SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie Zamawiający: INSPEKTORAT UZBROJENIA KANCELARIA JAWNA OO-909 Warszawa SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa iu.oiize(mon.oy.pl tel faks zaprasza do skiadania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych niezbędnych do rozbudowy eksploatowanego systemu SI SIGMAT-RBM (systemu klasy ERP - ang. Enterprise Resource Planning) oraz objęcie wsparciem technicznym przedmiotowego systemu do roku. 2. Udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych obejmuje udzielenie dodatkowych uprawnień na oprogramowanie mysap Business Suit Użytkownik Profesjonalny (w najnowszej dostępnej wersji) wraz z oprogramowaniem serwera bazy danych DB2 (w najnowszej wersji dedykowanej do współpracy z systemem SAP Bussiness Suite). 3. Wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2011 r., dotyczy systemu w ramach którego komórki/jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej użytkują: L.p. Nazwa oprogramowania ilość 1. SAP ERP 6.0 (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime mysap Business Suit Profesjonalny (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime) 3. SAP Productiyity PAK Wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2012 r., dotyczy systemu w ramach którego komórki/jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej będą użytkować: 1800 L.p. Nazwa oprogramowania ilość 1. SAP ERP 6.0 (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime mysap Business Suit Profesjonalny (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime) 3. SAP Productiyity PAK IU/420/yII-5 I /ZO/PN/AE/DOS/K!20 11 strona I

2 ( Wymagania ( Wzór od począwszy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARIJNKÓW ZAMÓWIENIA 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ ( Wzór umowy ). 6. Miejsce dostawy certyfikatów potwierdzających udzielenie uprawnień licencyjnych wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ umowy ). 7. Szczegółowe warunki udzielonych uprawnień licencyjnych określono w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy. 8. Szczegółowe warunki realizacji usługi wsparcia technicznego, w tym miejsce realizacji, określono w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, której warunki określono w złączniku nr 9 do SIWZ techniczne ). 10. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji. II. III. IV. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest skiadanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Informacja o zamówieniach uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych. Zamawiąjący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zamówienia. 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych. w terminie 30 dni od zawarcia umowy. 2) wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2011 r. od dnia zawarcia umowy do r. 3) wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2012 r r. do dnia r. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust.1 ustawy, Zamawiajicy wymaa aby wykonawca: rosiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: fu/420/vii-5 J /ZO/PN/AE/DOSJKJ2O 11 strona 2

3 wykonał, posiadał był zgodnie zgodnie w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, dwie (2) dostawy (udzielenia uprawnień licencyjnych) wraz z usiugą wsparcia technicznego odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. zrealizował dostawy (udzielenia uprawnień licencyjnych) na oprogramowanie systemu klasy ERP wraz z usługą wsparcia technicznego gdzie każda dostawa wraz z usługą została zrealizowana na wartość co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych); znąjdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: trzech milionów złotych); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: trzech milionów złotych). 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów szczegółowo określonych w Część VII SIWZ. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wraz z dokumentami, o których mowa w 1 ust. 3 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817) zwanym dalej Rozporządzeniem. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy każdy podmiot (dotyczy również wykonawców określonych w art. 23 oraz podmiotów wskazanych w art. 26 ust. 2b ustawy) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składając dokumenty o których mowa w 2 Rozporządzenia oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w Części VI SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 oraz Rozporządzeniem, żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 2) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; IU/420/yII-5 I /ZO/PN/AE/DOS/K/20 11 strona 3

4 zgodnie spełniające spełniającej wystawionego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagania określone w Części VI pkt 1 SIWZ ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy wymagania określone w Części VI pkt 1 SIWZ - wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem 1 ust. 3 Rozporządzenia; 5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - spełniającej wymagania określone w Części VI pkt 1 SIWZ; 6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 7) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreśtonym w art. 24 ust. I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu IU/420/yH-5 I /ZO/PN!AE/DOS/K/20 II strona 4

5 składa składa wystawiony zastępuje wystawiony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) w pkt 6-8 i pkt 10 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) pkt 9 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych w terminach określonych w ust. 3. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z wykonawcami: 1) pisemnie; 2) za pośrednictwem a; 3) za pośrednictwem faksu. 2. Wszelkie informacje udzielane drogą telefoniczną nie sąwiążące dla Zamawiającego. 3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie wjęzyku polskim na adres Zamawiającego: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA nr sprawy IU/420/VII-51/ZO/PN/AEJDOSJK/201 1 nr faksu iu.oiize mon.goy.pl 4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. TU/420/VII-51 /ZOJPN/AE/DOS(K120 T I strona 5

6 Pani płk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Przewodniczący komisji Paweł MĄCZKA teł ; Sekretarz komisji Marta NIEPORĘCKA tel hiformacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiahjcy informuje, że nie udziela informacji telefonicznie. X. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wadium nr 7038 w wysokości ,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w Części XIII SIWZ. 2. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7 pokój nr 119 z dopiskiem: Wadiuin nr w przetargu nieograniczonym na dostawę licencji systemu klasy ERP, - nr postępowania IU/420/yII-51/ZO/PN/AEJDOSJK/ Wszelkie zmiany wprowadzane do Wzoru gwarancji przetargowej wymagają zgody Zamawiającego. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. XI. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się o przedłużenie terminu na oznaczony okres, nie dłużej niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. XII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 2. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. IU!420/yII-5 I!ZO/PN!AE/DOS!K!20 11 strona 6

7 10.00 zgodnie 15.00w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 4. Ofertę oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian bez zgody Zamawiającego w treści tych dokumentów. 5. Ofertę wraz z dokumentami, oświadczeniami oraz załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę licencji systemu klasy ERP - nr postępowania: IU/420/VII-5IJZO/PN/AEJDOS/ K/ Wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty i załączników stanowiących jej integralną część były ponumerowane i parafowane przez osobę(-by) podpisuj ącą(-ce) ofertę oraz powpinane w kolejności do segregatora, skoroszytu, itp. 7. Wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie elektronicznej (np. na CD) w formacie PDF. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 9. Wymagania określone w pkt 6-7 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 10. Do oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie Wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMN[CĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do oferty. 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. XIII. Miejsce i termin skiadania ofert. 1. Oferty należy składać w godz i siedzibie Zamawiąjącego w Kancelarii Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie lub przesyłać pocztą na adres: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, WARSZAWA Kancelaria Inspektoratu Uzbrojenia z dopiskiem: Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę licencji systemu klasy ERP - nr postępowania: IU/420/VII-51/ZOJPN/AEJDOS/ K/ Termin składania ofert upływa w dniu godz. 09:00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). TU/420/VII-5 I /ZO/PN/AE/DOS/K/20 11 strona 7

8 ilość cena to SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w ust.2 Zamawiający niezwłocznie go poinformuje o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie w pok. 019 dnia godz. 10:00. XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Cena oferty cena wyrażona w jednostkach pieniężnych (w walucie polskiej), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 2. Cena oferty musi zawierać w sobie całkowitą jej kalkulację, tj. wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (dostawa sprzętu, wsparcie techniczne i usługa serwisowa). 3. Przy wyliczaniu ceny oferty, na każdym etapie wyliczania ceny, należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom, z zastrzeżeniem części XVI pkt 4. XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenia finansowe będą realizowane tylko w walucie polskiej (PLN). XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, o znaczeniu 100%. 2. Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według następującego wzoru: gdzie: Co = Cmin I Ch * 100 pkt C0 C min C b uzyskanych punktów, najniższa cena spośród ofert niepodegających odrzuceniu, oferty badanej. 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego w pkt. 2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału, jest największa. IU/420/yII-5 I /ZO!PN/AE!DOSIKJ2O II strona 8

9 szczegółowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA XVII. Aukcja elektroniczna Dane wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i nie mają dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) celem ich zarejestrowania w systemie aukcyjnym (Systemu PPP). Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im przesłane droga elektroniczną przez PWPW. 2. Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu aukcyjnego informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu: +48 (22) lub em: aukcjepwpw.pl. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się z platformą aukcyjną. 4. Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW. 5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej: 1) Komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych: a) Procesor z zegarem 1 GHz; b) 256 MB pamięci RAM. 2) Zainstalowane oprogramowanie: a) system operacyjny Windows 2000 lub nowszy; b) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SPI; c) środowisko Java Runtime Enyiroment w najnowszej dostępnej wersji. 3) Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps. 4) Konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej wykonawcy musi zapewnić stabilny dostęp stacji roboczej wykonawcy do wszystkich komponentów systemu aukcyjnego. W szczególności w przypadku stosowania serwera Proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do żadnego z elementów Systemu PPP. 5) Ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym). 6. Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. 7. Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, składają kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej - w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. 8. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, określonego w Części XVI SIWZ. IU!420/yII-5 I /ZO/PN/AE/DOS!K120 II strona 9

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej Zamawiaj ącego. 2. Zamawiąjący zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub em, w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. 3. Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. 4. Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy. XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych dla wadium jak w Części X SIWZ - wzór gwarancji określa załącznik nr 8 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej w dniu wyznaczonym na podpisanie Umowy, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) wartości zamówienia. O konieczności wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 3. Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi. Xx. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy znajdują się w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy w zakresie: 1) typu oprogramowania na jakie zostaną udzielone uprawnienia licencyjne, jeżeli zaproponowany typ oprogramowania będzie produktem nowszym od tego zaproponowanego w ofercie; 2) terminu wykonania zamówienia z powodu działania siły wyższej. IU/420/yII-51/ZO!PN/AE/DOS/K!201 I strona 10

11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysiugujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcom, a także innym osobom, których, interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Załączniki: Zał. 1 - Zał. 2 - Zał. 3 - Zał. 4 - Zał. 5 - Zał. 6 - Zał. 7 - Zał. 8 - wzór formularz oświadczenie oświadczenie wykaz oświadczenie wzór wzór umowy ofertowy o spehiieniu warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonanych dostaw wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej gwarancji przetargowej należytego zabezpieczenia wykonania umowy - ACefC1U1E PRZEWOD ĄCY MISJI pik aw ZKA IU/420/yIl-51/ZOIPN/AE/DOSIK!201 I strona 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ PROJEKT UMOWY zawarta w dniu w Warszawie POMIĘDZY ZAMAWIAJĄ CYM SKARBEM PAŃSTWA - INSPEKTORATEM UZBROJENIA OO-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7 nr telefonu: +48 (22) , nr faksu: +48 (22) reprezentowany przez: a WYKONAWCĄ Nazwa firmy Adres firmy: Nr te1efonu Nr faks Internet: p1, zarejestrowanym w o kapitale zakładowym posiadanym/opłaconym reprezentowanym przez: zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Nr postępowania: IU/420/y1I-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 str.1/12

13 Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie z dużej litery, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach: Dokumentacja Zamawiający - Materiały - Oprogramowanie - Oprogramowanie - SAP Oprogramowanie - IBM Prawo Autorskie - SAP AG - SAP IBM CORP - IBM Wykonawca - Umowa - Umowa Licencyjna - Umowa Serwisowa - Użytkownicy - Nazwani - dokumentacja zgodnie dokumentacja, wszelkie wszelkie wszelkie ustawa SAP International zgodnie Umowa zawarta zawarta uprawnieni projektowa, użytkowa i techniczna dostarczona bezpośrednio Zamawiającemu przez Wykonawcę, w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, wyraźnie oznaczona przez Wykonawcę jako Dokumentacja z oznaczeniem w dokumencie Umowy nośniki oraz wszelkie dokumenty ofertowe, programy testowe i inne materiały otrzymane przez Zamawiającego od Wykonawcy lub SAP AG lub SAP lub IBM CORP lub IBM, w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy produkty, z których Zamawiający jest uprawniony korzystać na podstawie i w zakresie określonym Umową i Umową Licencyjną i Umową Serwisową produkty SAP AG, do których majątkowe prawa autorskie przysługują SAP AG programy komputerowe współdziałające z Oprogramowaniem SAP, do których majątkowe prawa autorskie przysługują IBM CORP, z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późń. zm.) AG z siedzibą w Walldorf w Niemczech przedstawiciel SAP AG, który na podstawie stosownego upoważnienia SAP AG jest podmiotem uprawnionym do wykonania (części) Umowy, oraz składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu SAP AG w zakresie określonym Umową Business Machines Corporation z siedzibą w Armonk w USA przedstawiciel IBM CORP. który na podstawie stosownego upoważnienia IBM CORP jest podmiotem uprawnionym do wykonania (części) Umowy, oraz składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu IBM CORP w zakresie określonym Umową z oznaczeniem w dokumencie Umowy Nr DZSZ/136/VII-3 1/ZO/PO/AE/Z/2009/... pomiędzy Zamawiającym a Umowa Licencyjna na korzystanie z Oprogramowania, stanowiąca załącznik do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Umowa Serwisowa, na świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych związanych (obejmujących) Oprogramowanie do korzystania z Oprogramowania na podstawie i w zakresie określonym Umową: - pracownicy Zamawiającego, - pracownicy lub żołnierze Sił Zbrojnych RP, - pracownicy podmiotów współpracujących z Zamawiającym Nr postępowania: IU/420/yIf-51/ZO/PN/AE/DOS/K/201 1 str2/12

14 lub Siłami Zbrojnymi RP w ramach realizacji zadań Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sił Zbrojnych RP. Problem oznacza błędy i/lub usterki rozpoznane i zinterpretowane co priorytetowy do ich ważności wspólnie przez Wykonawcę i użytkownika zgodnie ze standardami obowiązującymi w SAP, które (i) zagrażają Startowi Produktywnemu Rozwiązania software owego SAP (ii) mają istotny wpływ biznesowy na System Produkcyjny Użytkownika Czas pracy biura to godziny pracy (od 9:00 do 17:00 czasu środkowo lokalnego europejskiego) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz sobót nie będących dniem ustawowo wolnym od pracy Nr postępowania: IU/420/VII-5 i/zo/pn/ae/dos/k/2011 str.3/12

15 1 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową jest udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych niezbędnych do rozbudowy eksploatowanego systemu SI SIGMAT-RBM (systemu klasy ERP - ang. Enterprise Resource Planning) oraz objęcie wsparciem technicznym przedmiotowego systemu do roku. 2. Udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych obejmuje udzielenie dodatkowych 1000 uprawnień na oprogramowanie mysap Business Suit - Użytkownik Profesjonalny (w najnowszej dostępnej wersji) wraz z oprogramowaniem serwera bazy danych DB2 (w najnowszej wersji dedykowanej do współpracy z systemem SAP Bussiness Suite). 3. Wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2011 r., dotyczy systemu w ramach którego komórki/jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej użytkują: Lp. Nazwa oprogramowania ilość t SAP ERP 6.0 (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime) mysap Business Suit Użytkownik Profesjonalny (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime) SAP Productiyity PAK Wsparcie techniczne dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2012 r., dotyczy systemu w ramach którego komórki/jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej będą użytkować: Lp. Nazwa oprogramowania ilość t SAP ERP 6.0 (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime mysap Business Suit Użytkownik Profesjonalny (wraz z oprogramowaniem DB2 Runtime) SAP Productiyity PAK Szczegółowe warunki udzielonych dodatkowych uprawnień licencyjnych określono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 6. Szczegółowe warunki realizacji usługi wsparcia technicznego określono w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy Umowie Serwisowej. Łączna Wartość Umowy wynosi 2 WARTOŚĆ UMOWY (słownie) brutto z czego: 1. Z tytułu udzielenia dodatkowych uprawnień licencyjnych na oprogramowanie określone w 1 ust. 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości - (słownie ) zł brutto. 2. Z tytułu zrealizowania usługi wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM (o którym mowa w 1 ust. 3 w 2011 r.), Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości (słownie ) zł brutto. Nr postępowania: IU/420/y1I-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 str.4/12

16 3. Z tytułu zrealizowania usługi wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM (o którym mowa w 1 ust. 4) w 2012 r., Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości (słownie ) zł brutto. 4. Wypłata przysługującego Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2011 I 2012 roku będzie realizowana zgodnie z następującym harmonogramem płatności:. Wysokość Okres Rozliczeniowy wynagrodzenia Opłata wznowieniowa Wsparcie techniczne listopad 2011 Wsparcie techniczne grudzień 2011 RAZEM 2011 r.: Wsparcie techniczne r. Wsparcie techniczne r. Wsparcie techniczne r. Wsparcie techniczne r. RAZEM 2012 r.: 5. Wartości Umowy określone powyżej, mogą być zmniejszona o opust, w przypadku i na zasadach określonych w 12 niniejszej Umowy. 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych o którym mowa w 1 ust. 2 nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 2. Usługa wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2011 r. począwszy od dnia zawarcia umowy do r. 3. Usługa wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM w 2012 r. od r. do dnia r. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ukończenia danego Okresu Rozliczeniowego protokołu z realizacji usługi wsparcia technicznego za dany Okres Rozliczeniowy. 4 ODBIORCA 1. Odbiorcą certyfikatu potwierdzającego udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych, jest 2 Regionalna Baza Logistyczna(RBL0g) Rembertów, Skład Zegrze, zwana dalej Odbiorcą. 2. Odbiorcą przedmiotu Umowy w pozostałym zakresie, o którym mowa w 1, jest Departament Informatyki i Telekomunikacji MON, zwany dalej Użytkownikiem. 5 SPOSÓB, MIEJSCE REALIZACJI UMOWY ORAZ ODBIÓR ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWY 1. Udzielenie dodatkowych uprawnień licencyjnych na oprogramowanie, o którym mowa w 1 musi zostać potwierdzone dostawą odpowiedniego certyfikatu w terminie o którym mowa w 3 ust. 1. Projekt certyfikatu określono w załączniku nr 3 do Umowy. Nr postępowania: IU/420/yII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 str.5/12

17 2. Certyfikat Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Odbiorcy. 3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem certyfikatu do Odbiorcy w ramach wynagrodzenia określonego w 2 niniejszej Umowy. 4. Termin dostawy certyfikatu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Odbiorcą minimum trzy (3) dni robocze przed planowaną dostawą. 5. Z przyjęcia certyfikatu Wykonawca sporządza protokół przyjęcia/przekazania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy. Protokół musi potwierdzać datę dostawy certyfikatu, być opatrzony pieczęcią jednostki i zostać podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Odbiorcy. Protokół musi określać numer faktury dotyczącej udzielenia dodatkowych uprawnień licencyjnych na oprogramowanie, o którym mowa w 1, a także ceny jednostkowe wynikające z wartości określonej na fakturze. 6. Odbiorca na podstawie protokółu przyjęcia/przekazania, o którym mowa w ust. 5, oraz kopii faktury wystawia dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne). 7. Odbiorca przekazuje jeden egzemplarz PZ, poprzez Wykonawcę, do Zamawiającego. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za certyfikat do czasu ich formalnego przyjęcia przez Odbiorcę, tj. podpisania przez strony protokółu przyjęcia/przekazania. 9. Realizowanie usługi wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM, będzie odbywało się w okresach rozliczeniowych w 3 ust W terminie czternastu (14) dni po upływie każdego z Okresów Rozliczeniowych, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego Protokołu zrealizowania usługi serwisowej, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w zał. nr 4 do Umowy. Protokół musi być podpisany przez Wykonawcę i Użytkownika (lub reprezentującej go komórki organizacyj nej) oraz być opatrzony pieczęcią Użytkownika. 11. Usługę wsparcia technicznego dla systemu SI-SIGMAT-RBM Wykonawca zobowiązuje się wykonywać poprzez świadczenie usług serwisowych zgodnie z postanowieniami zał. nr 2 do Umowy. 12. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wartości Umowy, na pisemne żądanie Użytkownika do świadczenia konsultacji poprzez bezpośrednią obecność konsultanta Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Użytkownika, w wymiarze do dziesięciu (10) dni roboczych w okresie obowiązywania Umowy Serwisowej. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji powyższego świadczenia w przypadku kiedy miejsce wskazane przez Użytkownika znajdowałoby się poza granicami Polski. 13. W przypadku gdy usługi o których mowa w ust. 11 i 12 mają być świadczone w siedzibie Użytkownika lub w innej jednostce (komórce) organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Sił Zbrojnych RP (SZ RP) na terenie Polski, personel Wykonawcy świadczący niniejszą usługę, musi posiadać ważne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, wydane zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228). 6 WARUNKI TECHNICZNE 1. Dostarczony certyfikat, musi być wydrukowany na papierze formatu A-4 oraz być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Nr postępowania: IU/42O/VII5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/20 11 str.6/12

18 2. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie w formie kodu maszynowego oraz Dokumentację w postaci elektronicznej. 3. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie oraz Dokumentację za pomocą zdalnej transmisji danych. W przypadku dostawy Oprogramowania oraz Dokumentacji poprzez przekazanie odpowiednich nośników, ich dostawa zostanie zrealizowana na warunkach określonych niniejszą Umową. W ramach wartości Umowy Wykonawca pokrywa koszty dostawy nośników do Użytkownika. 4. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie będzie, co do jego podstawowych zasad działania, funkcjonować zgodnie z opisami zawartymi w Dokumentacji. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia spełnienia przez Oprogramowanie funkcji innych niż opisane w Dokumentacji. 5. Szczegółowe dane dotyczące możliwości technicznych i wymagań poszczególnych programów komputerowych wchodzących w skład Oprogramowania zostaną dostarczone Użytkownikowi przez Wykonawcę w terminie siedmiu (7) dni od dnia wezwania do ich dostarczenia. 6. Wykonawca na wniosek Użytkownika, w terminie siedmiu (7) dni, udzieli Użytkownikowi informacji dotyczących minimalnych wymagań sprzętowych dla instalacji Oprogramowania lub wskaże adres strony internetowej, na której dostępne są takie informacje. 7 DORĘCZENIA Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, itp. składane przez Zamawiającego (lub występujące w jego imieniu komórki/jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej lub Sił Zbrojnych RP) i Wykonawcę mogą być dokonywane w formie pisemnej lub faksem, chyba że ze szczególnych postanowień Umowy wynika inaczej. 2. Jeżeli ze szczególnych postanowień Umowy nie wynika inaczej, wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, itp. winny być składane na adres: 1) dla Wykonawcy: 2) dla Zamawiającego: Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa, nr tel. +48 (22) , nr faksu + 48 (22) ; 3) dla Odbiorcy: 2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Zegrze k. Warszawy, ul. Warszawska 22, Zegrze Południowe, nr faksu +48 (22) ; 4) dla Użytkownika: Departament Informatyki i Telekomunikacji MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, nr faksu +48 (22) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz jeżeli ze szczególnych postanowień Umowy nie wynika inaczej, jakiekolwiek oświadczenia skierowane pod inny adres niż określony w ust. 2 nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. 4. Oryginały faktury VAT określające numer i przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na adres: Inspektorat Uzbrojenia, Oddział Wydatków Centralnych, ul. Królewska 1/7, Warszawa. 5. W przypadku zmian adresu, faksu lub numeru telefonu Wykonawcy, o których nie powiadomił Zamawiającego, korespondencję uznaje się za doręczoną, jeśli została przekazana na adres Wykonawcy wskazany w Umowie. Nr postępowania: HJ/420/yII-51/ZO/PN/AE/DOs/K/2011 str.7/12

19 8 GWARANCJA I WARUNKI SERWISOWANIA 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne ujawnione w przedmiocie Umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. 2. O wadzie prawnej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem Użytkownika, niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej. 3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ujawnionych wad prawnych w przedmiocie Umowy. Zasady odpowiedzialności Wykonawcy określa Umowa. 4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu nowe oprogramowanie (w tym nową wersję oprogramowania objętego usługą wsparcia technicznego) Wykonawca udzieli Zamawiającemu na to oprogramowanie licencji, na warunkach nie gorszych niż określone w załączniku nr 1 do Umowy. Udzielenie licencji nastąpi bez żadnej dopłaty, w tym także wówczas, kiedy wartość tego oprogramowania ulegnie zmianie. 5. Utrata roszczeń z tytułu wad prawnych nie następuje mimo upływu okresu realizowania usługi wsparcia technicznego, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 9 WARUNKI PŁATNOŚCI - 1. Wszelkich rozliczeń finansowych będzie dokonywał Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa zwany dalej Płatnikiem. 2. Wynagrodzenie za udzielenie licencji, dostawę certyfikatów oraz wykonanie usług objętych niniejszą umową opłacone będzie według wartości uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i określonych w 2, zgodnie z harmonogramem płatności określonym w 2 ust Wykonawca obowiązany jest przedłożyć do Zamawiającego (Inspektorat Uzbrojenia, Oddział Wydatków Centralnych) a) do dnia 15 grudnia 2011 r. oryginały faktur VAT określające numer oraz przedmiot Umowy związanych - z realizacją przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 2 oraz związanych z realizacją usługi serwisowej, o której mowa w 1 ust. 3 - o ile dotyczą okresów rozliczeniowych ukończonych przed r.; protokoły przyjęcia/przekazania oraz protokoły zdawczo/odbiorcze; b) do dnia r. - oryginały faktur VAT określające numer oraz przedmiot Umowy związanych z realizacją przedmiotu Umowy, określonego w 1 ust. 4 - o ile dotyczą okresów rozliczeniowych rozpoczętych przed r.; protokoły zdawczo/odbiorcze W przypadku braku możliwości zachowania terminu płatności określonego w Umowie, w wyniku opóźnień w przesłaniu dokumentu PZ, Zamawiający dopuszcza możliwość opłacenia faktury na podstawie protokołu przyjęcia/przekazania lub protokołu zdawczo/odbiorczego sporządzonego przez Wykonawcę, o którym mowa w 5 ust W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Umowy faktura powinna uwzględniać przysługujący opust. W razie niezastosowania się do powyższego Płatnik wstrzyma się z płatnością do czasu otrzymania faktury korygującej. Nr postępowania: IU/420/y11-51/ZO/PN/AE/DOS/K/201 1 str.8/12

20 1O SPOSÓB ZAPŁATY Zapłata za wykonaną dostawę (udzielenie dodatkowych licencyjnych) lub wykonaną usługę nastąpi po terminie określonym w 3, w formie polecenia przelewu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w 9 ust. 3. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu roboczym płatności. terminu uprawnień 11 WIERZYTELNOŚCI Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży oraz zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody. 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE Odpowiedzialność w zakresie dostawy Certyfikatów. 1) W przypadku niezrealizowania w terminie dostawy certyfikatu, Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,1% wartości określonej w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tej wartości. Wyliczony pomniejsza wartość Umowy i musi być uwzględniony w fakturze, o której mowa w 9. opust 2) W przypadku, gdy Wykonawca przekroczy maksymalną wartość należnych Zamawiającemu opustów, o których mowa w ust. 1, wówczas Wykonawca dodatkowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości określonej w 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % tej wartości. 2. Odpowiedzialność w zakresie Umowy Licencyjnej. 1) Wykonawca oświadcza, że zakres uprawnień przyznanych Zamawiającemu niniejszą Umową, nie narusza jakichkolwiek praw osoby trzeciej. 2) Wykonawca podejmie na swój własny koszt działania prawne związane z: a) roszczeniami osób trzecich o zaprzestanie używania Oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej Umowy, b) roszczeniami osób trzecich o usunięcie skutków naruszenia ich praw, c) roszczeniami osób trzecich O odszkodowanie związane z wyrządzoną szkodą z tytułu używania przez Zamawiającego (lub użytkującej w jego imieniu organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej lub Sił Zbrojnych RP) Oprogramowania zgodnie z Umową Licencyjną. 3) W przypadku stwierdzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem naruszenia osób trzecich lub uznania roszczenia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy w odpowiednim zakresie. Uprawnienie to nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni od stwierdzenia przez sąd naruszenia praw osób trzecich, zapewni Zamawiającemu zgodną z prawem możliwość korzystania z Oprogramowania, na warunkach nie gorszych niż określono w Umowie, wszczególności poprzez dostarczenie innej wersji Oprogramowania, innego oprogramowania albo uzyska dla Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania. 4) Uprawnienie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3) może być zrealizowane przez Wykonawcę także przed wdaniem się w spór. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z zapewnienia przez Wykonawcę możliwości zgodnego z prawem używania praw komórki/jednostki uprawnienia Nr postępowania: fu/420/vii-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 str.9/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo