REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 29/14 z dnia r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wewnętrzne zasady udzielania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany dalej Funduszem, zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielonych w trybach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin; 2. Funduszu należy przez to rozumieć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany dalej Funduszem; 3. Zamawiającym należy przez to rozumieć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 4. Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd lub upoważniony przez Zarząd Członek Zarządu; 5. Wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 6. Biegłym należy przez to rozumieć osobę posiadającą doświadczenie zawodowe, która jest ekspertem w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu w celu przedstawienia fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku postępowania, a których wyjaśnienie wymaga wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie; 7. Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą; 8. Zamówieniach publicznych należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane w rozumieniu ustawy; 9. Trybie podstawowym należy przez to rozumieć przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony; 10. Wartości zamówienia należy przez to rozumieć wartość zamówienia, której podstawą ustalenia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wydawanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy. 11. POIiŚ należy przez to rozumieć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 1 Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm. 2 Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. 1

2 3. 1. Realizacja zamówień publicznych w Funduszu odbywa się zgodnie z planem finansowym Funduszu oraz rocznym planem udzielania zamówień publicznych. 2. Sprawy związane z organizacją i przeprowadzeniem zamówień publicznych prowadzi Wydział Organizacyjno-Prawny. 3. Za właściwe przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania odpowiada pracownik Wydziału Organizacyjno-Pranego odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu zamówień publicznych w Funduszu. 4. Za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia odpowiada pracownik właściwy merytorycznie ze względu na przedmiot zamówienia Regulamin dotyczy zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy, tj euro. 2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 3. Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest posiadanie odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia ujętych w planie finansowym Funduszu. 4. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 5. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wykonują pracownicy, posiadający odpowiednią wiedzę w zakresie danego przedmiotu zamówienia, zapewniający bezstronność i obiektywizm postępowania. Rozdział II Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne Do dnia 20 września każdego roku dyrektorzy Wydziałów oraz dyrektorzy Wydziałów Zamiejscowych Funduszu zgłaszają do dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego, propozycje zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, przewidywane do realizacji i do ujęcia w rocznym planie udzielania zamówień publicznych w Funduszu, które muszą zawierać: 1) rodzaj zamówienia roboty budowlane, dostawy, usługi; 2) ogólne określenie przedmiotu zamówienia; 3) szacunkową wartość zamówienia; 4) przewidywane terminy wszczęcia postępowania oraz realizacji przedmiotowej umowy. 2. Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego sporządza do dnia 31 grudnia każdego roku, projekt rocznego planu, o którym mowa w ust. 1 i występuje z pisemnym wnioskiem do Zarządu Zamawiającego o zatwierdzenie planu. 3. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Zamawiającego, roczny plan udzielania zamówień publicznych przekazywany jest do Wydziału Organizacyjno-Prawnego w celu jego realizacji. 4. Wydział Organizacyjno-Prawny określa, w jakim trybie ustawowym należy przeprowadzić realizację danego zamówienia, następnie przedkłada Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2

3 Rozdział III Szczegółowa procedura udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej euro Z pisemnym wnioskiem, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, do Kierownika Zamawiającego o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego występuje dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 1) określenie przedmiotu zamówienia; 2) rodzaj zamówienia roboty budowlane, usługi lub dostawy; 3) merytoryczne uzasadnienie wniosku; 4) szacunkową wartość zamówienia; 5) wskazanie osoby odpowiedzialnej za oszacowanie wartości zamówienia oraz za opis przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie na jakiej podstawie ustalono szacunkową wartość zamówienia; 7) proponowany termin wykonania zamówienia; 8) wskazanie kryteriów, według których dokonywana będzie ocena ofert; 9) deklarację o posiadaniu środków finansowych jakie Fundusz może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, zgodnie z planem finansowym na dany rok kalendarzowy, podpisaną przez Główną Księgową w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację danego zamówienia publicznego; 10) proponowany skład komisji przetargowej. Powołanie komisji przetargowej Na podstawie wniosku, o którym mowa w 6, Kierownik Zamawiającego powołuje komisję przetargową w składzie minimum trzech osób, wydając zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, określając skład. 2. W skład komisji przetargowej obligatoryjnie wchodzi: 1) Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego przewodniczący komisji przetargowej; 2) Pracownik odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu zamówień publicznych w Funduszu sekretarz komisji przetargowej; 3) Pracownik właściwy ze względu na przedmiot zamówienia członek komisji przetargowej; 4) Inni pracownicy Funduszu zaproponowani przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego i zaakceptowani we wniosku o wszczęcie postępowania przez Kierownika Zamawiającego. 3. Komisja przetargowa przeprowadza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy oraz Regulaminem pracy komisji przetargowej, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 4. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Zamawiającego może wyznaczyć inne osoby do pełnienia funkcji określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 5. Kierownik Zamawiającego może powołać stałą komisję przetargową dla określonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Jeżeli zastosowany tryb udzielenia zamówienia wymaga zawiadomienia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w tym trybie, sekretarz komisji przetargowej w porozumieniu z przewodniczącym komisji przetargowej przygotowuje zawiadomienie w tym zakresie. 3

4 2. Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za kompletność i rzetelność sporządzonego uzasadnienia zawiadomienia, a sekretarz komisji za zgodność z ustawą oraz wymaganiami określonymi przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Sekretarz komisji przetargowej odpowiada za zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego przekazywanych ogłoszeń, informacji i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przyjmowanie i przechowywanie ofert Sekretarz Komisji przetargowej informuje ze stosownym wyprzedzeniem Kancelarię Funduszu o terminie i godzinie składania ofert w danym postępowaniu, przekazując Kancelaryjną listę Wykonawców, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. 2. Pracownik Kancelarii przyjmując ofertę, rejestruje ją w systemie jako korespondencję przychodzącą nadając jej numer kancelaryjny, który umieszcza na kopercie oferty. 3. Po upływie terminu składania ofert lub zaproszeniu do składania ofert, oferty przekazywane są przez Kancelarię bezpośrednio sekretarzowi Komisji przetargowej wraz z wypełnioną Kancelaryjną listą Wykonawców, w której opisane są złożone oferty. 4. Oferty złożone po terminie są przekazywane w nienaruszonym stanie przewodniczącemu Komisji w celu przygotowania projektu pisma w sprawie ich zwrotu wykonawcom, którzy złożyli oferty, po upływie wyznaczonego terminu na składanie ofert. Natomiast, w sytuacji gdy wartość zamówienia jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie t erminu na wniesienie odwołania. 5. Wszystkie złożone oferty do czasu ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przechowywane są w sposób gwarantujący ich nienaruszalność i zachowanie poufności ich treści. 6. Po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, całość oryginalnej dokumentacji wraz z ofertami umieszczana jest w segregatorze lub teczce. Każda dokumentacja posiada spis kolejno ponumerowanych załączników (zawierających ilość stron danego załącznika). 7. Całość oryginalnej dokumentacji dotyczącej postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych jest przechowywana przez pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu zamówień publicznych w Funduszu i archiwizowana zgodnie ze stosownymi przepisami. Powołanie biegłego Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wiedzy specjalistycznej, Kierownik Zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji może powołać biegłych. 2. Biegli, o których mowa w ust. 1, przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie przewodniczącego Komisji mogą uczestniczyć w jej pracach z głosem doradczym. 3. Biegli składają oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę do wyłączenia z postępowania, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań Środki ochrony prawnej oraz ich przysługiwanie określone są w dziale VI ustawy. 4

5 2. W przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę, uczestnika konkursu lub inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, Komisja przetargowa: 1) przyjmuje i analizuje odwołanie; 2) przygotowuje stanowisko w sprawie złożonego odwołania oraz projekt odpowiedzi i przekazuje je do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego. Rozdział IV Zawieranie Umów Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze do ustaw oraz przepisy wewnętrzne Funduszu. 2. Projekt umowy uzgodniony w toku prac Komisji przetargowej i przedłożony do podpisu osobom upoważnionym do jej zawarcia w imieniu Zamawiającego wymaga parafowania przez poniżej wskazane osoby w następującej kolejności: 1) pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia; 2) Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Organizacyjno- Prawnego; 3) Radcę prawnego; 4) Głównego Księgowego; 5) Prezesa kierunkowego Wydziału Organizacyjno-Prawnego; 6) Prezesa Zarządu Funduszu. 3. Umowy w sprawach zamówień publicznych wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Za nadzór i prawidłową realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnego z umową, odpowiedzialność za wykonywane czynności ponoszą Dyrektor wydziału właściwego merytorycznie, pracownik merytorycznie właściwy ze względu na przedmiot zamówienia za przygotowanie dokumentów. 5. Jeżeli realizacja zamówienia jest współfinansowana w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ odpowiedzialność za nadzór nad realizacją zamówienia ponosi dyrektor Wydziału Inwestycyjnego. 6. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. Natomiast umowy zawierane z Wykonawcami przy współfinansowaniu zamówienia w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ, sporządza się w trzech egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Rozdział V Zakończenie postępowania Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego kończy się wyborem najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniem postępowania w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy, które wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sporządza się: 1) protokół, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy; 2) protokoły posiedzeń Komisji przetargowej. 3. Komisja przetargowa jest obowiązana do podpisania protokołów, o których mowa w ust Kierownik Zamawiającego zatwierdza protokół, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, albo odmawia jego zatwierdzenia, podając uzasadnienie tej decyzji. 5

6 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy i publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub prawomocnym unieważnieniu postępowania oraz zwrocie wadiów żądanych w postępowaniu sekretarz Komisji pod nadzorem przewodniczącego Komisji zabezpiecza dokumentację postępowania w formie wymaganej przy zdawaniu do archiwum. Dokumentacja jest przechowywana w Wydziale Organizacyjno-Prawnym przez pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu zamówień publicznych w Funduszu. 6. W przypadku unieważnienia postępowania dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego przedstawia do uzgodnienia nowy wniosek o wszczęcie postępowania lub przedstawia notatkę zawierającą opis okoliczności wyjaśniających zaniechanie powtórzenia postępowania. 7. Za prawidłowe wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile było wymagane, odpowiada dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Główny Księgowy w zakresie dokonania polecenia wypłaty. Rozdział VI Rejestr zamówień publicznych i sprawozdawczość Postępowania o udzielenie zamówienia podlegają ewidencji w rejestrze zamówień publicznych prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu zamówień publicznych w Funduszu. 2. Wzór rejestru zamówień publicznych stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu. 3. Pracownik odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu zamówień publicznych sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi. 4. Sprawozdania sporządza się na formularzach, których wzór określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy. 5. Pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu zamówień publicznych w Funduszu przekazuje prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, roczne sprawozdanie z postępowań przeprowadzonych przez Zamawiającego w danym roku, w terminie do 1 marca następnego roku oraz przedkłada je Kierownikowi Zamawiającego. 6

7 Załącznik Nr 1 do Regulaminu.. (pieczęć Zamawiającego) Warszawa, dnia W N I O S E K o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro 1. Wnoszę o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: (podać skrócony opis przedmiotu zamówienia) a. dostawy* b. usługi*.. c. roboty budowlane*. Główny przedmiot zamówienia (CPV) Dodatkowe przedmioty zamówienia (CPV). 2. Proponowany tryb postępowania:..., 3. Merytoryczne uzasadnienie:, 4. Osoba(-y) odpowiedzialna(-e) za opis przedmiotu zamówienia:, 5. Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia wynosi: a. netto... zł, (.... zł brutto, w tym VAT.), b. euro, Przewiduje się udzielenie/nie przewiduje się udzielenia * zamówień uzupełniających do wysokości 50% podstawowego przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane oraz/lub* do wysokości 20% podstawowego zamówienia na dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 6 i/lub* 7 ustawy). Łącznie wartość zamówienia wynosi: a. netto... zł, tj. euro, b. brutto... zł, w tym VAT.. zł W przypadku zamówienia przewidzianego do realizacji w następnych latach wartość zamówienia wynosi: (wypełnić, jeżeli jest to zamówienie udzielane w częściach). w roku bieżącym: a. netto... zł,... euro, b. brutto... zł, w tym VAT. zł, w następnych latach: w roku : a. netto... zł,... euro, b. brutto... zł, w tym VAT zł w roku.: a. netto... zł,... euro, b. brutto... zł,... euro. 7

8 6. Osoba (-y) odpowiedzialna (-e) za oszacowanie wartości zamówienia:...., 7. Wskazanie na jakiej podstawie ustalono szacunkową wartość zamówienia: a. cen rynkowych przedmiotu zamówienia (podać źródło)*, b. analizy wydatków z ubiegłego roku*, c. wysokości wydatków planowanych w planie finansowym na dany cel*, d. odniesieniu do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji*, e. kosztorysu inwestorskiego* f. inne:..., 8. Termin wykonania zamówienia:.., 9. Proponowane kryteria oraz ich znaczenie, według których dokonywana będzie ich ocena: a..., b..., c..., 10. Deklaracja o posiadaniu środków finansowych: Potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych na realizację zamówienia publicznego zgodnie z planem finansowym Funduszu... (data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego) 11. Proponowany skład Komisji przetargowej: przewodniczący:.., sekretarz:.., członkowie:.... (data, podpis i pieczęć dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego) 12. Decyzja Kierownika Zamawiającego o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* (data, podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego) * niepotrzebne skreślić 8

9 Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZARZĄDZENIE nr /20 PREZESA ZARZĄDU Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie..na... Na podstawie art. 19 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 1. Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie.. na.., powołuję Komisję przetargową w następującym składzie osobowym: 1... przewodniczący Komisji 2... sekretarz Komisji 3... członek Komisji 4... członek Komisji 5... członek Komisji Szczegółowy tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej będący Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadzonego Uchwałą Zarządu nr z dnia. 20 r. 2. W zakresie określonym w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej zobowiązuję każdego z członków Komisji, do wykonywania czynności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 3. Każdy członek komisji odpowiada indywidualnie za wykonanie powierzonych mu obowiązków. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 9

10 Załącznik Nr 3 do Regulaminu REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Ustala się organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji powoływanej w postępowaniach/u o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych/m przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym Komisję przetargową powołuje się do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. 2. Komisję przetargową powołuje Kierownik Zamawiającego na wniosek Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego w składzie minimum trzech osób wydając zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej. 3. Przewodniczącym Komisji przetargowej jest Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego. 4. Sekretarzem Komisji przetargowej jest pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu zamówień publicznych w Funduszu. 5. Wyznaczenie członków Komisji przetargowej następuje w szczególności z uwzględnieniem posiadanych przez nich kwalifikacji związanych z przedmiotem zamówienia. 6. Przełożony osoby będącej członkiem Komisji przetargowej jest obowiązany zapewnić tej osobie możliwość udziału w pracach Komisji Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i prowadzi postępowanie w sposób rzetelny, obiektywny oraz bezstronnie, wykonując powierzone jej czynności, kieruje się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem. 2. Posiedzenia Komisji przetargowej są jawne. 3. Pracami Komisji przetargowej kieruje przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności sekretarz Komisji lub inna osoba wybrana spośród członków Komisji przetargowej. 4. W razie zaistnienia konieczności powiększenia składu Komisji, przewodniczący Komisji przetargowej niezwłocznie wnioskuje do Kierownika Zamawiającego o jej rozszerzenie. 5. Po ujawnieniu Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego członkowie Komisji przetargowej składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę do wyłączenia z postępowania, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy. 6. Odwołanie członka Komisji przetargowej w toku postępowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz jeżeli z powodu innej przeszkody nie może on brać udziału w pracach Komisji W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 3 ust. 5, nie złożenia oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący Komisji przetargowej niezwłocznie wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu. Informację o wyłączeniu członka Komisji, przewodniczący Komisji przekazuje Kierownikowi Zamawiającego. W miejsce wyłączonego członka Komisji Kierownik Zamawiającego może powołać inną osobę. Wobec przewodniczącego Komisji czynności wyłączenia dokonuje Kierownik Zamawiającego. 2. Członek Komisji przetargowej, z zastrzeżeniem ust. 1, jest obowiązany w każdym czasie 10

11 wyłączyć się z udziału w pracach Komisji, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 3 ust. 5, o czym informuje przewodniczącego Komisji przetargowej. 3. Czynności podjęte w postępowaniu przez członka Komisji przetargowej podlegającego wyłączeniu po powzięciu przez niego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 są nieważne. Czynności Komisji przetargowej, które zostały dokonane z udziałem takiej osoby, z zastrzeżeniem ust. 4 powtarza się. Przepis stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której członek Komisji przetargowej zostanie wyłączony z powodu nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą. 4. Nie powtarza się czynności otwarcia ofert oraz czynności faktycznych nie mających wpływu na wynik postępowania W sprawach spornych Komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu zwykłą większością głosów. 2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji przetargowej. 3. Członek Komisji przetargowej, podczas głosowania, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie może wstrzymać się od głosu. Może natomiast żądać załączenia do protokołu postępowania swojego pisemnego stanowiska przedstawionego w sprawie. 4. Dla skuteczności czynności podejmowanych przez Komisję przetargową wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jej członków. 6. Do zadań Komisji przetargowej w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego: 1) projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego podpisanego przez przewodniczącego, sekretarza, wszystkich członków Komisji oraz pod względem prawnym przez Radcę Prawnego; 2) ogłoszeń właściwych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia; 3) projektów innych dokumentów, w szczególności wniosków o wydanie decyzji wymaganych ustawą; 4) propozycji wyboru trybu, w którym ma być udzielone zamówienie wraz z uzasadnieniem; 5) wniosku o skrócenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu oraz składania ofert w przypadkach określonych ustawą. 7. Do zadań Komisji przetargowej w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia należy, w szczególności: 1) udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego; 2) w uzasadnionych przypadkach przygotowanie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innej dokumentacji przetargowej i przekazanie jej do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego; 3) w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert; 4) prowadzenie negocjacji z Wykonawcami w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji; 5) udzielanie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 11

12 6) otwarcie, badanie i ocena ofert, a w tym: a) wzywanie Wykonawców do wyjaśnień złożonych ofert oraz do uzupełnienia dokumentów w złożonych ofertach, b) poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, c) ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, d) ustalenia Wykonawców podlegających wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz ustalenie ofert podlegających odrzuceniu i wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego w przypadkach określonych ustawą, o wykluczenie Wykonawców i odrzucenie ofert, e) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7) przedstawienia Kierownikowi Zamawiającego propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania w razie zaistnienia przesłanek ustawowych; 8) dokonanie ponownej propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne zgodnie z art. 94 pkt 3 ustawy w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 9) przyjęcie i przeprowadzenie analizy wnoszonych odwołań oraz przygotowanie odpowiedzi na odwołania. 8. Przewodniczący kieruje pracami Komisji przetargowej, a w szczególności: 1) nadzoruje dokonywanie czynności wykonywanych przez sekretarza i członków Komisji; 2) przyjmuje od członków Komisji pisemne oświadczenia o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy; 3) dokonuje podziału prac pomiędzy członków Komisji przetargowej; 4) uczestniczy w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów; 5) sprawdza w złożonych ofertach wymagania formalne stawiane Wykonawcom; 6) na bieżąco informuje Kierownika Zamawiającego o problemach zaistniałych w trakcie prac Komisji i innych sprawach związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 7) po zakończeniu oceny ofert przedkłada Kierownikowi Zamawiającego propozycję Komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty, wykluczenia Wykonawców, odrzucenia oferty lub wniosek o unieważnienie postępowania; 8) podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę interesów Zamawiającego, w przypadku korzystania przez Wykonawcę ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie. 9. Do zadań sekretarza Komisji przetargowej należy w szczególności: 1) dokumentowanie prac Komisji przetargowej oraz prowadzenie całej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pisemny wniosek wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenie rejestru tych Wykonawców; 3) przekazywanie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek, informacji odczytywanych podczas części jawnej otwarcia ofert; 4) obsługa techniczno-organizacyjna Komisji przetargowej; 5) przyjmowanie zapytań, wyjaśnień, odwołań od Wykonawców oraz przekazywanie ich 12

13 przewodniczącemu Komisji przetargowej; 6) udział w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów; 7) przygotowywanie treści ogłoszeń oraz ich publikowanie, zgodnie z przepisami ustawy; 8) przekazywanie informacji o zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanych przez Komisję przetargową i zatwierdzonych przez Kierownika Zamawiającego; 9) prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego Komisji przetargowej; 10) przygotowanie informacji o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia, powiadomienie Wykonawców biorących udział w postępowaniu, o jego wyniku oraz zamieszczenie tej informacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego; 11) przesyłanie do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych przewidzianych w ustawie ogłoszeń; 12) przygotowywanie pism w sprawach zwrotu wniesionych wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy; 13) sporządzanie protokołu postępowania oraz przechowywanie go wraz z ofertami oraz wszystkimi innymi dokumentami związanymi z postępowaniem. 10. Członkowie Komisji przetargowej odpowiedzialni za merytoryczną stronę przedmiotu zamówienia, zobowiązani są w szczególności do: 1) należytego przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy; 2) określania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia odnoszących się do przedmiotu zamówienia oraz wyznaczenia kryterium oceny ofert; 3) udział w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 4) sprawdzenia czy oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 5) udział w formułowaniu wyjaśnień Wykonawcom w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia; 6) udział w formułowaniu odpowiedzi na zapytania Wykonawców w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia; 7) udział w formułowaniu odpowiedzi na odwołania w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia. 11. Zakończenie prac Komisji przetargowej następuje z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego. 13

14 Załącznik Nr 4 do Regulaminu Postępowanie nr ZP- / KANCELARYJNA LISTA WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Lp. Wykonawca Adres Faks Data i godzina złożenia oferty Uwagi (np. co do stanu opakowania) Czytelny podpis przyjmującego ofertę

15 Załącznik Nr 5 do Regulaminu REJESTR ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH Lp. Oznaczenie sprawy Nazwa zamówienia Dostawa / usługa / robota budowlana CPV Tryb udzielenia zamówienia Wartość szacunkowa zamówienia (netto) Wybrany wykonawca Data podpisania umowy Wartość umowy netto Wartość umowy brutto

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 3/2014/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 2.01.2014r Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna opracowania: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy:

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy: ZARZĄDZENIE NR 45/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zamówień publicznych w sprawie określenia zasad udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zwanym dalej Instytutem" powołuje się komisję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 42/17 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2017 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją, powołanej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. PROWADZONYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY PARWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kanclerza Nr 112/2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kanclerza Nr 112/2017 z dnia 9 maja 2017 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Komisja przetargowa, zwana dalej,,komisją, w trakcie pracy zobowiązana jest kierować się przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Załącznik Nr 1 do zarządzenie wewnętrznego Nr 21/2005 Naczelnika PSUS w Sosnowcu z dnia 1 lipca 2005 r. Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Przetargowa w trakcie swych prac zobowiązana jest kierować się postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurach przetargowych, których przedmiot zamówienia nie obejmuje projektów i robót budowlanych

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurach przetargowych, których przedmiot zamówienia nie obejmuje projektów i robót budowlanych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5185/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25.07.2014r. Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurach przetargowych, których przedmiot zamówienia nie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/16. Wójta Gminy Narewka. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 121/16. Wójta Gminy Narewka. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Zarządzenie Nr 121/16 Wójta Gminy Narewka z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Na podstawie art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 / Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1255/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 marca 2017 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr R

Załącznik do zarządzenia nr R Załącznik do zarządzenia nr R.0210.28.14 REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU 1 1. Regulamin Pracy Komisji przetargowej, zwany dalej Regulaminem określa organizację, w tym

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ui.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie 'el. 094-3633485; fax. 094-3633113 ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-58/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr R-58/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr R-58/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 6 stycznia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział l Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 1072/RZP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2016 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Rozdział l Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin pracy komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2016 REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE 1 Objaśnienia pojęć Ilekroć w Regulaminie Udzielania Zamówień jest mowa o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27 Rektora PW z dnia...2004 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Tychy Regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne

Urząd Miasta Tychy Regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne Załącznik do Zarządzenia Nr 120/28/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2011r. Urząd Miasta Tychy Regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne Tychy, czerwiec 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 16.04.2014r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 30.000 euro. Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.15.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2011 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 11.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2013 z dnia 28 marca 2013 r. o powołaniu Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 marca 2016 r. o udzielenie zamówień publicznych

z dnia 29 marca 2016 r. o udzielenie zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 33/2016 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Miączyn z dnia 28 czerwca 2006 r.

Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Miączyn z dnia 28 czerwca 2006 r. Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Miączyn z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 2/2017 Prokurenta Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie z dnia 02.01.2017r. Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej 1 Stała Komisja Przetargowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Tarnów 23.04.2015 r Postanowienia ogólne 1 1 1. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Dyrektora szkoły, wicedyrektorów i pracowników, zasady powoływania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/12 Burmistrza Śmigla z dnia 3 sierpnia 2012 r. Regulamin pracy Komisji Przetargowej 1 Ilekroć w Regulaminie mowa o,, ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia12.11.2012 INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica Instrukcja udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-13/07 z dnia 1 lutego 2007r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do zarządzenia. 3 Przewodniczącym komisji wyznaczam Pana Andrzeja Wlazłowskiego.

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do zarządzenia. 3 Przewodniczącym komisji wyznaczam Pana Andrzeja Wlazłowskiego. Zarządzenie nr 0152/7/2005 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia regulaminu pracy tej komisji Na podstawie art. 19 i art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013 Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 14 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2007 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 12 lutego 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2007 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 12 lutego 2007r. ZARZĄDZENIE NR 18/2007 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oceny i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje:

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje: Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zasad Regulaminu Komisji Przetargowej. Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-9/05 z dnia 1 lutego 2005r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne powyżej kwoty 30.000 euro dla ZGMiK w Rędzinach. 1 Na podstawie art. 20-21 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności) Załącznik do uchwały nr 397/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 07.07.2009r. REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM ZADANIA KOMISJI Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-9/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 26 stycznia 2005 roku

Zarządzenie Nr R-9/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 26 stycznia 2005 roku Zarządzenie Nr R-9/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta nr 0050.119.2014 z dnia 04.08.2014r. Regulamin zamówień publicznych, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik nr 1 do ZW nr 15/2014 Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle Z dnia 27 marca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział l Postanowienia ogólne. 1 l.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 7 /2011 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju z dnia 15 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 7 /2011 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju z dnia 15 marca 2011r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 7 /2011 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Szkole Podstawowej nr 10, szkole lub placówce -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę samochodu osobowego do Urzędu Gminy Leśna Podlaska 1. Na podstawie art. 19-ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY komisji przetargowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY komisji przetargowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY komisji przetargowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji Przetargowej Jasielskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2010 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 17.12.2010r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2017 z dnia 8 maja 2017 r. Dyrektora Naczelnego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę-

WNIOSEK. w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę- Załącznik nr 1 Komórka Merytoryczna Urzędu WNIOSEK w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 113, poz. 759 z późno

Bardziej szczegółowo

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2014 I. Zasady ogólne 1 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, w zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2007 Starosty Rawickiego z dnia 20 czerwca 2007 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Regulamin pracy komisji przetargowej

Załącznik nr 1. Regulamin pracy komisji przetargowej Załącznik nr 1 Regulamin pracy komisji przetargowej 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, powoływana jest doraźnie do przeprowadzenia postępowań, których wartość przekracza wyraŝoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I 1 Podstawy prawne Niniejszy Regulamin pracy komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo