WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Biuro Zamówień i Przetargów tel.: +48 (22) fax Znak pisma: KIZ IK/3 UNP: Warszawa, dnia r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania publicznego nr KIZ/2017/WNP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie, Pionki, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Jastrząb, Mrozy, Łuków. WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ Zamawiający, działając na art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp, poniżej przesyła treść pytania (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz zmianą treści SIWZ: I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ: PYTANIE NR 1 W treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wskazano, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. W zakresie tego warunku Wykonawca musi między innymi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające zgodnie z przepisami ustawy Pb, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (...)- m.in. co najmniej osoby - Projektanta branży telekomunikacyjnej posiadających uprawnienia do projektowania w telekomunikacyjnej w instalacji i telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub zostały wydane na ; przy czym ta powinna wykazać się minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, o powierzchni określonej w SIWZ (w zależności od zadania) Wnoszę o zmianę tego warunku poprzez - ograniczenie doświadczenia projektanta branży telekomunikacyjnej - osoby posiadającej uprawnienia do telekomunikacyjnej w instalacji i telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub ; 1

2 do wykazania się minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej (bez określania wielkości) lub - ograniczenie wymaganych uprawnień branży telekomunikacyjnej z bez ograniczeń do w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą", które są wystarczające do sporządzania przedmiotu zamówienia. Uzasadnienie: zmiana umożliwi udział w postępowaniu podmiotom posiadającym doświadczenie przy obiektach porównywalnych lub bardziej złożonych, czy też większych niż przedmiot zamówienia. Aktualnie określona w SIWZ sytuacja ta jest niekorzystna dla Zamawiającego, a jej zmiana przyczyni się do poprawy konkurencyjności ofert. Wobec powyższego wnoszę o zmianę jw. ODPOWIEDŹ Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu dla zadań 1-8 określonego w rozdziale IX ust. 3 pkt 3) ppkt I-III lit. b) SIWZ dot. zdolności zawodowej Wykonawcy oraz Załącznika nr 6 do SIWZ wykaz osób, zgodnie z poniższym. II. ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ: 1. Zamawiający dokonuje zmiany treści rozdziału IX ust. 3 pkt 3) ppkt I lit. b) SIWZ dla: Zadania nr 2: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Pionki, Zadania nr 4: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Zajezierze koło Dęblina, Zadanie nr 6: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Jastrząb, Zadania nr 7: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Mrozy, BYŁO: b) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm., dalej: Pb ), uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach: L.p. Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Doświadczenie 2

3 1. Projektant w bez ograniczeń lub 1. minimum 3 dokumentacji projektowych branży, wnętrz i zagospodarowania terenu tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków Rozporządzenia Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o powierzchni użytkowej min. 500 m 2 każdy; projektowej branży tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku lub ewidencji zabytków zgodnie z nad zabytkami, o powierzchni użytkowej min. 500 m 2. 3

4 2. Projektant w konstrukcyjnobudowlanej konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub. 1. minimum 3 dokumentacji projektowych branży konstrukcyjnobudowlanej tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków min. 500 m 2 każdy, projektowej branży konstrukcyjnobudowlanej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku Rozporządzenia w sprawie warunków lub ewidencji zabytków zgodnie z nad zabytkami, o powierzchni użytkowej min. 500 m Projektant branży instalacji, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych instalacji, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 1. minimum 3 dokumentacji projektowych branży instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków min. 500 m 2 każdy, projektowej zakresie sieci, instalacji cieplnych, 4

5 4. Projektant branży instalacji i elektrycznych i elektroenergetycz nych 5. Projektant branży telekomunikacyjn ej instalacji i elektrycznych i elektroenergetyczn ych bez ograniczeń lub telekomunikacyjnej w wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku użyteczności publicznej zgodnie z lub ewidencji zabytków zgodnie z nad zabytkami, o powierzchni użytkowej min. 500 m minimum 3 dokumentacji projektowych branży instalacji i elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków min. 500 m 2 każdy projektowej branży instalacji i elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku lub ewidencji zabytków, zgodnie z nad zabytkami, o powierzchni użytkowej min. 500 m 2. minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej tj. projektem 5

6 6. Projektant w drogowej instalacji i telekomunikacyjnyc h bez ograniczeń lub odpowiadające im drogowej bez ograniczeń lub budowlanym i wykonawczym dla budynku definicją zawartą w 3 pkt 6 równej min. 500 m 2. doświadczeniem własnym przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej tj. projektem budowlanym i wykonawczym obejmującym drogę publiczną oraz projekty organizacji ruchu wraz z przystankami komunikacji miejskiej. JEST: b) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm., dalej: Pb ), uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach: L.p. Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Doświadczenie 1. Projektant w bez ograniczeń lub 1. minimum 2 dokumentacji projektowych branży, wnętrz i zagospodarowania terenu tj. 6

7 projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzenia Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o powierzchni użytkowej min. 500 m 2 każdy; projektowej branży tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku lub ewidencji zabytków zgodnie z nad zabytkami, o powierzchni użytkowej min. 500 m Zamawiający dokonuje zmiany treści rozdziału IX ust. 3 pkt 3) ppkt II lit. a) i b) dla zadania: Zadania nr 1: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie Zadania nr 3: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Ruda Wielka Zadania nr 5: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Żytkowice, BYŁO: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum trzy odrębne zamówienia (umowy) na dokumentację projektową, tj. projekty budowlane i wykonawcze w branżach, konstrukcyjnej, zakresie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, zakresie instalacji i sieci elektrycznych oraz zakresie instalacji i sieci teletechnicznych, w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Infrastruktury 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), zwanego dalej technicznych, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każde, w tym minimum jedną dokumentację projektową, spełniającą ww. wymagania, dla budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej min. 500 m 2. 7

8 Jeżeli wartość wykonanych usług została wyrażona w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu walut NBP, ogłoszonego dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podana kwota wykonanego zamówienia powinna stanowić równowartość w złotych kwoty wymaganej w powyższym warunku. b) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające zgodnie z przepisami ustawy Pb, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach: lp Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Doświadczenie 1. Projektant w 2. Projektant w konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń lub konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub minimum 3 dokumentacji projektowych branży, wnętrz i zagospodarowania terenu tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzenia w sprawie warunków min. 500 m 2 każdy. minimum 3 dokumentacji projektowych branży konstrukcyjno-budowlanej tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzenia w sprawie warunków min. 500 m 2 każdy. 8

9 3. Projektant branży instalacji, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 4. Projektant branży instalacji i elektrycznych i elektroenergetycz nych 5. Projektant branży telekomunikacyjn ej instalacji, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im instalacji i elektrycznych i elektroenergetyczn ych bez ograniczeń lub telekomunikacyjnej minimum 3 dokumentacji projektowych branży instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o powierzchni użytkowej min. 500 m 2 każdy. doświadczeniem własnym przy realizacji minimum 3 dokumentacji projektowych branży instalacji i elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzenia w sprawie warunków min. 500 m 2 każdy. minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej tj. projektem 9

10 6. Projektant w drogowej w instalacji i telekomunikacyjnyc h bez ograniczeń lub odpowiadające im drogowej bez ograniczeń lub budowlanym i wykonawczym dla budynku definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, o powierzchni użytkowej równej min. 500 m 2 doświadczeniem własnym przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej tj. projektem budowlanym i wykonawczym obejmującym drogę publiczną oraz projekty organizacji ruchu wraz z przystankami komunikacji miejskiej. JEST: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum trzy odrębne zamówienia (umowy) na dokumentację projektową, tj. projekty budowlane i wykonawcze w branżach, konstrukcyjnej, zakresie instalacji i sieci wodnokanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, zakresie instalacji i sieci elektrycznych oraz zakresie instalacji i sieci teletechnicznych, w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzenia Infrastruktury 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), zwanego dalej technicznych, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każde, w tym minimum jedną dokumentację projektową, spełniającą ww. wymagania, dla budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej min. 300 m 2. 10

11 Jeżeli wartość wykonanych usług została wyrażona w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu walut NBP, ogłoszonego dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podana kwota wykonanego zamówienia powinna stanowić równowartość w złotych kwoty wymaganej w powyższym warunku. b) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające zgodnie z przepisami ustawy Pb, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach: lp Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Doświadczenie 1. Projektant w bez ograniczeń lub minimum 2 dokumentacji projektowych branży, wnętrz i zagospodarowania terenu tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzenia w sprawie warunków min. 300 m 2 każdy. 3. Zamawiający dokonuje zmiany treści rozdziału IX ust. 3 pkt 3) ppkt III lit. b) dla: Zadania nr 8: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Łuków BYŁO: b) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające zgodnie z przepisami ustawy Pb, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach: L.p. Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Doświadczenie 11

12 1. Projektant w bez ograniczeń lub 1. minimum 3 dokumentacji projektowych branży, wnętrz i zagospodarowania terenu tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzenia Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o powierzchni użytkowej min m 2 każdy. projektowej branży tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku lub ewidencji zabytków zgodnie z nad zabytkami, o powierzchni użytkowej min m 2. 12

13 2. Projektant w konstrukcyjnobudowlanej konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub. 1. minimum 3 dokumentacji projektowych branży konstrukcyjnobudowlanej tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków min m 2 każdy, projektowej branży konstrukcyjnobudowlanej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku Rozporządzenia w sprawie warunków lub ewidencji zabytków zgodnie z nad zabytkami, o powierzchni użytkowej min m Projektant branży instalacji, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych instalacji, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 1. minimum 3 dokumentacji projektowych branży instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z min.1000 m 2 każdy, projektowej branży instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 13

14 4. Projektant branży instalacji i elektrycznych i elektroenergetycz nych 1 5. Projektant branży telekomunikacyjn ej instalacji i elektrycznych i elektroenergetyczn ych bez ograniczeń lub telekomunikacyjnej w instalacji i wodociągowych i kanalizacyjnych tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku użyteczności publicznej zgodnie z lub ewidencji zabytków zgodnie z nad zabytkami, o powierzchni użytkowej min m minimum 3 dokumentacji projektowych branży instalacji i elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z min m 2 każdy projektowej branży instalacji i elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku lub ewidencji zabytków, zgodnie z nad zabytkami, o powierzchni użytkowej min m 2. minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku definicją 14

15 6. Projektant w drogowej telekomunikacyjnyc h bez ograniczeń lub odpowiadające im drogowej bez ograniczeń lub zawartą w 3 pkt 6 równej min m 2 doświadczeniem własnym przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej tj. projektem budowlanym i wykonawczym obejmującym drogę publiczną oraz projekty organizacji ruchu wraz z przystankami komunikacji miejskiej. * wymagane powierzchnie dotyczą każdego z budynków wchodzących w skład dokumentacji odrębnie. Zamawiający nie akceptuje sumowania powierzchni różnych obiektów w obrębie jednej dokumentacji dot. wszystkich zadań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Pb, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Pb, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zgodnie z art. 12a ustawy Pb, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowski Unii Europejskiej, musi wykazać, że ta legitymuje się kwalifikacjami 15

16 odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie. Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe powinni wykazać się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu (dot. zarówno doświadczenia jak posiadania odpowiedniego personelu) o najwyższej wartości, powierzchni użytkowej budynków, spośród wartości wykonanych zamówień, powierzchni użytkowych budynków i ilości personelu - określonych dla zadania, o które się ubiegają. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych osób posiadających wymagane doświadczenie i zgodne z przepisami ustawy Pb uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach określonych powyżej, na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie więcej niż jednego zadania o które Wykonawca się ubiega. JEST: b) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające zgodnie z przepisami ustawy Pb, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach: L.p. Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Doświadczenie 1. Projektant w bez ograniczeń lub 1. minimum 2 dokumentacji projektowych branży, wnętrz i zagospodarowania terenu tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej 16

17 zgodnie z Rozporządzenia Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o powierzchni użytkowej min m 2 każdy. projektowej branży tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku lub ewidencji zabytków zgodnie z nad zabytkami, o powierzchni użytkowej min m 2. * wymagane powierzchnie dotyczą każdego z budynków wchodzących w skład dokumentacji odrębnie. Zamawiający nie akceptuje sumowania powierzchni różnych obiektów w obrębie jednej dokumentacji dot. wszystkich zadań. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Pb, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Pb, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zgodnie z art. 12a ustawy Pb, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowski Unii Europejskiej, musi wykazać, że ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych 17

18 na zasadach określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie. Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe powinni wykazać się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu (dot. zarówno doświadczenia jak posiadania odpowiedniego personelu) o najwyższej wartości, powierzchni użytkowej budynków, spośród wartości wykonanych zamówień, powierzchni użytkowych budynków i ilości personelu - określonych dla zadania, o które się ubiegają. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych osób posiadających wymagane doświadczenie i zgodne z przepisami ustawy Pb uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach określonych powyżej, na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie więcej niż jednego zadania o które Wykonawca się ubiega. 4. Zamawiający dokonuje zmiany Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób poprzez usuniecie wiersza 2-6 tabeli w zakresie proponowanych funkcji. Zmieniona wersja Załącznika nr 6 do SIWZ stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień. 5. Zamawiający dokonuje zmiany treści 5 ust. 22 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ): BYŁO: 22. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały Przedmiot Umowy. JEST: 22. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji Umowy odpowiedni personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z przepisami prawa, gwarantujący należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały Przedmiot Umowy. 6. Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia kolumna wyburzenia zewnętrzne w zakresie Zadania nr 6 Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Jastrząb. Zmieniony Załącznik został dołączony do przedmiotowego pisma. 7. Zamawiający dokonuje zmiany numeru postepowania w SIWZ oraz wszystkich załącznikach: BYŁO: KIZ/2017/WNP JEST: KIZ/2017/WNP

19 8. Zamawiający w rozdziale III SIWZ dodaje ust. 9 o następującym brzmieniu: 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w opisie przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. W związku z zakresem wyżej wymienionych zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający załącza do przedmiotowego pisma tekst jednolity SIWZ uwzględniający wprowadzone zmiany. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. /-/ Szymon Nowak Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego Podpis na oryginale 19

I. Wyjaśnienie treści SIWZ:

I. Wyjaśnienie treści SIWZ: Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Biuro Zamówień i Przetargów e-mail: przetargi@pkp.pl Znak pisma: KIZ01.21.38.2017.CS/5 UNP: 2017-0211775 Warszawa, dnia 23

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:199128-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 100-199128

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 9 Ogłoszenie nr 360442-2016 z dnia 2016-12-06 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 354604-2016 Data:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr z dnia Otrębusy. Termin składania ofert/wniosków:

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr z dnia Otrębusy. Termin składania ofert/wniosków: Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 369964-2016 z dnia 19-12-2016 - Otrębusy Termin składania ofert/wniosków: 28-12-2016 Ogłoszenie nr 371909-2016 z dnia 2016-12-21 r. Otrębusy: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie 1 z 8 18.01.2017 10:03 Ogłoszenie nr 9834-2017 z dnia 2017-01-18 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Bardziej szczegółowo

Biuro Zamówień i Przetargów Fax: Wszyscy Wykonawcy

Biuro Zamówień i Przetargów Fax: Wszyscy Wykonawcy Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa Biuro Zamówień i Przetargów Fax: +48 22 47 49 177 e-mail: przetargi@pkp.pl Wszyscy Wykonawcy Warszawa, 06.12.2016 r. Nr pisma:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 166139-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu istniejących oraz dostawa, montaż i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: opracowanie dokumentacji przedprojektowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306555-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 170-306555

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala Al. Jerozolimskie A, 0-0 Warszawa Biuro Zamówień i Przetargów fax. +8 7 9 77 e-mail: przetargi@pkp.pl Znak pisma: KIZ0..6.07.IK/7 UNP: 07-070 Warszawa, dnia 08.06.07

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: KIZ/2017/WNP-004919/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Przebudowa dworca kolejowego Olsztyn

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 109755-2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy przepompowni,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145308-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 075-145308

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa I. 2) ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87,

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.edu.pl Poznań: Remont pomieszczeń w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: akwenczerwonak.pl/o-firmie.html Czerwonak: Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji

Bardziej szczegółowo

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa: Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja garderób artystów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 204598-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166003-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 085-166003

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr KIZ/2016/WNP

Postępowanie nr KIZ/2016/WNP Nr postępowania: KIZ/2016/WNP-005588 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y _ O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie... zł /bez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. 1 z 8 2014-05-30 14:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 500026012-N-2017 z dnia 08-09-2017 r. Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 583002-N-2017 Data: 04/09/2017

Bardziej szczegółowo

ZZM NP MG Kraków, dnia 27 stycznia 2016 r.

ZZM NP MG Kraków, dnia 27 stycznia 2016 r. ZZM.891.17.NP.271.1.2.MG Kraków, dnia 27 stycznia 2016 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ część 1 IDW z dnia r.

MODYFIKACJA SIWZ część 1 IDW z dnia r. MODYFIKACJA SIWZ część 1 IDW z dnia 15.05.2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę Opery Wrocławskiej wraz z budową sceny letniej: Część Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Mielec, dnia 29.01.2018 r. 8/ZP/2017 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu W związku z wnioskami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 42577-2015 z dnia 2015-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Malbork 1. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia: Ogólne informacje na temat istniejącego obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA Realizację zadania.: Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu data zamieszczenia: 06.12.2013 ZAMAWIAJĄCY NAZWA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy RZP-II-WI/18/DZP-1/2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nr sprawy RZP-II-WI/18/DZP-1/2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy[-ów]) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA. My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Skarbu Państwa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Skarbu Państwa. Warszawa: Opracowanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej dla realizacji zadania Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny. Numer ogłoszenia: 34163-2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2014/S )

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2014/S ) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44762-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2014/S 028-044762

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont Oddziału Klinicznego Endokrynologii na

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y. Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Krotoszynie

O F E R T A W Y K O N A W C Y. Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Krotoszynie O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie:... zł

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-02-04 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311591-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161446-2016:text:pl:html Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 090-161446

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy RZP-II-WI/11/DZP-1/2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nr sprawy RZP-II-WI/11/DZP-1/2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy[-ów]) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA. My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy budynku: Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Data publikacji 2015-05-12 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspolczesny.szczecin.pl/bip/index.php Szczecin: Budowa hali magazynowej na terenie dziedzińca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej euro

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej euro WZP 271.2.65.2015.DR Płock, dnia 12 czerwca 2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro ZAMAWIAJĄCY- Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156325-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285610-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 139-285610

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks Opole: Remont budynku przy ul. Kościuszki 8 dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich Numer ogłoszenia: 14888-2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanowykonawczej, projektowo

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

PROPOZYCJA UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA Związek Gmin BARCJA ul. Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 13.02.2015r. Zarządu Związku Gmin Barcja Krzysztof Hećman Znak: ZGB.2703.2015 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395066-2016:text:pl:html -Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S 217-395066 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Żary, 27.04.2017 r dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Żarach. prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378503-2016:text:pl:html -Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S 209-378503 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-07-19 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: Remont drogi wojewódzkiej nr 201 w m. Czarne Numer

Bardziej szczegółowo

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2015-06-15 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA Kraków, dn. 12.08.2009r. Uczestnicy postępowania na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji istniejącego obiektu typu Lipsk, w Krakowie- Nowej Hucie, ul. Osieckiego,

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: PKPSA NO_DOC_EXT: 2016-141977 SOFTWARE VERSION: 9.2.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: przetargi@pkp.pl

Bardziej szczegółowo

Zainteresowani Wykonawcy

Zainteresowani Wykonawcy PSOUU Koło Terenowe Police, ul. Korczaka 55, 72-010 Police Zainteresowani Wykonawcy Data: 24.05.2012 Nasz znak: 71/PSOUU/12 Telefon: +48 91 31-80-270 Fax: +48 91 31-80-270 E-Mail:psouu@police.pl Zmiany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 93527-2017 z dnia 2017-06-06 r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 519187-N-2017 Data: 26/05/2017

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47. Wrocław: WYKONANIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE I MONTAŻU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA MAGAZYNOWANIE ŻYWNOŚCI W OBIEKTACH WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW.ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-RB-10/WZŻ/2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl Warszawa: Nadzór inwestorski w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj. 1 z 7 2011-10-31 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.canea.com.pl; bip.sejmik.kielce.pl/zamowienia-publiczne--,417.html; Kielce:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zał. nr 1...... /Nazwa wykonawcy / / miejscowość i data/ Nazwa zamówienia: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax Legionowo: Roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i remoncie budynku oraz infrastruktury Bazy Szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu. Numer ogłoszenia: 29522-2008; data zamieszczenia: 13.02.2008

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowokosztorysowej na budowę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl 1 z 5 2016-02-10 14:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Naprawa przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Budowa hali badawczej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 Numer ogłoszenia: 149509-2016;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Przebudowa hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsp.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsp.poznan.pl 1 z 6 2015-10-06 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsp.poznan.pl Poznań: Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

internet... BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa O F E R T A

internet...  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa O F E R T A Załącznik nr 3 do SIWZ... nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia... nr tel./faxu http://... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:428500-2016:text:pl:html -Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S 235-428500 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzk.wroc.pl Wrocław: Usługa opracowania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa ulicy Rynkowej w Krotoszynie 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-05-30 13:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 501 WRAZ Z BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania

Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania Przebudowy budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową Numer ogłoszenia: 122149-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krotoszyn.bip.net.pl Kobierno: Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego 2012/S

PL-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156339-2012:text:pl:html PL-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego 2012/S 95-156339 Rejonowy Zarząd Infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy tel.:. fax.:...

Formularz ofertowy tel.:.   fax.:... Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy Formularz ofertowy Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... NIP:. Kontakt: Adres do korespondencji:... tel.:. e-mail: fax.:... 1. Zgłaszam swój udział w przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa Przedszkola przy ul. Okulickiego 2a we Wrocławiu wraz

Bardziej szczegółowo