POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, Starogard Gdański

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, Starogard Gdański Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą (jeden milion) nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii H POLMED Spółki Akcyjnej ( Spółka ) o wartości nominalnej 1,00 zł kaŝda akcja; - planowanym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA od (siedemset pięćdziesiąt tysięcy)do (jeden milion) Praw do Akcji Serii H oraz od (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) do (jeden milion) Akcji Serii H; - planowanym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym: (pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B, (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) Akcji Serii D, (trzysta tysięcy) Akcji Serii E oraz (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) Akcji Serii F. Na dzień zatwierdzenia Prospektu nowo emitowane Akcje Serii H są emitowane jako akcje zwykłe na okaziciela. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcje Serii B, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela. PUBLICZNA OFERTA AKCJI SPÓŁKI POLMED SA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOśE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRNIACAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA śe W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAś MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAśDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANCAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, zmienionego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1787/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 211/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji finansowych, jakie muszą zawierać prospekty emisyjne emitentów o złoŝonej historii finansowej lub tych, którzy poczynili znaczące zobowiązania finansowe a takŝe ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz zgodnie z innymi przepisami prawa regulującymi rynek kapitałowy w Polsce. Oferujący: Doradca Finansowy: Dom Maklerski DFP sp. z o.o Łódź, ul. Ogrodowa 72/74 DFP Doradztwo Finansowe SA Łódź, ul. Ogrodowa 72/74 Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2010 roku. Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi informacjami aktualizującymi, a takŝe ewentualnymi Aneksami, w okresie jego waŝności, będzie udostępniony w terminie określonym przez art. 45 Ustawy o Ofercie, w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach: Emitenta (http://www.polmed.pl), Oferującego (http://www.dfp.pl) oraz Domu Maklerskiego BOŚ SA (http://www.bossa.pl).

2 Prospekt emisyjny POLMED SA Spis Treści CZĘŚĆ I.. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 3 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE 8 1. PODSTAWOWE INFORMACJE 8 2. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA, DORADCY, BIEGLI REWIDENCI 8 3. STATYSTYKA OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM Statystyka Oferty Przewidywany harmonogram Oferty KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZACE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH; KAPITALIZACJA I ZOBOWIĄZANIA; PRZESŁANKI OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘśNYCH; CZYNNIKI RYZYKA Wybrane informacje finansowe Kapitalizacja i zobowiązania Przesłanki Oferty oraz wykorzystanie wpływów pienięŝnych Czynniki ryzyka INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA Historia i rozwój Emitenta Zarys ogólny działalności Emitenta jego Grupy Kapitałowej 16 CZĘŚĆ III CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko uzaleŝnienia od kluczowych kontrahentów Ryzyko zaleŝności od kluczowego personelu Ryzyko związane ze struktura akcjonariatu Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi wobec Członków Zarządu Ryzyko odpowiedzialności cywilnej Emitenta związane z wykonywaną działalnością w zakresie usług zdrowotnych oraz ryzyko odpowiedzialności zawodowej i karnej osób bezpośrednio świadczących w imieniu Emitenta usługi medyczne Ryzyko nieutrzymania naleŝytej jakości świadczeń, skutkującej zerwaniem/nieprzedłuŝeniem umów z kontrahentami, za wyjątkiem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpowiedzialność odszkodowawcza Ryzyko naruszenia norm prawa charakterystycznych dla działalności Emitenta (np. norm sanitarnych, gospodarki odpadami medycznymi itp.) Ryzyko związane z łamaniem przepisów prawa przez Emitenta CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA Ryzyko zmiany przepisów prawa Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Ryzyko konkurencji Ryzyko kursowe CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W AKCJE Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem Oferty Publicznej Ryzyko związane z moŝliwością wydłuŝenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii H Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii H do skutku 23 3

3 Spis Treści Prospekt emisyjny POLMED SA Ryzyko nieprzydzielenia subskrybowanych Akcji Serii H Ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu giełdowego Ryzyko niedopuszczenia Akcji Serii B, D, E, F i H oraz PDA serii H do obrotu giełdowego Ryzyko wynikające z naruszenia przepisów prawa przez Emitenta w trakcie trwania Oferty Publicznej Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu Emisyjnego Ryzyko związane z notowaniem PDA Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu Ryzyko zawieszenia notowań akcji Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym 28 CZĘŚĆ IV DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Emitent Oferujący Doradca Finansowy BIEGLI REWIDENCI Imiona, nazwiska, adres i siedziba biegłych rewidentów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi Zmiany biegłych rewidentów WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Inwestycje Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Działalność podstawowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Główne rynki Wpływ czynników nadzwyczajnych na działalność podstawową Emitenta i jego rynki zbytu Znaczące umowy związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej UzaleŜnienie Emitenta od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Pozycja konkurencyjna Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej STRUKTURA ORGANIZACYJNA EMITENTA Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsce Emitenta w Grupie Wykaz podmiotów zaleŝnych Emitenta ŚRODKI TRWAŁE Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta Opis nieruchomości Emitenta Inne istotne aktywa trwałe Emitenta Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Wynik operacyjny ZASOBY KAPITAŁOWE 100

4 Prospekt emisyjny POLMED SA Spis Treści Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pienięŝnych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć bezpośrednio albo pośrednio istotny wpływa na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zakupów rzeczowych aktywów trwałych i innych głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące decyzje BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty, licencje, znaki towarowe, certyfikaty, atesty, świadectwa INFORMACJE O TENDENCJACH Informacje o tendencjach w produkcji, sprzedaŝy i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaŝy Czynniki wywierające znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH LUB WYNIKI SZACUNKOWE Oświadczenia wskazujące podstawowe załoŝenia, na których Emitent opiera swoje prognozy lub szacunki Prognoza wyników lub wyniki szacunkowe przygotowane na zasadach zapewniających porównywalność z historycznymi informacjami finansowymi Raport sporządzony przez biegłego rewidenta dotyczący przedstawionych załoŝeń i prognoz ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA Informacje o osobach wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz o osobach zarządzających wyŝszego szczebla mających znaczenie dla zarządzania Spółką Informacje dotyczące konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyŝszego szczebla WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA Wysokość i rodzaj wynagrodzenia wypłacanego członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych oraz osobom zarządzającym wyŝszego szczebla Kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zaleŝne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Okresy kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta Oświadczenie Emitenta w sprawie ładu korporacyjnego ZATRUDNIENIE EMITENTA Informacje dotyczące struktury zatrudnienia Emitenta Posiadane akcje i opcje na akcje Emitenta Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA Informacje o osobach innych niŝ członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacja dotycząca posiadania przez głównych akcjonariuszy Emitenta innych praw głosu 134 5

5 Spis Treści Prospekt emisyjny POLMED SA Informacje, czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio naleŝy do innego podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany Opis wszelkich ustaleń, których realizacja moŝe w przyszłości spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta _ TRANSAKCJE Z POWIĄZANYMI STRONAMI INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Historyczne informacje finansowe Informacje finansowe pro forma Opinie biegłych rewidentów Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Dane najnowszych sprawozdań finansowych Śródroczne i inne dane finansowe Polityka dywidendy Postępowania sądowe i arbitraŝowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy Emitenta Statut Emitenta ISTOTNE UMOWY INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAśOWANIU DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 229 CZĘŚĆ V DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI RYZYKA PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie Zarządu POLMED SA w sprawie kapitału obrotowego Oświadczenie Zarządu POLMED SA w sprawie kapitalizacji i zadłuŝenia Interesy osób fizycznych i prawnych zaangaŝowanych w emisję lub ofertę Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pienięŝnych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone akcje Informacje na temat rodzaju i formy akcji oferowanych lub dopuszczanych Waluta emitowanych akcji Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw Podstawa prawna emisji akcji Przewidywana data emisji akcji Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu

6 Prospekt emisyjny POLMED SA Spis Treści ostatniego roku obrotowego oraz bieŝącego roku obrotowego Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena Plasowanie i gwarantowanie (subemisja) DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu Rynki regulowane lub rynki równowaŝne, na których są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Działania stabilizacyjne INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAśĄ Dane podmiotu oferującego papiery wartościowe do sprzedaŝy Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez kaŝdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych Umowy zakazu sprzedaŝy akcji typu lock-up. Strony, których to dotyczy. Treść umowy i wyjątki od niej. Wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaŝy KOSZTY EMISJI LUB OFERTY Wpływy pienięŝne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub oferty ROZWODNIENIE Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, Ŝe informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. Źródła tych informacji Załączniki 276 CZĘŚĆ VI DEFINICJE I SKRÓTY 295 7

7 Podsumowanie Prospekt emisyjny POLMED SA CZĘŚĆ II.. PODSUMOWANIE OSTRZEśENIE Podsumowanie będące częścią niniejszego Prospektu emisyjnego sporządzanego w formie jednolitego dokumentu powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu, a decyzja inwestycyjna powinna być kaŝdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do treści Prospektu, skarŝący inwestor moŝe na mocy ustawodawstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej mieć obowiązek poniesienia kosztów ewentualnego tłumaczenia tego prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające Podsumowanie, łącznie z kaŝdym jego tłumaczeniem ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd lub jego treść jest niedokładna bądź sprzeczna z innymi częściami Prospektu. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Informacje o Emitencie Firma: POLMED Spółka Akcyjna Siedziba: Starogard Gdański Adres: Starogard Gdański, Os. Kopernika 21 Telefon: +48/(0-58) Faks: +48/(0-58) Strona internetowa: Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta W imieniu Emitenta działają następujące osoby fizyczne: Radosław Szubert Prezes Zarządu, Romuald Magdoń Wiceprezes Zarządu. 2. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA, DORADCY, BIEGLI REWIDENCI Zarząd Emitenta: W skład Zarządu Emitenta wchodzą następujące osoby: Radosław Szubert - Prezes Zarządu, Romuald Magdoń - Wiceprezes Zarządu, Rada Nadzorcza Emitenta: W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby: Krzysztof Płachta Przewodniczący Rady Nadzorczej, Robert BoŜyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Jacek Dudkiewicz Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Polakowski Członek Rady Nadzorczej, Bolesław Rutkowski Członek Rady Nadzorczej, Jacek Jassem Członek Rady Nadzorczej, Witold Radwański Członek Rady Nadzorczej. 8

8 Prospekt emisyjny POLMED SA Podsumowanie Osoby zarządzające wyŝszego szczebla: W opinii Emitenta osobami zarządzającymi w Spółce jest Zarząd. Brak jest innych osób mających wpływ na zarządzanie Spółką. Biegli Rewidenci: Podmiotem uprawnionym, który badał skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. była spółka K.R.Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poselska 29, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1768, w imieniu którego badanie przeprowadził biegły rewident Pan Andrzej Kuligiewicz (nr ewidencyjny 2043/960). Doradca Finansowy: Podmiotem, który pełni rolę Doradcy Finansowego Emitenta jest DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. Oferujący: Podmiotem, który pełni rolę Oferującego papiery wartościowe Emitenta w Publicznej Ofercie jest Dom Maklerski DFP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. 3. STATYSTYKA OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM 3.1. Statystyka Oferty Na podstawie niniejszego Prospektu publicznie oferuje się, z wyłączeniem prawa poboru, (jeden milion) Akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 1,00 zł kaŝda (Akcje Oferowane). Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie będą: (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, Od (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) do (jednego miliona) Praw do Akcji Serii H, Od (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) do (jednego miliona) Akcji Serii H. W ramach Oferty nie istnieje podział na transze. Minimalna liczba akcji na jaką moŝe opiewać Deklaracja Zainteresowania lub zapis subskrypcyjny to 1 (jedna) akcja. Maksymalna liczba Akcji objęta Deklaracją Zainteresowania lub zapisem subskrypcyjnym wynosi (trzydzieści tysięcy) sztuk. Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby zapisów subskrypcyjnych po Cenie Emisyjnej. Łączna liczba Akcji objętych zapisami jednego Inwestora nie moŝe przekraczać liczby (trzydziestu tysięcy) sztuk. Zapis (lub łączne zapisy jednego Inwestora) opiewający na liczbę Akcji większą niŝ (trzydzieści tysięcy) sztuk będzie traktowany jako zapis na (trzydzieści tysięcy) sztuk Akcji Serii H. W przypadku wydłuŝenia okresu Przyjmowania Zapisów, o którym mowa w Części V Prospektu Dokument Ofertowy w pkt podpunkt c Procedura składania zapisów, dopuszcza się złoŝenie przez jednego Inwestora zapisu na więcej niŝ (trzydzieści tysięcy) sztuk, jednak nie więcej niŝ (jeden milion) sztuk. Przedział Cenowy zostanie ustalony przez Zarząd na podstawie rekomendacji Oferującego. Przedział Cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy Księgi Popytu. 9

9 Podsumowanie Prospekt emisyjny POLMED SA Cena Emisyjna zostanie ustalona zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe - Część V niniejszego Prospektu - Dokument Ofertowy. Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie przekazana do Komisji oraz podana do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie Przewidywany harmonogram Oferty Ustalenie Przedziału Cenowego i podanie go do publicznej wiadomości do Budowa Księgi Popytu Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji serii H i podanie jej do publicznej wiadomości do Przyjmowanie zapisów na Akcje serii H Przydział Akcji Serii H oraz zamknięcie Oferty Publicznej do Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyŝej podanych terminów z tym, Ŝe Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii H po rozpoczęciu subskrypcji. Stosowna informacja o jakiejkolwiek zmianie terminów zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 ust. 1 i 5 Ustawy o ofercie publicznej. W przypadku przedłuŝenia któregoś z tych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie później niŝ przed upływem pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niŝ przed rozpoczęciem biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełoŝenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później niŝ przed nadejściem tego wcześniejszego terminu. Wszelkie zmiany terminów będą moŝliwe jedynie w okresie waŝności niniejszego Prospektu. Emitent zastrzega sobie prawo do dokonania w porozumieniu z Oferującym zmian powyŝszych terminów najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii H. Zgodnie z art. 51a Ustawy o ofercie publicznej w przypadku gdy aneks, o którym mowa w art. 51 Ustawy o ofercie publicznej, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaŝy, osoba, która złoŝyła zapis przed udostępnieniem aneksu, moŝe uchylić się od skutków prawnych złoŝonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złoŝone w biurze maklerskim przyjmującym zapis, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złoŝonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści prospektu emisyjnego, o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Emitent lub wprowadzający moŝe dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niŝ po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złoŝonego zapisu. Emitent zastrzega sobie prawo odstąpienia od Oferty na zasadach opisanych w punkcie Wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach oferta moŝe zostać wycofana lub zawieszona - Część V niniejszego Prospektu - Dokument Ofertowy. 4. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH, KAPITALIZACJA I ZOBOWIĄZANIA; PRZESŁANKI OFERTY ORAZ WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘśNYCH; CZYNNIKI RYZYKA 4.1. Wybrane informacje finansowe Zaprezentowane poniŝej dane finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej opracowane zostały na podstawie zbadanych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata Skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za lata zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta zostały przedstawione w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. 10

10 Prospekt emisyjny POLMED SA Podsumowanie Tabela. Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta(w tys. zł) Wyszczególnienie Skonsolidowane 2009 MSR Skonsolidowane 2008 MSR Skonsolidowane 2007 MSR Przychody netto ze sprzedaŝy zysk (strata) na działalności operacyjnej zysk (strata) brutto zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy netto: (201) z działalności operacyjnej z działalności inwestycyjnej (2.803) (24) (909) - z działalności finansowej (1.772) (1.103) Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa netto (kapitał własny) Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 1,35 1,42 1,33 Zysk (strata) netto na 1 akcję (zł/szt.) 0,11 0,18 0,11 Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 1) (w zł/szt.) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł) Źródło: Emitent 0,11 0,09 0,05 0,04* 0,17 0,10 1) Sposób obliczania rozwodnionego zysku na 1 akcję: Rozwodnioną wartość zysku na 1 akcję ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień bilansowy powiększoną o liczbę akcji serii A, B, CA, CB, D, E, F i G w łącznej liczbie sztuk akcji oraz liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy załoŝeniu, Ŝe w publicznej ofercie zaoferowanych zostanie sztuk Akcji serii H. * ) wypłacona zaliczka na poczet dywidendy na 1 akcję 4.2. Kapitalizacja i zobowiązania Dane dotyczące kapitalizacji i zadłuŝenia według oświadczenia Zarządu zawarte zostały w poniŝszym zestawieniu: Kapitalizacja i zadłuŝenie Spółki [tys. zł] na dzień r. ZadłuŜenie krótkoterminowe ogółem Gwarantowane - Zabezpieczone* - kredyt Niegwarantowane/niezabezpieczone ZadłuŜenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieŝącej części zadłuŝenia długoterminowego) Gwarantowane - Zabezpieczone* - kredyt Niegwarantowane/niezabezpieczone Kapitał Własny A Kapitał zakładowy B Rezerwa obowiązkowa C Zysk Ogółem *Zabezpieczeniu podlega jeden kredyt w wysokości tys. zł, na który przypada 258 tys. zł zadłuŝenia krótkoterminowego oraz 932 tys. zł zadłuŝenia długoterminowego. Kredyt ten jest zabezpieczony hipoteką zwykłą w wysokości tys. zł oraz hipoteką kaucyjną w wysokości tys. zł. Wartość zadłuŝenia netto (w krótkiej i średniej perspektywie czasowej) [tys. zł] na dzień r. A Środki pienięŝne 466 B Ekwiwalenty środków pienięŝnych (wyszczególnienie) w tym lokaty bankowe O/N weksle z terminem wykupu do 3 miesięcy 11

11 Podsumowanie Prospekt emisyjny POLMED SA 12 Wartość zadłuŝenia netto (w krótkiej i średniej perspektywie czasowej) [tys. zł] na dzień r. środki pienięŝne w drodze zaliczki 52 C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu D Płynność (A)+(B)+(C) E BieŜące naleŝności finansowe F Krótkoterminowe zadłuŝenie w bankach 258 G BieŜąca część zadłuŝenia długoterminowego H Inne krótkoterminowe zadłuŝenie finansowe 90 I Krótkoterminowe zadłuŝenie finansowe (F)+(G)+(H) 348 J Krótkoterminowe zadłuŝenie finansowe netto (I)-(E)-(D) K Długoterminowe kredyty i poŝyczki bankowe 932 L Wyemitowane obligacje M Inne długoterminowe kredyty i poŝyczki N Długoterminowe zadłuŝenie finansowe netto (K)+(L)+(M) 932 O ZadłuŜenie finansowe netto (J)+(N) Do zobowiązań zabezpieczonych aktywami Emitenta naleŝy kredyt inwestycyjny w wysokości ,00 zł, przeznaczony na sfinansowanie zakupu nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim Osiedle Kopernika 21 (KW Nr 39203). Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi: - hipoteka zwykła w kwocie ,00 zł oraz - hipoteka kaucyjna do kwoty ,00 zł na nieruchomości połoŝonej w Starogardzie Gdańskim, Osiedle Kopernika 21 (KW 39203) - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, dotycząca przedmiotowej nieruchomości. Na dzień zatwierdzenia Prospektu zadłuŝenie z tytułu kredytu wynosi tys. zł. Szczegółowy opis umowy kredytu znajduje się w pkt. 6.4 Części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny. ZadłuŜenie pośrednie i warunkowe nie występuje Przesłanki Oferty oraz wykorzystanie wpływów pienięŝnych Strategia przyszłej działalności 1. Świadczenie kompleksowej, ambulatoryjnej (pozaszpitalnej) opieki medycznej. 2. Aktywny udział w konsolidacji branŝy medycznej na terenie całego kraju. 3. Osiągnięcie pozycji ogólnokrajowego operatora medycznego oraz operatora infrastruktury medycznej poprzez rozbudowę sieci nowoczesnych placówek. 4. Tworzenie nowych oddziałów w największych miastach Polski poprzez model przejęcia istniejących spółek, bądź w uzasadnionych przypadkach budowa nowych oddziałów. 5. Pierwszoplanowym celem strategicznym Spółki jest stworzenie własnej sieci obsługi klientów i sprzedaŝy produktów w Warszawie. 6. Utworzenie profesjonalnego działu sprzedaŝy usług medycznych o zasięgu ogólnokrajowym. 7. Tworzenie aliansów z duŝymi firmami ubezpieczeniowymi i operatorami medycznymi polskimi i zagranicznymi oferującymi produkty medyczne na rynku polskim. 8. Rozwój działalności Spółki w nowym, dynamicznie rozwijającym się rynku rehabilitacji, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, rekreacji. Cele emisyjne Główną przesłanką Publicznej Oferty jest pozyskanie przez Emitenta środków finansowych z przeznaczeniem na realizację strategii Emitenta przedstawionej w pkt Części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny. Przyjęta strategia Spółki zakłada wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Emitenta oraz osiągnięcie pozycji ogólnokrajowego operatora medycznego. W tym celu Spółka opracowała program inwestycyjny zakładający rozbudowanie posiadanych placówek, przejęcie podmiotów oraz zbudowanie nowych placówek. Całość środków pozyskanych z emisji Akcji Serii H, w wysokości nie mniejszej niŝ 1,914 mln złotych netto (szczegółowe informacje dotyczące wpływów z emisji znajdują się w punkcie 8.1. Części V Prospektu Dokument Ofertowy ), zostanie wykorzystana przez Emitenta na utworzenie nowoczesnego centrum medycznego o powierzchni ponad 1550m 2 na terenie Warszawy. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2010 roku.

12 Prospekt emisyjny POLMED SA Podsumowanie W ramach przeprowadzenia inwestycji planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, wyposaŝenia do specjalistycznych gabinetów lekarskich oraz roboty budowlano-remontowe mające na celu przystosowanie budynku do świadczenia komercyjnych usług medycznych. Lokalizacja, wysoka jakość usług oraz wielkość placówki przyczynić się mają do stworzenia wizytówki Spółki na ogólnokrajowym rynku usług medycznych. Według szacunków Emitenta nakłady związane z tą inwestycją wyniosą ok. 3,5 mln złotych. Kwota niezbędna do ukończenia inwestycji związanej z budową centrum medycznego przekraczająca wpływy z emisji będzie pochodzić ze środków własnych Spółki. Emitent na dzień zatwierdzenia Prospektu nie określa Przedziału Cenowego dla Oferowanych Akcji. Emitent rozwaŝa takŝe alternatywne formy finansowania budowy centrum medycznego poprzez kredyty bankowe lub dofinansowanie projektów rozwoju z Unii Europejskiej w związku, z czym cel emisyjny nie musi być realizowany w całości ze środków pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych. Jednocześnie Emitent deklaruje, iŝ środki pozyskane z emisji Akcji Oferowanych, po odliczeniu kosztów emisji w całości zostaną przeznaczone na przedstawiony cel emisyjny. Emitent oświadcza, iŝ: (i) nie przewiduje zmiany celów emisyjnych, (ii) przewiduje moŝliwość przesunięcia w czasie terminu jego realizacji. Emitent jednocześnie oświadcza, iŝ informacje dotyczące ewentualnych zmian realizacji celu emisyjnego będą podawane przez niego do publicznej wiadomości, z zachowaniem obowiązujących przepisów w powyŝszym zakresie. Emitent podkreśla, iŝ zamierza z naleŝytą starannością i odpowiedzialnością wywiązywać się z obowiązków informacyjnych, którym podlegają spółki publiczne. Informacje w zakresie ewentualnych zmian realizacji celów podane do publicznej wiadomości w następujący sposób: - do czasu rozpoczęcia notowań PDA Serii H - w formie Aneksów do Prospektu Emisyjnego, zatwierdzonych przez KNF, opublikowanych w analogicznym trybie jak przyjętym do publikacji Prospektu Emisyjnego, - po rozpoczęciu notowań PDA Serii H, w trybie raportów bieŝących zgodnie z art. 56 Ustawy o ofercie. Cele emisyjne będą realizowane bezpośrednio przez Emitenta. Z realizacją celów emisyjnych nie będą wiązały się wydatki osobowe, poniewaŝ powyŝsze cele realizowane będą przy współpracy firm zewnętrznych, posiadających własne zasoby osobowe. W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z emisji a całkowitym wykorzystaniem pozyskanych środków Emitent nie wyklucza angaŝowania środków w przejściowe inwestycje o charakterze finansowym, tj. bony skarbowe, obligacje państwowe lub depozyty na oprocentowanym rachunku bankowym Czynniki ryzyka Do czynników ryzyka, które są specyficzne dla Emitenta i jego branŝy zaliczyć naleŝy następujące czynniki: 1) Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, do których naleŝy zaliczyć następujące ryzyka: - Ryzyko uzaleŝnienia od kluczowych kontrahentów; - Ryzyko zaleŝności od kluczowego personelu; - Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu; - Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi wobec Członków Zarządu; - Ryzyko odpowiedzialności cywilnej Emitenta związane z wykonywaną działalnością w zakresie usług zdrowotnych oraz ryzyko odpowiedzialności zawodowej i karnej osób bezpośrednio świadczących w imieniu Emitenta usługi medyczne; - Ryzyko nieutrzymania naleŝytej jakości świadczeń, skutkującej zerwaniem/nieprzedłuŝeniem umów z kontrahentami, za wyjątkiem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpowiedzialność odszkodowawcza; - Ryzyko naruszenia norm prawa charakterystycznych dla działalności Emitenta (np. norm sanitarnych, gospodarki odpadami medycznymi itp.); - Ryzyko związane z łamaniem przepisów prawa przez Emitenta. 2) Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność, do których naleŝy zaliczyć następujące ryzyka: - Ryzyko zmiany przepisów prawa; - Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski; 13

13 Podsumowanie Prospekt emisyjny POLMED SA - Ryzyko konkurencji; - Ryzyko kursowe; 3) Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w akcje, do których naleŝy zaliczyć następujące ryzyka: - Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem Oferty Publicznej; - Ryzyko w związku z wydłuŝeniem okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii H; - Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii H do skutku; - Ryzyko nieprzydzielenia subskrybowanych Akcji Serii H; - Ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu giełdowego; - Ryzyko niedopuszczenia Akcji Serii B, D, E, F i H oraz PDA serii H do obrotu giełdowego; - Ryzyko wynikające z naruszenia przepisów prawa przez Emitenta w trakcie trwania Oferty Publicznej; - Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu Emisyjnego; - Ryzyko związane z notowaniem PDA; - Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu; - Ryzyko zawieszenia notowań akcji; - Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego; - Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym. Szczegółowe informacje o czynnikach ryzyka związanych z Emitentem oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność, specyficznym dla Emitenta lub jego branŝy, zostały zawarte w Części III niniejszego Prospektu Czynniki Ryzyka. 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 5.1. Historia i rozwój Emitenta Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej na podstawie aktu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną akt notarialny z dnia 1 grudnia 2006 r., sporządzony przed Notariuszem BoŜeną Romańską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Basztowej 9 (Repertorium A Nr 22133/2006). Poprzednia forma prawna Emitenta Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w oparciu o Umowę Spółki zawartą w formie aktu notarialnego Rep. A 13361/2000 z dnia 4 października 2000 r. w obecności Notariusza Marii Dambek z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku. Prawną i handlową nazwą Emitenta jest POLMED Spółka Akcyjna. W dniu 29 grudnia 2006 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Emitent w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną został wpisany pod numerem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Na rynku usług medycznych Emitent funkcjonuje od ponad 10 lat. W momencie utworzenia Spółka korzystała z doświadczeń spółki cywilnej NZOZ POLMED oraz doświadczeń zawodowych osób tworzących tę spółkę cywilną. PoniŜej zostały zaprezentowane istotne, w opinii Emitenta, zdarzenia w rozwoju jego działalności gospodarczej: 1999 r. (luty) 2000 r. (październik) Powstaje spółka cywilna NZOZ POLMED, której wspólnikami są: Iwona Anna Behrendt- Kierzka, Romuald Magdoń i Radosław Szubert. Wspólnicy wnoszą kaŝdy po 500 zł do zawiązanej spółki. Powstaje spółka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym złotych, który dzieli się na udziałów po 100 złotych kaŝdy udziałów w nowopowstałej spółce obejmują, na zasadzie współwłasności łącznej, Romuald Magdoń i Radosław Szubert jako wspólnicy spółki cywilnej NZOZ POLMED oraz 306 udziałów Iwona Berendt-Kierzka r. Przekształcenie spółki cywilnej NZOZ POLMED w spółkę jawną POLMED MEDICAL 14

14 Prospekt emisyjny POLMED SA Podsumowanie (grudzień) 2005 r. (październik) 2006 r. (grudzień) 2007 r. (luty) 2007 r. (luty) 2007 r. (maj) 2007 r. (maj) 2007 r. (czerwiec) 2007 r. (październik) 2009 r. (czerwiec) Radosław Szubert, Romuald Magdoń. Spółka ta jest obecnie podmiotem dominującym wobec Emitenta. Następuje zmiana struktury właścicielskiej w Spółce NZOZ POLMED Sp. z o.o. - jeden ze wspólników Spółki, Iwona Behrendt-Kierzka, sprzedaje wszystkie swoje udziały spółce jawnej POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń spółka jawna, w której wspólnikami w równych częściach są Radosław Szubert i Romuald Magdoń. Powstaje Spółka akcyjna POLMED SA w wyniku przekształcenia spółki NZOZ POLMED Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyŝszony do PLN. Jedynym akcjonariuszem spółki POLMED S.A. jest spółka jawna POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń. Struktura kapitału zakładowego Spółki akcyjnej obejmuje akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz akcji zwykłych imiennych serii B. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED SA w dniu 8 lutego 2007 r. i 14 maja 2007 roku podejmuje uchwały o emisji akcji imiennych serii CA i CB, które zostaną pokryte wkładem niepienięŝnym przedsiębiorstwem (w rozumieniu artykułu 55 1 Kodeksu cywilnego) spółki jawnej POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp.j. Przedmiotem wniesionego aportu do Spółki POLMED S.A. jest ośrodek wypoczynkowy w Borzechowie budynki i budowle wraz z prawem wieczystego uŝytkowania gruntu, zgodnie z aktem notarialnym Nr A 1812/2007 i Nr A 8365/2007. Seria CA obejmuje nowych akcji imiennych uprzywilejowanych w ten sposób, iŝ na kaŝdą akcję serii CA przypadają dwa głosy, a seria CB obejmuje akcji imiennych zwykłych. Łącznie seria CA i CB obejmuje akcji o cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, tj. za cenę 1 złoty za akcję. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED SA w dniu 8 lutego 2007 r. postanawia podwyŝszyć kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 1 złoty kaŝda. Akcje te zostały zaoferowane Radosławowi Szubertowi oraz Romualdowi Magdoniowi w drodze subskrypcji prywatnej. Nowa seria została pokryta wkładem niepienięŝnym w postaci 100 udziałów w POLMED ZDROWIE spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMED SA w dniu 14 maja 2007 roku podejmuje uchwałę o podwyŝszeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 1 złoty kaŝda akcja. Emisja skierowana została dla dotychczasowego akcjonariusza POLMED MEDICAL Radosław Szubert Romuald Magdoń spółka jawna. Następuje objęcie: akcji imiennych uprzywilejowanych serii CA, akcji imiennych zwykłych serii CB, akcji imiennych serii D, akcji zwykłych imiennych serii E. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r. podejmuje Uchwałę o zamianie akcji imiennych serii B i E na akcje na okaziciela oraz o ubieganiu się o dopuszczenie tychŝe akcji na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA). W dniu 9 października 2007 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, w tym zarejestrował zamianę akcji imiennych serii B i E na akcje na okaziciela. Następuje podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy NPN II Med S.à r.l. a POLMED SA, POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp. j., Radosławem Szubertem oraz Romualdem Magdoniem, w wyniku której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2009 r. podjęło: (i) Uchwałę w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F skierowanej w drodze subskrypcji prywatnej do wybranych akcjonariuszy Spółki oraz w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, w tym: 15

15 Podsumowanie Prospekt emisyjny POLMED SA akcji imiennych serii F skierowanych do Pana Radosława Szuberta, akcji imiennych serii F skierowanych do Pana Romualda Magdonia, akcji imiennych serii G zaoferowanych spółce NPN II Med S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu; (ii) Uchwałę w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru o kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł i nie większą niŝ ,00 zł, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyŝszeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, E, D, H oraz praw do akcji serii H. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o zamianie akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela serii D r. (sierpień) 2009 r. (listopad) 2010 r. (styczeń) W dniu 13 sierpnia 2009 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, w tym zarejestrował podwyŝszenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F i G oraz zamianę akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 listopada 2009 r. podejmuje: (i) uchwałę w sprawię uchylenia uchwały z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru o kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł i nie większą niŝ ,00 zł, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyŝszeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, E, D, H oraz praw do akcji serii H oraz (ii) nową uchwałę w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyŝszeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E, F i H oraz praw do akcji serii H (PDA). Jednocześnie Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 1 o zmianie 5 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie zamiany akcji imiennych zwykłych serii F na akcje na okaziciela w związku z podjęciem w dniu 10 listopada 2009 r., za zgodą Rady Nadzorczej wyraŝoną w Uchwale Nr 14/11/2009, przez Zarząd Uchwały nr 1/ o zamianie akcji serii F na akcje na okaziciela serii F w trybie 5 ust.5 Statutu Spółki. W dniu 22 grudnia 2009 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji w KRS Spółki zmiany 5 ust.1 Statutu Spółki w zakresie zamiany akcji imiennych serii F na akcje zwykłe na okaziciela serii F. W dniu 18 stycznia 2010 r. POLMED aktem notarialnym Rep. A Nr 609/2010 (sporządzony przez Notariusza BoŜenę Romańską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Basztowej 9) zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą POLMED DEVELOPMENT z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, na który składa się 600 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł kaŝdy. Wszystkie udziały w nowopowstałej spółce objął i opłacił gotówką POLMED SA. W dniu 2 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (sygn.akt VII 1265/10/205) Zarys ogólny działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Spółka oraz jej podmiot zaleŝny prowadzi działalność na krajowym rynku usług medycznych. Faktycznie wykonywanym i głównym przedmiotem działalności Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej jest ochrona zdrowia ludzkiego w zakresie: Podstawowej opieki medycznej, Specjalistycznej ambulatoryjnej opieki medycznej, Medycyny pracy, Diagnostyki medycznej, Rehabilitacji medycznej, 16

16 Prospekt emisyjny POLMED SA Podsumowanie Stomatologii, Szerokiej profilaktyki zdrowotnej. Aktywność Emitenta jest skoncentrowana na dwóch podstawowych obszarach działalności biznesowej tj.: 1. Operator Medyczny. Działalność polegająca na świadczeniu ambulatoryjnych usług medycznych, zarówno w zakresie podstawowej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej, jak i kompleksowej diagnostyki medycznej. Obejmuje ona: A. prowadzenie przychodni oferujących badania diagnostyczne i udzielanie porad lekarskich w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym m.in. chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii i połoŝnictwa, okulistyki, neurologii, kardiologii, otolaryngologii, diabetologii, alergologii, urologii, ortopedii, proktologii, stomatologii, dermatologii i medycyny pracy; B. świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej ambulatoryjnej, specjalistycznej i diagnostycznej opieki medycznej w ramach oferowanych abonamentów medycznych dla firm prywatnych, instytucji, firm ubezpieczeniowych, osób indywidualnych oraz opieka medyczna dla zakładów pracy w ramach zadań ustawowych związanych z medycyną pracy. 2. Operator Infrastruktury Medycznej. Działalność polegająca na budowie i eksploatacji obiektów związanych z ochroną zdrowia oraz tworzeniu systemów zarządzania tymi placówkami. Istotą przyjęcia tego typu modelu działalności gospodarczej przez Spółkę jest oddzielenie aktywności polegającej na świadczeniu usług medycznych od działalności mającej na celu czerpanie poŝytków z zarządzania i wykorzystania infrastruktury medycznej, udostępnianej na warunkach komercyjnych - podmiotom działającym w sektorze usług medycznych. 3. Spółka POLMED SA prowadzi takŝe działalność związaną z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego NEPTUN w Borzechowie, koło Starogardu Gdańskiego, nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim. Ośrodek został zakupiony w dniu 27 marca 2000 r. przez POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń spółka jawna od Fabryki Obuwia Neptun (akt notarialny Rep. A nr 2362/2000). Na mocy Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 lutego 2007 r., następnie zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2007 r. Ośrodek został wniesiony aportem do POLMED SA w zamian za Akcje serii CA i CB. Jezioro Borzechowskie, nad którym leŝy ośrodek, jest jednym z największych (303 ha) i najczystszych (I kl. czystości wody) na Pojezierzu Starogardzkim. Ośrodek dysponuje 82 miejscami noclegowymi z zakwaterowaniem w pokojach dwu, trzy i cztero osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV oraz aneksem kuchennym, a takŝe w 8 domkach letniskowych. Na terenie ośrodka znajduje się kawiarnia i restauracja. W ośrodku organizowane są szkolenia, narady, kurso-konferencje, imprezy okolicznościowe, zielone szkoły. Ośrodek jest wyposaŝony w sprzęt audiowizualny. Ponadto ośrodek zapewnia całodobową wysoko wyspecjalizowaną opiekę medyczną. W ośrodku znajduje się równieŝ specjalistyczny zakład rehabilitacyjny świadczący zabiegi fizykoterapii oraz kinezyterapii. Ponadto oferta Ośrodka kierowana do osób otyłych obejmuje nowoczesne metody leczenia. Emitent planuje rozszerzenie działalności Ośrodka o usługi rekreacyjno-sportowe, a w perspektywach długofalowych - budowę kompleksu odnowy biologicznej (SPA) połączonego z rehabilitacją medyczną. Spółka planuje, iŝ projekt finansowany będzie ze środków własnych Emitenta i/lub środków obcych (np. kredytów, programów unijnych). Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął w tej sprawie Ŝadnych wiąŝących decyzji ani zobowiązań. Strukturę przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta za lata przedstawia poniŝsza tabela: 17

17 Podsumowanie Prospekt emisyjny POLMED SA Tabela. Wartość i struktura sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta w latach w podziale na grupy rodzajowe wg osiągniętego przychodu Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane Rodzaj działalności MSR MSR MSR tys. zł % tys. zł % tys. zł % Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i % % % materiałów ogółem - w tym od jednostek powiązanych % Przychody netto ze sprzedaŝy produktów i usług razem, w % % % tym: Usługi medyczne, w tym: % % % Laboratorium 436 2% 316 2% 261 2% Porady lekarskie 408 2% 464 3% 695 6% Medycyna pracy % % % NFZ POZ % % % NFZ Rehabilitacja 783 4% 719 5% 385 4% NFZ Stomatologia 553 3% 438 3% 322 3% NFZ Specjalistka % % % NFZ Programy profil. 32 0% 28 0% 96 1% Diagnostyka 153 1% 114 1% 120 1% Stomatologia 18 0% 9 0% 3 0% Firmy ubezpiecz % % 495 5% Najem 618 3% 680 5% 917 8% Noclegi i konsumpcja (ośrodek w Borzechowie) 418 2% 434 3% 347 3% Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów razem, 448 3% 404 3% 386 4% w tym: Materiały medyczne i szczepionki 448 3% 404 3% 386 4% Źródło: Emitent Całkowite przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w 2009 r. wyniosły tys. zł. W porównaniu z rokiem 2008 wystąpił wzrost przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta o ok. 38%. W roku 2008 skonsolidowane przychody były wyŝsze w stosunku do roku 2007 o tys. zł, tj. o ok. 30%. Wzrost wartości sprzedaŝy był, w głównej mierze, następstwem wzrostu ilości wykonywanych usług medycznych. Największą grupę przychodów ze sprzedaŝy stanowią przychody ze sprzedaŝy usług medycznych, których udział na przestrzeni lat ogólnej sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta wyniósł 85%-92%. Największy udział w przychodach ze sprzedaŝy usług medycznych stanowią przychody z kontraktów z NFZ, głównie z kontraktu na POZ (udział w badanym okresie wyniósł 34%- 38%) oraz kontraktu na Specjalistyczną Opiekę Zdrowotną (udział w badanym okresie wyniósł 16%-18%). Z uwagi iŝ podmiot zaleŝny Emitenta Polmed Zdrowie sp. z o.o. nie świadczy usług w ramach kontraktów z NFZ, ta grupa przychodów generowana jest przez Emitenta. W 2009 r. znaczący udział w strukturze sprzedaŝy zajmowały równieŝ przychody ze sprzedaŝy usług medycyny pracy oraz w ramach umów z firmami ubezpieczeniowymi (15%). SprzedaŜ materiałów medycznych i szczepionek w całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wynosiła 3-4% całości skonsolidowanych przychodów. Emitent zamierza zwiększyć przychody generowane przez ośrodek w Borzechowie, poprzez inwestycje w rozszerzenie zakresu działalności tego ośrodka o usługi rekreacyjno-sportowe a w przyszłości na sanatoryjne usługi medyczne (odnowa biologiczna, usługi SPA). W chwili obecnej przychody z tego tytułu nie przekraczają 3% całości przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent liczy takŝe na dalszy rozwój współpracy z dotychczasowymi kontrahentami Grupy Kapitałowej Emitenta, jak równieŝ na rozszerzenie oferty dostosowanej do zapotrzebowania rynku. 18

18 Prospekt emisyjny POLMED SA Czynniki Ryzyka CZĘŚĆ III.. CZYNNIKI RYZYKA Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących oferowanych Akcji potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniŝej i inne informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Czynniki ryzyka, jako zdarzenia niepewne, wpisane są w kaŝdą działalność gospodarczą. KaŜde z omówionych poniŝej ryzyk moŝe mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Tym samym moŝe mieć negatywny wpływ na cenę Akcji lub prawa inwestorów wynikające z tych Akcji, w wyniku czego, inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, Ŝe ryzyka opisane poniŝej mogą nie być wszystkimi ryzykami, na jakie naraŝona jest Spółka. W przyszłości mogą powstać ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. o charakterze losowym oraz niezaleŝne od Emitenta, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez inwestorów. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka dotyczące jego działalności operacyjnej, otoczenia, w którym funkcjonuje oraz rynku kapitałowego, które są mu znane. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniŝszej kolejności Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani równieŝ oceną ich waŝności. 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 1.1. Ryzyko uzaleŝnienia od kluczowych kontrahentów Znaczna większość usług medycznych świadczonych przez Emitenta jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W roku 2008 ich udział w całości przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta wyniósł około 70%, natomiast w 2009 roku 61%. Pozostałe przychody są generowane poprzez kontrakty z firmami ubezpieczeniowymi i umowy z centrami medycznymi, których łączny udział w 2008 roku wynosił około 23% skonsolidowanych przychodów, natomiast w 2009 roku udział ten wzrósł do ok. 34%. Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych, których udział w 2008 roku wynosił około 6% przychodów Grupy Kapitałowej, natomiast w 2009 roku udział ten spadł o ok. 1 punkt procentowy. Z uwagi na obowiązujący w Polsce system finansowania usług słuŝby zdrowia działalność wszystkich funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw w branŝy słuŝby zdrowia, oferujących usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia opiera się na podstawie obowiązujących przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Inwestor powinien zdawać sobie sprawę z faktu, Ŝe znaczna część usług przedsiębiorstw słuŝby zdrowia, w tym takŝe Emitenta jest kontraktowana przez jedynego publicznego usługodawcę, ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy. W szczególności Inwestor musi mieć świadomość prowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia restrykcyjnej polityki w zakresie kontraktowania usług medycznych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz kierowania się przy wyborze świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niekorzystnymi z punktu widzenia Emitenta kryteriami, na przykład niską ceną usługi, a nie jej jakością. Istnieje takŝe ryzyko zerwania kontraktu, nieprzedłuŝenia lub odmowy finansowania świadczeń albo roszczeń o zwrot przekazanych środków w związku z nienaleŝytym wykonywaniem umów (np. z powodu niezapewnienia odpowiednich standardów jakości lub dostępności usług medycznych) Ryzyko zaleŝności od kluczowego personelu Ze względu na charakter i specyfikę działalności Emitenta istotne, dla efektywnego jego funkcjonowania jest utrzymanie personelu zarówno zarządzającego, jak i medycznego o odpowiednio wysokich kwalifikacjach. Ze względu na moŝliwą zmianę sytuacji na ryku pracy personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej Emitent zwraca uwagę inwestorów na ewentualne ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyŝszych kosztów zatrudnienia. W 2008 roku na łączną liczbę 75 lekarzy kontraktowych, umowę ze Spółką rozwiązało 2 lekarzy, natomiast współpracę rozpoczęło 13 nowych lekarzy. Z kolei dane za 2009 roku wskazują, iŝ na 84 lekarzy kontraktowych, 4 lekarzy rozwiązało umowę, natomiast współpracę ze Spółką rozpoczęło 13 lekarzy. Ze względu, iŝ w Spółce występuje znikoma fluktuacja kadr, ryzyko związane z utrzymaniem personelu medycznego w odpowiedniej ilości ulega minimalizacji. Obecnie w Spółce nie funkcjonują takŝe związki zawodowe, co równieŝ ma wpływ na ograniczenie niniejszego ryzyka. 19

19 Czynniki Ryzyka Prospekt emisyjny POLMED SA 1.3. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu W chwili obecnej 56,00% w kapitale zakładowym oraz ok. 64,23% głosów na walnym zgromadzeniu naleŝy w sposób bezpośredni i pośredni do Członków Zarządu: Pana Radosława Szuberta Prezesa Zarządu i Pana Romualda Magdonia Wiceprezesa Zarządu. W efekcie decydujący wpływ na działalność Emitenta i realizację przez niego strategii rozwoju mają Członkowie Zarządu. NaleŜy jednakŝe podnieść, iŝ zamiarem głównych akcjonariuszy Spółki jest dąŝenie do zachowania dotychczasowego dynamicznego wzrostu Spółki. Osiągnięta przez Emitenta pozycja rynkowa, potwierdzona skuteczną aktywnością zarządzania Pana Radosława Szuberta i Pana Romualda Magdonia, wskazuje na moŝliwość sprawnego, operacyjnego funkcjonowania Spółki takŝe w przyszłości. Mniejszościowy Akcjonariusz NPN II Med S.à r.l., który posiada 44,00% udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz ok. 35,77% udział w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z prowadzoną przez siebie statutową działalnością zainteresowany jest równieŝ znacznym wzrostem i rozwojem Spółki, a tym samym maksymalizacją zysków wynikających z zainwestowanych środków finansowych (w dniu 30 czerwca 2009 r. NPN II NPN II Med S.à r.l. dokonał zaangaŝowania kapitałowego w POLMED SA na poziomie 14,9 mln zł, obejmując akcji serii G Emitenta). Zgodnie jednak z załoŝeniami Umowy Inwestycyjnej Akcjonariusz Mniejszościowy nie będzie brał udziału w bezpośrednim zarządzaniu działalnością Emitenta. Nabywcy Akcji serii H powinni wziąć pod uwagę fakt, iŝ wyŝej wymienieni Członkowie Zarządu oraz Akcjonariusz Mniejszościowy, takŝe po przeprowadzeniu Oferty Publicznej Akcji Serii H zachowają decydujący wpływ na działalność Emitenta oraz realizację jego strategii rozwoju Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi wobec Członków Zarządu. Zgodnie z postanowieniami art.18 ust.2 kodeksu spółek handlowych nie moŝe być członkiem Zarządu osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego (tj. przestępstw przeciwko ochronie informacji art k.k., przeciwko wiarygodności dokumentów art k.k., przeciwko mieniu art k.k., przeciwko obrotowi gospodarczemu art k.k., przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi art k.k. oraz w art.585, art.587, art.590 i w art.591 k.s.h. PowyŜszy czynnik powinien być rozpatrywany zarówno przed dokonaniem wyboru, jak i w trakcie pełnienia funkcji. W tym ostatnim przypadku skazanie prawomocnym wyrokiem jest przyczyną wygaśnięcia mandatu przed zakończeniem kadencji. W dniu 14 czerwca 2004 r. zostały sporządzone przez Prokuraturę Rejonową w Starogardzie Gdańskim akty oskarŝenia przeciwko Panu Radosławowi Szubertowi Prezesowi Zarządu o popełnienie przestępstwa z art kodeksu karnego oraz przeciwko Panu Romualdowi Magdoniowi Wiceprezesowi Zarządu o popełnienie przestępstwa z art i art kodeksu karnego. Sąd wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2006 r.: (i) uniewinnił Pana Radosława Szuberta w części od popełnienia czynu zarzucanego z art kodeksu karnego oraz w części umorzył postępowanie wobec znikomej społecznej szkodliwości zarzucanego czynu, a takŝe (ii) uniewinnił Pana Romualda Magdonia od popełnienia czynu zarzucanego z art i art kodeksu karnego. Od powyŝszego wyroku została złoŝona apelacja co do czynów wskazanych w art kodeksu karnego. Sąd Apelacyjny na rozprawie w dniu 5 lipca 2007 r. uchylił wyrok i zadecydował o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd I instancji. Sąd I instancji wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2009 r. ponownie: (i) uniewinnił Pana Radosława Szuberta w części od popełnionego czynu zarzucanego oraz w części umorzył postępowanie wobec znikomej szkodliwości społecznej zarzucanego czynu, a takŝe (ii) uniewinnił Pana Romualda Magdonia od popełnienia zarzucanego czynu. Od powyŝszego wyroku została złoŝona kolejna apelacja. Sąd Apelacyjny w dniu 18 maja 2010 r. orzekł o: (i) częściowym umorzeniu postępowania co do Pana Radosława Szuberta z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynów i o ponownym przekazaniu sprawy w pozostałym zakresie do rozpatrzenia przez Sad I instancji, (ii) zaś co do Pana Romualda Magodnia w całości skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd I instancji. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego, co do warunkowego umorzenia postępowania jest prawomocne. Z uwagi na toczące się powyŝsze postępowanie sądowe przeciwko Panu Radosławowi Szubertowi Prezesowi Zarządu i Panu Romualdowi Magdoń Wiceprezesowi Zarządu, istnieje ryzyko, iŝ w przypadku ich skazania za w/w przestępstwa, mandaty obu Członków Zarządu Emitenta wygasną z mocy prawa z momentem uprawomocnienia się wyroku skazującego. W przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć Sądu, tj. prawomocnego skazania, osób pełnionych funkcję Członków Zarządu Emitenta w zakresie spraw wyŝej opisanych, w ocenie Spółki nie istnieje jednak ryzyko istotnej zmiany profilu działalności Emitenta, jej upadłości, likwidacji, podziału spółki lub jej przejęcia przez inny, konkurencyjny podmiot. 20

20 Prospekt emisyjny POLMED SA Czynniki Ryzyka 1.5. Ryzyko odpowiedzialności cywilnej Emitenta związane z wykonywaną działalnością w zakresie usług zdrowotnych oraz ryzyko odpowiedzialności zawodowej i karnej osób bezpośrednio świadczących w imieniu Emitenta usługi medyczne. Ze względu na charakter oraz specyfikę działalności Emitenta istnieje ryzyko jego odpowiedzialności cywilnej wobec usługobiorców. Istnieje takŝe ryzyko odpowiedzialności zawodowej i karnej osób bezpośrednio świadczących w imieniu Emitenta usługi medyczne. Emitent, jak kaŝdy zakład opieki zdrowotnej, jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisy OC), związanego z wykonywaniem usług medycznych. Ponadto takŝe kaŝdy lekarz i inny podwykonawca, tj. podmiot wykonujący świadczenia medyczne na podstawie umowy kontraktowej, mają własne polisy OC. Polisa OC jest dokumentem, bezwzględnie wymaganym przy zawieraniu umów na świadczenie usług medycznych, zarówno przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i inny zakład opieki zdrowotnej. TakŜe Emitent przy zawieraniu umów ze swoimi podwykonawcami na świadczenie usług medycznych wymaga posiadania przez nich aktualnych polis OC. Osoby wykonujące świadczenia medyczne z tytułu nienaleŝytego ich wykonania mogą ponieść odpowiedzialność zawodową lub karną. Odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności osobistej. Aby zminimalizować to ryzyko Emitent zawiera umowy na świadczenie usług medycznych wyłącznie z podmiotami o jak najwyŝszych kwalifikacjach zawodowych Ryzyko nieutrzymania naleŝytej jakości świadczeń, skutkującej zerwaniem/nieprzedłuŝeniem umów z kontrahentami, za wyjątkiem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpowiedzialność odszkodowawcza. Emitent w ramach prowadzonej działalności zawiera umowy z wieloma podmiotami na świadczenie usług medycznych. NaleŜą do nich przede wszystkim Narodowy Fundusz Zdrowia, a takŝe firmy ubezpieczeniowe i centra medyczne. Istnieje ryzyko zerwania umowy bądź jej nieprzedłuŝenia w przypadku nienaleŝytej jakości świadczeń. MoŜe pojawić się takŝe odpowiedzialność odszkodowawcza z tego tytułu. Emitent w celu zminimalizowania niniejszego ryzyka zatrudnia osoby odpowiedzialne za monitoring jakości świadczonych usług i kontakty z klientami. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odchyleń naleŝytego wykonania usługi, podejmowane są niezwłocznie czynności zmierzające do poprawy jakości oraz likwidacji przyczyn zaniŝenia jakości Ryzyko naruszenia norm prawa charakterystycznych dla działalności Emitenta (np. norm sanitarnych, gospodarki odpadami medycznymi itp.). Emitent, ze względu na specyfikę swojej działalności, przestrzega w sposób rygorystyczny przepisy charakterystyczne dla jego działalności. Dotyczy to w szczególności norm sanitarnych, czy gospodarki odpadami medycznymi. Emitent w tym zakresie podlega kontroli instytucji, takich jak SANEPID i na podstawie protokołów oraz zaleceń zobligowany jest do dostosowania się do istniejących wymogów określonych w przepisach prawa Ryzyko związane z łamaniem przepisów prawa przez Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w dniu 28 czerwca 2007 roku oddzielne uchwały o przeznaczeniu zysku na dywidendę za okres istnienia POLMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przekształcanej, za okres od 1 stycznia do 28 grudnia 2006 roku oraz o sposobie pokrycia strat POLMED Spółki Akcyjnej za okres od 29 grudnia do 31 grudnia 2006 r. Uchwałą Nr 2 Walne Zgromadzenie przeznaczyło do podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę ,00 zł, która stanowiła zysk netto roku obrotowego od 1 stycznia 2006 roku do 28 grudnia 2006 roku w kwocie ,03 zł, powiększony o niepodzielone zyski z lat ubiegłych w kwocie ,97 zł. Dywidenda została akcjonariuszom wypłacona w całości. Uchwałą Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło pokryć stratę bilansową za rok obrotowy od 29 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w kwocie ,20 zł z planowanych zysków przyszłych lat obrotowych lub z agio emisyjnego z planowanej nowej emisji akcji (tj. nadwyŝki osiągniętej przy emisji akcji). Obie Uchwały objęte są Protokołem sporządzonym przez Notariusza BoŜenę Romańską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Basztowej 9 akt notarialny Rep. A Nr 3426/2007. PowyŜsze działania Spółki stoją w sprzeczności z treścią art KSH, zgodnie z którym dywidenda przysługuje akcjonariuszom za dany rok obrotowy. Ponadto Spółka nie dokonała obowiązkowego odpisu z zysku za rok 2006 na kapitał zapasowy zgodnie art KSH. Działanie Spółki spowodowało zawyŝenie kwoty zysku wypłaconego akcjonariuszom. W związku z powyŝszym istnieje ryzyko związane z moŝliwością naruszenia w przyszłości przez Emitenta przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. 21

21 Czynniki Ryzyka Prospekt emisyjny POLMED SA Emitent oświadcza Ŝe powyŝsze zdarzenia nie były zamierzone, a wynikały z błędnej interpretacji przez Spółkę przepisów prawa. Jednocześnie Emitent deklaruje przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w przyszłości. 2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta 2.1. Ryzyko zmiany przepisów prawa Ryzyko związane ze zmianą przepisów dotyczących finansowania usług zdrowotnych ze środków publicznych nie jest obecnie duŝe. System finansowania usług medycznych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia po latach wdraŝania osiągnął pewne stadium rozwoju, które wydaje się być akceptowalne zarówno przez usługodawców, jak i usługobiorców. Mimo to Emitent zwraca uwagę na ryzyko zmian w systemie, zwłaszcza Ŝe jest to obszar chętnie wykorzystywany przez polityków do wprowadzania zmian, zwiększających ich notowania u wyborców, które mogą jednakŝe mieć charakter zmian nieracjonalnych i pogłębiających zły stan publicznej słuŝby zdrowia. Ponadto takie wydarzenia w kraju jak strajk pracowników słuŝby zdrowia mogą wpłynąć na zmianę systemu finansowania opieki zdrowotnej. JednakŜe w konsekwencji zmiana ta moŝe mieć korzystny wpływ na sytuację Emitenta Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Działalność Emitenta oraz tempo rozwoju jego oferty produktowej są ściśle skorelowane z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. Na wynik finansowy Spółki niewątpliwie mają wpływ takie czynniki jak wielkość PKB, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, poziom inflacji, poziom kursów obcych względem złotego. Ewentualne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną oraz sytuację finansową Spółki, jak równieŝ na osiągane przez nią wyniki finansowe. Emitent, chcąc w jak największym stopniu niwelować potencjalne negatywne skutki wyŝej wymienionych uwarunkowań prowadzi dywersyfikację obszarów swojej działalności Ryzyko konkurencji Emitent działa na bardzo specyficznym rynku. Konkuruje z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej o: - kontrakty z NFZ; - umowy z innymi podmiotami finansującymi usługi medyczne; - umowy z zagranicznymi organizacjami zlecającymi wykonywanie usług medycznych; - pacjentów krajowych i zagranicznych. Dodatkowym obszarem konkurencji w obszarze działalności Emitenta jako Operatora Infrastruktury Medycznej jest konkurencja w zakresie pozyskania odpowiednich (tzn. o wysokich kwalifikacjach, renomie i znanych szerokim kręgom pacjentów) osób świadczących usługi medyczne przy wykorzystaniu infrastruktury Emitenta. Tutaj konkurentami są wszystkie podmioty organizujące świadczenie usług medycznych głównie prywatne przychodnie i spółdzielnie lekarskie. Emitent zwraca uwagę na ryzyko związane z kaŝdym wymienionym obszarem rywalizacji konkurencyjnej Ryzyko kursowe Obecnie Emitent nie dokonuje zakupów wyposaŝenia oraz materiałów według cen określonych w walutach obcych, jednak nie wyklucza takich zakupów w przyszłości. Ponadto Emitent zawarł dwie umowy najmu lokali, na podstawie których czynsz oraz inne zobowiązania liczone są jako równowartość w złotych polskich wskazanej waluty (EURO). Ryzyko związane ze zmianą kursu walut, w których rozliczany jest czynsz i inne opłaty z tytułu umów najmu istnieje, jednakŝe jest niewielkie z uwagi na wysokość tych zobowiązań w stosunku do wartości kosztów i przychodów Emitenta. Nie moŝna jednak wykluczyć, iŝ w przyszłości wahania kursów walut mogą mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 22

22 Prospekt emisyjny POLMED SA Czynniki Ryzyka 3. Czynniki ryzyka związane z inwestycją w akcje oferowane 3.1. Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem Oferty Publicznej Emitent zastrzegł sobie prawo podjęcia decyzji o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty Publicznej Akcji Serii H w przypadku, gdy zaistnieją przesłanki, które w opinii Emitenta wskazywać będą na zasadność podjęcia takiej decyzji. W szczególności przyczyną wycofania lub zawieszenia Oferty Akcji serii H moŝe być niekorzystna koniunktura na rynku akcji bądź zaistnienie innych niespodziewanych przyczyn powodujących, Ŝe przeprowadzenie niniejszej oferty publicznej byłoby utrudnione, niemoŝliwe bądź szkodliwe dla interesu Emitenta. Informacja o ewentualnym wycofaniu lub zawieszeniu Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Aneksu do Prospektu. W przypadku zawieszenia oferty Akcji Serii H w trakcie trwania subskrypcji złoŝone zapisy nie zostają przez Emitenta uznane za niewiąŝące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złoŝyły zapis na Akcje Serii H mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złoŝonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złoŝone w biurze maklerskim, w którym złoŝono zapis. W przypadku wycofania oferty Akcji Serii H w trakcie trwania subskrypcji zwrot kwoty przeznaczonej na nabycie Akcji Oferowanych zostanie dokonany w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu. Zwrot tej kwoty będzie dokonywany na rachunek wskazany w formularzu zapisu. Wszelkie konsekwencje z tytułu podania niewłaściwego numeru rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot środków, ponosi składający zapis. Zwrot niewykorzystanej części kwoty nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek Ryzyko związane z wydłuŝeniem okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii H Zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, Emitent moŝe, juŝ po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, dokonać wydłuŝenia terminu ich przyjmowania. WydłuŜenie terminu przyjmowania zapisów moŝe spowodować zamroŝenie wniesionych przez Inwestorów środków finansowych na okres dłuŝszy od wstępnie przyjętego. W przypadku wydłuŝenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii H w trakcie trwania subskrypcji złoŝone zapisy nie zostają przez Emitenta uznane za niewiąŝące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złoŝyły zapis na Akcje Serii H mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złoŝonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu, na podstawie którego oferta jest wydłuŝana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złoŝone w biurze maklerskim, w którym złoŝono zapis. W przypadku uchylenia się od skutków prawnych zapisu zwrot kwoty przeznaczonej na nabycie Akcji Oferowanych zostanie dokonany w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu. Zwrot tej kwoty będzie dokonywany na rachunek wskazany w formularzu zapisu. Wszelkie konsekwencje z tytułu podania niewłaściwego numeru rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot środków, ponosi składający zapis. Zwrot niewykorzystanej części kwoty nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii H do skutku Emisja Akcji serii H nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 1) do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Oferowanych nie zostaną właściwie złoŝone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii H, lub 2) w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia niniejszego Prospektu przez KNF oraz nie później niŝ po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Oferowanych, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu nie moŝe zostać złoŝony po upływie 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyŝszeniu kapitału zakładowego, lub 3) uprawomocni się postanowienie Sadu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Oferowanych. W przypadku niedojścia emisji do skutku, zwrot środków pienięŝnych nastąpi na rzecz inwestorów bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji Oferowanych. Zwrot środków pienięŝnych będzie dokonywany na rachunek wskazany w formularzu zapisu. Wszelkie konsekwencje z tytułu podania niewłaściwego numeru rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot środków, ponosi składający zapis. 23

23 Czynniki Ryzyka Prospekt emisyjny POLMED SA 3.4. Ryzyko nieprzydzielenia subskrybowanych Akcji Serii H W przypadku właściwego subskrybowania i opłacenia przez inwestorów większej liczby Akcji Oferowanych niŝ jest przedmiotem oferty (nadsubskrypcji) Zarząd Spółki dokona redukcji złoŝonych zapisów, zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie Redukcja zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Inwestorom część V Prospektu Dokument Ofertowy. Inwestorzy w takim wypadku otrzymają mniej akcji niŝ wynikająca ze złoŝonych przez nich zapisów. Środki pienięŝne nadpłacone przez inwestorów zostaną im zwrócone na rachunek wskazany w formularzu zapisu bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od dnia przydziału akcji. Wszelkie konsekwencje z tytułu podania niewłaściwego numeru rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot środków, ponosi składający zapis Ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu giełdowego Wprowadzenie Akcji serii H będzie wymagało uprzednio: 1) zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy podwyŝszenia kapitału zakładowego w wyniku przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych, 2) zarejestrowania Akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW i nadanie im kodu ISIN, 3) złoŝenia wniosku do Zarządu GPW o wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagroŝony interes inwestorów, KNF występuje do spółki prowadzącej rynek regulowany o wstrzymanie dopuszczenia do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcia notowań wskazanymi przez KNF papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuŝszy niŝ 10 dni. W związku z powyŝszym, Emitent nie moŝe precyzyjnie określić i zagwarantować dokładnej daty wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu giełdowego. W celu minimalizacji tego ryzyka, Emitent podejmie wszelkie niezbędne działania, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych doprowadzić do wprowadzenia do obrotu giełdowego PDA serii H. Aby spełnić warunki określone w 3 ust. 2 Regulaminu GPW wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego muszą zostać objęte jednocześnie Akcje Serii H oraz Akcje Serii B, Serii D, Serii E i Serii F. Warunkiem koniecznym jednoczesnego wprowadzenia Akcji Serii B, Serii D, Serii E, Serii F oraz Serii H do obrotu giełdowego jest zrównanie w prawach przysługujących akcjonariuszom poszczególnych serii akcji. W dniu 10 grudnia 2009 r. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyraŝonej w Uchwale Nr 17/12/2009, podjął Uchwałę Nr 1/ w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy Zgodnie z treścią w/w Uchwały kwota wypłacanej zaliczki została ustalona w wysokości 0,04 zł (cztery grosze) na kaŝdą akcję. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2009 zostało przyznane w dwóch róŝnych terminach. Akcje serii A, B, CA, CB, D, E, i F były uprawnione do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2009 w dniu roku. W dniu 29 stycznia 2010 roku wypłacona została zaliczka akcjonariuszom serii A, B, CA, CB, D, E i F w łącznej wysokości ,44 zł. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu na mocy Uchwały nr 4 w sprawie podziału zysku postanowiono podzielić wynikający ze sprawozdania finansowego zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w kwocie ,06 złotych w następujący sposób: 24 kwotę ,62 złotych przelać do kapitału zapasowego na pokrycie straty, o którym mowa w art KSH; kwotę ,44 złotych przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Jednocześnie postanowiono, Ŝe Walne Zgromadzenie odstępuje od wyznaczenia dnia dywidendy w terminie innym, niŝ wynikający z kodeksu spółek handlowych. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia r. postanowiono o zmianie 4 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie: 1) uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyŝszeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, E, D, H oraz praw do akcji serii H (PDA) oraz 2) podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyŝszeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o dopuszczenie do

24 Prospekt emisyjny POLMED SA Czynniki Ryzyka obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E, F i H oraz praw do akcji serii H (PDA). 4 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniono w ten sposób iŝ postanowiono, Ŝe akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010 r. PoniewaŜ kwota zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2009, wypłaconej w dniu 29 stycznia 2010 r. w wysokości ,44 zł jest równa kwocie dywidendy określonej w Uchwale nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia r. akcjonariuszom serii A, B, CA, CB, D, E i F nie przysługują Ŝadne płatności związane z dywidendą za rok obrotowy W konsekwencji wypłaty dywidendy za rok 2009 i dokonanej zmiany 4 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim z dnia 10 listopada 2009 r. akcje serii A, B, CA, CB, D, E, F są zrównane w prawach do dywidendy z akcjami serii H i są uprawnione do wypłaty dywidendy za rok obrotowy Ryzyko niedopuszczenia Akcji Serii B, D, E, F i H oraz PDA serii H do obrotu giełdowego Uchwałę w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego podejmuje Zarząd Giełdy. Rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy bierze pod uwagę ( 10 Regulaminu GPW): 1) sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłuŝenia, jak równieŝ inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta, 2) perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę moŝliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, 3) doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta, 4) warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa w 35 Regulaminu, 5) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. Zarząd Giełdy obowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych w terminie 14 dni od złoŝenia kompletnego wniosku. Zarząd Giełdy moŝe odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego uzasadniając swą decyzję. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Emitent moŝe złoŝyć odwołanie od tej decyzji do Rady Giełdy. Rada Giełdy zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złoŝenia. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego moŝe zostać złoŝony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego, a w przypadku złoŝenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do Akcji Serii B, D, E, F i H oraz Praw do Akcji Serii H Inwestorzy muszą liczyć się z czasowym brakiem płynności tych papierów wartościowych. Dodatkowo zgodnie z 3 ust. 2 Regulaminu Giełdy akcje dopuszczone do obrotu giełdowego powinny spełniać następujące warunki: 1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest moŝliwe kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej euro; 2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których kaŝdy uprawniony jest do wykonywania mniej niŝ 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz b) akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaŝy lub emisyjnej. 25

25 Czynniki Ryzyka Prospekt emisyjny POLMED SA 3.7. Ryzyko wynikające z naruszenia przepisów prawa przez Emitenta w trakcie trwania Oferty Publicznej Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedaŝą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaŝy w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, Ŝe takie naruszenie moŝe nastąpić, Komisja, z zastrzeŝeniem art. 19 Ustawy o ofercie, moŝe: 1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaŝy albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuŝszy niŝ 10 dni roboczych, lub 2. zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaŝy albo dalszego jej prowadzenia, lub 3. opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedaŝą. W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedaŝą, Komisja moŝe wielokrotnie zastosować środek przewidziany w pkt 2 i 3. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, Ŝe takie naruszenie moŝe nastąpić, Komisja, z zastrzeŝeniem art. 19, moŝe: 1. nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuŝszy niŝ 10 dni roboczych; 2. zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym; 3. opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Komisja moŝe wielokrotnie zastosować środek przewidziany w pkt. 2 i Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu Emisyjnego Zgodnie z art. 51 Ustawy o ofercie Emitent jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu do prospektu emisyjnego, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach w treści prospektu emisyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub o których Emitent powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu. Przekazanie do Komisji, przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o błędach w treści prospektu emisyjnego lub znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niŝ w terminie 2 dni roboczych. Treść aneksu podlega zatwierdzeniu przez Komisję w trybie określonym w art. 31, art. 32 i art. 33 ust. 2 Ustawy o ofercie w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni roboczych od dnia złoŝenia wniosku o zatwierdzenie aneksu. Komisja moŝe odmówić zatwierdzenia aneksu w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu, Komisja stosuje środki, o których mowa w art. 16 i art. 17 Ustawy o ofercie Ryzyko związane z notowaniem PDA Ryzyko to związane jest zarówno z moŝliwością niedopuszczenia PDA serii H do obrotu giełdowego, jak równieŝ z charakterem obrotu PDA na rynku giełdowym. Dopuszczenie PDA do obrotu giełdowego wymaga szczegółowych ustaleń z KDPW i GPW. Natomiast charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iŝ w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku inwestora i ceny emisyjnej Akcji serii H. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA serii H na GPW moŝe oznaczać to poniesienie straty, w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyŝsza od ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. 26

26 Prospekt emisyjny POLMED SA Czynniki Ryzyka Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu Akcje Emitenta nie były notowane do tej pory na rynku regulowanym, ani w Alternatywnym Systemie Obrotu. W związku z tym nie moŝna przewidzieć, czy Akcje Serii B, D, E, F i H oraz PDA serii H spotkają się z zainteresowaniem wśród inwestorów i będą przedmiotem aktywnego obrotu na GPW. Płynność i kurs akcji spółek notowanych na giełdzie zaleŝy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaŝy składanych przez Inwestorów. Na zachowanie Inwestorów mają wpływ róŝne czynniki, takŝe takie, które nie są związane bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, np. sytuacja na giełdach oraz rynkach europejskich i światowych, sytuacja makroekonomiczna Polski, zmiana globalnych, czy teŝ światowych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych. W związku z powyŝszym istnieje ryzyko, Ŝe akcje Emitenta mogą nie być przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego i tym samym mogą nie uzyskać odpowiedniej płynności na GPW. Istnieje więc ryzyko, iŝ Inwestor posiadający akcje Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie i w ilości przez siebie zakładanej. Dodatkowo sprzedaŝ duŝej ilości akcji w krótkim okresie moŝe spowodować znaczne obniŝenie cen akcji, a czasem brak moŝliwości ich sprzedaŝy. Podejmując decyzje odnoście nabycia akcji POLMED SA naleŝy równieŝ uwzględnić fakt, Ŝe cena Akcji Serii H po debiucie moŝe być niŝsza niŝ ich nabycia w Ofercie Publicznej. Sytuacja taka moŝe być spowodowana między innymi okresowymi zmianami wyników finansowych Spółki, płynnością notowanych akcji, czy zmianami globalnych, regionalnych i krajowych wskaźników ekonomicznych oraz ogólną sytuacją na światowych rynkach finansowych Ryzyko zawieszenia notowań akcji Zgodnie z postanowieniami 30 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd GPW moŝe zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do 3 miesięcy: 1) na wniosek emitenta, 2) jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) jeŝeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na moŝliwość zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwo obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, KNF występuje do spółki prowadzącej rynek regulowany o zawieszenie obrotu tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuŝszy, niŝ miesiąc. śądanie takie powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. Przepis ten znalazł swoje odzwierciedlenie w treści 30 ust. 2 Regulaminu GPW. Zgodnie z art. 20 ust. 4a Ustawy o obrocie, spółka prowadząca rynek regulowany, na wniosek emitenta, moŝe zawiesić obrót danymi papierami wartościowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji. Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o obrocie, spółka prowadząca rynek regulowany moŝe podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje to znaczącego naruszenia inwestorów lub zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Spółka prowadząca rynek regulowany niezwłocznie informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu. W przypadku zawieszenia obrotu Akcjami, objętymi niniejszym Prospektem, dojdzie do utraty przez nie płynności (przez okres zawieszenia) Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego Zgodnie z 31 Regulaminu GPW Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 1) jeŝeli ich zbywalność stała się ograniczona, 2) na Ŝądanie KNF, zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie, 3) w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 4) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 3 Ustawy o obrocie, na Ŝądanie Komisji, spółka prowadząca rynek wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi 27

27 Czynniki Ryzyka Prospekt emisyjny POLMED SA zagraŝa w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o obrocie, spółka prowadząca rynek regulowany moŝe podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje to znaczącego naruszenia inwestorów lub zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Spółka prowadząca rynek regulowany niezwłocznie informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu. Zgodnie z 31 Regulaminu GPW Zarząd GPW moŝe wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 1) jeŝeli przestały spełniać inny warunek dopuszczenia ich do obrotu giełdowego, niŝ nieograniczona zbywalność, 2) jeŝeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, 3) na wniosek emitenta, 4) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 5) jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 6) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale bądź przekształceniu, 7) jeŝeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano Ŝadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, 8) wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 9) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. NaleŜy podkreślić, iŝ wykluczając instrumenty finansowe emitenta z obrotu giełdowego z powodów wskazanych w punktach 1), 3) oraz 5) powyŝej, Zarząd GPW bierze pod uwagę strukturę własności emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem wartości i liczby akcji emitenta, będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których kaŝdy posiada nie więcej, niŝ 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, czyli uwzględnia interes drobnych akcjonariuszy. Ponadto wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu giełdowego na wniosek emitenta Zarząd GPW moŝe uzaleŝnić od spełnienia dodatkowych warunków. W przypadku wykluczenia Akcji Oferowanych z obrotu giełdowego, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. NaleŜy jednak wskazać, iŝ w przypadkach określonych w punktach 1) i 7) powyŝej z własnej inicjatywy oraz w przypadku określonym w punkcie 3) powyŝej na wniosek emitenta, Zarząd GPW, podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu giełdowego na rynku podstawowym, moŝe przenieść je na rynek równoległy. Przeniesienie to będzie równieŝ skutkowało dla akcjonariuszy zmniejszeniem płynności obrotu Akcjami Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym Zgodnie z postanowieniami art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienaleŝycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 20, art. 24 ust. 3, art. 28 ust. 3 art. 37 ust. 3 i 4, art. 38b, art. 40, art. 42b, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, art. 50, art. 51a, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art c, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 63, art. 66 i art. 70 Ustawy o ofercie lub nie wykonuje albo wykonuje nienaleŝycie obowiązki wynikające z art. 38 ust. 5 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3, z art. 39 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, z art. 42 ust. 4 w związku z art. 45, art. 47 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie, nie wykonuje lub wykonuje nienaleŝycie nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1, narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 17 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, nie wykonuje albo wykonuje nienaleŝycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art i art. 33 Rozporządzenia 809/2004, lub wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 2, art. 42a ust. 2 i art.51 ust. 2 Ustawy o ofercie, nie przekazuje w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego lub wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 3, art. 42a ust. 3 i art. 51 ust. 5 Ustawy o ofercie, nie udostępnia do publicznej wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, KNF moŝe: 1) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo 28

28 Prospekt emisyjny POLMED SA Czynniki Ryzyka 2) nałoŝyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pienięŝną do wysokości zł, albo 3) zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku wykluczenia Akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym, a tym samym z obrotu giełdowego, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. Ponadto potencjalne nałoŝenie na Spółkę kary finansowej, w wysokości wskazanej w punkcie 2) powyŝej, moŝe mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową, a tym samym na wycenę wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy. 29

29 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA CZĘŚĆ IV.. DOKUMENT REJJESTRACYJJNY 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1.1. Emitent Informacje o Emitencie Firma: Siedziba: POLMED Spółka Akcyjna Starogard Gdański Adres: Starogard Gdański, Os. Kopernika 21 Telefon: +48/(0-58) Faks: +48/(0-58) Strona internetowa: Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta W imieniu Emitenta działają następujące osoby fizyczne: Radosław Szubert Romuald Magdoń Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta Oświadczamy, iŝ zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i Ŝe nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Radosław Szubert Prezes Zarządu Romuald Magdoń Wiceprezes Zarządu 30

30 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny 1.2. Oferujący Informacje o Oferującym Firma: Dom Maklerski DFP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Łódź Adres: Łódź, ul. Ogrodowa 72/74 Telefon: +48/(042) lub Faks: +48/(042) Strona internetowa: Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego W imieniu Oferującego, Domu Maklerskiego DFP, działają następujące osoby fizyczne: Krzysztof Albrecht Prezes Zarządu Piotr Rychta Członek Zarządu Części Prospektu Emisyjnego przy sporządzeniu których brał udział Oferujący zakres odpowiedzialności Oferującego Dom Maklerski DFP sp. z o.o. brał udział przy sporządzeniu następujących części niniejszego Prospektu Emisyjnego: w Części III Czynniki Ryzyka pkt. 3, w Części IV Dokument Rejestracyjny pkt 1.2., Część V Dokument Ofertowy w całości poza pkt. 1, w Części VI Definicje i skróty w zakresie stosownej terminologii uŝytej przez Oferującego Odpowiedzialność Domu Maklerskiego DFP sp. z o.o., jako podmiotu biorącego udział przy sporządzeniu niniejszego Prospektu Emisyjnego ograniczona jest do w/w części Prospektu. Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego Oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Dom Maklerski DFP sp. z o.o., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Krzysztof Albrecht Prezes Zarządu Piotr Rychta Członek Zarządu 31

31 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA 1.3. Doradca Finansowy Informacje o Doradcy Finansowym Firma: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Siedziba: Łódź Adres: Łódź, ul. Ogrodowa 72/74 Telefon: +48/(042) lub Faks: +48/(042) Strona internetowa: Osoby fizyczne uprawnione do działania w imieniu Doradcy Finansowego W imieniu Doradcy Finansowego, DFP Doradztwo Finansowe SA działają następujące osoby fizyczne: Piotr Jędrzejczak Danuta Załęcka-Banasiak Monika Ostruszka Paweł Walczak Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Części Prospektu Emisyjnego przy sporządzeniu których brał udział Doradca Finansowy zakres odpowiedzialności Doradcy Finansowego DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna świadczyła usługi doradcze na rzecz Emitenta i brała udział przy sporządzeniu następujących części niniejszego Prospektu Emisyjnego: Okładka, Podsumowanie, w Części III Czynniki Ryzyka pkt. 1.1., 1.2., 1.6., 2.3., 2.4., 2.5., w Części IV Dokument Rejestracyjny pkt 1.3., 3-8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, w Części VI Definicje i skróty w zakresie stosownej terminologii uŝytej przez Doradcę Finansowego Odpowiedzialność DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej, jako podmiotu biorącego udział przy sporządzeniu niniejszego Prospektu Emisyjnego ograniczona jest do w/w części Prospektu. Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Finansowego Oświadczamy, iŝ zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, przy sporządzeniu których DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna brała udział, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz Ŝe w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Monika Ostruszka Członek Zarządu Paweł Walczak Członek Zarządu 32

32 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny 2. BIEGLI REWIDENCI 2.1. Imiona, nazwiska, adres i siedziba biegłych rewidentów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata przeprowadził: Nazwa: Siedziba: K.R. Audyt sp. z o.o. Warszawa Adres: ul. Poselska 29 Podmiot wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata był Pan Andrzej Kuligiewicz biegły rewident Nr ewid. 2043/960. WyŜej wymieniona osoba przynaleŝy do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Zmiany Biegłych Rewidentów W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent dokonał zmiany podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych. W dniu 4 kwietnia 2008 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję o zmianie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych POLMED SA za rok obrotowy 2007 i dokonała wyboru K.R.Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poselska 29, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr Powód zmian przez Radę Nadzorczą Emitenta podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki POLMED SA nie jest istotny dla oceny Emitenta. 3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Zaprezentowane poniŝej dane finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej opracowane zostały na podstawie zbadanych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata Skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za lata zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta zostały przedstawione w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Tabela. Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta(w tys. zł) Wyszczególnienie Skonsolidowane 2009 MSR Skonsolidowane 2008 MSR Skonsolidowane 2007 MSR Przychody netto ze sprzedaŝy zysk (strata) na działalności operacyjnej zysk (strata) brutto zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy netto: (201) z działalności operacyjnej z działalności inwestycyjnej (2.803) (24) (909) - z działalności finansowej (1.772) (1.103) Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe

33 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Wyszczególnienie Skonsolidowane 2009 MSR Skonsolidowane 2008 MSR Skonsolidowane 2007 MSR Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa netto (kapitał własny) Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 1,35 1,42 1,33 Zysk (strata) netto na 1 akcję (zł/szt.) 0,11 0,18 0,11 Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 1) (w zł/szt.) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł) Źródło: Emitent 0,11 0,09 0,05 0,04* 0,17 0,10 1) Sposób obliczania rozwodnionego zysku na 1 akcję: Rozwodnioną wartość zysku na 1 akcję ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień bilansowy powiększoną o liczbę akcji serii A, B, CA, CB, D, E, F i G w łącznej liczbie sztuk akcji oraz liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy załoŝeniu, Ŝe w publicznej ofercie zaoferowanych zostanie sztuk Akcji serii H. * ) wypłacona zaliczka na poczet dywidendy na 1 akcję 4. CZYNNIKI RYZYKA Informacje o czynnikach ryzyka związanych z Emitentem oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność, specyficznym dla Emitenta lub jego branŝy, zostały zawarte w Części III Prospektu Czynniki Ryzyka. 5. INFORMACJE O EMITENCIE 5.1. Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Prawną i handlową nazwą Emitenta jest POLMED Spółka Akcyjna. Zgodnie z 1 ust. 1 Statutu Spółki Emitent moŝe posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi POLMED SA oraz uŝywać wyróŝniającego ją znaku graficznego Miejsce rejestracji Emitenta, numer rejestracyjny Spółka w obecnej formie prawnej jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: Poprzednią formą prawą Emitenta była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NZOZ POLMED sp. z o.o. Spółka ta była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS Miejscem wcześniejszej rejestracji NZOZ POLMED sp. z o.o. był Rejestr Handlowy prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB Spółka została zarejestrowana jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego numer w rejestrze: Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej na podstawie aktu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną akt notarialny z dnia 1 grudnia 2006 r., sporządzony przed Notariuszem BoŜeną Romańską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Basztowej 9 (Repertorium A Nr 22133/2006). Poprzednia forma prawna Emitenta Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w oparciu o Umowę Spółki zawartą w formie aktu notarialnego Rep. A 13361/2000 z dnia 4 października 2000 r. w obecności Notariusza Marii Dambek z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku. W dniu 9 listopada 2000 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy dokonał wpisu Spółki pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLMED sp. z o.o. do Rejestru Handlowego pod numerem (sygn. akt: 3909/2000). 34

34 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 24 stycznia 2003 r. Emitent działając jako NZOZ POLMED sp. z o.o. został wpisany pod numerem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (przerejestrowanie z rejestru handlowego RHB). W dniu 29 grudnia 2006 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Emitent w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną został wpisany pod numerem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została utworzona na czas nieokreślony (zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki czas trwania Spółki jest nieograniczony) Siedziba i forma prawna Emitenta Firma: Forma prawna: Siedziba: Kraj siedziby: POLMED Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Starogard Gdański Polska Adres: Starogard Gdański, Os. Kopernika 21 Telefon: (0-58) Faks: (0-58) Strona internetowa: Numer identyfikatora GUS (REGON): Numer Identyfikacji podatkowej NIP: Poprzednik prawny Emitenta został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności przepisów Kodeksu Handlowego. W związku z wejściem w Ŝycie w dniu 1 stycznia 2001 roku ustawy Kodeksu Spółek Handlowych i utratą mocy przez Kodeks Handlowy Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a takŝe Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta Na rynku usług medycznych Emitent funkcjonuje od ponad 10 lat. W momencie utworzenia Spółka korzystała z doświadczeń spółki cywilnej NZOZ POLMED oraz doświadczeń zawodowych osób tworzących tę spółkę. PoniŜej zostały zaprezentowane istotne, w opinii Emitenta, zdarzenia w rozwoju jego działalności gospodarczej: 1999 r. (luty) 2000 r. (październik) 2001 r. (grudzień) 2005 r. (październik) 2006 r. (grudzień) Powstaje spółka cywilna NZOZ POLMED, której wspólnikami są: Iwona Anna Behrendt- Kierzka, Romuald Magdoń i Radosław Szubert. Powstaje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym złotych, który dzieli się na udziałów po 100 złotych kaŝdy udziałów w nowopowstałej spółce obejmują, na zasadzie współwłasności łącznej, Romuald Magdoń i Radosław Szubert jako wspólnicy spółki cywilnej NZOZ POLMED oraz 306 udziałów Iwona Berendt-Kierzka. Przekształcenie spółki cywilnej NZOZ POLMED w spółkę jawną POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń. Spółka ta jest obecnie podmiotem dominującym wobec Emitenta. Następuje zmiana struktury właścicielskiej w Spółce NZOZ POLMED sp. z o.o. - jeden ze wspólników Spółki, Iwona Behrendt-Kierzka, sprzedaje wszystkie swoje udziały spółce jawnej POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń, w której wspólnikami w równych częściach są Radosław Szubert i Romuald Magdoń. Powstaje Spółka akcyjna POLMED SA w wyniku przekształcenia spółki NZOZ POLMED sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej zostaje podwyŝszony do PLN. Jedynym akcjonariuszem spółki POLMED SA jest spółka jawna POLMED MEDICAL Radosław Szubert, 35

35 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Romuald Magdoń. Struktura kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej obejmuje akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz akcji zwykłych imiennych serii B r. (luty) 2007 r. (luty) 2007 r. (maj) 2007 r. (maj) 2007 r. (czerwiec) 2007 r. (październik) 2009 r. (czerwiec) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED SA w dniu 8 lutego 2007 r. i 14 maja 2007 r. podejmuje uchwały odpowiednio o emisji akcji imiennych serii CA i CB, które zostaną pokryte wkładem niepienięŝnym przedsiębiorstwem (w rozumieniu artykułu 55 1 Kodeksu cywilnego) spółki jawnej POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp.j. Przedmiotem wniesionego aportu do Spółki POLMED SA jest ośrodek wypoczynkowy w Borzechowie budynki i budowle wraz z prawem wieczystego uŝytkowania gruntu, zgodnie z aktem notarialnym Nr A 1812/2007 i Nr A 8365/2007. Seria CA obejmuje nowych akcji imiennych uprzywilejowanych w ten sposób, iŝ na kaŝdą akcję serii CA przypadają dwa głosy, a seria CB obejmuje akcji imiennych zwykłych. Łącznie seria CA i CB obejmuje akcji o cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, wynoszącej 1 złoty za akcję. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED SA w dniu 8 lutego 2007 r. postanawia podwyŝszyć kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1 złoty kaŝda. Akcje te zostały zaoferowane Radosławowi Szubertowi oraz Romualdowi Magdoniowi w drodze subskrypcji prywatnej. Nowa seria została pokryta wkładem niepienięŝnym w postaci 100 udziałów POLMED ZDROWIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMED SA w dniu 14 maja 2007 roku podejmuje uchwałę o podwyŝszeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 złoty kaŝda akcja. Emisja skierowana została dla dotychczasowego akcjonariusza POLMED MEDICAL Radosław Szubert Romuald Magdoń spółka jawna. Następuje objęcie: akcji imiennych uprzywilejowanych serii CA, akcji imiennych zwykłych serii CB, akcji imiennych serii D, akcji zwykłych imiennych serii E. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r. podejmuje Uchwałę o zamianie akcji imiennych serii B i E na akcje na okaziciela. W dniu 9 października 2007 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, w tym zarejestrował zamianę akcji imiennych serii B i E na akcje na okaziciela. Następuje podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy NPN II Med S.à r.l. a POLMED SA, POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp. j., Radosławem Szubertem oraz Romualdem Magdoniem, w wyniku której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2009 r. podjęło: (i) Uchwałę w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F skierowanej w drodze subskrypcji prywatnej do wybranych akcjonariuszy Spółki oraz w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, w tym: akcji imiennych serii F skierowanych do Pana Radosława Szuberta, akcji imiennych serii F skierowanych do Pana Romualda Magdonia, akcji imiennych serii G zaoferowanych spółce NPN II Med S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu; (ii) Uchwałę w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru o kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł i nie większą niŝ ,00 zł, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyŝszeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, E, D, H oraz praw do akcji serii H. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o zamianie akcji imiennych serii D 36

36 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny na akcje na okaziciela serii D r. (sierpień) 2009 r. (listopad) 2010 r. (styczeń) W dniu 13 sierpnia 2009 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, w tym zarejestrował podwyŝszenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F i G oraz zamianę akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 listopada 2009 r. podejmuje: (i) uchwałę w sprawię uchylenia uchwały z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru o kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł i nie większą niŝ ,00 zł, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyŝszeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, E, D, H oraz praw do akcji serii H oraz (ii) nową uchwałę w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyŝszeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E, F i H oraz praw do akcji serii H (PDA). Jednocześnie Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 1 o zmianie 5 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie zamiany akcji imiennych zwykłych serii F na akcje na okaziciela w związku z podjęciem w dniu 10 listopada 2009 r., za zgodą Rady Nadzorczej wyraŝoną w Uchwale Nr 14/11/2009, przez Zarząd Uchwały nr 1/ o zamianie akcji serii F na akcje na okaziciela serii F w trybie 5 ust.5 Statutu Spółki. W dniu 22 grudnia 2009 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji w KRS Spółki zmiany 5 ust.1 Statutu Spółki w zakresie zamiany akcji imiennych serii F na akcje zwykłe na okaziciela serii F. W dniu 18 stycznia 2010 r. POLMED aktem notarialnym Rep. A Nr 609/2010 (sporządzony przez Notariusza BoŜenę Romańską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Basztowej 9) zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą POLMED DEVELOPMENT z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, na który składa się 600 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł kaŝdy. Wszystkie udziały w nowopowstałej spółce objął i opłacił gotówką POLMED SA. W dniu 2 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (sygn.akt VII 1265/10/205) Inwestycje Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta Opis głównych inwestycji Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie ostatnich 3 lat obrotowych do daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Inwestycje Emitenta Rok 2007 Przejęcie przedsiębiorstwa POLMED Medical Radosław Szubert Romuald Magdoń Spółka Jawna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, wniesionego aportem w zamian za akcji serii CA i CB. Wg wyceny wartość zbywcza tego przedsiębiorstwa wynosiła tys. zł. Przedmiotem aportu Spółki POLMED Medical Radosław Szubert i Romuald Magdoń do spółki POLMED SA był ośrodek wypoczynkowy w Borzechowie (budynki i budowle wraz z prawem wieczystego uŝytkowania gruntu). Nabycie 100 udziałów w POLMED ZDROWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wniesionych aportem w zamian za akcji serii D. Według wyceny wartość zbywcza tych udziałów wynosiła 73 tys. zł. Zakup w drodze leasingu dwóch ultrasonografów Voluson 730 Pro o łącznej wartości netto 449 tys. zł. Szczegółowy opis umowy znajduje się w pkt. 6.4 Części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny. Rok 2008 W roku 2008 Emitent nie dokonywał Ŝadnych inwestycji. 37

37 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Rok 2009 Prace budowlane i adaptacyjne budynku w Gdańsku, przy ul. Startowej 1 oraz zakup mebli i sprzętu medycznego nakłady inwestycyjne na ten cel wyniosły 150 tys. zł. Zakup dwóch samochodów Mercedes Benz ML 320 w drodze leasngu. Szczegółowy opis umowy znajduje się w pkt. 6.4 Części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny. Zakup dwóch samochodów osobowych marki Skoda Octavia w drodze leasingu - szczegółowy opis umów znajduje się w pkt Części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny. Uruchomienie nowej placówki w Olsztynie, przy ul. Wyszyńskiego 5B nakłady inwestycyjne na ten cel wyniosły 716 tys. zł. Spółka złoŝyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. W dniu 22 grudnia 2009 r. Spółka znalazła się na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków unijnych na kwotę 934 tys. zł. Prace budowlane oraz opracowanie projektu architektonicznego części budynku w Starogardzie Gdańskim, przy os. Kopernika 21 nakłady inwestycyjne na ten cel wyniosły tys. zł., a takŝe zakup sprzętu medycznego wartości 449 tys. zł. Uruchomienie nowej placówki w Gdańsku, przy ul. Pilotów23E/28 nakłady inwestycyjne na ten cel wyniosły 258 tys. zł. Rok 2010 do daty zatwierdzenia Prospektu Zawiązanie spółki POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. wniesienie wkładu w kwocie ,00 zł. Szczegółowe informacje na temat spółki POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. znajdują się w pkt. 25 niniejszej części Prospektu. Zakup samochodu osobowego marki Skoda Fabia w drodze leasingu szczegółowy opis umowy znajduje się w pkt Części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny. Zakup samochodu osobowego marki Skoda Roomster w drodze leasingu szczegółowy opis umowy znajduje się w pkt Części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny. Dodatkowe nakłady inwestycyjne na prace budowlane placówki w Olsztynie, przy ul. Wyszyńskiego 5B w kwocie 827 tys. zł. W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie prowadził Ŝadnych innych inwestycji poza opisanymi powyŝej. Inwestycje spółek zaleŝnych Spółka POLMED ZDROWIE sp. z o.o. - w okresie ostatnich 3 lat obrotowych do dnia zatwierdzenia Prospektu nie prowadziła Ŝadnych inwestycji. Spółka POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o., od momentu powstania, tj. od 18 stycznia 2010 r., nie prowadziła Ŝadnych inwestycji Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta Emitent nie prowadzi obecnie Ŝadnych inwestycji, poza opisaną poniŝej. Tabela. Wykaz prowadzonych inwestycji przez Emitenta 38 Miejsce prowadzonej inwestycji Sosnowiec Katowice Przedmiot inwestycji Uruchomienie nowego oddziału w Sosnowcu, w tym adaptacja nieruchomości oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego Uruchomienie nowego oddziału w Planowany termin zakończenia inwestycji Kwota poniesionych wydatków do dnia zatwierdzenia Prospektu ( w tys. zł) r. 24 ( z tytułu opracowania projektu budowlanego) r. 27 ( z tytułu opracowania Szacowana łączna kwota inwestycji (w tys. zł) Kwota dofinansowania inwestycji ze środków unijnych (w tys. zł)

38 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny Miejsce prowadzonej inwestycji Źródło: Emitent Przedmiot inwestycji Katowicach, w tym adaptacja nieruchomości oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego Planowany termin zakończenia inwestycji Kwota poniesionych wydatków do dnia zatwierdzenia Prospektu ( w tys. zł) projektu budowlanego) Szacowana łączna kwota inwestycji (w tys. zł) Kwota dofinansowania inwestycji ze środków unijnych (w tys. zł) Podmiot zaleŝny Emitenta POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. w dniu 4 lutego 2010 r. zawarła z Platinum Towers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę przedwstępną ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego w Warszawie, przy ul. Grabowskiej 61, oraz jego sprzedaŝy. Spółka zobowiązała się do zakupu lokalu za cenę brutto ,80 zł. W dniu 19 kwietnia 2010 r. POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. wpłaciła I ratę zobowiązania w wysokości ,00 zł zgodnie z zapisami umowy. Szczegółowy opis umowy znajduje się w pkt niniejszej części Prospektu. Poza wskazaną powyŝej POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. nie prowadzi obecnie Ŝadnych innych inwestycji. Podmiot zaleŝny Emitenta POLMED ZDROWIE sp. z o.o. nie prowadzi obecnie Ŝadnych inwestycji Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości Emitent oświadcza, iŝ nie podjął wiąŝących zobowiązań, co do realizacji jakichkolwiek inwestycji (poza zobowiązaniem przedstawionym poniŝej) w przyszłości, w tym przewidzianych w strategii rozwoju. Tabela. Wykaz planowanych inwestycji Emitenta Miejsce prowadzonej inwestycji Borzechowo Źródło: Emitent Przedmiot inwestycji Remont oraz rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego, budowa obiektów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego i medycznego. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji Planowany termin zakończenia inwestycji Szacowana łączna kwota inwestycji (w tys. zł) Kwota dofinansowania inwestycji ze środków unijnych (w tys. zł) 2010 r r Realizacja powyŝszych inwestycji odbędzie się ze środków własnych Spółki, i/lub leasingu i/lub kredytu i/lub funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Uruchomienie działań inwestycyjnych, opisanych w pkt Części V Prospektu Dokument Ofertowy, które finansowane będą ze środków pochodzących z publicznej emisji Akcji serii H, nastąpi po skutecznym przeprowadzeniu tejŝe emisji. Spółka zaleŝna Emitenta POLMED ZDROWIE sp. z o.o. w najbliŝszej przyszłości nie planuje wydatków w obszarze inwestycyjnym. Spółka zaleŝna Emitenta POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. w najbliŝszej przyszłości nie planuje innych wydatków w obszarze inwestycyjnym, poza wykonaniem zobowiązania wynikającego z realizacji zapisów umowy nabycia nieruchomości, o której mowa w pkt niniejszej części Prospektu. 39

39 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA 6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 6.1. Działalność podstawowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta i jego Grupy Kapitałowej działalności operacyjnej Spółka oraz jej podmiot zaleŝny prowadzi działalność na krajowym rynku usług medycznych. Faktycznie wykonywanym i głównym przedmiotem działalności Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej jest ochrona zdrowia ludzkiego w zakresie: Podstawowej opieki medycznej, Specjalistycznej ambulatoryjnej opieki medycznej, Medycyny pracy, Diagnostyki medycznej, Rehabilitacji medycznej, Stomatologii, Szerokiej profilaktyki zdrowotnej. Aktywność Emitenta jest skoncentrowana na dwóch podstawowych obszarach działalności biznesowej tj.: 1. Operator Medyczny. Działalność polegająca na świadczeniu ambulatoryjnych usług medycznych, zarówno w zakresie podstawowej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej, jak i kompleksowej diagnostyki medycznej. Obejmuje ona: A. prowadzenie przychodni oferujących badania diagnostyczne i udzielanie porad lekarskich w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym m.in. chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii i połoŝnictwa, okulistyki, neurologii, kardiologii, otolaryngologii, diabetologii, alergologii, urologii, ortopedii, proktologii, stomatologii, dermatologii i medycyny pracy; B. świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej ambulatoryjnej, specjalistycznej i diagnostycznej opieki medycznej w ramach oferowanych abonamentów medycznych dla firm prywatnych, instytucji, firm ubezpieczeniowych, osób indywidualnych oraz opieka medyczna dla zakładów pracy w ramach zadań ustawowych związanych z medycyną pracy. 2. Operator Infrastruktury Medycznej. Działalność polegająca na budowie i eksploatacji obiektów związanych z ochroną zdrowia oraz tworzeniu systemów zarządzania tymi placówkami. Istotą przyjęcia tego typu modelu działalności gospodarczej przez Spółkę jest oddzielenie aktywności polegającej na świadczeniu usług medycznych od działalności mającej na celu czerpanie poŝytków z zarządzania i wykorzystania infrastruktury medycznej, udostępnianej na warunkach komercyjnych - podmiotom działającym w sektorze usług medycznych. 3. Spółka POLMED SA prowadzi takŝe działalność związaną z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego NEPTUN w Borzechowie, koło Starogardu Gdańskiego, nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim. Ośrodek został zakupiony w dniu 27 marca 2000 r. przez POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń spółka jawna od Fabryki Obuwia Neptun (akt notarialny Rep. A nr 2362/2000). Na mocy Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 lutego 2007 r., następnie zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2007 r. Ośrodek został wniesiony aportem do POLMED SA w zamian za Akcje serii CA i CB. Jezioro Borzechowskie, nad którym leŝy ośrodek, jest jednym z największych (303 ha) i najczystszych (I kl. czystości wody) na Pojezierzu Starogardzkim. Ośrodek dysponuje 82 miejscami noclegowymi z zakwaterowaniem w pokojach dwu, trzy i cztero osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV oraz aneksem kuchennym, a takŝe w 8 domkach letniskowych. Na terenie ośrodka znajduje się kawiarnia i restauracja. W ośrodku organizowane są szkolenia, narady, kurso-konferencje, imprezy okolicznościowe, zielone szkoły. Ośrodek jest wyposaŝony w sprzęt audiowizualny. Ponadto ośrodek zapewnia całodobową wysoko wyspecjalizowaną opiekę medyczną. W ośrodku znajduje się równieŝ specjalistyczny zakład rehabilitacyjny świadczący zabiegi fizykoterapii oraz kinezyterapii. Ponadto oferta Ośrodka kierowana do osób otyłych obejmuje nowoczesne metody leczenia. Emitent planuje rozszerzenie działalności Ośrodka o usługi rekreacyjno-sportowe, a w perspektywach długofalowych - budowę kompleksu odnowy biologicznej (SPA) połączonego z rehabilitacją medyczną. Spółka planuje, iŝ projekt finansowany będzie ze środków własnych Emitenta i/lub środków obcych (np. kredytów, 40

40 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny programów unijnych). Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął w tej sprawie Ŝadnych wiąŝących decyzji ani zobowiązań. Strukturę przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta za lata przedstawia poniŝsza tabela: Tabela. Wartość i struktura sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta w latach w podziale na grupy rodzajowe wg osiągniętego przychodu Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane Rodzaj działalności MSR MSR MSR tys. zł % tys. zł % tys. zł % Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i % % % materiałów ogółem - w tym od jednostek powiązanych % Przychody netto ze sprzedaŝy produktów i usług razem, w % % % tym: Usługi medyczne, w tym: % % % Laboratorium 436 2% 316 2% 261 2% Porady lekarskie 408 2% 464 3% 695 6% Medycyna pracy % % % NFZ POZ % % % NFZ Rehabilitacja 783 4% 719 5% 385 4% NFZ Stomatologia 553 3% 438 3% 322 3% NFZ Specjalistka % % % NFZ Programy profil. 32 0% 28 0% 96 1% Diagnostyka 153 1% 114 1% 120 1% Stomatologia 18 0% 9 0% 3 0% Firmy ubezpiecz % % 495 5% Najem 618 3% 680 5% 917 8% Noclegi i konsumpcja (ośrodek w Borzechowie) 418 2% 434 3% 347 3% Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów razem, 448 3% 404 3% 386 4% w tym: Materiały medyczne i szczepionki 448 3% 404 3% 386 4% Źródło: Emitent Całkowite przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w 2009 r. wyniosły tys. zł. W porównaniu z rokiem 2008 wystąpił wzrost przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta o ok. 38%. W roku 2008 skonsolidowane przychody były wyŝsze w stosunku do roku 2007 o tys. zł, tj. o ok. 30%. Wzrost wartości sprzedaŝy był, w głównej mierze, następstwem wzrostu ilości wykonywanych usług medycznych. Największą grupę przychodów ze sprzedaŝy stanowią przychody ze sprzedaŝy usług medycznych, których udział na przestrzeni lat ogólnej sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta wyniósł 85%-92%. Największy udział w przychodach ze sprzedaŝy usług medycznych stanowią przychody z kontraktów z NFZ, głównie z kontraktu na POZ (udział w badanym okresie wyniósł 34%- 38%) oraz kontraktu na Specjalistyczną Opiekę Zdrowotną (udział w badanym okresie wyniósł 16%-18%). Z uwagi iŝ podmiot zaleŝny Emitenta Polmed Zdrowie sp. z o.o. nie świadczy usług w ramach kontraktów z NFZ, ta grupa przychodów generowana jest przez Emitenta. W 2009 r. znaczący udział w strukturze sprzedaŝy zajmowały równieŝ przychody ze sprzedaŝy usług medycyny pracy oraz w ramach umów z firmami ubezpieczeniowymi (15%). SprzedaŜ materiałów medycznych i szczepionek w całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wynosiła 3-4% całości skonsolidowanych przychodów. Emitent zamierza zwiększyć przychody generowane przez ośrodek w Borzechowie, poprzez inwestycje w rozszerzenie zakresu działalności tego ośrodka o usługi rekreacyjno-sportowe a w przyszłości na sanatoryjne usługi medyczne (odnowa biologiczna, usługi SPA). W chwili obecnej przychody z tego tytułu nie przekraczają 3% całości przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent liczy takŝe na dalszy rozwój współpracy z dotychczasowymi kontrahentami Grupy Kapitałowej Emitenta, jak równieŝ na rozszerzenie oferty dostosowanej do zapotrzebowania rynku. 41

41 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Istotne nowe produkty i usługi Emitenta Specyfika działalności Emitenta oraz systematycznie rozwijający się segment rynku, w którym on funkcjonuje powodują, Ŝe wprowadzanie na rynek nowych produktów, towarów i usług poprzedzone jest bieŝącym monitoringiem i analizą najnowszych trendów na rynku usług medycznych. W szczególności oferta wprowadzana na rynek wymaga ciągłej intensyfikacji działań Spółki w zakresie efektywnego jej przystosowania do wymagań rynku oraz zgłoszonego zapotrzebowania na poszczególne usługi medyczne. Do tej pory Emitent wprowadził na rynek takie produkty jak karta abonamentowa i pakiety medyczne róŝnego rodzaju Nagrody i wyróŝnienia W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent oraz jego spółka zaleŝna nie otrzymali nagród ani wyróŝnień Główne rynki Opis głównych rynków, na których Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa prowadzi działalność Wszystkie produkty, towary i usługi Emitenta sprzedawane są na rynku krajowym. Spółka działa na polskim rynku usług medycznych podlegającym wielu zmianom systemowym na przestrzeni kilkunastu lat. W latach następowało powolne usamodzielnianie się publicznych jednostek medycznych. Reforma słuŝby zdrowia w 1999 roku skutkowała rozdzieleniem funkcji pracodawcy, płatnika i dostarczyciela usług medycznych. Równocześnie wprowadzenie kas chorych pozwoliło na zwiększenie udziału w rynku prywatnych podmiotów świadczących usługi medyczne. W 2003 roku 17 kas chorych zastąpił jeden, centralny Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Równocześnie wprowadzono mechanizm stopniowego podnoszenia składki zdrowotnej. Najszybciej rozwijającym się sektorem usług medycznych jest sektor prywatny, głównie finansowany bezpośrednio przez pacjentów. Na dzień 1 września 2009 r. w Polsce zarejestrowanych było Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Obecnie czynnikiem generującym stale rosnący popyt na prywatne usługi zdrowotne jest niezadowalający poziom publicznej słuŝby zdrowia, a elementem ograniczającym korzystanie z takich świadczeń są stosunkowo niskie dochody wielu z potencjalnych pacjentów. Spółka wraz z podmiotem zaleŝnym POLMED ZDROWIE sp. z o.o. świadczy usługi medyczne w 10 placówkach na terenie województwa pomorskiego oraz w 1 placówce na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na dzień 1 września 2009 r. w województwie pomorskim zarejestrowanych było 711 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz 151 Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Trójmiasto wraz z przyległymi miejscowościami stanowi bardzo atrakcyjny obszar inwestycyjny dla przedsięwzięć z dziedziny ochrony zdrowia. Przejawem tego jest dynamiczny rozwój praktyk lekarskich oferujących usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i porad specjalistycznych. Gdańsk wraz z powiatem Starogardzkim, który stanowi główną lokalizację działalności POLMED SA skupia znaczną część ludności województwa pomorskiego. Potencjał opieki zdrowotnej w województwie Pomorskim obrazuje poniŝsza tabela. 42

42 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny LP. POWIAT LICZBA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ LICZBA LUDNOŚCI (stan na ) Bytowski Chojnicki Człuchowski Gdański Kartuski Kościerski Kwidzyński Lęborski Malborski Nowodworski Pucki Słupski Starogardzki Sztumski Tczewski Wejherowski M. Gdańsk M. Gdynia M. Słupsk M. Sopot Razem Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, GUS Analizując potencjał rynku usług medycznych województwa pomorskiego naleŝy zwrócić równieŝ uwagę na to, Ŝe województwo to, a w szczególności Trójmiasto stanowią atrakcyjny obszar turystyczny. Rozwijające się połączenia promowe ze Szwecją i Danią sprawiają, Ŝe Gdańsk odwiedzany jest przez coraz większą liczbę turystów zagranicznych. Stanowią oni bardzo atrakcyjny segment rynku dla dysponującej odpowiednim zapleczem placówki medycznej. Świadczenie usług medycznych dla zagranicznych turystów generuje wynagrodzenia za te usługi wypłacane przez zachodnioeuropejskie towarzystwa ubezpieczeniowe, które są kilkukrotnie wyŝsze od przeciętnych cen usług medycznych obowiązujących w Polsce. Trójmiasto, to równieŝ znaczący ośrodek akademicki skupiający niemałą liczbę osób pobierających naukę w szkołach wyŝszych (w duŝej części studentów zamiejscowych), którzy równieŝ korzystają z ofert lokalnych placówek medycznych. Rynek usług rehabilitacyjnych Emitent zamierza takŝe rozszerzyć zakres prowadzonych usług o zabiegi rehabilitacyjne oraz zabiegi związane z odnową biologiczną, poprzez modernizację ośrodka w Borzechowie, mającego w chwili obecnej charakter wypoczynkowy. Decyzja o wejściu Emitenta na rynek usług rehabilitacyjnych związana jest z tym, Ŝe niepełnosprawni Polacy czekają średnio trzy miesiące na zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarzy. Jednocześnie w całym kraju likwidowane są szpitalne oddziały rehabilitacji. W ciągu ostatnich osiemnastu lat liczba niepełnosprawnych Polaków wzrosła o połowę, a w gronie osób poniŝej 15 roku Ŝycia nawet siedmiokrotnie. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, Ŝe rehabilitacją objętych jest zaledwie 20% wszystkich potrzebujących wsparcia. Taki odsetek, zgodnie z oceną WHO, wymaga rehabilitacji w instytucjach słuŝby zdrowia. Pozostali mogliby odbywać tzw. rehabilitację środowiskową w miejscu zamieszkania, coraz bardziej rozpowszechnioną na zachodzie Europy, a w Polsce w ogóle niestosowaną. Według dostępnych danych opublikowanych w Biuletynie statystycznym Ministerstwa Zdrowia 2009, w 2008 roku szpitale ogólne dysponowały łóŝkami rehabilitacyjnymi (z tego łóŝek w szpitalach publicznych), które były obłoŝone w 87%. Natomiast w ramach oddziałów rehabilitacyjnych w szpitalach ogólnych w 2008 roku było leczonych 186,6 tys. pacjentów w trybie stacjonarnym oraz 21,2 tys. pacjentów w trybie dziennym na oddziałach stacjonarnych. Wg danych pochodzących ze Sprawozdania z działalności NFZ za 2008 rok na rehabilitację leczniczą (bez lecznictwa uzdrowiskowego) koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych poniesione przez NFZ wynosiły w 2008 roku mln zł, co stanowiło 3,16% ogółu kosztów świadczeń finansowanych przez NFZ. Wynika z tego, Ŝe średnio na 1 osobę w Polsce wydaje się ok. 42 zł rocznie z budŝetu na świadczenia rehabilitacyjne lecznicze. W porównaniu do 2006 roku koszty świadczeń zdrowotnych ponoszone przez NFZ w pozycji rehabilitacja lecznicza wzrosły o 28,19%. Natomiast nie ma wiarygodnych statystyk na temat rehabilitacji 43

43 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA ambulatoryjnej, która prowadzona jest w znacznej części przez prywatną słuŝbę zdrowia, bądź pojedynczych rehabilitantów i finansowana w duŝej części z budŝetów pacjentów. Według NFZ rehabilitacja stacjonarna jest jednym z priorytetów działania. Rehabilitację moŝna podzielić na stacjonarną i ambulatoryjną, a z punktu widzenia czasu udzielania pomocy na wczesną i wtórną. NFZ dąŝy do tego, aby wczesna rehabilitacja następowała bezpośrednio po zakończeniu leczenia na oddziale np. kardiologicznym lub neurologicznym, gdyŝ jej efektywność zaleŝy nie tylko od zespołu rehabilitantów, ale takŝe od tego jak szybko się ją rozpocznie. Brak pieniędzy to nie jedyna bariera w dostępności do rehabilitacji. W niektórych województwach nie ma podaŝy po stronie jednostek słuŝby zdrowia na świadczenie usług rehabilitacyjnych. Przedstawione problemy dotyczą rehabilitacji stacjonarnej, która ma dla NFZ priorytetowe znaczenie. Rehabilitacja ambulatoryjna natomiast to osobne zagadnienie. Podobnie jak inne, równieŝ nasze społeczeństwo szybko się starzeje. Mamy coraz liczniejszą grupę osób w podeszłym wieku, u których występują właściwe dla wieku dolegliwości i niedomagania układu narządów ruchu. Zabiegi rehabilitacyjne przeznaczone dla tych osób mogą stanowić nieograniczony rynek. I Ŝaden, nawet najbogatszy kraj, nie poradził sobie nie tylko z pełnym finansowaniem tych potrzeb, ale takŝe z ustaleniem, które z nich są efektywne i przydatne z medycznego punktu widzenia. Poza tym, zagadnienie rehabilitacji ambulatoryjnej dotyczy całej grupy osób aktywnych fizycznie (w tym sportowców), którzy ulegają większym lub mniejszym kontuzjom związanym z narządami ruchu. Rynek odnowy biologicznej Z kaŝdym rokiem w Polsce powstają nowe ośrodki SPA (SPA czyli Sanus Per Aquam, to zdrowie przez wodę ). Wraz ze wzrostem tego typów ośrodków rosną oczekiwania i wymagania potencjalnych klientów odnośnie jakości oferowanych usług. Nie wystarczy juŝ moŝliwość skorzystania z basenu, sauny czy usług kosmetycznych. Osoby korzystające z oferty ośrodków wymagają wysokiego komfortu i dostępu do najnowocześniejszych metod gwarantujących zrzucenie zbędnych kilogramów czy przywrócenie odpowiedniej kondycji fizycznej. W Polsce, mimo Ŝe prawdziwe ośrodki SPA powstają dopiero od kilku lat, oferta usług świadczonych jest stosunkowo duŝa i stale ona rośnie wraz z wymaganiami klientów. Aby stworzyć gabinety odnowy biologicznej, czy teŝ centra zdrowia i urody, hotele ponoszą wysokie koszty. Zakup samych urządzeń do gabinetów zabiegowych to koszt rzędu co najmniej 100 tys. zł. Koszt utworzenia całego kompleksu SPA moŝe zaś przekroczyć nawet kilka milionów złotych. W ciągu ostatnich 2-3 lat powstał m.in.: - pięciogwiazdkowy Sheraton z centrum SPA w Sopocie (189 pokoi gościnnych i apartamentów, koszt całej inwestycji 93 mln euro). Natomiast w 2011 planowane jest otwarcie kolejnego hotelu Sheratona o najwyŝszym standardzie usług na Mazurach (257 eleganckich pokoi, 17 luksusowych apartamentów), w hotelu znajdzie się równieŝ centrum konferencyjne o pow m 2 oraz centrum fitness i spa z basenem ; - SOFITEL GRAND SOPOT z Centrum Wellness (127 pokoi, koszt remontu 40 mln zł); - Aquila Park z centrum SPA sieci Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą (150 pokoi, koszt planowany 20 mln euro); - czterogwiazdkowy hotel SPA Ireny Eris Wzgórza Dylewskie na Mazurach (97 pokoi, koszt 50 mln zł); - trzygwiazdkowy Wierchomla SPA&Resort (198 pokoi) będący częścią stacji narciarskiej Strategia rozwoju Emitenta W chwili obecnej 100% przychodów ze sprzedaŝy Emitenta jest generowane na terenie województwa pomorskiego. W ramach sprzedaŝy usług medycznych Emitent obsługuje następujące grupy klientów: - Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; - zakłady pracy w ramach ustawowych zadań medycyny pracy oraz pakietów kompleksowej opieki medycznej dla pracowników zakładów i ich rodzin; - partnerzy i operatorzy ubezpieczeniowi w ramach szeroko rozumianych świadczeń medycznych; - partnerzy medyczni w ramach obsługi pacjentów innych firm medycznych; - pacjenci indywidualni w ramach udzielania porad i sprzedaŝy pakietów. Udział poszczególnych grup klientów w przychodach ze sprzedaŝy przedstawia poniŝsza tabela: 44

44 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny Tabela. Udział poszczególnych grup klientów w sprzedaŝy usług medycznych w latach Skonsolidowane Skonsolidowane MSR MSR FIRMY UBEZPIECZENIOWE, CENTRA MEDYCZNE I MED. PRACY FIRM Skonsolidowane 2007 MSR tys. zł % tys. zł % tys. zł % NFZ , , , , , ,47 PACJENCI INDYWIDUALNI 862 5, , ,38 Razem przychody ze sprzedaŝy usług medycznych , , ,00 Źródło: Emitent Największy udział w przychodach ze sprzedaŝy usług medycznych Grupy Kapitałowej Emitenta posiadają kontrakty na usługi medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia. W latach wartość sprzedaŝy usług medycznych w ramach NFZ rosła. W okresie wartość usług dla firm ubezpieczeniowych, centrów medycznych i medycyny pracy firm Grupy Kapitałowej Emitenta rosła. Rynek docelowy Emitenta stanowią pacjenci głównie w wieku lat, korzystający z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, skłonni płacić za świadczenia medyczne, mieszkający w duŝych miejscowościach, wybierający daną placówkę medyczną ze względu na wysoką jakość i kompleksowość świadczonych usług medycznych oraz jej lokalizację. Inaczej rozumiany klient docelowy w zakresie przedstawionym powyŝej to NFZ, firmy ubezpieczeniowe, firmy prywatne i instytucje, które finansują ambulatoryjne świadczenia medyczne. Drugim rynkiem docelowym, na którym firma działa, jest szeroko rozumiany biznes definiowany jako firmy finansujące ustawowe zadania związane z medycyną pracy oraz finansujące pakiety medyczne dla swoich pracowników (wartość dodana dla pracownika). Strategia produktu/usługi Specyfika działalności Spółki oraz systematycznie rozwijający się segment rynku, w którym ona funkcjonuje powodują, Ŝe wprowadzanie na rynek nowych produktów, towarów i usług poprzedzone jest bieŝącym monitoringiem i analizą najnowszych trendów na rynku usług medycznych. W szczególności oferta wprowadzana na rynek wymaga ciągłej intensyfikacji działań Spółki w zakresie efektywnego jej przystosowania do wymagań rynku oraz zgłoszonego zapotrzebowania na poszczególne usługi medyczne. W zakresie usług medycznych, Spółka realizuje strategię polegającą na kompleksowości i dostępności usług medycznych. Misja Spółki: "Dbamy o Twoje zdrowie" oddaje obowiązujące w firmie standardy. Szczególny nacisk kładziony jest na: - dostępność i zakres oferty usług, - komfort, - bezpieczeństwo, - profilaktykę i promocję zdrowego stylu Ŝycia. W ramach prowadzonej działalności Spółka realizuje następujące usługi z zakresu ochrony zdrowia: - podstawowa opieka zdrowotna, - specjalistyka ambulatoryjna, - stomatologia, - rehabilitacja medyczna, - medycyna pracy, - usługi prywatne, - abonamenty medyczne, - programy profilaktyczne. 45

45 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Tabela. Struktura przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta ze względu na rodzaj wykonywanych usług. Skonsolidowane 2009 MSR Skonsolidowane 2008 MSR Skonsolidowane 2007 MSR tys. zł % tys. zł % tys. zł % POZ , , ,23 REHABILITACJA 783 4, , ,17 STOMATOLOGIA 553 3, , ,52 SPECJALISTYKA , , ,53 PROGRAMY 32 0, , ,04 PROFILAKTYCZNE ABONAMENTY , , ,03 MEDYCZNE USŁUGI PRYWATNE 862 5, , ,66 MEDYCYNA PRACY , , ,82 Razem , , ,00 Źródło: Emitent Usługi podstawowej opieki zdrowotnej świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę lekarską we wszystkich oddziałach wielu z lekarzy posiada III wąski stopień specjalizacji w określonych dziedzinach medycznych oraz stopnie naukowe. Oferta Emitenta wzbogacana jest o dodatkowe programy profilaktyczne kierowane do określonych grup pacjentów. Średniorocznie Spółka oferuje ok. 12 programów specjalistycznych. Emitent świadczy medyczne usługi lekarskie w 10 własnych placówkach na terenie powiatu starogardzkiego i Trójmiasta oraz w 1 placówce w Olsztynie, a takŝe na terenie całego kraju poprzez sieć podwykonawców liczącą blisko 500 placówek. Spółka dysponuje pełną ofertą z zakresu specjalistycznych usług medycznych obejmującą 36 róŝnych rodzajów poradni usytuowanych we wszystkich posiadanych przychodniach. Emitent prowadzi częste akcje promocyjne polegające na programach profilaktycznych specjalistycznych kierowanych do poszczególnych grup osób w określonym wieku. W dziedzinie medycyny pracy Spółka posiada szeroką gamą specjalistów, z których usług mogą korzystać pracownicy zatrudnieni w róŝnych branŝach. Strategia dystrybucji Z uwagi na charakter usług medycznych mogą one być realizowane bezpośrednio u zamawiającego. Jednak w przypadku usług abonamentowych liczy się moŝliwość skorzystania z większej liczby placówek, niŝ tylko jednego usługodawcy. Dlatego Emitent ma podpisane umowy z przychodniami na terenie całego kraju. W praktyce oznacza to, Ŝe strategia dystrybucji usług medycznych oferowanych przez POLMED SA opiera się na dwóch kanałach: sprzedaŝy bezpośredniej w miejscu ich realizacji, tzn. w przychodniach; sprzedaŝy za pomocą pośredników bądź własnych przedstawicieli handlowych w przypadku rynku usług medycznych abonamentowych i medycyny pracy. WaŜną rolę w strategii dystrybucji usług w postaci abonamentów medycznych skierowanych przede wszystkim do biznesu będzie miał powstający dział sprzedaŝy, którego zadaniem będzie bezpośrednie dotarcie do zainteresowanych firm, przedstawienie oferty oraz podpisanie umowy. Poza tym, w najbliŝszym czasie zwiększy się rola internetu, za pośrednictwem którego będzie istniała moŝliwość zamówienia pakietu medycznego, umówienia się na wizytę u specjalisty, itp. Strategia cen Na kształtowanie polityki cenowej w zakresie usług, które oferuje Emitent mają wpływ następujące czynniki: poziom cen za usługi oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia; poziom cen wynegocjowanych z jednostkami słuŝby zdrowia, administracji państwowej, firmami ubezpieczeniowymi i biznesem; moŝliwość sprzedaŝy usług pacjentom komercyjnym. MoŜliwość kształtowania własnej strategii cenowej w stosunku do usług sprzedawanych NFZ jest bardzo ograniczona poprzez ustaloną wycenę procedur dla wszystkich klientów NFZ. 46

46 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny Natomiast w przypadku pacjentów komercyjnych podstawą kształtowania polityki cenowej jest cennik za procedury przedstawiony przez NFZ, który stanowi podstawę do wyliczenia ceny proponowanej przez Emitenta. Ponadto istotną rolę w kształtowaniu polityki cenowej ma analiza konkurencji na rynkach lokalnych. Strategia promocji planowane działania marketingowe Usługi medyczne są nietypowym produktem na rynku. W celu efektywnej komunikacji pomiędzy usługodawcami a usługobiorcami na rynku usług medycznych wykorzystuje się odpowiednie narzędzia promocji. W zakresie promocji rynek usług medycznych róŝni się od pozostałych rynków usługowych. RóŜnica wynika z duŝego zróŝnicowania poziomu wiedzy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą i ograniczeniami prawnymi w tym zakresie. Usługi medyczne promowane są często poprzez edukację zdrowotną oraz akcje profilaktyczne. WyróŜnić moŝna trzy poziomy profilaktyki. Poziom pierwszego stopnia adresowany jest do osób zdrowych, poziom drugiego stopnia do osób ze zwiększonym ryzykiem, zaś poziom trzeciego stopnia do osób juŝ doświadczonych chorobą. Coraz częściej organizowane są tzw. białe soboty, podczas których przeprowadzane są wszelkiego rodzaju akcje profilaktyczne składające się z bezpłatnych badań np. poziom glukozy, badanie ciśnienia krwi, badanie cholesterolu. Wszelkie rodzaje akcji profilaktycznych mają na celu uświadomienie pacjentowi potrzeby dbania o własne zdrowie, a co za tym idzie wybór przychodni, gdzie mógłby z takich usług korzystać. Przy okazji badań profilaktycznych pacjent ma okazję poznać personel pracujący w przychodni, zakres oferowanych usług, a przede wszystkim przekonać się o jakości świadczonych usług. W celu zapewnienia komfortu pacjentów Emitent zorganizował równieŝ karty rabatowe za pomocą, których moŝna uzyskać rabat w kilkudziesięciu sklepach i punktach usługowych. Wychodząc naprzeciw przyszłym oraz obecnym pacjentom został uruchomiony serwis internetowy, gdzie moŝna uzyskać porady lekarskie z kaŝdej dziedziny. Ponadto dla pacjentów uruchomiona jest całodobowa infolinia medyczna, dzięki której moŝna połączyć się z kaŝdym z oddziałów Spółki za pomocą jednego numeru i uzyskać niezbędne informacje. Promocja usług medycznych odbywa się teŝ za pomocą informacji w telewizji kablowej, prasie lokalnej, Internecie. Poza wymienionymi działaniami Emitent aktywnie wspiera społeczności lokalne np. poprzez sponsoring druŝyny piłkarskiej. Promocja usług odbywa się równieŝ poprzez informacje znajdujące się na bilbordach, ulotkach i folderach dostarczanych do pacjentów, a takŝe poprzez bezpłatne szczepienia np. przeciw grypie. Tabela. Wydatki na promocję Emitenta w 2009 roku (zł) Druki reklamowe Reklama prasowa Ogłoszenia Bilbord Łącznie: Źródło: Emitent Wydatki 1.172,14 zł 8.051,10 zł 852,00 zł 9.339,08 zł ,32 zł Przyjęta strategia promocji Emitenta będzie koncentrowała się w następujących obszarach: promocja bezpośrednia, Public Relations, materiały informacyjne, prezentacje i seminaria, Internet i infolinia, akcje profilaktyczne, wprowadzenie elementów CRM zarządzanie relacjami z usługobiorcami. Strategia rozszerzenia skali działalności na najbliŝsze lata W związku z zachodzącymi w Polsce zmianami na rynku usług medycznych Spółka opracowała strategię i plan rozszerzenia zakresu świadczenia swoich usług. Strategia Emitenta zakłada osiągnięcie pozycji ogólnokrajowego operatora medycznego oraz operatora infrastruktury medycznej poprzez rozbudowę sieci nowoczesnych placówek. Podstawą załoŝeń strategii jest rozwój świadczonych usług pod względem ilości oraz jakości. 47

47 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie w latach inwestycji mających na celu rozbudowanie, przejęcie oraz zbudowanie nowych placówek: 1) rozbudowanie 3 posiadanych placówek, 2) przejęcie 4 podmiotów, 3) zbudowanie 3 nowych placówek w standardzie Centrum Medyczne, 4) zbudowanie 8 przychodni. Po przeprowadzeniu inwestycji Spółka dysponowałaby 26 placówkami, w tym 7 centrami medycznymi oraz 18 przychodniami, świadczącymi wszechstronne usługi medyczne. Pod pojęciem Centrum Medycznego Emitent wyróŝnia placówki o zasięgu regionalnym, tzn. świadczące usługi na rzecz szerokiego grona pacjentów (z całego miasta, a nawet i województwa). Docelowo roczne przychody takiej placówki powinny kształtować się na poziomie 8-12 mln zł (początkowo 4-5 mln zł rocznie). Lokalizacja centrów medycznych wybrana będzie spośród takich miast jak: - Gdańsk, - Warszawa, - Poznań, - Łódź, - Wrocław, - Katowice, - Kraków. Natomiast placówki typu Przychodnia charakteryzować się będą mniejszym zasięgiem terytorialnym, tzn. lokalnym (dzielnice, osiedla miast). Docelowo roczne przychody takiej placówki oscylować powinny w granicach 2-4 mln zł (początkowo do 2 mln zł). Placówki tego typu mogą być zlokalizowane w tych samych miastach, co Centra Medyczne, z tym Ŝe obsługiwać będą mniejszą liczbę pacjentów, albo będą zlokalizowane w takich miastach jak np.: - Koszalin, - Bydgoszcz, - Toruń, - Rzeszów, - Opole, - Białystok, - Olsztyn, - Szczecin, - Lublin. Emitent zastrzega, iŝ przedstawiony powyŝej zakres terytorialny dla poszczególnych typów placówek moŝe ulec zmianie w wyniku przeprowadzonej analizy opłacalności. RóŜnica w wielkości generowanych przychodów przez poszczególne typy placówek uzaleŝniona będzie, obok zasięgu terytorialnego, od wielkości placówki. Centrum medyczne będzie docelowo placówką o powierzchni powyŝej 800 m 2, natomiast przychodnia o powierzchni m 2. Nowe placówki świadczyć będą głównie komercyjne usługi medyczne (za wyjątkiem placówek przejmowanych, które będą miały zawarte kontrakty z NFZ), takie jak: podstawowa opieka medyczna, specjalistyczna opiek medyczna, rehabilitacja medyczna, stomatologia, profilaktyka zdrowotna, medycyna pracy oraz diagnostyka medyczna. Ponadto w ofercie nowych placówek znajdować się będą abonamenty medyczne. W przypadku centrów medycznych zakres oferowanych usług moŝe być szerszy niŝ w przypadku przychodni. Wynikać to będzie głównie z zasięgu terytorialnego placówek oraz wykazywanego popytu pacjentów na dane usługi Spółki. Tworzenie nowych oddziałów na terenie Polski odbywać się będzie w ramach: rozwoju organicznego - budowy własnych oddziałów oraz sieci placówek medycznych (podwykonawców) działających pod marką POLMED. 48

48 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny W obszarze rozwoju organicznego Spółka planuje stopniowe rozszerzanie zakresu działalności bazując na zasobach, które wytworzyła w wyniku własnych działań gospodarczych. W szczególności zamierza: - rozszerzać sieć własnych placówek medycznych, - zainicjować funkcjonowanie placówek patronackich, działających pod marką POLMED, - systematycznie róŝnicować katalog oferowanych usług medycznych poprzez rozszerzanie obecnie oferowanych pakietów medycznych, - zwiększać efektywność zarządzania czynnikami wewnętrznymi. Na przełomie roku Emitent w ramach rozwoju organicznego uruchomił 2 nowe placówki: w Olsztynie oraz w Gdańsku. W 2010 roku Emitent planuje otworzyć kolejne nowe placówki. W tym celu, na dzień zatwierdzenia Prospektu, podpisał umowy najmu nieruchomości w Sosnowcu, Katowicach oraz w Warszawie. akwizycji - przejęcia istniejących spółek o statusie NZOZ. W obszarze akwizycji decyzje Emitenta uzaleŝnione będą od wyników przeprowadzonych badań rynku medycznego, analiz opłacalności poszczególnych projektów oraz rezultatów bezpośrednich negocjacji. Na wybór obiektów będą miały wpływ następujące elementy: zakres świadczonych usług, ilość obsługiwanych pacjentów, udział NFZ w strukturze przychodów oraz pozycja przychodni na rynku lokalnym. W obszarze zainteresowania Spółki w zakresie akwizycji znajdują się podmioty, które generują przychody ze sprzedaŝy na poziomie ok. 4-5 mln zł rocznie. POLMED SA zakłada takŝe moŝliwość akwizycji mniejszych podmiotów (generujących przychody na poziomie 2 mln zł). Spółka zaznacza, iŝ planowane akwizycje mogą mieć charakter selektywny, co oznacza, Ŝe spośród wytypowanych podmiotów do akwizycji Spółka wybierze te, które okaŝą się w jej opinii najbardziej zasadne. W roku 2010 POLMED SA planuje przeprowadzenie pierwszej akwizycji podmiotu. Pierwszoplanowym celem strategicznym Spółki w obszarze akwizycji jest stworzenie własnej sieci obsługi klientów i sprzedaŝy produktów w Warszawie. Spółka planuje przeprowadzenie zakupu przychodni z rejonu Warszawy, generującej przychody w wysokości ok. 2 mln zł, osiągającej rentowność netto na poziomie 5%. Szacowana wartość inwestycji wynosi 2 mln zł. Ponadto Spółka planuje zrealizować kolejne transakcje kupna centrum medycznego o łącznej wartości 12 mln zł. Średnioroczna sprzedaŝ przejmowanego podmiotu powinna wynosić ok. 12 mln zł, zaś średnia rentowność netto 5%. W opinii Spółki, strategia łącząca rozwój organiczny z selektywnymi akwizycjami pozwoli na uzyskanie długofalowych, wymiernych korzyści ekonomicznych, znajdujących odzwierciedlenie w przyszłych wynikach finansowych Spółki, zwiększy jej moŝliwości rozwojowe oraz przyczyni się do umocnienia wizerunku na rynku. POLMED SA planuje w kaŝdej z posiadanych przychodni oferować kompleksową opiekę ambulatoryjną, łącznie z diagnostyką. Poza tym, POLMED SA ma zamiar, wraz z otwarciem nowej placówki, otwierać biuro handlowe, które będzie odpowiedzialne za sprzedaŝ pakietów medycznych oraz usług związanych z medycyną pracy na rzecz klientów biznesowych. Strategia przyszłej działalności Emitenta zakłada ponadto: - utworzenie profesjonalnego działu sprzedaŝy usług medycznych o zasięgu ogólnokrajowym, - tworzenie aliansów z duŝymi firmami ubezpieczeniowymi i operatorami medycznymi polskimi i zagranicznymi oferującymi produkty medyczne na rynku polskim, Spółka zamierza takŝe rozszerzyć zakres swoich usług o zabiegi rehabilitacyjne, a takŝe usługi pro-zdrowotne (profilaktyka chorób cywilizacyjnych) oraz zabiegi związane z odnową biologiczną, poprzez wykorzystanie własnych zasobów i potencjałów, czyli poprzez modernizację ośrodka w Borzechowie, mającego obecnie charakter wypoczynkowy. Z uwagi na lokalizację, a takŝe na wzrost popularności obiektów SPA, Emitent planuje, na terenie istniejącego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego, budowę kompleksu oraz wejście na rynek odnowy biologicznej SPA&Wellness połączonego z rehabilitacją medyczną. Do momentu uruchomienia kompleksu SPA&Wellness Spółka planuje zintensyfikować działania akwizycji usług oferowanych przez dotychczasowy ośrodek wypoczynkowy w Borzechowie. Spodziewany wzrost przychodów to 500 tys. zł w skali roku, przy 20% rentowności netto. 49

49 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Jednak decyzja o podjęciu jakichkolwiek działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju ośrodka w Borzechowie, uzgodniona z NPN II Med S.à r.l., poprzedzona będzie szczegółową analizą ich zasadności Wpływ czynników nadzwyczajnych na działalność podstawową Emitenta i jego rynki zbytu W ocenie Emitenta nie występują czynniki nadzwyczajne mające wpływ na działalność podstawową Spółki i jej rynki zbytu. Jednocześnie Emitent uwaŝa, iŝ mogą pojawić się takie czynniki w sytuacji, gdy nastąpi skumulowanie i rozwój tendencji niekorzystnych dla Spółki opisanych w pkt. 1 i 2 Części III Prospektu Czynniki Ryzyka Znaczące umowy związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej W przypadku Emitenta i jego podmiotu zaleŝnego umowami zawieranymi w normalnym toku działalności są umowy dotyczące bezpośrednio ich przedmiotu działalności. Obecnie głównym przedmiotem aktywności Emitenta jest działalność związana z opieką zdrowotną, w tym równieŝ z opieką zdrowotną finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. PoniŜej zostały opisane umowy, które w opinii Emitenta są istotne z punktu widzenia jego działalności i rentowności. - Umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z NFZ Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent jest stroną 8 poniŝszych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku: Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, połoŝnej poz, pielęgniarki szkolnej), zawarta na czas określony do 31 grudnia 2010 r. Zakres umowy obejmuje następujące świadczenia: - świadczenia lekarza poz - miesięczna stawka kapitacyjna w wysokości 8,00 zł, - opłata za poradę lekarza poz świadczeniobiorcom określonym w umowie w wysokości 45,00 zł, - świadczenie lekarza poz w ramach profilaktyki chorób układu krąŝenia porada 48,00 zł, - opłata za udzieloną poradę lekarza poz w ramach świadczenia transportu sanitarnego dalekiego w poz w wysokości 20,00 zł, - świadczenie połoŝnej poz miesięczna stawka kapitacyjna 1,13 zł, - wizyta połoŝnej poz w edukacji przedporodowej porada 31,00 zł, - wizyta patronaŝowa połoŝnej poz - porada 26,00 zł, - wizyta połoŝnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych porada 15,00 zł, - opłata za świadczenia połoŝnej poz w innych sytuacjach określonych w umowie w wysokości 12,00 zł, - świadczenie pielęgniarki szkolnej miesięczna stawka kapitacyjna 3,20 zł, - świadczenie pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej miesięczna stawka kapitacyjna 0,30 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy Emitentowi jako podmiotowi świadczącemu usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje roczne wynagrodzenie liczone jako iloczyn stawki kapitacyjnej oraz liczby pacjentów wpisanych na listy aktywne albo iloczynu stawki za poradę oraz liczby porad. W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu szacunkowe wykonanie umowy wynosi ,57 zł. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia pielęgniarki poz), zawarta na czas określony do 31 grudnia 2010 r. Na realizację świadczeń pielęgniarki poz na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. ustalono: - świadczenia pielęgniarki poz miesięczna stawka kapitacyjna 2,02 zł, - opłata za świadczenia pielęgniarki poz świadczeniobiorcom określonym w umowie w wysokości 12,00 zł, - świadczenia pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy porada 4,00 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy Emitentowi jako podmiotowi świadczącemu usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje roczne wynagrodzenie liczone jako iloczyn stawki kapitacyjnej oraz liczby pacjentów wpisanych na listy aktywne albo iloczynu stawki za poradę oraz liczby porad. W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu szacunkowe wykonanie umowy wynosi ,08 zł. 50

50 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podstawowa opieka zdrowotna (nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska) zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2010 r. Za realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej w poz ustalono: - świadczenia w ramach opieki nocnej i świątecznej miesięczna stawka kapitacyjna 1,75 zł, - opłata za poradę lekarza świadczeniobiorcom określonym w umowie w wysokości 45,00 zł, - opłata za świadczenie udzielone przez pielęgniarkę świadczeniobiorcom określonym w umowie w wysokości 12,00 zł. W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu szacunkowe wykonanie umowy wynosi ,75 zł. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podstawowa opieka zdrowotna (transport sanitarny), zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2010 r. Na realizację świadczeń transportu sanitarnego w poz na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 ustalono: - świadczenia transportu sanitarnego w poz przewozy realizowane w ramach gotowości miesięczna stawka kapitacyjna 0,37 zł, - świadczenia transportu sanitarnego dalekiego w poz przewozy na odległość (tam i z powrotem) km ryczałt na przewóz 210,00 zł, - świadczenia transportu sanitarnego dalekiego w poz przewozy na odległość (tam i z powrotem) powyŝej 400 km ryczałt za kaŝdy km przewozu ponad 400 km 0,84 zł. W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu szacunkowe wykonanie umowy wynosi ,69 zł. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2010 r. Kwota wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. wynosi maksymalnie ,70 zł. Szczegóły umowy dotyczące liczby i ceny jednostek oraz kwotę wynagrodzenia w poszczególnych zakresach zostały przez Strony określone w planie rzeczowo-finansowymi, który stanowi załącznik do umowy. W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu szacunkowe wykonanie umowy wynosi ,87 zł. Umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2010 r. Kwota wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. wynosi maksymalnie ,80 zł. Szczegóły umowy dotyczące liczby i ceny jednostek oraz kwotę wynagrodzenia w poszczególnych zakresach zostały przez Strony określone w planie rzeczowo-finansowymi, który stanowi załącznik do umowy. W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu szacunkowe wykonanie umowy wynosi ,00 zł. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej rehabilitacja lecznicza zawarta na czas określony do 30 czerwca 2010 r. Kwota wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. wynosi maksymalnie ,35 zł. Szczegóły umowy dotyczące liczby i ceny jednostek oraz kwotę wynagrodzenia w poszczególnych zakresach zostały przez Strony określone w planie rzeczowofinansowymi, który stanowi załącznik do umowy. W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu szacunkowe wykonanie umowy wynosi ,45 zł. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej leczenie stomatologiczne zawarta na czas określony do 31 grudnia 2012 r. Kwota wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r. wynosiła maksymalnie ,00 zł, natomiast w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. moŝe wynieść maksymalnie ,00 zł. Szczegóły umowy dotyczące liczby i ceny jednostek oraz kwotę wynagrodzenia w poszczególnych zakresach zostały przez Strony określone w planie rzeczowofinansowymi, który stanowi załącznik do umowy. W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu szacunkowe wykonanie umowy wynosi ,25 zł. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przez Emitenta umów zawartych z NFZ, z przyczyn leŝących po jego stronie, Dyrektor Oddziału Funduszu moŝe nałoŝyć na Spółkę karę umowną. TakŜe w przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu moŝe nałoŝyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienaleŝnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyŝej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 51

51 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Umowy zawarte przez Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia są umowami zawartymi na czas określony. W przypadku gdy umowa zawarta jest na okres dłuŝszy niŝ rok, jej przedłuŝenie na następny okres rozliczeniowy następuje na zasadach: - Prezes NFZ ogłasza materiały informacyjne na następny okres rozliczeniowy do dnia 20 września danego okresu rozliczeniowego, - Oddział Funduszu przedstawia w terminie do dnia 30 września danego okresu rozliczeniowego propozycję kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy i planu rzeczowofinansowego na następny okres rozliczeniowy, - Ustalenie kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy i planu rzeczowofinansowego na następny okres rozliczeniowy dokonywane jest w terminie do dnia 30 listopada danego okresu rozliczeniowego, - W przypadku nieustalenia kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy lub planu rzeczowo-finansowego na następny okres rozliczeniowy, w terminie do 30 listopada, umowa ulega rozwiązania z ostatnim dniem lutego następnego okresu rozliczeniowego. Oddział Funduszu dokonuje płatności za świadczenia udzielone w okresie styczeń-luty następnego okresu rozliczeniowego, na zasadach obowiązujących w grudniu danego okresu rozliczeniowego. Rozwiązanie umów na świadczenie usług medycznych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie rozliczeniowym moŝe nastąpić na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2005 r. Nr 197, poz.1643). Wcześniejsze umowy na świadczenie usług medycznych zawarte przez Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonane były przez Spółkę w pełni bez Ŝadnych odstępstw. Wykonanie w/w umów przedstawia poniŝsza tabela: Rodzaj usługi medycznej Wykonanie umów (w zł) I-XII 2009 r. I-XII 2008 r. I-XII 2007 r. Podstawowa opieka zdrowotna , , ,06 Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska (poz) , , ,25 Transport sanitarny (poz) , , ,94 Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane , ,60 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , , ,20 Rehabilitacja lecznicza , , ,28 Profilaktyczne programy zdrowotne , , ,56 Leczenie stomatologiczne , , ,19 RAZEM , , ,08 Źródło: Emitent - Inne umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej Emitent w dniu 16 sierpnia 2004 r. zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na śycie SA z siedzibą w Warszawie umowę na czas określony do dnia 31 grudnia 2008 r. o współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych przez POLMED SA na rzecz ubezpieczonych w PZU na śycie SA w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W dniu 18 maja 2009 r. Spółka zawarła z PZU kolejną umowę na zasadzie kontynuacji współpracy oraz traktowania jej jako nieprzerwanej. Uzgodnione nowe zasady oraz warunki współpracy obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2009 r., z moŝliwością przedłuŝenia jej na czas określony. Obecnie Emitent prowadzi negocjacje z PZU co do przedłuŝenia w/w umowy na następny okres. W ocenie Emitenta podpisanie umowy powinno nastąpić w III kwartale 2010 r. Obecnie Emitent świadczy usługi, za zgodą PZU SA, na dotychczasowych warunkach. Na dzień zatwierdzenia Prospektu szacunkowe wykonanie umowy od początku 2010 r. wynosi ,10 zł. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji umowy składa się z dwóch elementów: miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenia wynikającego z ilości świadczonych usług. Strony przewidziały w umowie obowiązek zapłaty kar umownych: - w przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień umowy, dotyczących informacji poufnych, w wysokości ,00 zł za kaŝdy przypadek naruszenia, 52

52 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny - w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron jednostronnie w sposób trwały odstąpi od wykonywania umowy w wysokości ,00 zł, - w przypadku, gdy POLMED SA będzie pozyskiwał aktywnie klientów, którzy są ubezpieczeni w PZU śycie przez okres obowiązywania umowy oraz 12 miesięcy od jej rozwiązania lub wygaśnięcia, lub z którymi PZU śycie prowadzi rozmowy w celu zawarcia umów Ubezpieczenia Zdrowotnego w okresie 6 miesięcy od powiadomienia Spółki o prowadzeniu takich rozmów, w wysokości ,00 zł, - w przypadku, gdy Emitent w sposób przewlekły nie będzie spełniał kryteriów dostępności do usług medycznych, w wysokości 5.000,00 zł. Wartość świadczeń medycznych wykonanych w ramach wyŝej opisanej umowy przedstawia się następująco: Źródło: Emitent Wykonanie umowy (w zł) - Umowy na usługi medyczne I-XII , , ,50 Emitent w dniu 29 kwietnia 2010 r. zawarł umowę z Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, przedmiotem której jest wykonywanie przez Diagnostykę badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa obowiązuje od 14 czerwca 2010 r. Rozliczenia stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy dokonywane są miesięcznie na podstawie cen jednostkowych brutto oraz ilości świadczeń określonej w oparciu o rejestr przyjmowanych zleceń i wyników badań wykonywanych na ich podstawie. Przez 3 pierwsze miesiące współpracy, Diagnostyka udzieli Emitentowi rabatu w wysokości 10% wartości faktury, pod warunkiem, Ŝe wartość miesięczna faktury jest wyŝsza niŝ zł. Diagnostyka sp. z o.o. spółka komandytowa moŝe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeŝeli Emitent dopuści się raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy lub będzie zalegał z naleŝnością za świadczenia za 2 pełne okresy płatności i nie usunie naruszenia lub jego skutków albo nie zapłaci naleŝności w terminie wyznaczonym prze Diagnostykę, nie krótszym niŝ 14 dni. Emitent moŝe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeŝeli Diagnostyka dopuści się raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy i nie usunie naruszenia lub jego skutków w terminie wyznaczonym przez Emitenta, nie krótszym niŝ 14 dni. Diagnostyka zgodziła się na przeprowadzenie w związku z w/w umową kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w szczegółowych materiałach informacyjnych w sprawie zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych w NFZ. Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych, gwarancjach, zabezpieczeniach wykonania umowy oraz nietypowych zapisów. - Umowy leasingu Emitent jest obecnie stroną (leasingobiorcą) następujących umów leasingu: W dniu 28 listopada 2007 r. Emitent zawarł z NORDEA FINANCE POLSKA SA z siedzibą w Warszawie umowę leasingu finansowego, przedmiotem której są dwa ultrasonografy Voluson 730 Pro z opcjami: Real Time 4D, CWD, z wyposaŝeniem, rok produkcji 2007, o wartości netto ,00 zł. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2010 r. Emitent, jako zabezpieczenie naleŝytego wykonania w/w umowy, wystawił 3 weksle własne nie na zlecenie in blanco wraz z porozumieniem wekslowym. Do w/w umowy w sprawach w niej nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Finansowego, zgodnie z którymi leasingodawca ma prawo od umowy odstąpić za zwrotem uzyskanego od Emitenta wynagrodzenia pomniejszonego o poniesione do tego momenty koszty własne w przypadku, gdy: (i) dostawca odmówił leasingodawcy dostawy przedmiotu leasingu dla Emitenta, (ii) dostawca nie potwierdził zamówienia w terminie 1 miesiąca, (iii) dostawca opóźnia się z dostawą przedmiotu leasingu przez okres uzasadniający cofnięcie oferty zakupu przez leasingodawcę, (iv) na skutek zmian legislacyjnych, ale 53

53 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA wyłącznie takich, które mogłoby uniemoŝliwić wykonanie lub istotnie pogorszyć warunki wykonywania umowy przez leasingodawcę, (v) wystąpi istotne ryzyko inflacyjne albo kursowe. Ponadto leasingodawca moŝe odstąpić od umowy, zachowując tytułem kary umownej otrzymane opłaty uiszczone przez Emitenta, gdy: (i) Emitenta nie ustanawia w terminach zabezpieczeń przewidzianych w umowie lub (ii) dane przedstawione przez Emitenta nie znajdują potwierdzenia w dostępnych leasingodawcy materiałach oceniających jego sytuację finansową, o ile w wyniku tego uzasadniony będzie wniosek, iŝ Emitent nie jest zdolny do wykonania obowiązków wynikających z umowy. Leasingodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu Emitenta, w przypadku: (i) uŝywania przedmiotu leasingu w sposób niedozwolony umową, w szczególności co do miejsca konserwacji, serwisu i utrzymywania w stanie sprawności technicznej, (ii) wygaśnięcia i nie odnowienia ustalonych umową zabezpieczeń oraz nie ustanowienia w trakcie umowy zabezpieczeń wymaganych przez leasingodawcę, (iii) naruszenia przewidzianych warunkami ubezpieczenia zabezpieczeń oraz sposobu korzystania z przedmiotu leasingu, (iv) zwłoki w zapłacie raty leasingowej przekraczającej 20 dni, w sytuacji gdy nie została zapłacona mimo dodatkowego wezwania do uiszczenia zaległej raty w terminie 7 dni, (v) zatajenie względnie podania nieprawdziwych informacji, na podstawie których leasingodawca podjął decyzję zawarcia umowy, a w okresie jej trwania zatajenia lub względnie podania nieprawdziwych informacji dotyczących uŝywania przedmiotu leasingu oraz sytuacji finansowej Emitenta, (vi) negatywnej oceny zdolności Emitenta do wykonywania finansowych obowiązków wynikających z umowy, z wyjątkiem ustanowienia wskazanego przez leasingodawcę zabezpieczenia, (vii) zmiany statusu prawnego Emitenta w postaci upadłości, likwidacji, postępowania układowego, utraty zdolności do czynności prawnych, (viii) dewastacji przedmiotu leasingu, udostępnienia osobom trzecim i uŝywania w sposób naruszający prawo, (ix) gdy Emitent zawarł inną umowę z leasingodawcą i nie wypełnia jej warunków, (x) gdy spółka powiązana z Emitentem, od niego zaleŝna lub firma córka zawarła w leasingodawcę umowę i nie wypełnia jej warunków, (xi) gdy firma matka Emitenta lub spółka dominująca zawarła umowę z leasingodawcą i nie wypełnia jej warunków. Na dzień zatwierdzenia Prospektu pozostało do spłaty ,76 zł. W dniu 28 września 2009 r. Emitent zawarł z Mercedes-Benz Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę finansowania operacyjnego w rozumieniu art.66 1 kodeksu cywilnego, przedmiotem której jest samochód osobowy Mercedes-Benz typ ML 320 4MATIC o całkowitej cenie pojazdu z ubezpieczeniem w wysokości ,03 zł. Umowa została zawarta na czas określony 36 miesięcy do września 2012 roku. Do w/w umowy w sprawach w niej nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków finansowania operacyjnego, zgodnie z którymi umowa moŝe zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez leasingodawcę w następujących przypadkach, gdy Emitent: (i) zalega ze spłatą co najmniej jednej miesięcznej opłaty leasingowej lub popadł w zwłokę przekraczającą trzydzieści dni ze spełnieniem jakiegokolwiek innego świadczenia na rzecz leasingodawcy i pomimo upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez leasingodawcę nie dokonuje tej płatności lub nie dokonał zapłaty wartości końcowej w terminie i na zasadach umownych, (ii)zaprzestał płacenia swoich zobowiązań wobec osób trzecich, po ogłoszeniu upadłości lub postępowania układowego nie reguluje naleŝności wynikających z umowy lub został zgłoszony wniosek o jego upadłość, (iii) zbył swoje przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowaną część na rzecz osoby trzeciej, obejmujący przedmiot leasingu, (iv) lub jego poręczyciel zataił lub nie ujawnił jakichkolwiek informacji przy zawarciu umowy, jeŝeli powyŝsza okoliczność zagraŝa lub narusza interes leasingodawcy lub jakiejkolwiek informacje zawarte w dokumentach przekazanych przez Emitenta w związku umową okaŝą się nieprawdziwe, (v) pomimo pisemnego upomnienia nie zaprzestaje istotnych naruszeń umowy lub nie usuwa niezwłocznie zaistniałych skutków takich naruszeń, dotyczy to w szczególności przypadku korzystania przez Emitenta z przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem oraz brakuje naleŝytej dbałości o pojazd ze strony Emitenta, co moŝe naraŝać leasingodawcę na utratę pojazdu bądź uszkodzenie lub zmniejszenie jego wartości, (vi) przed upływem dnia ustalonego jako dzień zakończenia umowy odstawia pojazd do dyspozycji leasingodawcy, (vii) w przypadkach gdy Emitent narusza postanowienia dotyczące formalnego odbioru i wydania pojazdy, nie przedstawia pojazdu od okazania po dwukrotnym wezwaniu do okazania lub gdy wystąpiła szkoda całkowita bądź jego utrata. W przypadku wypowiedzenia umowy przez leasingodawcę ma prawo obciąŝyć Emitenta karą umowną w wysokości 100,00 zł. Ponadto w przypadku poniesienia przez leasingodawcę kosztów związanych z wypowiedzeniem umowy lub windykacją, leasingodawca ma prawo obciąŝyć tymi kosztami Emitenta. W umowie nie zawarto postanowień dotyczących zabezpieczeń. Na dzień zatwierdzenia Prospektu pozostało do spłaty ,77 zł. W dniu 2 października 2009 r. Emitent zawarł z Mercedes-Benz Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę finansowania operacyjnego w rozumieniu art.66 1 kodeksu cywilnego, przedmiotem której jest 54

54 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny samochód osobowy Mercedes-Benz typ ML 320 CDI 4MATIC o całkowitej cenie pojazdu ,36 zł. Umowa została zawarta na czas określony 36 miesięcy do października 2012 roku. Do w/w umowy w sprawach w niej nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków finansowania operacyjnego, zgodnie z którymi umowa moŝe zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez leasingodawcę w następujących przypadkach, gdy Emitent: (i) zalega ze spłatą co najmniej jednej miesięcznej opłaty leasingowej lub popadł w zwłokę przekraczającą trzydzieści dni ze spełnieniem jakiegokolwiek innego świadczenia na rzecz leasingodawcy i pomimo upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez leasingodawcę nie dokonuje tej płatności lub nie dokonał zapłaty wartości końcowej w terminie i na zasadach umownych, (ii)zaprzestał płacenia swoich zobowiązań wobec osób trzecich, po ogłoszeniu upadłości lub postępowania układowego nie reguluje naleŝności wynikających z umowy lub został zgłoszony wniosek o jego upadłość, (iii) zbył swoje przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowaną część na rzecz osoby trzeciej, obejmujący przedmiot leasingu, (iv) lub jego poręczyciel zataił lub nie ujawnił jakichkolwiek informacji przy zawarciu umowy, jeŝeli powyŝsza okoliczność zagraŝa lub narusza interes leasingodawcy lub jakiejkolwiek informacje zawarte w dokumentach przekazanych przez Emitenta w związku umową okaŝą się nieprawdziwe, (v) pomimo pisemnego upomnienia nie zaprzestaje istotnych naruszeń umowy lub nie usuwa niezwłocznie zaistniałych skutków takich naruszeń, dotyczy to w szczególności przypadku korzystania przez Emitenta z przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem oraz brakuje naleŝytej dbałości o pojazd ze strony Emitenta, co moŝe naraŝać leasingodawcę na utratę pojazdu bądź uszkodzenie lub zmniejszenie jego wartości, (vi) przed upływem dnia ustalonego jako dzień zakończenia umowy odstawia pojazd do dyspozycji leasingodawcy, (vii) w przypadkach gdy Emitent narusza postanowienia dotyczące formalnego odbioru i wydania pojazdy, nie przedstawia pojazdu od okazania po dwukrotnym wezwaniu do okazania lub gdy wystąpiła szkoda całkowita bądź jego utrata. W przypadku wypowiedzenia umowy przez leasingodawcę ma prawo obciąŝyć Emitenta karą umowną w wysokości 100,00 zł. Ponadto w przypadku poniesienia przez leasingodawcę kosztów związanych z wypowiedzeniem umowy lub windykacją, leasingodawca ma prawo obciąŝyć tymi kosztami Emitenta. W umowie nie zawarto postanowień dotyczących zabezpieczeń. Na dzień zatwierdzenia Prospektu pozostało do spłaty ,25 zł. W dniu 30 września 2009 r. Emitent zawarł z Raiffeisen-Leasing Polska SA z siedzibą w Warszawie umowę leasingu finansowego, przedmiotem której jest samochód osobowy Skoda Octavia II 1.6 Manual o całkowitej cenie pojazdu ,62 zł. Umowa została zawarta na czas określony 35 miesięcy. Do w/w umowy w sprawach w niej nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Leasing Finansowego, zgodnie z którymi umowa moŝe zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez leasingodawcę w następujących przypadkach, gdy Emitent: (i) zalega z zapłatą Wstępnej Opłaty Leasingowej lub jednej Okresowej Opłaty Leasingowej lub innych naleŝności na łączną kwotę równą jednej Okresowej Opłacie Leasingowej i pomimo wyznaczenia przez leasingodawcę dodatkowego terminu 7 dni do zapłaty tych naleŝności wraz z odsetkami nie uiścił ich, (ii) naruszy postanowienia umowy w zakresie określonym w art lub art kodeksy cywilnego, i pomimo wyznaczenia prze leasingodawcę dodatkowego terminu 7 dni do zaniechania tych naruszeń lub usunięcia zmian nie uczyni tego. W przypadku wypowiedzenia umowy Emitent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niŝ w wyznaczonym przez leasingodawcę terminie, zwrócić kompletny przedmiot umowy. W przeciwnym razie Emitent zapłaci na rzecz leasingodawcy karę umowną w wysokości 1/15 ostatniej zafakturowanej Okresowej Opłaty Leasingowej brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. W umowie nie zawarto postanowień dotyczących zabezpieczeń. Na dzień zatwierdzenia Prospektu pozostało do spłaty ,86 zł. W dniu 30 września 2009 r. Emitent zawarł z Raiffeisen-Leasing Polska SA z siedzibą w Warszawie umowę leasingu finansowego, przedmiotem której jest samochód osobowy Skoda Octavia II 1.6 Manual o całkowitej cenie pojazdu ,62 zł. Umowa została zawarta na czas określony 35 miesięcy. Do w/w umowy w sprawach w niej nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Leasing Finansowego, zgodnie z którymi umowa moŝe zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez leasingodawcę w następujących przypadkach, gdy Emitent: (i) zalega z zapłatą Wstępnej Opłaty Leasingowej lub jednej Okresowej Opłaty Leasingowej lub innych naleŝności na łączną kwotę równą jednej Okresowej Opłacie Leasingowej i pomimo wyznaczenia przez leasingodawcę dodatkowego terminu 7 dni do zapłaty tych naleŝności wraz z odsetkami nie uiścił ich, (ii) naruszy postanowienia umowy w zakresie określonym w art lub art kodeksy cywilnego, i pomimo wyznaczenia prze leasingodawcę dodatkowego terminu 7 dni do zaniechania tych naruszeń lub usunięcia zmian nie uczyni tego. W przypadku wypowiedzenia umowy Emitent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niŝ w wyznaczonym przez leasingodawcę terminie, zwrócić kompletny przedmiot umowy. W przeciwnym razie Emitent zapłaci na 55

55 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA rzecz leasingodawcy karę umowną w wysokości 1/15 ostatniej zafakturowanej Okresowej Opłaty Leasingowej brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. W umowie nie zawarto postanowień dotyczących zabezpieczeń. Na dzień zatwierdzenia Prospektu pozostało do spłaty ,13 zł. W dniu 5 stycznia 2010 r. Emitent zawarł z Raiffeisen-Leasing Polska SA z siedzibą w Warszawie umowę leasingu finansowego, przedmiotem której jest samochód osobowy Skoda Fabia II Hatchback Clasic 1.4 o wartości ,25 zł. Umowa została zawarta na czas określony 35 miesięcy. Do w/w umowy w sprawach w niej nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Leasing Finansowego, zgodnie z którymi umowa moŝe zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez leasingodawcę w następujących przypadkach, gdy Emitent: (i) zalega z zapłatą Wstępnej Opłaty Leasingowej lub jednej Okresowej Opłaty Leasingowej lub innych naleŝności na łączną kwotę równą jednej Okresowej Opłacie Leasingowej i pomimo wyznaczenia przez leasingodawcę dodatkowego terminu 7 dni do zapłaty tych naleŝności wraz z odsetkami nie uiścił ich, (ii) naruszy postanowienia umowy w zakresie określonym w art lub art kodeksu cywilnego, i pomimo wyznaczenia prze leasingodawcę dodatkowego terminu 7 dni do zaniechania tych naruszeń lub usunięcia zmian nie uczyni tego. W przypadku wypowiedzenia umowy Emitent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niŝ w wyznaczonym przez leasingodawcę terminie, zwrócić kompletny przedmiot umowy. W przeciwnym razie Emitent zapłaci na rzecz leasingodawcy karę umowną w wysokości 1/15 ostatniej zafakturowanej Okresowej Opłaty Leasingowej brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. W umowie nie zawarto postanowień dotyczących zabezpieczeń. Na dzień zatwierdzenia Prospektu pozostało do spłaty ,08 zł. W dniu 17 marca 2010 r. Emitent zawarł z Raiffeisen-Leasing Polska SA z siedzibą w Warszawie umowę leasingu finansowego, przedmiotem której jest samochód osobowy Skoda Roomster o wartości ,52 zł. Umowa została zawarta na czas określony 35 miesięcy. Do w/w umowy w sprawach w niej nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Leasing Finansowego, zgodnie z którymi umowa moŝe zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez leasingodawcę w następujących przypadkach, gdy Emitent: (i) zalega z zapłatą Wstępnej Opłaty Leasingowej lub jednej Okresowej Opłaty Leasingowej lub innych naleŝności na łączną kwotę równą jednej Okresowej Opłacie Leasingowej i pomimo wyznaczenia przez leasingodawcę dodatkowego terminu 7 dni do zapłaty tych naleŝności wraz z odsetkami nie uiścił ich, (ii) naruszy postanowienia umowy w zakresie określonym w art lub art kodeksu cywilnego, i pomimo wyznaczenia przez leasingodawcę dodatkowego terminu 7 dni do zaniechania tych naruszeń lub usunięcia zmian nie uczyni tego. W przypadku wypowiedzenia umowy Emitent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niŝ w wyznaczonym przez leasingodawcę terminie, zwrócić kompletny przedmiot umowy. W przeciwnym razie Emitent zapłaci na rzecz leasingodawcy karę umowną w wysokości 1/15 ostatniej zafakturowanej Okresowej Opłaty Leasingowej brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. W umowie nie zawarto postanowień dotyczących zabezpieczeń. Na dzień zatwierdzenia Prospektu pozostało do spłaty ,12 zł. W dniu 28 czerwca 2010 r. Emitent zawarł z Raiffeisen-Leasing Polska SA z siedzibą w Warszawie umowę leasingu finansowego, przedmiotem której jest samochód osobowy Skoda Octavia Tour Classic 1.6 o wartości ,20 zł. Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy. Do w/w umowy w sprawach w niej nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Leasing Finansowego, zgodnie z którymi umowa moŝe zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez leasingodawcę w następujących przypadkach, gdy Emitent: (i) zalega z zapłatą Wstępnej Opłaty Leasingowej lub jednej Okresowej Opłaty Leasingowej lub innych naleŝności na łączną kwotę równą jednej Okresowej Opłacie Leasingowej i pomimo wyznaczenia przez leasingodawcę dodatkowego terminu 7 dni do zapłaty tych naleŝności wraz z odsetkami nie uiścił ich, (ii) naruszy postanowienia umowy w zakresie określonym w art lub art kodeksu cywilnego, i pomimo wyznaczenia przez leasingodawcę dodatkowego terminu 7 dni do zaniechania tych naruszeń lub usunięcia zmian nie uczyni tego. W przypadku wypowiedzenia umowy Emitent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niŝ w wyznaczonym przez leasingodawcę terminie, zwrócić kompletny przedmiot umowy. W przeciwnym razie Emitent zapłaci na rzecz leasingodawcy karę umowną w wysokości 1/15 ostatniej zafakturowanej Okresowej Opłaty Leasingowej brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. W umowie nie zawarto postanowień dotyczących zabezpieczeń. Na dzień zatwierdzenia Prospektu pozostało do spłaty ,44 zł. WyŜej opisane umowy leasingu poza w/w postanowieniami są umowy typowymi dla tego rodzaju umów. 56

56 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny - Umowy kredytowe W dniu 3 marca 2006 roku Emitent zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim umowę kredytową nr 1/0/I/P/K/2006 o kredyt inwestycyjny. Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi na okres od dnia 3 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2016 r. kredytu inwestycyjnego w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim Osiedle Kopernika 21 (KW Nr 39203). Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości: stawka WIBOR 1 M powiększona o stałą marŝę w wysokości 1,00 pp. w stosunku rocznym. Stopa WIBOR-u liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań WIBOR-u 1M z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane i spłacane są w cyklach miesięcznych. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: (i) hipoteka zwykła w kwocie ,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty ,00 zł na nieruchomości połoŝonej w Starogardzie Gdańskim, Osiedle Kopernika 21 (KW Nr 39203), (ii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych dotycząca przedmiotowej nieruchomości. PowyŜszy kredyt został wypłacony przez bank w jednej transzy. Emitent środki pozyskane z kredytu wydatkował zgodnie z ich przeznaczeniem. Na dzień zatwierdzenia Prospektu do spłaty pozostaje kwota kredytu w wysokości tys. zł. WyŜej opisana umowa kredytowa zawiera typowe zapisy dla tego rodzaju umów. 57

57 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Na dzień zatwierdzenia Prospektu do innych istotnych umów Spółki naleŝą: - Umowy dzierŝawy (najmu) Emitent jest stroną poniŝszych umów dzierŝawy (najmu) lokali, w których prowadzona jest działalność: Tabela: Istotne umowy dzierŝawy zawarte przez Emitenta Miesięczna kwota Nazwa Przedmiot Miejsce Czas trwania L.p. dzierŝawy brutto wydzierŝawiającego umowy dzierŝawy umowy (w zł) Spółdzielnia Mieszkaniowa Młyniec, Gdańsk, ul. Pilotów 3 Urząd Gminy, Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9 lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) lokal uŝytkowy (budynek: przychodnia lekarska, 2 lokale Gdańsk, ul. Startowa 1 Rywałd, ul. Szkolna 2, Starogard Gdański Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia ,39 Brak postanowień 122,00 Brak postanowień Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy WydzierŜawiający moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia gdy: (i) Emitent zalega z zapłatą czynszu lub innym opłatami przez kolejne 2 miesiące lub (ii) naruszone zostaną postanowienia umowne. Emitent ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: (i) w stosunku do Spółdzielni zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe, (ii) w chwili wydania przedmiot najmu miał wady uniemoŝliwiające uŝywanie lub zagraŝające zdrowiu, (iii) jeŝeli wady takie ujawniły się później a Spółdzielnia ich nie usunęła lub (iv0 nieruchomość została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto Emitent moŝe rozwiązać umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia gdy z przyczyn prawnych najem stanie się niemoŝliwy lub gdy wprowadzone obciąŝenia budŝetowe spowodują nieopłacalność najmu na warunkach ustalonych w umowie, a Emitent nie wyrazi zgody na zmiany w tym zakresie. KaŜdej ze stron przysługuje rozwiązanie umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu nie przestrzegania postanowień umowy. W szczególności umowa moŝe być wypowiedziana w sytuacji: (i) negatywnej 58

58 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p. 3. Nazwa wydzierŝawiającego Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie, Starogard Gd., ul. Sobieskiego 7 Przedmiot umowy mieszkalne) lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) Miejsce dzierŝawy Starogard Gdański, ul. Wybickiego 13 Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia 3 194,90 Brak postanowień Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy opinii pacjentów popartej negatywną opinia Kasy Chorych o działalności Emitenta na terenie Gminy Starogard Gdański, (ii) stwierdzenia przez Zarząd Gminy w Starogardzie Gdańskim ograniczenia dostępności do zakresu świadczeń zawartego w ofercie ko kursowej Emitenta. W przypadku ogłoszenia likwidacji lub upadłości Emitenta umową moŝe zostać rozwiązana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. WydzierŜawiający moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia gdy: (i) Emitent zalegać będzie z zapłatą czynszu lub innymi opłatami przez kolejne 2 miesiące, (ii) naruszone zostaną postanowienia umowy. Emitent ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy: (i) w stosunku do Spółdzielni zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe, (ii) nieruchomość zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym. Spółdzielnia moŝe rozwiązać umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia gdy: (i) z przyczyn prawnych najem stanie się niemoŝliwy lub gdy wprowadzone obciąŝenia budŝetowe spowodują nieopłacalność najmu na warunkach ustalonych w umowie, a Emitent nie wyrazi zgody na zmiany w tym zakresie. Emitent moŝe rozwiązać umowę z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego gdy z przyczyn prawnych prowadzenie przez niego 59

59 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p Nazwa wydzierŝawiającego Motozbyt Edward Dubiela, Starogard Gd., ul. Hallera 19 A Wiesław Stefaniak Dental Lab,Gdańsk ul. Księdza Robaka 69, Zbigniew Jankowski Gdańsk ul. Niepodległości 14 Przedmiot umowy lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) Miejsce dzierŝawy Starogard Gdański, ul. Hallera 19 E Gdynia, ul. Wielkokacka 2 Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) 3194, ,03 Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia W przypadku rozwiązania przez Emitenta umowy z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia w okresie do 4 lat od dnia zwarcia umowy, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł, odpowiadającej stosunkowi okresu jaki pozostanie od dnia rozwiązania umowy do upływu 4 lat od daty jej zawarcia. W przypadku opóźnienia WydzierŜawiającego w wydaniu przedmiotu najmu będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł ,00 zł obciąŝające WydzierŜawiającego za kaŝdy przypadek udostępnienia przez niego przedmiotu najmu podmiotowi świadczącemu usługi konkurencyjne wobec Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemoŝliwe. WydzierŜawiający moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia gdy: (i) Emitent zalegać będzie z zapłatą czynszu lub innymi opłatami przez kolejne 2 miesiące, (ii) naruszone zostaną postanowienia umowy. Emitent ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy: (i) nastąpiło istotne opóźnienie w oddaniu lokalu, (ii) stwierdzono wady lokalu istniejące w chwili wydania budynku, uniemoŝliwiające jego uŝytkowanie, (iii) stwierdzono wady lokalu, które ujawniły się później, a WydzierŜawiający ich nie usunął, (iv) nieruchomość zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, oraz (v) w stosunku do WydzierŜawiającego zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe. Emitent moŝe rozwiązać umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeŝeli z przyczyn prawnych związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń medycznych, prowadzenie przezeń działalności stanie się niemoŝliwe lub nastąpi istotne pogorszenie warunków prowadzenia takiej działalności. WydzierŜawiający moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, gdy Emitent: (i) zalega z zapłatą czynszu lub innymi opłatami przez 5 dni od terminu ich płatności, (ii) nie utrzymuje przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym z 60

60 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p. Nazwa wydzierŝawiającego Przedmiot umowy Miejsce dzierŝawy Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia Emitenta, - 100,00 zł za kaŝdy rozpoczęty dzień trwania naruszenia przez WydzierŜawiającego przedmiotu umowy, ,00 zł obciąŝające Emitenta w przypadku rozwiązania przez WydzierŜawiającego umowy bez wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w umowie, ,00 zł obciąŝające WydzierŜawiającego za rozwiązanie umowy z przyczyn innych niŝ wskazane w umowie. Umowa zabezpieczona jest wekslem in blanco opatrzonym klauzulą nie na zlecenie i bez protestu wraz z deklaracją wekslową upowaŝniającą WydzierŜawiającego do wypełnienia weksla do wysokości zadłuŝenia wynikającego z umowy, dotyczącego czynszu, opłat i kar umownych. Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy uwzględnieniem normalnego zuŝycia oraz uŝywa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem, (iii) narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia powyŝszych okoliczności Emitent zobowiązany jest opuścić i wydać przedmiot najmu w terminie nie dłuŝszym niŝ 10 dni od daty otrzymania od WydzierŜawiającego pisemnego zawiadomienia o rozwiązaniu umowy. Postanowienie powyŝsze stosuje się odpowiednio w razie gdy WydzierŜawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu umowy od WITAWA sp. z o.o. lub w razie wygaśnięcia umowy z kaŝdej z przyczyn. Emitent ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy stan techniczny przedmiotu umowy zagraŝa zdrowiu lub Ŝyciu osób w nim przebywających, a WydzierŜawiający nie usunie zagroŝenia w ciągu 30 dni od wezwania go do tego przez Emitenta. Emitent moŝe rozwiązać umowę z 6- miesięcznym okresem wypowiedzenia gdy: (i) WITAWA sp. z o.o. naruszy udzieloną WydzierŜawiającemu wyłączność w zakresie naruszającym interesy Emitenta (poprzez naruszenie prawa wyłączności strony umowy rozumieją oddanie przez WITAWA lokalu w najem, dzierŝawę lub do bezpłatnego uŝywania osobie świadczącej usługi medyczne, (ii) okres 6-miesięczny ulega skróceniu do 3 miesięcy po upływie 5 kat od dnia przekazania przedmiotu umowy, (iii) z przyczyn prawnych, 61

61 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p. 6. Nazwa wydzierŝawiającego Gmina Zblewo, ul. Główna 40, Zblewo Przedmiot umowy lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) Miejsce dzierŝawy Zblewo, ul. Sportowa 3 Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia 500,00 Brak postanowień Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy faktycznych lub politycznych związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń medycznych prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemoŝliwe lub nastąpi istotne pogorszenie się warunków prowadzenia takiej działalności. WydzierŜawiający moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia gdy Emitent zalega z zapłatą czynszu lub innymi opłatami co najmniej za dwa pełne okresy płatności. Emitent ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy: (i) w chwili wydania przedmiot umowy miał wady, które uniemoŝliwiają uŝywania lub zagraŝają zdrowiu osób zatrudnionych u Emitenta lub jego pacjentów, (ii) wady ujawniły się później, w WydzierŜawiający nie usunął ich w odpowiednim terminie, (iii) uŝywanie przedmiotu umowy jest niemoŝliwe bądź istotnie utrudnione przez okres co najmniej 5 dni roboczych z przyczyn leŝących po stronie WydzierŜawiającego lub osób za które on odpowiada lub którymi się posługuje. Emitent moŝe umowę rozwiązać z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia gdy z przyczyn prawnych, faktycznych lub politycznych związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń medycznych prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemoŝliwe lub nastąpi istotne pogorszenie się warunków prowadzenia takiej działalności. 62

62 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p. 7. Nazwa wydzierŝawiającego Gmina Zblewo, ul. Główna 40, Zblewo Przedmiot umowy nieruchomość (przychodnia lekarska, lokale mieszkalne) Miejsce dzierŝawy Kleszczewo Kościerskie, Semlin 45 Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia 572,55 Brak postanowień Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy WydzierŜawiający moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia gdy Emitent zalega z zapłatą czynszu lub innymi opłatami co najmniej za dwa pełne okresy płatności. Emitent ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy: (i) w chwili wydania przedmiot umowy miał wady, które uniemoŝliwiają uŝywania lub zagraŝają zdrowiu osób zatrudnionych u Emitenta lub jego pacjentów, (ii) wady ujawniły się później, w WydzierŜawiający nie usunął ich w odpowiednim terminie (wady o których mowa powyŝej nie dotyczą zakresu prac remontowych wykonanych na koszt Emitenta, których zakres i końcowy koszt całkowity Emitent przedstawi w terminie dni od dnia rozpoczęcia działalności medycznej w przedmiocie umowy), (iii) uŝywanie przedmiotu umowy jest niemoŝliwe bądź istotnie utrudnione przez okres co najmniej 5 dni roboczych z przyczyn leŝących po stronie WydzierŜawiającego lub osób za które on odpowiada lub którymi się posługuje, (iv) w stosunku do przedmiotu umowy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Emitent moŝe umowę rozwiązać z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia gdy z przyczyn prawnych, faktycznych lub politycznych związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń medycznych prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemoŝliwe lub nastąpi istotne pogorszenie się warunków 63

63 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p. 8. Nazwa wydzierŝawiającego Gmina Zblewo, ul. Główna 40, Zblewo Przedmiot umowy lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) Miejsce dzierŝawy Pinczyn ul. Semlińska 1 Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia 100,00 Brak postanowień Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy prowadzenia takiej działalności WydzierŜawiający moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia gdy Emitent zalega z zapłatą czynszu lub innymi opłatami co najmniej za dwa pełne okresy płatności. Emitent ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy: (i) w chwili wydania przedmiot umowy miał wady, które uniemoŝliwiają uŝywania lub zagraŝają zdrowiu osób zatrudnionych u Emitenta lub jego pacjentów, (ii) wady ujawniły się później, w WydzierŜawiający nie usunął ich w odpowiednim terminie (wady o których mowa powyŝej nie dotyczą zakresu prac remontowych wykonanych na koszt Emitenta, których zakres i końcowy koszt całkowity Emitent przedstawi w terminie dni od dnia rozpoczęcia działalności medycznej w przedmiocie umowy), (iii) uŝywanie przedmiotu umowy jest niemoŝliwe bądź istotnie utrudnione przez okres co najmniej 5 dni roboczych z przyczyn leŝących po stronie WydzierŜawiającego lub osób za które on odpowiada lub którymi się posługuje, (iv) w stosunku do przedmiotu umowy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Emitent moŝe umowę rozwiązać z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy z przyczyn prawnych, faktycznych lub politycznych związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń medycznych prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemoŝliwe lub 64

64 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p Nazwa wydzierŝawiającego Jolanta Beńko, Nowa Wieś, oś. Witosa 5, Starogard Gdański Nadleśnictwo Kaliska z/s w Kaliskach, ul. Długa 64, Kaliska DOM I.Maćkowiak, A.Patura i wspólnicy spółka jawna, ul. Polna 14, Piotrków Trybunalski Przedmiot umowy dzierŝawa działki nr 142/1 w Sucuminie grunty leśne Lokale uŝytkowe Miejsce dzierŝawy Starogard Gdański, Sucumin Obręb leśny Wirty 38 b pow. 0,0924 ha Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 5B Czas trwania umowy czas nieokreślony czas nieokreślony Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia 714,00 Brak postanowień 471,24 Brak postanowień ,41 Brak postanowień Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy nastąpi istotne pogorszenie się warunków prowadzenia takiej działalności. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę na miesiąc przed kolejną płatnością za kolejny rok. Wcześniejsze rozwiązanie umowy moŝe być dokonane przez kaŝdą ze stron po uprzednim 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia. Wynajmujący moŝe wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w kaŝdym przypadku gdyby Emitenta bez zgody Wynajmującego: (i) wykorzystywał przedmiot umowy w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, (ii) oddał przedmiot umowy w podnajem czy teŝ do bezpłatnego korzystania osobom trzecim, (iii) wnosił na gruncie stanowiącym przedmiot umowy jakiekolwiek budynki, budowle i inne obiekty budowlane, (iv) dokonał wycinki drzew i krzewów, (v) wykonywał jakiekolwiek czynności gospodarcze, które miałyby wpływ na środowisko. W szczególności Wynajmujący moŝe wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie zwłoki z zapłatą czynszu zgodnie z treścią art. 703 KC. Wynajmujący moŝe rozwiązać Umowę bez zachowania jakichkolwiek terminów w przypadku, gdy Emitent: (i) dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu lub innych naleŝności określonych umową, co najmniej za dwa pełne okresy płatności, lub (ii) dopuści do istotnego pogorszenia przedmiotu umowy, (iii) naruszy 65

65 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p. 12. Nazwa wydzierŝawiającego Spółdzielnia Mieszkaniowa Młyniec, Gdańsk, ul. Pilotów 3 Przedmiot umowy lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) Miejsce dzierŝawy Gdańsk, ul. Pilotów 23E/28 Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia 5.761,94 Brak postanowień Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy postanowienia przeznaczenia przedmiotu umowy oraz oddania przedmiotu umowy w całości lub w części osobom trzecim. WydzierŜawiający moŝe rozwiązać umowę bez zachowania jakichkolwiek terminów, gdy Emitent: (i) zalega z zapłatą czynszu lub innymi opłatami, co najmniej za 2 miesiące, (ii) uŝywa przedmiot dzierŝawy niezgodnie z jego przeznaczeniem, (iii) oddaje część lub całość przedmiotu dzierŝawy w poddzierŝawę lub przenosi swoje prawa na inne osoby prawne lub fizyczne bez zgody WydzierŜawiającego, (iv) nie stosuje się do wymagań ochrony przeciwpoŝarowej i ustaleń wynikających z kontroli. W przypadku zaistnienia powyŝszych okoliczności przed wypowiedzeniem umowy, WydzierŜawiający obowiązany jest pisemnie zwrócić uwagę Emitentowi na zaistniałe uchybienia, zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do ich usunięcia. Emitent moŝe rozwiązać umowę bez zachowania jakichkolwiek terminów, gdy: (i) w stosunku do nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, (ii) w stosunku do WydzierŜawiającego zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe. Emitentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 6-miesięcznym terminem wypowiedzenia, jeśli z przyczyn prawnych lub faktycznych, związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń medycznych, prowadzenie przez niego 66

66 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p. 13. Nazwa wydzierŝawiającego Centrum Filmowe HELIOS SA Łódź, al. Kościuszki 17 Przedmiot umowy lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) Miejsce dzierŝawy Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32b Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) 9.999,12* Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia Umowa zabezpieczona będzie wekslem In blanco opatrzonym klauzulą bez prawa indosu lub inną równoznaczną. Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemoŝliwe lub nastąpi istotne pogorszenie warunków prowadzenia takiej działalności. Wynajmujący moŝe rozwiązać umowę bez zachowania jakichkolwiek terminów w przypadku gdy Emitent: (a) zalega z zapłatą czynszu lub innych naleŝności określonych umową co najmniej za 2 pełne okresy płatności lub (b) dopuszcza do istotnego pogorszenia przedmiotu umowy, (c) narusza postanowienia umowy dotyczące wykorzystywania przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia powyŝszych okoliczności przed wypowiedzeniem umowy, Wynajmujący zobowiązany jest pisemnie zwrócić uwagę Emitentowi na zaistniałe uchybienia, zakreślając mu dodatkowy, 14-dniowy termin do ich usunięcia. Emitent moŝe rozwiązać umowę bez zachowania jakichkolwiek terminów w przypadku, gdy: (a) po wydaniu Emitentowi przedmiotu najmu okaŝe się, Ŝe dostosowanie go do potrzeb działalności zakładu opieki zdrowotnej jest niemoŝliwe lub wiąŝe się z niewspółmiernie wysokimi kosztami, (b) w stosunku do przedmiotu najmu zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, (c) w innych przypadkach, gdy uprawniają go do tego przepisy prawa. Emitentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 6-miesięcznym terminem wypowiedzenia, jeśli z przyczyn 67

67 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p. 14. Nazwa wydzierŝawiającego Danuta Zemelka Katowice, ul. Orzeszkowej 29 Przedmiot umowy Lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) Miejsce dzierŝawy Katowice, ul. Dąbrówki 10 Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) ,40** Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia Tytułem zabezpieczenia naleŝności wynikających z umowy Emitent wystawi weksel In blanco opatrzony klauzulą bez prawa indosu lub inną równoznaczną Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy prawnych lub faktycznych, związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń medycznych prowadzenie przez niego zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemoŝliwe lub nastąpi istotne pogorszenie warunków prowadzenia takiej działalności, a w szczególności jeŝeli ulegną zmianie przepisy prawa o lokalach zakładów opieki zdrowotnej, które wymagały będą takiego dostosowania przedmiotu umowy, które będzie niemoŝliwe lub wiązało się będzie z niewspółmiernie wysokimi kosztami. W kaŝdym przypadku wygaśnięcia umowy Emitent jest zobowiązany wydać przedmiot umowy w stanie niepogorszonym ponad wynikający z normalnej eksploatacji związanej z prawidłową gospodarką. Wynajmujący moŝe rozwiązać umowę bez zachowania jakichkolwiek terminów w przypadku, gdy Emitent: (a) zwleka z zapłatą czynszu lub innych naleŝności określonych umową, co najmniej za 2 pełne okresy płatności, lub (b) dopuszcza się do istotnego pogorszenia przedmiotu umowy, (c) narusza postanowienia umowy dotyczące wykorzystywania przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia powyŝszych okoliczności przed wypowiedzeniem umowy, Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić pisemnie uwagę Emitentowi na zaistniałe uchybienia, zakreślając mu dodatkowy, 14-dniowy termin do ich usunięcia. 68

68 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p. Nazwa wydzierŝawiającego Przedmiot umowy Miejsce dzierŝawy Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy Emitent moŝe rozwiązać umowę bez zachowania jakichkolwiek terminów w przypadku gdy: (a) od momentu wydania przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2010 r. Emitent stwierdzi, Ŝe dostosowanie go do potrzeb działalności zakładu opieki zdrowotnej jest niemoŝliwe lub wiąŝe się z niewspółmiernie wysokimi kosztami, (b) w stosunku do przedmiotu umowy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, (c) w innych przypadkach, gdy uprawniają go do tego przepisy prawa. Emitentowi słuŝy prawo wypowiedzenia umowy z 6-miesięcznym terminem wypowiedzenia, jeŝeli z przyczyn prawnych lub faktycznych, związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń medycznych prowadzenie przez niego zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemoŝliwe lub nastąpi istotne pogorszenie warunków prowadzenia takiej działalności, a w szczególności, jeŝeli ulegną zmianie przepisy prawa o lokalach zakładów opieki zdrowotnej, które wymagały będą takiego dostosowania przedmiotu umowy, które będzie niemoŝliwe lub wiązało się będzie z niewspółmiernie wysokimi kosztami. W przypadku wypowiedzenia umowy w wyniku zaistniałych powyŝej czynników w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. Wynajmującemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 5-miesięcznego czynszu. W kaŝdym przypadku wygaśnięcia umowy 69

69 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p. 15. Nazwa wydzierŝawiającego VAMOS Marek Pryzmont Piaseczno, ul. Zielona 17/12 Przedmiot umowy lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) Miejsce dzierŝawy Warszawa, ul. Puławska 410A Czas trwania umowy Umowa zawarta na okres 15 lat licząc od dnia przekazania przedmiotu najmu, które nastąpi najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2010 r. Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) ,00 zł + VAT*** Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia Weksel własny in blanco z klauzulami bez protestu oraz bez prawa indosu jako zabezpieczenie naleŝność wynikających z najmu Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy Emitent jest zobowiązany wydać przedmiot umowy w stanie niepogorszonym ponad wynikający z normalnej eksploatacji związanej z prawidłową gospodarką. Emitent jest zobowiązany równieŝ do usunięcia na pisemny wniosek Wynajmującego wszelkich zmian w przedmiocie umowy, których dokonał w czasie jej trwania, równieŝ tych, na które Wynajmujący wyraził zgodę. W dniu zawarcia umowy budynek, w którym znajduje się lokal jest w trakcie realizacji. Do dnia 1 lipca 2010 Wynajmujący powinien uzyskać pozwolenie na uŝytkowanie budynku oraz dostarczyć do siedziby Emitenta prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, umoŝliwiającą zmianę pozwolenia na uŝytkowanie lokalu i dostosowanie przez Emitenta lokalu do prowadzenia w nim przychodni medycznej w formie zoz-u. W przypadku nie spełnienia w/w warunków Emitent ma prawo w terminie 14 dni rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. WydzierŜawiający moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia gdy Emitent: (i) zalega z zapłatą czynszu lub innym opłatami za co najmniej dwa pełne okresy płatności lub (ii) dopuszcza do istotnego pogorszenia przedmiotu najmu. Emitent ma prawo rozwiązania umowy z 6-miesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku gdy: (i) po wydaniu lokalu okaŝe się, Ŝe dostosowanie go do potrzeb 70

70 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p. 16. Nazwa wydzierŝawiającego CBL sp. z o.o., Kraków, ul. Lubicz 23 Przedmiot umowy lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) Miejsce dzierŝawy Kraków, ul. Lubicz 23 Czas trwania umowy 180 miesięcy począwszy od dnia złoŝenia zawiadomienia o przystąpieniu do uŝytkowania lub uzyskania przez Emitenta pozwolenia na uŝytkowanie pomieszczeń; najpóźniej od dnia 1 września Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) 17,00**** EUR/1m 2 czynsz podstawowy; 120 EUR za kaŝde podziemne miejsce parkingowe; 80 EUR za kaŝde miejsce parkingowe na parkingu zewnętrznym, 15,50 zł/1 m 2 koszty eksploatacyjne + VAT Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia JeŜeli z winy Wynajmującego pomieszczenia nie zostaną wydane Emitentowi do dnia 1 kwietnia 2010 r. Wynajmujący zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości dziennego czynszu podstawowego za kaŝdy dzień zwłoki a data rozpoczęcia najmu ulegnie odpowiedniemu przesunięciu. Maksymalna kara umowna stanowić będzie równowartość czynszu Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy działalności zakładu opieki zdrowotnej jest niemoŝliwe lub wiąŝe się z niewspółmiernie wysokimi kosztami, (ii) w stosunku do lokalu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne lub (iii) w innych przypadkach, gdy uprawniają go do tego przepisy prawa. Emitentowi słuŝy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli z przyczyn faktycznych lub prawnych, związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń medycznych prowadzenie przezeń zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemoŝliwe lub nastąpi istotne pogorszenie warunków prowadzenia takiej działalność, a w szczególności jeŝeli ulegną zmianie przepisy prawa o lokalach zakładów opieki zdrowotnej, które wymagałyby takiego dostosowania lokalu, które będzie niemoŝliwe lub wiązać się będzie z niewspółmiernie wysokimi kosztami. W przypadku nie uzyskania przez Emitenta w terminie do dnia 30 lipca 2010 r. ostatecznego pozwolenia na budowę dotyczącego wynajmowanych pomieszczeń wyłącznie z przyczyn, za które Emitent nie ponosi odpowiedzialności, Emitent uprawniony jest do wypowiedzenia umowy za uprzednim 30-dniowym wypowiedzeniem. Wynajmujący moŝe wypowiedzieć umowę z 14-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku: (i) zwłoki Emitenta w 71

71 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p. Nazwa wydzierŝawiającego Przedmiot umowy Miejsce dzierŝawy Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia 2010 r. podstawowego naleŝnego za okres 3 miesięcy. W przypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego z przyczyn leŝących po stronie Emitenta wskazanych w umowie, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej równej wartości czynszu, który byłby naleŝny za pozostały okres najmu gdyby umowa nie została rozwiązana*****. W terminie nie później niŝ 60 dni od zawarcia umowy Emitent wpłaci na wskazane przez Wynajmującego rachunki bankowe zabezpieczenie roszczeń w wysokości trzykrotności czynszu******. Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy płatności czynszu lub jakiejkolwiek innej płatności w terminie jej wymagalności co najmniej za 2 pełne okresy płatności, (ii) niewykonania w terminie przez Emitenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w umowie, (iii) niewykonania przez Emitenta stałego i nieprzerwanego prowadzenia działalności w wynajmowanych pomieszczeniach przez okres przekraczający 60 następujących po sobie dni. Emitent moŝe wypowiedzieć umowę z 14-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku: (i) wady w wynajmowanych pomieszczeniach stwarzających niebezpieczeństwo dla Ŝycia lub zdrowia ludzkiego, a Wynajmujący nie przystąpi do ich usuwania w terminie 5 dni od chwili otrzymania od Emitenta pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu takich wad lub z powodów leŝących po stronie Wynajmującego takie wady nie zostaną usunięte w terminie 30 dni od przystąpienia do ich usuwania, (ii) niewykonania w terminie przez Wynajmującego któregokolwiek z zobowiązań określonych w umowie. Ponadto Emitent moŝe wypowiedzieć umowę, jeŝeli na skutek zmiany przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowaniem świadczeń zdrowotnych prowadzenie przez niego zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemoŝliwe lub nastąpi istotne pogorszenie warunków prowadzenia takiej działalności. 72

72 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p. 17. Nazwa wydzierŝawiającego GÓRECKA PROJEKT sp. z o.o., Poznań, ul. Sienkiewicza 22 Przedmiot umowy lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) oraz 4 miejsca parkingowe Miejsce dzierŝawy Poznań, ul. Górecka 1 Czas trwania umowy 180 miesięcy od dnia wydania Przedmiotu Najmu. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi na ok. 4 tygodnie przed dniem oficjalnego otwarcia obiektu. Otwarcie planowo powinno nastąpić do 30 czerwca 2010 r. Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) 12,5 Euro/ok. 550 m 2 40 Euro/1 miejsce parkingowe + opłaty eksploatacyjne, z zastrzeŝeniem, iŝ przez pierwsze 10 miesięcy najmu stawka czynszu zostanie obniŝona o 50% Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia Emitent zobowiązał się przedłoŝyć, nie później niŝ 30 dni przed dniem wydania lokalu, Wynajmującemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, w której bank/zakład ubezpieczeń zobowiąŝe się nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze Ŝądanie Wynajmującego, zapłacić Wynajmującemu kaŝdą kwotę do wysokości równej dwukrotności sumy czynszu najmu oraz zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych, po otrzymaniu od Wynajmującego pisemnego Ŝądania zapłaty zawierającego oświadczenie, Ŝe Emitent nie zapłacił w terminie umownym. Gwarancja obejmować będzie naleŝne Wynajmującemu odsetki od niezapłaconych w terminie naleŝności. Gwarancja winna być wystawiona z terminem dłuŝszym o 2 miesiące od okresu najmu. Emitent zamiast gwarancji moŝe wpłacić kaucję bankową gwarancyjną w wysokości przewidzianej dla gwarancji. W celu zabezpieczenia zwrotu przedmiotu najmu Emitent zobowiązał się dobrowolnie poddać się egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art ust.4 kpc. Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy KaŜdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 1 miesiąca, jeŝeli otwarcie obiektu nie nastąpi do dnia 30 czerwca 2010 lub jeśli planowane otwarcie obiektu zostanie przesunięte o więcej niŝ 3 m-ce z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wynajmującego. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu trwającej co najmniej 3 m-ce zwłoki w otwarciu obiektu z przyczyn spowodowanym zawinionym działaniem lub zaniechaniem wynajmującego, stronie odstępującej od umowy przysługuje prawo Ŝądania odszkodowania. Wynajmujący moŝe rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy: - Emitent zalegać będzie za co najmniej dwa miesiące z jakimikolwiek płatnościami, - Emitent uŝywać będzie przedmiot najmu niezgodnie z przeznaczeniem, - Emitent nie uzyska lub utraci zezwolenie, koncesję, licencję dla prowadzenia działalności w przedmiocie najmu, - Emitent lub osoby za które odpowiada stwarzają swoim zachowaniem znaczne uciąŝliwości dla Wynajmującego lub innych najemców w obiekcie, - Emitent podnajmie lub odda osobie trzeciej do uŝywania przedmiot najmu bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, - zostanie stwierdzona niewypłacalność Emitenta lub gdy zostanie w stosunku do niego złoŝony wniosek o wszczęcie 73

73 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p. Nazwa wydzierŝawiającego Przedmiot umowy Miejsce dzierŝawy Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia Strony uzgodniły, iŝ Emitent zobowiązany będzie: - w przypadku nieuzupełnienia gwarancji lub kaucji gwarancyjnej do umówionej wysokości, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotności czynszu najmu oraz zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych, - w przypadku kaŝdego istotnego naruszenia Umowy Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości miesięcznego czynszu najmu, - w przypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, Emitent zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości będącej równowartością czynszu za czas pozostały do czasu zakończenia okresu najmu, jeŝeli jednak przedmiot najmu zostanie wynajęty nowemu najemcy Emitent będzie miał obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości róŝnicy pomiędzy sumą czynszów a sumą czynszu naleŝną od nowego najemcy za czas pozostały do zakończenia okresu najmu. Wynajmujący Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy postępowania likwidacyjnego czy upadłościowego, - Emitent nie przedłoŝy Wynajmującego gwarancji lub nie wpłaci kaucji gwarancyjnej bądź teŝ nie uzupełni ich wysokości, - Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności i nie podejmie jej w terminie w terminie zakreślonym przez Wynajmującego, - Emitent nie będzie przestrzegać postanowień Regulaminu Obiektu, - Emitent nie ubezpieczy przedmiotu najmu, - wystąpi jakiekolwiek inne istotne naruszenie Umowy przez Emitenta, - zniszczeniu ulegnie całość lub przewaŝającej część Obiektu, a Wynajmujący podejmie decyzję o nieodbudowywaniu Obiektu, - Wynajmujący nie zatwierdzi projektów prac wykończeniowych lub projektu aranŝacji wnętrza przedmiotu najmu, - Emitent nie zwróci Wynajmującemu kosztów nakładów wskazanych w Załączniku nr 4. Emitent moŝe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeŝeli: - wady w przedmiocie najmu stwarzają niebezpieczeństwo dla Ŝycia lub zdrowia ludzkiego, a Wynajmujący nie przystąpi do ich usuwania w terminie 5 dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia o ich wystąpieniu lub nie usunie tych wad w terminie 30 dni od przystąpienie do ich usuwania, 74

74 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p. Nazwa wydzierŝawiającego Przedmiot umowy Miejsce dzierŝawy Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowawczego uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody. Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy - przedmiot najmu ma inne wady, które uniemoŝliwiają jego uŝywanie zgodnie z umówionym przeznaczeniem i pomimo wezwania z wyznaczeniem 14-dniowego terminy wady te nie zostaną usunięte przez Wynajmującego, - Wynajmujący nie wykonuje naleŝycie swoich obowiązków, - pomimo pisemnego upomnienia ze strony Emitenta z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu, Wynajmujący lub osoby za które odpowiadania, stwarzają swoim zachowaniem znaczne uciąŝliwości dla Emitenta. Emitentowi słuŝy prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli z niezaleŝnych od niego i obiektywnie istotnych przyczyn prawnych, związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i finansowaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzenie przezeń zakładu opieki zdrowotnej stanie się niemoŝliwe, a w szczególności gdy wystąpią: - zmiany w przepisach prawa, w efekcie których Emitent pozbawiony zostanie prawa wykonywania świadczeń medycznych lub na Emitenta zostaną nałoŝone ograniczenia lub wymagania, którym sprostanie będzie niemoŝliwe, - zmiany w przepisach prawa określających wymagania stawiane lokalom zakładów opieki zdrowotnej, której wymagały będą takiego dostosowania przedmiotu najmu, które 75

75 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p. 18. Nazwa wydzierŝawiającego Sirius Investments sp. z o.o., Gdańsk, al. Grunwaldzka 82 Przedmiot umowy lokal uŝytkowy (przychodnia lekarska) Miejsce dzierŝawy Centrum Handlowe MANHATTAN Gdańsk, al. Grunwaldzka 82 Czas trwania umowy 20 lat******* od dnia wydania lokalu z moŝliwością jej przedłuŝenia Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) 2.179,80 Euro za 311,40 m 2 (z zastrzeŝeniem, iŝ za pierwsze 24 miesiące czynsz wynosi 1.868,40 Euro)******** + VAT +opłaty eksploatacyjne w wysokości 5.293,80 zł netto Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia Tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy Emitent złoŝy, wedle własnego wyboru w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy: (i) kaucję stanowiącą równowartość w złotych polskich sumy trzymiesięcznego czynszu i rat opłaty eksploatacyjnej za okres 3 miesięcy lub bezwarunkową płatną na kaŝde Ŝądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową opiewającą na równowartość w złotych polskich sumy trzymiesięcznego czynszu i rat opłaty eksploatacyjnej za okres 3 miesięcy. Ponadto Emitent zobowiązał się, w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy, poddać się rygorowi egzekucji z aktu notarialnego stosownie do art pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. W razie, gdy Emitent nie opuści i nie wyda lokalu w dniu zakończenia umowy, Emitent Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy będzie niemoŝliwe lub wiązać się będzie z niewspółmiernie wysokimi kosztami, tj. kosztami które przekraczają kwotę stanowiącą równowartość dwunastomiesięcznego czynszu najmu naliczanego zgodnie z Umową. Wynajmujący moŝe rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia gdy: (i) zostanie złoŝony przez Emitenta wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania likwidacyjnego albo jakikolwiek inny wniosek Emitenta zmierzający do zakończenia działalności Emitenta; (ii) Emitent podnajmie lokal, lub odda go do korzystania osobom trzecim na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu niŝ wskazano w umowie; (iii) Emitent nie będzie posiadał któregokolwiek z ubezpieczeń, gwarancji lub innych zabezpieczeń finansowych wymaganych na podstawie Umowy; (iv) Emitent zalega przez więcej niŝ 14 dni z płatnością czynszu, rat opłat eksploatacyjnych, VAT-u lub innych kwot naleŝnych na podstawie niniejszej umowy; (v) Emitent korzysta z lokalu w sposób naruszający z postanowieniami niniejszej umowy, lub dopuszcza się naruszenia Regulaminu, albo innych obowiązków wynikających z umowy; (vi) Emitent w terminie określonym w umowie nie dostarczy Wynajmującemu zabezpieczeń w postaci kaucji lub gwarancji, albo wypisu aktu notarialnego dobrowolnego poddania się egzekucji. Emitentowi słuŝy prawo wypowiedzenia umowy z 12-miesięcznymm terminem 76

76 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p. Nazwa wydzierŝawiającego Źródło: Emitent Przedmiot umowy Miejsce dzierŝawy Czas trwania umowy Miesięczna kwota dzierŝawy brutto (w zł) Kary umowne, gwarancje, zabezpieczenia zapłaci na rzecz Wynajmującego kary umowne w wysokości odpowiadającej 1/10 miesięcznej kwoty czynszu i zaliczek na opłaty eksploatacyjne obowiązujących bezpośrednio przez rozwiązaniem umowy za kaŝdy dzień aŝ do czasu całkowitego opuszczenia przez niego lokalu. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Emitenta, Emitent zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 6-krotnego czynszu. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wynajmującego, Wynajmujący zapłaci na rzecz Emitenta karę umowną w wysokości 6- krotnego czynszu. Okres wypowiedzenia i inne nietypowe umowne zapisy wypowiedzenia, jeŝeli ulegną zmianie przepisy prawa o lokalach zakładów opieki zdrowotnej, które wymagały będą takiego dostosowania lokalu, które będzie niemoŝliwe lub wiązało się będzie z niewspółmiernie wysokimi kosztami lub jeŝeli zostaną wprowadzone przepisy prawa, które wprowadzą szczególne warunki wykonywania świadczeń zdrowotnych, a spełnienie tych warunków przez Emitenta będzie niemoŝliwe. *) Czynsz naliczany będzie począwszy od dnia dokonania odbioru lokalu będącego przedmiotem umowy przez właściwy Urząd Nadzoru Budowlanego **) Czynsz w wysokości ,40 zł brutto płatny będzie w okresie od 1 czerwca 2010 r. do końca trwania umowy. W okresie od 15 listopada 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. czynsz z tytułu umowy najmu wynosić będzie 122,00 zł brutto, natomiast w okresie adaptacji lokalu od 1 lutego 2010 r. do 31 maja 2010 r. czynsz naliczany będzie w kwocie ,00 zł brutto. ***) Czynsz w wysokości ,00 zł +VAT płatny będzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do końca trwania umowy. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 naliczany będzie w wysokości 50% umówionej stawki czynszu tj. w kwocie ,00 zł + VAT; ****) Czynsz naliczany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia najmu. W okresie pierwszych 6 miesięcy począwszy od dnia rozpoczęcia najmu wysokość czynszu podstawowego będzie wynosić 8,50 EUR/1m 2. *****) Kwota kary umownej pomniejszona będzie o kwotę czynszu uzyskanego z tytułu najmu wynajmowanych pomieszczeń przez okres odpowiadający okresowi do zakończenia okresu najmu przez innego najemcę. ******) Zamiast wpłaty kaucji Emitent uprawniony jest do doręczenia Wynajmującemu we wskazanym terminie bezwarunkowej, oraz utrzymania w całym okresie najmu, płatnej na pierwsze Ŝądanie, nieodwołalnej oraz przenaszalnej gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej *******) Umowa zostaje automatycznie przedłuŝona na kolejne 20 lat, jeśli Ŝadna ze stron nie złoŝy oświadczenia o braku woli przedłuŝenia Umowy w terminie najpóźniej na 6 miesięcy prze upływem okresu obowiązywania Umowy. ********) Czynsz naleŝny jest począwszy od 100 dnia następującego po dniu uzyskania przez Emitenta ostatecznego pozwolenia na wykonanie określonych w projekcie zmian budowlanych, lub od dnia w którym Emitent faktycznie rozpocznie zamierzoną działalność w lokalu, w zaleŝności od tego, co nastąpi wcześniej. 77

77 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Opisane powyŝej umowy dzierŝawy są umowami typowymi, tj. ich treść, poza postanowieniami umownymi wyŝej wskazanymi nie odbiega od treści podobnych umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Emitent zawarł takŝe 36 typowych umów najmu pomieszczeń, których jest właścicielem lub najemcą (dzierŝawcą). W przypadku podnajmu lokalu Emitent posiada zgodę wynajmującego na podnajem. Treść umów najmu nie odbiega w istotny sposób od treści podobnych umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Tabela. Umowy najmu lub podnajmu zawarte przez Emitenta L.p NAJEMCA Apteka im. J.Wejhera sp. z o.o. Gdańsk ul. Gospody 3A Geers Akustyka Słuchu sp. z o.o, Łódź, Narutowicza 130 PRZEDMIOT NAJMU lokal uŝytkowy (apteka) lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) MIEJSCE NAJMU Starogard Gd. os. Kopernika Starogard Gd., os. Kopernika 21 CZAS TRWANIA UMOWY MIESIĘCZNA KWOTA NAJMU netto (w zł) , ,00 KARY UMOWNE, GWARANCJE, ZABEZPIECZENIA Brak postanowień OKRES WYPOWIEDZENIA I INNE NIETYPOWE UMOWNE ZAPISY KaŜdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia Kara umowna obciąŝająca Emitent moŝe rozwiązać umowę bez zachowania Najemcę w wysokości terminu wypowiedzenia gdy Najemca: (i) zalega z 100,00 zł za kaŝdy dzień zapłatą czynszu za dwa miesiące, (ii) bez zgody opóźnienia w opuszczeniu Emitenta przeniósł prawo do przedmiotu najmu w przedmiotu najmu jakikolwiek sposób na osoby trzecie, (iii) rozpoczął prowadzenie innej działalności niŝ określona w umowie, (iv) prowadzi w przedmiocie najmu działalność konkurencyjną (podstawowa opieka zdrowotna, specjalistka ambulatoryjna, stomatologia, rehabilitacja, diagnostyka laboratoryjna, sprzedaŝ i dystrybucja sprzętu medycznego, środków farmaceutycznych oraz leków) wobec Emitenta bez pisemnej zgody Emitenta. Strony zastrzegają sobie moŝliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 78

78 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p NAJEMCA Zakład Optyczny Zbigniew Nakielski, Starogard Gdański, Al. Wojska Polskiego 23 Alicja Grajda, Gdynia, ul. Druskiennicka 12 NZOZ "Dentus" Anna i Romuald Magdoń, Gdańsk, ul. Startowa 1 PRZEDMIOT NAJMU lokal uŝytkowy (gabinet optyczny) lokal uŝytkowy (apteka) lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) MIEJSCE NAJMU Starogard Gd., os. Kopernika Gdańsk, ul. Startowa Gdańsk, ul. Startowa 1 CZAS TRWANIA UMOWY MIESIĘCZNA KWOTA NAJMU netto (w zł) 1 750, ,68 500,00 KARY UMOWNE, GWARANCJE, ZABEZPIECZENIA OKRES WYPOWIEDZENIA I INNE NIETYPOWE UMOWNE ZAPISY Kara umowna obciąŝająca Emitent moŝe rozwiązać umowę bez zachowania Najemcę w wysokości terminu wypowiedzenia gdy Najemca: (i) zalega z 100,00 zł za kaŝdy dzień zapłatą czynszu za dwa miesiące, (ii) bez zgody opóźnienia w opuszczeniu Emitenta przeniósł prawo do przedmiotu najmu w przedmiotu najmu po jakikolwiek sposób na osoby trzecie, (iii) rozpoczął rozwiązaniu umowy prowadzenie innej działalności niŝ określona w umowie, (iv) prowadzi w przedmiocie najmu działalność konkurencyjną (podstawowa opieka zdrowotna, specjalistka ambulatoryjna, stomatologia, rehabilitacja, diagnostyka laboratoryjna, sprzedaŝ i dystrybucja sprzętu medycznego, środków farmaceutycznych oraz leków) wobec Emitenta bez pisemnej zgody Emitenta. Strony zastrzegają sobie moŝliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Kara umowna obciąŝająca Emitent moŝe rozwiązać umowę bez zachowania Najemcę w wysokości terminu wypowiedzenia gdy Najemca: (i) zalega z 100,00 USD za kaŝdy dzień zapłatą czynszu za 2 miesiące, (ii) bez zgody Emitenta opóźnienia w opuszczeniu lub za jego zgoda lecz na warunkach innych, niŝ te na przedmiotu najmu po które wyraził zgodę Emitent, odstąpił przedmiot rozwiązaniu umowy Brak postanowień najmu osobie trzeciej, (iii) w sposób raŝący lub uporczywa korzysta z przedmiotu najmu w sposób niewłaściwy, (iv) rozpoczął prowadzenie innej działalności niŝ określona w umowie, (v) utracił uprawnienie do prowadzenia apteki, (vi) nie uzyskał odbioru przedmiotu najmu dla uruchomienia apteki przez Inspekcję Farmaceutyczną, (vii) rozpoczął postępowanie likwidacyjne albo powstała do niego uzasadniona groźba niewypłacalności, ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania układowego. Emitent moŝe rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Najemca zalega z zapłatą czynszu za dwa miesiące. 79

79 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p NAJEMCA Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab sp. z o. o, Gdynia, ul. Powst. Styczniowego NZOZ COR- GYN, Gdańsk, ul. Startowa 1 Izabela Swajdo, Mariusz Szulc Rywałd 44, Starogard Gdański Katarzyna Lizakowska, Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7 E PRZEDMIOT NAJMU lokal uŝytkowy lokal uŝytkowy lokal mieszkalny lokal mieszkalny MIEJSCE NAJMU Gdańsk, ul. Startowa Gdańsk, ul. Startowa Starogard Gd., Rywałd ul. Szkolna Starogard Gd., Rywałd ul. Szkolna 2 CZAS TRWANIA UMOWY czas nieokreślony czas nieokreślony MIESIĘCZNA KWOTA NAJMU netto (w zł) 2050,00 720,00 czynsz za tydzień 124,45 200,00 KARY UMOWNE, GWARANCJE, ZABEZPIECZENIA OKRES WYPOWIEDZENIA I INNE NIETYPOWE UMOWNE ZAPISY Kara umowna obciąŝająca Emitent moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia Najemcę w wysokości gdy Najemca: (i) opóźnia się z zapłatą czynszu w 100,00 zł za kaŝdy dzień łącznej kwocie za dwa okresy płatności, (ii) bez zgody opóźnienia w opuszczeniu Emitenta oddał przedmiot najmu do uŝywania osobie przedmiotu najmu po trzeciej pod tytułem darmym lub odpłatnym, (iii) rozwiązaniu umowy rozpoczął prowadzenie w przedmiocie najmu działalności innej niŝ wskazana w umowie, w szczególności działalności konkurencyjnej. KaŜdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Brak postanowień Emitent moŝe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeŝeli Najemca: (i) opóźnia się z zapłatą czynszu w kwocie naleŝnej łącznie za 2 miesiące, (ii) bez zgody Emitenta oddał przedmiot najmu do uŝywania osobie trzeciej, w całości lub w części, tytułem darmowym lub odpłatnym, (iii) rozpoczął prowadzenie w przedmiocie najmu działalności innej niŝ świadczenie usług medycznych poradni endokrynologii ginekologicznej oraz poradni kardiologicznej, w szczególności działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Brak postanowień Umowa moŝe zostać rozwiązana przez kaŝdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na piśmie na koniec miesiąca. Brak postanowień Umowa moŝe zostać rozwiązana przed upływem czasu, na jaki została zawarta z przyczyn wskazanych w art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. 80

80 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p NAJEMCA ThyssenKrupp Elevator sp. Z o.o Warszawa, ul. Dzielna 60 Gabinet MasaŜu Krystian Muller Gdańsk. Ul. Startowa 1 Tomasz Stefaniak, Łódź, ul. A.Struga 88 m.39 Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski, Ireneusz Marciniak, Gdynia, ul. Piłsudskiego 30 PRZEDMIOT NAJMU MIEJSCE NAJMU Lokal uŝytkowy Gdańsk ul. Startowa 1 Lokal uŝytkowy Lokal mieszkalny lokal uŝytkowy Gdańsk ul. Startowa Kleszczewo Kościerskie Semlin Starogard Gdański, ul. Wybickiego 13 CZAS TRWANIA UMOWY MIESIĘCZNA KWOTA NAJMU netto (w zł) , czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony 360,00 65,00 640,00 KARY UMOWNE, GWARANCJE, ZABEZPIECZENIA OKRES WYPOWIEDZENIA I INNE NIETYPOWE UMOWNE ZAPISY Brak postanowień Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia. Emitent moŝe rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Najemca: (i) zalega z zapłatą czynszu za pełne 2 miesiące i pomimo wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty, nie dokonał pełnej spłaty zaległości, (ii) uŝywa przedmiot Najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą umową, (iii) nie będzie utrzymywał czystości i porządku w obrębie przedmiotu najmu oraz nie zorganizuje swojej działalności, tak by nie zakłócała w jakikolwiek sposób działalności Emitenta w budynku przychodni. Brak postanowień Emitent ma prawo rozwiązać umowę przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta z przyczyn wskazanych w art. 11 ustawy o ochronie lokatorów. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia tytułu prawnego Emitenta do lokalu, przy czym w takim wypadku Najemcy nie przysługują Ŝadne roszczenia wobec Emitenta. Brak postanowień Umowa zostaje rozwiązana w przypadku wygaśnięcia łączącej strony umowy o świadczenie przez Najemcę usług medycznych na rzecz Emitenta, z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie. Emitent ma prawo rozwiązać umowę wcześniej, jeŝeli Najemca zalega z naleŝnym czynszem najmu za 2 pełne okresy płatności lub dopuszcza się naruszenia innych istotnych postanowień umowy. Brak postanowień KaŜdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 81

81 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p NAJEMCA Opty-K Jolanta Horbowicz, ul. Kolberga 11, Sopot Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Antczak Kołacka, ul. Armii Krajowej 47/4, Tczew Gabinet Lekarski Izabela Swajdo, Rywałd 44, Starogard Gdański Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ireneusz Markowski, ul. Skarszewska 7/6, Starogard Gdański Ignacy Wątorski, ul. Leszczyńskich 1E/12, Gdańsk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Warda, os. Nad Jarem 132, Starogard Gdański PRZEDMIOT NAJMU Lokal uŝytkowy lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) lokal uŝytkowy (gabinet lekarski lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) MIEJSCE NAJMU Gdańsk, ul. Startowa Starogard Gdański, Os. Kopernika Starogard Gdański, Os. Kopernika Starogard Gdański, Os. Kopernika Gdańsk, ul. Startowa Starogard Gdański, Os. Kopernika 21 CZAS TRWANIA UMOWY czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony MIESIĘCZNA KWOTA NAJMU netto (w zł) 300,00 200,00 200,00 200,00 100,00 za kaŝdy piątek 100,00 KARY UMOWNE, GWARANCJE, ZABEZPIECZENIA OKRES WYPOWIEDZENIA I INNE NIETYPOWE UMOWNE ZAPISY Brak postanowień KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę za 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia na piśmie. Brak postanowień Brak postanowień Brak postanowień Brak postanowień Brak postanowień KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 82

82 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p NAJEMCA Lek. Med. Łucja Maksymienko Karczewska, ul. Gen. Andersa 11a, Starogard Gdański Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alicja Więckiewicz, ul. Sambora 2, Pogódki Indywidualna Praktyka Lekarska Klaudia Barwińska Pobłocka, ul. Bitwy Oliwskiej 14/77, Gdańsk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Łapiak, ul. Ściegiennegi 11/23, Starogard Gdański Gabinet Pielęgniarski Joanna śukowska, os. Kopernika 11/2, Starogard gdański PRZEDMIOT NAJMU lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) lokal uŝytkowy (gabinet lekarski lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) lokal uŝytkowy MIEJSCE NAJMU Starogard Gdański, ul. Hallera 19e Starogard Gdański, Os. Kopernika Starogard Gdański, Os. Kopernika Starogard Gdański, Os. Kopernika Starogard Gdański, Os. Kopernika 21 CZAS TRWANIA UMOWY czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony MIESIĘCZNA KWOTA NAJMU netto (w zł) 200,00 100,00 100,00 100,00 20,00 KARY UMOWNE, GWARANCJE, ZABEZPIECZENIA Brak postanowień Brak postanowień Brak postanowień Brak postanowień Brak postanowień OKRES WYPOWIEDZENIA I INNE NIETYPOWE UMOWNE ZAPISY KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 83

83 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p NAJEMCA Gabinet Pielęgniarski Justyna Bartkowiak, ul. Kochanki 7d, Starogard Gdański Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Cegielska, ul. Liszta 2/17, Gdańsk PRZEDMIOT NAJMU lokal uŝytkowy lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) Lekarz doktor nauk medycznych Ekaterina lokal uŝytkowy Wyganowska, ul. (gabinet lekarski) Srebrna 24/23, Gdańsk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rafał Tejchman, ul. Wrońskiego 1, Gdańsk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jadwiga Makowska Hukała, up. Pomorska 11f/14, Starogard Gdański Lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) Lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) MIEJSCE NAJMU Starogard Gdański, Os. Kopernika Starogard Gdański, Os. Kopernika Starogard Gdański, Os. Kopernika Starogard Gdański, Os. Kopernika Starogard Gdański, Os. Kopernika 21 CZAS TRWANIA UMOWY czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony MIESIĘCZNA KWOTA NAJMU netto (w zł) 20,00 100,00 200,00 100,00 120,00 KARY UMOWNE, GWARANCJE, ZABEZPIECZENIA Brak postanowień Brak postanowień Brak postanowień Brak postanowień Brak postanowień OKRES WYPOWIEDZENIA I INNE NIETYPOWE UMOWNE ZAPISY KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 84

84 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny L.p NAJEMCA Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Derdowski, ul. Kalenkiewicza 1/9, Elbląg Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Hanna Lorkiewicz Tkaczyk, ul. Startowa 25c/17, Gdańsk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Regina Dąbrowska Siodelska, ul. Startowa 7a/21, Gdańsk Kazimiera Kitkowska, ul. SkarŜyńskiego 5f/7, Gdańsk ElŜbieta Rabcewicz Mila, ul. Dzielna Gdańsk PRZEDMIOT NAJMU Lokal uŝytkowy (gabinet stomatologiczny) Lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) Lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) Lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) Lokal uŝytkowy (gabinet lekarski) MIEJSCE NAJMU Starogard Gd. ul. Wybickiego Gdańsk, ul. Startowa Gdańsk, ul. Startowa Gdańsk, ul. Startowa Gdańsk, ul. Startowa 1 CZAS TRWANIA UMOWY czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony czas nieokreślony MIESIĘCZNA KWOTA NAJMU netto (w zł) 50,00 200,01 100,00 81,97 81,97 KARY UMOWNE, GWARANCJE, ZABEZPIECZENIA Brak postanowień OKRES WYPOWIEDZENIA I INNE NIETYPOWE UMOWNE ZAPISY KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Brak postanowień Emitent moŝe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeŝeli Najemca: (i) opóźnia się z zapłatą czynszu w kwocie naleŝnej za 2 miesiące, (ii) bez zgody Emitenta oddał przedmiot najmu do uŝywania osobie trzeciej, w całości lub w części, tytułem darmowym lub odpłatnym, (iii) rozpoczął prowadzenie w przedmiocie najmu działalności innej niŝ laryngologiczna, w szczególności działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Brak postanowień KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Brak postanowień Brak postanowień KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 85

85 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA L.p. 35. NAJEMCA Urszula Geryk, ul. Poniatowskiego 11/9, Gdańsk PRZEDMIOT NAJMU DzierŜawa gruntu i domku letniskowego w Borzechowie, ul. Szkolna 46 Natalia Cyms- Wołoszyk, ul. Lokal uŝytkowy 36. Zielona 20, (gabinet lekarski) Kokoszkowy Źródło: Emitent MIEJSCE NAJMU Borzechowo, ul. Szkolna Starogard Gdański, Os. Kopernika 21 CZAS TRWANIA UMOWY czas nieokreślony MIESIĘCZNA KWOTA NAJMU netto (w zł) 650,00 100,00 KARY UMOWNE, GWARANCJE, ZABEZPIECZENIA OKRES WYPOWIEDZENIA I INNE NIETYPOWE UMOWNE ZAPISY Umowa zabezpieczona jest Umowa moŝe zostać wypowiedziana przez Emitenta wekslem własnym In ze skutkiem natychmiastowym, gdy: (i) DzierŜawca blanco DzierŜawcy. pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części czynszu lub opłat eksploatacyjnych za jeden pełny okres płatności (w takim przypadku Emitent powinien wezwać DzierŜawcę i wyznaczyć mu dodatkowy jedno miesięczny termin na zapłatę), (ii) DzierŜawca raŝąco narusza inne postanowienia umowy. Brak postanowień KaŜda ze stron moŝe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 86

86 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny - Umowy ubezpieczenia Emitent jest stroną następujących umów ubezpieczenia: Tabela: Istotne umowy ubezpieczenia zawarte przez Emitenta Lp. Numer polisy Okres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od zdarzeń TuiR WARTA SA losowych- dotyczy placówki- Starogard Gd. Os,Kopernika 21, ul.wybickiego 13, ul.hallera 19C, Zblewo ul.sportowa, Pinczyn ul.semlińska 1, Gdynia ul. Wielkokacka 2, Gdańsk ul. Startowa 1 Pilotów 23E/28, Semlin 1, Rywałd 44, Borzechowo OW NEPTUN, Tczew, ul. Malinowska 28, Olsztyn ul. Wyszyńskiego 5B, Kraków ul. Lubicz TUiR WARTA SA TUiR WARTA SA TUiR WARTA SA TUiR WARTA SA Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dotyczy placówki Gdańsk Zaspa, ul. Startowa 1 Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych- dotyczy placówki- os. Kopernika 21 Starogard Gd Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dotyczy placówki- Starogard Gd. os,kopernika 21, ul.wybickiego 13, ul.hallera 19C, Zblewo ul.sportowa, Pinczyn ul.semlińska 1, Gdynia ul. Wielkokacka 2, Gdańsk ul. Startowa 1 Pilotów 23E/28, Semlin 1, Rywałd 44, Borzechowo OW NEPTUN, Tczew, ul. Malinowska 28, Olsztyn ul. Wyszyńskiego 5B, Kraków ul. Lubicz 23 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia Suma ubezpieczenia [w zł/euro] Maszyny i urządzenia, wyposaŝenie ,75 zł; Sprzęt medyczny stacjonarny ,60 zł; Nakłady inwestycyjne ,16 zł; Gotówka ,00 zł; Niskocenne składniki mienia ,00 zł; Oszklenie budynków 7.000,00 zł; Drobne roboty budowlanomontaŝowe ,00 zł ,60 Budynki i budowle ,00 zł; Oszklenie budynków 3.000,00 zł; Drobne roboty budowlanomontaŝowe ,00 zł Sprzęt elektroniczny stacjonarny ,34 zł; Sprzęt elektroniczny przenośny ,24 zł; Oprogramowanie i utrata danych ,00 zł W odniesieniu do: jednego wypadku ubezpieczeniowego ,00 zł; wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenie: ,00 zł 6. DZ PZU SA Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej (grupa 54) Ubezpieczenie OC Do wyczerpania euro Na zdarzenie euro Szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej euro 87

87 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Lp. Numer polisy Okres ubezpieczenia 7. DZ PZU SA SA PZU SA 9. CGF PZU SA 10. CGF PZU SA 11. CGF PZU SA 12. CGF PZU SA Ergo Hestia A UNIQA AGN PZU SA PK PZU SA AGN PZU SA Allianz Allianz RFD PZU SA 21. RFD PZU SA 22. RFE PZU SA Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej (grupa 54) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (grupa stat.s8) Ośrodek Wypoczynkowy w Borzechowie - ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów Ośrodek Wypoczynkowy w Borzechowie - ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku Ośrodek Wypoczynkowy w Borzechowie - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia ośrodka wypoczynkowego i posiadania mienia Ośrodek Wypoczynkowy w Borzechowie - ubezpieczenie szyb od stłuczenia Skoda Felicia GST56EH, AC, OC, ZK, NNW Fiat Seicento GAH 9501, OC, AC, NW Skoda Superb 1.9 nr rej. GST SN47, AC, OC, NW, Fiat Seicento GSTAP69, NW, AC, OC Fiat Seicento GSTAM96, NW, AC, OC Mercedes-Benz/ML 320 CDI 4Matic, GDACH71 OC, AC, NNW, ASS, Mini Car Assistance Mercedes-Benz/ML 320 CDI 4Matic, GDACK23 OC, AC, NNW, ASS, Mini Car Assistance Skoda Octavia GA8082J, OC, AC, NW Skoda Octavia WZ1679C, OC, AC, NW Skoda Fabia GA9856M, OC, AC, NW Suma ubezpieczenia [w zł/euro] Ubezpieczenie OC Do wyczerpania euro Na zdarzenie euro Szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej euro Na jedno zdarzenie euro Na wszystkie zdarzenia euro , , , ,00 AC 6.000,00 NW ,00 AC 4.000,00 NW 5.000,00 NW ,00 AC ,00 NW ,00 AC 7.800,00 NW ,00 AC 7.700, , , , ,00 AC ,00 NW ,00 AC ,00 NW ,00 AC ,00 NW ,00 88

88 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny Lp. Numer polisy Okres ubezpieczenia 23. RFE PZU SA Źródło: Emitent Przedmiot ubezpieczenia Skoda Roomster GA2816K, OC, AC, NW Suma ubezpieczenia [w zł/euro] AC 28689,00 NW ,00 Natomiast podmiot zaleŝny Emitenta POLMED ZDROWIE sp. z o.o. jest stroną jednej umowy ubezpieczenia: Lp. Numer polisy Allianz Źródło: Emitent Okres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem mienia i prowadzoną działalności (z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym HIV i WZW zgodnie z klauzulą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług zdrowotnych) WyŜej opisane umowy ubezpieczeń zawierają typowe postanowienia dla tego typu umów. Suma ubezpieczenia [w zł] W odniesieniu do: jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenie ,00 Pozostałe umowy POLMED ZDROWIE sp. z o.o. zawarte zostały z Emitentem, a ich opis znajduje się w pkt. 19 Części IV Prospektu Dokument rejestracyjny. POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. nie zawarł Ŝadnych umów, poza opisaną poniŝej oraz w pkt 19 Części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny. Spółka zaleŝna POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. (kupujący) w dniu 4 lutego 2010 r. zawarła z Platinum Towers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sprzedający) Umowę przedwstępną ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i jego sprzedaŝy akt notarialny sporządzony przed Asesorem Notarialnym Dagmarą Konopką w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Magdalena Proniewicz, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrowski spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 Rep. A Nr 2016/2010. Na mocy w/w umowy sprzedający zobowiązał się do ustanowienia i przeniesienia na kupującego, na podstawie umowy sprzedaŝy, w stanie wolnym od wszelkich obciąŝeń, prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni 426,16 m 2, usytuowanego na andresoli w wieŝy A w budynku połoŝonym w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 61 wraz ze związanym udziałem w prawie uŝytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest między innymi powyŝszy budynek oraz z takim samym udziałem we współwłasności części wspólnych wszystkich budynków nie słuŝących do uŝytku właścicieli poszczególnych lokali, a Kupujący zobowiązuje się przedmiotowy lokal wraz z prawami z nim związanymi kupić za cenę brutto ,80 zł ( ,00 + VAT ,80 zł), płatną w sposób następujący: a) kwotę ,00 zł kupujący w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę dotyczącej przebudowy lokalu złoŝy na przechowanie na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej, której wydanie nastąpi: (i) w terminie 1 dnia roboczego, na Ŝądanie sprzedającego, po okazaniu przez niego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uŝytkowanie lokalu bądź po upływie 5 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej przebudowy lokalu albo (ii) po dniu 1 lipca 2011 r. na rachunek bankowy kupującego, na jego Ŝądanie, jeŝeli wcześniej nie nastąpi wypłata na rzecz sprzedającego, b) kwotę ,80 zł kupujący złoŝy najpóźniej na 3 dni przed dniem zawarcia umowy przyrzeczonej na przechowanie na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej, której wydanie nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej na rachunek sprzedającego, na kaŝde jego Ŝądanie do którego załączy on wypis aktu notarialnego obejmującego umowę przyrzeczoną, natomiast po dniu 1 lipca 2011 r. na rachunek kupującego, na jego Ŝądanie. W dniu zawarcia umowy przyrzeczonej kupujący przedstawi zaświadczenie banku kredytującego inwestycję o zgodzie na bezobciąŝeniowe wyodrębnienie lokalu, pod warunkiem dokonania płatności w sposób wskazany w umowie przedwstępnej i opisany powyŝej. W przypadku gdy kupujący nie dokona wpłaty kwoty: ,00 zł, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy przedwstępnej w terminie 60 dni, od upływu terminu wskazanego w pkt.a.; ,80 zł sprzedający ma prawo odstąpić od umowy przedwstępnej w terminie 60 dni, od dnia 30 czerwca 2011 r. 89

89 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Ponadto kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu i instalacji windy osobowej w kwocie stanowiącej równowartość w złotych polskich ,00 EURO, płatną w terminie 14 dni od dnia instalacji windy oraz wszelkich kosztów związanych z podłączenia kanalizacji sanitarnej w terminach wskazanych w fakturach wystawionych przez sprzedającego. Strony ustaliły, Ŝe warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest uzyskanie w terminie do dnia 31 października 2010 r. przez którąkolwiek ze stron ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej przebudowy lokalu w zakresie określonym przez kupującego. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. W dniu 19 kwietnia 2010 r. spółka wpłaciła na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej kwotę ,00 zł UzaleŜnienie Emitenta od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Patenty i licencje Spółka nie posiada patentów ani innych licencji, za wyjątkiem licencji standardowych na oprogramowanie komputerowe oraz odtwarzanie muzyki. W opinii Zarządu działalność gospodarcza Spółki nie jest uzaleŝniona od patentów i licencji Umowy przemysłowe i handlowe z dostawcami i odbiorcami Emitent, jako podmiot świadczący usługi medyczne uzaleŝniony jest w znacznym stopniu od kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest jedynym dysponentem publicznych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. W 2009 r. Emitent uzyskał przychody z tego tytułu w wysokości ,25 zł. Drugim co do wielkości obrotów kontrahentem Spółki jest PZU na śycie SA, z którym Emitent ma zawartą umowę na czas określony do 31 grudnia 2009 r. Obecnie Emitent prowadzi negocjacje z PZU co do przedłuŝenia w/w umowy na następny okres. W ocenie Emitenta podpisanie umowy powinno nastąpić w III kwartale 2010 r. Obecnie Emitent świadczy usługi, za zgodą PZU SA, na dotychczasowych warunkach. W 2009 r. Emitent uzyskał przychody z tego tytułu w wysokości ,50 zł. Strony zamierzają kontynuować współpracę po wygaśnięciu aktualnie obowiązującej umowy, której opis znajduje się w pkt niniejszej Części Prospektu. Wśród klientów Spółki znaczny procent stanowią takŝe zakłady pracy, które dokonują dla swoich pracowników zakupu abonamentów, w ramach których (w zaleŝności od ceny) osoby te mają prawo do pakietu usług medycznych, a takŝe osoby fizyczne dokonujące zakupów usług medycznych z prywatnych środków. JednakŜe poszczególne umowy zawierane z tymi podmiotami nie mają charakteru umów istotnych dla Emitenta Umowy finansowe Spółka jest stroną kilku istotnych umów o charakterze finansowym, które są szczegółowo opisane w pkt. 6.4 niniejszej Części Prospektu. Według opinii Zarządu wartość kredytów i innych zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych umów nie stanowi znacznego ryzyka i nie powinna prowadzić do uzaleŝnienia Spółki od instytucji finansowych Procesy produkcyjne Emitent nie jest uzaleŝniony od nowych procesów produkcyjnych czy technologii. Profil działalności eliminuje moŝliwość takiego uzaleŝnienia ZałoŜenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej. Emitent prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Szczegółowy opis jego pozycji konkurencyjnej na tym rynku wraz z opisem podmiotów, które w ocenie Emitenta są głównymi konkurentami zostały zamieszczone w punkcie 6.6 Pozycja konkurencyjna Emitenta. Źródłem szacunków odnoszących się do udziału i obecnej pozycji rynkowej Emitenta jest strategia rozwoju Emitenta przygotowana przez Zarząd Pozycja konkurencyjna Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej Otoczenie rynkowe Spółka działa przede wszystkim na obszarze województwa pomorskiego. Na tle rynku medycznego w Polsce udział Spółki jest niewielki, zarówno pod względem przychodów, jak i obsługiwanych pacjentów. Natomiast na rynku lokalnym pozycja Spółki znacznie rośnie. 90

90 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny Tabela. Udział Emitenta w wydatkach Pomorskiego NFZ na opiekę medyczną Wydatki NFZ Polska w 2008 roku (tys. zł) Wykonanie Kontraktu POLMED (tys. zł) Udział w wydatkach Podstawowa opieka zdrowotna ,54 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,87 Leczenie stomatologiczna ,40 Rehabilitacja lecznicza ,88 Łącznie ,08 Źródło: Emitent, pozostałe dane pochodzą z publikacji Sprawozdanie z działalności NFZ za 2008 rok. Udział Spółki w wartości lokalnego rynku ambulatoryjnej opieki medycznej finansowanego przez NFZ wynosił według szacunków Emitenta w 2008 roku ok. 1,08%. W 2008 roku POLMED SA uzyskiwał przychody z komercyjnych, abonamentowych usług medycznych w wysokości ok. 12 mln zł. Podmiot zaleŝny Emitenta uzyskał w tym samym roku przychody z abonamentów medycznych w wysokości ok. 404 tys. zł. Rynek świadczenia usług medycznych rośnie wprost proporcjonalnie do zapotrzebowania na profesjonalną opiekę zdrowotną. Wartość tego sektora (wynikająca ze zobowiązań pracodawców związanych z medycyną pracy) szacowana jest na ponad mln zł rocznie. W poprzednich latach rozwój tego rynku hamowały i nadal hamują niekorzystne przepisy. Jednak zgodnie z projektem zmian w ordynacji podatkowej i innych ustawach od 2007 roku wydatki na prywatną opiekę medyczną znów moŝna zaliczyć do kosztów podatkowych. Dzięki temu pracodawcy chętniej zapłacą za abonamenty medyczne dla pracowników. Emitent jest takŝe właścicielem ośrodka rehabilitacyjno - wypoczynkowego, który znajduje się w Borzechowie w powiecie starogardzkim. W ośrodku znajdują się 82 miejsca noclegowe, co daje mu 17,5% udziału w miejscach noclegowych całorocznych w powiecie. Tabela. Podstawowe dane statystyczne na temat obiektów noclegowych w powiecie starogardzkim w 2008 roku Rodzaj obiektu Kat. hoteli Liczba obiektów Liczba obiektów całorocznych Liczba pokoi w hotelach Liczba miejsc noclegowych Liczba miejsc noclegowych całorocznych Wszystkie obiekty Hotele razem, w tym: Hotele ** Hotele * Pensjonaty Inne hotelowe Ośrodki wczasowe Ośrodki szkoleniowowypoczynkowe Inne niesklasyfikowane Źródło: Dane pochodzą z GUS, publikowane są na stronach Instytutu Turystyki. W 2008 roku w powiecie starogardzkim udzielono łącznie ponad 59,7 tys. noclegów, z czego obiekt Spółki udzielił ponad 12,1 tys. noclegów, co daje ponad 20% udziału w rynku. Tabela. Podstawowe dane statystyczne na temat korzystających z bazy noclegowej w powiecie starogardzkim w 2008 roku Rodzaj obiektu Kat. Liczba korzystających Liczba udzielonych noclegów hoteli Ogółem cudzoziemcy Ogółem cudzoziemcom Wszystkie obiekty Hotele razem, w tym: Hotele ** Hotele * Pensjonaty

91 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA Rodzaj obiektu Kat. Liczba korzystających Liczba udzielonych noclegów hoteli Ogółem cudzoziemcy Ogółem cudzoziemcom Inne hotelowe Ośrodki wczasowe Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Inne niesklasyfikowane Źródło: Dane pochodzą z GUS, publikowane są na stronach Instytutu Turystyki Wykaz głównych konkurentów Konkurencję na rynku usług medycznych moŝna podzielić w zaleŝności od źródła finansowania, według struktury własności oraz zakresu świadczonych usług. Podział według źródła finansowania: - finansowane ze źródeł publicznych; - finansowane ze źródeł publicznych oraz prywatnych; - finansowane ze źródeł prywatnych pacjentów; Podział według struktury własności: - przychodnie powstałe z przekształcenia publicznych zakładów; - publiczne przychodnie, których organem załoŝycielskim jest samorząd terytorialny; - przychodnie, których organami załoŝycielskimi są duŝe zakłady pracy; - przychodnie, gdzie inwestorem jest podmiot zagraniczny. Podział według zakresu świadczonych usług: - podstawowa opieka medyczna (poz); - poz wraz ze specjalistką i stomatologią; - kompleksowa ambulatoryjna opieka medyczna (poz wraz ze specjalistką i stomatologią) z diagnostyką. Na rynku usług medycznych działa obecnie ok. 100 prywatnych firm oferujących opiekę medyczną w ramach abonamentów (zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych). Do dziesięciu największych usługodawców naleŝy blisko 50% udziałów w tym segmencie usług. Do 90 mniejszych prywatnych centrów medycznych naleŝy kolejne 50% usług abonamentowych. KaŜdy z nich działa w kilku aglomeracjach, posiadając w nich własne placówki lub oddziały, są ponadto obecni w zakładach pracy oraz współpracują z lokalnymi placówkami ambulatoryjnymi w mniejszych miastach. Większe placówki w celu wzmocnienia swojej sytuacji, łączą się lub przejmują udziały innych placówek. W ciągu poprzedniego roku taką konsolidację przeszedł np. Lux-Med, który przejął udziały w Medycynie Rodzinnej. Największe centra coraz częściej decydują się równieŝ na rozwój swojej działalności oferują dodatkowe formy polis zdrowotnych czy budują szpitale. Na taki kierunek rozwoju swoich usług postawił m.in. Medicover, który otworzył szpital wieloprofilowy w Warszawie. Na podkreślenie zasługuje wysoki standard wyposaŝenia prywatnych przychodni, szczególnie w sprzęt diagnostyczny, komfortowe warunki pobytu, szeroki wybór specjalistów (do 50 specjalności) oraz wysoki poziom kwalifikacji pracowników. Prywatne przychodnie oferują usługi pogrupowane w pakiety. W celu przyciągnięcia pacjentów największe firmy rozwaŝają wprowadzenie kolejnych brandów usług kierowanych do klientów, którzy chcą mieć dobrą, ale tańszą opiekę medyczną. W ramach niepublicznego rynku ochrony zdrowia wykształciło się kilkanaście duŝych prywatnych centrów medycznych takich, jak: Lux-Med, Medicover, Centrum Medyczne LIM, Enel-Med, Medycyna Rodzinna oraz Promedis. 92

92 Prospekt emisyjny POLMED SA Dokument Rejestracyjny Tabela. Charakterystyka największych prywatnych placówek medycznych w Polsce Nazwa firmy Centrum Medyczne ENEL-MED SA Centrum Medyczne LUX MED sp. z o.o. Medycyna Rodzinna PROMEDIS Centrum Medyczne LIM sp. z o.o. Źródło: Opracowanie własne Udziałowcy Liczba placówek Lokalizacja placówek b.d. 100% udziałów naleŝy do Mid Europa Partners 96% akcji naleŝy do Mid Europa Partners 100% akcji naleŝy do Mid Europa Partners 100% udziałów naleŝy do Mid Europa Partners Konkurencja Spółki na rynkach lokalnych 9 oddziałów oraz 7 pracowni diagnostycznych 24 placówek pod marką LUX MED 17 placówek pod marką Medycyna Rodzinna 10 placówek pod marką PROMEDIS 17 placówek pod marką CM LIM Bolesławiec, Kraków, ŁomŜa, Mielec, Poznań, Warszawa, Wołomin, Wrocław, Lublin Warszawa, Gdańsk, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Katowice Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź, Opole, Tychy, Szczecin Zachodnia oraz południowozachodnia Polska Klientów indywidualni Klienci korporacyjni 300 tys. 62 tys. ok. 350 tys. ok. 269 tys. b.d. ponad 300 tys. 31 tys. 62 tys. Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław b.d. 189 tys. Konkurentami Emitenta na rynkach lokalnych są zarówno duŝe sieciowe firmy medyczne (opisane powyŝej, takie jak.: Lux Med, Medicover, Medycyna Rodzinna, Promedis), a takŝe mniejsze lokalne podmioty państwowe i prywatne działające w obrębie ambulatoryjnej opieki medycznej. Zakład Opieki Zdrowotnej MEDPHARMA" SA powstał w 1998 roku. Od 2002 roku 100% akcji spółki naleŝy do pracowników przychodni. Spółka oferuje klientom kompleksowe usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, tj. podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, stomatologii oraz rehabilitacji medycznej. Jest trzecią przychodnią co do wielkości zakontraktowanych pacjentów w ramach umowy z NFZ w Starogardzie Gdańskim. Przychodnia zatrudnia wykwalifikowany personel medyczny, jest wyposaŝona w najwyŝszej klasy sprzęt diagnostyczny. Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim powstał w 1998 roku na bazie Przychodni Rejonowej, istniejącej od roku Świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu z Pomorskim NFZ. Realizuje takŝe programy profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia. Jest drugą co do wielkości przychodnią pod względem liczby zakontraktowanych pacjentów. 7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA EMITENTA 7.1. Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsce Emitenta w Grupie Emitent tworzy Grupę Kapitałową w skład której wchodzą POLMED SA (spółka dominująca) i spółki zaleŝne: POLMED ZDROWIE sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od maja 2007 r.) i POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą Starogardzie Gdańskim (od stycznia 2010 r.), w których Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. 93

93 Dokument Rejestracyjny Prospekt emisyjny POLMED SA STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Radosław Szubert 50,00% Romuald Magdoń 50,00% POLMED MEDICAL sp. j. 49,65% NPN II Med S.à r.l. 44,00% Romuald Magdoń 3,17% Radosław Szubert 3,17% POLMED SA Jednostka zaleŝna POLMED ZDROWIE sp. z o.o. 100% Jednostka zaleŝna POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. 100% Spółkami zaleŝnymi Emitenta są: POLMED ZDROWIE sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Emitent i spółka od niego zaleŝna POLMED ZDROWIE sp. z o.o. działają na rynku usług medycznych w województwie pomorskim. Powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością POLMED DEVELOPMENT z siedzibą w Starogardzie Gdańskim wiąŝe się z zamiarem Emitenta rozszerzenia działalności Grupy Kapitałowej o rynek usług budowlanych i deweloperskich, rynek usług transportowych oraz o rynek farmaceutyczny. Zgodnie z opracowaną strategią rozwoju, w ciągu najbliŝszych 5 lat Emitent planuje rozszerzenie działalności na województwa mazowieckie, śląskie, małopolskie, a w dalszej kolejności na województwa dolnośląskie i łódzkie. Działalność wszystkich podmiotów jest kompatybilna i wzajemnie się uzupełnia. Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej podmiotem dominującym względem POLMED SA jest bezpośrednio POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp.j. Pośrednio zaś jest Pan Radosław Szubert i Pan Romuald Magdoń, którzy to są jedynymi wspólnikami POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp.j Wykaz podmiotów zaleŝnych Emitenta POLMED ZDROWIE sp. z o.o. Spółka z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Startowej 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN. Podstawowym przedmiotem działalności spółki POLMED ZDROWIE sp. z o.o. jest ochrona zdrowia i opieka społeczna, co pokrywa się z działalnością Emitenta. POLMED ZDROWIE sp. z o.o. świadczy usługi medyczne (lecznictwo otwarte) w innych sektorach świadczeń medycznych, w których Emitent nie zawarł kontraktów na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak równieŝ inne usługi medyczne komplementarne z podstawową działalnością Emitenta POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. W dniu 18 stycznia 2010 r. Emitent aktem notarialnym Rep. A Nr 609/2010 (sporządzonym przez Notariusza BoŜenę Romańską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Basztowej 9) zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą POLMED DEVELOPMENT z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, na który składa się 600 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł kaŝdy. Wszystkie udziały w nowopowstałej spółce objął i opłacił gotówką POLMED SA. W dniu 2 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (sygn.akt VII 1265/10/205). Podstawowym przedmiotem działalności spółki POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. jest zakup i wynajem nieruchomości oraz środków transportu. 94

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 Gastel śurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 1 z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Mercor SA Raport bieżący nr 4/2007 z dnia roku

Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Mercor SA Raport bieżący nr 4/2007 z dnia roku Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Mercor SA Raport bieżący nr 4/2007 z dnia 13.07.2007 roku Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie informacje

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r. Porządek obrad spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Projekty uchwał IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Akcyjna, na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Nowaka. -- Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 1. 1. Na podstawie art. 431 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki LPP S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 16 czerwca 2008r.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki LPP S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 16 czerwca 2008r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki LPP S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 16 czerwca 2008r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. ANEKS NR 12 Z DNIA 9 KWIETNIA 2008 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ENERGOAPARATURA S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 22 STYCZNIA 2008 R. Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PBG S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 3 kwietnia 2012 roku Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA w dniu 5 października 2009 r. Wzór pełnomocnictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA w dniu 5 października 2009 r. Wzór pełnomocnictwa Wzór pełnomocnictwa Dane Akcjonariusza : Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:.... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.. Ja, niŝej podpisany... (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 29 sierpnia 2017 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok 68 1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Na dzień 1 stycznia 2011 roku kapitał zakładowy Towarzystwa Finansowego S.A. wynosił 44.687.754,00 PLN i dzielił się na 44.687.754

Bardziej szczegółowo

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu 2014-05-27 19:20 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Raport bieżący z plikiem 21/2014 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz Repertorium A numer 1936/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące szesnastego (28.07.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, przed

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie z 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie z 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia Działając na podstawie 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna wybiera się Dariusza Janusa na funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: Dotychczasowe brzmienie 4 Statutu Spółki: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.121.473,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 1) 650.000

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku Uchwała nr 1 z dnia 2015 roku wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. Uchwała wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Noble Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 10 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Cersanit S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Cersanit S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Cersanit S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 24 października 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Auto Partner S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Auto Partner S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Auto Partner S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 17 maja 2017 r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII

UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki. Na podstawie art. 430 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO dnia.. (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru).. (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:........ legitymującej / go się...... seria...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 15 MAJA 2017R. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: planowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1 z dnia 15 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 1 z dnia 15 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

Bardziej szczegółowo

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Obecne brzmienie 7 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa)

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść projektów uchwał NWZ Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd w załączeniu

Bardziej szczegółowo

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku Uchwała nr /2016 (projekt) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając na podstawie art. 409 1 KSH i 35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul.

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku Stosownie do 0 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 66 / 2006

Raport bieŝący nr 66 / 2006 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieŝący nr 66 / 2006 Data sporządzenia: 2006-12-19 Skrócona nazwa emitenta PRÓCHNIK Temat RB 66/2006 - Uchwały podjęte na NWZA Próchnik S.A. 19 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. Katowice, 4 maja 2017 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Autopoprawka 1 Wprowadzona w związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta o 15.000.000 zł na skutek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. UCHWAŁA NR I/10/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo