Ó KA SZPITALNE Ó KO SZPITALNE TYP MEDI LUX 410 SW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ó KA SZPITALNE Ó KO SZPITALNE TYP MEDI LUX 410 SW"

Transkrypt

1 Ó KO SZPITALNE TYP MEDI LUX 410 SW dodatkowe sterowanie w barierce bocznej (opcja) Cena od 4 434,00 dodatkowe sterowanie no ne (opcja) Specjalistyczne ³ó ko szpitalne przeznaczone dla oddzia³ów intensywnej opieki medycznej. Wersja mobilna oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach. ó ko z pe³nym sterowaniem elektrycznym. Regulacje: wysokoœci segmentu pleców i uda oraz funkcja Anty i Trendelenburga realizowane s¹ za pomoc¹ pilota przewodowego i/ lub panelu centralnego. Dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, CPR (równie mechaniczny), pozycja antyszokowa. Konstrukcja ³ó ka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Czterosegmentowe le e wype³nione jest p³yt¹ laminatow¹ przeziern¹ dla promieni RTG. Uk³ad jezdny z ko³em kierunkowym wyposa ony zosta³ w blokadê centraln¹. Barierki boczne dzielone poruszaj¹ siê wraz z segmentami le a. Podwozie ³ó ka obudowano tworzywem ABS. Powierzchnie ³ó ka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne. Wymiary zewnêtrzne: 980 x mm (lub inne) Uchwyt rêki, uchwyt pompy Regulacja wysokoœci: mm (lub inna) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne Przed³u enie le a: 150 mm (lub inne, opcja) Materac dopasowany do wymiarów le a Przechy³y wzd³u ne: +/- 17 Wype³nienie le a: tworzywo ABS Pó³ka na poœciel Pó³ka na kasetê RTG Regulacja segmentu podudzia: 35 Sygna³ informuj¹cy o braku hamulca Noœnoœæ: 230 kg (mo liwa wiêksza) Dodatkowe sterowanie no ne Œrednica kó³ jezdnych: 150 mm Pi¹te ko³o zwiêkszaj¹ce mobilnoœæ ³ó ka ó ko typ Medi Lux SW wystêpuje równie w wersji z przechy³ami bocznymi. Dostêpne kolory laminatu - wype³nienia szczytów i barierek: 82

2 Ó KO SZPITALNE TYP MEDI LUX 410 PLAST ³ó ko w pozycji Trendelenburga Cena od 4 896,00 precyzyjny system wa enia (opcja) Specjalistyczne ³ó ko szpitalne przeznaczone dla oddzia³ów intensywnej opieki medycznej. Wersja mobilna oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach. ó ko z pe³nym sterowaniem elektrycznym. Regulacje: wysokoœci segmentu pleców i uda oraz funkcja Anty i Trendelenburga realizowane s¹ za pomoc¹ pilota przewodowego i/ lub panelu centralnego. Regulacja wysokoœci mo e opcjonalnie odbywaæ siê za pomoc¹ sterowania no nego. Dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, CPR (równie mechaniczny), pozycja antyszokowa. Konstrukcja ³ó ka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Czterosegmentowe le e wype³nione jest odejmowaln¹ p³yt¹ z tworzywa ABS. Uk³ad jezdny z ko³em kierunkowym wyposa ony zosta³ w blokadê centraln¹. Szczyty i barierki boczne wykonano z tworzywa ABS. Barierki boczne dzielone, poruszaj¹ siê wraz z segmentami le a. Podwozie ³ó ka obudowano tworzywem ABS. Powierzchnie ³ó ka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne. Wymiary zewnêtrzne: 980 x mm (lub inne) Uchwyt rêki, uchwyt pompy Regulacja wysokoœci: mm (lub inna) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne Przed³u enie le a: 150 mm (lub inne, opcja) Materac dopasowany do wymiarów le a Przechy³y wzd³u ne: +/- 17 Le e przezierne dla promieni RTG Pó³ka na poœciel Pó³ka na kasetê RTG Regulacja segmentu podudzia: 35 Sygna³ informuj¹cy o braku hamulca Noœnoœæ: 230 kg (mo liwa wiêksza) Dodatkowe sterowanie no ne Œrednica kó³ jezdnych: 150 mm Pi¹te ko³o zwiêkszaj¹ce mobilnoœæ ³ó ka ó ko typ Medi Lux Plast wystêpuje równie w wersji z przechy³ami bocznymi. Dostêpne kolory laminatu - wype³nienia szczytów i barierek: 83

3 Ó KO SZPITALNE TYP MEDI LUX 410 S tunel kasety RTG Cena od 4 115,00 Autoregresja ruch wsteczny segmentów pleców i uda podczas regulacji, Autokontur równoczesna regulacja segmentów pleców i uda Specjalistyczne ³ó ko szpitalne przeznaczone dla oddzia³ów intensywnej opieki medycznej. Wersja mobilna oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach. ó ko z pe³nym sterowaniem elektrycznym. Regulacje: wysokoœci segmentu pleców i uda oraz funkcja Anty i Trendelenburga realizowane s¹ za pomoc¹ pilota przewodowego i/ lub panelu centralnego. Dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, CPR (równie mechaniczny), pozycja antyszokowa. Konstrukcja ³ó ka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Czterosegmentowe le e jest wype³nione p³yt¹ laminatow¹, przeziern¹ dla promieni RTG. Uk³ad jezdny z ko³em kierunkowym zosta³ wyposa ony w blokadê centraln¹. Szczyty i barierki boczne wykonano ze stali kwasoodpornej. Szczyty wype³niono p³yt¹ z laminatu, dostêpn¹ w ró nych kolorach. Chromowane barierki boczne sk³adaj¹ siê wzd³u ramy le a. Podwozie ³ó ka obudowano tworzywem ABS. Powierzchnie ³ó ka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne. Wymiary zewnêtrzne: 980 x mm (lub inne) Uchwyt rêki, uchwyt pompy Regulacja wysokoœci: mm (lub inna) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne Przed³u enie le a: 150 mm (lub inne, opcja) Materac dopasowany do wymiarów le a Przechy³y wzd³u ne: +/- 17 Wype³nienie le a: tworzywo ABS Pó³ka na poœciel Pó³ka na kasetê RTG Regulacja segmentu podudzia: 35 Sygna³ informuj¹cy o braku hamulca Noœnoœæ: 230 kg (mo liwa wiêksza) Dodatkowe sterowanie no ne Œrednica kó³ jezdnych: 150 mm Pi¹te ko³o zwiêkszaj¹ce mobilnoœæ ³ó ka ó ko typ Medi Lux S wystêpuje równie w wersji z przechy³ami bocznymi. Dostêpne kolory laminatu - wype³nienia szczytów i barierek: 84

4 Ó KO SZPITALNE TYP MEDI S Cena od 3 308,00 NOVA - wersja na kolumnach Cena od 2 355,00 najwy sza pozycja le a Elektryczne ³ó ko Medi S przeznaczone jest do szpitalnej opieki medycznej. Regulacje: wysokoœci segmentu pleców i uda realizowane s¹ elektrycznie za pomoc¹ pilota przewodowego i/ lub panelu centralnego. Segment podudzia oraz pozycja Anty i Trendelenburga realizowane s¹ mechanicznie za pomoc¹ sprê yny gazowej z blokad¹. Dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur. Funkcja CPR realizowana jest mechanicznie. Konstrukcja ³ó ka wykonana zosta³a z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Czterosegmentowe le e wype³niono odejmowalnym tworzywem ABS. Uk³ad jezdny z ko³em kierunkowym wyposa ony zosta³ w blokadê centraln¹. Szczyty i barierki boczne wykonane s¹ ze stali kwasoodpornej. Szczyty wype³niono p³yt¹ z laminatu, dostêpn¹ w ró nych kolorach. Chromowane barierki boczne sk³adaj¹ siê wzd³u ramy le a. Podwozie ³ó ka obudowane jest tworzywem ABS. Powierzchnie ³ó ka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne. Wymiary zewnêtrzne: 960 x mm (lub inne) Uchwyt rêki, uchwyt pompy Regulacja wysokoœci: mm (lub inna) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne Przed³u enie le a: 150 mm (lub inne, opcja) Materac dopasowany do wymiarów le a Przechy³y wzd³u ne: +12 /- 16 Pó³ka na kasetê RTG Pi¹te ko³o zwiêkszaj¹ce mobilnoœæ ³ó ka Pó³ka na poœciel Regulacja segmentu podudzia: 35 Noœnoœæ: 180 kg (mo liwa wiêksza) Œrednica kó³ jezdnych: 150 mm (lub inna) ó ko typ Medi S wystêpuje równie w wersji hydraulicznej oraz pe³nej elektrycznej. Dostêpne kolory laminatu - wype³nienia szczytów i barierek: 85

5 Ó KO SZPITALNE TYP MEDI T MEDI T ³ó ko w pozycji anty - trendelenburga Cena od 1 316,00 MEDI T ³ó ko w pozycji Trendelenburga Proste ³ó ko rehabilitacyjne z przeznaczeniem dla oddzia³ów szpitalnych. ó ko o sta³ej wysokoœci le a, wyposa one w funkcjê przechy³ów wzd³u nych. Regulacja segmentów le a oraz przechy³ów wzd³u nych realizowana za pomoc¹ sprê yny gazowej z blokad¹, regulacja segmentu podudzia realizowana za pomoc¹ mechanizmu zapadkowego. Funkcja CPR segmentu pleców i uda realizowana jest mechanicznie za pomoc¹ dÿwigni oznaczonej na czerwono (opcja). W naro ach le a znajduj¹ siê tuleje do mocowania wysiêgnika oraz wieszaka kroplówki. Konstrukcja ³ó ka zosta³a wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo, czterosegmentowe le e wype³niono metalow¹ siatk¹. Uk³ad jezdny tworz¹ cztery ko³a z indywidualn¹ blokad¹. Szczyty i barierki boczne wykonano ze stali wêglowej lakierowanej proszkowo. Barierki boczne wyposa one zosta³y w funkcjê bezpiecznego sk³adania wzd³u ramy le a. Odejmowane szczyty wype³niono p³yt¹ z laminatu, dostêpn¹ w ró nych kolorach. Powierzchnie ³ó ka odporne s¹ na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne. Wymiary zewnêtrzne: 920 x mm (lub inne) Uchwyt rêki Wysokoœæ le a: 500 mm (lub inna) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne Materac dopasowany do wymiarów le a Pó³ka na poœciel Regulacja segmenty podudzia: 35 Centralna blokada kó³ Przechy³y wzd³u ne: +12 /-15 Szczyty ze stali kwasoodpornej lub chromowanej Noœnoœæ: 180 kg (mo liwa wiêksza) Porêcze ze stali kwasoodpornej lub chromowanej Œrednica kó³ jezdnych: 125 mm (lub inna) Dostêpne kolory laminatu - wype³nienia szczytów i barierek: 86

6 Ó KO SZPITALNE TYP KLASIK L 410 Cena od 1 018,00 KLASIK LUX 410 ³ó ko z le em wype³nionym metalow¹ siatk¹ Cena od 706,00 Cena od 706,00 KLASIK 410 ³ó ko w wersji, w której rama szczytów i nogi stanowi¹ ca³oœæ Proste ³ó ko rehabilitacyjne z przeznaczeniem dla oddzia³ów szpitalnych, domów pomocy spo³ecznej jak równie do domu chorego. ó ko o sta³ej wysokoœci le a z mechaniczn¹ regulacj¹ segmentu pleców, uda i podudzia. Funkcja CPR realizowana mechanicznie (opcja). W naro ach le a znajduj¹ siê tuleje do mocowania wysiêgnika rêki, wieszaka kroplówki oraz ramy ortopedycznej. Konstrukcja ³ó ka wykonana zosta³a z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Czterosegmentowe le e wype³niono metalow¹ siatk¹, opcjonalnie siatkê mo na zast¹piæ odejmowalnym tworzywem ABS. Uk³ad jezdny stanowi¹ ko³a z indywidualn¹ blokad¹. Szczyty wykonane zosta³y ze stali wêglowej lakierowanej proszkowo. Szczyty wype³nione s¹ p³yt¹ z laminatu, dostêpn¹ w ró nych kolorach. Powierzchnie ³ó ka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne. Wymiary zewnêtrzne: 920 x mm (lub inne) Uchwyt rêki Wysokoœæ le a: 500 mm (lub inna) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne Materac dopasowany do wymiarów le a Pó³ka na poœciel Regulacja segmentu podudzia: 35 Podwójna rama ortopedyczna Noœnoœæ: 180 kg (mo liwa wiêksza) Indywidualna blokada kó³ Œrednica kó³ jezdnych: 125 mm (lub inna) Szczyty ze stali kwasoodpornej lub chromowanej Porêcze ze stali kwasoodpornej lub chromowanej Barierki boczne Dostêpne kolory laminatu - wype³nienia szczytów i barierek: 87

7 Ó KO SZPITALNE DLA DZIECI TYP KIDS TR KIDS TR dwustronny peda³ no ny u³atwiaj¹cy opuszczanie porêczy bocznych ³ó eczka Cena od 1 270,00 KIDS TR ³ó ko w wersji z zaokr¹glonymi naro nikami ó ko szpitalne KIDS TR przeznaczone jest dla dzieciêcych oddzia³ów szpitalnych. ó ko o mechanicznej regulacji wysokoœci le a, wyposa one w funkcjê przechy³ów wzd³u nych. Dwusegmentowe le e wykonane z metalowej siatki montowanej na sta³e. Regulacja segmentu pleców realizowana jest za pomoc¹ mechanizmu zapadkowego, funkcja CPR mechanicznie. W naro ach le a znajduj¹ siê tuleje do mocowania wieszaka kroplówki. Konstrukcjê ³ó ka wykonano z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Uk³ad jezdny tworz¹ cztery podwójne ko³a z tworzywa wyposa one w indywidualn¹ blokadê. Szczyty i barierki boczne wykonane s¹ ze stalowych rurek i prêtów lakierowanych proszkowo. Barierki boczne posiadaj¹ trzystopniow¹ regulacjê wysokoœci. Opuszczanie barierek odbywa siê przy pomocy dwustronnego peda³u no nego. Powierzchnie ³ó ka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne. Wymiary zewnêtrzne: 950 x mm (lub inne) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne Wysokoœæ le a: mm (lub inna) Materac dopasowany do wymiarów le a Wysokoœæ ca³kowita: mm (mo liwa inna) Wysiêgnik z uchwytem rêki Regulacja segmentu pleców: do 70 Pó³ka/ kosz na drobne rzeczy pacjenta Przechy³y wzd³u ne: +/- 12 ó ko bez regulacji wysokoœci le a Noœnoœæ: 80 kg (mo liwa wiêksza) Szczyty wype³nione p³yt¹ z laminatu Œrednica kó³ jezdnych: 75 mm / 100 mm/ 125 mm (lub inna) Dostêpne kolory szczytów i barierek: 88

8 Ó KO SZPITALNE DLA DZIECI TYP KIDS KIDS ³ó ko dla dzieci z le em dwusegmentowym. Podstawa ³ó ka wyposa ona w dwa blokowane ko³a oraz w dwie stopki Cena od 976,00 Dodatkowa pó³ka/ kosz na drobne rzeczy ma³ego Pacjenta ó ko szpitalne KIDS przeznaczone jest dla najm³odszych pacjentów oddzia³ów szpitalnych. ó ko ze sta³¹ wysokoœci¹ le a. Wersja podstawowa ³ó ka posiada le e jednosegmentowe z mo liwoœci¹ regulacji przechy³u wzd³u nego, tak by dziecko nie le a³o zupe³nie na p³asko. Opcjonalnie ³ó eczko mo e posiadaæ le e dwusegmentowe, regulacja segmentu pleców realizowana jest za pomoc¹ mechanizmu zapadkowego. W naro ach le a znajduj¹ siê tuleje do mocowania wieszaka kroplówki. Konstrukcjê ³ó ka wykonano z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Le e wype³nione zosta³o metalow¹ siatk¹ lakierowan¹ proszkowo. Uk³ad jezdny tworz¹ cztery podwójne ko³a z tworzywa wyposa one w indywidualn¹ blokadê. Szczyty i barierki boczne wykonane s¹ ze stalowych rurek i prêtów lakierowanych proszkowo. Barierki boczne posiadaj¹ trzystopniow¹ regulacjê wysokoœci. Pod le em ³ó eczka znajduje siê pó³ka/ koszyk przeznaczona na drobne rzeczy pacjenta. Powierzchnie ³ó ka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne. Wymiary zewnêtrzne: 760 x mm (lub inne) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne Wysokoœæ le a: 700 mm (lub inna) Materac dopasowany do wymiarów le a Wysokoœæ ca³kowita: mm (mo liwa inna) Wysiêgnik z uchwytem rêki Regulacja segmentu le a : 45 (mo liwa wiêksza) Szczyty wype³nione p³yt¹ z laminatu Noœnoœæ: 75 kg (mo liwa wiêksza) ó ko z regulacj¹ wysokoœci Œrednica kó³ jezdnych: 75 mm / 100 mm/ 125 mm (lub inna) Dostêpne szczytów i barierek: 89

9 SZAFKI PRZY Ó KOWE Ó KOSZAFKA SZPITALNE TYP TYP 316MEDI S Szafka przy³ó kowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo Blat boczny posiada regulacjê wysokoœci i k¹ta nachylenia (opcja) Szuflada i drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym, otwierane jedno lub dwustronnie Cztery ko³a jezdne z blokad¹ Dodatkowa pó³ka na obuwie Szeroka gama kolorystyczna 46 x 41 x 95 cm (lub inne) Cena od 496,00 z blatem bocznym od 251,00 bez blatu bocznego SZAFKA TYP 314 Szafka przy³ó kowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo Blat boczny wspomagany sprê yn¹ gazow¹ posiada regulacjê wysokoœci i pochylenia Szuflada i drzwiczki otwierane jedno lub dwustronnie Cztery ko³a jezdne z blokad¹ Szeroka gama kolorystyczna 52 x 40 x 85 cm (lub inne) Ó KO SZAFKA SZPITALNE TYP Szl TYP201 MEDI S Cena od 696,00 z blatem bocznym od 315,00 bez blatu bocznego Szafka przy³ó kowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo Blat boczny posiada tylko regulacjê wysokoœci Szuflada i drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym, otwierane jedno lub dwustronnie Cztery ko³a jezdne z blokad¹ nie pozostawiaj¹ce œladów bie nika Szeroka gama kolorystyczna 42x42x80cm Cena od 229,00 Ó KO SZAFKA SZPITALNE TYP Szl TYP 201o MEDI S Szafka przy³ó kowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo Laminowany blat boczny chowany w obrysie szafki Regulacja wysokoœci oraz k¹ta nachylenia, wspomagana mechanizmem sprê ynowym Szuflada i drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym, otwierane jedno lub dwustronnie Cztery ko³a jezdne z blokad¹ 59,5 x 41,5 x 94,5 cm Cena od 502,00 90

10 MATERACE PRZECIWODLE YNOWE MATERACE PIANKOWE Materace do ³ó ek szpitalnych wykonane z wysokogatunkowej pianki. Materace sk³adaj¹ siê z jednego, dwóch, trzech lub czterech segmentów. W zale noœci od potrzeb klienta materace wyposa one s¹ w odpowiednio dobrany pokrowiec. Pokrowce s¹ szyte z tkanin paroprzepuszczalnych-oddychaj¹cych, zmywalnych, nie przepuszczaj¹cych p³ynów, odpornych na œrodki dezynfekcyjne, wysok¹ temperaturê prania. Pokrowce zamykane s¹ na suwak, rzep lub troki wg yczenia u ytkownika. PRZECIWODLE YNOWY MATERAC PIANKOWY TYPU SEMA/ SEMA PLUS Materac jedno lub dwustronnie nacinany, wersja ze wzmocnionymi krawêdziami zwiêkszaj¹cymi komfort pacjenta. Materac SEMA Materac SEMA PLUS Cena od 150,00 Cena od 219,00 PRZYK ADOWE POZOSTA E RODZAJE MATERACY PIANKOWYCH STANDARD Cena od 129,00 CLINIC Cena od 248,00 OMEGA Cena od 145,00 LATEX Cena od 260,00 MATERACE DO OPIEKI D UGOTERMINOWEJ Model M.300PU M.500 M.550 Air mikrootworowy opcja opcja opcja Wy³ogi O O O Komory g³ówne Komory poprzeczne Wymiary le a [cm] 90 x x x 200 Pompa P.22 opcja opcja opcja Przewody do pod³¹czenia z pomp¹ opcja O O Pokrowiec Pó³przepuszczalny Membranowy mambramed Membranowy mambramed Stabilny zag³ówek - O O Zawór reanimacyjny CPR - O O Funkcja transportowa - - O Cena od 280,00 od 360,00 od 360,00 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 DOSTÊPNE MODELE POMP DO MATERACY P.supra Cena od 88,00 P.lux 2/ P.lux 3 Cena od 118,00 P.dyna 2/ P.dyna 3 Cena od 172,00 P.dynaBest Cena od 239,00 91

11 Ó KA REHABILITACYJNE Ó KO REHABILITACYJNE TYP HANA 411 LUX Cena od 1 586,00 HANA wersja z pozycj¹ anty- i Trendelenburga Cena od 1 368,00 Cena od 2 717,00 HANA wersja podstawowa bez przechy³ów wzd³u nych ó ko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej wykonanej z litego drewna. Jego przeznaczeniem s¹ oddzia³y rehabilitacyjne, domy pomocy spo³ecznej oraz bezpoœrednio dom chorego. Konstrukcja ³ó ka zosta³a oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach. ó ko z pe³nym sterowaniem elektrycznym. Regulacja wysokoœci oraz segmentów le a odbywa siê za pomoc¹ si³owników elektrycznych, sterowanych pilotem przewodowym, natomiast regulacja segmentu podudzia realizowana jest za pomoc¹ sprê yn gazowych z blokad¹. Dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, CPR (równie mechaniczny), pozycja antyszokowa. Rama ³ó ka wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. ó ko HANA 411 Lux posiada czterosegmentowe le e wype³nione odejmowalnym tworzywem ABS oraz uk³ad jezdny z ko³em kierunkowym wyposa ony w blokadê centraln¹. Regulowane w pionie, drewniane barierki boczne zintegrowane s¹ z obudow¹. Podwozie ³ó ka obudowane jest tworzywem ABS. Powierzchnie ³ó ka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne. Wymiary zewnêtrzne: 960 x mm (lub inne) Uchwyt rêki Regulacja wysokoœci: mm (lub inna) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne Przechy³y wzd³u ne: +/- 17 (opcja) Materac dopasowany do wymiarów le a Kr¹ ki odbojowe w naro ach ³ó ka Dodatkowy blat do posi³ków Regulacja segmentu podudzia: 35 Noœnoœæ: 180 / 230 kg (mo liwa wiêksza) Œrednica kó³ jezdnych: 125 lub 150 mm Przyk³adowe szczyty ³ó ka w obudowie drewnianej b³êkit zieleñ mahoñ pastelowy ró turkus 92

12 Ó KA REHABILITACYJNE Ó KO REHABILITACYJNE TYP GAMA 911 TR system bezpiecznych barierek bocznych Cena od 1 395,00 ³ó ko elektryczne sterowane pilotem ó ko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej z przeznaczeniem dla oddzia³ów rehabilitacyjnych, domów pomocy spo³ecznej, jak równie do domu chorego. ó ko z pe³nym sterowaniem elektrycznym. Konstrukcja ³ó ka wykonana zosta³a z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Obudowê konstrukcji noœnej wykonano z litego drewna. ó ko GAMA 911 TR posiada czterosegmentowe le e wype³nione drewnianymi sprê ystymi listwami. Regulacje: wysokoœci, przechy³ów wzd³u nych, segmentu pleców i uda odbywaj¹ siê za pomoc¹ si³owników elektrycznych sterowanych pilotem. Regulacja segmentu podudzia realizowana jest za pomoc¹ mechanizmu zapadkowego. ó ko posiada system regulowanych w pionie bezpiecznych barierek bocznych. System ten zabezpiecza koñczyny pacjenta przed przypadkowym z³o eniem siê barierki. Metalowe czêœci konstrukcji ³ó ka polakierowano proszkowo. Powierzchnie ³ó ka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne. Wymiary zewnêtrzne: 960 x mm (lub inne) Uchwyt rêki Wysokoœæ le a: mm (lub inna) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne Przechy³y wzd³u ne: + /- 16 Dodatkowy blat do posi³ków Materac dopasowany do wymiarów le a Kr¹ ki odbojowe w naro ach ³ó ka Regulacja segmentu podudzia: 35 Wype³nienie le a: laminat, metalowa siatka, Noœnoœæ: 180 kg (mo liwa wiêksza) tworzywo ABS Œrednica kó³ jezdnych: 125 lub 150 mm Przyk³adowe szczyty ³ó ka w obudowie drewnianej: pastelowy ró b³êkit zieleñ mahoñ 93

13 Ó KA REHABILITACYJNE Ó KO REHABILITACYJNE TYP SARA 409 wersja ³ó ka bez barierek bocznych Cena od 837,00 wersja ³ó ka z barierkami bocznymi opuszczonymi pod ramê le a ó ko rehabilitacyjne w obudowie wykonanej z litego drewna. Powszechnie stosowane na oddzia³ach rehabilitacyjnych, w domach pomocy spo³ecznej oraz bezpoœrednio w domu chorego. ó ko o sta³ej wysokoœci z mechaniczn¹ regulacj¹ segmentów le a. Regulacja: segmentu pleców, uda i podudzia odbywa siê za pomoc¹ mechanizmu zapadkowego. Rama ³ó ka wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Standardowo segmenty le a wype³nione s¹ metalow¹ siatk¹. Opcjonalnie wype³nieniem le a mo e byæ tworzywo ABS lub p³yta z laminatu. Drewniane barierki boczne zintegrowane z obudow¹ s¹ regulowane w pionie. W naro ach le a znajduj¹ siê tuleje do mocowania wysiêgnika rêki, wieszaka kroplówki oraz ramy ortopedycznej. Powierzchnie ³ó ka odporne s¹ na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne. Wymiary zewnêtrzne: 960 x mm (lub inne) Uchwyt rêki Wysokoœæ le a: 500 mm (lub inna) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne Materac dopasowany do wymiarów le a Kr¹ ki odbojowe w naro ach ³ó ka Regulacja segmentu podudzia: 35 Dodatkowy blat do posi³ków Noœnoœæ: 180 kg (mo liwa wiêksza) Wype³nienie le a: tworzywo ABS/ laminat Œrednica kó³ jezdnych: 125 lub 150 mm Przyk³adowe szczyty ³ó ka w obudowie drewnianej b³êkit zieleñ mahoñ pastelowy ró turkus 94

14 SZAFKI PRZY Ó KOWE SZAFKA TYP 411 Szafka przy³ó kowa wykonana z p³yty meblowej Szuflada i drzwiczki otwierane jedno lub dwustronnie (opcja) Cztery ko³a jezdne z blokad¹ 42 x 42 x 80 cm (lub inne) Cena od 110,00 Ó KOSZAFKA SZPITALNE TYP TYP 412MEDI S Szafka przy³ó kowa wykonana z p³yty meblowej Dodatkowy obrotowy blat boczny do spo ywania posi³ków Szuflada i drzwiczki otwierane jedno lub dwustronnie (opcja) Cztery ko³a jezdne z blokad¹ 52x42x80cm Cena od 180,00 Ó KOSZAFKA SZPITALNE TYP TYP 313MEDI S Szafka przy³ó kowa wykonana z p³yty meblowej, z blatem bocznym posiadaj¹cym regulacjê wysokoœci i k¹ta nachylenia Szuflada i drzwiczki otwierane jedno lub dwustronnie (opcja) Dodatkowa pó³ka na obuwie wykonana z metalowej siatki Cztery ko³a nie pozostawiaj¹ce œladów bie nika Szeroka gama kolorystyczna 62x42x92cm Cena od 480,00 Ó KO STOLIK SZPITALNE TYP TYP 410 MEDI S Stolik wykonany z profili stalowych lakierowanych proszkowo Blat stolika wykonany z p³yty meblowej Cztery ko³a, w tym dwa z blokad¹ 70 x 40 x 80 cm (lub inne) Opcje: - regulacja wysokoœci blatu - regulacja k¹ta nachylenia blatu - dodatkowy sta³y blat Cena od 104,00 95

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/72/2015 Rzeszów, 17.07.2015 r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów Do: Wykonawców WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

ZP/UR/72/2015 Rzeszów, 17.07.2015 r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów Do: Wykonawców WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ZP/UR/72/2015 Rzeszów, 17.07.2015 r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów Do: Wykonawców WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 Dotyczy postępowania: ZP/UR/72/2015 Dostawa aparatury

Bardziej szczegółowo

Novera 4A, 3A, 1A. Wielofunkcyjne łóżka szpitalne

Novera 4A, 3A, 1A. Wielofunkcyjne łóżka szpitalne Novera 4A, 3A, 1A Wielofunkcyjne łóżka szpitalne Novera 4A Dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające łóżko przed uderzeniami (opcja) Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka

Bardziej szczegółowo

Solido 2S. Szczyt owalny (opcja)

Solido 2S. Szczyt owalny (opcja) Łóżka szpitalne Solido 2S Szczyt owalny (opcja) Materac M-18 Standardowo leże wypełnione odejmowaną metalową kratką Centralna blokada kół, jedno z blokadą kierunkową (opcja) Wysuwana półka do odkładania

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12

Łóżko rehabilitacyjne LR-12 Łóżko rehabilitacyjne LR-12 LR- 12 Przeznaczenie Łóżko przeznaczone jest do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób. Budowa standardowa Ramy leża

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżko rehabilitacyjne Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Pilot przewodowy Łóżko rehabilitacyjne w wersji elektrycznej Wyjmowany szczyt nóg PL19.1

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżko rehabilitacyjne Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Pilot przewodowy Łóżko rehabilitacyjne w wersji elektrycznej Wyjmowany szczyt nóg PL19.1

Bardziej szczegółowo

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 Kraków, 16.06.2017 r. DZP.271-214/2017 Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 WYJA NIENIA TRE CI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów. Wałbrzych 16.11.2015 r Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn Dostawa wyposażenia dla Centrum Diagnostyki kobiet i noworodków (znak: ZP/PN/MDŚ-19/2015) Zamówienie jest częścią projektu pn.,,mały DolnoŚlązak

Bardziej szczegółowo

WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie

WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie Załącznik nr 1 do SIWZ WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie ŁóŜka szpitalne, szafki przyłóŝkowe Oddział psychiatryczny nr 1 1. ŁóŜko na sale chorych szt. 26 Konstrukcja wykonana

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dn r.

Gliwice, dn r. Gliwice, dn. 11.04.2016r. WYJAŚNIENIA II DO SIWZ Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu p/t Łóżka i szafki przyłóżkowe na OINK wpłynęły wnioski wykonawców o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/444/2009 załącznik nr 1 do SIWZ

WSS5/EP/444/2009 załącznik nr 1 do SIWZ Część I Łóżeczko dziecięce z materacykiem Łóżko dziecięce z materacykiem szt. 2 - przeznaczone dla dzieci o wzroście do 120cm - wykonane z profili stalowych - pokryte lakierem proszkowym, odpornym na promienie

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane. PN/22SM/04/2009 Załącznik nr 5. Pakiet nr 1 poz. 1. Spełnia

Parametry wymagane. PN/22SM/04/2009 Załącznik nr 5. Pakiet nr 1 poz. 1. Spełnia PN/22SM/04/2009 Załącznik nr 5 Pakiet nr 1 poz. 1 Parametry wymagane Wózek do przewoŝenia chorych w pozycji leŝącej Wymiary leŝa: 1. - szerokość 64 70 cm; - długość 142-150 cm. 2. MoŜliwość regulowania

Bardziej szczegółowo

1. ŁóŜka szpitalne - szt 20

1. ŁóŜka szpitalne - szt 20 Załącznik nr: CPV 9000-6 Meble medyczne. ŁóŜka szpitalne - szt 0 /NIE /NIE I ŁóŜka szpitalne fabrycznie nowe Wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia LeŜe łóŝka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa wyposaŝenia tj. kompletów barierek bocznych zabezpieczających

Bardziej szczegółowo

STO Y OPERACYJNE. ELEKTRO-HYDRAULICZNY MOBILNY STÓ OPERACYJNY SERII MOT 6000 MODEL z napêdem awaryjnym. Model Cena od ,00

STO Y OPERACYJNE. ELEKTRO-HYDRAULICZNY MOBILNY STÓ OPERACYJNY SERII MOT 6000 MODEL z napêdem awaryjnym. Model Cena od ,00 ELEKTRO-HYDRAULICZNY MOBILNY STÓ OPERACYJNY SERII MOT 6000 MODEL 601 120 z napêdem awaryjnym sterowanie na kolumnie sto³u pi¹te ko³o kierunkowe sterowane elektrycznie Model 601 120 Cena od 29 500,00 pilot

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych ofertę przetargową

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12 FAMED ŻYWIEC Spółka z o.o.

Łóżko rehabilitacyjne LR-12 FAMED ŻYWIEC Spółka z o.o. OPIS WYROBU Łóżko rehabilitacyjne LR- FAMED ŻYWIEC Spółka z o.o. Zastosowanie Łóżko rehabilitacyjne LR- przeznaczone jest do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania, monitorowania

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-08/16 Załącznik Nr 7

AE/ZP-27-08/16 Załącznik Nr 7 AE/ZP-27-08/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakietach Nr 1-4 2. 6. Pakiet Nr 1 - Wózki do przewożenia chorych Nazwa z szerokim materacem handlowa oferowanego

Bardziej szczegółowo

wózki do przewozu pacjentów LAMA CAMEL ELEFANT

wózki do przewozu pacjentów LAMA CAMEL ELEFANT wózki do przewozu pacjentów LAMA CAMEL ELEFANT Lama Wózek przeznaczony do transportu pacjentów wewnątrz szpitala Podstawowa konfiguracja: Konstrukcja wózka wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem

Bardziej szczegółowo

LP-05.0 LP łóżka rehabilitacyjne LP- LP-

LP-05.0 LP łóżka rehabilitacyjne LP- LP- łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP-01.3 LP- LP- 05 01 Przeznaczenie Łóżko przeznaczone jest do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób. Budowa łóżka

Bardziej szczegółowo

Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP-01.3 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Wyjmowana siatka metalowa Łóżko rehabilitacyjne LP-05 Poręcz boczna Łóżko

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010.

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Załącznik nr 3. ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Pakiet nr 1: Wózki szpitalne różne długość całkowita:

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 9. I. Urządzenie do przenoszenia chorych 1 szt. Wózek do przewożenia chorych 1szt. III. Waga najazdowa do ważenia chorych - 2 szt

Pakiet nr 9. I. Urządzenie do przenoszenia chorych 1 szt. Wózek do przewożenia chorych 1szt. III. Waga najazdowa do ważenia chorych - 2 szt Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-40/15 Załącznik nr 1.9 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 9 I. Urządzenie do przenoszenia chorych 1 szt II. Wózek do przewożenia chorych 1szt III. Waga najazdowa

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dn. 19.10.2012 r. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa

Częstochowa, dn. 19.10.2012 r. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa Częstochowa, dn. 19.10.2012 r. WSZYSCY WYKONAWCY dot. przetargu nieograniczonego: dostawa:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik do oferty Grupa 6 poz 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiot: łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym 10 szt Nazwa i typ: Producent: Rok produkcji: 2015 Lp

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 XVI.227 /44 / 2014 Gorlice 16.04.2014r. Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Sprawa 31/2014. Postępowanie na dostawę Łóżek rehabilitacyjnych, ortopedycznych szafek przyłóżkowych

Bardziej szczegółowo

Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP-01.3. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP-01.3. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP-01.3 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Wyjmowana siatka metalowa Łóżko rehabilitacyjne LP-05 Wyjmowany szczyt nóg

Bardziej szczegółowo

ŁÓŻKA DLA ODDZIAŁÓW INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ VIGO DUO (LE-12), VIGO TRIO (LE-13), VIGO QUATTRO (LE-14)

ŁÓŻKA DLA ODDZIAŁÓW INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ VIGO DUO (LE-12), VIGO TRIO (LE-13), VIGO QUATTRO (LE-14) POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŁÓŻKA DLA ODDZIAŁÓW INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ VIGO DUO (LE-12), VIGO TRIO (LE-13), VIGO QUATTRO (LE-14) KORZYŚCI DLA PACJENTA:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ

Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ Górzno, dnia 08 lipca 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie Górzno 63 64-120 Krzemieniewo Do Wszystkich Wykonawców dot. postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

przetargu nieograniczonego nr TP 231/3/PN/212/2011 łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe

przetargu nieograniczonego nr TP 231/3/PN/212/2011 łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe Kontakt: Koszalin, 23.09.2011 r. Centrala (94) 34 88-400 Sekretariat (94) 34 88 151 Dyrektor (94) 34 88 102 Dział Jakości i Marketingu (94) 34 88 380 Fax (94) 34 88 103 e-mail: ewelina@swk.med.pl http

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu na Dostawę łóżek szpitalnych. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-4/16 Kraków, 16 lutego 2016 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:..

Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:.. Znak sprawy: 30/BZLR/ZP/2016 Załącznik nr 1 do umowy ZP/BP/./2016 Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:.. Adres: Tel. i fax:.. Zamawiający: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów granicznych / odcinających /

Zestawienie parametrów granicznych / odcinających / Załącznik nr 1 do pisma z dnia 12.08.2011r. znak: SZP-2910-9(28/ZP/11)-11(1 ) Zestawienie parametrów granicznych / odcinających / Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 2 segmentowym szt.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UBIEGA SIĘ O DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ, ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT UBIEGA SIĘ O DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ, ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORG- WB.3710/25-2014/6880/14 Szczecin, dnia 11.06.2014 r. Według rozdzielnika www.szpital-zdroje.szczecin.pl Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Elektryczne łóżko szpitalne NANO. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Elektryczne łóżko szpitalne NANO. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Elektryczne łóżko szpitalne NANO www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Elektryczne łóżko szpitalne NANO ze sterowaniem Zalety Kolumnowe łóżko szpitalne

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-12(3)-EFK/16 Poznań, dnia 08.03.2016 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 3 Znak Sprawy FDZP/20/13 - Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmioru zamówienia strona 1 z 22 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIE NR 3

PAKIET NR 3 Znak Sprawy FDZP/20/13 - Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmioru zamówienia strona 1 z 22 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIE NR 3 Znak Sprawy FDZP/20/13 - Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmioru zamówienia strona 1 z 22 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIE NR 3 Wszystkie urządzenia sprzęt, aparatura medyczna nowe nieużywane roku produkcji

Bardziej szczegółowo

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE LP-05, LP-01.3, LP-01.4, LP-01.5

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE LP-05, LP-01.3, LP-01.4, LP-01.5 ŁÓŻKA REHABILITACYJNE LP-05, LP-01.3, LP-01.4, ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LP-05 Przeznaczenie łóżek Łóżka LP-05, LP-01.3, LP-01.4 i przeznaczone są do do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania,

Bardziej szczegółowo

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE ŁÓŻKA REHABILITACYJNE OFERTA 2015 1. Łóżka regulowane mechanicznie: Aries LUX 02: cena brutto 1 495 zł Łóżko szpitalne w obudowie drewnianej z czterema poręczami o regulowanej wysokości, dwudzielne leże,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Kraków, 12 lutego 2016r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-2/16 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa łóżek szpitalnych" ODPOWIEDZI NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pawluczyk. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Andrzej Pawluczyk. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik do oferty Grupa 7 poz. 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiot: łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym 10 szt. Nazwa i typ: Producent: Rok produkcji: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE SHOP WALL

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE SHOP WALL WYPOSA ENIE SKEPÓW AKCESORIA MEBOWE SHOP WA 2010 SHOP WA panele, listwy, wsuwki strona 2 Panel MDF SW600 SW600A SW600B SW600C SW600D SW600E SW600F SUR SZA KO WSN BUK BIA GRU 122 p yta MDF laminowana gr.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Do wykonawców biorących udział w niżej wskazanym postępowaniu Odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE. Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE. Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Załącznik nr 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE Ilość: 5 Producent: Model/Typ: Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: Lp. Wyszczególnienie parametru technicznego Wymagane

Bardziej szczegółowo

Gorlice dnia r. XVI/227/76/12 Odpowiedzi na zapytania

Gorlice dnia r. XVI/227/76/12 Odpowiedzi na zapytania XVI/227/76/12 Odpowiedzi na zapytania Gorlice dnia 18.12.2012 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego Oddziału Neurologicznego oraz ZOL, Nr sprawy: 90/2012. Łóżko rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

łóżka FALCON CONDOR HAWK

łóżka FALCON CONDOR HAWK łóżka FALCON CONDOR 1 2 NOWATORSKA KONSTRUKCJA Projektując nasze wyroby wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych pracowników konstruktorów, technologów, handlowców. Proces projektowania zawsze przebiega

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Łóżko 2 segmentowe 4 szt Szerokość całkowita: max. 960 mm Długość całkowita: 2150 mm Wysokość leża od podłogi: max. 500 mm Konstrukcja łóżka wykonana z profili

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW SHOP WALL

WYPOSA ENIE SKLEPÓW SHOP WALL WYPOSA ENIE SKEPÓW SHOP WA 2009 SHOP WA strona 2 panele, listwy, wsuwki Panel MDF z wsuwkami (komplet) art. SW600 art. SW600A art. SW600B art. SW600C art. SW600D art. SW600E art. SW600F SUR SZA KO WSN

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik do oferty Grupa 7 poz. 5 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot: łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi 2 szt. Nazwa i typ: Producent: Rok produkcji: 2014/2015 Lp. PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

łóżka porodowe LM-01.3 LM-01.5 LM-01.0

łóżka porodowe LM-01.3 LM-01.5 LM-01.0 łóżka porodowe Wp-09 LM-01.4 LM- 01 Łóżka porodowe LM-01.4,,, Przeznaczenie Łóżka porodowe przeznaczone są dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych, we wszystkich etapach porodu, to znaczy:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Zadanie 1. Załącznik 2 do SIWZ. Podatek VAT. Wartość netto. Cena brutto. Nr katalogowy. Producent

Formularz cenowy. Zadanie 1. Załącznik 2 do SIWZ. Podatek VAT. Wartość netto. Cena brutto. Nr katalogowy. Producent Zadanie 1 L.p. Nazwa wyrobu Ilość 1. Łóżko - dwusegmentowe 5 szt. Dane techniczne: długość: krążki odbojowe szerokość: wysokość przodu i tyłu łóżka wysokość od podłogi do leżyska wysokość ruchomej barierki

Bardziej szczegółowo

Łóżka dla OIT. LE-12 VIGO 2 z układem ważenia LE-13 VIGO 3. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.

Łóżka dla OIT. LE-12 VIGO 2 z układem ważenia LE-13 VIGO 3. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com. Łóżka dla IT LE-12 VIG 2 z układem ważenia LE-13 VIG 3 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżka dla IT LE-12 LE-13 Korzyści dla służb techniczych

Bardziej szczegółowo

Łóżka porodowe LM-01.4 LM-01.0 LM-01.3 LM Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Łóżka porodowe LM-01.4 LM-01.0 LM-01.3 LM Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Łóżka porodowe LM-01.3 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżka porodowe LM-01.3 Przeznaczenie Łóżka porodowe przeznaczone są dla pacjentek oddziałów

Bardziej szczegółowo

9. Dot. poz. 11 - Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p.5 Zamawiający odstąpi od wymogu dozownika alkoholu?

9. Dot. poz. 11 - Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p.5 Zamawiający odstąpi od wymogu dozownika alkoholu? Dotyczy Pakietu nr 4- automatyczna myjnia endoskopowa- 2 szt.: Parametry techniczne 1. Dot. poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach: 62 x 64 x 93 cm, co nieznacznie odbiega od zapisów

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane warunek Opisać parametry oferowane

Parametry wymagane warunek Opisać parametry oferowane Część nr Formularz nr 4 FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Łóżka szpitalne z szafkami dla pacjentek: łóżka szt. 47, szafki szt. 60 Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Nazwa Wykonawcy Producent

Bardziej szczegółowo

Zamość dn r. AG. Z Dotyczy : odpowiedzi na pytania.

Zamość dn r. AG. Z Dotyczy : odpowiedzi na pytania. Zamość dn. 08.05.2015 r. AG. Z.2150.44.2.2015 Dotyczy : odpowiedzi na pytania. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek medycznych i szafek przyłóżkowych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek medycznych i szafek przyłóżkowych. Toruń, dn. 31 października 2014r. L.dz. SSM.DZP.200.182.2014 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek medycznych i szafek przyłóżkowych. I. W związku

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki Kętrzyn. Kętrzyn r.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki Kętrzyn. Kętrzyn r. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn. 05.04.2016r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr CUW.PK.343.3.2016 Nasz znak: CUW.PK..343.3.2016 Dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm H=mm H=620-820mm Blat=18mm 18 MATERIA I KONSTRUKCJA - Wysokiej jakoœci p³yta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melamin¹ o podwy szonej trwa³oœci. - Krawêdzie boczne wykoñczone doklejk¹ z tworzywa

Bardziej szczegółowo

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml OZNACZENIE wys. x szer. x gł. MEBLE MEDYCZNE Szafy lekarskie Sml Sml 101 1800 x 600 x 435 64 891,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy drzwi w dwóch punktach. Sml 111 1890 x 600 x 435

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/ 238/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r.

DZPZ/ 333/ 238/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie do 14 tysięcy EURO na wyposaŝenie oddziału

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków DZPi Z-271-303/ZP/2013 Kraków, dnia 15 listopada 2013 roku DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOSTAWA ZESTAWU ŁÓŻEK SZPITALNYCH ORAZ SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH NUMER SPRAWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1. ŁóŜka dziecięce (niemowlęce) CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO. L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ PRODUCENT VAT % BRUTTO

Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1. ŁóŜka dziecięce (niemowlęce) CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO. L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ PRODUCENT VAT % BRUTTO Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 ŁóŜka dziecięce (niemowlęce) 1. ŁóŜka dziecięce (niemowlęce) szt. 4 WYKONANE ZE STALI WĘGLOWEJ POKRYTE LAKIEREM POLIESTROWO-EPOKSYDOWYM W KOLORZE BIAŁYM. WYPOSAśONE W

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zakresu nr 1 - łóżko rehabilitacyjne 30 szt. Pytanie nr 1:

Dotyczy zakresu nr 1 - łóżko rehabilitacyjne 30 szt. Pytanie nr 1: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Łózek medycznych, szafek szpitalnych.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Łózek medycznych, szafek szpitalnych. Toruń, dn. 12.09.2014r. L.dz. SSM.DZP.200.166.2014 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Łózek medycznych, szafek szpitalnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka.

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Załącznik A (szkice do załącznika 1.4) Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Uwaga: 1. W kaŝdym osobnym opisie technicznym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia : ; data zamieszczenia :

Numer ogłoszenia : ; data zamieszczenia : Włocławek, dnia 28 kwietnia 2011 r. Wszyscy uczestnicy postępowania na dostawę łóŝek dla Intensywnej Terapii sztuk-2 Numer ogłoszenia : 74282 2011; data zamieszczenia :12.04.2011 I. Pytania i odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 meble medyczne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ Kozetka drewniana do badań EKG 1 szt. Opis parametrów ch Stabilna konstrukcja wykonana z drewna, nadająca się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawa intensywnej opieki

Podstawa intensywnej opieki Sicuro pesa Najniższe położenie leża: 45 cm Najwyższe położenie leża: 81 cm Sekcja oparcia pleców ustawiana do ok. 70 o Niska pozycja nóg (anty-trendelenburga) do 20 o Wysoka pozycja nóg (Trendelenburga)

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Fotel ginekologiczny - zabiegowy - 1 szt. TAK segmentu nożnego dla uzyskania pozycji leżanki.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Fotel ginekologiczny - zabiegowy - 1 szt. TAK segmentu nożnego dla uzyskania pozycji leżanki. Załącznik nr 1.18 opis przedmiotu zamówienia TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Fotel ginekologiczny - zabiegowy - 1 szt. Rok produkcji 2013 / 2014 Lp. Opis przedmiotu zamówienia wymagania minimalne Parametry

Bardziej szczegółowo

TITAN.

TITAN. TITAN Łóżka bariatryczne TITAN dzięki swoim cechom są odpowiednie dla wszystkich oddziałów szpitalnych. Połączenie prowadnic na kasetę RTG, specjalnych funkcji elektrycznych, zwiększonego udźwigu i optymalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. Nazwa Opis 1 Biurko z szufladami 1. Powinno być wykonane z płyty MDF w laminacie grubośc od 20-25 mm o wysokiej 2. Krawędzie wykonane z kolorowej

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE SHOP WALL

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE SHOP WALL WYPOSA ENIE SKEPÓW AKCESORIA MEBOWE SHOP WA 2011/2012 SHOP WA panele, listwy, wsuwki strona 2 Panel MDF SW600 SW600A SW600B SW600C SW600D SW600E SW600F SW600G SUR SZA KO WSN BUK BIA GRU CZA 122 p yta MDF

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Stronagłówna BIP Misja Organizacja izarząd Historia Skargi wnioski Krotoszyn, dnia 26.10.2011 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Rozbudowę

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Pakietu nr 1 Łóżko rehabilitacyjne z leżem 2 - segmentowym - 260 szt.

Dotyczy Pakietu nr 1 Łóżko rehabilitacyjne z leżem 2 - segmentowym - 260 szt. Strona1 SZP-2910-9(28/ZP/11)-11(1) Płock, dnia 12.08.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-9(28/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

nowy! nowe! SYSTEMY WYSUWNE NOWOŒCI! CORNER COMFORT: SZUFLADY UNIWERSALNE: Wyposa enie do szafek niskich i naro nych szafka cm 30 40 45 50 55

nowy! nowe! SYSTEMY WYSUWNE NOWOŒCI! CORNER COMFORT: SZUFLADY UNIWERSALNE: Wyposa enie do szafek niskich i naro nych szafka cm 30 40 45 50 55 SYSTEMY WYSUWNE Wyposa enie do szafek niskich i naro nych NOWOŒI! nowy! ORNER OMFORT: nowe! SZUFDY UNIWERSNE: nowa konstrukcja stela a: umo liwia zagospodarowanie Oca³ej przestrzeni szafki dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Znak sprawy: SZP/380/30/2014 Łańcut, dnia 14.10.2014r. Uczestnicy postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

MEBLE MEDYCZNE KATALOG 2015. www.meble-medyczne.pl

MEBLE MEDYCZNE KATALOG 2015. www.meble-medyczne.pl MEBLE MEDYCZNE KATALOG 2015 www.meble-medyczne.pl Szanowni Państwo Produkujemy meble medyczne już od 1997 roku. Pierwszym wyrobem medycznym były fotele do stacji krwiodawstwa, które wykonaliśmy według

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa r.

Warszawa r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (034) 367-36-74 Częstochowa, dnia 01 sierpnia 2012 r. Oznaczenie sprawy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do SIWZ

Załącznik nr 18 do SIWZ Załącznik nr 18 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE STOŁY REHABILITACYJNE I DO BADAŃ Wyposażenie Liczba Nazwa i typ Producent Kraj produkcji Rok produkcji Klasa wyrobu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część VII- meble seminaryjne - Instytut Biologii

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część VII- meble seminaryjne - Instytut Biologii OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK 1.G. Część VII- meble seminaryjne - Instytut Biologii 1. Zestaw mebli do sali wykładowo / seminaryjnej (114)- 1kpl. STÓŁ PROWADZĄCEGO 380x120/100x75 1 szt. Metalowa

Bardziej szczegółowo

Stół operacyjny SU-05. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Stół operacyjny SU-05. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Stół operacyjny SU-05 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Stół operacyjny Materace antystatyczne z pianki poliuretanowej, odejmowane SU-05 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: stół biurowy Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm Kolor frontów, korpusów i pólek Stół biurowy z półką na klawiaturę do komputera. Tył biurka osłonięty

Bardziej szczegółowo