Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia powyżej EURO którego wynikiem będzie zawarcie Umowy Ramowej PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z..stron. (Przewodniczący komisji przetargowej) (Sekretarz komisji przetargowej). (Członek komisji przetargowej). (Członek komisji przetargowej). (Członek komisji przetargowej). (Członek komisji przetargowej) ZATWIERDZAM w dniu... (podpis Kierownika Zamawiającego)

2 I. ZAMAWIAJĄCY: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO AL. Jerozolimskie Warszawa NIP: REGON Tel: Faks: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie informatyki, przez personel Wykonawcy, zwany personelem informatycznym w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania, zwanych dalej Usługami. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części, wg wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji dla zdefiniowanych profili konsultantów. 3. Usługi świadczone będą przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie w ramach zdefiniowanych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia profili na podstawie Umów Wykonawczych, zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowań szczegółowych prowadzonych w trakcie trwania zawartej Umowy Ramowej. 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie5 Wykonawcami dla każdej z części na podstawie art. 100 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 5. Listę rankingową Wykonawców, których oferty odpowiadać będą wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w liczbie nie większej niż 5 Zamawiający sporządzi według liczby uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert po wyborze nie więcej niż 5pierwszych Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. 6. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy ramowej złoży zamówienia w ramach umów wykonawczych na łączną liczbę nie przekraczającą: osobogodzin dla Części I zamówienia, osobogodzin dla Części II zamówienia. 7. Kod i nazwa CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 8. Przedmiot zamówienia opisują następujące Załączniki do SIWZ: Zał. nr 1 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Ramowej wraz z załącznikami Zał. nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 8 i 8a do SIWZ Formularz cenowy Zał. Nr 10 i 10 a do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy Wykonawczej 2

3 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Umowa Ramowa będzie obowiązywała przez okres nie dłuższy niż 48 miesięcy (czterdzieści osiem miesięcy). Wszystkie terminy związane z realizacją umowy zawiera załącznik nr 1do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy Ramowej. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na następujące części: Część I zamówienia Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego w obszarze usług rozwoju oprogramowania Część II zamówienia - Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego w obszarze usług utrzymaniowych 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał z należytą starannością: 3

4 co najmniej 2 odrębne zamówienia, z których każde polegało na świadczeniu usług informatycznych (rozliczanych w godzinach lub produktach) i miało wartość co najmniej ,00 zł brutto Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone) ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku dla zamówień zakończonych. Zamawiający wyjaśnia, że dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przez usługi informatyczne, o których mowa powyżej, rozumie usługi obejmujące swoim zakresem czynności określone w kolumnie Opis zadań dla następujących kluczowych profili kompetencyjnych: Analityk systemowy, Architekt Rozwiązania, Projektant-programista.NET, Analityk Testów, Administrator Baz Danych, Administrator sieci WAN, Administrator sieci LAN, Specjalista ds. instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, Administrator telefonii stacjonarnej i VOIP. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli usługa informatyczna obejmowała swoim zakresem co najmniej 5 (pięć) z wymienionych powyżej profili kompetencyjnych, przy czym jedna osoba nie mogła a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych nie może wykonywać zadań więcej niż w 3 (trzech) profilach jednocześnie. W przypadku gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. diw zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: osobami spełniającymi wymagania określone poniżej (nie dotyczy kolumny Wagi ), przy czym osoba pełniąca funkcję określoną w profilu musi spełniać wszystkie wymagania określone w kolumnie Opis kompetencji, oraz na jeden profil musi przypadać co najmniej tyle osób ile zostało podanych w kolumnie Ilość osób, przy czym jedna osoba nie może pełnić jednocześnie funkcji określonych w więcej niż w 4 profilach. Dla Części I zamówienia: 1. Analityk Biznesowy Gromadzi i analizuje wymagania użytkowników dotyczące tworzenia lub rozwoju systemów informatycznych w celu stworzenia jednolitego Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w dyscyplinie analiz biznesowych Umiejętność pozyskiwania, 3 7 4

5 2. Analityk Systemowy dokumentu wymagań biznesowych Uczestniczy w procesie zarządzania wymaganiami Uczestniczy w tworzeniu dokumentów wizji systemów oraz przygotowuje prezentacje opracowanych koncepcji w celu ich prezentacji dla kierownictwa Przeprowadza ocenę i przygotowuje opinię dla otrzymanych propozycji realizacji zmian w systemach informacyjnych i organizacyjnych Przeprowadza analizy wpływu proponowanych rozwiązań na zmiany w aktualnym modelu operacyjnym po stronie biznesu zmiany procesowe, organizacyjne i technologiczne Analizuje i konsultuje i akceptuje dostarczane przez Architekta Rozwiązania propozycje projektów technicznych rozwiązań Przeprowadza analizę oraz wnioskuje o uzupełnienie i korekty w dokumentacji wymagań biznesowych Uzupełnia wymagania biznesowe o wymagania systemowe oraz tworzy dokumentację wymagań systemowych Opracowuje dokumentację wizji lub szczegółowych propozycji rozwiązań systemowych dla zgłoszonych wymagań biznesowych Przygotowuje prezentacje rozwiązań systemowych dla kierownictwa Określa ramy do projektowania dla Architektów Rozwiązań Uczestniczy w procesie zarządzania wymaganiami Przeprowadza ocenę i przygotowuje opinię dotyczącą wpływu realizowanych zmian na funkcjonowanie systemu gromadzenia, analizy i dokumentowania wymagań na systemy informatyczne Znajomość narzędzi i technik i metod modelowania procesów biznesowych: UML, BPM, CASE. Znajomość zagadnień związanych z architekturą korporacyjną, w stopniu pozwalającym na interpretację i ocenę propozycji Wiedza w zakresie zarządzania wymaganiami oraz metod projektowania i opisu architektury rozwiązań informatycznych Praktyczna wiedza dotycząca zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji bazodanowych Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie B2 Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą doświadczenia w obszarze analiz systemowych Znajomość zagadnień związanych z architekturą korporacyjną oraz umiejętność jej modelowania Wiedza w zakresie analizy, zarządzania wymaganiami oraz metod projektowania i opisu architektury systemów informatycznych Znajomość metod analizy z wykorzystaniem UML lub CASE Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych umożliwiającym przeprowadzanie analiz Znajomość języka angielskiego w tym 3 7 5

6 3. Menadżer wytwarzania informatycznego jako całości Identyfikuje współzależności zachodzące pomiędzy trwającymi lub planowanymi projektami zmian w systemach informatycznych oraz komunikuje i koordynuje działania z tym związane Projektuje logiczne modele na poziomie systemów (hardware i software) w celu zapewnienia interoperacyjności i możliwości ich integracji Zarządza procesem operacyjnym związanym z realizacją konkretnych działań w projektach obszaru rozwoju i wrażania systemów informatycznych: planuje, organizuje, koordynuje i kontroluje działania pracowników i kierowników projektów Opracowuje, wdraża i egzekwuje wykonywanie wewnętrznych instrukcji i regulaminów związanych z procesem wytwarzania Gromadzi dane, monitoruje i koryguje poprawność wykonywania czynności i użytkowania narzędzi w procesie wytwórczym Analizuje, projektuje, planuje i wdraża usprawnienia podprocesów, technik, metod, narzędzi oraz standardów technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w procesie wytwórczym Podejmuje działania zmierzające do utrzymania ciągłości działania obszaru wytwarzania Identyfikuje, raportuje oraz przygotowuje metody mitygowania ryzyka operacyjnych związanych z eksploatacją procesu wytwórczego, personelem, stosowaną techniką i technologią Poznaje i analizuje potencjał nowych metod, technik, terminologii branżowej na poziomie B2 Min. 36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Szeroka wiedza z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych Zdolności organizacyjne powiązane z efektywnym i sprawnym wykorzystywaniem informacji w środowisku biznesowym Umiejętność planowania i wprowadzania zmian oraz rozwiązywania niespodziewanych problemów za pomocą posiadanych zasobów Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej Umiejętność pracy w zespole Umiejętność analitycznego myślenia Komunikatywność, kreatywność Umiejętność pracy pod presją czasu Umiejętność kierowania zespołem Zna główne platformy programowe dla systemów biznesowych, technologii i rozwiązań branżowych, ważnych w dziedzinie bankowości Potrafi stosować techniki planowania, budżetowania i 2 2 6

7 4. Architekt Rozwiązania technologii, architektur i platform oraz ich wpływ na rozwój systemów informatycznych oraz organizacji i eksploatacji procesu wytwórczego Interpretuje, analizuje, uzgadnia i zgłasza uwagi do wymagań biznesowych oraz wymagań systemowych Przeprowadza analizę technicznej i architektonicznej wykonalności wymagań Definiuje i dokumentuje wszystkie kluczowe elementy architektury projektowanego rozwiązania (aplikacji, systemu, modułu, funkcjonalności, komponentu), uwzględniając przyjęte pryncypia i zasady architektoniczne, wymagania biznesowe i systemowe Uzgadnia z Audytorem Architektury zgodność projektowanego rozwiązania z Architekturą Korporacyjną IT Opracowuje i przedstawia prezentacje proponowanej architektury kierownictwu Utrzymuje wszelkie detaliczne kontroli. Szczególnie jest w stanie ustalić wydatki celowe, inicjatywy związane z kontrolą redukcji kosztów oraz planów i sposobów zarządzania wydatkami dla misji rozwoju SI Posiada wiedzę na temat analizy SI oraz technik inżynierii programowej. Zna narzędzia i techniki związane z analizą procesów biznesowych Posiada podstawową wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie branżowe w obszarze bankowości i finansów Posiada świadomość głównych zalet technologii oraz komponentów architektonicznych SI, tak jak SOA (Service Oriented Architecture), Web Service, itp. Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie B2 Umiejętność interpretacji dokumentacji oraz analizy wymagań systemowych i biznesowych Umiejętność opisywania architektury aplikacji przy pomocy znanych technik i narzędzi modelowania (obiektowe, strukturalne) Znajomość notacji UML, BPM, CASE Wiedza na temat Architektury systemów, aplikacji, wiedza praktyczna z dziedziny Architektury Korporacyjnej Projektowanie i dokumentowanie architektury warstwy infrastruktury teleinformatycznej Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji 3 5 7

8 5. Projektant Oprogramowania artefakty architektoniczne i projektowe w trakcie realizacji projektu i po zakończeniu projektu Bierze udział w przeglądach architektonicznych Opracowuje, uzasadnia i wnioskuje o akceptację do wdrożenia propozycje zmian i usprawnień architektonicznych w Architekturze Korporacyjnej IT Interpretuje i analizuje dokumentację wymagań oraz architektury rozwiązania w tym uzupełnia lub zgłasza uzupełnienia i zmiany do specyfikacji pod kontem możliwości ich projektowania Definiuje, weryfikuje i opisuje szczegółowe dynamiczne i statyczne komponenty architektury fizycznej i logicznej oprogramowania oraz baz danych Określa specyfikację i bezpośrednio bierze udział w efektywnym tworzeniu i/lub modyfikacji kompleksowych systemów aplikacyjnych, wykorzystując przy tym odpowiednie standardy i narzędzia Weryfikuje i ocenia zgodność pomiędzy końcową wersją oprogramowania, a wymaganiami, zarówno w zakresie jakości projektu jak i dostosowania ich do uzgodnionych uprzednio specyfikacji funkcjonalnych Posiada wiedzę o dostępnych standardach, metodach, narzędziach, które są odpowiednie dla konkretnego środowiska pracy Dopilnowuje spraw technicznych związanych z implementacją oprogramowania oraz innych faz cyklu rozwoju oprogramowania: określania potrzeb użytkownika, Min.24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Umiejętność projektowania systemów informatycznych oraz efektywnego tworzenia i opieki nad złożonymi modułami systemów będących częścią kompleksowych systemów informatyczny Znajomość relacyjnych baz danych, technologii j2ee lub.net. Znajomość UML Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej Umiejętność pracy w zespole Umiejętność analitycznego myślenia Komunikatywność, kreatywność Umiejętność pracy pod presją czasu Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji 2 5 8

9 6. Projektant interfejsu użytkownika 7. Projektantprogramista technologii.net analizy, specyfikacji, projektu, konstrukcji, testów, implementacji, utrzymania oprogramowania. Zapewnia tworzenie adekwatnej dokumentacji oprogramowania oraz jej utrzymywanie Tworzy raporty zawierające propozycje ulepszeń oraz rozwiązań występujących problemów Wspiera zespół ds. analizy systemowej przy zbieraniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dotyczących interfejsu użytkownika Projektuje interfejs użytkownika Współpracuje z Głównym użytkownikiem w zakresie prac nad interfejsem użytkownika Nadzoruje implementację w zakresie interfejsu użytkownika Tworzy komponenty oprogramowania Wykonuje testy jednostkowe komponentów oprogramowania Analizuje zgłaszane problemy w celu identyfikacji zmian w systemie oraz przygotowania odpowiedzi na przekazane zapytania Umiejętność projektowania interfejsów użytkownika aplikacji, w tym intranetowych, internetowych oraz aplikacji mobilnych (Android, ios) Znajomość technologii informatycznych, w tym: programy graficzne (PhotoShop/Paint Shop Pro/Gimp/Paint.NET), Adobe Flash, HTML 4/5, CSS3, Microsoft Blend Interfejsu użytkownika Narzędzi CASE Znajomość zagadnień z obszaru HCI, UX, usability Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych Znajomość następujących technologii/narzędzi:.net , SharePoint 2010, TFS2012, Jenkins, WWF, HTML, Javascript, AJAX, CSS, NHibernate, NUnit, MSTest, Test Manager, CodedUI, Baza danych Oracle w tym języki SQL, PL/SQL; MS SQL 2008 R2 w tym język T-SQL; Reporting Services Znajomość środowisk programistycznych: Visual Studio 2010/2012, Analiza systemowa Projektowanie systemów IT Programowanie w wielowarstwowych architekturach

10 8. Projektantprogramista Java 9. Specjalista ds. hurtowni danych Tworzy komponentów oprogramowania Wykonuje testy jednostkowe komponentów oprogramowania Analizuje zgłaszane problemy w celu identyfikacji zmian w systemie oraz przygotowania odpowiedzi na przekazane zapytania Projektuje i programuje moduły hurtowni danych tworzonych przez wydział w celu realizacji systemów informatycznych Tworzy oprogramowania umożliwiające udostępnianie danych oraz wykonywanie raportów z danych hurtowni gromadzonych przez systemy w celu wypełnienia zobowiązań właściciela danych związanych z udostępnianiem danych Projektuje fizyczne struktury bazy hurtowni danych z uwzględnieniem zapewnienia ich interoperacyjności lub możliwości integracji z innymi systemami w celu realizacji systemów informatycznych Projektuje oraz programuje proces ETL - tworzy oprogramowanie do pobierania, transformacji danych z systemów informatycznych, przetwarza i programuje proces Znajomość ALM (Application Lifecycle Management) i SDL (Security Development Lifecycle) w zakresie wybranej grupy technologicznej Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych Projektowanie systemów IT Programowanie w wielowarstwowych architekturach Znajomość następujących technologii/narzędzi: Java SE 6, JEE 5.0, J2EE 1.4, Struts, JSP, HTML, Javascript, AJAX, CSS, EJB, JPA, XML, XSLT, XSL-FO, JSF, Spring, Hibernate, JCA/JCE, Tomahawk, Facelets; JUnit, Oracle, PL/SQL, UML 2.0 Znajomość środowisk programistycznych: JDeveloper oraz Eclipse, Min.24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Znajomość zagadnień z zakresu projektowania programowania hurtowni danych oraz umiejętność w tworzeniu oprogramowania dla baz hurtowni danych Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji bazodanowych Doświadczenie w programowaniu w PL/SQL, PL/SQL, JAVA, T-SQL Znajomość bazy danych Oracle, MS SQL Znajomość narzędzi do raportowania Oracle Discoverer, Reporting Services, Analysis Services, Crystal Reports Znajomość języka

11 10. Menadżer Testów ładowania danych do struktur docelowych w bazie hurtowni danych w celu przygotowania informacji niezbędnych dla realizacji sprawozdawczości w Banku Utrzymuje dokumentację techniczną związaną z wykonywanymi pracami w celu realizacji systemów informatycznych Analizuje zgłaszane problemy w celu diagnozowania i usuwania błędów w realizowanych aplikacjach Planuje testy wewnętrzne oraz w porozumieniu z kierownikami testów w projektach planuje wykonywanie testów akceptacyjnych Organizuje oraz nadzoruje realizację zaplanowanych testów Kontroluje postępy prac przy testowaniu oraz podejmuje działania zmierzające do poprawnego, zgodnego z założeniami i przyjętymi regułami procesowymi i projektowymi wykonywania i dokumentowania testów Zapewnia, w porozumieniu z kierownikami projektów oraz z DI wymagane zasoby techniczne do testów Nadzoruje, kieruje lub koordynuje pracę osób odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji planu testów, przypadków testowych, scenariuszy testowych, danych testowych oraz protokołów z testów Gromadzi dane, analizuje oraz opracowuje opinie i oceny dotyczące jakości dostarczanych do testowania artefaktów informatycznych Zatwierdza Protokoły z Testów Opracowuje, uzasadnia i wnioskuje o akceptację do angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji Min.24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami w tym zespołami interdyscyplinarnymi Znajomość narzędzi, technik i metodyk testowania, zarządzania testami oraz zespołem testowym Znajomość procesu wytwarzania oprogramowania Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji Podstawowa wiedza dotycząca zarządzania jakością oprogramowania

12 wdrożenia propozycje zmian i usprawnień technicznych i organizacyjnych w dyscyplinie testowania systemów oprogramowania Dba o adekwatną do potrzeb i ekonomicznie racjonalną ilość kompetentnych zasobów ludzkich a także wsparcia technicznego i technologicznego koniecznych do realizacji potrzeb testowania systemów oprogramowania (potencjał) Opracowuje i wnioskuje o wdrożenie produktów zarządczych realizujących funkcje zarządzania jakością: adekwatną do potrzeb kontrolę jakości, nadzór jakości, zapewnienie (zabezpieczenie) jakości 11. Analityk Testów Interpretuje i analizuje dokumentację wymagań oraz dokumentacji architektury i projektu technicznego systemu oprogramowania Opracowuje plany, harmonogramy, estymaty, scenariusze oraz przypadki testowe Przygotowuje lub zleca przygotowanie danych testowych Opracowuje wymagania na oprogramowanie testów automatycznych Utrzymuje i zarządza dokumentacją artefaktów testowania Opracowuje protokoły testów akceptacyjnych Nadzoruje lub wykonuje testy jednostkowe i scenariuszowe oraz raportuje statusy 12. Tester IT Przeprowadza testy jednostkowe oraz scenariusze testowe zgodnie z dokumentacje wymagań oraz scenariuszami i przypadkami testowymi Weryfikuje i wnioskuje o zmiany Min.18 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Znajomość metod, technik i narzędzi do analizy wymagań oraz projektowania i dokumentowania scenariuszy, przypadków testowych i danych testowych Znajomość procesu wytwarzania oprogramowania Skrupulatność, dokładność, sumienność, umiejętność analitycznego myślenia Komunikatywność i zdolność do pracy w zróżnicowanych i płynnych zespołach Posiada podstawową wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie branżowe w obszarze bankowości i finansów Min.18 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Znajomość metod, technik i narzędzi wspomagających

13 w otrzymanych dokumentach do testowania Analizuje wyniki przeprowadzonych testów a następnie raportuje statusy wykonanych testów, w miarę konieczności uzupełnia je o uwagi, komentarze i wskazówki dla programistów, architektów i kierowników Planuje i uruchamia testy automatyczne Analizuje wyniki testów oraz raportuje ich wykonanie automatycznych 13. Wdrożeniowiec Wykonuje analizę przedwdrożeniową Definiuje i realizuje proces migracji części lub całości systemu informatycznego w obszarze: danych, komponentów bazodanowych, komponentów systemów informatycznych Definiuje procesy przekazania produktu dla Zamawiającego Instaluje i konfiguruje systemy informatyczne Opracowuje dokumentację administrowania i wdrożenia systemu informatycznego dla migracji systemów informatycznych zawierającą: o Instrukcję instalacji i konfiguracji, Instrukcje czynności administratorskich, o Instrukcje utrzymania systemu informatycznego, o Opis mechanizmów bezpieczeństwa przetwarzania danych 14. Architekt IT ds. Tworzy i utrzymuje architekturę Danych danych Tworzy modele danych Identyfikuje grupy danych przetwarzanych w banku, ich źródła oraz jednostki, procesy, testowanie aplikacji Znajomość procesu wytwarzania oprogramowania Umiejętność czytania dokumentacji analityczno projektowej Predyspozycje do testowania oprogramowania: skrupulatność, dokładność, sumienność, cierpliwość, dociekliwość, umiejętność planowania czasu własnego Zdolność do analitycznego i eksploratywnego myślenia i dociekliwości Dobra komunikatywność i zdolność do pracy w zróżnicowanych i płynnych zespołach Min.36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Przekrojowa wiedza z zakresu technologii informatycznej, w tym: Business Intelligence, rozwiązań integracyjnych, rejestracji i ewidencji publicznej, systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danymi, serwerów aplikacji i serwerów Web, sieci teleinformatycznej oraz wirtualizacji Wiedza z wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych takich jak: migracja danych i oprogramowania oraz zarządzania zmianami w oprogramowaniu Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Znajomość technik i narzędzi modelowania danych

14 15. Architekt IT ds. Aplikacji i Infrastruktury produkty bankowe i systemy, w których realizowane jest ich przetwarzanie Opracowuje szczegółową dokumentację istotnych grup danych, zawierającą modele tych danych opisujące m. in. zależności pomiędzy poszczególnymi elementami tych grup oraz przepływy pomiędzy systemami informatycznymi Określa zasady zarządzania jakością danych Projektuje i implementuje ogólne elementy bazy danych zgodnie z przyjętą koncepcją (relacyjna baza danych, obiektowa baza danych) i wybraną technologią, w szczególności definiowanie: o tabel o indeksów o widoków o ograniczeń o wyzwalaczy o procedur bazodanowych o a także innych elementów specyficznych dla danej bazy danych Opracowuje koncepcje rozwiązań dla projektów IT Tworzy modele architektoniczne przy współpracy z przedstawicielami biznesu, kierownikami projektów IT, analitykami, architektami rozwiązań, architektami domen, architektami aplikacji i architektami infrastruktury Opracowuje analizy wykonalności dla inicjatyw IT Nadzoruje realizację architektur rozwiązań Przygotowuje ocenę merytoryczną produktów projektowych dostarczonych przez dostawców zewnętrznych i wewnętrznych IT Współpracuje przy tworzeniu i Znajomość narzędzia Enterprise Architect firmy Sparx Znajomość języka ArchiMate Min. 36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Kilkuletnie doświadczenie w obszarze architektury infrastruktury IT Znajomości zagadnień związanych z architekturą zorientowaną na usługi (SOA) i technologii integracyjnych Znajomość serwerowej architektury sprzętowej, bibliotek taśmowych fizycznych oraz wirtualnych, macierzy dyskowych; Znajomość technologii takich jak: systemy operacyjne AIX, Linux, Windows, sieci SAN, serwerów aplikacyjnych i

15 utrzymywaniu standardów, polityk procedur i instrukcji IT Współpracuje przy definicji i realizacji produktów w założonym zakresie, budżecie i harmonogramie Współpracuje z dostawcami IT w zakresie realizacji koncepcji rozwiązania 16. Szkoleniowiec IT Określa potrzeby szkoleniowe użytkowników Opracowuje materiały szkoleniowe na postawie opracowanej dokumentacji Prowadzi szkolenia na bazie opracowanych materiałów szkoleniowych Tworzy moduły e- learningowych w aplikacjach 17. Specjalista ds. Konfiguracji Utrzymuje (gromadzi, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia) repozytorium konfiguracji artefaktów procesu wytwarzania, wdrażania i eksploatacji oprogramowania W porozumieniu z Kierownikiem Projektu prowadzi bibliotekę produktów zarządczych realizowanych projektów Definiuje i egzekwuje wymagania dotyczące trybu, formy i postaci opracowanych artefaktów bazodanowych Oracle Znajomości wzorców projektowych i architektonicznych Znajomości narzędzia Enterprise Architect firmy Sparx Min. 12 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Skuteczność w komunikacji, przekazywaniu wiedzy z zakresu Informatyki, szkoleniu użytkowników, motywowaniu ich do korzystania w jak najszerszym stopniu z dostępnych systemów informatycznych Szeroka wiedza z zakresu informatyki Doskonałe zdolności prezentacji swoich umiejętności, biegłość w technikach szkoleniowych, włączając projektowanie i przygotowywanie skutecznych materiałów dla kursantów Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Znajomość technik i narzędzi wspierających utrzymywanie bazy konfiguracji Podstawowa wiedza związana z technikami zarządzania konfiguracją w projektach np. wg w metodyki PRINCE2, PMBOK Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym poprawną interpretację zawartości i klasyfikację dostarczanych i przechowywanych artefaktów bazy

16 18. Specjalista ds. dokumentacji 19. Specjalista ds. Zarządzania Zmianami 20. Specjalista ds. Jakości Opracowuje, w porozumieniu z administratorem biznesowym oraz architektem rozwiązania, dokumentację użytkownika systemu informatycznego Opracowuje, w porozumieniu z Administratorem bezpieczeństwa, Administratorem technicznych oraz Architektem Rozwiązania dokumentację administracyjną Opracowuje w porozumieniu z Kierownikiem Projektu, Architektem Rozwiązania oraz Wdrożeniowcem dokumentację wdrożeniową i powdrożeniową Przygotowuje produkty zarządcze związane z zarządzaniem zmianami w systemach informatycznych na poziomie projektu Definiuje procesy zarządzania zmianami Prowadzi rejestr zmian w aplikacjach Ocenia wpływ zmiany na koszt i harmonogram produktu, którego dotyczy zmiana, i produktów powiązanych Nadzoruje wprowadzanie zmian przy gwarancji właściwej jakości zmienianych produktów i produktów powiązanych Ściśle współpracuje z zespołami odpowiedzialnymi za realizację systemu informatycznego w celu oceny i ewentualnej implementacji zmiany we wszystkich dotyczących jej produktach Przygotowuje produkty zarządcze związane z procesem zapewnienia jakości Weryfikuje i nadzoruje produkty zarządcze związane z procesem zapewnienia jakości dostarczanych przez dostawcę rozwiązań Weryfikuje i nadzoruje dokumentację dotyczącą jakości dostarczanych przez dostawców Min. 24 doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowej i produktowej Podstawowa wiedza z terminologii dziedziny finansów i bankowości Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i poprawną klasyfikację treści dokumentów Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych, w tym: o Zarządzanie zmianami w oprogramowaniu o Zarządzanie konfiguracją oprogramowania Znajomość następujących metodyk: o Zarządzanie projektami, o Zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami o Zarządzanie jakością w programie i projektach Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych, w tym: o Analizy biznesowej (w

17 systemów informatycznych tym modelowanie procesów biznesowych) o Analizy systemowej o Przygotowywania i realizacji scenariuszy testowych o Automatyzacji testów Dla Części II zamówienia: 1. Administrator Baz Danych Administruje i utrzymuje środowiska bazodanowe systemów powierzonych do eksploatacji, w tym stroi je i prowadzi analizy ich wydajności, programuje i nadzoruje wykonywanie ich zabezpieczeń w celu utrzymania właściwego poziomu jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych Wykonuje instalacje i reinstalacje systemów baz danych oraz dokonuje migracji baz danych i narzędzi bazodanowych do wersji wspieranych przez producentów posiadanego oprogramowania oraz monitoruje stan ich pracy w celu wdrożenia i / lub utrzymania świadczonych usług informatycznych Uczestniczy w uruchamianiu i prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie migracji, instalacji i konfiguracji środowisk baz danych oraz oprogramowania dla potrzeb baz danych, nadzoruje ich instalację i uruchamianie Rozwiązuje problemy techniczne, świadczy pomoc użytkownikom, rozwiązuje problemy na administrowanych serwerach baz danych w celu zapewnienia wysokiej dostępności świadczonych usług Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką) Znajomość architektury i funkcjonowania relacyjnych baz danych Znajomość administracji i zarządzania baz danych Oracle, MSSQL, DB2, MySQL, PostgreSQL Znajomość administracji i zarządzania systemami operacyjnymi LINUX i UNIX Znajomość administracji i zarządzania systemami operacyjnymi Windows Server w wersji 2003lub wyższej Znajomość funkcjonowania sieci komputerowych LAN i WAN. Znajomość funkcjonowania sieci NAS i SAN Znajomość architektury komputerów i peryferyjnych urządzeń komputerowych Znajomość architektury i funkcjonowania klastrów wydajnościowych i

18 2. Administrator sieci WAN 3. Administrator sieci LAN informatycznych Nadzoruje prawidłowe realizowanie umów serwisowych i utrzymuje ciągłość wsparcia technicznego dla systemów zarządzania bazami danych i oprogramowania bazodanowego Administruje aktywnymi oraz pasywnymi urządzeniami sieciowymi w rdzeniu sieci rozległej w celu utrzymania komunikacji z sieciami zewnętrznymi, w tym siecią rozległą WAN, siecią Internet Administruje systemami sieciowych zapór ogniowych (firewall) w celu utrzymania ich ciągłości działania jak też dostosowania poziomu zabezpieczeń do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz eksploatowanych systemów informatycznych Prowadzi monitoring wydajności łączy teleinformatycznych oraz urządzeń sieciowych w rdzeniu sieci WAN, w celu wykrycia nieprawidłowości i zagrożeń w ciągłości pracy sieci rozległej Archiwizuje konfigurację urządzeń sieciowych Zarządzanie adresacją sieci Instalacja i zmiana konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych Bieżąca dokumentacja sieci oraz przygotowanie procedur operacyjnych i odtworzeniowych Administruje urządzeniami sieciowymi w celu utrzymania ich ciągłości działania oraz dostosowania infrastruktury sieciowej do zmieniających się potrzeb użytkowników i eksploatowanych systemów informatycznych Administruje adresacją sieciową niezawodnościowych Posiadanie certyfikatów OCA, OCP dla Oracla oraz MCSA, MCSE dla MSSQL lub równoważnych Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką) Szeroka wiedza z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych: umiejętności administrowania zarówno systemami i sieciami opartymi na Windows, Novell, jak i Linuksie, znajomości zagadnień baz danych, funkcjonujących w sieciach (M.in. MsSQL, Oracle) znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych (routery, przełączniki, firewalle) bardzo dobra znajomość: sieci TCP/IP, protokołów sieciowych, bezpieczeństwa i monitoringu sieci/usług Znajomość technologii aplikacyjnych wykorzystywanych w sieciach WAN i Internet Min. 24miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką) Znajomość budowy,

19 4. Specjalista ds. instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowan ia 5. Administrator telefonii stacjonarnej i VOIP stosowaną w sieciach LAN oraz kreuje podsieci i ustala reguły komunikacji pomiędzy podsieciami w celu zachowania unikalności i spójności adresacji oraz wymaganej względami bezpieczeństwa separacji podsieci użytkowników i systemów informatycznych Uczestniczy w projektach informatycznych związanych z rozwojem infrastruktury oraz systemów informatycznych w celu poprawy jakości świadczenia usług informatycznych przy zapewnieniu zgodności projektowanej infrastruktury z obecnie eksploatowaną Analizuje i opiniuje projekty budowy i modernizacji okablowania strukturalnego LAN w celu zapewnienia zgodności rozwiązań technologicznych z przyjętymi standardami Instalacja oprogramowania systemowego, aplikacji biurowych i oprogramowania wspomagającego Wdrażanie standardów, procedur oraz zaleceń instalacyjnych i konfiguracyjnych oprogramowania systemowego i użytkowego komputerów osobistych Administracja Telefonią IP (centrala i oddziały) Administracja systemem Call Centre, IVR Administracja systemem Billingowym oraz raportowanie konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi warstwy 2 i 3 ISO/OSI, Znajomość zagadnień występujących w rozbudowanych przełączalnych sieciach LAN opartych o protokoły Ethernet i TCP/IP Znajomość technologii aplikacyjnych i sieciowych wykorzystywanych w sieciach WAN i Internet Znajomość problematyki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką) Znajomość administrowania i konfigurowania systemów operacyjnych Microsoft Windows XP, 7 Znajomość funkcjonowania sieci komputerowych Znajomość budowy komputerów i urządzeń peryferyjnych Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego Wykształcenia wyższego kierunkowego (o

20 Administracja i nadzór nad systemem telekomunikacyjnym specjalizacji związanej z informatyką) CC Administracja i nadzór nad systemami nagrywania rozmów Administracja i nadzór nad znajomość technologii VOIP oraz zagadnień związanych z jej utrzymaniem aplikacjami i systemami współpracującymi z systemami Contact Centre Analiza wydajnościowa oraz znajomość tradycyjnej telefonii PABX oraz zagadnień związanych z jej utrzymaniem optymalizacja stosowanych rozwiązań 3. w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej gwarantującej realizację zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej realizację zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż ,- PLN. 4. w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację zamówienia, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,- PLN. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać m.in. na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki opisane w ust 1-3 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. VIII. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Spełnienie warunków opisanych w części VI i VIISIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w części IXSIWZ. 2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. 3. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki zostały spełnione. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (oraz odrzuceniem jego oferty). IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 20

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98562-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 058-098562 Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184764-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2010/S 122-184764 Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bieg2012.pl Gdańsk: Przebudowa stadionu Energa Gdańsk wraz ze zmianą sposobu użytkowania części

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

LASY PAŃSTWOWE. 1. Zamawiający:

LASY PAŃSTWOWE. 1. Zamawiający: Wykonanie projektów planu urządzenia lasu na okres 2014 2023 dla Nadleśnictw: Antonin, Kościan i Turek wraz z prognozą oddziaływania tych planów na środowisko 1. Zamawiający: LASY PAŃSTWOWE REGIONALNA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95249-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S 057-095249 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 21.01.2016 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Tynkowanie 2015/S 123-224401

Polska-Warszawa: Tynkowanie 2015/S 123-224401 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224401-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Tynkowanie 2015/S 123-224401 Akademia Obrony Narodowej, al. Gen. A. Chruściela

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy edukacyjnej UPRP zawierającej kurs e-learningowy oraz wyszukiwarkę Numer ogłoszenia: 232158-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15 Nazwa zamawiającego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. Adres ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: 7305-2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30 Lecia, Ekonomiczna Numer ogłoszenia: 247546-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.pl Warszawa: Świadczenie usług serwisowych dla systemu informatycznego zapewniającego,

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S )

PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S ) 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156303-2012:text:pl:html PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 95-156303 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia dla systemów poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Realizacja budynku odpadów medycznych, archiwum i magazynu w

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Budowa nawierzchni drogi od sanatorium Krystynka do ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Warszawa, dnia 08.11.2013r. Warszawa: rozbudowa posiadanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu objętego umową RPMA.02.01.00-14-026/11-00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo