Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia powyżej EURO którego wynikiem będzie zawarcie Umowy Ramowej PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z..stron. (Przewodniczący komisji przetargowej) (Sekretarz komisji przetargowej). (Członek komisji przetargowej). (Członek komisji przetargowej). (Członek komisji przetargowej). (Członek komisji przetargowej) ZATWIERDZAM w dniu... (podpis Kierownika Zamawiającego)

2 I. ZAMAWIAJĄCY: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO AL. Jerozolimskie Warszawa NIP: REGON Tel: Faks: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie informatyki, przez personel Wykonawcy, zwany personelem informatycznym w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania, zwanych dalej Usługami. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części, wg wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji dla zdefiniowanych profili konsultantów. 3. Usługi świadczone będą przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie w ramach zdefiniowanych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia profili na podstawie Umów Wykonawczych, zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowań szczegółowych prowadzonych w trakcie trwania zawartej Umowy Ramowej. 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie5 Wykonawcami dla każdej z części na podstawie art. 100 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 5. Listę rankingową Wykonawców, których oferty odpowiadać będą wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w liczbie nie większej niż 5 Zamawiający sporządzi według liczby uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert po wyborze nie więcej niż 5pierwszych Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. 6. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy ramowej złoży zamówienia w ramach umów wykonawczych na łączną liczbę nie przekraczającą: osobogodzin dla Części I zamówienia, osobogodzin dla Części II zamówienia. 7. Kod i nazwa CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 8. Przedmiot zamówienia opisują następujące Załączniki do SIWZ: Zał. nr 1 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Ramowej wraz z załącznikami Zał. nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 8 i 8a do SIWZ Formularz cenowy Zał. Nr 10 i 10 a do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy Wykonawczej 2

3 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Umowa Ramowa będzie obowiązywała przez okres nie dłuższy niż 48 miesięcy (czterdzieści osiem miesięcy). Wszystkie terminy związane z realizacją umowy zawiera załącznik nr 1do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy Ramowej. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na następujące części: Część I zamówienia Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego w obszarze usług rozwoju oprogramowania Część II zamówienia - Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego w obszarze usług utrzymaniowych 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał z należytą starannością: 3

4 co najmniej 2 odrębne zamówienia, z których każde polegało na świadczeniu usług informatycznych (rozliczanych w godzinach lub produktach) i miało wartość co najmniej ,00 zł brutto Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone) ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku dla zamówień zakończonych. Zamawiający wyjaśnia, że dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przez usługi informatyczne, o których mowa powyżej, rozumie usługi obejmujące swoim zakresem czynności określone w kolumnie Opis zadań dla następujących kluczowych profili kompetencyjnych: Analityk systemowy, Architekt Rozwiązania, Projektant-programista.NET, Analityk Testów, Administrator Baz Danych, Administrator sieci WAN, Administrator sieci LAN, Specjalista ds. instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, Administrator telefonii stacjonarnej i VOIP. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli usługa informatyczna obejmowała swoim zakresem co najmniej 5 (pięć) z wymienionych powyżej profili kompetencyjnych, przy czym jedna osoba nie mogła a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych nie może wykonywać zadań więcej niż w 3 (trzech) profilach jednocześnie. W przypadku gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. diw zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: osobami spełniającymi wymagania określone poniżej (nie dotyczy kolumny Wagi ), przy czym osoba pełniąca funkcję określoną w profilu musi spełniać wszystkie wymagania określone w kolumnie Opis kompetencji, oraz na jeden profil musi przypadać co najmniej tyle osób ile zostało podanych w kolumnie Ilość osób, przy czym jedna osoba nie może pełnić jednocześnie funkcji określonych w więcej niż w 4 profilach. Dla Części I zamówienia: 1. Analityk Biznesowy Gromadzi i analizuje wymagania użytkowników dotyczące tworzenia lub rozwoju systemów informatycznych w celu stworzenia jednolitego Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w dyscyplinie analiz biznesowych Umiejętność pozyskiwania, 3 7 4

5 2. Analityk Systemowy dokumentu wymagań biznesowych Uczestniczy w procesie zarządzania wymaganiami Uczestniczy w tworzeniu dokumentów wizji systemów oraz przygotowuje prezentacje opracowanych koncepcji w celu ich prezentacji dla kierownictwa Przeprowadza ocenę i przygotowuje opinię dla otrzymanych propozycji realizacji zmian w systemach informacyjnych i organizacyjnych Przeprowadza analizy wpływu proponowanych rozwiązań na zmiany w aktualnym modelu operacyjnym po stronie biznesu zmiany procesowe, organizacyjne i technologiczne Analizuje i konsultuje i akceptuje dostarczane przez Architekta Rozwiązania propozycje projektów technicznych rozwiązań Przeprowadza analizę oraz wnioskuje o uzupełnienie i korekty w dokumentacji wymagań biznesowych Uzupełnia wymagania biznesowe o wymagania systemowe oraz tworzy dokumentację wymagań systemowych Opracowuje dokumentację wizji lub szczegółowych propozycji rozwiązań systemowych dla zgłoszonych wymagań biznesowych Przygotowuje prezentacje rozwiązań systemowych dla kierownictwa Określa ramy do projektowania dla Architektów Rozwiązań Uczestniczy w procesie zarządzania wymaganiami Przeprowadza ocenę i przygotowuje opinię dotyczącą wpływu realizowanych zmian na funkcjonowanie systemu gromadzenia, analizy i dokumentowania wymagań na systemy informatyczne Znajomość narzędzi i technik i metod modelowania procesów biznesowych: UML, BPM, CASE. Znajomość zagadnień związanych z architekturą korporacyjną, w stopniu pozwalającym na interpretację i ocenę propozycji Wiedza w zakresie zarządzania wymaganiami oraz metod projektowania i opisu architektury rozwiązań informatycznych Praktyczna wiedza dotycząca zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji bazodanowych Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie B2 Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą doświadczenia w obszarze analiz systemowych Znajomość zagadnień związanych z architekturą korporacyjną oraz umiejętność jej modelowania Wiedza w zakresie analizy, zarządzania wymaganiami oraz metod projektowania i opisu architektury systemów informatycznych Znajomość metod analizy z wykorzystaniem UML lub CASE Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych umożliwiającym przeprowadzanie analiz Znajomość języka angielskiego w tym 3 7 5

6 3. Menadżer wytwarzania informatycznego jako całości Identyfikuje współzależności zachodzące pomiędzy trwającymi lub planowanymi projektami zmian w systemach informatycznych oraz komunikuje i koordynuje działania z tym związane Projektuje logiczne modele na poziomie systemów (hardware i software) w celu zapewnienia interoperacyjności i możliwości ich integracji Zarządza procesem operacyjnym związanym z realizacją konkretnych działań w projektach obszaru rozwoju i wrażania systemów informatycznych: planuje, organizuje, koordynuje i kontroluje działania pracowników i kierowników projektów Opracowuje, wdraża i egzekwuje wykonywanie wewnętrznych instrukcji i regulaminów związanych z procesem wytwarzania Gromadzi dane, monitoruje i koryguje poprawność wykonywania czynności i użytkowania narzędzi w procesie wytwórczym Analizuje, projektuje, planuje i wdraża usprawnienia podprocesów, technik, metod, narzędzi oraz standardów technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w procesie wytwórczym Podejmuje działania zmierzające do utrzymania ciągłości działania obszaru wytwarzania Identyfikuje, raportuje oraz przygotowuje metody mitygowania ryzyka operacyjnych związanych z eksploatacją procesu wytwórczego, personelem, stosowaną techniką i technologią Poznaje i analizuje potencjał nowych metod, technik, terminologii branżowej na poziomie B2 Min. 36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Szeroka wiedza z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych Zdolności organizacyjne powiązane z efektywnym i sprawnym wykorzystywaniem informacji w środowisku biznesowym Umiejętność planowania i wprowadzania zmian oraz rozwiązywania niespodziewanych problemów za pomocą posiadanych zasobów Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej Umiejętność pracy w zespole Umiejętność analitycznego myślenia Komunikatywność, kreatywność Umiejętność pracy pod presją czasu Umiejętność kierowania zespołem Zna główne platformy programowe dla systemów biznesowych, technologii i rozwiązań branżowych, ważnych w dziedzinie bankowości Potrafi stosować techniki planowania, budżetowania i 2 2 6

7 4. Architekt Rozwiązania technologii, architektur i platform oraz ich wpływ na rozwój systemów informatycznych oraz organizacji i eksploatacji procesu wytwórczego Interpretuje, analizuje, uzgadnia i zgłasza uwagi do wymagań biznesowych oraz wymagań systemowych Przeprowadza analizę technicznej i architektonicznej wykonalności wymagań Definiuje i dokumentuje wszystkie kluczowe elementy architektury projektowanego rozwiązania (aplikacji, systemu, modułu, funkcjonalności, komponentu), uwzględniając przyjęte pryncypia i zasady architektoniczne, wymagania biznesowe i systemowe Uzgadnia z Audytorem Architektury zgodność projektowanego rozwiązania z Architekturą Korporacyjną IT Opracowuje i przedstawia prezentacje proponowanej architektury kierownictwu Utrzymuje wszelkie detaliczne kontroli. Szczególnie jest w stanie ustalić wydatki celowe, inicjatywy związane z kontrolą redukcji kosztów oraz planów i sposobów zarządzania wydatkami dla misji rozwoju SI Posiada wiedzę na temat analizy SI oraz technik inżynierii programowej. Zna narzędzia i techniki związane z analizą procesów biznesowych Posiada podstawową wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie branżowe w obszarze bankowości i finansów Posiada świadomość głównych zalet technologii oraz komponentów architektonicznych SI, tak jak SOA (Service Oriented Architecture), Web Service, itp. Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie B2 Umiejętność interpretacji dokumentacji oraz analizy wymagań systemowych i biznesowych Umiejętność opisywania architektury aplikacji przy pomocy znanych technik i narzędzi modelowania (obiektowe, strukturalne) Znajomość notacji UML, BPM, CASE Wiedza na temat Architektury systemów, aplikacji, wiedza praktyczna z dziedziny Architektury Korporacyjnej Projektowanie i dokumentowanie architektury warstwy infrastruktury teleinformatycznej Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji 3 5 7

8 5. Projektant Oprogramowania artefakty architektoniczne i projektowe w trakcie realizacji projektu i po zakończeniu projektu Bierze udział w przeglądach architektonicznych Opracowuje, uzasadnia i wnioskuje o akceptację do wdrożenia propozycje zmian i usprawnień architektonicznych w Architekturze Korporacyjnej IT Interpretuje i analizuje dokumentację wymagań oraz architektury rozwiązania w tym uzupełnia lub zgłasza uzupełnienia i zmiany do specyfikacji pod kontem możliwości ich projektowania Definiuje, weryfikuje i opisuje szczegółowe dynamiczne i statyczne komponenty architektury fizycznej i logicznej oprogramowania oraz baz danych Określa specyfikację i bezpośrednio bierze udział w efektywnym tworzeniu i/lub modyfikacji kompleksowych systemów aplikacyjnych, wykorzystując przy tym odpowiednie standardy i narzędzia Weryfikuje i ocenia zgodność pomiędzy końcową wersją oprogramowania, a wymaganiami, zarówno w zakresie jakości projektu jak i dostosowania ich do uzgodnionych uprzednio specyfikacji funkcjonalnych Posiada wiedzę o dostępnych standardach, metodach, narzędziach, które są odpowiednie dla konkretnego środowiska pracy Dopilnowuje spraw technicznych związanych z implementacją oprogramowania oraz innych faz cyklu rozwoju oprogramowania: określania potrzeb użytkownika, Min.24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Umiejętność projektowania systemów informatycznych oraz efektywnego tworzenia i opieki nad złożonymi modułami systemów będących częścią kompleksowych systemów informatyczny Znajomość relacyjnych baz danych, technologii j2ee lub.net. Znajomość UML Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej Umiejętność pracy w zespole Umiejętność analitycznego myślenia Komunikatywność, kreatywność Umiejętność pracy pod presją czasu Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji 2 5 8

9 6. Projektant interfejsu użytkownika 7. Projektantprogramista technologii.net analizy, specyfikacji, projektu, konstrukcji, testów, implementacji, utrzymania oprogramowania. Zapewnia tworzenie adekwatnej dokumentacji oprogramowania oraz jej utrzymywanie Tworzy raporty zawierające propozycje ulepszeń oraz rozwiązań występujących problemów Wspiera zespół ds. analizy systemowej przy zbieraniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dotyczących interfejsu użytkownika Projektuje interfejs użytkownika Współpracuje z Głównym użytkownikiem w zakresie prac nad interfejsem użytkownika Nadzoruje implementację w zakresie interfejsu użytkownika Tworzy komponenty oprogramowania Wykonuje testy jednostkowe komponentów oprogramowania Analizuje zgłaszane problemy w celu identyfikacji zmian w systemie oraz przygotowania odpowiedzi na przekazane zapytania Umiejętność projektowania interfejsów użytkownika aplikacji, w tym intranetowych, internetowych oraz aplikacji mobilnych (Android, ios) Znajomość technologii informatycznych, w tym: programy graficzne (PhotoShop/Paint Shop Pro/Gimp/Paint.NET), Adobe Flash, HTML 4/5, CSS3, Microsoft Blend Interfejsu użytkownika Narzędzi CASE Znajomość zagadnień z obszaru HCI, UX, usability Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych Znajomość następujących technologii/narzędzi:.net , SharePoint 2010, TFS2012, Jenkins, WWF, HTML, Javascript, AJAX, CSS, NHibernate, NUnit, MSTest, Test Manager, CodedUI, Baza danych Oracle w tym języki SQL, PL/SQL; MS SQL 2008 R2 w tym język T-SQL; Reporting Services Znajomość środowisk programistycznych: Visual Studio 2010/2012, Analiza systemowa Projektowanie systemów IT Programowanie w wielowarstwowych architekturach

10 8. Projektantprogramista Java 9. Specjalista ds. hurtowni danych Tworzy komponentów oprogramowania Wykonuje testy jednostkowe komponentów oprogramowania Analizuje zgłaszane problemy w celu identyfikacji zmian w systemie oraz przygotowania odpowiedzi na przekazane zapytania Projektuje i programuje moduły hurtowni danych tworzonych przez wydział w celu realizacji systemów informatycznych Tworzy oprogramowania umożliwiające udostępnianie danych oraz wykonywanie raportów z danych hurtowni gromadzonych przez systemy w celu wypełnienia zobowiązań właściciela danych związanych z udostępnianiem danych Projektuje fizyczne struktury bazy hurtowni danych z uwzględnieniem zapewnienia ich interoperacyjności lub możliwości integracji z innymi systemami w celu realizacji systemów informatycznych Projektuje oraz programuje proces ETL - tworzy oprogramowanie do pobierania, transformacji danych z systemów informatycznych, przetwarza i programuje proces Znajomość ALM (Application Lifecycle Management) i SDL (Security Development Lifecycle) w zakresie wybranej grupy technologicznej Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych Projektowanie systemów IT Programowanie w wielowarstwowych architekturach Znajomość następujących technologii/narzędzi: Java SE 6, JEE 5.0, J2EE 1.4, Struts, JSP, HTML, Javascript, AJAX, CSS, EJB, JPA, XML, XSLT, XSL-FO, JSF, Spring, Hibernate, JCA/JCE, Tomahawk, Facelets; JUnit, Oracle, PL/SQL, UML 2.0 Znajomość środowisk programistycznych: JDeveloper oraz Eclipse, Min.24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Znajomość zagadnień z zakresu projektowania programowania hurtowni danych oraz umiejętność w tworzeniu oprogramowania dla baz hurtowni danych Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji bazodanowych Doświadczenie w programowaniu w PL/SQL, PL/SQL, JAVA, T-SQL Znajomość bazy danych Oracle, MS SQL Znajomość narzędzi do raportowania Oracle Discoverer, Reporting Services, Analysis Services, Crystal Reports Znajomość języka

11 10. Menadżer Testów ładowania danych do struktur docelowych w bazie hurtowni danych w celu przygotowania informacji niezbędnych dla realizacji sprawozdawczości w Banku Utrzymuje dokumentację techniczną związaną z wykonywanymi pracami w celu realizacji systemów informatycznych Analizuje zgłaszane problemy w celu diagnozowania i usuwania błędów w realizowanych aplikacjach Planuje testy wewnętrzne oraz w porozumieniu z kierownikami testów w projektach planuje wykonywanie testów akceptacyjnych Organizuje oraz nadzoruje realizację zaplanowanych testów Kontroluje postępy prac przy testowaniu oraz podejmuje działania zmierzające do poprawnego, zgodnego z założeniami i przyjętymi regułami procesowymi i projektowymi wykonywania i dokumentowania testów Zapewnia, w porozumieniu z kierownikami projektów oraz z DI wymagane zasoby techniczne do testów Nadzoruje, kieruje lub koordynuje pracę osób odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji planu testów, przypadków testowych, scenariuszy testowych, danych testowych oraz protokołów z testów Gromadzi dane, analizuje oraz opracowuje opinie i oceny dotyczące jakości dostarczanych do testowania artefaktów informatycznych Zatwierdza Protokoły z Testów Opracowuje, uzasadnia i wnioskuje o akceptację do angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji Min.24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami w tym zespołami interdyscyplinarnymi Znajomość narzędzi, technik i metodyk testowania, zarządzania testami oraz zespołem testowym Znajomość procesu wytwarzania oprogramowania Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji Podstawowa wiedza dotycząca zarządzania jakością oprogramowania

12 wdrożenia propozycje zmian i usprawnień technicznych i organizacyjnych w dyscyplinie testowania systemów oprogramowania Dba o adekwatną do potrzeb i ekonomicznie racjonalną ilość kompetentnych zasobów ludzkich a także wsparcia technicznego i technologicznego koniecznych do realizacji potrzeb testowania systemów oprogramowania (potencjał) Opracowuje i wnioskuje o wdrożenie produktów zarządczych realizujących funkcje zarządzania jakością: adekwatną do potrzeb kontrolę jakości, nadzór jakości, zapewnienie (zabezpieczenie) jakości 11. Analityk Testów Interpretuje i analizuje dokumentację wymagań oraz dokumentacji architektury i projektu technicznego systemu oprogramowania Opracowuje plany, harmonogramy, estymaty, scenariusze oraz przypadki testowe Przygotowuje lub zleca przygotowanie danych testowych Opracowuje wymagania na oprogramowanie testów automatycznych Utrzymuje i zarządza dokumentacją artefaktów testowania Opracowuje protokoły testów akceptacyjnych Nadzoruje lub wykonuje testy jednostkowe i scenariuszowe oraz raportuje statusy 12. Tester IT Przeprowadza testy jednostkowe oraz scenariusze testowe zgodnie z dokumentacje wymagań oraz scenariuszami i przypadkami testowymi Weryfikuje i wnioskuje o zmiany Min.18 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Znajomość metod, technik i narzędzi do analizy wymagań oraz projektowania i dokumentowania scenariuszy, przypadków testowych i danych testowych Znajomość procesu wytwarzania oprogramowania Skrupulatność, dokładność, sumienność, umiejętność analitycznego myślenia Komunikatywność i zdolność do pracy w zróżnicowanych i płynnych zespołach Posiada podstawową wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie branżowe w obszarze bankowości i finansów Min.18 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Znajomość metod, technik i narzędzi wspomagających

13 w otrzymanych dokumentach do testowania Analizuje wyniki przeprowadzonych testów a następnie raportuje statusy wykonanych testów, w miarę konieczności uzupełnia je o uwagi, komentarze i wskazówki dla programistów, architektów i kierowników Planuje i uruchamia testy automatyczne Analizuje wyniki testów oraz raportuje ich wykonanie automatycznych 13. Wdrożeniowiec Wykonuje analizę przedwdrożeniową Definiuje i realizuje proces migracji części lub całości systemu informatycznego w obszarze: danych, komponentów bazodanowych, komponentów systemów informatycznych Definiuje procesy przekazania produktu dla Zamawiającego Instaluje i konfiguruje systemy informatyczne Opracowuje dokumentację administrowania i wdrożenia systemu informatycznego dla migracji systemów informatycznych zawierającą: o Instrukcję instalacji i konfiguracji, Instrukcje czynności administratorskich, o Instrukcje utrzymania systemu informatycznego, o Opis mechanizmów bezpieczeństwa przetwarzania danych 14. Architekt IT ds. Tworzy i utrzymuje architekturę Danych danych Tworzy modele danych Identyfikuje grupy danych przetwarzanych w banku, ich źródła oraz jednostki, procesy, testowanie aplikacji Znajomość procesu wytwarzania oprogramowania Umiejętność czytania dokumentacji analityczno projektowej Predyspozycje do testowania oprogramowania: skrupulatność, dokładność, sumienność, cierpliwość, dociekliwość, umiejętność planowania czasu własnego Zdolność do analitycznego i eksploratywnego myślenia i dociekliwości Dobra komunikatywność i zdolność do pracy w zróżnicowanych i płynnych zespołach Min.36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Przekrojowa wiedza z zakresu technologii informatycznej, w tym: Business Intelligence, rozwiązań integracyjnych, rejestracji i ewidencji publicznej, systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danymi, serwerów aplikacji i serwerów Web, sieci teleinformatycznej oraz wirtualizacji Wiedza z wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych takich jak: migracja danych i oprogramowania oraz zarządzania zmianami w oprogramowaniu Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Znajomość technik i narzędzi modelowania danych

14 15. Architekt IT ds. Aplikacji i Infrastruktury produkty bankowe i systemy, w których realizowane jest ich przetwarzanie Opracowuje szczegółową dokumentację istotnych grup danych, zawierającą modele tych danych opisujące m. in. zależności pomiędzy poszczególnymi elementami tych grup oraz przepływy pomiędzy systemami informatycznymi Określa zasady zarządzania jakością danych Projektuje i implementuje ogólne elementy bazy danych zgodnie z przyjętą koncepcją (relacyjna baza danych, obiektowa baza danych) i wybraną technologią, w szczególności definiowanie: o tabel o indeksów o widoków o ograniczeń o wyzwalaczy o procedur bazodanowych o a także innych elementów specyficznych dla danej bazy danych Opracowuje koncepcje rozwiązań dla projektów IT Tworzy modele architektoniczne przy współpracy z przedstawicielami biznesu, kierownikami projektów IT, analitykami, architektami rozwiązań, architektami domen, architektami aplikacji i architektami infrastruktury Opracowuje analizy wykonalności dla inicjatyw IT Nadzoruje realizację architektur rozwiązań Przygotowuje ocenę merytoryczną produktów projektowych dostarczonych przez dostawców zewnętrznych i wewnętrznych IT Współpracuje przy tworzeniu i Znajomość narzędzia Enterprise Architect firmy Sparx Znajomość języka ArchiMate Min. 36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Kilkuletnie doświadczenie w obszarze architektury infrastruktury IT Znajomości zagadnień związanych z architekturą zorientowaną na usługi (SOA) i technologii integracyjnych Znajomość serwerowej architektury sprzętowej, bibliotek taśmowych fizycznych oraz wirtualnych, macierzy dyskowych; Znajomość technologii takich jak: systemy operacyjne AIX, Linux, Windows, sieci SAN, serwerów aplikacyjnych i

15 utrzymywaniu standardów, polityk procedur i instrukcji IT Współpracuje przy definicji i realizacji produktów w założonym zakresie, budżecie i harmonogramie Współpracuje z dostawcami IT w zakresie realizacji koncepcji rozwiązania 16. Szkoleniowiec IT Określa potrzeby szkoleniowe użytkowników Opracowuje materiały szkoleniowe na postawie opracowanej dokumentacji Prowadzi szkolenia na bazie opracowanych materiałów szkoleniowych Tworzy moduły e- learningowych w aplikacjach 17. Specjalista ds. Konfiguracji Utrzymuje (gromadzi, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia) repozytorium konfiguracji artefaktów procesu wytwarzania, wdrażania i eksploatacji oprogramowania W porozumieniu z Kierownikiem Projektu prowadzi bibliotekę produktów zarządczych realizowanych projektów Definiuje i egzekwuje wymagania dotyczące trybu, formy i postaci opracowanych artefaktów bazodanowych Oracle Znajomości wzorców projektowych i architektonicznych Znajomości narzędzia Enterprise Architect firmy Sparx Min. 12 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Skuteczność w komunikacji, przekazywaniu wiedzy z zakresu Informatyki, szkoleniu użytkowników, motywowaniu ich do korzystania w jak najszerszym stopniu z dostępnych systemów informatycznych Szeroka wiedza z zakresu informatyki Doskonałe zdolności prezentacji swoich umiejętności, biegłość w technikach szkoleniowych, włączając projektowanie i przygotowywanie skutecznych materiałów dla kursantów Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Znajomość technik i narzędzi wspierających utrzymywanie bazy konfiguracji Podstawowa wiedza związana z technikami zarządzania konfiguracją w projektach np. wg w metodyki PRINCE2, PMBOK Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym poprawną interpretację zawartości i klasyfikację dostarczanych i przechowywanych artefaktów bazy

16 18. Specjalista ds. dokumentacji 19. Specjalista ds. Zarządzania Zmianami 20. Specjalista ds. Jakości Opracowuje, w porozumieniu z administratorem biznesowym oraz architektem rozwiązania, dokumentację użytkownika systemu informatycznego Opracowuje, w porozumieniu z Administratorem bezpieczeństwa, Administratorem technicznych oraz Architektem Rozwiązania dokumentację administracyjną Opracowuje w porozumieniu z Kierownikiem Projektu, Architektem Rozwiązania oraz Wdrożeniowcem dokumentację wdrożeniową i powdrożeniową Przygotowuje produkty zarządcze związane z zarządzaniem zmianami w systemach informatycznych na poziomie projektu Definiuje procesy zarządzania zmianami Prowadzi rejestr zmian w aplikacjach Ocenia wpływ zmiany na koszt i harmonogram produktu, którego dotyczy zmiana, i produktów powiązanych Nadzoruje wprowadzanie zmian przy gwarancji właściwej jakości zmienianych produktów i produktów powiązanych Ściśle współpracuje z zespołami odpowiedzialnymi za realizację systemu informatycznego w celu oceny i ewentualnej implementacji zmiany we wszystkich dotyczących jej produktach Przygotowuje produkty zarządcze związane z procesem zapewnienia jakości Weryfikuje i nadzoruje produkty zarządcze związane z procesem zapewnienia jakości dostarczanych przez dostawcę rozwiązań Weryfikuje i nadzoruje dokumentację dotyczącą jakości dostarczanych przez dostawców Min. 24 doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowej i produktowej Podstawowa wiedza z terminologii dziedziny finansów i bankowości Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i poprawną klasyfikację treści dokumentów Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych, w tym: o Zarządzanie zmianami w oprogramowaniu o Zarządzanie konfiguracją oprogramowania Znajomość następujących metodyk: o Zarządzanie projektami, o Zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami o Zarządzanie jakością w programie i projektach Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych, w tym: o Analizy biznesowej (w

17 systemów informatycznych tym modelowanie procesów biznesowych) o Analizy systemowej o Przygotowywania i realizacji scenariuszy testowych o Automatyzacji testów Dla Części II zamówienia: 1. Administrator Baz Danych Administruje i utrzymuje środowiska bazodanowe systemów powierzonych do eksploatacji, w tym stroi je i prowadzi analizy ich wydajności, programuje i nadzoruje wykonywanie ich zabezpieczeń w celu utrzymania właściwego poziomu jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych Wykonuje instalacje i reinstalacje systemów baz danych oraz dokonuje migracji baz danych i narzędzi bazodanowych do wersji wspieranych przez producentów posiadanego oprogramowania oraz monitoruje stan ich pracy w celu wdrożenia i / lub utrzymania świadczonych usług informatycznych Uczestniczy w uruchamianiu i prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie migracji, instalacji i konfiguracji środowisk baz danych oraz oprogramowania dla potrzeb baz danych, nadzoruje ich instalację i uruchamianie Rozwiązuje problemy techniczne, świadczy pomoc użytkownikom, rozwiązuje problemy na administrowanych serwerach baz danych w celu zapewnienia wysokiej dostępności świadczonych usług Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką) Znajomość architektury i funkcjonowania relacyjnych baz danych Znajomość administracji i zarządzania baz danych Oracle, MSSQL, DB2, MySQL, PostgreSQL Znajomość administracji i zarządzania systemami operacyjnymi LINUX i UNIX Znajomość administracji i zarządzania systemami operacyjnymi Windows Server w wersji 2003lub wyższej Znajomość funkcjonowania sieci komputerowych LAN i WAN. Znajomość funkcjonowania sieci NAS i SAN Znajomość architektury komputerów i peryferyjnych urządzeń komputerowych Znajomość architektury i funkcjonowania klastrów wydajnościowych i

18 2. Administrator sieci WAN 3. Administrator sieci LAN informatycznych Nadzoruje prawidłowe realizowanie umów serwisowych i utrzymuje ciągłość wsparcia technicznego dla systemów zarządzania bazami danych i oprogramowania bazodanowego Administruje aktywnymi oraz pasywnymi urządzeniami sieciowymi w rdzeniu sieci rozległej w celu utrzymania komunikacji z sieciami zewnętrznymi, w tym siecią rozległą WAN, siecią Internet Administruje systemami sieciowych zapór ogniowych (firewall) w celu utrzymania ich ciągłości działania jak też dostosowania poziomu zabezpieczeń do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz eksploatowanych systemów informatycznych Prowadzi monitoring wydajności łączy teleinformatycznych oraz urządzeń sieciowych w rdzeniu sieci WAN, w celu wykrycia nieprawidłowości i zagrożeń w ciągłości pracy sieci rozległej Archiwizuje konfigurację urządzeń sieciowych Zarządzanie adresacją sieci Instalacja i zmiana konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych Bieżąca dokumentacja sieci oraz przygotowanie procedur operacyjnych i odtworzeniowych Administruje urządzeniami sieciowymi w celu utrzymania ich ciągłości działania oraz dostosowania infrastruktury sieciowej do zmieniających się potrzeb użytkowników i eksploatowanych systemów informatycznych Administruje adresacją sieciową niezawodnościowych Posiadanie certyfikatów OCA, OCP dla Oracla oraz MCSA, MCSE dla MSSQL lub równoważnych Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką) Szeroka wiedza z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych: umiejętności administrowania zarówno systemami i sieciami opartymi na Windows, Novell, jak i Linuksie, znajomości zagadnień baz danych, funkcjonujących w sieciach (M.in. MsSQL, Oracle) znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych (routery, przełączniki, firewalle) bardzo dobra znajomość: sieci TCP/IP, protokołów sieciowych, bezpieczeństwa i monitoringu sieci/usług Znajomość technologii aplikacyjnych wykorzystywanych w sieciach WAN i Internet Min. 24miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką) Znajomość budowy,

19 4. Specjalista ds. instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowan ia 5. Administrator telefonii stacjonarnej i VOIP stosowaną w sieciach LAN oraz kreuje podsieci i ustala reguły komunikacji pomiędzy podsieciami w celu zachowania unikalności i spójności adresacji oraz wymaganej względami bezpieczeństwa separacji podsieci użytkowników i systemów informatycznych Uczestniczy w projektach informatycznych związanych z rozwojem infrastruktury oraz systemów informatycznych w celu poprawy jakości świadczenia usług informatycznych przy zapewnieniu zgodności projektowanej infrastruktury z obecnie eksploatowaną Analizuje i opiniuje projekty budowy i modernizacji okablowania strukturalnego LAN w celu zapewnienia zgodności rozwiązań technologicznych z przyjętymi standardami Instalacja oprogramowania systemowego, aplikacji biurowych i oprogramowania wspomagającego Wdrażanie standardów, procedur oraz zaleceń instalacyjnych i konfiguracyjnych oprogramowania systemowego i użytkowego komputerów osobistych Administracja Telefonią IP (centrala i oddziały) Administracja systemem Call Centre, IVR Administracja systemem Billingowym oraz raportowanie konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi warstwy 2 i 3 ISO/OSI, Znajomość zagadnień występujących w rozbudowanych przełączalnych sieciach LAN opartych o protokoły Ethernet i TCP/IP Znajomość technologii aplikacyjnych i sieciowych wykorzystywanych w sieciach WAN i Internet Znajomość problematyki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką) Znajomość administrowania i konfigurowania systemów operacyjnych Microsoft Windows XP, 7 Znajomość funkcjonowania sieci komputerowych Znajomość budowy komputerów i urządzeń peryferyjnych Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wykształcenia wyższego kierunkowego (o

20 Administracja i nadzór nad systemem telekomunikacyjnym specjalizacji związanej z informatyką) CC Administracja i nadzór nad systemami nagrywania rozmów Administracja i nadzór nad znajomość technologii VOIP oraz zagadnień związanych z jej utrzymaniem aplikacjami i systemami współpracującymi z systemami Contact Centre Analiza wydajnościowa oraz znajomość tradycyjnej telefonii PABX oraz zagadnień związanych z jej utrzymaniem optymalizacja stosowanych rozwiązań 3. w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej gwarantującej realizację zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej realizację zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż ,- PLN. 4. w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację zamówienia, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,- PLN. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać m.in. na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki opisane w ust 1-3 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. VIII. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Spełnienie warunków opisanych w części VI i VIISIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w części IXSIWZ. 2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. 3. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki zostały spełnione. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (oraz odrzuceniem jego oferty). IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 20

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo