Monograficzna konferencja poświę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monograficzna konferencja poświę"

Transkrypt

1 12 PISMO PG Dywersyfikacja źródeł energii szansą rozwoju polskiej gospodarki morskiej Monograficzna konferencja poświę cona pozyskiwaniu LNG drogą morską zorganizowana została przez Po litechnikę Gdańską i Akademię Morską w Gdyni 3 lipca 2006 roku o godz , w odpowiedzi na publicznie zadeklaro waną przez rząd polski potrzebę dywer syfikacji źródeł dostaw energii do Polski. Konferencja zaprezentowała nie tylko techniczne i ekonomiczne aspekty impor tu LNG do kraju drogą morską, ale rów nież położyła nacisk na możliwości roz woju, jakie realizacja takiego projektu stwarza polskiej gospodarce morskiej. Z referatami wystąpili doświadczeni specjaliści z firm, które projektują, budują, nadzorują, finansują i eksploatują statki do przewozu LNG oraz terminale gazowe, w tym z Tractebel Gas Engineering (firma projektująca i budująca terminale gazo we), Dorchester Maritime Ltd (armator tankowców LNG), Rolls Royce Marine (producent okrętowych systemów napę dowych), Lloyd s Register (towarzystwo klasyfikacyjne), Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (mię dzynarodowa organizacja morska zajmu jąca się przepisami prawnymi), eksperci z Urzędu Morskiego w Gdyni (instytucja polskiej administracji morskiej), Baltic Marine Gdynia, Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie (ośrodek szkoleniowy dla załóg statków), a także Politechniki Gdańskiej, Politech niki Warszawskiej i Akademii Morskiej w Gdyni. Konferencja pokazuje również, jak sze rokie jest poparcie w regionie pomorskim, otwartość i przygotowanie merytoryczne, w tym doświadczenie, możliwości tech niczne, technologiczne, organizacyjne i inwestycyjne firm i instytucji tu działają cych na rzecz realizacji projektu. Potrzeby energetyczne Polski W 2005 roku Polska zużyła 14,15 mld m 3 gazu wysokometanowego, z cze go 9,6 mld m 3 (prawie 68%) pochodziło z importu. Ocenia się, że w ciągu najbliż szych 20 lat zużycie tego gazu wzrośnie ponad dwukrotnie (rys.1). Wynika z tego, że już około 2010 roku będziemy potrzebowali blisko 20 mld m 3, co stworzy konieczność dodatkowego za kupu ok. 5 mld m 3 gazu. Zgodnie z poli tyką różnicowania źródeł energii jako ele mentu bezpieczeństwa energetycznego kra ju, dostawa tego gazu powinna nastąpić drogą morską, tj. odmienną niż dotychcza sowy sposób pozyskiwania gazociągami. Umożliwi to bowiem korzystanie ze znacz nie szerszego grona producentów gazu. Tocząca się dyskusja odnośnie do umiejscowienia terminalu odbiorczego LNG wskazuje na dwie możliwości: re jon Świnoujścia i Zatokę Gdańską. W przypadku lokalizacji terminalu w rejonie Świnoujścia należy rozbudować krajową Rys.1. Prognoza zużycia gazu w Polsce do roku 2025 wg Agencji Rynku Energii SA sieć gazową zgodnie z projektem przed stawionym na rys. 2. Koszt tych inwesty cji będzie wynosił ok. 590 mln euro. Dla wariantu z lokalizacją w rejonie Zatoki Gdańskiej należy rozbudować sieć gazową według projektu przedstawione go na rys. 3. W tym przypadku całkowity koszt in westycji będzie wynosił ok. 480 mld euro, czyli o ok. 110 mld euro mniej niż przy lokalizacji terminalu w rejonie Świnoujścia. Lokalizacja terminalu w rejonie Zato ki Gdańskiej przyczyni się ponadto do poprawy symetrii rozpływów gazu w ca łej krajowej sieci i stworzy większe szan se na ujednolicenie rozkładu sieci gazo wej w całym kraju, co odpowiada zasa dzie zrównoważonego rozwoju regionów. Lokalizacja terminalu odbiorczego Z punktu widzenia budowy terminalu i warunków żeglugowych dla statków do stawczych korzystniej przedstawia się też lokalizacja terminalu w Zatoce Gdańskiej. Budując terminal w rejonie Portu Pół nocnego, oszczędza się na koniecznych pracach związanych z usunięciem urob ku w celu obniżenia dna w rejonie termi nalu i pogłębieniem toru podejściowego (szacuje się, że będzie to ok. 10 mln m 3 urobku mniej). Trzeba bowiem uwzględ nić istniejące ograniczenia dla wielkości statków i warunki żeglugowe, charakte rystyczne dla poszczególnych portów. Do Portu Północnego w Gdańsku mogą wchodzić statki o długości do 340 m i zanurzeniu do 15 m przy średnim sta nie morza, a do portu w Świnoujściu nie mogą wchodzić statki przekraczające 270 m długości i 13,2 m zanurzenia, a dodat kowo na torze wodnym z redy Świnouj ścia do samego portu dopuszcza się ruch dwukierunkowy tylko dla statków o za nurzeniu do 9,15 m. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że podczas ostrych zim, z przewagą wiatrów północno wschodnich, akwen Świnoujścia zapełnia się naniesioną krą, co stwarza ko lejne ograniczenia, nie zawsze możliwe do zniwelowania, lub rodzi konieczność dzia łań podnoszących koszty (lodołamacze itp.). Lokalizując terminal w Świnoujściu, rezygnujemy z możliwości importu gazu

2 PISMO PG 13 Rys. 2. Odcinki gazociągów do budowy przy lokalizacji terminalu w Świnoujściu Rys. 3. Odcinki gazociągów do budowy przy lokalizacji terminalu w Gdańsku dużymi i największymi statkami LNG, przy użyciu których koszt transportu jednego m 3 gazu jest znacznie niższy. Należy też podkreślić, że w strefie eko nomicznej Portu Północnego w Gdańsku powstaje ze środków UE tzw. schronie nie, czyli awaryjny terminal (gazo i ro poport) dla całego akwenu Bałtyku (rys.4). Dzięki takiemu terminalowi gazowce i tan kowce operujące na morzu mają możliwość szybkiego rozładowania przewożonego ładunku w przypadku jakiejkolwiek awa rii czy sytuacji zagrożenia dla środowiska. Łącząc lokalizację polskiego terminalu gazowego z lokalizacją opisanego wyżej terminalu awaryjnego, można zmniejszyć nie tylko wiele rodzajów kosztów (np. lo gistycznych, budowy pirsu od podstaw czy związanych z późniejszym zabezpiecze niem), ale poprawić też warunki ochrony i bezpieczeństwa terminalu. Po przeanalizowaniu obu opcji argu menty techniczne, inwestycyjne, operacyj ne, ich aspekty finansowe, a także bez pieczeństwo żeglugi oraz dodatkowo aspekt ochrony środowiska zdecydowa nie przemawiają za Zatoką Gdańską. Import skroplonego gazu naturalnego Metoda transportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) drogą morską rozwinę ła się na świecie w latach 60. i dzisiaj sta nowi jeden ze standardowych sposobów jego importu. Ilość przewożonego LNG wzrosła z 84 mln ton w roku 1997 do 197 mln ton zakontraktowanych na rok Import tego surowca energetycznego od bywa się na statkach zaprojektowanych i budowanych według bardzo rygorystycz nych regulacji prawnych i przepisów. Należy tu zdecydowanie podkreślić, że od początku swego istnienia morski trans port LNG charakteryzuje się bardzo wy sokim poziomem bezpieczeństwa. W hi storii tego sektora nie nastąpił żaden wy padek utraty ładunku, ani też żaden tra giczny wypadek żeglugowy, przy czym należy pamiętać, że obecna światowa flo ta LNG (samych dużych gazowców jest około 200), zatrudniająca około ofi cerów i marynarzy, pokonuje regularnie najbardziej uczęszczane szlaki żeglugowe. Stosowana technologia polega na przewo żeniu gazu pod normalnym ciśnieniem, ale w bardzo niskiej temperaturze ( 163 o C). Terminale eksportowe LNG położone sa w różnych rejonach świata (rys.5). Rozważając rozkład istniejących obec nie terminali eksportowych na świecie, Polska może wziąć pod uwagę import LNG z takich rejonów, jak: Zatoka Per ska (około 15 dni żeglugi), Afryka Połnoc na (około 7 dni żeglugi), Afryka Zachod nia (około 12 dni żeglugi), Ameryka Środ kowa (około 11 dni żeglugi), Norwegia (około 3 dni żeglugi) oraz ewentualnie Północna Rosja, jednakże ze względu na obecną strukturę dostaw energii do Pol ski ten ostatni kierunek nie spełnia pod stawowego warunku, a mianowicie dy wersyfikacji źródeł energii. Również eks porterzy z Dalekiego Wschodu stanowią potencjalne źródło importu, jednakże ze względu na odległość od Polski (ponad 25 dni żeglugi) koszty importu LNG z tego rejonu stają się znacząco wyższe w po równaniu z pozostałymi regionami. Budowa statków do przewozu LNG Obecnie użytkowane są cztery typy stat ków do przewozu LNG, różniące się mię dzy sobą konstrukcją zbiorników ładunko wych, przy czym ze względów technicz nych i ekonomicznych typem zapewnia jącym najwyższą elastyczność operacyjną, i tym samym możliwość dowolnego dywer syfikowania kierunku importu LNG do Polski, jest gazowiec membranowy (rys.6). Ten typ statku przeważa (ponad 50 pro cent) w obecnej flocie gazowców LNG i jest on projektowany oraz budowany na

3 14 PISMO PG Rys. 4. Plan lokalizacji terminalu LNG wraz z planowanym schronieniem w Porcie Gdańskim Rys. 5. Potencjalne kierunki importu LNG i czasy transportu do Polski bazie dobrze znanych i sprawdzonych standardów. W tym roku budowanych jest kilka dziesiąt statków do przewozu LNG, a wie le następnych wejdzie do eksploatacji w następnych latach. Z jednej strony daje się zauważyć wzrost pojemności ładunkowej zamawianych statków i wyrażane są opi nie, że ekonomiczne uzasadniany statek powinien wziąć od 175 tys. m 3 do 250 tys. m 3 skroplonego gazu. Z drugiej strony roz wijane są znacznie mniejsze jednostki do obsługiwania krótkich, przybrzeżnych tras transportu gazu. Kwestia wielkości statku, jak i rozmiaru floty zależy w głównej mie rze od takich czynników, jak ilość impor towanego gazu oraz kierunek importu, ale również należy uwzględnić zagadnienia długofalowego bezpieczeństwa dostaw tego medium, tj. oprzeć import LNG na takim typie statku, który pozwoli swobod nie dostosowywać się do różnych kierun ków dostaw. Stąd też, biorąc pod uwagę obecnie istniejące źródła eksportowe LNG, jak również te, które powstają lub są pla nowane z uwzględnieniem udokumento wanych złóż gazu naturalnego, wydaje się celowe zbudowanie floty na bazie gazow ców membranowych o pojemności ładun kowej pomiędzy m m 3, czyli według standardowego typoszeregu wielkości dla tego rodzaju statków. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie roczne (w pierwszym, początkowym eta pie dostaw) na import gazu do Polski drogą morską na poziomie 5 mld m 3 oraz typową konfigurację terminalu odbiorczego, licz ba statków wahać się może od 5 sztuk dla importu z rejonu Zatoki Perskiej, poprzez 4 statki dla Afryki Zachodniej i Ameryki Środkowej, 2 statki dla Afryki Północnej i Norwegii. Są to oszacowania zgrubne, lecz pozwalające na wstępne ilościowe opisa nie modelu importu LNG do Polski. Żeby zdać sobie sprawę ze skali finan sowej budowy takiej floty, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że obecnie cena za statek wielkości m 3 wynosi około 240 mln USD, a za statek o pojemności m 3 około 275 mln USD. Jest to więc spore wyzwanie inwestycyjne ze strony potencjalnego armatora. Dzienny koszt użytkowania statku o pojemności m 3 oscyluje na poziomie USD plus koszy paliwa (obecnie stawka frachtowa waha się od USD do nawet USD dla tej wielkości statków tego typu). Uruchomienie środków finansowych nie zbędnych do budowy floty gazowców uwa runkowane jest takimi elementami ogólne

4 PISMO PG 15 go projektu importu LNG, jak: długotermi nowe zapotrzebowanie na gaz, inwestycje w terminal odbiorczy, stacje regazyfikacji, system dystrybucji gazu, aspekty prawne i ochrony środowiska w zakresie budowy ter minalu oraz bezpiecznego dostępu do ter minalu przez statek, a także umowy pomię dzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w całym łańcuchu dostaw: Umowa Kupna Gazu (Supply Purchase Agreement, SPA), Umowa Czarterowa (Time Charter Party, TCP), Rata Czarterowa (Time Charter Rate, TCR). Dopiero uwzględniając te czynniki, można przystąpić do optymalizacji projek tu statku (z założeniem minimalizacji kosz tów operacyjnych i maksymalizacji ilości dostarczonego ładunku). Choć ciężar finansowania budowy dedy kowanej floty statków ponosi z reguły ar mator, teoretycznym alternatywnym rozwią zaniem jest użycie gazowców z tzw. spot charteru, czyli tych, które nie zdołały zapew nić sobie długoterminowych czarterów i oczekują na kotwicy na pojedyncze ładun ki. Jednakże opierając import na statkach z sektora spot charter trudno mówić o bez pieczeństwie energetycznym kraju, biorąc pod uwagę fakt, że przeważającą część świa towego transportu LNG odbywa się w wy niku długoterminowych kontraktów (typo wo na lat), oraz nieprzewidywalność rynku spot charteru (dostępność statków, cena czarteru, jakość usług). Budowa gazowców, mimo że kosztow na, jest tylko jednym z elementów im portu LNG. Środek ciężkości projektu importu LNG leży raczej w infrastruktu rze lądowej, tj. terminalu odbiorczym i sieci przesyłowej i do nich to właśnie jest dopasowywana flota statków dostarczają ca gaz. Dlatego też rozwiązanie kwestii budowy gazowców musi być umiejsco wione w ramach całego projektu importu LNG do Polski, zarówno w sferze tech nicznej, jak i ramach czasowych. Budowa floty gazowców LNG stanowi dużą szansę dla rozwoju sektora morskie go w Polsce. Rozważając możliwości tech niczne, technologiczne oraz poziom kul tury technicznej, Stocznia Gdynia z całą pewnością może być brana pod uwagę jako potencjalne miejsce budowy tych statków. W realizacji projektu importu LNG do Pol ski może uczestniczyć nie tylko stocznia. Budowa gazowca wymaga kooperacji w zakresie projektowania i budowy statku z wieloma innymi firmami i instytucjami sek tora gospodarki morskiej, co może stano wić interesującą szansę jego uaktywnienia i rozwoju. Należy podkreślić, że morskie ośrodki badawcze, szkoleniowe i akade mickie mogą mieć swój znaczący udział w projekcie budowy i późniejszym operowa niu flotą, wspierając stocznię w kontaktach z armatorem, towarzystwem klasyfikacyj nym czy dostawcami poszczególnych urzą dzeń i systemów. Następnym istotnym czynnikiem stano wiącym o atrakcyjności tego rodzaju pro jektu w kraju jest transfer nowoczesnej tech nologii związanej z budową gazowca LNG. Budowa statku LNG jest szansą opanowa nia nowoczesnych zaawansowanych tech nologii, zarówno od strony izolacji zbiorni ków, jak i siłowni okrętowej. Większość pływających tankowców LNG napędzana jest turbiną parową, ale w tegorocznym port felu zamówień światowych ok. połowa stat ków zostanie wyposażona w silnik dwupa liwowy (na paliwo gazowe lub ciekłe), a także coraz popularniejsze stają się układy z napędami elektrycznymi. Trzeba wspo mnieć, że największe i najnowocześniejsze koncerny turbinowe, takie jak General Elec tric czy Rolls Royce, oferują już na tego typu statki napędy z turbinami gazowymi, także w wysokosprawnym systemie kom binowanym z turbiną parową. Może się oka zać, że ta propozycja będzie konkurencyj na dla większych tankowców LNG, a tym samym stać się dla nas okazją oswojenia naj bardziej zaawansowanych, wywodzących się z techniki lotniczej, rozwiązań. Wydaje się, że przed polską stocznią otworzyła się szansa, gdyż pojawił się armator, który w ramach starania się o wieloletni kontrakt na przewóz gazu do Polski skłonny jest zlecić naszej stoczni i sfinansować budowę 2 lub 3 statków LNG oraz zapewnić mustrowa nie na nich polskich załóg. Szkolenie załóg na statki do przewozu skroplonego LNG Na uwagę zasługuje fakt, że na bazie współpracy Politechniki Gdańskiej, Aka demii Morskiej w Gdyni, Fundacji Bez pieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowi ska, Baltic Marine Gdynia i Dorchester Maritime stworzono system szkoleń ka dry, oficerów i marynarzy do obsługi i zarządzania statkami do przewozu skro plonych gazów, spełniający najostrzejsze wymagania międzynarodowe. System wdrożony w roku 2004 skutecznie kształ ci kadry do bezpiecznej eksploatacji i za rządzania gazowcami. Jednym z atrakcyjnych elementów tego systemu jest możliwość modelowa Rys. 6. Gazowiec LNG ze zbiornikami typu membranowego nia przez Fundację Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska dowolnych torów podejściowych i portów, co w po łączeniu ze zbudowanym we współpracy z Baltic Marine Gdynia i Dorchester Maritime sterowalnym modelem statku LNG pozwala na unikatową możliwość symulacji dowolnych manewrów, ćwicze nia scenariuszy operacyjnych oraz szko lenia pilotów. Terminal LNG Terminale odbiorcze LNG, podobnie jak i gazowce LNG, mają już długą histo rię i bardzo dobre statystyki bezpieczeń stwa. Są to proekologiczne instalacje o wysokim poziomie bezpieczeństwa, któ rych lokalizację, projekt, budowę i obsłu gę regulują normy międzynarodowe, w tym normy Unii Europejskiej. Normy wymuszają również na projektancie i ob słudze terminalu wysoki poziom bezpie czeństwa i ochrony środowiska. Dominującym typem terminalu odbior czego LNG w Europie jest terminal ze zbiornikami dwuścianowymi (które za pewniają niejako podwójną szczelność zbiornika) i taki model wydaje się rów nież najwłaściwszy dla Polski. Główną częścią składową terminalu odbiorczego są zbiorniki i jest to zarazem część naj kosztowniejsza (25% 35% wartości inwe stycji). Bardzo praktycznym i ekonomicz nym rozwiązaniem jest wykorzystanie naturalnych zbiorników podziemnych, jakie powstają po wypłukiwaniu złóż soli i które pozwalają na przechowywanie gazu naturalnego w stanie gazowym pod wysokim ciśnieniem i w temperaturze oto czenia (podczas gdy zbiorniki dwuściano we magazynują gaz skroplony w tempe raturze 163 o Celsjusza). Wykorzystanie kawern solnych pozwala na znaczne zmniejszenie nakładów inwestycyjnych potrzebnych do realizacji projektu termi nalu i są one znakomitym buforem pozwa lającym na efektywne regulowanie okre

5 16 PISMO PG sowych wahań zapotrzebowania na gaz. Według wstępnych analiz firmy Trac tebel Gas Engineering, eksperta konferen cji w dziedzinie projektowania i budowy terminali LNG, import 5 mld m 3 gazu rocznie do Polski można zrealizować za pomocą terminalu ze zbiornikami dwu ścianowymi o pojemności m m 3. Koszt inwestycyjny to kwota około 300 mln euro, koszty obsługi rocz nej stanowią około 2% wartości inwesty cji, terminal zatrudnia około 50 osób bez pośredniej obsługi. Skala czasu realizacji projektu, to: około 1 roku na formalności legislacyjne oraz około 3,5 lat na budowę terminalu i jego uruchomienie (rys. 7). Jak już wcześniej wspomniano, zarów no budowa termianlu odbiorczego LNG, jak i budowa floty gazowców LNG muszą być ze sobą zestrojone czasowo. Pełną kompatybilność termianlu i gazowca LNG zapewnia ich projektowanie i budowa według sztywnych przepisów międzyna rodowych regulujących sektor LNG. Bezpieczeństwo i ochrona terminalu LNG i floty gazowców LNG Podobnie jak cały sektor energetycz ny, import i magazynowanie LNG podle gają ścisłym regulacjom prawnym zapew niającym wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony (Safety & Security). Według wiodącego eksperta w tej dziedzinie, Lloyd s Register, opracowane i wprowa dzone międzynarodowe systemy i kody zarówno dla statku, jak i terminalu, zapew niają wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony. Systemy i kody (uwzględniają ce również takie elementy, jak przepisy prawne, środowisko naturalne, opinia pu bliczna) wprowadzane są już na etapie projektowania i budowy terminalu i stat ku. Oczywiście, realizacja i użytkowanie inwestycji są systematycznie weryfikowa ne cyklicznymi inspekcjami. Bardzo szczegółowym regulacjom prawnym, których głównym celem jest bezpieczeństwo i ochrona ludzi i środo wiska naturalnego oraz zapewnienie bez piecznej obsługi gazowców i terminali, podlega cały sektor LNG, tak w zakresie projektowania, jak i budowy i obsługi. Rys. 7. Przykład terminalu w Portugalii Na podstawie materiałów konferencyjnych opracowała Beata Orzażewska Dział Organizacyjno Prawny

6 PISMO PG 17 Studenci ruszyli w morze Trzydziestu studentów z całej Europy wzięło udział w letnim kursie nauko wym Summer Course 2006, dedykowa nym gospodarce morskiej i przemysłowi okrętowemu w Polsce. Zorganizowała go Organizacja Studencka BEST, działająca przy Politechnice Gdańskiej. Kurs odbył się w dniach 24 sierpnia 4 września. Patronat honorowy nad przed sięwzięciem objął wojewoda pomorski pan Piotr Ołowski, reprezentowany przez pana Witolda Kuszewskiego, pełnomoc nika wojewody pomorskiego ds. gospo darki morskiej, pan rektor PG prof. Janusz Rachoń, reprezentowany przez prof. Ro mualda Szymkiewicza, oraz władze Wy działu Ocenotechniki i Okrętownictwa. Euro inżynier BEST Course jest sztandarowym pro jektem Organizacji Studenckiej BEST. Corocznie ponad 67 lokalnych grup BEST w całej Europie organizuje wiosenne, let nie oraz zimowe kursy naukowe dla stu dentów uczelni technicznych. Kursy na ukowe pozwalają przyszłym inżynierom pozyskać umiejętności szersze, niż tylko wiedzę teoretyczną. Celem organizacji BEST jest kształto wanie euro inżyniera. Osiągamy to między innymi poprzez kursy naukowe, w trakcie których studenci zdobywają najnowszą wiedzę z różnych dziedzin techniki. Dzię ki temu stają się oni osobami wszechstron nymi, gotowymi do podejmowania wy zwań i przyswajania nowej wiedzy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Ponadto cha rakter kursów uczy pracy w międzynaro dowych zespołach, co w dobie otwierają cych się europejskich rynków pracy stano wi bardzo pożądaną umiejętność. W tym roku nasza grupa zdecydowała się na organizację letniego kursu nauko wego o tematyce związanej z gospodarką morską i przemysłem okrętowym w Pol sce. Chcieliśmy zaprezentować naszą uczelnię oraz odkłamać stereotyp, jakoby polska gospodarka morska była w złym stanie. Pomogła nam w tym niewątpliwie wizyta w Stoczni Gdynia SA. Politechnika dla morza Historia tysiącletniego Gdańska zawsze związana była z Morzem Bałtyckim i żeglugą. Dzięki położeniu u ujścia Wisły, należący do Hanzy Gdańsk był przez wie ki głównym portem morskim w Polsce i jednym z najważniejszych w Europie. Dziś Gdańsk wraz z Gdynią i Sopotem tworzą Trójmiasto, aglomerację utożsa mianą z morzem, portami i przemysłem stoczniowym. Uczelnie wyższe w regio nie nastawione są na kształcenie specjali stów w dziedzinie gospodarki morskiej i okrętownictwa. Politechnika Gdańska w znacznym stopniu służy gospodarce morskiej. Zaczy nając od Wydziału Architektury, poprzez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kończąc na wyspecjalizowa nym w tej dziedzinie Wydziale Oceano techniki i Okrętownictwa. Ta wyjątkowa cecha Politechniki Gdań skiej oraz wszechstronnie rozwinięty na Pomorzu przemysł okrętowy stanowią do skonałe zaplecze do zorganizowania kur su o wybranej przez nas tematyce. Ponad to kurs ten daje możliwość przekazania nie tylko fachowej wiedzy, ale również infor macji o kulturze i historii Pomorza. Nasz kurs naukowy podzieliliśmy na trzy główne części. Pierwsza część doty kała teorii, druga praktyki. W trakcie pierwszych dni kursu odby wały się zajęcia teoretyczne, które przy bliżały uczestnikom podstawowe pojęcia związane z przemysłem okrętowym. Po ruszone zagadnienia obejmowały swoją tematyką podstawy projektowania jach tów (wykład pana dr. inż. Bogusława Oleksiewicza), przez specyfikę, wykona nie oraz część laboratoryjną dot. konstruk cji sandwiczowej (mgr inż. Andrzej Wo łoszyn oraz inż. Arkadiusz Łabuć), po hi storię morskiej technologii głębinowej (pan dr hab. inż. Lech Rowiński). Dodat kowo mogliśmy pokazać naszym zagra

7 18 PISMO PG Kursanci razem z przedstawicielami Towarzystwa Klasyfikacyjnego DNV na Wydziałe Oce anotechniki i Okrętownictwa PG nicznym kolegom możliwości oraz zaso by politechniczne, a to dzięki wykładowi pana dr. inż. Ludwika Balcera. Poruszyli śmy teoretycznie podstawowe zagadnienia dotyczące pływalności jachtu, a ten blok tematyczny zakończyliśmy laboratorium na basenie holowniczym Katedry Hydro mechaniki Okrętu. Laboratorium przygo tował pan mgr inż. Michał Grygorowicz. Kursanci zapoznali się również z funk cjonowaniem oraz rolą towarzystwa kla syfikacyjnego w przemyśle okrętowym. Wykład połączony z prezentacją przygo towali goście z Towarzystwa Klasyfika cyjnego DNV. Nasi koledzy zachwyceni byli formą pracy inżyniera okrętowego. W Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku spędzili śmy prawie cały dzień. Tam mogli porów nać pozyskaną podczas kursu wiedzę teo retyczną z realiami, na jakie napotyka in żynier okrętowy, projektując zadaną jed nostkę. Teoria i praktyka Teoria z praktyką znów mogły się ze tknąć w Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie przy wsparciu instruktorów kursanci mo gli m.in. sterować wielkimi zbiornikowca mi, a na innych symulatorach okrętowych badać zmieniające się parametry, np. bala stu, w zależności od zmieniających się warunków na statku płynącym po pełnym morzu. Dodatkowo studenci mieli możli wość odczucia na własnej skórze, jak wygląda prawdziwa akcja ratunkowa, kie dy helikopter spada do morza. W Ośrodku Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie nasi koledzy mogli z kolei zobaczyć, jak w rzeczywistości zachowuje się jednost ka w odpowiedniej skali 1:24 lub 1:16, jakie siły nań działają. Ostatnim, choć również ważnym prze słaniem kursu było ukazanie naszym kole gom Pomorza z jak najlepszej strony. A Pomorze daje możliwość przyjemnego spę dzania wolnego czasu. Nasi goście mieli zatem czas na rejs po Zatoce Gdańskiej, odwiedzenie Fokarium w Helu i Central nego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Kierując się naszą dewizą zainteresuj mnie, to zrozumiem stawiamy najwięk szy nacisk na ciekawe zajęcia praktyczne. Uważamy, że przeprowadzenie kursu w konwencji pro publico bono przyczyni się do lepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników oraz zacieśni więzy między uczelnią a przyszłymi pracodawcami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy pomogli nam przygoto wać ten kurs. Już wiosną chcielibyśmy, jeśli tylko powiodą się nasze plany, zor ganizować kolejny. Adam Nadolski Student Wydziału Oceatotechniki i Okrętownictwa

8 PISMO PG 19 Owacje na stojąco dla Rafała Blechacza Owacje na stojąco zgotowali melomani Rafałowi Blechaczowi, a on kilka krotnie odwdzięczał się im bisami. 4 lip ca młody wirtuoz, zwycięzca ubiegłorocz nego międzynarodowego konkursu cho pinowskiego, zagrał recital w auli Poli techniki Gdańskiej. Bilety sprzedano bły skawicznie. Blechacz tryskał energią, interpretował wyraziście, z czego dał się już poznać me lomanom w swojej niedługiej karierze sce nicznej. W pierwszej części recitalu za prezentował utwory Josepha Haydna i Lu dwiga van Beethovena. W drugiej nie mogło zabraknąć kompozycji Fryderyka Chopina. Zainteresowanie koncertem było ogromne opowiada Ewa Próchniak z Gdańskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki, które wraz z Politechniką Gdańską było organizatorem koncertu. Recitalu wysłuchało około czterystu pięć dziesięciu osób. Wiele było zawiedzio nych, że to jedyny w Gdańsku koncert Blechacza. Wirtuoz rzeczywiście nieczęsto gości na Wybrzeżu. Ostatni raz występował je dynie raz, jesienią ubiegłego roku, gdy zagrał w oddanej właśnie do użytku sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyc kiej na Ołowiance. Koncert fortepianowy e moll i 8. symfonię h moll Niedokoń czoną Schuberta publiczność nagrodziła wówczas owacjami na stojąco. Pianista zgodził się wystąpić z reci talem na Politechnice przede wszystkim z uwagi na osobę profesor Katarzyny Po Fot. Krzysztof Krzempek powej Zydroń, która była założycielką i pierwszym prezesem Gdańskiego Stowa rzyszenia Miłośników Muzyki, a dziś uczy Rafała Blechacza podkreśla Ewa Próch niak. Rezygnując z honorarium, cały dochód z koncertu Rafał Blechacz przekazał na rzecz Gdańskiego Stowarzyszenia Miło śników Muzyki, które w tym roku świę tuje dziesięciolecie istnienia. Uzyskane środki wesprą dzieło organizacji jubile uszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Musica nos unit, który w pierwszym tygodniu grudnia od będzie się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. W przerwie kwestowano rów nież na rzecz odbudowy kościoła św. Ka tarzyny w Gdańsku, który ucierpiał w wyniku pożaru. Nie moglibyśmy spotkać się w tak licznym gronie, a bilety nie mogłyby być tak śmiesznie tanie, gdyby nie współor ganizator dzisiejszego koncertu, Poli technika Gdańska. Pozwólcie Państwo, że wyrażę serdeczne wyrazy uznania dla dwóch panów, prawdziwych mecenasów sztuki, którzy muzykę niezwykle ukocha li, dla pana rektora profesora Janusza Ra chonia oraz pana profesora Aleksandra Kołodziejczyka dziękowała Alicja Wie czorek, prezes Gdańskiego Stowarzysze nia Miłośników Muzyki, zapraszając do wysłuchania koncertu. Rafał Blechacz ma zaledwie dwadzie ścia jeden lat. Urodził się w Nakle nad Notecią. Już jako pięciolatek uczęszczał na zajęcia w szkole muzycznej w Byd goszczy. Dziś studiuje w klasie wspomnia nej już prof. Katarzyny Popowej Zydroń w bydgoskiej Akademii Muzycznej. Naj większym jego dotychczasowym osią gnięciem było oczywiście zwycięstwo w ubiegłorocznym XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Konkurencja była duża, w eliminacjach uczestniczyło bo wiem 257 pianistów z 35 krajów, w tym 47 z Polski. Do konkursu zakwalifikowa no 80 pianistów z 18 krajów. Ostatnim Polakiem przed Blechaczem, który zwyciężył w konkursie, był Krystian Zimerman, zdobywca pierwszej nagrody w 1975 roku. Jego zwycięstwo w tym konkursie jest bezapelacyjne. Jestem przekonany, że jego zdolności, skromność i praca w następnych latach pozwolą mu zrobić taką karierę, jaką zrobił Zimerman mówił o Blechaczu po ogłoszeniu wyników wiceprzewodniczący jury, prof. Piotr Paleczny. Fragment recitalu fortepianowego Ra fała Blechacza obejrzeć można dzięki re jestracji Akademickiej Telewizji Politech niki Gdańskiej: kul.htm Katarzyna Żelazek Rzecznik prasowy PG Z teki poezj zji Zmierzch s³oñce zachodzi za drzew grzebieniem zieleñ p³onie ogniem czerwieni bezbarwne ³abêdzie spadaj¹ za horyzontem odwa nie goni¹c marzenia przed snem jest czas samotnoœci zagmatwany w myœli uciec próbujê w przeciwnym kierunku czarnym d³ugopisem obrysowujê swoje serce nadzieja to spadochron lin popl¹tanych Sławomir Jerzy Ambroziak Student Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz Zakład Inżynierii Gazownictwa Politechnika Warszawska Warszawa, kwiecień 2006 roku 1 Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Anna Styszyńska, Karolina Krośnicka, Justyna Martyniuk-Pęczek Katedra Urbanistyki

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DOSTAWCY. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

DZIEŃ DOSTAWCY. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM DZIEŃ DOSTAWCY Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM 2017-2022 Konieczność dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, w szczególności zakładająca realizację projektów Bramy Północnej Scenariusze

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego Terminal LNG Tadeusz Zwierzyński - Wiceprezes Zarządu PGNiG Warszawa, 1 grudnia 2006 roku Agenda 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r.

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Terminal LNG Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów

Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów 1 z 5 2013-09-25 10:07 Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIOB21 Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Przemysław Daca Zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Konferencja pt. Rzeki dla zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

INNO-EKO-T ECH - nowoczesne centrum badawcze Politechniki Białostockiej gotowe

INNO-EKO-T ECH - nowoczesne centrum badawcze Politechniki Białostockiej gotowe INNO-EKO-T ECH - nowoczesne centrum badawcze Politechniki Białostockiej gotowe Ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, aparatura badawcza za 38 milionów złotych. 36 laboratoriów i blisko

Bardziej szczegółowo

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Piotr Dowżenko GoLNG Polska! 18 października 2016 Uniwersytet Gdański at least for the next 20 years, NG will be

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE dotyczące utworzenia konsorcjum Polskiej Platformy Innowacyjne Technologie Morskie

POROZUMIENIE dotyczące utworzenia konsorcjum Polskiej Platformy Innowacyjne Technologie Morskie POROZUMIENIE dotyczące utworzenia konsorcjum Polskiej Platformy Innowacyjne Technologie Morskie podpisane w Szczecinie, w dniu 10 lipca 2014 r. pomiędzy: 1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Lloyd s Register dla absolwentów uczelni

Program szkoleniowy Lloyd s Register dla absolwentów uczelni Program szkoleniowy Lloyd s Register dla absolwentów uczelni Marcin Szmyt HR Business Partner Zawartość prezentacji 1. Program szkolenia absolwentów 2. Kompetencje nietechniczne potencjalnych przyszłych

Bardziej szczegółowo

http://wyborcza.pl/1,75475,15238384,rafal_blechacz_otrzymal_prestizowa_gilmore_artist.html#ixz z2pskwpm7j Rafał Blechacz otrzymał prestiżową Gilmore Artist Award - 300 tys. dol. Red kult, 08.01.2014, aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy model zarządzania Partnerstwem na rzecz Inteligentnych Specjalizacji

Przykładowy model zarządzania Partnerstwem na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Przykładowy model zarządzania Partnerstwem na rzecz Inteligentnych Specjalizacji NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ PARTNERSTWA SMART PORT & CITY dr Ernest Czermański, Uniwersytet Gdański e.czermanski@gmail.com KONSORCJUM

Bardziej szczegółowo

Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku

Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku Tomasz Stępień, Prezes Zarządu Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Kierunki strategiczne KIERUNEK 1 Budowa pozycji Spółki dzięki aktywnemu zaangażowaniu

Bardziej szczegółowo

Kopię tej prezentacji znajdziesz na stronie: http://www.koipsm.ps.pl/public/abram/okrety.pdf

Kopię tej prezentacji znajdziesz na stronie: http://www.koipsm.ps.pl/public/abram/okrety.pdf Kopię tej prezentacji znajdziesz na stronie: http://www.koipsm.ps.pl/public/abram/okrety.pdf Studia stacjonarne pierwszego stopnia Projektowanie i budowa okrętów WTM - OCEANOTECHNIKA zawód: Naval Architect

Bardziej szczegółowo

POWRÓT STATKÓW POD POLSKĄ BANDERĘ

POWRÓT STATKÓW POD POLSKĄ BANDERĘ II Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego 28 lutego 2013r. Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji ELSA The European Law Students Association 30 lat doświadczenia 30 000 CZŁONKÓW W 41 PAŃSTWACH

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Ludowa 7/8 71-700 Szczecin

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Thomson Reuters THOMSON REUTERS CENTRUM OPERACYJNE W GDYNI. Kim jesteśmy?

Thomson Reuters THOMSON REUTERS CENTRUM OPERACYJNE W GDYNI. Kim jesteśmy? THOMSON REUTERS CENTRUM OPERACYJNE W GDYNI Thomson Reuters Kim jesteśmy? Thomson Reuters jest jednym z głównych światowych dostawców inteligentnej informacji, zarówno dla firm, jak i specjalistów. Łączymy

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców.

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna (EE) leży u podstaw europejskiej polityki energetycznej i jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020 na

Bardziej szczegółowo

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska FORUM OKRĘTOWE 15 stycznia 2009 Politechnika Szczecińska dr inż. Janusz Lemski, docent PG Prodziekan ds. Kształcenia Odbudowa okrętowego szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

USTAWA o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

USTAWA o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych USTAWA o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Polska musi podjąć, zgodne z prawem krajowym i unijnym, działania dotyczące wsparcia przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej,tak

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Schemat ideowy Bazy LNG

Rysunek 1. Schemat ideowy Bazy LNG 1. WSTĘP Grupa LOTOS S.A. (Zamawiający) jest pionowo zintegrowanym koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów naftowych. Spółka jest liderem w branży

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG

Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG Grzegorz Wielgus WARSZAWA 20.11.2017 Planowanie rozwoju systemu dystrybucyjnego PSG dane o sieci i odbiorcach Długość sieci gazowej 179,6 tys. km Liczba

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu Strona znajduje się w archiwum. GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu 4 października 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz.

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. -1MX WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. 78/10 Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. SIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPfc. 2010-03- 0 3 Pan Janusz Kochanowski

Bardziej szczegółowo

Informacja o regatach International Waterbike Regatta 2010 w Szczecinie

Informacja o regatach International Waterbike Regatta 2010 w Szczecinie Informacja o regatach International Waterbike Regatta 2010 w Szczecinie Studenci oceanotechniki z Koła Naukowego AQUATILUS działającego na Wydziale Techniki Morskiej ZUT w Szczecinie po raz trzeci wzięli

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ?

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? NEXUS Consultants Sp. z o.o. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia T.: +48 58 66 18 300, F.: +48 58 50 05 303 nexus@nexus.pl www.nexus.pl EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

Seminarium nt. Cruise Industry

Seminarium nt. Cruise Industry Seminarium nt. Cruise Industry MAREK GRZYBOWSKI 23 czerwca 2017 odbyło się seminarium nt. Cruise Industry w Polsce w ramach projektu TENTacle w celu realizacji zadania; Mapa drogowa dla węzła miejskiego

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Akademia Morska w Szczecinie

INFORMATYKA Akademia Morska w Szczecinie INFORMATYKA Akademia Morska w Szczecinie Dlaczego Akademia Morska w Szczecinie? 01 Akademia Morska w Szczecinie jest uniwersalną uczelnią, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywy rozwoju

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywy rozwoju II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywy rozwoju Temat prezentacji: Rynek LNG jako jeden z filarów bezpieczeństwa energetyczne Rzeszów, 25 kwietnia 2017 Cel

Bardziej szczegółowo

Rola proekologicznego Banku w finansowaniu przedsięwzięć gospodarki morskiej

Rola proekologicznego Banku w finansowaniu przedsięwzięć gospodarki morskiej Rola proekologicznego Banku w finansowaniu przedsięwzięć gospodarki morskiej Dr Stanisław Kluza Prezes Banku Ochrony Środowiska S.A. Międzynarodowy Kongres Morski Szczecin, 8-10 czerwca 2016 r. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Profil Marine Technology

Profil Marine Technology Marine Technology Sp. z o.o. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Andrzej Stateczny a.stateczny@marinetechnology.pl www.marinetechnology.pl Profil Marine Technology

Bardziej szczegółowo

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o.

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o. Pięćdziesiąt lat temu, we wrześniu 1957 roku inspektorzy brytyjskiego Towarzystwa Klasyfikacji Statków Lloyd s Register of Shipping wrócili do Polski po kilkuletniej nieobecności. Kontakty LRS z przemysłem

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować? Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni Dlaczego warto u nas studiować? Nieprawdą jest, że: Uczelnia kształci tylko oficerów marynarki handlowej Jedyną perspektywą pracy praca na morzu A jaki jest

Bardziej szczegółowo

JAN KRZYSZTOF BIELECKI - PRZEWODNICZĄCY RADY GOSPODARCZEJ PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW

JAN KRZYSZTOF BIELECKI - PRZEWODNICZĄCY RADY GOSPODARCZEJ PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW CZY MOŻLIWA JEST DALSZA INTEGRACJA POLITYCZNA UE ORAZ WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI EUROPEJSKIEJ BEZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO? DEBATA PLENARNA JAN KRZYSZTOF BIELECKI - PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu. Rokosowo, 24-25.02.2009.

Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu. Rokosowo, 24-25.02.2009. Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu Rokosowo, 24-25.02.2009. Politechnika Poznańska w liczbach dziewięć wydziałów prawie 20 tys. studentów 25 kierunków studiów

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej. Grzegorz Rudnik, KrZZGi2211

Wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej. Grzegorz Rudnik, KrZZGi2211 Wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej Grzegorz Rudnik, KrZZGi2211 Gaz ziemny- najważniejsze Gaz ziemny jest to rodzaj paliwa kopalnianego zwany potocznie błękitnym paliwem, jest

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Morskiej 2011 w liczbach

Program Edukacji Morskiej 2011 w liczbach O Programie Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE

Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE Autor: dr Mariusz Ruszel, adiunkt w Katedrze Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ("Nowa

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych PONADTO W NUMERZE POLECAMY :

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych PONADTO W NUMERZE POLECAMY : Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych BIULETYN INFORMACYJNY grudzień 2014 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE Polska w UE - modernizacja infrastruktury PONADTO W NUMERZE POLECAMY :

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce 5 Rynek energii Charakterystyka rynku gazu w Polsce Źródła gazu ziemnego w Polsce Dostawy gazu na rynek krajowy, 2010 r. 7% 30% 63% Import z Federacji Rosyjskiej Wydobycie krajowe Import z innych krajów

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Liberalizacja rynku gazu w Polsce stan obecny i perspektywy Warsztaty dla uczestników rynku gazu 16 października 2014 r. Warszawa, 2014 Stan obecny Rynek gazu w Polsce struktura rynku Odbiorcy końcowi:

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa EUREKA nowe możliwo. liwości pozyskiwania międzynarodowych projektów tribologicznych

Inicjatywa EUREKA nowe możliwo. liwości pozyskiwania międzynarodowych projektów tribologicznych Inicjatywa EUREKA nowe możliwo liwości pozyskiwania międzynarodowych projektów tribologicznych Opracowanie: Waldemar Tuszyński ITeE-PIB, Radom Układ prezentacji Inicjatywa EUREKA w skrócie Obszary technologiczne

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Udział s amorządów w działalnośc i Portu Lotnic ze go Gdańs k im. Le cha Wałęs y. G dańs k 1 4 wrze ś nia 201 0

Udział s amorządów w działalnośc i Portu Lotnic ze go Gdańs k im. Le cha Wałęs y. G dańs k 1 4 wrze ś nia 201 0 Udział s amorządów w działalnośc i Portu Lotnic ze go Gdańs k im. Le cha Wałęs y G dańs k 1 4 wrze ś nia 201 0 Dnia 20.X.1993 roku została zarejestrowana Sp. z o.o. Gmina Miasta Gdyni Gmina Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 W zakresie polityki energetycznej Dania przykłada ogromną wagę do wspierania efektywności energetycznej na różnych etapach, począwszy od produkcji po konsumpcję,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r.

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r. KONFERENCJA GDYNIA 14 marca 2016 r. organizowana jest pod honorowym patronatem Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza JM Rektora

Bardziej szczegółowo

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Dr MARIUSZ SWORA KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO WPIA UJ W KRAKOWIE WSPÓLNE SEMINARIUM CAEWSE, KJ, EBE KLUB JAGIELLOŃSKI 17.12.2012

Bardziej szczegółowo

Szkoły zawodowe ich rola w kształceniu kadr morskich

Szkoły zawodowe ich rola w kształceniu kadr morskich Szkoły zawodowe ich rola w kształceniu kadr morskich mgr inż. Elżbieta Moskal Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Przemysł stoczniowy to nie tylko ważny dział polskiej

Bardziej szczegółowo