REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze zawodów związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze zawodów związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze zawodów związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną 1. Postanowienia ogólne 1.1. Realizatorem projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze zawodów związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną RPMP /16 jest TEB Edukacja sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze zawodów związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną RPMP /16 realizowany jest w ramach Priorytetu 10 Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie Kształcenie zawodowe uczniów ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Projekt trwa od r. do r. i realizowany jest na terenie województwa małopolskiego Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z obszaru Metropolii Krakowskiej oraz nauczycieli kształcenia zawodowego lub praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych (dalej: CKZ) oraz w pozostałych ww. szkołach i placówkach na obszarze Metropolii Krakowskiej. Szczegółowe kryteria rekrutacyjne zostały określone w niniejszym Regulaminie Rekrutację Kandydatów prowadzi Realizator Projektu przez Biuro Projektu w Krakowie Przystępując do Projektu w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Projektu (dalej: UP) wyraża zgodę na jego postanowienia. Udział w Projekcie i udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Projekcie Projekt ma na celu wzrost i/lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych u 1205 uczniów placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z obszaru Metropolii Krakowskiej poprzez udział we wsparciu oferowanym w ramach nowopowstałego Centrum Kompetencji Zawodowych w branży medycznospołecznej Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 2. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 2.1. Realizator TEB Edukacja sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu Projekt projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze zawodów związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną RPMP /16 realizowany jest w ramach Priorytetu 10 Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie Kształcenie zawodowe uczniów ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

2 2.3. Zajęcia cykl zajęć organizowanych przez Realizatora w ramach Projektu zgodnie z podstawą programową i harmonogramem, w ustalonych odrębnie grupach szkoleniowych i miejscach szkoleń Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie Uczestnik kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został przez Realizatora zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 3. Zasady rekrutacji do Projektu 3.1. Projekt przeznaczony jest dla 1205 uczniów (995K, 210M) szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z obszaru Metropolii Krakowskiej oraz nauczycieli kształcenia zawodowego lub praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w ramach CKZ oraz w pozostałych ww. szkołach i placówkach na obszarze Metropolii Krakowskiej Kandydaci muszą spełniać wymogi zawarte w pkt. 3.1 określające grupy docelowe oraz warunki określone poniżej Kandydaci chcący podjąć naukę w Szkole Policealnej lub w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (dalej: KKZ) muszą spełniać dodatkowe warunki rekrutacyjne: osoby powyżej 18 roku życia, wykształcenie minimum średnie (dotyczy tylko Kandydatów na KKZ Opiekunka środowiskowa i Asystent osoby niepełnosprawnej) Kandydaci, którzy chcą podjąć kształcenie w ramach dodatkowych kursów i szkoleń muszą spełniać dodatkowe warunki rekrutacyjne: a. osoby kształcące się w zawodach o profilu medyczno-społecznym: Asystentka stomatologiczna, Higienistka stomatologiczna, Opiekun medyczny, Protetyk słuchu, Technik dentystyczny, Technik elektroradiolog, Technik farmaceutyczny, Technik sterylizacji medycznej, Terapeuta zajęciowy, Opiekun osoby starszej, Technik masażysta, Technik ortopeda, Dietetyk, Ortoptystka, Ratownik medyczny, Technik elektroniki i informatyki medycznej, Asystent osoby niepełnosprawnej, Opiekun w DSP, Opiekunka środowisk (dotyczy tylko osób kształcących się poza CKZ, wymagany Załącznik nr 3 Zaświadczenie o nauce), b. osoby kształcące się w zawodach o profilu medyczno-społecznych: Asystentka stomatologiczna, Higienistka stomatologiczna, Opiekun medyczny, Protetyk słuchu, Technik dentystyczny, Technik elektroradiolog, Technik farmaceutyczny, Technik sterylizacji medycznej, Terapeuta zajęciowy, Opiekun osoby starszej (dotyczy tylko osób kształcących się w ramach CKZ) Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne: osoby z niepełnosprawnościami: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) Oprócz kryteriów z punktu 3.1 Kandydat dodatkowo musi: kompletnie wypełnić i czytelnie podpisać Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), kompletnie wypełnić i czytelnie podpisać Analizę potrzeb osób z niepełnosprawnościami w przypadku osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 2), dostarczyć ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych, dostarczyć Zaświadczenie o nauce na obszarze Metropolii Krakowskiej (Załącznik nr 3), dostarczyć Zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 4), dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych,

3 podpisać Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 5), podpisać Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 6), podpisać umowę uczestnictwa w projekcie w obecności pracownika Biura Projektu (Załącznik nr 7 lub 8) Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby Uczestników. W oparciu o kryteria rekrutacyjne oraz przyznane punkty premiujące Realizator stworzy listy rankingowe oraz listy rezerwowe dla każdej z form kształcenia osobno. Gdy taka sama liczba punktów decyduje kolejność zgłoszeń W przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów oraz w celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych powodujących rezygnację Uczestników, przewiduje się utworzenie list rezerwowych (ok. 5 osób) W przypadku rezygnacji ze szkolenia Uczestnika w terminie nie później niż przed upływem 20% prowadzonych zajęć, na jego miejsce zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej Proces rekrutacji prowadzony będzie do momentu zamknięcia listy Uczestników. W ramach Projektu planowanie jest stworzenie następującej liczby grup szkoleniowych: 1. Kształcenie w Szkole Policealnej na nowo otwartych kierunkach w ramach CKZ: a. Technik ortopeda (1 grupa x 20 osób), b. Ortoptystka (1 grupa x 20 osób), c. Technik elektroniki i informatyki medycznej (1 grupa x 20 osób), d. Opiekun w domu pomocy społecznej (1 grupa x 20 osób). 2. Kształcenie w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodach: a. Opiekun Medyczny (6 grup x 15 osób), b. Asystent osoby niepełnosprawnej (2 grupy x 15 osób), c. Opiekunka środowiskowa (2 grupy x 15 osób). 3. Dodatkowe szkolenia branżowe dla uczniów szkół wchodzących w skład CKZ w zawodach branży medyczno-społecznej z obszarów: a. Szkolenie komputerowe PI M2 dla branży medycznej zakończone egzaminem ECC (34 grupy x 15 osób), b. Szkolenie Autodesk Inventor z wykorzystaniem technologii CAD/CAM i obsługą drukarki 3D w technice dentystycznej zakończone egzaminem (2 grupy x 15 osób) w wymiarze 60 h (egzamin ACU). 4. Szkolenia branżowe dla uczniów szkół spoza CKZ kształcących się w zawodach w branży medycznospołecznej z zakresu: a. Język niemiecki branżowy zakończony egzaminem TELC (4 grupy x 15 osób), b. Kurs komputerowy PI M2 dla branży medycznej zakończony egzaminem ECCC (4 grupy x 15 osób), c. Kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy zakończony państwowym egzaminem (4 grupy x 15 osób), d. Kurs Opiekun w żłobku zakończony państwowym egzaminem (4 grupy x 15 osób), e. Opiekun dzienny zakończony państwowym egzaminem (2 grupy x 15 osób). 5. Szkolenia interdyscyplinarne dla uczniów CKZ kształcących się w zawodach spoza branży medycznospołecznej: a. Obróbka obrazu zakończony egzaminem Adobe Certified Associate (2 grupy x 15 osób),

4 b. Szkolenie komputerowe Word + Excel zakończone egzaminem Microsoft Office Specialist (11 grup x 15 osób), c. Język obcy branżowy (8 grup x 15 osób). 6. Staże zawodowe u pracodawców w wymiarze 150 h wraz ze stypendium stażowym w wysokości 1500 zł brutto. 7. Indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 3h na 1 osobę dla 1000 UP Kwalifikacja Kandydatów odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje: zgodność danych podanych przez Kandydata z założeniami Projektu (kryterium grup docelowych), poprawne wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi w Regulaminie dokumentami Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą rozpatrywane, a złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi Każdy zakwalifikowany Kandydat zostanie powiadomiony o wynikach rekrutacji drogą pisemną, mailową lub telefonicznie. 4. Założenia i warunki uczestnictwa w Projekcie 4.1. Projekt przewiduje wzrost i/lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych u 1205 uczniów placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z obszaru Metropolii Krakowskiej poprzez udział we wsparciu oferowanym w ramach nowopowstałego Centrum Kompetencji Zawodowych w branży medycznospołecznej Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się na terenie województwa małopolskiego, Metropolii Krakowskiej Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem określonym przed rozpoczęciem szkolenia Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć Kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie rekrutacji Kandydat przed przystąpieniem do Projektu ma obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie Udział w prowadzonych zajęciach w ramach Projektu jest obowiązkowy. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności własnoręcznym podpisem na Liście obecności. Przystępując do Projektu, Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia, tj. w procesie kształcenia zgodnie z podstawą programową wybranego kierunku, w praktykach zawodowych, (jeśli podstawa programowa zakłada praktyki) oraz w egzaminie zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu zaświadczającego o jego ukończeniu jest odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie praktyk zawodowych (jeśli podstawa programowa zakłada praktyki) Ponadto po pozytywnym zakończeniu etapu kształcenia, Uczestnik ma obowiązek przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym obszarze Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Uczestnika do celów marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane w trakcie trwania Zajęć. Uczestnik jest uprawniony do złożenia

5 4.12. pisemnego oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku. O tym fakcie zobowiązany jest poinformować Realizatora przed zawarciem Umowy o uczestnictwo w projekcie Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania szkolenia ankiet oceniających szkoleniowca, Realizatora oraz zakres merytoryczny zajęć, a także poddać się procesowi ewaluacji w trakcie i po zakończeniu szkolenia Każdy Uczestnik ma prawo do: a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, b) zgłaszania uwag dotyczących kształcenia oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio trenerowi lub Realizatorowi, c) otrzymania wyprawki na praktyki zawodowe (jeśli wymaga tego specyfika zawodu), d) oceny organizacji i przebiegu kształcenia oraz wykładowców, e) otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie W przypadku osób niepełnosprawnych będących Uczestnikami Projektu, Realizator zapewni wdrożenie racjonalnych usprawnień adekwatnych do zdiagnozowanych schorzeń, mających na celu umożliwienie realizacji kształcenia W ramach Projektu realizowane będzie wsparcie według poniższego zestawienia: 1. Kształcenie w ramach Technikum dla młodzieży we współpracy z pracodawcami dla osób z niepełnosprawnościami niewidomych lub słabowidzących na kierunku Technik masażysta: ilość osób: 10, długość kształcenia: 1188 h w klasie I, 1260 h w klasie II, praktyki zawodowe: 160 h w klasie III. 2. Kształcenie w ramach Szkoły Policealnej we współpracy z pracodawcami na 4 nowych kierunkach dla 80 UP: a. Technik ortopeda ilość osób: 20, długość kształcenia: 1790 h, praktyki zawodowe: 320 h; b. Ortoptystka ilość osób: 20, długość kształcenia: 1654 h, praktyki zawodowe: 280 h; c. Technik elektroniki i informatyki medycznej ilość osób: 20, długość kształcenia: 1792 h, praktyki zawodowe: 160 h; d. Opiekun w domu pomocy społecznej ilość osób: 20, długość kształcenia (tryb zaoczny): 700 h, praktyki zawodowe: 320 h. Kształcenie na każdym z ww. kierunków kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym.

6 3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe z 3 kwalifikacji z obszaru medyczno-społecznego: a. Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej kwalifikacja wyodrębniona dla zawodu Opiekun medyczny: ilość osób: 90, długość kształcenia: łącznie 486 h, w tym 150 h kształcenia ogólnozawodowego, praktyki zawodowe: 160 h. b. Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych kwalifikacja wyodrębniona dla zawodu Opiekunka środowiskowa: ilość osób: 30, długość kształcenia: łącznie 398 h, w tym 150 h kształcenia ogólnozawodowego, praktyki zawodowe: 320 h. c. Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej kwalifikacja wyodrębniona dla zawodu Asystent osoby niepełnosprawnej: Ilość osób: 30, długość kształcenia: łącznie 398 h, w tym 150 h kształcenia ogólnozawodowego, praktyki zawodowe: 320 h. Część kształcenia efekty wspólne dla wszystkich Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w liczbie 150 h odbędzie się w formie kształcenia na odległość (e-learning). Uczestnicy będą mogli realizować ww. zajęcia w domu lub w siedzibie Realizatora. Wszystkie kursy kończą się zewnętrznym egzaminem zawodowym przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin otrzymają świadectwo nabycia kwalifikacji. 4. Doradztwo i poradnictwo zawodowe dla Uczniów i Słuchaczy ze szkół będących w CKZ, kształcących się w zawodach medyczno-społecznych: ilość osób: co najmniej 1000, czas trwania: średnia ilość godzin dla 1 UP wyniesie 3 h (3 x 60 min.). 5. Staże zawodowe u pracodawców dla Uczniów i Słuchaczy ze szkół będących w CKZ, kształcących się w zawodach medyczno-społecznych: ilość osób: 250, czas trwania: 150 h/1 UP (tygodniowy wymiar stażu nie będzie przekraczał 40 h pracy, dla osób z niepełnosprawnościami 35 h pracy). Na czas odbywania stażu zostanie zawarta umowa trójstronna pomiędzy Wnioskodawcą, przedsiębiorcą i UP. 6. Szkolenia dla Uczniów i Słuchaczy kształcących się w szkołach CKZ z grupy zawodów medycznospołecznych, w ramach których zaplanowano: a. Kurs komputerowy w systemie branżowym PI (Professional Informatics) standard ECCC Służba Zdrowia PI M2 (poziom A lub B): ilość osób: 510 (34 grupy x 15 osób), czas trwania: 40 h/grupę. Kurs kończy się egzaminem ECCC w systemie branżowym PI (Professional Informatics) standard ECCC Służba Zdrowia PI M2 (poziom A lub B) potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji (zgodnie ze standardem ECCC). b. Autodesk Inventor CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej:

7 ilość osób: 30 (2 grupy x 15 osób), czas trwania: 60 h/grupę. Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje (certyfikat Autodesk Certified User). 7. Szkolenia dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji z obszaru medyczno-społecznego spoza CKZ (zob. punkt 3.5.a), w ramach których zaplanowano: a. Zajęcia z j. niemieckiego branżowego medycznego: ilość osób: 60 (4 grupy x 15 osób), czas trwania: 60 h/grupę. Kurs kończy się zewnętrznym egzaminem TELC. b. Kurs komputerowy w systemie branżowym PI (Professional Informatics) standard ECCC Służba Zdrowia PI M2 (poziom A lub B): ilość osób: 60 (4 grupy x 15 osób), czas trwania: 40 h/grupę. Kurs kończy się egzaminem ECCC w systemie branżowym PI (Professional Informatics) standard ECCC Służba Zdrowia PI M2 potwierdzającym uzyskane kwalifikacje (zgodnie ze standardem ECCC). c. Kwalifikowana pierwsza pomoc: ilość osób: 60 (4 grupy x 15 osób), czas trwania: 66 h/grupę. Kurs kończy się egzaminem złożonym z dwóch etapów teoretycznego (30 pytań wybranych spośród opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych) o raz praktycznego (2 losowo wybrane zadania egzaminacyjne sprawdzające praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacja). d. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym: ilość osób: 60 (4 grupy x 15 osób), czas trwania: 280 h/grupę (w tym co najmniej 80 h zajęć praktycznych), praktyki zawodowe: 80 h. Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. e. Dzienny opiekun: ilość osób: 30 (2 grupy x 15 osób), czas trwania: 130 h/grupę, praktyki zawodowe: 30 h. Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. 8. Szkolenia interdyscyplinarne dla Uczniów i Słuchaczy CKZ kształcących się w zawodach innych niż z obszaru medyczno-społecznego: a. Zajęcia specjalistyczne z obróbki obrazu: ilość osób: 30 (2 grupy x 15 osób), czas trwania: 60 h/grupę. Zajęcia kończą się zewnętrznym egzaminem Adobe Certified Associate. b. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zaawansowanej obsługi pakietu MS Office: ilość osób: 165 (11 grup x 15 osób), czas trwania: 48 h/grupę.

8 Zajęcia kończą się zewnętrznym egzaminem Microsoft Office Specialist i Expert (2 egzaminy/osobę dla programu Word i Excel). 9. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka obcego branżowego dla Uczniów i Słuchaczy ze szkół będących w CKZ, kształcących się w zawodach medyczno-społecznych: ilość osób: 120 (8 grup x 15 osób po 2 grupy w każdym semestrze), czas trwania: 48 h/grupę. W ramach ww. wsparcia zostaną zrealizowane zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. 10. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w obszarze medyczno-społecznym, tj. realizacja kursów zawodowych dla nauczycieli: a. Autodesk Inventor CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej: ilość osób: 5, czas trwania: 42 h. Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje (certyfikat Autodesk Certified User). 11. Nauczanie przez poznawanie: a. Organizacja warsztatów branżowych dla nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu 4 edycje. b. Wizyty studyjne u pracodawców z branży medyczno-społecznej dla Uczniów i Słuchaczy ze szkół będących w CKZ, kształcących się w zawodach medyczno-społecznych: ilość osób: 45 (3 grupy x 15 osób), czas trwania: 8 dni wizyt dla każdej z grup. c. Opracowanie i uruchomienie Wirtualnej Przychodni, w której Uczniowie/Słuchacze będą mogli praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną. Z przychodni będzie mógł skorzystać każdy, kto zgłosi się do CKZ i otrzyma uprawnienia użytkownika. 12. Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: projekt techniczny uwzględniający poszerzenie szybu windy, uzyskanie pozwolenia na budowę, montaż kabiny przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników, którzy rażąco naruszają porządek organizacyjny przyjęty niniejszym Regulaminem W przypadku skreślenia z listy, Realizator może obciążyć Uczestnika całością kosztów jego uczestnictwa w Projekcie za okres do momentu skreślenia z listy lub złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie Każdy Uczestnik Projektu podlega procesowi monitoringu mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. W szczególności każdy Uczestnik ma obowiązek podać informacje dotyczące sytuacji do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. 5. Warunki rezygnacji 5.1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem kształcenia, informując o tym Realizatora nie później niż na trzy dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

9 5.2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie kształcenia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga pisemnego usprawiedliwienia W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Realizator może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie trwania Projektu, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić materiały szkoleniowe i inne pomoce dydaktyczne Realizatorowi Projektu. W przypadku zwrotu zniszczonych, nienadających się do dalszego wykorzystania materiałów lub nie zwrócenia ich Realizatorowi, Uczestnik jest zobowiązany pokryć ich koszt zakupu lub przygotowania W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 6. Postanowienia końcowe 6.1. Realizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Realizatora. Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowień Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie. Osobom biorącym udział w Projekcie przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo ich poprawiania Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Projektu ( i obowiązuje przez okres realizacji Projektu W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 2 Analiza potrzeb osób z niepełnosprawnościami Załącznik nr 3 Zaświadczenie o nauce Załącznik nr 4 Zaświadczenie o zatrudnieniu Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu Załącznik nr 6 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 7 Umowa uczestnictwa w projekcie (technikum, szkoła policealna, KKZ) Załącznik nr 8 Umowa uczestnictwa w projekcie (doradztwo, szkolenia, staże, zajęcia wyrównawcze z języka obcego branżowego, nauczanie przez poznawanie)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź konkurencyjny- zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź konkurencyjny- zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź konkurencyjny- zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe I. Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Bądź konkurencyjny- zdobądź kwalifikacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza jest TEB Edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zaprojektuj swoje kwalifikacje naucz się realizować projekty multimedialne RPWP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zaprojektuj swoje kwalifikacje naucz się realizować projekty multimedialne RPWP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zaprojektuj swoje kwalifikacje naucz się realizować projekty multimedialne RPWP.08.03.02-30-0123/16 I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem Zaprojektuj swoje kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Podniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje, które dają pracę kursy i kształcenie w formach szkolnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje, które dają pracę kursy i kształcenie w formach szkolnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje, które dają pracę kursy i kształcenie w formach szkolnych I. Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Kwalifikacje, które dają pracę kursy i kształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Jeleniej Górze

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Jeleniej Górze REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Jeleniej Górze I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Opiekun Medyczny zatroszcz się o nowy zawód RPWP /16

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Opiekun Medyczny zatroszcz się o nowy zawód RPWP /16 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Opiekun Medyczny zatroszcz się o nowy zawód RPWP.08.03.02-30-0122/16 I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Opiekun Medyczny zatroszcz się o nowy zawód RPWP.08.03.02-30-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje, które dają pracę w województwie łódzkim RPLD /16

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje, które dają pracę w województwie łódzkim RPLD /16 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje, które dają pracę w województwie łódzkim RPLD.11.03.01-10-0052/16 I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Kwalifikacje, które dają pracę w województwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunkach Technik informatyk i Technik weterynarii w Technikum TEB we Wrocławiu I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie kształcenia zawodowego kluczem do sukcesu na rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie kształcenia zawodowego kluczem do sukcesu na rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie kształcenia zawodowego kluczem do sukcesu na rynku pracy I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Wzmocnienie kształcenia zawodowego kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki I. Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki jest TEB Edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Akademia Wolontariatu jest Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zmiana na lepsze w Wielkopolsce

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zmiana na lepsze w Wielkopolsce , www.ipp.net.pl REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zmiana na lepsze w Wielkopolsce I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Zmiana na lepsze w Wielkopolsce jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Legnicy i Lubinie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Legnicy i Lubinie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Legnicy i Lubinie I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

Zawód zdobyty-zawodowiec odkryty. I. Postanowienia ogólne.

Zawód zdobyty-zawodowiec odkryty. I. Postanowienia ogólne. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Zawód zdobyty-zawodowiec odkryty. I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Zawód zdobyty-zawodowiec odkryty. jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunku Technik informatyk oraz Technik analityk w Technikach TEB Edukacja w województwie wielkopolskim RPWP.08.03.01-30-0012/16

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Komercjalizacja wiedzy naukowej przedsiębiorczość akademicka w Radomiu nr POKL

REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Komercjalizacja wiedzy naukowej przedsiębiorczość akademicka w Radomiu nr POKL REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Komercjalizacja wiedzy naukowej przedsiębiorczość akademicka w Radomiu nr POKL.08.02.01-14-014/10 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces na zachodniopomorskim rynku pracy nr RPZP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces na zachodniopomorskim rynku pracy nr RPZP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces na zachodniopomorskim rynku pracy nr RPZP.08.06.00-32-K060/17 I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ICT i języki obce kompetencje przyszłości

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ICT i języki obce kompetencje przyszłości REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ICT i języki obce kompetencje przyszłości I. Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu ICT i języki obce kompetencje przyszłości jest TEB Edukacja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

"POKONAĆ BARIERY" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

POKONAĆ BARIERY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Regulamin uczestnictwa w Projekcie "POKONAĆ BARIERY" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin uczestnictwa w Projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie plus staż dla uczniów i słuchaczy AP Edukacja Centrum Kształcenia na Dolnym Śląsku

Szkolenie plus staż dla uczniów i słuchaczy AP Edukacja Centrum Kształcenia na Dolnym Śląsku REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3 kwietnia 2017 Szkolenie plus staż dla uczniów i słuchaczy AP Edukacja Centrum Kształcenia na Dolnym Śląsku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Realizator: Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

I Informacja o projekcie i postanowienia ogólne

I Informacja o projekcie i postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poznać niepełnosprawność- wyrównać szansę realizowanego w ramach działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego Zespół ds. Rozwoju Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu, Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Rynek 1, 33-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Realizator: Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,English in work. Szkolenia z języka angielskiego szansą podniesienia atrakcyjności na rynku pracy mieszkańców m. st. Warszawy pracowników administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner:, ul. Józefa Marka 9, 340-600 Limanowa Za realizację projektu odpowiedzialne jest:, ul. Reymonta 3, 34-651 Limanowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacji kształcenie zawodowego w Małopolskiego na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Znajdę pracę po szkole zawodowej, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU ELEKTRONIK PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU ELEKTRONIK PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU ELEKTRONIK PRZYSZŁOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Elektronik przyszłości, który współfinansowany jest przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Zawodowe perspektywy program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Zawodowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW Zespołu Szkół nr 6 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju w projekcie PO TECHNIKUM W PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Postanowienia ogólne 1. Projekt PO TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie WIATR W ŻAGLE program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia w budowie

Wyobraźnia w budowie Załącznik nr 3 do Formularza aplikacyjnego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyobraźnia w budowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Wyobraźnia w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu

Regulamin rekrutacji do projektu Regulamin rekrutacji do projektu Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Benefcjent: Powiat Wadowicki Realizator: Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach (od 1.09.2017r. Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA RYNKU PRACY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA RYNKU PRACY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA RYNKU PRACY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Nowa Szansa z Certyfikatem"

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Nowa Szansa z Certyfikatem Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Nowa Szansa z Certyfikatem" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regulamin projektu Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

u c z e s t n i c t w a w P r o j e k c i e

u c z e s t n i c t w a w P r o j e k c i e R e g u l a m i n u c z e s t n i c t w a w P r o j e k c i e i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach Partner:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V. - Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4. - Kompetencje zawodowe i rozwój kadr medycznych Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt nr WND-POKL.09.02.00-26-009/10 pt. "Inwestuj w siebie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 1 Postanowienia ogólne. 1. Projekt Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie. współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie. współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny Regulamin uczestnictwa w projekcie Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w Projekcie Z robotem na Ty. 2. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2 Zakres wsparcia oferowany w ramach projektu

REGULAMIN. 2 Zakres wsparcia oferowany w ramach projektu Rzemieślnicze e-kw@lifikacje (WND-POKL.09.06.01-24-019/12) nr umowy UDA-POKL.09.06.01-24-019/2-00 REGULAMIN Uczestnictwa w projekcie: Rzemieślnicze e-kw@lifikacje realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ 1 1 Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 1. Projekt "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

LOKATA W DZIECIĘCE UMYSŁY

LOKATA W DZIECIĘCE UMYSŁY REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU REALIZOWANEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ MILESZKI W ŁODZI LOKATA W DZIECIĘCE UMYSŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie Lokata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-91/14 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 04.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-91/14 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 04.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-91/14 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 04.12.2014 r. Regulamin rekrutacji uczestników na kursy specjalistyczne w ramach Komponentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo