SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie Zamawiający: INSPEKTORAT UZBROJENIA KANCELARIA JAWNA OO-909 Warszawa SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa iu.oiize(mon.oy.pl tel faks zaprasza do skiadania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych niezbędnych do rozbudowy eksploatowanego systemu SI SIGMAT-RBM (systemu klasy ERP - ang. Enterprise Resource Planning) oraz objęcie wsparciem technicznym przedmiotowego systemu do roku. 2. Udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych obejmuje udzielenie dodatkowych uprawnień na oprogramowanie mysap Business Suit Użytkownik Profesjonalny (w najnowszej dostępnej wersji) wraz z oprogramowaniem serwera bazy danych DB2 (w najnowszej wersji dedykowanej do współpracy z systemem SAP Bussiness Suite). 3. Wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2011 r., dotyczy systemu w ramach którego komórki/jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej użytkują: L.p. Nazwa oprogramowania ilość 1. SAP ERP 6.0 (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime mysap Business Suit Profesjonalny (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime) 3. SAP Productiyity PAK Wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2012 r., dotyczy systemu w ramach którego komórki/jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej będą użytkować: 1800 L.p. Nazwa oprogramowania ilość 1. SAP ERP 6.0 (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime mysap Business Suit Profesjonalny (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime) 3. SAP Productiyity PAK IU/420/yII-5 I /ZO/PN/AE/DOS/K!20 11 strona I

2 ( Wymagania ( Wzór od począwszy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARIJNKÓW ZAMÓWIENIA 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ ( Wzór umowy ). 6. Miejsce dostawy certyfikatów potwierdzających udzielenie uprawnień licencyjnych wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ umowy ). 7. Szczegółowe warunki udzielonych uprawnień licencyjnych określono w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy. 8. Szczegółowe warunki realizacji usługi wsparcia technicznego, w tym miejsce realizacji, określono w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, której warunki określono w złączniku nr 9 do SIWZ techniczne ). 10. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji. II. III. IV. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest skiadanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Informacja o zamówieniach uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych. Zamawiąjący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zamówienia. 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych. w terminie 30 dni od zawarcia umowy. 2) wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2011 r. od dnia zawarcia umowy do r. 3) wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2012 r r. do dnia r. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust.1 ustawy, Zamawiajicy wymaa aby wykonawca: rosiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: fu/420/vii-5 J /ZO/PN/AE/DOSJKJ2O 11 strona 2

3 wykonał, posiadał był zgodnie zgodnie w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, dwie (2) dostawy (udzielenia uprawnień licencyjnych) wraz z usiugą wsparcia technicznego odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. zrealizował dostawy (udzielenia uprawnień licencyjnych) na oprogramowanie systemu klasy ERP wraz z usługą wsparcia technicznego gdzie każda dostawa wraz z usługą została zrealizowana na wartość co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych); znąjdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: trzech milionów złotych); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: trzech milionów złotych). 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów szczegółowo określonych w Część VII SIWZ. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wraz z dokumentami, o których mowa w 1 ust. 3 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817) zwanym dalej Rozporządzeniem. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy każdy podmiot (dotyczy również wykonawców określonych w art. 23 oraz podmiotów wskazanych w art. 26 ust. 2b ustawy) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składając dokumenty o których mowa w 2 Rozporządzenia oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w Części VI SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 oraz Rozporządzeniem, żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 2) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; IU/420/yII-5 I /ZO/PN/AE/DOS/K/20 11 strona 3

4 zgodnie spełniające spełniającej wystawionego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagania określone w Części VI pkt 1 SIWZ ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy wymagania określone w Części VI pkt 1 SIWZ - wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem 1 ust. 3 Rozporządzenia; 5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - spełniającej wymagania określone w Części VI pkt 1 SIWZ; 6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 7) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreśtonym w art. 24 ust. I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu IU/420/yH-5 I /ZO/PN!AE/DOS/K/20 II strona 4

5 składa składa wystawiony zastępuje wystawiony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) w pkt 6-8 i pkt 10 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) pkt 9 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych w terminach określonych w ust. 3. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z wykonawcami: 1) pisemnie; 2) za pośrednictwem a; 3) za pośrednictwem faksu. 2. Wszelkie informacje udzielane drogą telefoniczną nie sąwiążące dla Zamawiającego. 3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie wjęzyku polskim na adres Zamawiającego: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA nr sprawy IU/420/VII-51/ZO/PN/AEJDOSJK/201 1 nr faksu iu.oiize mon.goy.pl 4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. TU/420/VII-51 /ZOJPN/AE/DOS(K120 T I strona 5

6 Pani płk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Przewodniczący komisji Paweł MĄCZKA teł ; Sekretarz komisji Marta NIEPORĘCKA tel hiformacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiahjcy informuje, że nie udziela informacji telefonicznie. X. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wadium nr 7038 w wysokości ,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w Części XIII SIWZ. 2. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7 pokój nr 119 z dopiskiem: Wadiuin nr w przetargu nieograniczonym na dostawę licencji systemu klasy ERP, - nr postępowania IU/420/yII-51/ZO/PN/AEJDOSJK/ Wszelkie zmiany wprowadzane do Wzoru gwarancji przetargowej wymagają zgody Zamawiającego. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. XI. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się o przedłużenie terminu na oznaczony okres, nie dłużej niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. XII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 2. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. IU!420/yII-5 I!ZO/PN!AE/DOS!K!20 11 strona 6

7 10.00 zgodnie 15.00w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 4. Ofertę oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian bez zgody Zamawiającego w treści tych dokumentów. 5. Ofertę wraz z dokumentami, oświadczeniami oraz załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę licencji systemu klasy ERP - nr postępowania: IU/420/VII-5IJZO/PN/AEJDOS/ K/ Wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty i załączników stanowiących jej integralną część były ponumerowane i parafowane przez osobę(-by) podpisuj ącą(-ce) ofertę oraz powpinane w kolejności do segregatora, skoroszytu, itp. 7. Wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie elektronicznej (np. na CD) w formacie PDF. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 9. Wymagania określone w pkt 6-7 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 10. Do oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie Wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMN[CĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do oferty. 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. XIII. Miejsce i termin skiadania ofert. 1. Oferty należy składać w godz i siedzibie Zamawiąjącego w Kancelarii Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie lub przesyłać pocztą na adres: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, WARSZAWA Kancelaria Inspektoratu Uzbrojenia z dopiskiem: Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę licencji systemu klasy ERP - nr postępowania: IU/420/VII-51/ZOJPN/AEJDOS/ K/ Termin składania ofert upływa w dniu godz. 09:00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). TU/420/VII-5 I /ZO/PN/AE/DOS/K/20 11 strona 7

8 ilość cena to SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w ust.2 Zamawiający niezwłocznie go poinformuje o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie w pok. 019 dnia godz. 10:00. XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Cena oferty cena wyrażona w jednostkach pieniężnych (w walucie polskiej), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 2. Cena oferty musi zawierać w sobie całkowitą jej kalkulację, tj. wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (dostawa sprzętu, wsparcie techniczne i usługa serwisowa). 3. Przy wyliczaniu ceny oferty, na każdym etapie wyliczania ceny, należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom, z zastrzeżeniem części XVI pkt 4. XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenia finansowe będą realizowane tylko w walucie polskiej (PLN). XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, o znaczeniu 100%. 2. Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według następującego wzoru: gdzie: Co = Cmin I Ch * 100 pkt C0 C min C b uzyskanych punktów, najniższa cena spośród ofert niepodegających odrzuceniu, oferty badanej. 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego w pkt. 2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału, jest największa. IU/420/yII-5 I /ZO!PN/AE!DOSIKJ2O II strona 8

9 szczegółowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA XVII. Aukcja elektroniczna Dane wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i nie mają dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) celem ich zarejestrowania w systemie aukcyjnym (Systemu PPP). Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im przesłane droga elektroniczną przez PWPW. 2. Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu aukcyjnego informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu: +48 (22) lub em: aukcjepwpw.pl. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się z platformą aukcyjną. 4. Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW. 5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej: 1) Komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych: a) Procesor z zegarem 1 GHz; b) 256 MB pamięci RAM. 2) Zainstalowane oprogramowanie: a) system operacyjny Windows 2000 lub nowszy; b) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SPI; c) środowisko Java Runtime Enyiroment w najnowszej dostępnej wersji. 3) Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps. 4) Konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej wykonawcy musi zapewnić stabilny dostęp stacji roboczej wykonawcy do wszystkich komponentów systemu aukcyjnego. W szczególności w przypadku stosowania serwera Proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do żadnego z elementów Systemu PPP. 5) Ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym). 6. Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. 7. Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, składają kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej - w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. 8. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, określonego w Części XVI SIWZ. IU!420/yII-5 I /ZO/PN/AE/DOS!K120 II strona 9

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej Zamawiaj ącego. 2. Zamawiąjący zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub em, w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. 3. Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. 4. Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy. XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych dla wadium jak w Części X SIWZ - wzór gwarancji określa załącznik nr 8 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej w dniu wyznaczonym na podpisanie Umowy, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) wartości zamówienia. O konieczności wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 3. Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi. Xx. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy znajdują się w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy w zakresie: 1) typu oprogramowania na jakie zostaną udzielone uprawnienia licencyjne, jeżeli zaproponowany typ oprogramowania będzie produktem nowszym od tego zaproponowanego w ofercie; 2) terminu wykonania zamówienia z powodu działania siły wyższej. IU/420/yII-51/ZO!PN/AE/DOS/K!201 I strona 10

11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysiugujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcom, a także innym osobom, których, interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Załączniki: Zał. 1 - Zał. 2 - Zał. 3 - Zał. 4 - Zał. 5 - Zał. 6 - Zał. 7 - Zał. 8 - wzór formularz oświadczenie oświadczenie wykaz oświadczenie wzór wzór umowy ofertowy o spehiieniu warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonanych dostaw wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej gwarancji przetargowej należytego zabezpieczenia wykonania umowy - ACefC1U1E PRZEWOD ĄCY MISJI pik aw ZKA IU/420/yIl-51/ZOIPN/AE/DOSIK!201 I strona 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ PROJEKT UMOWY zawarta w dniu w Warszawie POMIĘDZY ZAMAWIAJĄ CYM SKARBEM PAŃSTWA - INSPEKTORATEM UZBROJENIA OO-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7 nr telefonu: +48 (22) , nr faksu: +48 (22) reprezentowany przez: a WYKONAWCĄ Nazwa firmy Adres firmy: Nr te1efonu Nr faks Internet: p1, zarejestrowanym w o kapitale zakładowym posiadanym/opłaconym reprezentowanym przez: zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Nr postępowania: IU/420/y1I-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 str.1/12

13 Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie z dużej litery, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach: Dokumentacja Zamawiający - Materiały - Oprogramowanie - Oprogramowanie - SAP Oprogramowanie - IBM Prawo Autorskie - SAP AG - SAP IBM CORP - IBM Wykonawca - Umowa - Umowa Licencyjna - Umowa Serwisowa - Użytkownicy - Nazwani - dokumentacja zgodnie dokumentacja, wszelkie wszelkie wszelkie ustawa SAP International zgodnie Umowa zawarta zawarta uprawnieni projektowa, użytkowa i techniczna dostarczona bezpośrednio Zamawiającemu przez Wykonawcę, w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, wyraźnie oznaczona przez Wykonawcę jako Dokumentacja z oznaczeniem w dokumencie Umowy nośniki oraz wszelkie dokumenty ofertowe, programy testowe i inne materiały otrzymane przez Zamawiającego od Wykonawcy lub SAP AG lub SAP lub IBM CORP lub IBM, w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy produkty, z których Zamawiający jest uprawniony korzystać na podstawie i w zakresie określonym Umową i Umową Licencyjną i Umową Serwisową produkty SAP AG, do których majątkowe prawa autorskie przysługują SAP AG programy komputerowe współdziałające z Oprogramowaniem SAP, do których majątkowe prawa autorskie przysługują IBM CORP, z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późń. zm.) AG z siedzibą w Walldorf w Niemczech przedstawiciel SAP AG, który na podstawie stosownego upoważnienia SAP AG jest podmiotem uprawnionym do wykonania (części) Umowy, oraz składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu SAP AG w zakresie określonym Umową Business Machines Corporation z siedzibą w Armonk w USA przedstawiciel IBM CORP. który na podstawie stosownego upoważnienia IBM CORP jest podmiotem uprawnionym do wykonania (części) Umowy, oraz składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu IBM CORP w zakresie określonym Umową z oznaczeniem w dokumencie Umowy Nr DZSZ/136/VII-3 1/ZO/PO/AE/Z/2009/... pomiędzy Zamawiającym a Umowa Licencyjna na korzystanie z Oprogramowania, stanowiąca załącznik do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Umowa Serwisowa, na świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych związanych (obejmujących) Oprogramowanie do korzystania z Oprogramowania na podstawie i w zakresie określonym Umową: - pracownicy Zamawiającego, - pracownicy lub żołnierze Sił Zbrojnych RP, - pracownicy podmiotów współpracujących z Zamawiającym Nr postępowania: IU/420/yIf-51/ZO/PN/AE/DOS/K/201 1 str2/12

14 lub Siłami Zbrojnymi RP w ramach realizacji zadań Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sił Zbrojnych RP. Problem oznacza błędy i/lub usterki rozpoznane i zinterpretowane co priorytetowy do ich ważności wspólnie przez Wykonawcę i użytkownika zgodnie ze standardami obowiązującymi w SAP, które (i) zagrażają Startowi Produktywnemu Rozwiązania software owego SAP (ii) mają istotny wpływ biznesowy na System Produkcyjny Użytkownika Czas pracy biura to godziny pracy (od 9:00 do 17:00 czasu środkowo lokalnego europejskiego) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz sobót nie będących dniem ustawowo wolnym od pracy Nr postępowania: IU/420/VII-5 i/zo/pn/ae/dos/k/2011 str.3/12

15 1 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową jest udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych niezbędnych do rozbudowy eksploatowanego systemu SI SIGMAT-RBM (systemu klasy ERP - ang. Enterprise Resource Planning) oraz objęcie wsparciem technicznym przedmiotowego systemu do roku. 2. Udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych obejmuje udzielenie dodatkowych 1000 uprawnień na oprogramowanie mysap Business Suit - Użytkownik Profesjonalny (w najnowszej dostępnej wersji) wraz z oprogramowaniem serwera bazy danych DB2 (w najnowszej wersji dedykowanej do współpracy z systemem SAP Bussiness Suite). 3. Wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2011 r., dotyczy systemu w ramach którego komórki/jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej użytkują: Lp. Nazwa oprogramowania ilość t SAP ERP 6.0 (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime) mysap Business Suit Użytkownik Profesjonalny (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime) SAP Productiyity PAK Wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2012 r., dotyczy systemu w ramach którego komórki/jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej będą użytkować: Lp. Nazwa oprogramowania ilość t SAP ERP 6.0 (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime mysap Business Suit Użytkownik Profesjonalny (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime) SAP Productiyity PAK Szczegółowe warunki udzielonych dodatkowych uprawnień licencyjnych określono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 6. Szczegółowe warunki realizacji usługi wsparcia technicznego określono w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy Umowie Serwisowej. Łączna Wartość Umowy wynosi 2 WARTOŚĆ UMOWY (słownie) brutto z czego: 1. Z tytułu udzielenia dodatkowych uprawnień licencyjnych na oprogramowanie określone w 1 ust. 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości - (słownie ) zł brutto. 2. Z tytułu zrealizowania usługi wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM (o którym mowa w 1 ust. 3 w 2011 r.), Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości (słownie ) zł brutto. Nr postępowania: IU/420/y1I-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 str.4/12

16 3. Z tytułu zrealizowania usługi wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM (o którym mowa w 1 ust. 4) w 2012 r., Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości (słownie ) zł brutto. 4. Wypłata przysługującego Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2011 I 2012 roku będzie realizowana zgodnie z następującym harmonogramem płatności:. Wysokość Okres Rozliczeniowy wynagrodzenia Opłata wznowieniowa Wsparcie techniczne listopad 2011 Wsparcie techniczne grudzień 2011 RAZEM 2011 r.: Wsparcie techniczne r. Wsparcie techniczne r. Wsparcie techniczne r. Wsparcie techniczne r. RAZEM 2012 r.: 5. Wartości Umowy określone powyżej, mogą być zmniejszona o opust, w przypadku i na zasadach określonych w 12 niniejszej Umowy. 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych o którym mowa w 1 ust. 2 nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 2. Usługa wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2011 r. począwszy od dnia zawarcia umowy do r. 3. Usługa wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2012 r. od r. do dnia r. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ukończenia danego Okresu Rozliczeniowego protokołu z realizacji usługi wsparcia technicznego za dany Okres Rozliczeniowy. 4 ODBIORCA 1. Odbiorcą certyfikatu potwierdzającego udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych, jest 2 Regionalna Baza Logistyczna(RBL0g) Rembertów, Skład Zegrze, zwana dalej Odbiorcą. 2. Odbiorcą przedmiotu Umowy w pozostałym zakresie, o którym mowa w 1, jest Departament Informatyki i Telekomunikacji MON, zwany dalej Użytkownikiem. 5 SPOSÓB, MIEJSCE REALIZACJI UMOWY ORAZ ODBIÓR ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWY 1. Udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych na oprogramowanie, o którym mowa w 1 musi zostać potwierdzone dostawą odpowiedniego certyfikatu w terminie o którym mowa w 3 ust. 1. Projekt certyfikatu określono w załączniku nr 3 do Umowy. Nr postępowania: IU/420/yII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 str.5/12

17 2. Certyfikat Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Odbiorcy. 3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem certyfikatu do Odbiorcy w ramach wynagrodzenia określonego w 2 niniejszej Umowy. 4. Termin dostawy certyfikatu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Odbiorcą minimum trzy (3) dni robocze przed planowaną dostawą. 5. Z przyjęcia certyfikatu Wykonawca sporządza protokół przyjęcia/przekazania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy. Protokół musi potwierdzać datę dostawy certyfikatu, być opatrzony pieczęcią jednostki i zostać podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Odbiorcy. Protokół musi określać numer faktury dotyczącej udzielenia dodatkowych uprawnień licencyjnych na oprogramowanie, o którym mowa w 1, a także ceny jednostkowe wynikające z wartości określonej na fakturze. 6. Odbiorca na podstawie protokółu przyjęcia/przekazania, o którym mowa w ust. 5, oraz kopii faktury wystawia dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne). 7. Odbiorca przekazuje jeden egzemplarz PZ, poprzez Wykonawcę, do Zamawiającego. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za certyfikat do czasu ich formalnego przyjęcia przez Odbiorcę, tj. podpisania przez strony protokółu przyjęcia/przekazania. 9. Realizowanie usługi wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM, będzie odbywało się w okresach rozliczeniowych w 3 ust W terminie czternastu (14) dni po upływie każdego z Okresów Rozliczeniowych, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego Protokołu zrealizowania usługi serwisowej, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w zał. nr 4 do Umowy. Protokół musi być podpisany przez Wykonawcę i Użytkownika (lub reprezentującej go komórki organizacyj nej) oraz być opatrzony pieczęcią Użytkownika. 11. Usługę wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM Wykonawca zobowiązuje się wykonywać poprzez świadczenie usług serwisowych zgodnie z postanowieniami zał. nr 2 do Umowy. 12. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wartości Umowy, na pisemne żądanie Użytkownika do świadczenia konsultacji poprzez bezpośrednią obecność konsultanta Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Użytkownika, w wymiarze do dziesięciu (10) dni roboczych w okresie obowiązywania Umowy Serwisowej. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji powyższego świadczenia w przypadku kiedy miejsce wskazane przez Użytkownika znajdowałoby się poza granicami Polski. 13. W przypadku gdy usługi o których mowa w ust. 11 i 12 mają być świadczone w siedzibie Użytkownika lub w innej jednostce (komórce) organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Sił Zbrojnych RP (SZ RP) na terenie Polski, personel Wykonawcy świadczący niniejszą usługę, musi posiadać ważne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, wydane zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228). 6 WARUNKI TECHNICZNE 1. Dostarczony certyfikat, musi być wydrukowany na papierze formatu A-4 oraz być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Nr postępowania: IU/42O/VII5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/20 11 str.6/12

18 2. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie w formie kodu maszynowego oraz Dokumentację w postaci elektronicznej. 3. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie oraz Dokumentację za pomocą zdalnej transmisji danych. W przypadku dostawy Oprogramowania oraz Dokumentacji poprzez przekazanie odpowiednich nośników, ich dostawa zostanie zrealizowana na warunkach określonych niniejszą Umową. W ramach wartości Umowy Wykonawca pokrywa koszty dostawy nośników do Użytkownika. 4. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie będzie, co do jego podstawowych zasad działania, funkcjonować zgodnie z opisami zawartymi w Dokumentacji. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia spełnienia przez Oprogramowanie funkcji innych niż opisane w Dokumentacji. 5. Szczegółowe dane dotyczące możliwości technicznych i wymagań poszczególnych programów komputerowych wchodzących w skład Oprogramowania zostaną dostarczone Użytkownikowi przez Wykonawcę w terminie siedmiu (7) dni od dnia wezwania do ich dostarczenia. 6. Wykonawca na wniosek Użytkownika, w terminie siedmiu (7) dni, udzieli Użytkownikowi informacji dotyczących minimalnych wymagań sprzętowych dla instalacji Oprogramowania lub wskaże adres strony internetowej, na której dostępne są takie informacje. 7 DORĘCZENIA Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, itp. składane przez Zamawiającego (lub występujące w jego imieniu komórki/jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej lub Sił Zbrojnych RP) i Wykonawcę mogą być dokonywane w formie pisemnej lub faksem, chyba że ze szczególnych postanowień Umowy wynika inaczej. 2. Jeżeli ze szczególnych postanowień Umowy nie wynika inaczej, wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, itp. winny być składane na adres: 1) dla Wykonawcy: 2) dla Zamawiającego: Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa, nr tel. +48 (22) , nr faksu + 48 (22) ; 3) dla Odbiorcy: 2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Zegrze k. Warszawy, ul. Warszawska 22, Zegrze Południowe, nr faksu +48 (22) ; 4) dla Użytkownika: Departament Informatyki i Telekomunikacji MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, nr faksu +48 (22) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz jeżeli ze szczególnych postanowień Umowy nie wynika inaczej, jakiekolwiek oświadczenia skierowane pod inny adres niż określony w ust. 2 nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. 4. Oryginały faktury VAT określające numer i przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na adres: Inspektorat Uzbrojenia, Oddział Wydatków Centralnych, ul. Królewska 1/7, Warszawa. 5. W przypadku zmian adresu, faksu lub numeru telefonu Wykonawcy, o których nie powiadomił Zamawiającego, korespondencję uznaje się za doręczoną, jeśli została przekazana na adres Wykonawcy wskazany w Umowie. Nr postępowania: HJ/420/yII-51/ZO/PN/AE/DOs/K/2011 str.7/12

19 8 GWARANCJA I WARUNKI SERWISOWANIA 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne ujawnione w przedmiocie Umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. 2. O wadzie prawnej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem Użytkownika, niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej. 3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ujawnionych wad prawnych w przedmiocie Umowy. Zasady odpowiedzialności Wykonawcy określa Umowa. 4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu nowe oprogramowanie (w tym nową wersję oprogramowania objętego usługą wsparcia technicznego) Wykonawca udzieli Zamawiającemu na to oprogramowanie licencji, na warunkach nie gorszych niż określone w załączniku nr 1 do Umowy. Udzielenie licencji nastąpi bez żadnej dopłaty, w tym także wówczas, kiedy wartość tego oprogramowania ulegnie zmianie. 5. Utrata roszczeń z tytułu wad prawnych nie następuje mimo upływu okresu realizowania usługi wsparcia technicznego, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 9 WARUNKI PŁATNOŚCI - 1. Wszelkich rozliczeń finansowych będzie dokonywał Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa zwany dalej Płatnikiem. 2. Wynagrodzenie za udzielenie licencji, dostawę certyfikatów oraz wykonanie usług objętych niniejszą umową opłacone będzie według wartości uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i określonych w 2, zgodnie z harmonogramem płatności określonym w 2 ust Wykonawca obowiązany jest przedłożyć do Zamawiającego (Inspektorat Uzbrojenia, Oddział Wydatków Centralnych) a) do dnia 15 grudnia 2011 r. oryginały faktur VAT określające numer oraz przedmiot Umowy związanych - z realizacją przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 2 oraz związanych z realizacją usługi serwisowej, o której mowa w 1 ust. 3 - o ile dotyczą okresów rozliczeniowych ukończonych przed r.; protokoły przyjęcia/przekazania oraz protokoły zdawczo/odbiorcze; b) do dnia r. - oryginały faktur VAT określające numer oraz przedmiot Umowy związanych z realizacją przedmiotu Umowy, określonego w 1 ust. 4 - o ile dotyczą okresów rozliczeniowych rozpoczętych przed r.; protokoły zdawczo/odbiorcze W przypadku braku możliwości zachowania terminu płatności określonego w Umowie, w wyniku opóźnień w przesłaniu dokumentu PZ, Zamawiający dopuszcza możliwość opłacenia faktury na podstawie protokołu przyjęcia/przekazania lub protokołu zdawczo/odbiorczego sporządzonego przez Wykonawcę, o którym mowa w 5 ust W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Umowy faktura powinna uwzględniać przysługujący opust. W razie niezastosowania się do powyższego Płatnik wstrzyma się z płatnością do czasu otrzymania faktury korygującej. Nr postępowania: IU/420/y11-51/ZO/PN/AE/DOS/K/201 1 str.8/12

20 1O SPOSÓB ZAPŁATY Zapłata za wykonaną dostawę (udzielenie dodatkowych licencyjnych) lub wykonaną usługę nastąpi po terminie określonym w 3, w formie polecenia przelewu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w 9 ust. 3. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu roboczym płatności. terminu uprawnień 11 WIERZYTELNOŚCI Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży oraz zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody. 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE Odpowiedzialność w zakresie dostawy Certyfikatów. 1) W przypadku niezrealizowania w terminie dostawy certyfikatu, Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,1% wartości określonej w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tej wartości. Wyliczony pomniejsza wartość Umowy i musi być uwzględniony w fakturze, o której mowa w 9. opust 2) W przypadku, gdy Wykonawca przekroczy maksymalną wartość należnych Zamawiającemu opustów, o których mowa w ust. 1, wówczas Wykonawca dodatkowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości określonej w 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % tej wartości. 2. Odpowiedzialność w zakresie Umowy Licencyjnej. 1) Wykonawca oświadcza, że zakres uprawnień przyznanych Zamawiającemu niniejszą Umową, nie narusza jakichkolwiek praw osoby trzeciej. 2) Wykonawca podejmie na swój własny koszt działania prawne związane z: a) roszczeniami osób trzecich o zaprzestanie używania Oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej Umowy, b) roszczeniami osób trzecich o usunięcie skutków naruszenia ich praw, c) roszczeniami osób trzecich O odszkodowanie związane z wyrządzoną szkodą z tytułu używania przez Zamawiającego (lub użytkującej w jego imieniu organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej lub Sił Zbrojnych RP) Oprogramowania zgodnie z Umową Licencyjną. 3) W przypadku stwierdzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem naruszenia osób trzecich lub uznania roszczenia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy w odpowiednim zakresie. Uprawnienie to nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni od stwierdzenia przez sąd naruszenia praw osób trzecich, zapewni Zamawiającemu zgodną z prawem możliwość korzystania z Oprogramowania, na warunkach nie gorszych niż określono w Umowie, wszczególności poprzez dostarczenie innej wersji Oprogramowania, innego oprogramowania albo uzyska dla Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania. 4) Uprawnienie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3) może być zrealizowane przez Wykonawcę także przed wdaniem się w spór. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z zapewnienia przez Wykonawcę możliwości zgodnego z prawem używania praw komórki/jednostki uprawnienia Nr postępowania: fu/420/vii-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 str.9/12

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173693-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161614-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311481-2011:text:pl:html PL-Warszawa: System zarządzania bazą danych 2011/S 191-311481 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114486-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240444-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2011/S 145-240444 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164847-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S 99-164847 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240447-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125200-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1. ZAMAWIAJĄCY: Datacomp_użytkownik testowy Grzegórzecka 79 31-559 Kraków 2. TRYB POSTĘPOWANIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, Modliborzyce, woj. lubelskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, Modliborzyce, woj. lubelskie, tel , faks Modliborzyce: Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 38750-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369822-2010:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S 242-369822 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo