Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH 1 Nr II/17/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego... 2 UCHWAŁY RADY MIASTA KOŚCIERZYNA: 2 Nr III/8/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok Nr III/9/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok Nr VI/10/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/398/02 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz unormowania innych spraw dotyczących tego świadczenia Nr III/11/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych... 8 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE: 6 Nr II/19/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości Nr II/20/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Nr II/21/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych Nr II/22/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów Nr II/23/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych Nr II/24/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Nr II/25/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym Nr II/26/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych Nr II/27/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM: 15 Nr 8 /III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok Nr 9/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Nr 10/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański Nr 11/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określania zasad ustalania i poboru, terminów płatności, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2007 rok Nr 12/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok Nr 13/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione grunty (ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie)

2 Województwa Pomorskiego Nr 1 2 Poz. 1 UCHWAŁY RADY MIASTA PUCKA: 21 Nr III/1/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck Nr III/3/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psa na terenie miasta Puck Nr III/4/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego Nr III/5/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Pucka Nr XIX/2/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych przedmiotowych podatku od nieruchomości Nr III/6/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty miejscowej na terenie miasta Puck Nr III/7/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Puck Nr III/8/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁY RADY GMINY PUCK: 28 Nr II/7/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego Nr II/8/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck Nr II/9/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Puck Nr II/23/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów UCHWAŁY RADY GMINY RYJEWO: 32 Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzania zwolnień w tym podatku Nr II/8/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Nr II/9/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego UCHWAŁA Nr II/17/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (MP z 2006 r. Nr 74, poz. 745) uchwala się, co następuje: Obniżyć cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2007 r. z kwoty 35,52 zł do 30,00 zł za 1 kwintal. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/348/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 135, poz. 2983). Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2007 r. Rady Miejskiej Mirosław Janowski

3 Województwa Pomorskiego Nr 1 3 Poz. 2 i 3 2 UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od posiadania psów na 2007 r. Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 6, art. 7 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 w sprawie określenia górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758 z 2006 r.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala: Ustala się wysokość podatku od nieruchomości: 1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,54 zł 2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej 17,00 zł 3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,50 zł 4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej 8,66 zł 5. Od pozostałych budynków lub ich części w tym również zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej 6,23 zł 6. Od budowli określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 7 w/w ustawy 2% 7. Od gruntów: a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni 0,69 zł b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 hektara powierzchni 3,64 zł c) pozostałych w tym również zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni 0,27 zł Ustala się wysokość podatku od posiadania psów w wysokości 50,00 zł od jednego psa w stosunku rocznym. Podatek wymieniony w płatny jest: I rata do 15 marca II rata do 15 września w kasie Urzędu Miasta lub na konto bankowe Urzędu. Jeżeli obowiązek podatkowy, o którym mowa w powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek. 5 O nabyciu lub zbyciu psa należy powiadomić tutejszy Urząd w ciągu 14 dni. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 3 Rady Miasta Andrzej Gierszewski UCHWAŁA Nr III/9/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.), w związku z art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M.P. Nr 72 poz. 721) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758).Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala: 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta. 1.1 od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 526 zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 788 zł c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton zł 1.2 od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodza-

4 Województwa Pomorskiego Nr 1 4 Poz. 3 ju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 1.3 od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie zł c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton zł 1.4 od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej rodzaju pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 1.5 od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o opłatach i podatkach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 736 zł 1.6 od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 1.7 od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc zł 2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości: 2.1. dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1: a) 420 zł; b) 736 zł; c) 946 zł; 2.2. dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3: a) zł; b) zł; c) zł; 2.3. dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt zł 2.4. dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 a) zł; b) zł; 3. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych przed 1990 r. określa się w wysokości: 3.1. dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1; a) 630zł; b) 946 zł; c) zł; 3.2. dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3; a) zł; b) zł; c) zł; 3.3. dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt zł 3.4. dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7; a) zł; b) zł; Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Rady Miasta Andrzej Gierszewski

5 Województwa Pomorskiego Nr 1 5 Poz. 3

6 Województwa Pomorskiego Nr 1 6 Poz. 3 i 4 4 UCHWAŁA Nr III/10/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/398/02 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz unormowania innych spraw dotyczących tego świadczenia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1995 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758). Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala: W w pkt 3 w/w uchwały kwotę 612,81 zł zastępuje się kwotą 618,33zł. Określa się dzienne stawki opłaty targowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Rady Miasta Andrzej Gierszewski

7 Województwa Pomorskiego Nr 1 7 Poz. 4

8 Województwa Pomorskiego Nr 1 8 Poz. 5 5 UCHWAŁA Nr III/11/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm.). Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala: 1. Określa się wzór informacji dotyczącej: a) podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 b) podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 2 c) podatku leśnego zgodnie z załącznikiem nr 3 2. Określa się wzór deklaracji podatkowej dotyczącej: a) podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 4 b) podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 5 c) podatku leśnego zgodnie z załącznikiem nr 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. Traci moc uchwała nr IV/20/02 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji podatkowej. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Rady Miasta Andrzej Gierszewski Załącznik Nr 1 do uwchwały Nr III/11/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r.

9 Województwa Pomorskiego Nr 1 9 Poz. 5

10 Województwa Pomorskiego Nr 1 10 Poz. 5

11 Województwa Pomorskiego Nr 1 11 Poz. 5

12 Województwa Pomorskiego Nr 1 12 Poz. 5

13 Województwa Pomorskiego Nr 1 13 Poz. 5 Załącznik Nr 3 do uwchwały Nr III/11/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r.

14 Województwa Pomorskiego Nr 1 14 Poz. 5 Załącznik Nr 4 do uwchwały Nr III/11/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r.

15 Województwa Pomorskiego Nr 1 15 Poz. 5

16 Województwa Pomorskiego Nr 1 16 Poz. 5

17 Województwa Pomorskiego Nr 1 17 Poz. 5 Załącznik Nr 5 do uwchwały Nr III/11/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r.

18 Województwa Pomorskiego Nr 1 18 Poz. 5

19 Województwa Pomorskiego Nr 1 19 Poz. 5

20 Województwa Pomorskiego Nr 1 20 Poz. 5 Załącznik Nr 6 do uwchwały Nr III/11/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r.

21 Województwa Pomorskiego Nr 1 21 Poz. 5

22 Województwa Pomorskiego Nr 1 22 Poz. 6 i 7 6 UCHWAŁA Nr II/19/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006 roku nr 75 poz. 758) Rada Miejska w Gniewie uchwala co następuje: Ustala się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Gniew 1. Dla budynków: 1) 0,56 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części, 2) 16,52 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 3) 8,56 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 4) 3,68 zł od 1 m 2 powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. 5) od pozostałych budynków lub ich części: a) 6,14 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej za garaże, od osób fizycznych, b) 4,24 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej za budynki gospodarcze, c) 6,14 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków letniskowych, d) 4,22 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 2. Od budowli: 1) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) 3. Od gruntów: 1) 0,66 zł od 1 m 2 powierzchni, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, 2) 0,34 zł od 1 m 2 powierzchni letniskowych, 3) 3,60 zł od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne, 4) 0,22 zł od 1 m 2 powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. Traci moc uchwała Nr XLII/308/05 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2005 roku Nr 132 poz. 2842). Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. Rady Miejskiej w Gniewie Janusz Karzyński 7 UCHWAŁA Nr II/20/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Na podstawie art. 18 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku (Monitor Polski z 2006 roku Nr 74, poz. 745) Rada Miejska w Gniewie uchwala co następuje: Ustala się, że średnia cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniew wynosi 34,37 zł za 1q (słownie: trzydzieści cztery złote 37/100 groszy). Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gminy Gniew.

23 Województwa Pomorskiego Nr 1 23 Poz. 7 i 8 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. Rady Miejskiej w Gniewie Janusz Karzyński 8 UCHWAŁA Nr II/21/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006 roku Nr 75, poz. 758). Rada Miejska w Gniewie uchwala co następuje: Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Gniew: 1. Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 408 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 612 zł c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 714 zł 2. Dla samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie 918 zł o liczbie osi trzy i więcej 816 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton o liczbie osi dwie i trzy 1224 zł o liczbie osi cztery i więcej 1122 zł c) równej lub wyższej niż 26 ton, o liczbie osi dwie i trzy 1034 zł o liczbie osi cztery i więcej 1688 zł 3. Dla samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: o liczbie osi dwie 1278 zł o liczbie osi trzy i więcej 918 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton: o liczbie osi dwie i trzy 1608 zł o liczbie osi cztery i więcej 1224 zł c) równej lub wyższej niż 26 ton, bez względu na liczbę osi 2204 zł 4. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 612 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 714 zł c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 918 zł 5. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: bez względu na liczbę osi 1122 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton: bez względu na liczbę osi 1270 zł c) równej lub wyższej niż 36 ton o liczbie osi dwie 1442 zł o liczbie osi trzy i więcej 1808 zł 6. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: bez względu na liczbę osi 1224 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton: bez względu na liczbę osi 1740 zł c) równej lub wyższej niż 36 ton, bez względu na liczbę osi 1978 zł 7. Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton 510 zł 8. Dla przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: bez względu na liczbę osi 816 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton: bez względu na liczbę osi 1020 zł c) równej lub wyższej niż 36 ton bez względu na liczbę osi 1122 zł 9. Dla przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

24 Województwa Pomorskiego Nr 1 24 Poz. 8 i 9 a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: bez względu na liczbę osi 868 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton: bez względu na liczbę osi 1160 zł c) równej lub wyższej niż 36 ton, bez względu na liczbę osi 1306 zł 10. Dla autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc 714 zł równej lub większej niż 30 miejsc 1224 zł 1. Dla pojazdów określonych w ust. 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1999 rokiem stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości: a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 458 zł powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 662 zł powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 764 zł b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: od 3,5 ton i poniżej 5,5 tony 662 zł od 5,5 tony i poniżej 9 ton 766 zł od 9 ton i poniżej 12 ton 968 zł c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton 560 zł d) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc 764 zł równej lub większej niż 30 miejsc 1274 zł 2. Dla pojazdów, określonych w ust. 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych po 1999 roku a posiadających katalizatory lub spełniających wymogi norm w zakresie ochrony środowiska EURO 1 lub 2 udokumentowane świadectwem homologacji producenta, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości: a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 358 zł powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 562 zł powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 664 zł b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: od 3,5 ton i poniżej 5,5 tony 562 zł od 5,5 tony i poniżej 9 ton 664 zł od 9 ton i poniżej 12 ton 868 zł c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton 460 zł d) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc 664 zł równej lub większej niż 30 miejsc 1174 zł Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. Traci moc uchwała Nr XLII/309/05 Rady Miejskiej Gniew z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2005 roku Nr 132 poz. 2843) oraz uchwała nr XLIV/329/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/309/05 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006 roku Nr 13 poz. 276). 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 6 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku. Rady Miejskiej w Gniewie Janusz Karzyński 9 UCHWAŁA Nr II/22/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz z późniejszymi zmianami); oraz art. 13, 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006 roku nr 75, poz. 758) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje: 1. Ustala się podatek od posiadania psów w wysokości

25 Województwa Pomorskiego Nr 1 25 Poz. 9 i 10 40,00 zł za każdego posiadanego psa obowiązujący na terenie gminy Gniew. 2. Roczny wymiar podatku w wysokości jak w ust. 1 obowiązuje niezależnie od daty nabycia psa. 3. Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku lub ciągu dwóch tygodni od daty nabycia psa na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gniew lub do rąk upoważnionego inkasenta. 4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 w stosunku do osób uchylających się od płacenia podatku o którym mowa w ust. 1 wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne po dokonanym uprzednio rozpoznaniu w terenie. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. Traci moc Uchwała Nr XLII/306/05 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2005 roku Nr 132 poz. 2840). Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. Rady Miejskiej w Gniewie Janusz Karzyński 10 UCHWAŁA Nr II/23/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz z późniejszymi zmianami); art. 15 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006 roku Nr 75, poz. 758) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje: 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gniew: 1) Przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzyni, wiadra itp. pobiera się opłatę w wysokości 2,00 zł 2) Przy sprzedaży warzyw, owoców, kwiatów żywych i sztucznych oraz art. spożywczych pobiera się opłatę w wysokości 4,00 zł 3) Przy sprzedaży z namiotu, przyczepy kempingowej pobiera się opłatę w wysokości 9,00 zł 4) Przy sprzedaży z samochodu osobowego i dostawczego pobiera się opłatę w wysokości 6,00 zł 5) Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub ciągnika rolniczego z przyczepą pobiera się opłatę w wysokości 8,00 zł W przypadku ustawienia dodatkowych urządzeń handlowych przy obiektach wymienionych w ust. 1 do 3 pobiera się opłatę dodatkową w zależności od zajętej powierzchni za 1 m 2 w wysokości 5,00 zł 2. Za pozostawione pojazdy na placu targowym pobierana jest opłata jak za prowadzenie handlu z tych pojazdów. 3. Opłata za działalność obwoźną w zakresie małej gastronomii wynosi za 1 m 2 zajętej powierzchni 5,00 zł Zobowiązuje się Burmistrza do: zawierania umów z osobami fizycznymi lub prawnymi w sprawie pobierania opłat targowych, wydawania upoważnień osobom pobierającym opłaty zwanych inkasentami, ustalania wynagrodzenia w wysokości od 7,5% do 15% pobranej opłaty. 1. Na Inkasenta opłaty targowej na terenie gminy Gniew wyznacza się Zakład Usług Komunalnych spółkę z o.o. w Gniewie. 2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy może wyznaczyć inną osobę na inkasenta. Inkasent wpłaca pobrane opłaty targowe na rachunek bankowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy do dnia 10 go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. 6 Traci moc uchwała nr XLII/307/05 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości opłat targowych (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2005 roku Nr 132 poz. 2841). 7 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 8 Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. Rady Miejskiej w Gniewie Janusz Karzyński

26 Województwa Pomorskiego Nr 1 26 Poz. 11, 12 i UCHWAŁA Nr II/24/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami); art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Gniewie uchwala co następuje: 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako dr drogi. 2. Zwolnienie przysługuje jeżeli drogi służą do dojazdu do gospodarstw rolnych. 1. Zwolnienie, o którym mowa w następuje na wniosek podatnika (według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały). 2. Zwolnienie przysługuje na lata 2007 i Wniosek należy złożyć oddzielnie na rok 2007 i Zwolnienie od podatku następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. Rady Miejskiej w Gniewie Janusz Karzyński 12 UCHWAŁA Nr II/25/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Gniewie uchwala co następuje: Zwalnia się na terenie Gminy Gniew od podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem oddanych w posiadanie w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie, o którym mowa w obowiązuje na lata 2007 i Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. Rady Miejskiej w Gniewie Janusz Karzyński 13 UCHWAŁA Nr II/26/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami); art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Gniewie uchwala co następuje: Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej oraz pojazdy służące do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gniew.

27 Województwa Pomorskiego Nr 1 27 Poz. 13 i 14 roku z jednoznacznym spełnieniem postanowień Zwolnienie, o którym mowa w obowiązuje na lata ust i Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli u przedsiębiorcy wzrosła liczba pracowników, o których mowa w ust. 2 zatrudnionych w pełnym Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. wymiarze czasu pracy w porównaniu ze średniomiesięcznym zatrudnieniem pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 12 miesięcy przed miesiącem ubiegania się o zwolnienie. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo czasu pracy zalicza się do średniomiesięcznego stanu przyjęty. zatrudnienia odpowiednio Do podmiotów utworzonych w trakcie roku 2006 oraz podmiotów nowotworzonych w 2007 roku ust. 3 stosuje się odpowiednio i proporcjonalnie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 5. W przypadku zatrudnienia na nowo utworzonych stanowiskach pracy pracowników w niepełnym wymiarze czasu Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. pracy za ilość nowych miejsc pracy przyjmuje się liczbę etatów przeliczonych odpowiednio na pełne etaty. 6. Zwolnienie, o którym mowa w i w przypadku Rady Miejskiej w Gniewie opisanym w ust. 5 przelicza się odpowiednio w proporcji do pełnego wymiaru czasu pracy. Janusz Karzyński Zwolnienie przysługuje podatnikowi, przez cały okres utrzymywania zatrudnienia na nowo utworzonym stanowisku pracy wg zasad wyżej opisanych. 8. Zwolnienie przysługuje również podatnikowi, który stworzył miejsce pracy poprzez założenie własnej działalności gospodarczej, co zostało potwierdzone kserokopią z ewidencji działalności gospodarczej. UCHWAŁA Nr II/27/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz z późniejszymi zmianami); art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje: Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie gminy Gniew za rok 2007 wg niżej podanych zasad. Zwolnienie, o którym mowa w przysługuje w wysokości 1.200,00 zł za każde nowo utworzone miejsce pracy, o którym mowa w ust. 2. W przypadku gdy kwota podatku jest niższa od wartości przysługującego zwolnienia, zwolnienie obowiązuje do wielkości naliczonego podatku. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje podmiotom istniejącym i nowotworzonym. 2. Przez każde nowo utworzone miejsce pracy rozumie się na potrzeby niniejszej uchwały takie nowe miejsce pracy, w którym zatrudniony został pracownik mający stałe zameldowanie na terenie gminy Gniew, a zatrudnienie zostało potwierdzone umową o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej jednego 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nw. dokumentów bądź uwierzytelnionych przez siebie kopii dokumentów: a) wniosek o udzielenie zwolnienia, b) kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do krajowego rejestru sądowego, c) informacja o aktualnym stanie zatrudnienia z uwzględnieniem ust. 3, d) kopie umów o pracę potwierdzających zatrudnienie na nowo utworzonych miejscach pracy, e) informacje wg określonego wzoru o otrzymanej pomocy publicznej przez przedsiębiorcę dotyczy to wartości pomocy indywidualnej udzielonej przedsiębiorcy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 123, poz. 1291), f) zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis wydawanych przez organ udzielający pomocy, g) deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA oraz PIT 4, za okres odpowiednio, o którym mowa w ust. 3 i 4, h) deklarację na podatek od nieruchomości. 2. Wniosek o udzielenie pomocy wraz z dołączonymi do niego dokumentami opisanymi w pkt. 1 może być złożony również w trakcie roku podatkowego z chwilą powstania okoliczności uprawniających przedsiębiorcę do skorzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.

28 Województwa Pomorskiego Nr 1 28 Poz. 14 i Podlegający zwolnieniu podatnik jest zobowiązany w czasie trwania zwolnienia do składania udokumentowanej informacji potwierdzającej uprawnienie do zastosowania zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości za okres każdego kwartału w następujących terminach odpowiednio do 20 go kwietnia, lipca, października, stycznia. 2. Informacja ta powinna zawierać kopie deklaracji uwierzytelnione (wraz z potwierdzeniem złożenia) składanych do Urzędu Skarbowego (PIT 4) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS DRA). 3. Nie dostarczanie dokumentacji, o której mowa w 5 ust. 2 w terminie, powoduje utratę prawa do zwolnienia poczynając od miesiąca następującego po upływie terminu złożenia dokumentacji Podatnik pisemnie zawiadamia Urząd Miasta i Gminy Gniew o utracie warunków zwolnienia, najpóźniej w terminie 14 dni od powstania okoliczności powodujących utratę tych warunków. 2. Podatnik, który zawiadomi Urząd o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia poczynając od miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym utracił warunki. 3. Podatnik, który nie dopełnił warunków zwolnienia z podatku od nieruchomości traci prawo do tego zwolnienia od początku roku podatkowego wraz z odsetkami. 7 Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.U. WE L 10 z r.). 8 Uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro brutto. 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. 0 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 1 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. Rady Miejskiej w Gniewie Janusz Karzyński 15 UCHWAŁA 8/III/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok. Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 121 poz. 844), uchwala się co następuje: Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 1) Od budynków lub ich części: a) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,57 zł b) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,50 zł c) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,75 zł d) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,70 zł e) od 1 m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,90 zł 2) Od budowli ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 3 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2% 3) Od gruntów: a) od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,69 zł b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,65 zł c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe o symbolu B, od 1 m 2 powierzchni 0,14 zł d) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi o symbolu dr, od 1 m 2 powierzchni 0,17 zł

29 Województwa Pomorskiego Nr 1 29 Poz. 15, 16 i 17 e) od 1 m 2 powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,23 zł Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 260/XXVII/2005 z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. 16 Rady Miejskiej Czesław Łukaszewicz UCHWAŁA Nr 9/III/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 121 poz. 844), uchwala się co następuje: 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 2) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane wyłącznie na statutową działalność kulturalną, sportową i ochrony przeciwpożarowej, 3) grunty zajęte na cmentarze komunalne, 2. Zwolnienia, o których mowa w punktach 1 3 nie dotyczą budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 261/XXVII/2005 z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku. Rady Miejskiej Czesław Łukaszewicz 17 UCHWAŁA Nr 10/III/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 121 poz. 844), uchwala się co następuje: Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na targowisku w następującej wysokości: 1) przy sprzedaży artykułów ze stołu, namiotu i innych miejsc: przy zajmowanej powierzchni do 16 m 2 15,00 zł za każdy następny m 2 5,00 zł 2) z samochodu osobowego 10,00 zł 3) z samochodu dostawczego 14,00 zł 4) przy sprzedaży z ręki z zajęciem placu: od powierzchni zajmowanego m 2 4,00 zł 5) przy sprzedaży obnośnej małych ilości warzyw, owoców oraz kwiatów z działek pracowniczych oraz ogródków przydomowych na części działki nr 487/10 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera przy kładce pieszej 1,20 zł 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku. 2. Stawka opłaty targowej określona w nie może przekroczyć 618,33 złotych dziennie. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów, którymi są zarządzający targowiskami, Pan Wiesław Krzywański, Pan Zbigniew Sas. 2. Inkasentom ustala się wynagrodzenie do wysokości 12,50% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 3. Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonującej sprzedaży w sposób wyznaczony w 4. Szczegółowe zasady rozliczania i rodzaj druków stosowanych przez inkasentów określa każdorazowo umowa zawarta między Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański a inkasentem. 5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, w terminie 3 dni od dnia pobrania do kasy Urzędu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku.

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Podatek rolny; Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, określoną Komunikatem Prezesa Głównego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku

Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Łomża, dnia 08 10 2009 r Do W N I O S E K w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Ustawa z dnia stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Uchwała Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117 Dziennik Urzędowy - 8188 - poz. 1682, 1683 e) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, przewody sieci rozdzielczej wody wykorzystywane do zadań własnych gminy. 3. 1. Zarządza się pobór

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok Na podstawie art.5, art.10, art.15 ust 1 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2179 w Iwoniczu Zdroju Nr X/83/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty na 2018 r.

Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki lokalne na 2018 r. w Gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r.

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych...

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 grudnia 2005 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE: 4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 13 grudnia 2005 r. Nr 250. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 13 grudnia 2005 r. Nr 250. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 grudnia 2005 r. Nr 250 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4065 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD Z DNIA 13 LISTOPADA 2008 R. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Śmigiel Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/2011 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 28 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/74/2011 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 28 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/74/2011 RADY GMINY BRODNICA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brodnica na 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 9 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku. UCHWAŁA NR XXVII/306/09 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku Wersja archiwalna Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.1.003 roku W sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08 grudnia 003

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podatek rolny W 2016 r. podatek rolny wynosi: 134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/444/2010 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 25 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/444/2010 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 25 października 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/444/2010 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 7647 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 7647 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 7647 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz. 2082, 2083 Województwa Lubuskiego Nr 115

Dziennik Urzędowy poz. 2082, 2083 Województwa Lubuskiego Nr 115 Dziennik Urzędowy - 9108 - poz. 2082, 2083 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Marszałek ===================================================================================

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr 9/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 roku Uchwała Nr 9/II/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 i zwolnień w tym podatku na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych OA.0007.1.71.2014 UchwałaNr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r. Projekt DRUK NR... UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 15 grudnia 2003 r. Nr 116

Szczecin, dnia 15 grudnia 2003 r. Nr 116 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 15 grudnia 2003 r. Nr 116 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2013 Nr XIV/96/2003 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku Wnioskodawca Wójt Gminy Projekt UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych OA.0007.1.63.2015 Uchwała Nr XI/84/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII-71/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XII-71/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r. Uchwała Nr XII-71/07 w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ 145 /2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ 145 /2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 16 grudnia 2015 r. Wnioskodawca Wójt Gminy Projekt UCHWAŁA NR XII/ 145 /2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 7288 UCHWAŁA NR 92/XVI/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rodzaj nieruchomości Gospodarstw Stawka Jednostki gosp. Stawka a Razem max na Społ.. na 2011 indywidualne 2011 Budynki mieszkalne 15 578,14193 86,00 15 664,14 0,67 0,56 >2,20 m.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA PROJEKT z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XXXII/263/13 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 22 listopada 2013r.

U C H W A Ł A nr XXXII/263/13 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 22 listopada 2013r. U C H W A Ł A nr XXXII/263/13. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2014. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 31 października 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 2053 UCHWAŁA NR XLIII.230.2014 RADY GMINY GÓRZYCA w sprawie podatku od środków transportowych w 2015 roku Na

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 5981 UCHWAŁA NR XV/191/15 RADY MIASTA KNURÓW w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 79 OBWIESZCZENIE NR 10/2015 RADY MIASTA WISŁA z dnia 17 grudnia 2015 r. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/467/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2016 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9880 UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr RADY MIASTA MILANÓWKA. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

U C H W A Ł A Nr RADY MIASTA MILANÓWKA. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok PROJEKT U C H W A Ł A Nr z dnia w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 137 / 2011 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 29 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 137 / 2011 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 29 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 137 / 2011 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2015 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2018 roku i w latach poprzednich

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2018 roku i w latach poprzednich STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2018 roku i w latach poprzednich PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: Wysokość stawek określona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/355/14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 listopada 2014r.

U C H W A Ł A nr XLII/355/14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 listopada 2014r. U C H W A Ł A nr XLII/355/14. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 5199 UCHWAŁA NR XX/145/2016 RADY GMINY WIERZCHLAS w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 2 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 2536 UCHWAŁA NR XX.109.2016 RADY GMINY GÓRZYCA w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 397 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 października 2016 roku. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr 397 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 października 2016 roku. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA Nr 397 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 października 2016 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41. ust. 1, art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 listopada 2017 r. Poz. 4955 UCHWAŁA NR LIV/263/17 RADY GMINY GRABÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY WIŚLICA. z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY WIŚLICA. z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY WIŚLICA z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2017 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: Wysokość stawek określona została w uchwale

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH. z dnia 25 listopada 2015 r.

Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 3488 UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni STAWKI PODATKOWE NA 2016 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. UCHWAŁA Nr... z dnia.. Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/123/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/123/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych BR.0007.96.2015 UCHWAŁA NR XII/123/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 10186 UCHWAŁA Nr XX/95/2012 RADY GMINY LUTOCIN w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/4/14 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015

UCHWAŁA NR II/4/14 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015 UCHWAŁA NR II/4/14 RADY GMINY OLSZTYN w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 20 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 20 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 6975 UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo