do reprezentowania Stoworzyszeniq Contra Piracy - Weltweiter Verband fiir geistiges

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do reprezentowania Stoworzyszeniq Contra Piracy - Weltweiter Verband fiir geistiges"

Transkrypt

1 ii {,.i i;li Poznafi, dnia OL4r. " PETNOMOCNICTWO W imieniu Stoworzyszenia Contrq Piracy - Weltweiter Verband fiir geistiges Eigentum z siedzibq w Baarerstrosse 70, 6304 Zug, Switzerlond wpisdnego do Rejestru Handlowego kantonu Zug pod numerem che-71s udzielam pelnomocnictwo Magdalenie Zieliriskiej w ramach stalej umowy - zlecenie z dnia roku do reprezentowania Stoworzyszeniq Contra Piracy - Weltweiter Verband fiir geistiges Eigentum z siedzibq w Boorerstrasse 10, 6304 Zug, Switzerland wpisanej do Rejestru Handlowego kantonu Zug pod numerem CHE-l w postqpowaniach przedsqdowych, sqdowych, przedegzekucyjnych i egzekucyjnych prowadzonych w sprawach o naruszenie praw autorskich lub majqcych na celu ich ochronq. Pefnomocnictwo uprawnia do reprezentowania przed sqdami powszechnymi, sqdami administracyjnymi, Prokuraturq i innymi organami Scigania, organami egzekucyjnymi, oraz organami administracji publicznej.

2 KANCELARIA NOTARIALNA Sp6lka cywilna Wojciech Sajda & Dorota Musiatkiewicz Notariusz Notatiusz P oznart, d. p iekary Tel, , rel./fax: g55-73_l g Numer Repertorium P o swiadczam zgo dno s6 niniej sze go o dpisu z okazanym dokumentem Pobrano:--- a/ wynagrodzenie notariusza z $ 13 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnja2g czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (DzJJ.Nr l4g, poz.t564)--6,00 zt b/ podatek od towar6w i uslug vat od kwoty wyzei wymienionego wynag rodzenianotariusza, na podstawie art' 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towar6w i uslus (Dz.U * 54,poz. 535), stawka 23 % ::::::: :_ razem ::! 7,39 zl slowni e : siedem zloty ch tr zy dziesci o si em gro szy. Poznah, dnia 20, (dwudziestego marca dwa tysi4ce pigtnastego) roku.

3 Petnomocn ictwo mp[s udziela niniejszym MARIUSZ tukomski, MONOLITH FTLMS SP. Z O.O. (,,Uprawniony,,) (,,Contra Piracy"l, 096lnoSwiatowemu Stowarzyszeniu Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen, Switzerland, na rzecz wfasno6ci intelektualnej, z.siedzibq pod adresem pelnomocnictwa do dochodzenia roszczefi w imieniu Uprawnionego w zwiqzku z prawami wymienionymi w Zalqczniku t., w szczeg6lno5ci wystqpienia o zabezpieczenie roszczefi w drodze nakazu oraz 2qdania odszkodowania. Contra Piracy bqdzie dochodzi6 roszcze6, je6li przepisy prawa zezwalajq na to, zgodnie z zasadami petnomocnictwa procesowego, zar6wno w postepowaniu sqdowym jak pozasqdowym, a tak2e zgodnie ze statutem Contra Piracy. W zwiqzku z powyiszym, Uprawniony niniejszym udziela Contra Piracy pefnomocnictwa w nastqpujqcym zakresie: prowadzenia wszelkich spor6w i postqpowania w trybie pozasqdowym, unikajqc proces6w sqdowych poprzez zawiera nie ugody; prowadzenia spraw sqdowych, w tym prawa ' r ' do wystqpowania z pow6dztwem wzajemnym oraz wycofywa n ia roszczefi wzajemnych; skladania i wycofywania Srodk6w zaskarzenia (apelacji, kasacji odwolania) oraz odstqpowania skorzystania ze Srodka zaskar2enra; dorqczania i odbioru przesylek; odbioru naleznosci pieniq2nych, przedmiot6w wartosciowych przedmiotu postqpowania, kwot przypadajqcych do zwrotu przez nadto prawa dostqpu do odnosnych akt lub dokumentacji; od prawa do oraz dokument6w, w szczeg6lnosci stronq przeciwnq, sqd lub inne organa, a skladania iwycofywania 6rodk6w zaskar2enia (apelacji, kasacjiodwolania) oraz odstqpowania od prawa do skorzystania ze Srodka zaskarzenia; zawierania stosunk6w umownych oraz rozwiqzywania ich, a takze skfadania i przyjmowanie jednostronnych o6wiadczed zobowiqzujqcych (np, wypowiedzenia); ustanawiania substytucji pefnomocnictwa w pelnym lub czq6ciowym zakresie; skladania wfa6ciwym organom rzqdowym lub instytucjom wniosk6w o rejestracje praw autorskich lub znak6w handlowych/towarowych w zakresie koniecznym celem umo2liwienia Contra piracy egzekwowania praw Czlonka w okreslonych krajach. Cztonek zobowiqzuje siq dostarczyd Contra Piracy wszelkich informacji oraz przekazai oplaty pobierane od skladanych dokument6w i inne optaty, niezbqdne w celu umo2liwienia Contra Piracy skutecznego przeprowadzenia czynno6ci rejestracyjnych/zgloszeniowych. Czlonek przyjmuje do wiadomo6ci,2e wszelkie 2qdane informacje nalezy dorqczai terminowo, a zwloka lub op6lnienie rejestracji bqdi zgloszenia mo2e skutkowai bra mo2liwo6ci wykonania praw Czlonka w niekt6rych krajach. Miejsce, data: WARSZAWA, ,4 of iusz i,li k(ti1'tj t PREZES 76:lr.\ I r / MO!'lOLlTl-l FlLI"IS 5p. e o"o" O1-830, Warszawa Al. Zjednoczenia , , fax: '79 NIP: d2-24s

4 Repertorium A nr I4Ol2l2OI5 KANCELARIA NOTARIALNA Piotr Garus, Pawel Godorowski S. C. we Wroclawiu plac Powstafic6w SQskich nt L7Al2L7. PoSwiadczam zgodnosi tego odpisu z okazanyrn mi dokumentem. Pobrano wynagrodzenre z $ 13 ust. 2 taksy notarialnej w kwocie 6,00 zl oraz podatek VAT wg stawki 23% l4cznr w (1 1,38 zl 7.38 zl dwunastego lutego dwa tysi4ce pigtnastego roku Piotr

5 Zatqcznik 1 Wfadeialel prax:,i autensbcieh {pnodr.lbct- i vuykaz zamdwied} MPHffi WfaScicielpraw autorskich MONOLITH FILMS sp. z.o.o. nazwa produktu THE EXPENDABLES 3 iezyk terytorium Nr rejestru USA/ numer rejestru w innych krajach data zwolnienia/ data.dystrybucji w danvm kraiu POLSK POLSKA NIE DOTYCZY L4.O8.20L4 Miejsce, data: WARSZAWA, F40NOLlTi-l FILMS SP' z o'e" O1-830' Warszawa Al, Ziednoczenia 35 rel '77, bst'to-ua, fax: 851-1o-79

6 Repertorium A nr I4Ol4l2075 KANCELARIA NOTARIALNA Piotr Garus, Pawel Godorowski plac Powstafc6w St4skich m L7Al2L7. PoSwiadczam zgodnosc tego odpisu z okazanylrr Pobrano wynagrodzenie z $ 13 ust. 2 taksy notarialnej oraz podatek VAT wg stawki 23% l4cznte pobrano: S. C. we Wroclawiu mi dokumentem. w kwocie 6,00 zl I,38 zl 7,38 zn dwunastego lutego dwa tysi4ce pigtnastego roku

7 Zalqcznik 1,T'.fj 'V I ll 1]l!'i'] r.\i :Y Wla5ciciel praw autorskich (produkt- iwykaz zam6wie6) r,l ;l,il {r} (;,rii:v-fl {"}i"-! if'! r\l Wla5ciciel praw: Monolith Films Sp. z o.o. Miejsce, data: Wars Name/title: P rezes Zarzqdu Lukomski ES ZARZADTJ MONOLITH FILMS Sp. z o.o" 0l-830, Warszawa Al. Zjednoczenia 36 tel, , B5l-lO-78, fax: tllp: IB

8 KANCELARIA NOTARIALNA Spdlka cywilna Wojciech Sajda & Dorota Musialkiewicz Notariusz Notariusz 6l-823 Poznah, ul. Piekary 6/25 Tel , tel./fax: Numer Repertorium A 9J5Ab lzol5 Po Swiadczam zgodno Si niniej szego odpisu z okazanym dokumentem Pobrano:--- a/ wynagrodzenie notariusza z $ 13 rczpotzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, po2.7564) b/ podatek od towar6w i uslug VAT od kwoty wyzej wymienionego wy nagt o dzenia notariusza, na podstawie art, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towar6w i uslus (Dz.U nr 54,poz. 535) stawka 23 % slowni e : s iedem zloty ch trzy dzie Sci o s i em gro s zy. Poznan, dnia (szestastego lutego dwa tysi4ce pigtnastego) roku ,38 zl =::::::::=:::: tazem N io Nt z\z+,lnit7, l -i

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE. 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR. Pieczątka kancelarii Data wpływu i godzina

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE. 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR. Pieczątka kancelarii Data wpływu i godzina Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999. USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999. USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999 USTAWA z dnia 7 października 1999 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, Nr 84, poz. 455. o języku polskim Parlament Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo