Policki Informator Podatkowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Policki Informator Podatkowy"

Transkrypt

1

2

3

4 Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa podatkowego. Zawarte w nim informacje powinny ułatwić podatnikowi zapoznanie się z ciążącymi na nim obowiązkami bez konieczności czytania wszystkich przepisów prawa. Nieznajomość prawa podatkowego może doprowadzić do wystąpienia negatywnych następstw w postaci konieczności zapłacenia odsetek za zwłokę i innych dodatkowych obciążeń. Chcąc tego uniknąć należy poznać w ogólnym zakresie obowiązki i uprawnienia uregulowane w wielu aktach prawnych. Publikacja została napisana z nadzieją, że zawarte w niej informacje będą pomocne w realizacji obowiązków podatkowych i opłat na rzecz naszej Gminy, a zebrane dochody będą służyć realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Burmistrz Polic Władysław Diakun

5

6 SPIS TREŚCI PODATKI LOKALNE... 7 Podatek od nieruchomości... 8 Podatek od środków transportowych Podatek rolny Podatek leśny OPŁATY LOKALNE Opłata od posiadania psów Opłata targowa Opłata skarbowa INNE OPŁATY Opłata eksploatacyjna Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Renta planistyczna Ulgi i zwolnienia OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z MAJĄTKU GMINY Dzierżawa, najem Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Ulgi podatkowe Informacje dodatkowe Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym Słownik pojęć

7

8 PODATKI LOKALNE

9 8 Policki Informator Podatkowy PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Z jakiego tytułu płacimy podatek od nieruchomości? Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowią: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. UWAGA: opodatkowaniu nie podlegają: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Kto jest zobowiązany płacić podatek od nieruchomości? Do podatników podatku od nieruchomości zalicza się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, chyba że przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym - wówczas obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości; jest bez tytułu prawnego z wyjątkiem sytuacji, gdy nieruchomość wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wówczas obowiązek

10 9 podatkowy ciąży na jednostkach organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi. UWAGA: Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. W przypadku, gdy wyodrębniono własność lokali, to obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości? Podstawę opodatkowania dla poszczególnych rodzajów nieruchomości stanowi odpowiednio: dla gruntów - powierzchnia, dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa (patrz: Jak określić powierzchnię użytkową nieruchomości? ), dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego UWAGA: Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli powstał w ciągu roku podatkowego, podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed

11 10 Policki Informator Podatkowy zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik określa wartość rynkową także w przypadku ulepszenia budowli i ich części oraz aktualizacji wyceny środków trwałych (zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych). Wartość tę określa się na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zaszły te zmiany. Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli lub podał wartość nie odpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego, który ustali tę wartość. Jak określić powierzchnię użytkową nieruchomości? Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy? Tabela 1 TERMINY POWSTANIA I WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO DOTYCZĄCEGO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZDARZENIE Powstanie obowiązku podatkowego Wygaśnięcie obowiązku podatkowego TERMIN od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego UWAGA: Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek od nieruchomości za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

12 11 Jakie są obowiązki informacyjne podatnika podatku od nieruchomości i jakie są terminy ich dopełnienia? W jakim terminie należy zapłacić podatek? Osoby fizyczne zobowiązane są do składania organowi podatkowemu informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązane składać corocznie deklaracje na podatek od nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków informacyjnych, terminów ich dopełnienia oraz terminów płatności podatku od nieruchomości zaprezentowano w Tabeli 2. Tabela 2 Obowiązki informacyjne i terminy ich dopełnienia oraz terminy płatności podatku PODATNIK Osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka nieposiadająca osobowości prawnej, jednostka organizacyjna ANR, jednostka organizacyjna Lasów Państwowych Osoba fizyczna RODZAJ DOKUMENTU Deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych TERMIN SKŁADANIA Deklaracje - do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub - po 15 stycznia - w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego Korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części) TERMIN PŁATNOŚCI w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 każdego miesiąca - zgodnie z obliczoną w deklaracji kwotą podatku w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego oraz w wysokości ustalonej przez organ podatkowy I rata - do 15 marca II rata - do 15 maja III rata - do 15 września IV rata - do 15 listopada lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego)

13 12 Policki Informator Podatkowy UWAGA: Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy. Osoby fizyczne, które są już podatnikami podatku od nieruchomości i w przypadku których nie doszło do żadnych zmian, nie są zobowiązane do corocznego składania informacji. Wysokość podatku ustala się wówczas w oparciu o dane, które są już w posiadaniu organu podatkowego. Jeżeli jednak nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości otrzymują co roku decyzję organu podatkowego ustalającą wysokość podatku w danym roku, natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej opłacają podatek zgodnie ze składaną co roku deklaracją, w której dany podmiot sam oblicza i deklaruje wysokość należnego podatku. Stosowne formularze można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Policach formularze deklaracji na podatek od nieruchomości w pokoju 35 (II piętro), formularze informacji w sprawie podatku od nieruchomości w pokoju 46 lub 47 (II piętro). Formularze można również pobrać na stronie internetowej Gminy Police pod adresem: informacja w sprawie podatku od nieruchomości - deklaracja na podatek od nieruchomości - Wpłaty z tytułu podatku należy dokonywać na rachunek: Bank PKO BP S.A. I/O Szczecin, nr Jakie są obowiązujące w 2009 roku w Gminie Police stawki podatku od nieruchomości? Stawki podatku od nieruchomości w Gminie Police obowiązują niższe od stawek maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic

14 13 stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (MP. Nr 59, poz. 531). Stawki maksymalne wzrosły o 2,9 % w stosunku do stawek maksymalnych obowiązujących w 2008r. Rada Miejska w Policach uchwaliła od 2009 roku stawki podatku od nieruchomości zwiększonych o około 3 % (prognozowana inflacja 2,9 %) w stosunku do obowiązujących stawek w 2008r. za wyjątkiem: gruntów pozostałych z 0,10 zł na 0,12 zł, budowle - 2 % wartości budowli. Dla nieruchomości w Polickim Parku Przemysłowym utrzymano preferencyjne stawki na poziomie 40% stawki podstawowej, a dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie nieruchomości stanowią mienie Gminy - na poziomie 50% stawki podstawowej. Obniżono (o połowę - z 2 do 1% wartości) podatek od wartości budowli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach za sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, studnie głębinowe i stacje uzdatniania wody, co w efekcie wpłynie na mniejszy wzrost ceny jednostkowej wody i odprowadzania ścieków istotne znaczenie dla budżetu mieszkańca Gminy. W Tabeli 3 zaprezentowane zostały poszczególne stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące w 2009 roku w Gminie Police. Tabela 3: stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące w 2008 roku w Gminie Police. 1) 2) 3) 4) A) OD GRUNTÓW RODZAJ PODATKU związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze Polickiego Parku Przemysłowego (patrz UWAGA 2 i 4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie nieruchomości stanowią mienie komunalne Gminy (patrz UWAGA 4) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych STAWKA PODATKU 0,62 zł od 1m 2 powierzchni 0,62 zł od 1m 2 powierzchni (stawka podstawowa) 0,25 zł od 1m 2 powierzchni (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis) 0,62 zł od 1m 2 powierzchni (stawka podstawowa) 0,31 zł od 1m 2 powierzchni (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis) 3,28 zł od 1 ha powierzchni

15 14 5) Policki Informator Podatkowy pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,12 zł od 1m 2 powierzchni 6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) pozostałych, jeżeli jedynym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta (patrz UWAGA 1) B) OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 0,06 zł od 1m 2 powierzchni mieszkalnych 0,36 zł od 1m 2 mieszkalnych, jeżeli jedynym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze Polickiego Parku Przemysłowego (patrz UWAGA 2 i 4 ) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie nieruchomości stanowią mienie komunalne Gminy (patrz UWAGA 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta (patrz UWAGA 1) C) OD BUDOWLI związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze Polickiego Parku Przemysłowego (patrz UWAGA 2 i 4) powierzchni użytkowej 0,18 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 17,49 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 17,49 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej (stawka podstawowa) 7,00 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis) 17,49 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej (stawka podstawowa) 8,75 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis) 8,15 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 3,67 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 5,52 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 2,76 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 2 % wartości budowli (stawka podstawowa) 0,80 % wartości budowli (stawka podatkowa stanowiąca

16 15 2) 3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiących mienie komunalne Gminy (patrz UWAGA 4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, stanowiących mienie komunalne Gminy pomoc de minimis) 2 % wartości budowli (stawka podstawowa) 1 % wartości budowli (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis) 1% wartości budowli 4) budowle - pozostałe (patrz UWAGA 3) 2% wartości budowli UWAGA 1: Stawki podatkowe, o których mowa w pkt A.6. i pkt B.9., będą miały zastosowanie w przypadku, gdy nieruchomości lub ich części nie będą związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym z łozono oświadczenie o źródle utrzymania podatnika i jego małżonka. UWAGA 2: Postanowienia pkt A.2., pkt B.4., pkt C.1. nie dotyczą gruntów, budynków i budowli, które znajdować się będą na obszarach objętych po dniu r. statusem Polickiego Parku Przemysłowego i na których w dniu objęcia tym statusem prowadzona była działalność produkcyjno - usługowa. W takich przypadkach zastosowanie będą miały stawki, o których mowa w pkt A.1., pkt B.3., pkt C.4. UWAGA 3: Wartość, o której mowa w pkt C.4., określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych UWAGA 4: Różnicowanie stawek podatkowych stanowi program pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z r). Jakie nieruchomości podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości? Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Policach nr XVIIII/127/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku od podatku od nieruchomości zwalnia się: 1. budynki lub ich części, budowle lub ich części, grunty lub ich części, stanowiące mienie komunalne gminy Police, nie będące w posiadaniu innych podmiotów, ani nie wykorzystywane bezumownie;

17 16 Policki Informator Podatkowy 2. budynki lub ich części, budowle lub ich części, grunty lub ich części, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące mienie komunalne gminy Police i wykorzystywane przez: a. jednostki budżetowe gminy, b. gminne instytucje kultury, c. zakład budżetowy gminy, udzielający świadczeń zdrowotnych i pomocy rodzicom w zapewnieniu opieki dzieciom do 3 lat (żłobek); 3. grunty stanowiące własność Skarbu Państwa przekazane gminie Police na podstawie zawartej umowy, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 4. budynki gospodarcze, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące własność osób fizycznych, które przekazały gospodarstwo rolne na Skarb Państwa w zamian za otrzymaną emeryturę. Ustawowe zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały zawarte w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorstw Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis odnosi się do przedsiębiorców inwestujących oraz tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Police. Jej celem jest ożywienie rozwoju gospodarczego na terenie Gminy Police oraz przyciągnięciu nowych inwestorów, skutkujące m.in. zmniejszeniem bezrobocia na terenie gminy. W Tabeli 4 przedstawione zostały informacje dotyczące możliwości i warunków uzyskania przez przedsiębiorców działających na terenie Gminy Police zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Tabela 4: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. PODMIOT PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA PODATKOWEGO OD KIEDY / W JAKIM OKRESIE PRZYSŁUGUJE ZWOLNIENIE Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą budynki i budowle, nowo wybudowane przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą w roku podatkowym, w którym dokonany został od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie WARUNKI UZYSKANIA ZWOLNIENIA I INNE UWAGI a) zatrudnienie, co najmniej połowy pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymanie

18 17 Przedsiębiorca realizujący nową inwestycję Przedsiębiorca tworzący nowe miejsca pracy wpis do właściwego rejestru 100% wymiaru podatku - w pierwszym roku podatkowym 50% wymiaru podatku - w drugim roku podatkowym budynki i budowle, nowo wybudowane przez przedsiębiorcę już istniejącego 100% wymiaru podatku - w pierwszym roku podatkowym 50% wymiaru podatku - w drugim roku podatkowym 1) budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy budynku lub budowli od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub budowli 1) Zwolnienie przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Burmistrz Polic tego zatrudnienia przez okres korzystania ze zwolnienia, b) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją przez okres korzystania ze zwolnienia Uwaga: zwolnienie nie dotyczy podmiotów powstałych w wyniku przekształcenia, podziału, połączenia, zmiany nazwy przedsiębiorcy lub w inny sposób a) zachowanie miejsc pracy utworzonych w związku z nową inwestycją przez okres korzystania ze zwolnienia, b) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją przez okres korzystania ze zwolnienia, c) nowo wybudowane budynki i budowle muszą stanowić własność przedsiębiorcy i być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej i powodować utworzenie nowych miejsc pracy uwzględniani są tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę 1) a) zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu

19 18 Policki Informator Podatkowy już istniejącego, zatrudniającego do 30 pracowników włącznie zwolnienie obejmuję całość zobowiązania podatkowego 2) budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy już istniejącego, zatrudniającego powyżej 30 pracowników 2 % podatku od nieruchomości za każdy 1 % przyrostu zatrudnienia stwierdził spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały. Okres zwolnienia różni się w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy w następujący sposób: co najmniej 2 miejsca 12 m-cy, co najmniej 5 miejsc 24 m-ce, co najmniej 10 miejsc 36 m-cy, co najmniej 20 miejsc 48 m-cy, co najmniej 30 miejsc 60 m-cy 2) Zwolnienie przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Burmistrz Polic stwierdził spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały. pracy, b) zachowanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres korzystania ze zwolnienia Uwaga: zwiększenie stanu zatrudnienia liczy się od stanu istniejącego na koniec roku poprzedzającego złożenie wniosku o przystąpienie do programu pomocowego W danym roku podatkowym - maksymalnie do wysokości wymiaru podatkowego UWAGA: Zwolnienia wymienione w Tabeli 4 mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wartość pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w różnych formach i z innych źródeł w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie przekracza równowartości 200 tys. euro brutto.

20 19 Zwolnienie może uzyskać podatnik, który nie posiada żadnych zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. W celu ubiegania się o przyznanie pomocy publicznej na podstawie uchwały należy złożyć wniosek o przystąpienie do programu pomocowego. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji do wniosku oraz sprawozdawczości i kontroli znajdują się w uchwale Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis (uchwała dostępna na stronie internetowej Gminy Police pod adresem ). Podstawowe regulacje prawne dotyczące podatku od nieruchomości Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Uchwała Nr XVIII/127/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Uchwała Nr XVI/114/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis Uchwała Nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mini mis Uchwała Nr XXXII/247/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku (M.P. 2008, Nr 59, poz. 531)

21 20 Policki Informator Podatkowy PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Z jakiego tytułu płacimy podatek od środków transportowych? Podatek od środków transportowych należy odprowadzić od: 1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej12 ton; 2. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 3. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; 4. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; 5. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 6. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 7. autobusów. Kto jest zobowiązany płacić podatek od środków transportowych? Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami środków transportowych. W rozumieniu ustawy właścicielami są również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. UWAGA: Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

22 21 W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Jaki jest organ właściwy w sprawach podatku od środków transportowych? Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Kiedy powstaje i kiedy wygasa obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych? Tabela 5 ZDARZENIE TERMINY POWSTANIA I WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO DOTYCZĄCEGO PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Powstanie obowiązku podatkowego Wygaśnięcie obowiązku podatkowego TERMIN a) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. UWAGA: Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

23 22 Policki Informator Podatkowy Jakie są obowiązki informacyjne podatnika podatku od środków transportowych i jakie są terminy ich dopełnienia? Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani: 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy (formularz DT-1), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 2. odpowiednio skorygować deklaracje (formularz DT-1) w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania, lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Należy również przedłożyć stosowny dokument potwierdzający okoliczność powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego (potwierdzony przez Wydział Komunikacji Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Policach). Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz załącznik do deklaracji (DT- 1/A) można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Policach w pokoju 35, 46, 47 (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej Gminy Police pod adresem: Deklaracje oraz ich korekty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach w pokoju 3c w Kancelarii (parter) lub 39. Informacje na temat podatku i prawidłowości składania deklaracji można uzyskać (II piętro) w pokoju 35 osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w pokoju 46 osoby fizyczne z terenu gminy (sołectw), w pokoju 47 osoby fizyczne z terenu miasta. W jakim terminie należy opłacić podatek od środków transportowych? Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych bez wezwania na rachunek budżetu Gminy Police. W przypadku współwłasności środka transportowego podatek należy wpłacać na rachunek organu podatkowego odpowiedniego dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W Tabeli 6 przedstawione zostały zasady oraz terminy płatności podatku.

POLICKI INFORMATOR PODATKOWY PODATKI I OPŁATY LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY POLICE

POLICKI INFORMATOR PODATKOWY PODATKI I OPŁATY LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY POLICE POLICKI INFORMATOR PODATKOWY PODATKI I OPŁATY LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY POLICE Edycja 4 Urząd Miejski w Policach Police 2011 1 Szanowni Państwo! Wzorem lat ubiegłych został przygotowany kolejny

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Łomża, dnia 08 10 2009 r Do W N I O S E K w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Ustawa z dnia stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006

Bardziej szczegółowo

1/6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. DR-15 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

1/6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. DR-15 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 1. Numer Identyfikacji Podatkowej/PESEL - - - 2. Liczba załączników Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Składający: DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. Ustawa z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powinien zawierać: Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B lub C), Oznaczenie przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2016 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA na podatek rolny na rok 2016 i zwolnienia od tego podatku lub korekta od miesiąca 2016

DEKLARACJA na podatek rolny na rok 2016 i zwolnienia od tego podatku lub korekta od miesiąca 2016 Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015 r. Pieczęć nagłówkowa Nr klasyfikacji PKD i EKD. NIP.... (rodzaj prowadzonej działalności) Regon...

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2015 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty w Gminie Brzeszcze w 2013 roku oraz projekt podatków i opłat w 2014 roku

Podatki i opłaty w Gminie Brzeszcze w 2013 roku oraz projekt podatków i opłat w 2014 roku Listopad 2013 r Podatki i opłaty w Gminie Brzeszcze w 2013 roku oraz projekt podatków i opłat w 2014 roku Informacja w sprawie: podatku od środków transportowych podatku rolnego podatku leśnego podatku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680. Art. 1. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Poradnik podatkowy. ilustracja o tematyce podatkowej

Poradnik podatkowy. ilustracja o tematyce podatkowej Poradnik podatkowy ilustracja o tematyce podatkowej 1 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.

Bardziej szczegółowo

Podatek od nieruchomości w Polsce

Podatek od nieruchomości w Polsce Podatek od nieruchomości w Polsce Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

POLICKI INFORMATOR PODATKOWY PODATKI, OPŁATY I INNE NALEŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY POLICE

POLICKI INFORMATOR PODATKOWY PODATKI, OPŁATY I INNE NALEŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY POLICE POLICKI INFORMATOR PODATKOWY PODATKI, OPŁATY I INNE NALEŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY POLICE Edycja 10 Urząd Miejski w Policach Police 2017 1 Szanowni Państwo! Wzorem lat ubiegłych został przygotowany

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację DR - 2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. na Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH za rok 2004 Przedmiot opodatkowania Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2012 ROK

WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2012 ROK WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2012 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2010 ROK

WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2010 ROK WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2010 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych 1.1. Przepisy krajowe i unijne dotyczące podatku od środków transportowych Podstawowe regulacje krajowe dotyczące podatku od środków transportowych zawarte są w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.)

Dz.U USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.) Dz.U.02.200.1682 Dz.U.02.200.1682 2003.01.01 zm. Dz.U.02.216.1826 2005.09.01 zm. Dz.U.05.164.1365 2006.01.01 zm. Dz.U.05.179.1484 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2017 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 2.na Rok

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 2.na Rok 1.Numer dentyfikacji Podatkowej składającego deklarację DR-2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2.na Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. 0 podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

POLICKI INFORMATOR PODATKOWY PODATKI, OPŁATY I INNE NALEŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY POLICE

POLICKI INFORMATOR PODATKOWY PODATKI, OPŁATY I INNE NALEŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY POLICE POLICKI INFORMATOR PODATKOWY PODATKI, OPŁATY I INNE NALEŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY POLICE Edycja 8 Urząd Miejski w Policach Police 2015 1 Szanowni Państwo! Wzorem lat ubiegłych został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002 r. Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: wzorów deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podatek rolny W 2016 r. podatek rolny wynosi: 134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Uchwała Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1) 1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) IR-1 2. Nr dokumentu Załącznik

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej

Bardziej szczegółowo

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/128/11. Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. NIP Podstawa prawna Składający Termin składania Miejsce składania Ustawa

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/177/2016 RADY GMINY PRZYGODZICE. z dnia 15 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/177/2016 RADY GMINY PRZYGODZICE. z dnia 15 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/177/2016 RADY GMINY PRZYGODZICE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku PODATEK OD MERUCHOMOŚCI l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku 1 Grunty - związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XIV/136/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. Rok 2011

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 1.Numer dentyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NP lub PESEL)... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/93/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 grudnia 2011 r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na 2. Rok...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ PODATNIKA IR-1... 2. NR DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 1.Numer dentyfikatora Podatkowego składającego informację (NP lub PESEL)... Załącznik Nr.2 do Uchwały Nr X/93/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 grudnia 2011r. R 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2.

Bardziej szczegółowo

Rok 2016. Podatki i opłaty lokalne. I. Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r.:

Rok 2016. Podatki i opłaty lokalne. I. Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r.: Rok 2016 Podatki i opłaty lokalne I. Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r.: 1. Od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Informacje Urzędu Gminy w Gorzycach o terminach i sposobie opłacania w 2015 roku podatków i opłat lokalnych

Informacje Urzędu Gminy w Gorzycach o terminach i sposobie opłacania w 2015 roku podatków i opłat lokalnych Informacje Urzędu Gminy w Gorzycach o terminach i sposobie opłacania w 2015 roku podatków i opłat lokalnych Terminy płatności podatków i opłat lokalnych w 2015 roku: - podatek od nieruchomości, rolny i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1. NIP PESEL 2. Nr dokumentu... 3. Status... DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 4. Na rok Podstawa prawna: Art. 9 z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiono kalkulacje ważniejszych dochodów podatkowych. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Poniżej przedstawiono kalkulacje ważniejszych dochodów podatkowych. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2015 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/XIV/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 16.11.2011 r. IR 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Składający:

Bardziej szczegółowo

DR - 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Podstawa prawna: Składający:

DR - 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Podstawa prawna: Składający: Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację DR - 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej Pieszyce

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/93/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za Podatek rolny W 2013 r. podatek rolny wynosi: - 168,75 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 337,50 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682. USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682. USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym

Bardziej szczegółowo

2. na Rok. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

2. na Rok. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 1. Numer dentyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Gminy w Borowiu Nr X/61/2015z dnia 11 grudnia 2015r. DR - 2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. na Rok Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Dz.U pokaż informacje o zmianach (10) zm. art

Dz.U pokaż informacje o zmianach (10) zm. art Dz.U.2002.200.1682 pokaż informacje o zmianach (10) zm. art. 5 2011.01.01 Dz.U.2010.226.1475 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.) monografie Art.

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** `

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** ` 1. NIP Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015 r. DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH pokój nr7 BF-1 PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH Stanowisko odpowiedzialne: Małgorzata Kusek- Podinspektor ds. podatkowych, Marzena Krempa Inspektor ds. podatkowych Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu Podatek od środków transportu Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) oraz PESEL. B.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 6. Kraj 7. Województwo 8.

4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) oraz PESEL. B.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 6. Kraj 7. Województwo 8. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/2002. Rady Gminy w Korczynie z dnia 11 grudnia 2002 r. DR-1 NIP DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK... Podstawa Art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Bielawa - właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

Burmistrz Miasta Bielawa - właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/308/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: Wysokość stawek określona została w uchwale

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY ( pieczęć nagłówkowa podatnika) 1.dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL podatnika ( niepotrzebne skreślić) 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/118/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH BUDYNKOWYCH I GRUNTOWYCH ORAZ O OBIEKTACH BUDOWLANYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH BUDYNKOWYCH I GRUNTOWYCH ORAZ O OBIEKTACH BUDOWLANYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH BUDYNKOWYCH I GRUNTOWYCH ORAZ O OBIEKTACH BUDOWLANYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH IMIĘ I NAZWISKO... ADRES ZAMIESZKANIA... MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI... CZĘŚĆ I dotyczy podatników

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty na 2018 r.

Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki lokalne na 2018 r. w Gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/122/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r ( pieczęć nagłówkowa podatnika) 1.dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL podatnika (niepotrzebne skreślić) 2.

Bardziej szczegółowo

4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia ( dzień-miesiąc-rok) oraz PESEL. 6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat. 9 Gmina 10. Ulica 11. Nr domu 12.

4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia ( dzień-miesiąc-rok) oraz PESEL. 6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat. 9 Gmina 10. Ulica 11. Nr domu 12. Załącznik Nr 1 do uchwały NrXVII/190/04 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 sierpnia 2004 roku. DR-1 NIP DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK... Podstawapra Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne:

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne: INFORMACJA O TERMINACH I SPOSOBIE UISZCZANIA PODATKÓW ORAZ OPŁAT 1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne: a. DEKLARACJE na podatek od nieruchomości DN-1 - do 31 stycznia każdego roku podatkowego

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część III PODATNIK ORAZ PODSTAWA OPODATKOWANIA Podatnicy Art. 3 ust. 1 Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. z dnia 20 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia r. Projekt z dnia 3 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie informacji 2. Korekta informacji. 4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) oraz PESEL. 6. Kraj 7. Województwo 8.

1. Złożenie informacji 2. Korekta informacji. 4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) oraz PESEL. 6. Kraj 7. Województwo 8. DR 1 NIP DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. Podstawa prawna Składający Termin składania Miejsce składania Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 16 grudnia 2002 r. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. W zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

I N F O R M A C J A. W zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: I N F O R M A C J A 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), w ustawie z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW MYSŁOWICE

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW MYSŁOWICE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/450/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości. UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: Podatek od nieruchomości

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: Podatek od nieruchomości Załącznik do regulaminu publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie Urząd Miejski w Głogowie KARTA USŁUG Nazwa usługi: Podatek od nieruchomości Symbol

Bardziej szczegółowo

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni STAWKI PODATKOWE NA 2016 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY WŁASNE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Podatek rolny i leśn y 189 650 Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 Do uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIII/124/15 z dnia 27.11.2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY IDENTYFIKATOR PODATKOWY ROK PESEL NIP NR KARTOTEKI A. Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH na Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kwilcz Nr XV/95 /2015 z dnia 27 listopada 2015 r Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Wołomiński Poradnik Podatkowy

Wołomiński Poradnik Podatkowy OPŁATY I Podatki lokalne w Gminie Wołomin Wołomiński Poradnik Podatkowy Wołomiński Poradnik Podatkowy 2016 1 Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu Wołomiński Poradnik Podatkowy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. 1. Identyfikator podatkowy 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

IN - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

IN - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Załączniki Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 roku IN - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI SPIS TREŚCI Podatek od nieruchomości 2 Podatek rolny 6 Podatek leśny 10 Podatek od środków transportowych 13 Opłata targowa 17 Opłata skarbowa 18 Ulgi indywidualne 20 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator INRL - 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

DR-1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 8 grudnia 2015 r.

DR-1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 8 grudnia 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

Bardziej szczegółowo

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 4. Rok Podstawa prawna: Art.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce 1. Rok Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/87/16 z dnia 25.02.2016 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status

2. Nr dokumentu 3. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3.

Bardziej szczegółowo

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok Bez zmian stawki w podatku od nieruchomości. Nowe zwolnienie. Stawki w podatku od nieruchomości pozostają w Gminie Gierałtowice właściwie na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR 61/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny UCHWAŁA NR 61/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/217/12 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/217/12 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR XXV/217/12 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator Załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI SPIS TREŚCI Podatek od nieruchomości 2 Podatek rolny 6 Podatek leśny 10 Podatek od środków transportowych 13 Opłata targowa 17 Opłata skarbowa 18 Ulgi indywidualne 20 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI, UL. KONARSKIEGO 2, 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI

URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI, UL. KONARSKIEGO 2, 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia r. A. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo