DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY"

Transkrypt

1 ( pieczęć nagłówkowa podatnika) 1.dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL podatnika ( niepotrzebne skreślić) 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/118/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U z 2006r, Nr 136, poz. 969 z p.zm./ Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Termin składania : Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MEJSCE SKŁADANA DEKLARACJ 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego. BURMSTRZ BRZESKA ul. Głowackiego Brzesko B. OBOWĄZEK ZŁOŻENA DEKLRACJ Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty- art. 81 Ordynacji podatkowej 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 1. deklaracja roczna 2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego ( od m-ca...) 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego ( od m-ca..) 4. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / niepotrzebne skreślić/ * dotyczy składającego deklaracje nie będącego osobą fizyczną ** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną C. DANE DENTYFKACYJNE 6. Rodzaj składającego deklarację / właściwe zaznaczyć/ 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna 4.spółka nie mająca osobowości prawnej 7. Rodzaj własności, posiadania / właściwe zaznaczyć/ 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz (np.najemca, dzierżawca) 8. współposiadacz (np. najemca, dzierżawca) 8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 3. korekta deklaracji rocznej 9. Nazwa skrócona * 10. dentyfikator REGON* 11. Klasa rodzaju działalności ( PKD) 12. Numer rachunku bankowego Podatnika C. ADRES SEDZBY * / ADRES ZAMESZKANA ** 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. ulica 18. Nr domu / lokalu 19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta C. ADRES DO KORESPONDENCJ ( wypełnić w przypadku innego adresu niż adres siedziby) 22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 25. Gmina 26. ulica 27. Nr domu / lokalu 28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta DR (7) 1 / 5

2 D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMOTU OPODATKOWANA ( łącznie ze zwolnionymi) Klasy użytków rolnych wynikające z ewidencji gruntów i budynków Grunty orne ogółem użytków rolnych w danej klasie Powierzchnia w hektarach fizycznych ( z dokładnością do 1 m 2 ) użytków rolnych nie podlegających przeliczeniu na ha przeliczeniowe (w tym użytki rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego) użytków rolnych podlegających przeliczeniu na hektary przeliczeniowe przelicznik 1,80 1,65 Liczba hektarów przeliczeniowych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) Stawka podatku rolnego z 1 ha (fizycznego lub przeliczeniowego ) w zł, gr kwota podatku rolnego w zł, gr a ,25 b a ,75 b , Sady ,80 1, a ,25 b a ,75 b , DR (7) 2 / 5

3 Łąki i pastwiska ,60 1, , Użytki rolne zabudowane - grunty orne ,70 0,20 1,80 1, a ,25 b a b Użytki rolne zabudowane - łąki i pastwiska ,75 0,30 1,60 1, , , , Grunty pod stawami zarybionymi: łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem inne gatunki ryb , Grunty pod stawami nie zarybionymi Rowy RAZEM PODATEK ROLNY ( bez zwolnień) 281. DR (7) 3 / 5

4 E. ZWOLNENA OD PODATKU ROLNEGO E.1. Zwolnienia od podatku rolnego na podstawie art. 12 ust.1 pkt ustawy o podatku rolnym. Powierzchnia Przedmiot zwolnienia Użytki klasy,, z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych w hektarach fizycznych lub przeliczeniowych Kwota zwolnienia / ulgi w zł Grunty położone w pasie drogi granicznej Grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją Grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha, w przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia zaznaczyć właściwy kwadrat Grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków w przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia zaznaczyć właściwy kwadrat Grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia w przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia zaznaczyć właściwy kwadrat Grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej ulga 75% ulga 50% 295. ulga 75% ulga 50% 300. ulga 75% ulga 50% Użytki ekologiczne Grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę Grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach Grunty wpisane do rejestru zabytków Grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, o których mowa w art.12 ust.1pkt.12 lit.a-d ustawy o podatku rolnym E.2. Zwolnienia od podatku rolnego na podstawie art. 12 ust.2 ustawy o podatku rolnym uczelnia publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową, prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych inne 323.( podać podstawę prawną zwolnienia) E.3. ZWOLNENA OD PODATKU ROLNEGO - na podstawie art. 13 e ustawy o podatku rolnym 326. (podać przedmiot zwolnienia) RAZEM ZWOLNENA OD PODATKU ROLNEGO F. ULG W PODATKU ROLNYM 1. inwestycyjna inne 331. ( podać podstawę prawną ulgi) 332. RAZEM ULG 333. DR (7) 4 / 5

5 G. OBLCZENE PODATKU ROLNEGO DO ZAPŁATY Podatek rolny po odliczeniu zwolnień i ulg (od kwoty z poz.281 należy odjąć kwotę z poz.329 i 333) Podatek rolny do zapłaty ( należy zaokrąglić do pełnych złotych ) Raty podatku ( należy zaokrąglić do pełnych złotych ) H. OŚWADCZENE PODPS PODATNKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNKA Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością mię 338. Nazwisko 339. Data wypełnienia deklaracji ( dzień-miesiąc-rok) 340. Podpis ( pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika H. DANE OSOBY ODPOWEDZALNEJ ZA PRAWDŁOWE OBLCZENE PODATKU 341. mię 342. Nazwisko 343. Nr telefonu. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO W wyniku kontroli wstępnej przypada: do przypisu zł do odpisu zł data podpis sprawdzającego Adnotacja księgowości Nr konta podatnika:... Nr dowodu księgowego:... Objaśnienia: Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, zgodnie z art. 6a ust.8 ustawy o podatku rolnym są obowiązane: 1. składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 2. odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art.6a ust.4 ustawy o podatku rolnym, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian, 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetowy właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca,15 maja, 15 września i 15 listopada. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym. Organem podatkowym w sprawach podatku rolnego od gruntów położonych na terenie Gminy Brzesko jest Burmistrz Brzeska z siedzibą w Brzesku ul. Głowackiego 51 Nr konta Urzędu Miejskiego w Brzesku: KBS O/Szczurowa Nr POUCZENE: W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 229, poz z p.zm). Uwaga! Niniejszy druk deklaracji podatkowej jest obowiązującym na terenie Gminy Brzesko. Deklarację uznaje się za złożoną wyłącznie w przypadku wypełnienia jej wraz z załącznikiem ZR. DR (7) 4 / 5 5 / 5

6 ZR numer działki ZAŁĄCZNK DO DEKLARACJ NA PODATEK ROLNY Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania miejsce położenia (miejscowość, ulica ) numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów powierzchnia w ha fiz. data i podpis podatnika / pełnomocnika ZR (3) 1 / 1

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny IN-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA Wydanie drugie Mogilany, lipiec 2008 Szanowni Paostwo, oddaję do Paostwa rąk kolejne, drugie już wydanie Poradnika Interesanta. Poradnik ten został opracowany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Liczba załączników 1) - - - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami Podstawa 1. Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 7 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, pola ciemne wypełnia Urząd, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 1. Numer PESEL/REGON 2. Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- ---

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- --- POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI PESEL Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/167/13 NIP Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem.

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Załącznik do Uchwały Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 grudnia 2012 Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/471/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/320/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20.08.2014 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1. PESEL/REGON / / / / / / / / / / / / Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo