/ /2011 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego ,00zł wpłacono w całości, zwanym dalej "Zamawiającym", które reprezentuje:.. a......, które reprezentuje: o następującej treści: 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego wyborem złoŝonej przez Wykonawcę oferty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, tj.: Dostawy chemicznych materiałów odniesienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany dostarczanych chemicznych materiałów odniesienia na równowaŝne w trakcie realizacji dostaw Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia r., kaŝdorazowo po wezwaniu, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko loco do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice. 2. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą kaŝdorazowo na podstawie wywołania Zamawiającego, na: . lub faks:., z 21 dniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem z podaniem terminu, ilości i nazwy produktu dostarczanego w danej partii. 3. Osobą odpowiedzialną za wywołanie dostaw jest p. Dorota Dygoń, p. Magdalena Perkosz. 4. PowyŜsze dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Osobami upowaŝnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są: p. Dorota Dygoń, p. Magdalena Perkosz. 6. Osobami upowaŝnionymi ze strony Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy są: Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii kartę charakterystyki według najnowszego obowiązującego wzoru. Kartę charakterystyki sporządzoną w języku polskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Karta charakterystyki musi być sporządzona przez producenta chemicznego materiału odniesienia. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej karty charakterystyki w języku polskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej wystawionej przez producenta chemicznego materiału odniesienia karty charakterystyki. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii certyfikat jakości/certyfikat analizy. Certyfikat jakości/certyfikat analizy sporządzony 13

14 w języku polskim lub angielskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Certyfikat jakości/certyfikat analizy musi być wystawiony przez producenta chemicznego materiału odniesienia. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego certyfikatu jakości/certyfikatu analizy w języku polskim lub angielskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnego, wystawionego przez producenta chemicznego materiału odniesienia, certyfikatu jakości/certyfikatu analizy. 3. Data trwałości kaŝdego produktu winna być umieszczona w widocznym miejscu na kaŝdym opakowaniu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 4. Zamawiający nie dopuszcza innych wielkości opakowań, niŝ wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 5. Brak dokumentów wymienionych w 3 ust.1 i 2 umowy powodować będzie, Ŝe Zamawiający nie odbierze partii dostawy. 6. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy z wszystkimi wymaganymi dokumentami traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia moŝliwości sprawdzenia kaŝdej partii dostawy w chwili jej przyjmowania pod względem zgodności ilości dostarczanych w danej partii produktów z wywołaniem Zamawiającego i fakturą lub dowodem dostawy oraz zapewnienia moŝliwości sprawdzenia kompletności wymaganych wraz z dostawą dokumentów. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia moŝliwości sprawdzenia trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu z wymaganiami Zamawiającego. 3. Zamawiający, dla kaŝdej partii dostawy, nie przyjmie produktów dostarczanych niezgodnie z wywołaniem Zamawiającego w zakresie ilości, producenta, nazwy, numeru katalogowego oraz nie posiadających wszystkich wymaganych wraz z dostawą dokumentów. 4. Zamawiający, dla kaŝdej partii dostawy, nie przyjmie produktów, których termin trwałości będzie krótszy niŝ 12 miesięcy od daty dostawy. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1, 3 i 4 umowy Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 6. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1, 3 i 4 umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty spełniające wymagania Zamawiającego w wymaganych ilościach wraz z dokumentami wskazanymi w 3 ust.1 i 2 umowy w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty wyznaczonej w wywołaniu. 7. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w 1, 3 i 4 umowy traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości dostarczanych produktów na zgodność z wymaganiami określonymi w 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1 umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty spełniające wymagania Zamawiającego w wymaganych ilościach wraz z dokumentami wskazanymi w 3 ust.1 i 2 umowy w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty zgłoszonej reklamacji. 3. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w 1 i 3 umowy traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy. 4. Wyklucza się przenoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu wad jakościowych - reklamacji wnoszonych przez Zamawiającego, na podmioty nie będące stronami niniejszej umowy Wartość niniejszej umowy wynosi: a) netto. zł, słownie :..zł. b) brutto.. zł słownie :.zł. 2. Cena powyŝsza wynika ze złoŝonej przez Wykonawcę oferty w ramach przetargu nieograniczonego z dnia. 3. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie odebrać od Zamawiającego wszystkie puste opakowania wymagające utylizacji po produktach stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami kart charakterystyki. 4. Wartość umowy nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. 14

15 5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego Zamawiający ma obowiązek dokonania przelewu zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 2. Podstawą zapłaty za dostarczone produkty odpowiadające wymaganiom określonym w 1, 3 i 4 niniejszej umowy będą faktury VAT wystawiane oddzielnie po kaŝdej dostarczonej partii produktów do miejsca dostawy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kaucję za opakowania zwrotne. NaleŜność za kaucję musi być wyspecyfikowana na fakturze wraz z określeniem jakiego produktu i opakowania dotyczy. 4. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 5. Strony umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć odpowiednią fakturę Wykonawcy o naliczone kary Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - 10% wartości umownej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 2. Zamawiający moŝe obciąŝyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3% wartości partii dostawy brutto za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. Naliczanie kar rozpoczyna się od następnego dnia od wyznaczonego w wywołaniu. 3. W przypadku opóźnienia trwającego dłuŝej jak 14 dni lub w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.1 umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości dostawy objętej umową. 2. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu określonego w 9 ust.1 umowy Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na dostawy przedmiotu zamówienia, niŝ w dniu złoŝenia oferty. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. W sprawach nie regulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy i wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Chemiczne materiały odniesienia. ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA : 15

16 Załącznik nr 2 do SIWZ/ Wzór umowy dla części II przedmiotu zamówienia WZÓR U M O W Y NR OG/326/ /2011 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego ,00zł wpłacono w całości, zwanym dalej "Zamawiającym", które reprezentuje:.. a......, które reprezentuje: o następującej treści: 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego wyborem złoŝonej przez Wykonawcę oferty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, tj.: Dostawy odczynników gotowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany dostarczanych odczynników gotowych na równowaŝne w trakcie realizacji dostaw Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia r., kaŝdorazowo po wezwaniu, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko loco do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice. 2. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą kaŝdorazowo na podstawie wywołania Zamawiającego, na: . lub faks:., z 21 dniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem z podaniem terminu, ilości i nazwy produktu dostarczanego w danej partii. 3. Osobą odpowiedzialną za wywołanie dostaw jest p. Dorota Dygoń, p. Magdalena Perkosz. 4. PowyŜsze dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Osobami upowaŝnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są: p. Dorota Dygoń, p. Magdalena Perkosz. 6. Osobami upowaŝnionymi ze strony Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy są: Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii kartę charakterystyki według najnowszego obowiązującego wzoru. Kartę charakterystyki sporządzoną w języku polskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Karta charakterystyki musi być sporządzona przez producenta odczynnika gotowego. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej karty charakterystyki w języku polskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnej wystawionej przez producenta odczynnika gotowego karty charakterystyki. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć przy dostawie dla kaŝdego dostarczanego produktu w danej partii certyfikat jakości/certyfikat analizy. Certyfikat jakości/certyfikat analizy sporządzony 16

17 w języku polskim lub angielskim naleŝy przedłoŝyć w formie pisemnej. Certyfikat jakości/certyfikat analizy musi być wystawiony przez producenta odczynnika gotowego. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego certyfikatu jakości/certyfikatu analizy w języku polskim lub angielskim. Zamawiający nie przyjmie produktu nie posiadającego aktualnego, wystawionego przez producenta odczynnika gotowego, certyfikatu jakości/certyfikatu analizy. 3. Data trwałości kaŝdego produktu winna być umieszczona w widocznym miejscu na kaŝdym opakowaniu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 4. Zamawiający nie dopuszcza innych wielkości opakowań, niŝ wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 5. Brak dokumentów wymienionych w 3 ust.1 i 2 umowy powodować będzie, Ŝe Zamawiający nie odbierze partii dostawy. 6. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy z wszystkimi wymaganymi dokumentami traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia moŝliwości sprawdzenia kaŝdej partii dostawy w chwili jej przyjmowania pod względem zgodności ilości dostarczanych w danej partii produktów z wywołaniem Zamawiającego i fakturą lub dowodem dostawy oraz zapewnienia moŝliwości sprawdzenia kompletności wymaganych wraz z dostawą dokumentów. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia moŝliwości sprawdzenia trwałości kaŝdego dostarczanego w danej partii produktu z wymaganiami Zamawiającego. 3. Zamawiający, dla kaŝdej partii dostawy, nie przyjmie produktów dostarczanych niezgodnie z wywołaniem Zamawiającego w zakresie ilości, producenta, nazwy, numeru katalogowego oraz nie posiadających wszystkich wymaganych wraz z dostawą dokumentów. 4. Zamawiający, dla kaŝdej partii dostawy, nie przyjmie produktów, których termin trwałości będzie krótszy niŝ 12 miesięcy od daty dostawy. 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1, 3 i 4 umowy Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 6. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1, 3 i 4 umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty spełniające wymagania Zamawiającego w wymaganych ilościach wraz z dokumentami wskazanymi w 3 ust.1 i 2 umowy w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty wyznaczonej w wywołaniu. 7. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w 1, 3 i 4 umowy traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości dostarczanych produktów na zgodność z wymaganiami określonymi w 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w 1 umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty spełniające wymagania Zamawiającego w wymaganych ilościach wraz z dokumentami wskazanymi w 3 ust.1 i 2 umowy w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty zgłoszonej reklamacji. 3. Produkt dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w 1 i 3 umowy traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.2 umowy. 4. Wyklucza się przenoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu wad jakościowych - reklamacji wnoszonych przez Zamawiającego, na podmioty nie będące stronami niniejszej umowy Wartość niniejszej umowy wynosi: a) netto. zł, słownie :..zł. b) brutto.. zł słownie :.zł. 2. Cena powyŝsza wynika ze złoŝonej przez Wykonawcę oferty w ramach przetargu nieograniczonego z dnia. 3. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie odebrać od Zamawiającego wszystkie puste opakowania wymagające utylizacji po produktach stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami kart charakterystyki. 4. Wartość umowy nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. 17

18 5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego Zamawiający ma obowiązek dokonania przelewu zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 2. Podstawą zapłaty za dostarczone produkty odpowiadające wymaganiom określonym w 1, 3 i 4 niniejszej umowy będą faktury VAT wystawiane oddzielnie po kaŝdej dostarczonej partii produktów do miejsca dostawy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kaucję za opakowania zwrotne. NaleŜność za kaucję musi być wyspecyfikowana na fakturze wraz z określeniem jakiego produktu i opakowania dotyczy. 4. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 5. Strony umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć odpowiednią fakturę Wykonawcy o naliczone kary Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - 10% wartości umownej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 2. Zamawiający moŝe obciąŝyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3% wartości partii dostawy brutto za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. Naliczanie kar rozpoczyna się od następnego dnia od wyznaczonego w wywołaniu. 3. W przypadku opóźnienia trwającego dłuŝej jak 14 dni lub w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z sankcjami przewidzianymi w 8 ust.1 umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości dostawy objętej umową. 2. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu określonego w 9 ust.1 umowy Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na dostawy przedmiotu zamówienia, niŝ w dniu złoŝenia oferty. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. W sprawach nie regulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy i wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Odczynniki gotowe. ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA : 18

19 Załącznik nr 1 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy dla Części I przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CHEMICZNE MATERIAŁY ODNIESIENIA Certyfikowany matrycowy materiał odniesienia - woda powierzchniowa - metale (Spectrapure Standards AS Oslo, Norway) Materiały odniesienia kontroli jakości do analizy wody zawierający m. in. - As 10,1 ug/l, Ba 120 ug/l, K 7,5 mg/l, Na 40 ug/l, Sb 5,2 ug/l, Se 10,7 ug/l, Zn 586 ug/l 3. Twardość - IPE-HARD-002-AV Nr katalogowy Jedn. Ilość SPS-SW 1 op.=6x50ml 1 ERM - CA011 op.=250ml 1 IPE-HARD- 002-AV amp=20ml 5 4. Mieszanina trihalometanów M-TRI-PAK op.=5x1ml 3 5. Całkowity chlor pozostały 1000 ug/ml w wodzie WC-TRC-10X- 10ML op.=10 ml mętność, zakres 1-20 NTU zestaw 10 amp QCL-250TP op=10amp. 4 Wzorzec standardowy XVI (21 pierwiastków 7. HNO3) 100 mg/l m.in.. Sb, As, Se, Zn Roztwór standardowy antymonu 1000mg/l Sb, 8. Sb 2O 3 w HCl. Certyfikat Roztwór standardowy antymonu 1000 µg/ml Sb, 9. Sb 2O 3 w HCl. Certyfikat Roztwór standardowy arsenu 1000 mg/l As, 10. H 3AsO 4 w HNO 3 0,5 mol/l Certyfikat Roztwór standardowy arsenu 1000 µg/ml As, 11. H 3AsO 4 w HNO 3 0,5 mol/l Certyfikat 12. Roztwór standardowy azotanów 1000 mg/l NO3-, NaNO 3 w wodzie. Certyfikat Roztwór standardowy azotanów w wodzie do 13. chromatografii jonowej 1000 ug/ml NO - 3. Certyfikat op.=100ml op.=100ml 1 AA02H-1 op.=100ml op.=100ml 1 AA03S-1 op.=100ml op.=500ml 4 ICC op.=500ml 2 Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto 19

20 14. Roztwór standardowy azotynów 1000 mg/l NO2-, NaNO 2 w wodzie, Certyfikat Roztwór standardowy azotynów w wodzie do 15. chromatografii jonowej 1000 ug/ml NO - 2. Certyfikat. Roztwór standardowy baru 1000 mg/l Ba, BaNO3 16. w HNO 3 0,5 mol/l Certyfikat Roztwór standardowy chlorków 1000 mg/l Cl, 17. NaCl w H 2O, Certyfikat R-r standardowy chlorków (Cl-) w wodzie do 18. chromatografii jonowej 1000 ug/ml Cl, Certyfikat. Roztwór standardowy chlorynów do 19. chromatografii jonowej 1000ug/ml ClO - 2. Certyfikat Roztwór standardowy cynku 1000 mg/l Zn, 20. Zn(NO 3) 2 w HNO 3 0,5 mol/l Certyfikat 21. Roztwór standardowy chromu 1000 mg/l Cr, Cr(NO 3) 3 w HNO 3 0,5 mol/l Cetryfikat 22. Roztwór standardowy cyjanków 1000 mg/l CN-, K2[Zn(CN) 4] Cetryfikat 23. Roztwór standardowy cyjanków 1000 µg/ml CN-, ze śladową zawartością NaOH. Certyfikat Roztwór standardowy fluorków 1000 mg/l F, NaF 24. w wodzie, Certyfikat R-r standardowy fluorków w wodzie do 25. chromatografii jonowej 1000 ug/ml F -, Certyfikat. Roztwór standardowy jonu amonowego mg/l NH + 4, NH 4Cl w wodzie. Certyfikat Roztwór standardowy jonu amonowego w 27. wodzie do chromatografii jonowej 1000 ug/ml NH + 4. Certyfikat Roztwór standardowy kadmu 1000 mg/l Cd, 28. Cd(NO 3) 2 w HNO 3 0,5 mol/l. Certyfikat Roztwór standardowy ortofosforanów 1000 mg/l 29. PO 3-4, KH 2PO 4 w wodzie. Certyfikat Roztwór standardowy glinu 1000 mg/l Al, Al(NO 3) 3 w HNO 3 0,5 mol/l, Certyfikat Roztwór standardowy glinu 1000 mg/l Al w 2-5% HNO3. Certyfikat 32. Roztwór standardowy miedzi 1000 mg/l Cu, Cu(NO 3) 2 w HNO 3 0,5 mol/l Certyfikat op.=500ml 5 ICC op.=500ml op.=100ml op.=500ml 2 ICC op.=500ml 1 ICC op.=500ml op.=100ml op.=100ml op.=100ml 1 WC-CN-10X- 1 op.=500ml op.=500ml 2 ICC op.=500ml op.=500ml 4 ICC op.=500ml op.=100ml op=100ml op.=100ml 6 AA01N-1 op=100ml op.=100ml 1 20

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo