PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu"

Transkrypt

1 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Osoba do kontaktów: Dominik Partyka Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: usługi bankowe Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kod NUTS PL Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej 1/20

2 2/20 II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) Informacje na temat umowy ramowej Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej: 5 Czas trwania umowy ramowej Okres w miesiącach: 48 Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie informatyki, przez personel Wykonawcy, zwany personelem informatycznym w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania, zwanych dalej Usługami. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części, wg wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji dla zdefiniowanych profili konsultantów. 3. Usługi świadczone będą przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie w ramach zdefiniowanych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia profili na podstawie Umów Wykonawczych, zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowań szczegółowych prowadzonych w trakcie trwania zawartej Umowy Ramowej. 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie5 Wykonawcami dla każdej z części na podstawie art. 100 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: ponad euro Informacje o opcjach Opcje: tak Proszę podać opis takich opcji: 1. Łączny zakres zamówień dokonanych w ramach Umowy Ramowej z tytułu realizacji wszystkich (5) Umów Cząstkowych wynosi: a) dla części I zamówienia cząstkowego górny limit wynosi osobogodzin; b) dla części II zamówienia cząstkowego górny limit wynosi osobogodzin. 2. Liczba, o której mowa w ust. 1 jest liczbą maksymalną i określa górną granicę zobowiązań jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie wszystkich Umów Wykonawczych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania powyższego limitu. Udzielenie zamówień Wykonawczych na niższą liczbę niż wskazana w ust. 1 nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z postanowień Umowy Ramowej lub nieudzielenia Zamówień Wykonawczych. Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 2/20

3 3/20 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego w obszarze usług rozwoju oprogramowania 1) Krótki opis 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres górny limit wynosi osobogodzin 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego w obszarze usług utrzymaniowych 1) Krótki opis 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres górny limit wynosi osobogodzin 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium: - dla Części I zamówienia - w wysokości ,00 zł - dla Części II zamówienia - w wysokości ,00zł 2. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza złożyć ofertę na obie części zamówienia, jest obowiązany wnieść wadium w wysokości ,00 zł 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu roku o godz Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnych - w gwarancjach bankowych - w gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w/w forma lub formy wadium muszą zostać wniesione - oryginał dokumentu gwarancyjnego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, Biuro Zamówień Publicznych w wymaganym terminie, zaś do oferty należy dołączyć kopię ww. dokumentu - w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego: 3/20

4 4/20 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) nr konta z dopiskiem: postępowanie sygn: BZP/18/DRI/2013 Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część..* *wpisać numer część zamówienia dla której Wykonawca wnosi wadium Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania. 7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp tj.: - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim pozostałym wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe z zastrzeżeniem ust. 6. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: zgodnie z IPU Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty. W przypadku kopii pełnomocnictwa będzie wymagane jego notarialne poświadczenie. 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców występujących wspólnie, mogą oni zostać zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w części VIISIWZ, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzpwg załącznika nr 4 do SIWZ. 2. Wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty 4/20

5 5/20 wykonania i odbiorcy na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ(wykaz Doświadczenie ). Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi opisane w cz. VII ust. 1 SIWZ. 3. Dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest poświadczenie. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dowodami, o których mowa wyżej może być także oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 4. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wg załącznika nr 7 do SIWZ ( Potencjał kadrowy ) odpowiednio dla części na którą Wykonawca składa ofertę. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/ przed terminem złożenia tej informacji; 5. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Oświadczenia o braku postaw do wykluczenia, zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 5do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5/20

6 6/20 UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Postanowienia dotyczące terminu wystawienia i zakresu dokumentu zawierającego w/w oświadczenie stosuje się odpowiednio. 6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 7. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt ustawy Pzp, na dokumencie własnym Wykonawcy. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Zamawiający dopuszcza, aby dokumentem potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp było oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 8. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca - o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 9 do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. X. PEŁNOMOCNICTWO 1. Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ WYKONAWCY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymogi dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) 1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty wymienione w części IX SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa w części IX B SIWZ: 6/20

7 7/20 III.2.2) III.2.3) 1) ust. 2 4 i ust. 6-7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 2) ust. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2) niniejszej części SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b niniejszej części SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej części SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 2 niniejszej części SIWZ stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać m.in. na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zdolność ekonomiczna i finansowa Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej gwarantującej realizację zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej realizację zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż ,- PLN. 2. w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację zamówienia, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,- PLN. Kwalifikacje techniczne Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: I. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał z należytą starannością: - co najmniej 2 odrębne zamówienia, z których każde polegało na świadczeniu usług informatycznych (rozliczanych w godzinach lub produktach) i miało wartość co najmniej ,00 zł brutto 7/20

8 8/20 Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone) ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku dla zamówień zakończonych. Zamawiający wyjaśnia, że dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przez usługi informatyczne, o których mowa powyżej, rozumie usługi obejmujące swoim zakresem czynności określone w kolumnie Opis zadań dla następujących kluczowych profili kompetencyjnych: Analityk systemowy, Architekt Rozwiązania, Projektant-programista.NET, Analityk Testów, Administrator Baz Danych, Administrator sieci WAN, Administrator sieci LAN, Specjalista ds. instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, Administrator telefonii stacjonarnej i VOIP. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli usługa informatyczna obejmowała swoim zakresem co najmniej 5 (pięć) z wymienionych powyżej profili kompetencyjnych, przy czym jedna osoba nie mogła a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych nie może wykonywać zadań więcej niż w 3 (trzech) profilach jednocześnie. W przypadku gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. II. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - osobami spełniającymi wymagania określone poniżej (nie dotyczy kolumny Wagi ), przy czym osoba pełniąca funkcję określoną w profilu musi spełniać wszystkie wymagania określone w kolumnie Opis kompetencji, oraz na jeden profil musi przypadać co najmniej tyle osób ile zostało podanych w kolumnie Ilość osób, przy czym jedna osoba nie może pełnić jednocześnie funkcji określonych w więcej niż w 4 profilach. Dla Części I zamówienia: 1 Nazwa profilu - Analityk Biznesowy 1.1 Opis zadań - Gromadzi i analizuje wymagania użytkowników dotyczące tworzenia lub rozwoju systemów informatycznych w celu stworzenia jednolitego dokumentu wymagań biznesowych, - Uczestniczy w procesie zarządzania wymaganiami, - Uczestniczy w tworzeniu dokumentów wizji systemów oraz przygotowuje prezentacje opracowanych koncepcji w celu ich prezentacji dla kierownictwa, - Przeprowadza ocenę i przygotowuje opinię dla otrzymanych propozycji realizacji zmian w systemach informacyjnych i organizacyjnych, - Przeprowadza analizy wpływu proponowanych rozwiązań na zmiany w aktualnym modelu operacyjnym po stronie biznesu zmiany procesowe, organizacyjne i technologiczne, - Analizuje i konsultuje i akceptuje dostarczane przez Architekta Rozwiązania propozycje projektów technicznych rozwiązań,. 1.2 Opis kompetencji - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w dyscyplinie analiz biznesowych, - Umiejętność pozyskiwania, gromadzenia, analizy i dokumentowania wymagań na systemy informatyczne, - Znajomość narzędzi i technik i metod modelowania procesów biznesowych: UML, BPM, CASE, - Znajomość zagadnień związanych z architekturą korporacyjną, w stopniu pozwalającym na interpretację i ocenę propozycji, - Wiedza w zakresie zarządzania wymaganiami oraz metod projektowania i opisu architektury rozwiązań 8/20

9 9/20 informatycznych, - Praktyczna wiedza dotycząca zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji bazodanowych, - Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie B2 1.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 7 2 Nazwa profilu - Analityk Systemowy 2.1 Opis zadań - Przeprowadza analizę oraz wnioskuje o uzupełnienie i korekty w dokumentacji wymagań biznesowych,- Uzupełnia wymagania biznesowe o wymagania systemowe oraz tworzy dokumentację wymagań systemowych, - Opracowuje dokumentację wizji lub szczegółowych propozycji rozwiązań systemowych dla zgłoszonych wymagań biznesowych, - Przygotowuje prezentacje rozwiązań systemowych dla kierownictwa, - Określa ramy do projektowania dla Architektów Rozwiązań, - Uczestniczy w procesie zarządzania wymaganiami, - Przeprowadza ocenę i przygotowuje opinię dotyczącą wpływu realizowanych zmian na funkcjonowanie systemu informatycznego jako całości, - Identyfikuje współzależności zachodzące pomiędzy trwającymi lub planowanymi projektami zmian w systemach informatycznych oraz komunikuje i koordynuje działania z tym związane, - Projektuje logiczne modele na poziomie systemów (hardware i software) w celu zapewnienia interoperacyjności i możliwości ich integracji 2.2 Opis kompetencji - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą doświadczenia w obszarze analiz systemowych, - Znajomość zagadnień związanych z architekturą korporacyjną oraz umiejętność jej modelowania, - Wiedza w zakresie analizy, zarządzania wymaganiami oraz metod projektowania i opisu architektury systemów informatycznych, - Znajomość metod analizy z wykorzystaniem UML lub CASE, - Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych umożliwiającym przeprowadzanie analiz, - Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie B2 2.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 7 3 Nazwa profilu Manager Wytwarzania 3.1 Opis zadań - Zarządza procesem operacyjnym związanym z realizacją konkretnych działań w projektach obszaru rozwoju i wrażania systemów informatycznych: planuje, organizuje, koordynuje i kontroluje działania pracowników i kierowników projektów, - Opracowuje, wdraża i egzekwuje wykonywanie wewnętrznych instrukcji i regulaminów związanych z procesem wytwarzania, - Gromadzi dane, monitoruje i koryguje poprawność wykonywania czynności i użytkowania narzędzi w procesie wytwórczym, - Analizuje, projektuje, planuje i wdraża usprawnienia podprocesów, technik, metod, narzędzi oraz standardów technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w procesie wytwórczym, - Podejmuje działania zmierzające do utrzymania ciągłości działania obszaru wytwarzania, - Identyfikuje, raportuje oraz przygotowuje metody mitygowania ryzyka operacyjnych związanych z eksploatacją procesu wytwórczego, personelem, stosowaną techniką i technologią, - Poznaje i analizuje potencjał nowych metod, technik, technologii, architektur i platform oraz ich wpływ na rozwój systemów informatycznych oraz organizacji i eksploatacji procesu wytwórczego 3.2 Opis kompetencji - Min. 36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego, - Szeroka wiedza z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych, - Zdolności organizacyjne powiązane z efektywnym i sprawnym wykorzystywaniem informacji w środowisku biznesowym, - Umiejętność planowania i wprowadzania zmian oraz rozwiązywania niespodziewanych problemów za pomocą posiadanych zasobów, - Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, - Umiejętność pracy w zespole, - Umiejętność analitycznego myślenia, - Komunikatywność, kreatywność, - Umiejętność pracy pod presją czasu, - Umiejętność 9/20

10 10/20 kierowania zespołem, - Zna główne platformy programowe dla systemów biznesowych, technologii i rozwiązań branżowych, ważnych w dziedzinie bankowości - Potrafi stosować techniki planowania, budżetowania i kontroli. Szczególnie jest w stanie ustalić wydatki celowe, inicjatywy związane z kontrolą redukcji kosztów oraz planów i sposobów zarządzania wydatkami dla misji rozwoju SI, - Posiada wiedzę na temat analizy SI oraz technik inżynierii programowej. Zna narzędzia i techniki związane z analizą procesów biznesowych, - Posiada podstawową wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie branżowe w obszarze bankowości i finansów, - Posiada świadomość głównych zalet technologii oraz komponentów architektonicznych SI, tak jak SOA (Service Oriented Architecture), Web Service, itp., - Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie B Waga Minimalna wymagana ilość osób 2 4 Nazwa profilu Architekt Rozwiązania 4.1 Opis zadań - Interpretuje, analizuje, uzgadnia i zgłasza uwagi do wymagań biznesowych oraz wymagań systemowych, - Przeprowadza analizę technicznej i architektonicznej wykonalności wymagań, - Definiuje i dokumentuje wszystkie kluczowe elementy architektury projektowanego rozwiązania (aplikacji, systemu, modułu, funkcjonalności, komponentu), uwzględniając przyjęte pryncypia i zasady architektoniczne, wymagania biznesowe i systemowe, - Uzgadnia z Audytorem Architektury zgodność projektowanego rozwiązania z Architekturą Korporacyjną IT, - Opracowuje i przedstawia prezentacje proponowanej architektury kierownictwu, - Utrzymuje wszelkie detaliczne artefakty architektoniczne i projektowe w trakcie realizacji projektu i po zakończeniu projektu, - Bierze udział w przeglądach architektonicznych, - Opracowuje, uzasadnia i wnioskuje o akceptację do wdrożenia propozycje zmian i usprawnień architektonicznych w Architekturze Korporacyjnej IT 4.2 Opis kompetencji - Umiejętność interpretacji dokumentacji oraz analizy wymagań systemowych i biznesowych, - Umiejętność opisywania architektury aplikacji przy pomocy znanych technik i narzędzi modelowania (obiektowe, strukturalne), - Znajomość notacji UML, BPM, CASE, - Wiedza na temat Architektury systemów, aplikacji, wiedza praktyczna z dziedziny Architektury Korporacyjnej, - Projektowanie i dokumentowanie architektury warstwy infrastruktury teleinformatycznej, - Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji. 4.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 5 5 Nazwa profilu Projektant Oprogramowania 5.1 Opis zadań - Interpretuje i analizuje dokumentację wymagań oraz architektury rozwiązania w tym uzupełnia lub zgłasza uzupełnienia i zmiany do specyfikacji pod kontem możliwości ich projektowania, - Definiuje, weryfikuje i opisuje szczegółowe dynamiczne i statyczne komponenty architektury fizycznej i logicznej oprogramowania oraz baz danych, - Określa specyfikację i bezpośrednio bierze udział w efektywnym tworzeniu i/lub modyfikacji kompleksowych systemów aplikacyjnych, wykorzystując przy tym odpowiednie standardy i narzędzia, - Weryfikuje i ocenia zgodność pomiędzy końcową wersją oprogramowania, a wymaganiami, zarówno w zakresie jakości projektu jak i dostosowania ich do uzgodnionych uprzednio specyfikacji funkcjonalnych, - Posiada wiedzę o dostępnych standardach, metodach, narzędziach, które są odpowiednie dla konkretnego środowiska pracy, - Dopilnowuje spraw technicznych związanych z implementacją oprogramowania oraz innych faz cyklu rozwoju oprogramowania: określania potrzeb użytkownika, analizy, specyfikacji, projektu, konstrukcji, testów, implementacji, utrzymania oprogramowania. Zapewnia tworzenie adekwatnej dokumentacji oprogramowania 10/20

11 11/20 oraz jej utrzymywanie, - Tworzy raporty zawierające propozycje ulepszeń oraz rozwiązań występujących problemów 5.2 Opis kompetencji - Min.24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego - Umiejętność projektowania systemów informatycznych oraz efektywnego tworzenia i opieki nad złożonymi modułami systemów będących częścią kompleksowych systemów informatyczny, - Znajomość relacyjnych baz danych, technologii j2ee lub.net., - Znajomość UML, - Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, - Umiejętność pracy w zespole, - Umiejętność analitycznego myślenia, - Komunikatywność, kreatywność, - Umiejętność pracy pod presją czasu, - Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji 5.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 5 6 Nazwa profilu Projektant interfejsu użytkownika 6.1 Opis zadań - Wspiera zespół ds. analizy systemowej przy zbieraniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dotyczących interfejsu użytkownika, - Projektuje interfejs użytkownika, - Współpracuje z Głównym użytkownikiem w zakresie prac nad interfejsem użytkownika, - Nadzoruje implementację w zakresie interfejsu użytkownika. 6.2 Opis kompetencji - Umiejętność projektowania interfejsów użytkownika aplikacji, w tym intranetowych, internetowych oraz aplikacji mobilnych (Android, ios), - Znajomość technologii informatycznych, w tym: programy graficzne (PhotoShop/ Paint Shop Pro/Gimp/Paint.NET), Adobe Flash, HTML 4/5, CSS3, Microsoft Blend, - Interfejsu użytkownika, - Narzędzi CASE, - Znajomość zagadnień z obszaru HCI, UX, usability. 6.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 3 7 Nazwa profilu Projektant-programista technologii.net 7.1 Opis zadań - Tworzy komponenty oprogramowania, - Wykonuje testy jednostkowe komponentów oprogramowania, - Analizuje zgłaszane problemy w celu identyfikacji zmian w systemie oraz przygotowania odpowiedzi na przekazane zapytania 7.2 Opis kompetencji - Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych, - Znajomość następujących technologii/ narzędzi:.net , SharePoint 2010, TFS2012, Jenkins, WWF, HTML, Javascript, AJAX, CSS, NHibernate, NUnit, MSTest, Test Manager, CodedUI, Baza danych Oracle w tym języki SQL, PL/SQL; MS SQL 2008 R2 w tym język T-SQL; Reporting Services, - Znajomość środowisk programistycznych: Visual Studio 2010/2012, - Analiza systemowa, - Projektowanie systemów IT, - Programowanie w wielowarstwowych architekturach, - Znajomość ALM (Application Lifecycle Management) i SDL (Security Development Lifecycle) w zakresie wybranej grupy technologicznej. 7.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 10 8 Nazwa profilu Projektant-programista Java 8.1 Opis zadań - Tworzy komponentów oprogramowania, - Wykonuje testy jednostkowe komponentów oprogramowania, - Analizuje zgłaszane problemy w celu identyfikacji zmian w systemie oraz przygotowania odpowiedzi na przekazane zapytania 11/20

12 12/ Opis kompetencji - Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych, - Projektowanie systemów IT, - Programowanie w wielowarstwowych architekturach, - Znajomość następujących technologii/narzędzi: Java SE 6, JEE 5.0, J2EE 1.4, Struts, JSP, HTML, Javascript, AJAX, CSS, EJB, JPA, XML, XSLT, XSL-FO, JSF, Spring, Hibernate, JCA/JCE, Tomahawk, Facelets; JUnit, Oracle, PL/SQL, UML 2.0, - Znajomość środowisk programistycznych: JDeveloper oraz Eclipse. 8.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 7 9 Nazwa profilu Specjalista ds. hurtowni danych 9.1 Opis zadań - Projektuje i programuje moduły hurtowni danych tworzonych przez wydział w celu realizacji systemów informatycznych, - Tworzy oprogramowania umożliwiające udostępnianie danych oraz wykonywanie raportów z danych hurtowni gromadzonych przez systemy w celu wypełnienia zobowiązań właściciela danych związanych z udostępnianiem danych, - Projektuje fizyczne struktury bazy hurtowni danych z uwzględnieniem zapewnienia ich interoperacyjności lub możliwości integracji z innymi systemami w celu realizacji systemów informatycznych, - Projektuje oraz programuje proces ETL - tworzy oprogramowanie do pobierania, transformacji danych z systemów informatycznych, przetwarza i programuje proces ładowania danych do struktur docelowych w bazie hurtowni danych w celu przygotowania informacji niezbędnych dla realizacji sprawozdawczości w Banku, - Utrzymuje dokumentację techniczną związaną z wykonywanymi pracami w celu realizacji systemów informatycznych, - Analizuje zgłaszane problemy w celu diagnozowania i usuwania błędów w realizowanych aplikacjach 9.2 Opis kompetencji - Min.24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego, - Znajomość zagadnień z zakresu projektowania programowania hurtowni danych oraz umiejętność w tworzeniu oprogramowania dla baz hurtowni danych,- Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji bazodanowych, - Doświadczenie w programowaniu w PL/SQL, PL/SQL, JAVA, T-SQL, - Znajomość bazy danych Oracle, MS SQL, - Znajomość narzędzi do raportowania Oracle Discoverer, Reporting Services, Analysis Services, Crystal Reports, - Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji. 9.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 5 10 Nazwa profilu Menadżer Testów 10.1 Opis zadań - Planuje testy wewnętrzne oraz w porozumieniu z kierownikami testów w projektach planuje wykonywanie testów akceptacyjnych, - Organizuje oraz nadzoruje realizację zaplanowanych testów - Kontroluje postępy prac przy testowaniu oraz podejmuje działania zmierzające do poprawnego, zgodnego z założeniami i przyjętymi regułami procesowymi i projektowymi wykonywania i dokumentowania testów, - Zapewnia, w porozumieniu z kierownikami projektów oraz z DI wymagane zasoby techniczne do testów, - Nadzoruje, kieruje lub koordynuje pracę osób odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji planu testów, przypadków testowych, scenariuszy testowych, danych testowych oraz protokołów z testów, - Gromadzi dane, analizuje oraz opracowuje opinie i oceny dotyczące jakości dostarczanych do testowania artefaktów informatycznych, - Zatwierdza Protokoły z Testów, - Opracowuje, uzasadnia i wnioskuje o akceptację do wdrożenia propozycje zmian i usprawnień technicznych i organizacyjnych w dyscyplinie testowania systemów oprogramowania, - Dba o adekwatną do potrzeb i ekonomicznie racjonalną ilość kompetentnych zasobów ludzkich a także wsparcia technicznego i technologicznego koniecznych do realizacji potrzeb testowania 12/20

13 13/20 systemów oprogramowania (potencjał), - Opracowuje i wnioskuje o wdrożenie produktów zarządczych realizujących funkcje zarządzania jakością: adekwatną do potrzeb kontrolę jakości, nadzór jakości, zapewnienie (zabezpieczenie) jakości 10.2 Opis kompetencji - Min.24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego - Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami w tym zespołami interdyscyplinarnymi - Znajomość narzędzi, technik i metodyk testowania, zarządzania testami oraz zespołem testowym, - Znajomość procesu wytwarzania oprogramowania, - Znajomość języka angielskiego w tym terminologii branżowej na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji, - Podstawowa wiedza dotycząca zarządzania jakością oprogramowania Waga Minimalna wymagana ilość osób 2 11 Nazwa profilu Analityk Testów 11.1 Opis zadań - Interpretuje i analizuje dokumentację wymagań oraz dokumentacji architektury i projektu technicznego systemu oprogramowania, - Opracowuje plany, harmonogramy, estymaty, scenariusze oraz przypadki testowe, - Przygotowuje lub zleca przygotowanie danych testowych, - Opracowuje wymagania na oprogramowanie testów automatycznych, - Utrzymuje i zarządza dokumentacją artefaktów testowania, - Opracowuje protokoły testów akceptacyjnych,- Nadzoruje lub wykonuje testy jednostkowe i scenariuszowe oraz raportuje statusy Opis kompetencji - Min.18 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego, - Znajomość metod, technik i narzędzi do analizy wymagań oraz projektowania i dokumentowania scenariuszy, przypadków testowych i danych testowych, - Znajomość procesu wytwarzania oprogramowania, - Skrupulatność, dokładność, sumienność, umiejętność analitycznego myślenia, - Komunikatywność i zdolność do pracy w zróżnicowanych i płynnych zespołach, - Posiada podstawową wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie branżowe w obszarze bankowości i finansów Waga Minimalna wymagana ilość osób 5 12 Nazwa profilu Tester IT 12.1 Opis zadań - Przeprowadza testy jednostkowe oraz scenariusze testowe zgodnie z dokumentacje wymagań oraz scenariuszami i przypadkami testowymi, - Weryfikuje i wnioskuje o zmiany w otrzymanych dokumentach do testowania, - Analizuje wyniki przeprowadzonych testów a następnie raportuje statusy wykonanych testów, w miarę konieczności uzupełnia je o uwagi, komentarze i wskazówki dla programistów, architektów i kierowników, - Planuje i uruchamia testy automatyczne, - Analizuje wyniki testów oraz raportuje ich wykonanie automatycznych Opis kompetencji - Min.18 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego, - Znajomość metod, technik i narzędzi wspomagających testowanie aplikacji,- Znajomość procesu wytwarzania oprogramowania, - Umiejętność czytania dokumentacji analityczno projektowej, - Predyspozycje do testowania oprogramowania: skrupulatność, dokładność, sumienność, cierpliwość, dociekliwość, umiejętność planowania czasu własnego, - Zdolność do analitycznego i eksploratywnego myślenia i dociekliwości, - Dobra komunikatywność i zdolność do pracy w zróżnicowanych i płynnych zespołach 12.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 5 13/20

14 14/20 13 Nazwa profilu Wdrożeniowiec 13.1 Opis zadań - Wykonuje analizę przedwdrożeniową,- Definiuje i realizuje proces migracji części lub całości systemu informatycznego w obszarze: danych, komponentów bazodanowych, komponentów systemów informatycznych, - Definiuje procesy przekazania produktu dla Zamawiającego, - Instaluje i konfiguruje systemy informatyczne, - Opracowuje dokumentację administrowania i wdrożenia systemu informatycznego dla migracji systemów informatycznych zawierającą: O Instrukcję instalacji i konfiguracji, Instrukcje czynności administratorskich, O Instrukcje utrzymania systemu informatycznego, O Opis mechanizmów bezpieczeństwa przetwarzania danych 13.2 Opis kompetencji - Min.36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego, - Przekrojowa wiedza z zakresu technologii informatycznej, w tym: Business Intelligence, rozwiązań integracyjnych, rejestracji i ewidencji publicznej, systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danymi, serwerów aplikacji i serwerów Web, sieci teleinformatycznej oraz wirtualizacji, - Wiedza z wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych takich jak: migracja danych i oprogramowania oraz zarządzania zmianami w oprogramowaniu Waga Minimalna wymagana ilość osób 5 14 Nazwa profilu Architekt IT ds. Danych 14.1 Opis zadań - Tworzy i utrzymuje architekturę danych, - Tworzy modele danych, - Identyfikuje grupy danych przetwarzanych w banku, ich źródła oraz jednostki, procesy, produkty bankowe i systemy, w których realizowane jest ich przetwarzanie, - Opracowuje szczegółową dokumentację istotnych grup danych, zawierającą modele tych danych opisujące m. in. zależności pomiędzy poszczególnymi elementami tych grup oraz przepływy pomiędzy systemami informatycznymi, - Określa zasady zarządzania jakością danych, - Projektuje i implementuje ogólne elementy bazy danych zgodnie z przyjętą koncepcją (relacyjna baza danych, obiektowa baza danych) i wybraną technologią, w szczególności definiowanie: o tabel, o indeksów, o widoków, o ograniczeń, o wyzwalaczy, o procedur, bazodanowych, o a także innych elementów specyficznych dla danej bazy danych Opis kompetencji - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego - Znajomość technik i narzędzi modelowania danych, - Znajomość narzędzia Enterprise Architect firmy Sparx, - Znajomość języka ArchiMate Waga Minimalna wymagana ilość osób 3 15 Nazwa profilu Architekt IT ds. Aplikacji i Infrastruktury Opis zadań - Opracowuje koncepcje rozwiązań dla projektów IT, - Tworzy modele architektoniczne przy współpracy z przedstawicielami biznesu, kierownikami projektów IT, analitykami, architektami rozwiązań, architektami domen, architektami aplikacji i architektami infrastruktury, - Opracowuje analizy wykonalności dla inicjatyw IT, - Nadzoruje realizację architektur rozwiązań,- Przygotowuje ocenę merytoryczną produktów projektowych dostarczonych przez dostawców zewnętrznych i wewnętrznych IT, - Współpracuje przy tworzeniu i utrzymywaniu standardów, polityk procedur i instrukcji IT, - Współpracuje przy definicji i realizacji produktów w założonym zakresie, budżecie i harmonogramie, - Współpracuje z dostawcami IT w zakresie realizacji koncepcji rozwiązania 15.2 Opis kompetencji 14/20

15 15/20 - Min. 36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego - Kilkuletnie doświadczenie w obszarze architektury infrastruktury IT, - Znajomości zagadnień związanych z architekturą zorientowaną na usługi (SOA) i technologii integracyjnych, - Znajomość serwerowej architektury sprzętowej, bibliotek taśmowych fizycznych oraz wirtualnych, macierzy dyskowych, - Znajomość technologii takich jak: systemy operacyjne AIX, Linux, Windows, sieci SAN, serwerów aplikacyjnych i bazodanowych Oracle, - Znajomości wzorców projektowych i architektonicznych, - Znajomości narzędzia Enterprise Architect firmy Sparx 15.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 3 16 Nazwa profilu Szkoleniowiec IT 16.1 Opis zadań - Określa potrzeby szkoleniowe użytkowników, - Opracowuje materiały szkoleniowe na postawie opracowanej dokumentacji, - Prowadzi szkolenia na bazie opracowanych materiałów szkoleniowych, - Tworzy moduły e-learningowych w aplikacjach, Opis kompetencji - Min. 12 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego - Skuteczność w komunikacji, przekazywaniu wiedzy z zakresu Informatyki, szkoleniu użytkowników, motywowaniu ich do korzystania w jak najszerszym stopniu z dostępnych systemów informatycznych - Szeroka wiedza z zakresu informatyki, - Doskonałe zdolności prezentacji swoich umiejętności, biegłość w technikach szkoleniowych, włączając projektowanie i przygotowywanie skutecznych materiałów dla kursantów 16.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 5 17 Nazwa profilu Specjalista ds. Konfiguracji 17.1 Opis zadań - Utrzymuje (gromadzi, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia) repozytorium konfiguracji artefaktów procesu wytwarzania, wdrażania i eksploatacji oprogramowania, - W porozumieniu z Kierownikiem Projektu prowadzi bibliotekę produktów zarządczych realizowanych projektów, - Definiuje i egzekwuje wymagania dotyczące trybu, formy i postaci opracowanych artefaktów 17.2 Opis kompetencji - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego - Znajomość technik i narzędzi wspierających utrzymywanie bazy konfiguracji, - Podstawowa wiedza związana z technikami zarządzania konfiguracją w projektach np. wg w metodyki PRINCE2, PMBOK - Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym poprawną interpretację zawartości i klasyfikację dostarczanych i przechowywanych artefaktów bazy 17.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 5 18 Nazwa profilu Specjalista ds. dokumentacji 18.1 Opis zadań - Opracowuje, w porozumieniu z administratorem biznesowym oraz architektem rozwiązania, dokumentację użytkownika systemu informatycznego, - Opracowuje, w porozumieniu z Administratorem bezpieczeństwa, Administratorem technicznych oraz Architektem Rozwiązania dokumentację administracyjną, - Opracowuje w porozumieniu z Kierownikiem Projektu, Architektem Rozwiązania oraz Wdrożeniowcem dokumentację wdrożeniową i powdrożeniową. 15/20

16 16/ Opis kompetencji - Min. 24 doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowej i produktowej, - Podstawowa wiedza z terminologii dziedziny finansów i bankowości, - Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i poprawną klasyfikację treści dokumentów 18.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 8 19 Nazwa profilu Specjalista ds. Zarządzania Zmianami 19.1 Opis zadań - Przygotowuje produkty zarządcze związane z zarządzaniem zmianami w systemach informatycznych na poziomie projektu, - Definiuje procesy zarządzania zmianami, - Prowadzi rejestr zmian w aplikacjach, - Ocenia wpływ zmiany na koszt i harmonogram produktu, którego dotyczy zmiana, i produktów powiązanych, - Nadzoruje wprowadzanie zmian przy gwarancji właściwej jakości zmienianych produktów i produktów powiązanych, - Ściśle współpracuje z zespołami odpowiedzialnymi za realizację systemu informatycznego w celu oceny i ewentualnej implementacji zmiany we wszystkich dotyczących jej produktach 19.2 Opis kompetencji - Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych, w tym: O Zarządzanie zmianami w oprogramowaniu, O Zarządzanie konfiguracją oprogramowania 19.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 4 20 Nazwa profilu Specjalista ds. Jakości 20.1 Opis zadań - Przygotowuje produkty zarządcze związane z procesem zapewnienia jakości, - Weryfikuje i nadzoruje produkty zarządcze związane z procesem zapewnienia jakości dostarczanych przez dostawcę rozwiązań, - Weryfikuje i nadzoruje dokumentację dotyczącą jakości dostarczanych przez dostawców systemów informatycznych 20.2 Opis kompetencji - Znajomość następujących metodyk: O Zarządzanie projektami, O Zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami, O Zarządzanie jakością w programie i projektach, - Umiejętność wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych, w tym: O Analizy biznesowej (w tym modelowanie procesów biznesowych), O Analizy systemowej, O Przygotowywania i realizacji scenariuszy testowych, O Automatyzacji testów Waga Minimalna wymagana ilość osób 3 Dla Części II zamówienia: 1. Nazwa profilu Administrator Baz Danych 1.1. Opis zadań - Administruje i utrzymuje środowiska bazodanowe systemów powierzonych do eksploatacji, w tym stroi je i prowadzi analizy ich wydajności, programuje i nadzoruje wykonywanie ich zabezpieczeń w celu utrzymania właściwego poziomu jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych - Wykonuje instalacje i re-instalacje systemów baz danych oraz dokonuje migracji baz danych i narzędzi bazodanowych do wersji wspieranych przez producentów posiadanego oprogramowania oraz monitoruje stan ich pracy w celu wdrożenia i / lub utrzymania świadczonych usług informatycznych, - Uczestniczy w uruchamianiu i prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie migracji, instalacji i konfiguracji środowisk baz danych oraz oprogramowania dla potrzeb baz danych, nadzoruje ich instalację i uruchamianie, - Rozwiązuje problemy techniczne, świadczy pomoc użytkownikom, rozwiązuje problemy na administrowanych serwerach baz danych w celu zapewnienia wysokiej dostępności świadczonych usług informatycznych, 16/20

17 17/20 - Nadzoruje prawidłowe realizowanie umów serwisowych i utrzymuje ciągłość wsparcia technicznego dla systemów zarządzania bazami danych i oprogramowania bazodanowego 1.2 Opis kompetencji - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego, - Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką), - Znajomość architektury i funkcjonowania relacyjnych baz danych, - Znajomość administracji i zarządzania baz danych Oracle, MSSQL, DB2, MySQL, PostgreSQL, - Znajomość administracji i zarządzania systemami operacyjnymi LINUX i UNIX, - Znajomość administracji i zarządzania systemami operacyjnymi Windows Server w wersji 2003lub wyższej, - Znajomość funkcjonowania sieci komputerowych LAN i WAN, - Znajomość funkcjonowania sieci NAS i SAN, - Znajomość architektury komputerów i peryferyjnych urządzeń komputerowych, - Znajomość architektury i funkcjonowania klastrów wydajnościowych i niezawodnościowych, - Posiadanie certyfikatów OCA, OCP dla Oracla oraz MCSA, MCSE dla MSSQL lub równoważnych. 1.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 4 2 Nazwa profilu Administrator sieci WAN 2.1 Opis zadań - Administruje aktywnymi oraz pasywnymi urządzeniami sieciowymi w rdzeniu sieci rozległej w celu utrzymania komunikacji z sieciami zewnętrznymi, w tym siecią rozległą WAN, siecią Internet, - Administruje systemami sieciowych zapór ogniowych (firewall) w celu utrzymania ich ciągłości działania jak też dostosowania poziomu zabezpieczeń do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz eksploatowanych systemów informatycznych, - Prowadzi monitoring wydajności łączy teleinformatycznych oraz urządzeń sieciowych w rdzeniu sieci WAN, w celu wykrycia nieprawidłowości i zagrożeń w ciągłości pracy sieci rozległej, - Archiwizuje konfigurację urządzeń sieciowych, - Zarządzanie adresacją sieci, - Instalacja i zmiana konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych, - Bieżąca dokumentacja sieci oraz przygotowanie procedur operacyjnych i odtworzeniowych 2.2 Opis kompetencji - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego - Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką), - Szeroka wiedza z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych: umiejętności administrowania zarówno systemami i sieciami opartymi na Windows, Novell, jak i Linuksie, znajomości zagadnień baz danych, funkcjonujących w sieciach (M.in. MsSQL, Oracle), - znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych (routery, przełączniki, firewalle), - bardzo dobra znajomość: sieci TCP/IP, protokołów sieciowych, bezpieczeństwa i monitoringu sieci/usług, - Znajomość technologii aplikacyjnych wykorzystywanych w sieciach WAN i Internet 2.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 4 3 Nazwa profilu Administrator sieci LAN 3.1 Opis zadań - Administruje urządzeniami sieciowymi w celu utrzymania ich ciągłości działania oraz dostosowania infrastruktury sieciowej do zmieniających się potrzeb użytkowników i eksploatowanych systemów informatycznych, - Administruje adresacją sieciową stosowaną w sieciach LAN oraz kreuje podsieci i ustala reguły komunikacji pomiędzy podsieciami w celu zachowania unikalności i spójności adresacji oraz wymaganej względami bezpieczeństwa separacji podsieci użytkowników i systemów informatycznych, - Uczestniczy w projektach informatycznych związanych z rozwojem infrastruktury oraz systemów informatycznych w celu poprawy jakości świadczenia usług informatycznych przy zapewnieniu zgodności projektowanej infrastruktury z obecnie eksploatowaną,- Analizuje i opiniuje projekty budowy i modernizacji okablowania strukturalnego LAN w celu zapewnienia zgodności rozwiązań technologicznych z przyjętymi standardami 17/20

18 18/20 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 3.2 Opis kompetencji - Min. 24miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego - Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką), - Znajomość budowy, konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi warstwy 2 i 3 ISO/OSI, - Znajomość zagadnień występujących w rozbudowanych przełączalnych sieciach LAN opartych o protokoły Ethernet i TCP/IP, - Znajomość technologii aplikacyjnych i sieciowych wykorzystywanych w sieciach WAN i Internet, - Znajomość problematyki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych 3.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 2 4 Nazwa profilu Specjalista ds. instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania 4.1 Opis zadań - Instalacja oprogramowania systemowego, aplikacji biurowych i oprogramowania wspomagającego, - Wdrażanie standardów, procedur oraz zaleceń instalacyjnych i konfiguracyjnych oprogramowania systemowego i użytkowego komputerów osobistych 4.2 Opis kompetencji - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego - Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką), - Znajomość administrowania i konfigurowania systemów operacyjnych Microsoft Windows XP, 7, - Znajomość funkcjonowania sieci komputerowych, - Znajomość budowy komputerów i urządzeń peryferyjnych 4.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 6 5 Nazwa profilu Administrator telefonii stacjonarnej i VOIP 5.1 Opis zadań - Administracja Telefonią IP (centrala i oddziały), - Administracja systemem Call Centre, IVR - Administracja systemem Billingowym oraz raportowanie, - Administracja i nadzór nad systemem telekomunikacyjnym CC, - Administracja i nadzór nad systemami nagrywania rozmów, -Administracja i nadzór nad aplikacjami i systemami współpracującymi z systemami Contact Centre, - Analiza wydajnościowa oraz optymalizacja stosowanych rozwiązań 5.2 Opis kompetencji - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego, - Wykształcenia wyższego kierunkowego (o specjalizacji związanej z informatyką), - znajomość technologii VOIP oraz zagadnień związanych z jej utrzymaniem, - znajomość tradycyjnej telefonii PABX oraz zagadnień związanych z jej utrzymaniem 5.3 Waga Minimalna wymagana ilość osób 3 Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta 18/20

19 19/20 IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: BZP/18/DRI/2013 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :30 Miejscowość: Centrala BGK Warszawa Al. Jerozolimskie 7, sala 333 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Składanie odwołań Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 19/20

20 20/20 VI.5) Warszawa POLSKA Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /20

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo