Rozdział 1. Gaz ziemny w gospodarce XXI wieku Stanisław Nagy Literatura... 52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Gaz ziemny w gospodarce XXI wieku Stanisław Nagy... 47 Literatura... 52"

Transkrypt

1 5 Spis treści I. Słowo od Wydawcy II. Zarys historii gazownictwa Stanisław Szafran III. Wprowadzenie Stanisław Nagy Skróty i akronimy Rozdział 1. Gaz ziemny w gospodarce XXI wieku Stanisław Nagy Literatura Rozdział 2. Podstawowe jednostki i definicje stosowane w gazownictwie. Klasyfikacje paliw gazowych Stanisław Nagy, Witold Warowny Definicje podstawowe Równowaga termodynamiczna Wielkości mierzalne i konceptualne Płyn i jego charakterystyka Substancja Parametry intensywne i ekstensywne Funkcje procesu Praca Ciepło Funkcje stanu Energia wewnętrzna Entalpia Entalpia swobodna Gibbsa Energia swobodna Helmholtza Entropia Wielkości kaloryczne Granice wybuchowości Gaz doskonały

2 6 Spis treści Gaz półdoskonały Gaz rzeczywisty Warunki odniesienia Lepkość Charakterystyczne ciśnienia pracy gazociągów Symbole i skróty jednostek Międzynarodowy układ jednostek miar (SI) Inne jednostki Inne skróty i symbole Warunki pomiaru objętości gazu Przeliczanie innych jednostek Przeliczanie różnych jednostek energii Przeliczanie jednostek energii, ciśnienia i mocy na jednostki układu SI Klasyfikacje paliw gazowych Klasyfikacje gazu ziemnego Główne składniki gazu ziemnego Układy wielofazowe gazu ziemnego Zanieczyszczenia gazu Gaz zaazotowany Gaz kwaśny i gaz ziemny zasiarczony Klasyfikacja gazu ziemnego wg normy [1] Literatura Rozdział 3. Termodynamiczne podstawy gazownictwa Stanisław Nagy, Witold Warowny Podstawy termodynamiki gazu ziemnego Wstęp Pierwsza i Druga Zasada Termodynamiki Termiczne równanie stanu gazu pvt Równanie stanu i przemiany charakterystyczne dla gazu doskonałego Przemiana izotermiczna Przemiana izobaryczna Przemiana izochoryczna Przemiana izentropowa Przemiana politropowa Równanie stanu gazu rzeczywistego Równanie van der Waalsa (vdw) Wirialne równanie stanu pvt Równanie wirialne SGERG Równanie stanu Beattie-Bridgemana (B-B) Równanie stanu Redlicha Kwonga i równanie Soave Redlicha-Kwonga Równanie stanu Penga-Robinsona Własności układów wieloskładnikowych Parametry związane z krzywą równowagi fazowej Parametry krytyczne Prężność pary nasyconej składników węglowodorowych Czynnik acentryczny Pitzera Współczynnik ściśliwości mieszaniny gazowej Współczynnik ściśliwości gazu i względny współczynnik ściśliwości Współczynnik sumacyjny gazu ziemnego

3 Spis treści Współczynnik nadściśliwości (ang. supercommpressibility factor) Współczynnik fugatywności (lotności) Zasada stanów odpowiadających sobie Równanie stanu Lee-Keslera Parametry zredukowane i pseudozredukowane Równanie stanu Dranchuka Abou-Kassema Klasyczny wykres Standinga, Katza Gęstość gazu ziemnego i gęstość względna Gęstość gazu Gęstość względna gazu ziemnego Współczynnik objętościowy gazu B g Współczynnik izentropy Współczynnik izentropy dla gazu doskonałego Współczynnik izentropy dla gazu ziemnego Współczynnik izotermiczny ściśliwości Współczynnik lepkości gazu Współczynnik lepkości dynamicznej gazu ziemnego Współczynnik lepkości kinematycznej Równania Maxwella i inne zależności termodynamiczne Równanie podstawowe i równanie Gibbsa-Duhema Potencjał chemiczny i-tego składnika Funkcje rezydualne Entropia gazu ziemnego Entalpia gazu ziemnego Energia wewnętrzna gazu ziemnego Pojemność cieplna (ciepło właściwe) gazu ziemnego Zjawisko dławienia izentalpowego Różniczkowy współczynnik Joule a-thomsona Całkowy efekt Joule a-thomsona Krzywa inwersji zjawiska Joule a-thomsona Korelacje empiryczne krzywej inwersji zjawiska Joule a-thomsona Równowaga ciecz-para Podstawy teoretyczne wyznaczania równowag fazowych Stała równowagi fazowej Równania bilansowe dla składników faz i udziałów obu faz Wyznaczenie stałej równowagi układów rzeczywistych Korelacje empiryczne wyznaczania równowag fazowych Korelacje wyznaczania równowag fazowych w oparciu o równanie stanu Algorytm wyznaczania równowagi fazowej ciecz-para dla ustalonych warunków ciśnienia i temperatury (flash calculation) Metody obliczania składów równowagowych Klasyfikacje termodynamiczne złóż węglowodorów Para wodna w gazie Wilgotność gazu Ciśnienie gazu wilgotnego Temperatura rosy pary wodnej Wilgotność bezwzględna gazu Wilgotność względna gazu Stopień wilgoci Molowy stopień wilgoci

4 8 Spis treści Stała gazowa gazu wilgotnego Gęstość gazu wilgotnego Temperatura rosy pary wodnej w gazie ziemnym Ciśnienie i gęstość pary wodnej nasyconej (prężność pary wodnej) Zawartość wody w gazie ziemnym w funkcji temperatury i ciśnienia Krzywa rosy węglowodorów (fazy węglowodorowej) Ciśnienie pary nasyconej czystych składników węglowodorów (prężność) Temperatura rosy węglowodorów (gazu kondensatowego i gazu gazolinowego) Ciśnienie rosy fazy węglowodorowej układów gazowo-kondensatowych Hydraty gazu ziemnego Typy struktur hydratowych Warunki do powstania hydratów Wyznaczanie równowag hydratowych Termochemia Ciepło tworzenia Prawo Hessa Wartość opałowa i ciepło spalania Liczba Wobbego Spalanie gazu Minimalne zapotrzebowanie tlenu i utleniacza Zapotrzebowanie powietrza Prędkość spalania Temperatura spalania Produkty spalania Granice palności i granice wybuchowości Temperatura zapłonu i samozapłonu Termodynamika gazu ziemnego jako surowca Literatura Rozdział 4. Podstawy geologii naftowej i zasady poszukiwania złóż węglowodorów Stanisław Szafran, Maria M. Szafran Pojęcia podstawowe Zarys geologii i geochemii naftowej Geneza węglowodorów Podstawowe warunki występowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w strefie basenu naftowego Skały macierzyste Substancja organiczna w osadach Ocena skał macierzystych Warunki generowania węglowodorów Produkty generowania węglowodorów Skały zbiornikowe Typy petrograficzne skał osadowych Porowatość Przepuszczalność Zbiorniki naturalne Skały uszczelniające Migracja Migracja pierwotna Migracja wtórna

5 Spis treści Pułapki Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Konwencjonalne i niekonwencjonalne złoża węglowodorów Konwencjonalne złoża węglowodorów Niekonwencjonalne złoża węglowodorów Złoża gazu ziemnego w łupkach (ang. shale gas) Złoża gazu ziemnego w skałach o niskiej przepuszczalności (ang. tight gas) Złoża gazu ziemnego w pokładach węgla (ang. coal-bad methan CBM lub coal-bad natural gas CBNG) Złoża gazu ziemnego w hydratach Płyny złożowe Węglowodory Związki heteroorganiczne (NSO) Biomarkery Związki nieorganiczne Skład izotopowy pierwiastków budujących ropę naftowa i gaz ziemny Charakterystyka gazu ziemnego Gazy węglowodorowe Niewęglowodorowe składniki gazu ziemnego Hydraty gazowe Kondensaty gazowe Charakterystyka ropy naftowej Bitumy naturalne Wody złożowe Parametry złożowe: temperatura i ciśnienie Temperatura złoża Ciśnienie w złożu ropy naftowej i gazu ziemnego Systemy energetyczne złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Energia złożowa System energetyczny złoża związany z rozpuszczonym gazem System energetyczny złoża związany z energią gazu zawartego w czapie gazowej System wodnonaporowy System drenażu grawitacyjnego Gospodarowanie energią złożową w czasie eksploatacji Mechanizmy złożowe występujące w złożach gazowych Poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Metody poszukiwania złóż węglowodorów Metody geologiczne Metody geochemiczne Metody geofizyczne Metody sejsmiki refleksyjnej Metody geofizyki wiertniczej Metody wiertnicze Klasyfikacja odwiertów naftowych Metody analityczne Rozpoznanie i opróbowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Dokumentowanie prac geologicznych

6 10 Spis treści Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny Klasyfikacja zasobów Międzynarodowa ramowa klasyfikacja zasobów (UNFC) Klasyfikacja zasobów złóż kopalin stałych CRIRSCO Klasyfikacja zasobów złóż węglowodorów PRMS Polska klasyfikacja zasobów złóż węglowodorów Szacowanie zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce Literatura Rozdział 5. Eksploatacja złóż gazu i przygotowanie gazu do transportu Stanisław Nagy, Czesław Rybicki, Czesława E. Ropa, Maria M. Szafran, Stanisław Szafran, Jacek Blicharski, Rafał Smulski Wprowadzenie Stanisław Nagy Podstawy eksploatacji złóż gazu ziemnego Czesław Rybicki, Jacek Blicharski, Stanisław Nagy, Rafał Smulski Model filtracji płynu w ośrodku porowatym Równanie przepływu płynu w ośrodku porowatym Rozwiązania równania przepływu płynu w ośrodku porowatym Stany hydrodynamiczne złoża Stan nieustalony Stan semiustalony Stan ustalony Hydrodynamiczna niedoskonałość odwiertu Równanie dopływu gazu rzeczywistego do odwiertu Dopływ gazu do odwiertu poziomego (horyzontalnego) Przepływy wielofazowe gaz-ciecz Równania opisujące przepływ wielofazowy gaz-ropa/kondensat-woda Modele opisujące przepływ wielofazowy gaz-ropa-woda Równania ciągłości dla przepływu wielofazowego Równania Darcyego dla przepływu wielofazowego Ciśnienie kapilarne w przepływie wielofazowym Nasycenia faz w ośrodku porowatym Równania różniczkowe przepływu wielofazowego Warunki brzegowo początkowe dla układów wielofazowych Model przepływu układów gazowo-kondensatowych oraz lekkiej ropy naftowej Istotne elementy termodynamiki w modelowaniu układów gazowo-kondensatowych Własności pvt układów gazowo-kondensatowych Tunning równania stanu pvt Symulatory do modelowania przepływu gazu kondensatowego w złożu Implementacje numeryczne matematycznych modeli przepływu płynu w ośrodku porowatym. Model jednofazowy Przepływ dwufazowy gaz-woda w konwencjonalnych złożach gazu ziemnego Wydajność krytyczna dopływu. Tworzenie się stożków wodnych Wybrane analityczno-eksperymentalne modele opisujące tworzenie stożka wodnego przy przepływie gaz woda Model Dupuita Model Scholsa

7 Spis treści Porównanie wybranych analityczno-eksperymentalnych modeli tworzenia stożków wodnych z modelem numerycznym Wpływ przepływu turbulentnego gazu w strefie przyodwiertowej na wydajność krytyczną Model przepływu turbulentnego wokół odwiertu Modyfikacja równań opisujących wydajności krytyczne Zmiana wykładnika wodnego w czasie eksploatacji złoża gazu Metody obliczania ilości wody dopływającej do strefy złoża Metoda van Everdingena i Hursta Przypadek okalającej złoże gazu warstwy wodonośnej (aquifer radialny) Przypadek podścielającej złoże gazu warstwy wodonośnej (aquifer podścielający) Przypadek warstwy wodonośnej napierającej z jednego kierunku (aquifer liniowy) Metoda Fetkovitcha Przepływ gazu w odwiercie Sposoby sterowania pracą odwiertów gazowych Wydobycie potencjalne i dozwolone Sterowanie wydajnością odwiertu Sterowanie ciśnieniem głowicowym dynamicznym System sprężarkowy eksploatacji złoża Metodyka obliczeń przebiegu eksploatacji Podstawy technologii wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych Stanisław Nagy Mechanizm transportu gazu w złożach niekonwencjonalnych w warstwach łupkowych Przepływ w szczelinach sztucznych i naturalnych Przepływ w makro i mezoporach Przepływ wg równania Darcyego Przepływ w mikroporach i ultra-mikroporach (nanoporach) Przepływ gazu z poślizgiem w ośrodku porowatym liczba Knudsena Efekt Klinkenberga Dyfuzja molekularna Proces dyfuzji w warunkach złożowych Dyfuzja Knudsena Dyfuzja powierzchniowa Desorpcja/adsorpcja w skałach łupkowych Technologie wiercenia poziomych odwiertów Wielostopniowe szczelinowanie hydrauliczne Rozpoznanie geologiczne, ocena potencjału i schemat decyzyjny procesu technologii wydobycia Potencjalne zagrożenia dla środowiska towarzyszące technologii wydobycia gazu ziemnego ze złóż łupkowych Określenie zasobów gazu ziemnego w złożu w oparciu o metody inżynierii złożowej Stanisław Nagy, Czesław Rybicki Metoda objętościowa Metoda bilansu masowego Warunki stosowania metody

8 12 Spis treści Sposoby obliczania średniego ciśnienia złożowego Metody oszacowania dopływu wody do złoża na podstawie równania bilansu masowego Określanie zasobów gazu w strefie drenażu otworu przy użyciu krzywych spadku wydajności Klasyczne krzywe spadku wydajności wg Arpsa Wykładniczy spadek wydajności wydobytego gazu (model eksponencjalny) Harmoniczny spadek wydajności wydobytego gazu Hiperboliczny spadek wydajności wydobytego gazu Praktyczny algorytm dopasowania parametrów hiperbolicznego spadku wydobycia Określenie zasobów gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych Model hiperboliczny Model Maleya Model potęgowo-wykładniczy Krzywa Boulisa Model rozciągniętej funkcji wykładniczej Model Duonga Metoda krzywych spadku w oparciu o przepływ liniowy Rekomendacje Modelowanie procesu eksploatacji złóż gazu ziemnego Klasyczne modele numeryczne przepływów w złożach gazu ziemnego Modelowanie eksploatacji złóż niekonwencjonalnych Zagospodarowanie złóż gazu ziemnego Maria M. Szafran, Stanisław Szafran Plan zagospodarowania złoża Projektowanie eksploatacji złoża gazu ziemnego Odwiert gazowy Wyposażenie wgłębne gazowego odwiertu eksploatacyjnego Udostępnianie złóż gazu ziemnego Napowierzchniowe wyposażenie gazowego odwiertu eksploatacyjnego Więźby rurowe Głowice eksploatacyjne odwiertów gazowych Napowierzchniowy ośrodek zbioru gazu Separatory Odcinek pomiarowy Kopalnie gazu ziemnego Koncepcja i projekt bazowy budowy kopalni gazu ziemnego Siatka odwiertów i systemy zbioru gazu Elementy testowania odwiertów Stanisław Nagy, Czesław Rybicki Cele testowania odwiertów gazowych Testy odwiertowe Klasyczny test wielocyklowy Klasyczny test izochronalny Zmodyfikowany test izochronalny Testy złożowe Modele interpretacyjne testów hydrodynamicznych Model złoża jednorodnego Model złoża o podwójnej porowatości Model złoża o podwójnej przepuszczalności

9 Spis treści Charakterystyka dopływu gazu do odwiertu Charakterystyka radialnego dopływu gazu do odwiertu Charakterystyka liniowego dopływu gazu do odwiertu Charakterystyka podwójnie liniowego dopływu gazu do odwiertu Test odbudowy ciśnienia Podstawowa interpretacja wyników testu odbudowy ciśnienia Zaawansowana metodyka interpretacji testu odbudowy ciśnienia Krzywe diagnostyczne dla odwiertów pionowych i poziomych Krzywe diagnostyczne dla odwiertów poziomych Pojemność magazynowa odwiertu Stopień zeszczelinowania strefy przyodwiertowej Złoże jednorodne Złoże o podwójnej porowatości Detekcja granicy złoża Złoże z uskokiem nieprzepuszczalnym Oprogramowanie wspierające proces interpretacji testów złożowych Procesy oczyszczania i rozdzielania gazu ziemnego Czesława Ewa Ropa Jakość gazu dostarczanego odbiorcom Separacja gazu Usuwanie rtęci z gazu ziemnego Odsiarczanie gazu ziemnego Charakterystyka odsiarczania gazu metodami absorpcji chemicznej Proces aminowy Proces Econamine (DGA) Usuwanie składników kwaśnych metodą absorpcji fizycznej Proces Fluor-Solvent Proces Rectisol Proces Sulfinol Odsiarczanie gazu ziemnego w procesie absorpcyjno-utleniającym Proces Stredford Proces chelatowy LO CAT Podsumowanie technologii Proces Superclaus Proces Superclaus-99, Osuszanie gazu ziemnego Absorpcyjne osuszanie gazu w instalacjach kolumnowych Osuszanie gazu metodą adsorpcyjną Osuszanie gazu metodą chłodzenia Odgazolinowanie gazu ziemnego Niskotemperaturowa metoda odgazolinowania gazu Odgazolinowanie gazu metodami adsorpcyjnymi Odazotowanie gazu ziemnego metodą niskotemperaturowej rektyfikacji Charakterystyka sorbentów stałych stosowanych w procesach oczyszczania gazu ziemnego Literatura

10 14 Spis treści Rozdział 6. Badanie paliw gazowych Rafał Smulski, Czesława E. Ropa, Mariusz Łaciak, Andrzej Barczyński Badanie właściwości i składu paliw gazowych Rafał Smulski Wprowadzenie Oznaczanie zawartości składników palnych, niepalnych i związków toksycznych Oznaczanie właściwości paliw gazowych Badanie stopnia nawonienia gazu ziemnego Czesława E. Ropa Charakterystyka odorantów Systemy nawaniania i urządzenia dozujące Dawka odorantu Kontrola stopnia nawonienia gazu ziemnego Zamienność gazów Andrzej Barczyński, Mariusz Łaciak Wprowadzenie Sposoby określania wymienności gazów Zamienność gazów w piecach przemysłowych Literatura Rozdział 7. Transport i magazynowanie gazu ziemnego Czesław Rybicki, Jacek Blicharski, Władysław Duliński, Jarosław Ślizowski, Jan Marszałek Wstęp Podstawy teoretyczne przepływu płynów w rurociągach Rodzaje przepływów rurociągach Przepływ laminarny Obszar przepływu przejściowego Przepływy turbulentne Opory przepływu w rurociągach dla płynów z założenia nieściśliwych Współczynnik liniowego oporu przepływu Strefy przepływu Chropowatość rurociągów Współczynnik oporu miejscowego ξ Opory spawów Opory węzłów Opory w gwałtownych rozszerzeniach rurociągów Opory w gwałtownych przewężeniach rurociągów Opory na łagodnym rozszerzeniu przekroju rurociągu Opory na łagodnym zwężeniu przekroju rurociągu Opory przepływów na łukach (kolankach) Opory przepływów w trójnikach Opory przepływów w urządzeniach dławiących Przepływ gazu w rurociągach niskiego ciśnienia Przepływ płynów ściśliwych w rurociągach średniego i wysokiego ciśnienia Przegląd równań do obliczania przepływów gazu w rurociągach rzeczywistych Równania stosowane do obliczania przepływu gazu w rurociągach Równanie Panhandle a Równanie Panhandle a Równanie Renouarda Równanie Waldena Równanie Waldena

11 Spis treści Równanie Instytutu Technologii Gazu (USA) Równanie WNIIGAZ Równanie WNIIGAZ Równanie Weymoutha Równanie Chodanowicza Równanie Odelskiego Równanie Krajowej Dyspozycji Gazem Wyznaczenie krzywej zmian ciśnienia wzdłuż gazociągu dalekosiężnego Średnie ciśnienie gazociągu Magazynowanie gazu ziemnego Rodzaje magazynów gazu Gazociąg wysokoprężny jako magazyn gazu Magazynowanie gazu w zbiornikach naziemnych Magazynowanie gazu w sczerpanych złożach gazu ziemnego Wybór struktury na podziemny magazyn gazu ziemnego Charakterystyka pracy podziemnego magazynu gazu w sczerpanym złożu gazu ziemnego Elementy projektowania PMG z użyciem równań bilansu masowego Magazynowanie gazu ziemnego w kawernach solnych Warunki geologiczne dla budowy kawernowych magazynów gazu Rodzaje złóż soli Właściwości soli kamiennej Wielkość złoża soli, jego miąższość i głębokość zalegania Zasady projektowania komór magazynowych Projektowanie otworu magazynowego Uzbrojenie eksploatacyjne odwiertu magazynowego Testy szczelności gotowej komory magazynowej Eksploatacja komór magazynowych Okresowe badania stanu komory i odwiertu Konwergencja i sposoby zapobiegania jej skutkom Kawernowe magazyny gazu ziemnego w kraju Nowe kierunki w budowie komór solnych dla magazynowania gazu Potencjalne zdolności magazynowania w wysadach solnych w Polsce Potencjalne zdolności magazynowania w pokładach soli Magazynowanie w warstwach wodonośnych Uwarunkowania geologiczno-złożowe struktur zawodnionych Szacowanie położenia konturu gaz-woda Rozpoznanie geologiczne potencjalnych warstw wodonośnych Elementy rozpoznania hydrodynamicznego warstw wodonośnych na potrzeby magazynowania gazu Lokalizacja i własności potencjalnych struktur wodonośnych przeznaczonych na magazyny gazu Systemy monitorowania magazynów w warstwach wodonośnych Monitoring górnych warstw wodonośnych Magazynowanie gazu w wyeksploatowanych kopalniach i kawernach skalnych Stopień szczelności wyrobisk górniczych Proces konwersji kopalni węgla na podziemny magazyn gazu Polskie doświadczenia w magazynowaniu gazu ziemnego w wyeksploatowanych kopalniach węgla

12 16 Spis treści 7.6. Magazyny gazu ziemnego w Polsce PMG Brzeźnica PMG Swarzów PMG Husów PMG Strachocina PMG Wierzchowice PMG Daszewo PMG Bonikowo KPMG Mogilno KPMG Kosakowo Literatura Rozdział 8. Technologia skroplonego gazu ziemnego (LNG) Mariusz Łaciak, Stanisław Trzop, Marcin Szczepanek, Józef Szmigielski Przepisy, akty prawne i normy, mające zastosowanie przy budowie i eksploatacji terminala LNG Własności fizykochemiczne gazów skroplonych Wprowadzenie Własności fizykochemiczne LNG Podstawowe parametry LNG Przetwarzanie i skraplanie gazu ziemnego Podstawy termodynamiczne instalacji skraplania gazów Obieg Carnota Obieg Stirlinga Obieg Claudea Przygotowanie gazu ziemnego do przeróbki kriogenicznej Metody skraplania gazu ziemnego Klasyczny cykl kaskadowy Cykl kaskadowy z mieszanym czynnikiem chłodzącym Cykl rozprężania z zastosowaniem turboekspandera Inne metody skraplania gazu ziemnego Kryteria wyboru technologii LNG Zbiorniki magazynowe LNG Konstrukcja zbiorników magazynowych dla LNG Spawanie zbiorników magazynowych LNG Kontrola jakości wykonania zbiorników magazynowych LNG Oddanie zbiornika do eksploatacji Załącznik Poradnik LNG zbiorniki skroplonego gazu ziemnego Transport LNG drogą morską Budowa gazowców LNG Budowa okrętowych zbiorników ładunkowych Statki ze zbiornikami membranowymi Systemy zbiorników membranowych No Statki ze zbiornikami typu MOSS Systemy zbiorników membranowych MARK III Pryzmatyczne zbiorniki IHI SPB Pływające magazyny LNG wyposażone w instalację do regazyfikacji FSRU Statki LNG z regazyfikacją (LNGRV) Napędy stosowane na zbiornikowcach LNG

13 Spis treści Siłownie zasilane gazem Napędy turboparowe Napędy turbospalinowe Napędy z tłokowymi silnikami spalinowymi Napędy elektryczne Napęd kombinowany Ochrona środowiska Operacje przeprowadzane na gazowcach Systemy skraplania BOG zainstalowane na statkach System firmy Cryostar EcoRel S Systemy firmy Hamworthy: MARK I Systemy firmy Hamworthy MARK III Transort lądowy LNG Wprowadzenie Wymagania techniczne zbiorników na skroplony gaz ziemny Satelitarne systemy regazyfikacji Budowa terminali LNG Plan zagospodarowania terminala importowego Wprowadzenie Zagospodarowanie terenu terminala LNG Wstępny bilans zapotrzebowania na media energetyczne i gospodarkę socjalno-bytową Ochrona środowiska i informacja o bezpieczeństwie Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko Eksploatacja terminali rozładunkowych LNG Wprowadzenie Technologia przeładunku Technika wyładunku Regazyfikacja LNG Procesy eksploatacyjne na terminalu LNG Oczyszczanie instalacji LNG azotem Proces schładzania rurociągów i zbiorników Wprowadzenie LNG do rurociągów procesowych i zbiornika Stabilizacja gazu ziemnego po regazyfikacji Gospodarka oparami LNG Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji rurociągów Zarządzanie bezpieczną eksploatacją terminali LNG Wprowadzenie Poziomy zabezpieczeń w procesach LNG Własności i potencjalne zagrożenia ze strony LNG Własności LNG Rodzaje zagrożeń związanych bezpośrednio z LNG Rozwarstwienie skroplonego gazu ziemnego w zbiorniku Gwałtowne odparowywanie LNG Uderzenie hydrauliczne Oddziaływanie LNG na środowisko

14 18 Spis treści AKPiA aparatura kontrolna, pomiarowa i automatyka Telemechaniczne systemy zabezpieczania terminali LNG współpraca systemów telemechanicznych z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką systemów Wstęp Architektura systemu PCS Właściwości systemu PCS Standardy stosowane przy programowaniu systemów automatyki Szablon systemu PCS i biblioteka programistyczna systemu Programowanie aplikacji matryca systemu PCS Zasada funkcjonowania podsystemów w systemie PCS/FDS (ang. FDS Functional Design Specification) Podsystemy SIS i F&G/ZSZBP Kryteria projektowe dla systemu automatyki i inne wymagania Programowanie systemu PCS System sterowania procesem PCS cel stosowania systemu Zakres działania systemu PCS Strategia sterowania instalacją terminala LNG przy wykorzystaniu systemu PCS Architektura systemu sterowania terminalem LNG Rozproszony system sterowania DCS System bezpieczeństwa SIS System detekcji wycieku gazu i pożaru (F&G) oraz zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym (ZSZBP) Systemy analizujące Systemy pomiarowo-rozliczeniowe AKPiA (ang. Custody Transfer Metering System) Oprzyrządowanie zbiornika (ang. Tank Gauging System) System monitoringu drgań (ang. Vibration Monitoring System) System AKPiA dla części morskiej (ang. Marine Instrumentation System) System sterowania sprężarkami gazu (kompresorami) System sterowania urządzeniami modułowymi Funkcjonalność systemu sterowania Zasilanie terminali LNG Systemy energetyczne nadzoru, sterowania i monitorowania terminala LNG Automatyka stacyjna Bramka komunikacyjna (ang. Gateway) Zdalne sterowanie Literatura Wykaz aktów prawnych Wykaz dyrektyw i aktów prawnych wdrażających postanowienia tych dyrektyw Wykaz Norm Skorowidz

Termodynamika w gazownictwie ziemnym. Witold Warowny Politechnika Warszawska

Termodynamika w gazownictwie ziemnym. Witold Warowny Politechnika Warszawska Termodynamika w gazownictwie ziemnym Witold Warowny Politechnika Warszawska Obszary tematyczne Równania stanu i współczynnik ściśliwości Właściwości i przemiany fizyczne Termodynamiczne problemy w złożu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: WGG-2-202-GZ-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Gazownictwo ziemne

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: WGG-2-202-GZ-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Gazownictwo ziemne Nazwa modułu: Termodynamika gazu ziemnego Rok akademicki: 2012/2013 Kod: WGG-2-202-GZ-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Gazownictwo ziemne

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa

Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa Podkomitet ds. Przesyłu Paliw Gazowych 1. 334+A1:2011 Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar 2. 1594:2014-02

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy termodynamiki Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIC-1-206-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19 Spis treści PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19 Wykład 1: WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU 19 1.1. Wstęp... 19 1.2. Metody badawcze termodynamiki... 21 1.3.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: WIN s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: WIN s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Termodynamika Rok akademicki: 2017/2018 Kod: WIN-1-404-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Janusz Walczak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Janusz Walczak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Janusz Walczak Te r m o d y n a m i k a t e c h n i c z n a Konin 2008 Tytuł Termodynamika techniczna Autor Janusz Walczak Recenzja naukowa dr hab. Janusz Wojtkowiak

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH i ICH OCHRONA

GOSPODARKA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH i ICH OCHRONA GOSPODARKA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH i ICH OCHRONA Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint M.Hajto i B.Papiernik. Na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Spis treści PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Wykład 16: TERMODYNAMIKA POWIETRZA WILGOTNEGO ciąg dalszy 21 16.1. Izobaryczne chłodzenie i ogrzewanie powietrza wilgotnego.. 22 16.2. Izobaryczne

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. ENERGETYKA GAZOWA

SPIS TREŚCI. do książki pt. ENERGETYKA GAZOWA SPIS TREŚCI do książki pt. ENERGETYKA GAZOWA 1. Podstawowe własności fizykochemiczne i termodynamiczne gazu ziemnego Mariusz Łaciak... 11 1.1. Własności fizykochemiczne gazu ziemnego... 11 1.1.1. Skład

Bardziej szczegółowo

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint B.Papiernik i M. Hajto na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

Oprócz podstawowej działalności produkcyjnej, jesteśmy operatorem największego

Oprócz podstawowej działalności produkcyjnej, jesteśmy operatorem największego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest największą polską spółką działającą na krajowym rynku poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Oddział PGNiG SA w Zielonej Górze funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Technologia. Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu.

Technologia. Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu. Technologia Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu. Magazyn napełniany jest gazem (Lw) z podsystemu gazu zaazotowanego z Mieszalni Grodzisk

Bardziej szczegółowo

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do wydania w języku angielskim 11 Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

LOTOS Petrobaltic S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

LOTOS Petrobaltic S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Ścieżka A BG-1/5 EKOŁUPKI 5 499 000 5 499 000 Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków BG-1/6 GASLUPMIKORS

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH. ZAGROŻENIE ERUPCYJNE Zagrożenie erupcyjne - możliwość wystąpienia zagrożenia wywołanego erupcją wiertniczą rozumianą jako przypływ płynu złożowego

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013

X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013 X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013 SHALE GAS, TIGHT GAS MINIONY ROK W POSZUKIWANIACH mgr inż. Aldona Nowicka

Bardziej szczegółowo

Przemiany termodynamiczne

Przemiany termodynamiczne Przemiany termodynamiczne.:: Przemiana adiabatyczna ::. Przemiana adiabatyczna (Proces adiabatyczny) - proces termodynamiczny, podczas którego wyizolowany układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość

Bardziej szczegółowo

Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny. Zagospodarowujemy odkryte złoża, budujemy nowe kopalnie

Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny. Zagospodarowujemy odkryte złoża, budujemy nowe kopalnie Działalność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego regionu na przykładzie Kopalń Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno i Lubiatów Dorota Mundry Czym

Bardziej szczegółowo

Magazyny gazu. Żródło: PGNiG. Magazyn gazu Wierzchowice /

Magazyny gazu. Żródło: PGNiG. Magazyn gazu Wierzchowice / Magazyny gazu Żródło: PGNiG Magazyn gazu Wierzchowice / Inwestycje energetyczne do 2030 r. - Magazyny gazu Nazwa inwestycji Magazyny gazu Inwestor GK PGNiG Wartość inwestycji łącznie ok. 4,4 mld PLN Planowane

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym

Bardziej szczegółowo

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny» Gaz zaazotowany Zagospodarowujemy odkryte złoża, budujemy nowe kopalnie Jesteśmy operatorem podziemnych magazynów

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Marzec 2011

Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Marzec 2011 Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski Marzec 2011 Plan prezentacji I. PMG w krajowym systemie gazowniczym II. Współfinansowanie Projektów PMG z funduszy

Bardziej szczegółowo

Kalkulator Audytora wersja 1.1

Kalkulator Audytora wersja 1.1 Kalkulator Audytora wersja 1.1 Program Kalkulator Audytora Energetycznego jest uniwersalnym narzędziem wspomagającym proces projektowania i analizy pracy wszelkich instalacji rurowych, w których występuje

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw.

Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Katedra Inżynierii Gazowniczej NOWE EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE POZYSKANIA GAZU ZIEMNEGO ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH (SHALE GAS, TIGHT GAS, CBM) Dr hab. inż. Stanisław Nagy,

Bardziej szczegółowo

Temodynamika Roztwór N 2 i Ar (gazów doskonałych) ma wykładnik adiabaty κ = 1.5. Określić molowe udziały składników. 1.7

Temodynamika Roztwór N 2 i Ar (gazów doskonałych) ma wykładnik adiabaty κ = 1.5. Określić molowe udziały składników. 1.7 Temodynamika Zadania 2016 0 Oblicz: 1 1.1 10 cm na stopy, 60 stóp na metry, 50 ft 2 na metry. 45 m 2 na ft 2 g 40 cm na uncję na stopę sześcienną, na uncję na cal sześcienny 3 60 g cm na funt na stopę

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów. Justyna Jaskółowska IMM. Techniki niskotemperaturowe w medycynie Gdańsk

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów. Justyna Jaskółowska IMM. Techniki niskotemperaturowe w medycynie Gdańsk Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Techniki niskotemperaturowe w medycynie Justyna Jaskółowska IMM 2013-01-17 Gdańsk Spis treści 1. Kto pierwszy?... 3 2. Budowa i zasada działania... 5 3. Wady i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Technologia chemiczna, pierwszy Sylabus modułu: Termodynamika techniczna i chemiczna () Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aby pozbyć się nadmiaru CO2 z atmosfery należy go... Czerwiec Skompresować Wychwycić W jaki sposób przebiega technologia CCS? Dwutlenek węgla przeznaczony do geologicznego składowania pochodzi z obiektów

Bardziej szczegółowo

Spis tres ci 1. Wiadomos ci wste pne

Spis tres ci 1. Wiadomos ci wste pne Spis treści Przedmowa do wydania I... 9 Przedmowa do wydania II... 10 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 11 1. Wiadomości wstępne... 15 1.1. Fenomenologiczny opis materii... 15 1.2. Wielkości ekstensywne (WE)...

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) TRANSPORT MASY I CIEPŁA Seminarium Transport masy i ciepła Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) WARUNKI ZALICZENIA: 1. ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku mgr inż. Andrzej Kiełbik 1. Warunki dla tworzenia zliberalizowanego rynku gazowego w Polsce: 2. Aktualny stan systemu gazowniczego w Polsce, 3. Plany

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Fizyka statystyczna. This Book Is Generated By Wb2PDF. using

Fizyka statystyczna.  This Book Is Generated By Wb2PDF. using http://pl.wikibooks.org/wiki/fizyka_statystyczna This Book Is Generated By Wb2PDF using RenderX XEP, XML to PDF XSL-FO Formatter 18-05-2014 Table of Contents 1. Fizyka statystyczna...4 Spis treści..........................................................................?

Bardziej szczegółowo

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Procesy odwracalne i nieodwracalne termodynamicznie, samorzutne i niesamorzutne Proces nazywamy termodynamicznie odwracalnym, jeśli bez spowodowania zmian w otoczeniu możliwy

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W OBLICZANIU ZASOBÓW ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ NIEDOSYCONEJ, Z CZAPĄ GAZOWĄ I ZŁÓŻ GAZU ZIEMNEGO METODAMI OBJĘTOŚCIOWYMI

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W OBLICZANIU ZASOBÓW ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ NIEDOSYCONEJ, Z CZAPĄ GAZOWĄ I ZŁÓŻ GAZU ZIEMNEGO METODAMI OBJĘTOŚCIOWYMI SPOSÓB POSTĘPOWANIA W OBLICZANIU ZASOBÓW ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ NIEDOSYCONEJ, Z CZAPĄ GAZOWĄ I ZŁÓŻ GAZU ZIEMNEGO METODAMI OBJĘTOŚCIOWYMI OPRACOWALI: DR INŻ. KAZIMIERZ SŁUPCZYŃSKI DR INŻ. ADAM ZUBRZYCKI PROF.

Bardziej szczegółowo

Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu

Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu - Parametry - Wartość parametru Jednostka Uwagi METAN [CH4] Masa molowa 16,043 Kg/Kmol Gęstość normalna 0,7175 Kg/m 3 Gęstość względna 0,5549 - Lepkość

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowych do modelowania pracy podziemnych magazynów gazu w Polsce

Zastosowanie symulacji komputerowych do modelowania pracy podziemnych magazynów gazu w Polsce NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Wiesław Szott Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Oddział Krosno Zastosowanie symulacji komputerowych do modelowania pracy podziemnych magazynów gazu w Polsce Wstęp Dla poprawnego

Bardziej szczegółowo

Janusz Kośmider. Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych

Janusz Kośmider. Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych Janusz Kośmider Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych Zielona Góra 2010 Spis treści Słowo wstępne..................................... 5 1. Dopływ płynów złożowych do odwiertów...................

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Termodynamika techniczna Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CCE-1-602-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego Małgorzata Woźnicka - Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie Gaz łupkowy (shale gas) Gaz ziemny o genezie termogenicznej Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne technologii chemicznej / Józef Szarawara, Jerzy Piotrowski. Warszawa, Spis treści. Przedmowa 13

Podstawy teoretyczne technologii chemicznej / Józef Szarawara, Jerzy Piotrowski. Warszawa, Spis treści. Przedmowa 13 Podstawy teoretyczne technologii chemicznej / Józef Szarawara, Jerzy Piotrowski. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wykaz waŝniejszych oznaczeń 16 1. Projektowanie i realizacja procesu technologicznego

Bardziej szczegółowo

III r. EiP (Technologia Chemiczna)

III r. EiP (Technologia Chemiczna) AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW III r. EiP (Technologia Chemiczna) INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (przenoszenie pędu) Prof. dr hab. Leszek CZEPIRSKI Kontakt: A4, p. 424 Tel. 12

Bardziej szczegółowo

Techniki Niskotemperaturowe w Medycynie. Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandta (budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna).

Techniki Niskotemperaturowe w Medycynie. Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandta (budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna). Techniki Niskotemperaturowe w Medycynie. Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandta (budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna). Inżynieria Mechaniczno-Medyczna st. II Joanna Katarzyńska

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TERMODYNAMIKA 2. Kod przedmiotu: Sdt 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Prof. dr hab. inż. Jan Palarski Instytut Eksploatacji Złóż Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Przedmiot LIKWIDACJA KOPALŃ I WYROBISK GÓRNICZYCH 1. Wymień czynniki,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Magazynowanie ropy naftowej Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1294 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych,

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

System gazoenergetyczny obejmuje powiązane ze sobą funkcjonalnie następujące elementy: - źródła gazu (ujęcia gazu ziemnego, koksownie, gazownie);

System gazoenergetyczny obejmuje powiązane ze sobą funkcjonalnie następujące elementy: - źródła gazu (ujęcia gazu ziemnego, koksownie, gazownie); Podsystem gazoenergetyczny System gazoenergetyczny obejmuje powiązane ze sobą funkcjonalnie następujące elementy: - źródła gazu (ujęcia gazu ziemnego, koksownie, gazownie); - urządzenia służące do przesyłania

Bardziej szczegółowo

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Procesy odwracalne i nieodwracalne termodynamicznie, samorzutne i niesamorzutne Proces nazywamy termodynamicznie odwracalnym, jeśli bez spowodowania zmian w otoczeniu możliwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo mgr inż. Paweł Bukrejewski do pojazdów Kierownik Pracowni Analitycznej Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Pole elektrostatyczne

Pole elektrostatyczne Termodynamika 1. Układ termodynamiczny 5 2. Proces termodynamiczny 5 3. Bilans cieplny 5 4. Pierwsza zasada termodynamiki 7 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki w postaci różniczkowej 7 5. Praca w procesie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie Katedra Mechaniki Dr hab. inż. Robert Pastuszko

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie Katedra Mechaniki Dr hab. inż. Robert Pastuszko KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Podstawy Techniki Cieplnej Fundamentals of Thermal Engineering A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Termodynamika techniczna / Jan Szargut. - wyd. 7. Gliwice, Spis treści PRZEDMOWA 13 PODSTAWOWE OZNACZENIA 15 WSTĘP 19

Termodynamika techniczna / Jan Szargut. - wyd. 7. Gliwice, Spis treści PRZEDMOWA 13 PODSTAWOWE OZNACZENIA 15 WSTĘP 19 Termodynamika techniczna / Jan Szargut. - wyd. 7. Gliwice, 2013 Spis treści PRZEDMOWA 13 PODSTAWOWE OZNACZENIA 15 WSTĘP 19 1. POJĘCIA PODSTAWOWE I JEDNOSTKI MIAR 21 1. 1 Układy jednostek 21 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 WGG-1-104-s Zarys

Bardziej szczegółowo

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42 Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny eksploatowany ze złóż Kościan S, Brońsko i Łęki jest gazem zaazotowanym ze znaczną zawartością CO 2

Gaz ziemny eksploatowany ze złóż Kościan S, Brońsko i Łęki jest gazem zaazotowanym ze znaczną zawartością CO 2 Schemat blokowy Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko System monitoringu i dozowania inhibitora korozji Gaz ziemny eksploatowany ze złóż Kościan S, Brońsko i Łęki jest gazem zaazotowanym ze znaczną zawartością

Bardziej szczegółowo

Podstawy termodynamiki

Podstawy termodynamiki Podstawy termodynamiki Organizm żywy z punktu widzenia termodynamiki Parametry stanu Funkcje stanu: U, H, F, G, S I zasada termodynamiki i prawo Hessa II zasada termodynamiki Kierunek przemian w warunkach

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastruktury naziemnej dla zagospodarowania złóż ropy i gazu ziemnego z zastosowaniem komputerowych obliczeń procesowych

Projekty infrastruktury naziemnej dla zagospodarowania złóż ropy i gazu ziemnego z zastosowaniem komputerowych obliczeń procesowych NAFTA-GAZ październik 2011 ROK LXVII Anita Łupińska, Piotr Błachowski BSiPG GAZOPROJEKT SA, Wrocław Projekty infrastruktury naziemnej dla zagospodarowania złóż ropy i gazu ziemnego z zastosowaniem komputerowych

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I Semestr 1 MATEMATYKA 60 (30W + 30CA)...7 CHEMIA 60E (37W

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html GAZY DOSKONAŁE Przez

Bardziej szczegółowo

Jeżeli w procesie odsiarczania spalin powstanie nawóz sztuczny to jest to metoda:

Jeżeli w procesie odsiarczania spalin powstanie nawóz sztuczny to jest to metoda: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ochrona powietrza

Bardziej szczegółowo

Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin

Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin Złoże Borzęcin jest przykładem na to, że szczerpane złoża węglowodorów mogą w przyszłości posłużyć jako składowiska odpadów gazowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna Wykonała: Alicja Szkodo Prowadzący: dr inż. W. Targański 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technika cieplna Thermal technology Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obieralny, moduł 5.4 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład, ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Wilczyński Niezależny ekspert CZY DEPONOWANIE DWUTLENKU WĘGLA W LITOSFERZE JEST MOŻLIWE I ZGODNE Z FILOZOFIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Dr Michał Wilczyński Niezależny ekspert CZY DEPONOWANIE DWUTLENKU WĘGLA W LITOSFERZE JEST MOŻLIWE I ZGODNE Z FILOZOFIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? Dr Michał Wilczyński Niezależny ekspert CZY DEPONOWANIE DWUTLENKU WĘGLA W LITOSFERZE JEST MOŻLIWE I ZGODNE Z FILOZOFIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? 1 METODY ELIMINACJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH METODA SKUTECZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru)- zaliczenie lub egzamin

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru)- zaliczenie lub egzamin Prof. dr hab. inż. Jan Palarski Instytut Eksploatacji Złóż Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru)- zaliczenie lub egzamin Przedmiot TECHNOLOGIE SKŁADOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H

Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Maciej Kaliski Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Piotr Janusz Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Adam

Bardziej szczegółowo

Surowce energetyczne (węgiel kopalny, ropa naftowa, gaz ziemny)

Surowce energetyczne (węgiel kopalny, ropa naftowa, gaz ziemny) Surowce energetyczne (węgiel kopalny, ropa naftowa, gaz ziemny) Opiekun prof. dr hab. A. Solecki Zespół: prof. Franciszek Czechowski, prof. dr hab. A. Solecki, dr W. Śliwiński, dr D. Tchorz- Trzeciakiewicz,

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu technicznego. przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej

Kontrola stanu technicznego. przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej Kontrola stanu technicznego przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej Schützenstraße 33 D-15859 Storkow, Niemcy gorka@blm-storkow.de Wprowadzenie Schemat profilowania otworu wiertniczego: Bęben wyciągu

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D.

MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D. MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D. Jerzy DomŜalski Gdańsk, 7 stycznia 2009 GEOLOGICZNA SEKWESTRACJA CO2 GEOLOGICZNA SEKWESTRACJA CO2 (geosekwestracja)

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technika cieplna Thermal Technology Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obieralny, moduł 5.5 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TERMODYNAMIKA TECHNICZNA 2. Kod przedmiotu: Sd 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Klasyfikacja przemian fazowych

Wykład 6. Klasyfikacja przemian fazowych Wykład 6 Klasyfikacja przemian fazowych JS Klasyfikacja Ehrenfesta Ehrenfest klasyfikuje przemiany fazowe w oparciu o potencjał chemiczny. nieciągłość Przemiany fazowe pierwszego rodzaju pochodne potencjału

Bardziej szczegółowo

Termodynamika Część 2

Termodynamika Część 2 Termodynamika Część 2 Równanie stanu Równanie stanu gazu doskonałego Równania stanu gazów rzeczywistych rozwinięcie wirialne równanie van der Waalsa hipoteza odpowiedniości stanów inne równania stanu Równanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

Geomechanika element projektowania podziemnych magazynów i składowisk odpadów

Geomechanika element projektowania podziemnych magazynów i składowisk odpadów Geomechanika element projektowania podziemnych magazynów i składowisk odpadów 1. Kilka słów o podziemnym magazynowaniu Podziemne magazynowanie Bezzbiornikowe magazynowanie niektórych gazów, ropy naftowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. nr 291, poz. 1712) Na

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej PRACA SEMINARYJNA

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej PRACA SEMINARYJNA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Agnieszka Wendlandt Nr albumu : 127643 IM M (II st.) Semestr I Rok akademicki 2012 / 2013 PRACA SEMINARYJNA Z PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach?

3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach? 1. Która z podanych niżej par wielkości fizycznych ma takie same jednostki? a) energia i entropia b) ciśnienie i entalpia c) praca i entalpia d) ciepło i temperatura 2. 1 kj nie jest jednostką a) entropii

Bardziej szczegółowo

Autor: Ireneusz Filarowski. Studium przypadku PMG Kosakowo/PMG Brzeźnica

Autor: Ireneusz Filarowski. Studium przypadku PMG Kosakowo/PMG Brzeźnica Autor: Ireneusz Filarowski Studium przypadku PMG Kosakowo/PMG Brzeźnica Bezpieczeństwo energetyczne PMG w Polsce PMG Kosakowo pojemność 250 mln m 3 PMG Brzeźnica pojemność 100 mln m 3 PMG Wierzchowice

Bardziej szczegółowo

WĘGIEL KAMIENNY PODSTAWOWY SUROWIEC POLSKIEJ ENERGETYKI ZASOBY GEOLOGICZNE BILANSOWE

WĘGIEL KAMIENNY PODSTAWOWY SUROWIEC POLSKIEJ ENERGETYKI ZASOBY GEOLOGICZNE BILANSOWE Fot. Lubelski Węgiel BOGDANKA WĘGIEL KAMIENNY PODSTAWOWY SUROWIEC POLSKIEJ ENERGETYKI Państwowa służba geologiczna weryfikuje zasoby Obecnie na podstawie nowych kryteriów bilansowości i kierując się perspektywami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot do realizacji treści kierunkowych podstawowych Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium TERMODYNAMIKA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo