Policki Informator Podatkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Policki Informator Podatkowy"

Transkrypt

1

2

3

4 Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa podatkowego. Zawarte w nim informacje powinny ułatwić podatnikowi zapoznanie się z ciążącymi na nim obowiązkami bez konieczności czytania wszystkich przepisów prawa. Nieznajomość prawa podatkowego może doprowadzić do wystąpienia negatywnych następstw w postaci konieczności zapłacenia odsetek za zwłokę i innych dodatkowych obciążeń. Chcąc tego uniknąć należy poznać w ogólnym zakresie obowiązki i uprawnienia uregulowane w wielu aktach prawnych. Publikacja została napisana z nadzieją, że zawarte w niej informacje będą pomocne w realizacji obowiązków podatkowych i opłat na rzecz naszej Gminy, a zebrane dochody będą służyć realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Burmistrz Polic Władysław Diakun

5

6 SPIS TREŚCI PODATKI LOKALNE... 7 Podatek od nieruchomości... 8 Podatek od środków transportowych Podatek rolny Podatek leśny OPŁATY LOKALNE Opłata od posiadania psów Opłata targowa Opłata skarbowa INNE OPŁATY Opłata eksploatacyjna Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Renta planistyczna Ulgi i zwolnienia OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z MAJĄTKU GMINY Dzierżawa, najem Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Ulgi podatkowe Informacje dodatkowe Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym Słownik pojęć

7

8 PODATKI LOKALNE

9 8 Policki Informator Podatkowy PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Z jakiego tytułu płacimy podatek od nieruchomości? Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowią: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. UWAGA: opodatkowaniu nie podlegają: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Kto jest zobowiązany płacić podatek od nieruchomości? Do podatników podatku od nieruchomości zalicza się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, chyba że przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym - wówczas obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości; jest bez tytułu prawnego z wyjątkiem sytuacji, gdy nieruchomość wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wówczas obowiązek

10 9 podatkowy ciąży na jednostkach organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi. UWAGA: Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. W przypadku, gdy wyodrębniono własność lokali, to obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości? Podstawę opodatkowania dla poszczególnych rodzajów nieruchomości stanowi odpowiednio: dla gruntów - powierzchnia, dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa (patrz: Jak określić powierzchnię użytkową nieruchomości? ), dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego UWAGA: Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli powstał w ciągu roku podatkowego, podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed

11 10 Policki Informator Podatkowy zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik określa wartość rynkową także w przypadku ulepszenia budowli i ich części oraz aktualizacji wyceny środków trwałych (zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych). Wartość tę określa się na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zaszły te zmiany. Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli lub podał wartość nie odpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego, który ustali tę wartość. Jak określić powierzchnię użytkową nieruchomości? Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy? Tabela 1 TERMINY POWSTANIA I WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO DOTYCZĄCEGO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZDARZENIE Powstanie obowiązku podatkowego Wygaśnięcie obowiązku podatkowego TERMIN od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego UWAGA: Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek od nieruchomości za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

12 11 Jakie są obowiązki informacyjne podatnika podatku od nieruchomości i jakie są terminy ich dopełnienia? W jakim terminie należy zapłacić podatek? Osoby fizyczne zobowiązane są do składania organowi podatkowemu informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązane składać corocznie deklaracje na podatek od nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków informacyjnych, terminów ich dopełnienia oraz terminów płatności podatku od nieruchomości zaprezentowano w Tabeli 2. Tabela 2 Obowiązki informacyjne i terminy ich dopełnienia oraz terminy płatności podatku PODATNIK Osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka nieposiadająca osobowości prawnej, jednostka organizacyjna ANR, jednostka organizacyjna Lasów Państwowych Osoba fizyczna RODZAJ DOKUMENTU Deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych TERMIN SKŁADANIA Deklaracje - do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub - po 15 stycznia - w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego Korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części) TERMIN PŁATNOŚCI w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 każdego miesiąca - zgodnie z obliczoną w deklaracji kwotą podatku w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego oraz w wysokości ustalonej przez organ podatkowy I rata - do 15 marca II rata - do 15 maja III rata - do 15 września IV rata - do 15 listopada lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego)

13 12 Policki Informator Podatkowy UWAGA: Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy. Osoby fizyczne, które są już podatnikami podatku od nieruchomości i w przypadku których nie doszło do żadnych zmian, nie są zobowiązane do corocznego składania informacji. Wysokość podatku ustala się wówczas w oparciu o dane, które są już w posiadaniu organu podatkowego. Jeżeli jednak nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości otrzymują co roku decyzję organu podatkowego ustalającą wysokość podatku w danym roku, natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej opłacają podatek zgodnie ze składaną co roku deklaracją, w której dany podmiot sam oblicza i deklaruje wysokość należnego podatku. Stosowne formularze można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Policach formularze deklaracji na podatek od nieruchomości w pokoju 35 (II piętro), formularze informacji w sprawie podatku od nieruchomości w pokoju 46 lub 47 (II piętro). Formularze można również pobrać na stronie internetowej Gminy Police pod adresem: informacja w sprawie podatku od nieruchomości - deklaracja na podatek od nieruchomości - Wpłaty z tytułu podatku należy dokonywać na rachunek: Bank PKO BP S.A. I/O Szczecin, nr Jakie są obowiązujące w 2009 roku w Gminie Police stawki podatku od nieruchomości? Stawki podatku od nieruchomości w Gminie Police obowiązują niższe od stawek maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic

14 13 stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (MP. Nr 59, poz. 531). Stawki maksymalne wzrosły o 2,9 % w stosunku do stawek maksymalnych obowiązujących w 2008r. Rada Miejska w Policach uchwaliła od 2009 roku stawki podatku od nieruchomości zwiększonych o około 3 % (prognozowana inflacja 2,9 %) w stosunku do obowiązujących stawek w 2008r. za wyjątkiem: gruntów pozostałych z 0,10 zł na 0,12 zł, budowle - 2 % wartości budowli. Dla nieruchomości w Polickim Parku Przemysłowym utrzymano preferencyjne stawki na poziomie 40% stawki podstawowej, a dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie nieruchomości stanowią mienie Gminy - na poziomie 50% stawki podstawowej. Obniżono (o połowę - z 2 do 1% wartości) podatek od wartości budowli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach za sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, studnie głębinowe i stacje uzdatniania wody, co w efekcie wpłynie na mniejszy wzrost ceny jednostkowej wody i odprowadzania ścieków istotne znaczenie dla budżetu mieszkańca Gminy. W Tabeli 3 zaprezentowane zostały poszczególne stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące w 2009 roku w Gminie Police. Tabela 3: stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące w 2008 roku w Gminie Police. 1) 2) 3) 4) A) OD GRUNTÓW RODZAJ PODATKU związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze Polickiego Parku Przemysłowego (patrz UWAGA 2 i 4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie nieruchomości stanowią mienie komunalne Gminy (patrz UWAGA 4) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych STAWKA PODATKU 0,62 zł od 1m 2 powierzchni 0,62 zł od 1m 2 powierzchni (stawka podstawowa) 0,25 zł od 1m 2 powierzchni (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis) 0,62 zł od 1m 2 powierzchni (stawka podstawowa) 0,31 zł od 1m 2 powierzchni (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis) 3,28 zł od 1 ha powierzchni

15 14 5) Policki Informator Podatkowy pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,12 zł od 1m 2 powierzchni 6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) pozostałych, jeżeli jedynym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta (patrz UWAGA 1) B) OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 0,06 zł od 1m 2 powierzchni mieszkalnych 0,36 zł od 1m 2 mieszkalnych, jeżeli jedynym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze Polickiego Parku Przemysłowego (patrz UWAGA 2 i 4 ) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie nieruchomości stanowią mienie komunalne Gminy (patrz UWAGA 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta (patrz UWAGA 1) C) OD BUDOWLI związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze Polickiego Parku Przemysłowego (patrz UWAGA 2 i 4) powierzchni użytkowej 0,18 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 17,49 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 17,49 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej (stawka podstawowa) 7,00 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis) 17,49 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej (stawka podstawowa) 8,75 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis) 8,15 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 3,67 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 5,52 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 2,76 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 2 % wartości budowli (stawka podstawowa) 0,80 % wartości budowli (stawka podatkowa stanowiąca

16 15 2) 3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiących mienie komunalne Gminy (patrz UWAGA 4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, stanowiących mienie komunalne Gminy pomoc de minimis) 2 % wartości budowli (stawka podstawowa) 1 % wartości budowli (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis) 1% wartości budowli 4) budowle - pozostałe (patrz UWAGA 3) 2% wartości budowli UWAGA 1: Stawki podatkowe, o których mowa w pkt A.6. i pkt B.9., będą miały zastosowanie w przypadku, gdy nieruchomości lub ich części nie będą związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym z łozono oświadczenie o źródle utrzymania podatnika i jego małżonka. UWAGA 2: Postanowienia pkt A.2., pkt B.4., pkt C.1. nie dotyczą gruntów, budynków i budowli, które znajdować się będą na obszarach objętych po dniu r. statusem Polickiego Parku Przemysłowego i na których w dniu objęcia tym statusem prowadzona była działalność produkcyjno - usługowa. W takich przypadkach zastosowanie będą miały stawki, o których mowa w pkt A.1., pkt B.3., pkt C.4. UWAGA 3: Wartość, o której mowa w pkt C.4., określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych UWAGA 4: Różnicowanie stawek podatkowych stanowi program pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z r). Jakie nieruchomości podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości? Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Policach nr XVIIII/127/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku od podatku od nieruchomości zwalnia się: 1. budynki lub ich części, budowle lub ich części, grunty lub ich części, stanowiące mienie komunalne gminy Police, nie będące w posiadaniu innych podmiotów, ani nie wykorzystywane bezumownie;

17 16 Policki Informator Podatkowy 2. budynki lub ich części, budowle lub ich części, grunty lub ich części, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące mienie komunalne gminy Police i wykorzystywane przez: a. jednostki budżetowe gminy, b. gminne instytucje kultury, c. zakład budżetowy gminy, udzielający świadczeń zdrowotnych i pomocy rodzicom w zapewnieniu opieki dzieciom do 3 lat (żłobek); 3. grunty stanowiące własność Skarbu Państwa przekazane gminie Police na podstawie zawartej umowy, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 4. budynki gospodarcze, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące własność osób fizycznych, które przekazały gospodarstwo rolne na Skarb Państwa w zamian za otrzymaną emeryturę. Ustawowe zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały zawarte w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorstw Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis odnosi się do przedsiębiorców inwestujących oraz tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Police. Jej celem jest ożywienie rozwoju gospodarczego na terenie Gminy Police oraz przyciągnięciu nowych inwestorów, skutkujące m.in. zmniejszeniem bezrobocia na terenie gminy. W Tabeli 4 przedstawione zostały informacje dotyczące możliwości i warunków uzyskania przez przedsiębiorców działających na terenie Gminy Police zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Tabela 4: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. PODMIOT PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA PODATKOWEGO OD KIEDY / W JAKIM OKRESIE PRZYSŁUGUJE ZWOLNIENIE Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą budynki i budowle, nowo wybudowane przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą w roku podatkowym, w którym dokonany został od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie WARUNKI UZYSKANIA ZWOLNIENIA I INNE UWAGI a) zatrudnienie, co najmniej połowy pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymanie

18 17 Przedsiębiorca realizujący nową inwestycję Przedsiębiorca tworzący nowe miejsca pracy wpis do właściwego rejestru 100% wymiaru podatku - w pierwszym roku podatkowym 50% wymiaru podatku - w drugim roku podatkowym budynki i budowle, nowo wybudowane przez przedsiębiorcę już istniejącego 100% wymiaru podatku - w pierwszym roku podatkowym 50% wymiaru podatku - w drugim roku podatkowym 1) budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy budynku lub budowli od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub budowli 1) Zwolnienie przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Burmistrz Polic tego zatrudnienia przez okres korzystania ze zwolnienia, b) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją przez okres korzystania ze zwolnienia Uwaga: zwolnienie nie dotyczy podmiotów powstałych w wyniku przekształcenia, podziału, połączenia, zmiany nazwy przedsiębiorcy lub w inny sposób a) zachowanie miejsc pracy utworzonych w związku z nową inwestycją przez okres korzystania ze zwolnienia, b) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją przez okres korzystania ze zwolnienia, c) nowo wybudowane budynki i budowle muszą stanowić własność przedsiębiorcy i być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej i powodować utworzenie nowych miejsc pracy uwzględniani są tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę 1) a) zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu

19 18 Policki Informator Podatkowy już istniejącego, zatrudniającego do 30 pracowników włącznie zwolnienie obejmuję całość zobowiązania podatkowego 2) budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy już istniejącego, zatrudniającego powyżej 30 pracowników 2 % podatku od nieruchomości za każdy 1 % przyrostu zatrudnienia stwierdził spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały. Okres zwolnienia różni się w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy w następujący sposób: co najmniej 2 miejsca 12 m-cy, co najmniej 5 miejsc 24 m-ce, co najmniej 10 miejsc 36 m-cy, co najmniej 20 miejsc 48 m-cy, co najmniej 30 miejsc 60 m-cy 2) Zwolnienie przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Burmistrz Polic stwierdził spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały. pracy, b) zachowanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres korzystania ze zwolnienia Uwaga: zwiększenie stanu zatrudnienia liczy się od stanu istniejącego na koniec roku poprzedzającego złożenie wniosku o przystąpienie do programu pomocowego W danym roku podatkowym - maksymalnie do wysokości wymiaru podatkowego UWAGA: Zwolnienia wymienione w Tabeli 4 mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wartość pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w różnych formach i z innych źródeł w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie przekracza równowartości 200 tys. euro brutto.

20 19 Zwolnienie może uzyskać podatnik, który nie posiada żadnych zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. W celu ubiegania się o przyznanie pomocy publicznej na podstawie uchwały należy złożyć wniosek o przystąpienie do programu pomocowego. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji do wniosku oraz sprawozdawczości i kontroli znajdują się w uchwale Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis (uchwała dostępna na stronie internetowej Gminy Police pod adresem ). Podstawowe regulacje prawne dotyczące podatku od nieruchomości Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Uchwała Nr XVIII/127/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Uchwała Nr XVI/114/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis Uchwała Nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mini mis Uchwała Nr XXXII/247/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku (M.P. 2008, Nr 59, poz. 531)

21 20 Policki Informator Podatkowy PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Z jakiego tytułu płacimy podatek od środków transportowych? Podatek od środków transportowych należy odprowadzić od: 1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej12 ton; 2. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 3. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; 4. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; 5. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 6. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 7. autobusów. Kto jest zobowiązany płacić podatek od środków transportowych? Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami środków transportowych. W rozumieniu ustawy właścicielami są również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. UWAGA: Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

22 21 W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Jaki jest organ właściwy w sprawach podatku od środków transportowych? Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Kiedy powstaje i kiedy wygasa obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych? Tabela 5 ZDARZENIE TERMINY POWSTANIA I WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO DOTYCZĄCEGO PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Powstanie obowiązku podatkowego Wygaśnięcie obowiązku podatkowego TERMIN a) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. UWAGA: Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

23 22 Policki Informator Podatkowy Jakie są obowiązki informacyjne podatnika podatku od środków transportowych i jakie są terminy ich dopełnienia? Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani: 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy (formularz DT-1), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 2. odpowiednio skorygować deklaracje (formularz DT-1) w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania, lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Należy również przedłożyć stosowny dokument potwierdzający okoliczność powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego (potwierdzony przez Wydział Komunikacji Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Policach). Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz załącznik do deklaracji (DT- 1/A) można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Policach w pokoju 35, 46, 47 (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej Gminy Police pod adresem: Deklaracje oraz ich korekty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach w pokoju 3c w Kancelarii (parter) lub 39. Informacje na temat podatku i prawidłowości składania deklaracji można uzyskać (II piętro) w pokoju 35 osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w pokoju 46 osoby fizyczne z terenu gminy (sołectw), w pokoju 47 osoby fizyczne z terenu miasta. W jakim terminie należy opłacić podatek od środków transportowych? Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych bez wezwania na rachunek budżetu Gminy Police. W przypadku współwłasności środka transportowego podatek należy wpłacać na rachunek organu podatkowego odpowiedniego dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W Tabeli 6 przedstawione zostały zasady oraz terminy płatności podatku.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny IN-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Znajomość przepisów ma szczególne znaczenie przy wszelkich zobowiązaniach podatkowych, ubieganiu się środki pomocowe lub kredyty preferencyjne, a także w formułowaniu

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo