Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE"

Transkrypt

1 zatwierdzam Warszawa, Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Niniejsze procedury regulują sposób: 1) udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej zamówieniami, w Ministerstwie Środowiska; 2) zawierania i wykonywania umów w sprawach zamówień Niniejszych procedur nie stosuje się do: 1) zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty zł brutto, z wyłączeniem zamówień finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do których stosuje się Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 2) zamówień, w których Minister Środowiska powierzył na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia innej niż Ministerstwo Środowiska własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej; w takim przypadku zastosowanie mają odrębne procedury udzielania zamówień, obowiązujące w ramach własnej jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odpowiada za prawidłową realizację zamówienia. 3. Komórki organizacyjne właściwe dla poszczególnych zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zobowiązane są do prowadzenia rejestru tych zamówień. 3. 1

2 Ilekroć w niniejszych procedurach jest mowa o: 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.); 2) ministerstwie należy przez to rozumieć Ministerstwo Środowiska; 3) kierowniku zamawiającego należy przez to rozumieć Ministra Środowiska albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska; 4) siwz należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia; 5) komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć departament albo biuro w Ministerstwie Środowiska; 6) dyrektorze komórki organizacyjnej należy przez to rozumieć dyrektora albo zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej; 7) komórce organizacyjnej do spraw zamówień publicznych należy przez to rozumieć Biuro Dyrektora Generalnego; 8) komórce organizacyjnej do spraw finansowych należy przez to rozumieć Biuro Dyrektora Generalnego. Rozdział 2 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, DO KTÓREGO NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY 4. Zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, udziela się z zachowaniem następujących zasad: 1) postępowanie jest prowadzone przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 2) zamówienie może zostać udzielone po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 3) zamówienie może zostać udzielone po przeprowadzeniu rozeznania rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia; 4) z dokonania wyboru wykonawcy sporządza się notatkę, która wraz z informacjami zebranymi w trakcie rozeznania rynku stanowi dokumentację postępowania; 5) notatkę zatwierdza dyrektor komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia; 6) postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się wyborem oferty albo jego unieważnieniem; 7) w zakresie wymaganych elementów umowy stosuje się 18 ust. 1; 8) jeżeli zawarcie umowy ma nastąpić przez złożenie oferty (zlecenia) i jej przyjęcie przez wykonawcę albo przystąpienie przez niego do wykonania umowy, składana oferta (zlecenie) powinna zawierać elementy, o których mowa w 18 ust Zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 1-7 i pkt ustawy, udziela się z zachowaniem następujących zasad: 1) postępowanie jest prowadzone przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 2

3 2) zamówienie może zostać udzielone po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 3) zamówienie może zostać udzielone po przeprowadzeniu rozeznania rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia; 4) w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia sporządza się notatkę, która wraz z informacjami zebranymi w trakcie rozeznania rynku, stanowi dokumentację postępowania; 5) notatka powinna zawierać: a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, b) szacunkową wartość zamówienia wyrażoną w złotych polskich, c) termin wykonania zamówienia, d) podstawę prawną wraz z uzasadnieniem faktycznym zakwalifikowania zamówienia, jako zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy, e) firmy i dane teleadresowe proponowanych wykonawców; 6) notatkę należy przekazać komórce organizacyjnej do spraw zamówień publicznych celem zaopiniowania, zarejestrowania i zaakceptowania, pod względem formalnym, przez jej dyrektora; 7) notatkę zaakceptowaną pod względem formalnym przekazuje się do akceptacji Sekretarzowi Stanu albo właściwemu Podsekretarzowi Stanu, zgodnie z ustalonym dla nich zakresem czynności; 8) notatkę zaakceptowaną przez Sekretarza Stanu albo właściwego Podsekretarza Stanu zatwierdza kierownik zamawiającego; 9) postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się wyborem oferty albo jego unieważnieniem; 10) w zakresie wymaganych elementów umowy stosuje się 18 ust. 1; 11) jeżeli zawarcie umowy ma nastąpić przez złożenie oferty (zlecenia) i jej przyjęcie przez wykonawcę albo przystąpienie przez niego do wykonania umowy, składana oferta (zlecenie) powinna zawierać elementy, o których mowa w 18 ust Komórki organizacyjne właściwe dla poszczególnych zamówień, o których mowa w 4, zobowiązane są do prowadzenia rejestru tych zamówień. 2. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych prowadzi rejestr zamówień, o których mowa w 5. Rozdział 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY EURO Komórka organizacyjna właściwa dla danego zamówienia, planująca udzielenie zamówienia: 1) sporządza, zgodnie z art ustawy, opis przedmiotu zamówienia, który jest następnie zatwierdzany przez jej dyrektora; 2) sporządza merytoryczne uzasadnienie celowości udzielenia zamówienia; 3

4 3) oszacowuje wartość zamówienia z odpowiednim uwzględnieniem, w zależności od rodzaju zamówienia, art ustawy; 4) przeprowadza analizę rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia; 5) przygotowuje, na podstawie przepisów ustawy, propozycję wyboru trybu postępowania. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia odpowiada za należyte wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4; 3. Komórka organizacyjna właściwa dla danego zamówienia, po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1: 1) wypełnia wniosek o udzielenie zamówienia publicznego: a) którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych procedur w przypadku zamówień, dla których kierownikiem zamawiającego jest Minister Środowiska, b) którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych procedur w przypadku zamówień, dla których kierownikiem zamawiającego jest Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska; 2) przekazuje wypełniony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, w celu zaopiniowania pod względem formalnym przez jej dyrektora; 3) przedkłada zaopiniowany wniosek do akceptacji Sekretarzowi Stanu albo właściwemu Podsekretarzowi Stanu, zgodnie z ustalonym dla nich zakresem czynności; 4) przekazuje wniosek zaakceptowany przez Sekretarza Stanu albo właściwego Podsekretarza Stanu do komórki właściwej do spraw zamówień publicznych. 4. Do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, załącza się wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, zaopiniowany przez Departament Prawny, a w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a także dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację zamówienia i określające termin ich wydatkowania. 5. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4, przekazuje się do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych co najmniej na 14 dni przed planowanym dniem wszczęcia postępowania. 6. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych przedkłada kierownikowi zamawiającego przekazany wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do zatwierdzenia. 7. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych, po zatwierdzeniu wniosku o udzielenie zamówienia publicznego przez kierownika zamawiającego: 1) wszczyna i prowadzi postępowanie zgodnie z przepisami ustawy, albo 2) przygotowuje powołanie komisji przetargowej i przekazuje jej prowadzenie postępowania. 8. Jeżeli postępowanie jest prowadzone przez komórkę organizacyjną do spraw zamówień publicznych: 1) pytania wykonawców ubiegających się lub zamierzających ubiegać się o udzielenie zamówienia, dotyczące przedmiotu zamówienia, są przekazywane do komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia, która przygotowuje projekt odpowiedzi i przekazuje go do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych; 4

5 2) za badanie i ocenę złożonych ofert pod względem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia odpowiada komórka organizacyjna właściwa dla danego zamówienia. 8. W przypadku zamówień, dla których właściwy jest Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, nie stosuje się postanowień 7 ust. 3 pkt 4 oraz ust. 4 i 5, a czynności komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, o których mowa w 7 ust. 6-8, wykonywane są przez Departament Geologii i Koncesji Geologicznych W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro: 1) kierownik zamawiającego Minister Środowiska może upoważnić do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia: a) Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu, b) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, c) dyrektora komórki organizacyjnej, d) innego pracownika zamawiającego; 2) kierownik zamawiającego Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska może upoważnić do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia: a) dyrektora komórki organizacyjnej, b) innego pracownika zamawiającego. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonuje kierownik zamawiającego, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik zamawiającego, upoważniony przez kierownika zamawiającego Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, powołuje się komisję przetargową. 2. W uzasadnionych przypadkach komisja przetargowa może zostać powołana także wtedy, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 3. W skład komisji przetargowej wchodzi od 3 do 5 osób, w tym pracownik komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych i pracownik komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia. 4. Spośród osób wchodzących w skład komisji przetargowej wyznacza się przewodniczącego oraz sekretarza, przy czym funkcję sekretarza, z wyjątkiem postępowań o udzielenie zamówienia, dla których właściwy jest Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, powierza się każdorazowo pracownikowi komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych. 5

6 5. Kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową w drodze decyzji. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, członek komisji przetargowej obowiązany jest wyłączyć się z udziału w jej pracach, niezwłocznie po powzięciu o tym wiadomości, przez złożenie pisemnego powiadomienia kierownikowi zamawiającego Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem jej powołania, chyba że inaczej wskazano w decyzji o jej powołaniu. 2. Komisja przetargowa obraduje na posiedzeniach, z których sporządza się protokół. 3. Do obowiązków członków komisji przetargowej należy czynny udział w jej posiedzeniach oraz wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego. 4. Członkowie komisji przetargowej wykonują powierzone im obowiązki w ramach swoich obowiązków służbowych. 5. Przełożony osoby będącej członkiem komisji przetargowej jest obowiązany zapewnić tej osobie możliwość udziału w pracach komisji przetargowej. 6. W sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego. 7. W przypadku dokonywania przez komisję przetargową rozstrzygnięcia w głosowaniu członek komisji przetargowej nie może wstrzymać się od głosu, może natomiast żądać załączenia jego pisemnego stanowiska do protokołu postępowania. 8. Komisja przetargowa kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia lub z dniem unieważnienia postępowania Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia komisja przetargowa w szczególności: 1) przygotowuje projekt wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji udostępnianej wykonawcom ubiegającym się lub zamierzającym ubiegać się o udzielenie zamówienia; 2) prowadzi negocjacje z wykonawcami, jeżeli ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji; 3) składa wnioski do kierownika zamawiającego o wprowadzenie zmian do dokumentacji postępowania; 4) składa wnioski o przedłużenie terminu składania ofert; 5) uczestniczy w czynnościach otwarcia ofert; 6) dokonuje oceny ofert; 7) dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 8) przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wykluczenia z postępowania wykonawcy lub odrzucenia oferty w przypadkach określonych w ustawie; 6

7 9) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie przyjętych kryteriów; 10) składa wnioski o przedłużenie terminu związania ofertą, w tym terminu ważności wadium; 11) informuje wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą; 12) przygotowuje i przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej, bądź występuje o unieważnienie postępowania w przypadkach określonych w ustawie; 13) informuje kierownika zamawiającego o wniesionym proteście oraz przedstawia propozycję odpowiedzi na protest. 2. Komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiającego projekty dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania, w celu ich zatwierdzenia. 3. Przewodniczący, członkowie oraz sekretarz, na czas trwania postępowania, w zakresie wykonywanych w ramach postępowania czynności, podlegają bezpośrednio kierownikowi zamawiającego Przewodniczący kieruje pracami komisji przetargowej, a w szczególności: 1) nadzoruje dokonywanie czynności wykonywanych przez członków i sekretarza; 2) wyznacza miejsca i terminy posiedzeń komisji przetargowej; 3) dokonuje podziału prac między członków komisji przetargowej; 4) uczestniczy w przygotowaniu siwz i innych dokumentów; 5) podczas czynności otwarcia ofert: a) przedstawia zebranym skład komisji przetargowej, b) podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, c) okazuje zebranym oferty w celu stwierdzenia ich nienaruszenia, d) podaje nazwiska lub firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów oceny ofert, jeśli zostały podane w siwz, w szczególności termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach; 6) składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, i odbiera takie oświadczenia od członków komisji przetargowej oraz innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezwłocznie po dokonaniu otwarcia ofert; 7) dokonuje oceny ofert; 8) na bieżąco informuje kierownika zamawiającego o problemach zaistniałych w trakcie prac komisji przetargowej i innych sprawach związanych z prowadzeniem postępowania; 9) po zakończeniu oceny ofert przedkłada propozycję komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty, wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty; 10) podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę interesów zamawiającego, w przypadku korzystania przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej przewidzianych przez ustawę. 2. Przed podpisaniem umowy z wykonawcą, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania, przewodniczący parafuje projekt tej umowy wraz z załącznikami i kieruje go do parafowania przez: 7

8 1) dyrektora komórki organizacyjnej do spraw finansowych w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia oraz zgodności umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami finansowymi, 2) dyrektora Departamentu Prawnego. 3. Projektów umów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 401 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), nie kieruje się do parafowania przez dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w ust W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji przetargowej czynności zastrzeżone dla przewodniczącego, o których mowa w ust. 1-2, wykonuje członek komisji przetargowej upoważniony przez niego na piśmie i zaakceptowany przez kierownika zamawiającego. 14. Do obowiązków sekretarza należy: 1) prowadzenie protokołu postępowania; 2) organizowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym posiedzeń komisji przetargowej; 3) dokumentowanie czynności podejmowanych przez komisję przetargową; 4) udział w przygotowaniu projektów dokumentów i korespondencji przygotowywanej przez komisję przetargową, w zakresie zleconym przez przewodniczącego; 5) prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego; 6) przekazywanie wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek, informacji odczytanych podczas części jawnej otwarcia ofert; 7) obsługa techniczno-organizacyjna komisji przetargowej; 8) prowadzenie rejestru wykonawców, którzy pobrali siwz; 9) udział w przygotowywaniu treści ogłoszeń oraz ich publikowanie, zgodnie z przepisami ustawy; 10) przekazywanie wyjaśnień lub informacji o zmianach siwz, opracowanych przez komisję przetargową i zatwierdzonych przez kierownika zamawiającego; 11) przyjmowanie i rejestracja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 12) przyjmowanie i rejestracja ofert; 13) przyjmowanie i rejestracja zapytań dotyczących siwz; 14) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy; 15) wysyłanie wykonawcom informacji o wniesieniu protestu oraz jego treści; 16) w razie zwołania zebrania wykonawców prowadzenie protokołu zebrania; 17) przechowywanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem; 18) powiadamianie wykonawców o dokonanym wyborze oferty albo unieważnieniu postępowania; 19) zamieszczanie, zgodnie z przepisami ustawy, ogłoszeń dotyczących prowadzonych postępowań na stronie internetowej ministerstwa i tablicy ogłoszeń w budynku ministerstwa, a w przypadkach wskazanych w ustawie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 8

9 20) występowanie do komórki organizacyjnej do spraw finansowych w sprawie zwrotu wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Do obowiązków członka komisji przetargowej należy: 1) wykonywanie zadań wskazanych przez przewodniczącego komisji przetargowej; 2) udział w pracach, o których mowa w 12 ust. 1; 3) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiedzy specjalistycznej, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. 2. Biegli, o których mowa w ust. 1, przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie przewodniczącego komisji przetargowej mogą uczestniczyć w jej pracach, z głosem doradczym. 3. Przed przystąpieniem do czynności biegły składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. 17. Postępowanie o udzielnie zamówienia kończy się: 1) wyborem oferty; 2) unieważnieniem postępowania w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy, które wymaga zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego Umowy o udzielenie zamówienia są sporządzane w formie pisemnej i zawierają w szczególności: 1) oznaczenie zamawiającego; 2) oznaczenie wykonawcy; 3) określenie przedmiotu umowy, sformułowane w sposób precyzyjny, wyczerpujący i jednoznaczny; 4) oznaczenie terminu realizacji umowy; 5) oznaczenie dodatkowych warunków realizacji umowy, jeżeli występują; 6) określenie wartości umowy (wynagrodzenia, ceny brutto z tytułu wykonania przedmiotu umowy ze wskazaniem stawki podatku od towarów i usług); 7) określenie sposobu i warunków płatności; 8) określenie kar z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez strony umowy. 2. Za zawarcie umowy odpowiada dyrektor komórki właściwej dla danego zamówienia albo osoba upoważniona do tego przez kierownika zamawiającego. 3. Umowy są zawierane i podpisywane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie organizacyjnym ministerstwa. 9

10 4. Kopię zawartej umowy należy niezwłocznie przekazać do komórki właściwej do spraw zamówień publicznych, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty jej podpisania. 5. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w przypadku, gdy możliwość dokonania takiej zmiany dopuszcza ustawa Za realizację i rozliczenie umowy odpowiada dyrektor komórki właściwej dla danego zamówienia albo osoba upoważniona do tego przez kierownika zamawiającego. 2. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje wyznaczony przez kierownika zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę pracownik lub pracownicy komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia. 3. Odbiór przedmiotu umowy stwierdza się w protokole odbioru lub w innym dokumencie odbioru, który powinien zawierać, co najmniej: 1) oznaczenie zamawiającego i wykonawcy; 2) wskazanie umowy, której przedmiot jest odbierany; 3) stwierdzenie wykonania umowy albo wskazanie, w jakim zakresie umowa nie została wykonana należycie wraz z określeniem terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości albo stwierdzenie, że umowa nie została wykonana; 4) datę sporządzenia; 5) podpisy osób upoważnionych do przekazania i odbioru przedmiotu umowy. 4. Podstawę do przyjęcia przez zamawiającego faktury za wykonanie zamówienia stanowi protokół odbioru lub inny dokument odbioru zatwierdzony przez kierownika zamawiającego lub pracownika zamawiającego, w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez kierownika zamawiającego Dyrektorzy komórek organizacyjnych są zobowiązani do przekazania do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, niezwłocznie po zatwierdzeniu rocznego planu rzeczowo-finansowego przez kierownika zamawiającego, informacji na temat wszystkich zamówień planowanych do realizacji w ciągu kolejnych 12 miesięcy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych procedur. 2. Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych jest zobowiązany do przekazywania do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, kwartalnych zestawień z wykonania planu zamówień, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych procedur. 3. Dyrektorzy komórek organizacyjnych są zobowiązani do przekazywania do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, kwartalnych zestawień z wykonania planu zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości euro, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych procedur. 4. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji postępowania przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a postępowania dotyczącego zamówienia finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 10

11 i Środowisko przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu, w ramach którego udzielono zamówienia, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. 5. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji postępowania, dla którego jest właściwy, przez okres i w sposób, o których mowa w ust Informacje dotyczące zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym, w szczególności dodatkowych przedsięwzięć i zamówień, z których wszczęcia zrezygnowano, należy przekazywać do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszych procedur. Rozdział 4 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 21. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem zatwierdzenia niniejszych procedur stosuje się procedury z dnia 16 czerwca 2010 r. 22. Niniejsze procedury wchodzą w życie z dniem 30 maja 2011 r. 11

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM ZADANIA KOMISJI Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. Pełnienie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej 1 1. Regulamin normuje działanie Komisji Przetargowej powołanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz usługi dokonywane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Regulamin normuje organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowych powoływanych w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji przetargowej

Regulamin pracy Komisji przetargowej Regulamin pracy Komisji przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji przetargowej (zwanej dalej Komisją ), powołanej dla przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności) Załącznik do uchwały nr 397/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 07.07.2009r. REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I 1 Podstawy prawne Niniejszy Regulamin pracy komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 z dnia 4.07.2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 82 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO. w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO. w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/145/2004 Wójta Gminy Frysztak z dnia 02 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr I/145/2004 Wójta Gminy Frysztak z dnia 02 czerwca 2004 roku Zarządzenie Nr I/145/2004 Wójta Gminy Frysztak z dnia 02 czerwca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji powołanej do przeprowadzania postępowań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYBU PRACY I ZAKRESU OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYBU PRACY I ZAKRESU OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO załącznik nr 2 do zarządzenia nr 84/07 z dnia 18.06.2007 r. Dyrektora SO REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYBU PRACY I ZAKRESU OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. Poz. 232 Departament Komunikacji Społecznej DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Nr 1157/2011 z dnia 28.07.2011 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ I. DEFINICJE, POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

2005 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

2005 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Zarządzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/08 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ 1) Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) ustawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.116.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 03.10.2014 r.

Zarządzenie Nr 0050.116.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 03.10.2014 r. Zarządzenie Nr 0050.116.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 03.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Do przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miejski w Głogowie P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr procedury P-IV-02 Wydanie 4 Imię i Nazwisko Data Podpis AUTOR PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 80. ZARZĄDZENIE Nr 41 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 24 lipca 2014 r.

Katowice, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 80. ZARZĄDZENIE Nr 41 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 24 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 80 ZARZĄDZENIE Nr 41 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. w Gminie Lwówek Śląski

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. w Gminie Lwówek Śląski REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Gminie Lwówek Śląski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Gminie Lwówek Śląski, zwanym dalej "regulaminem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 1 - LVI - 2012 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 października 2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r.

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE DOKONYWANIAWYDATKÓW ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN w sprawie trybu postępowania w zakresie dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 3. im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego 18 41-105 Siemianowice Śląskie

Gimnazjum Nr 3. im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego 18 41-105 Siemianowice Śląskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora Gimnazjum Nr 3im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich z dnia 30 października 2014 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A.

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Postanowienia ogólne 1. Z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2014 Zarządu Komunalnego Zwiazku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EUR.

Procedura udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EUR. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/WIR/2014 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 16 kwietnia 2014r. Procedura udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu o wartości szacunkowej zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1529/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 1529/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 1529/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 stycznia 2016 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 30.04.2009r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 1/04/2009 z dnia 30.04.2009r. z późniejszymi zmianami 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości poniżej 14.000 euro w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku z dnia 19 lutego 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości poniżej 14.000 euro w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku z dnia 19 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości poniżej 14.000 euro w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku z dnia 19 lutego 2013 r. 1 Definicje: Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 4/12 Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2015 r.

z dnia 15 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH CZĘŚĆ OGÓLNA

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH CZĘŚĆ OGÓLNA Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Nr 74/2014 z dnia 21.01.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zamäwień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Zasady udzielania zamäwień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zał. nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2012 Starosty Średzkiego z dnia 27 lutego 2012 r. Zasady udzielania zamäwień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. 1. Pracownicy Starostwa, zwani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Nr 32 z dnia 16.04.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI Rozdział I INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.114.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 9 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.114.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 9 września 2015 roku Zarządzenie Nr 0050.114.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę wynikającą z art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 10 /2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie stosowania w AGH ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik nr 1 do Procedury udzielania Zamówień w PLNG Sp. z o.o. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Regulamin pracy komisji przetargowych Strona z 13 1 Spis Treści I. DEFINICJE... 3 II. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro 1 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro Podstawa prawna: - art. 44 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ABC w trybie: o PN str. 3; o NBO str. 16; o ZOC str. 23; o WR str. 28; MATERIAŁ SZKOLENIOWY TEMATY: Opracował i zestawił : Piotr Sperczyński Tel. kom 602 69 33 15 UWAGA: Osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do Zarządzenia nr... Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia... lutego 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

ZASADY OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1 Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K U T N I E ZASADY OGÓLNE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: UNIWERSYTET JANA

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYKONYWANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZASADY WYKONYWANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. ZASADY WYKONYWANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 24 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 24 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 22.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych i zamówień. Na podstawie 12 zarządzenia nr 1.2015.K Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 14 /2014 Zasady i procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63 Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 października 2012 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z 30 grudnia 2008 Nr 15 poz. 75 Data ogłoszenia:2008-12-30 Data wejścia w życie:2008-12-30 Data obowiązywania: 2008-12-30 ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej. ZARZĄDZENIE NR 10/2009 DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 25 W BIAŁEJ-BIAŁEJ Z DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.14.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 11 /2015 z dnia 29 września 2015 r. Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego. dotyczącego usługi rekrutacji uczestników

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego. dotyczącego usługi rekrutacji uczestników Załącznik nr 1 Regulamin prowadzenia dialogu technicznego dotyczącego usługi rekrutacji uczestników dwutygodniowych zagranicznych kursów dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu dokumentów w procesie udzielania zamówień publicznych przy procedurach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych

Instrukcja obiegu dokumentów w procesie udzielania zamówień publicznych przy procedurach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych Załącznik 1a Instrukcja obiegu dokumentów w procesie udzielania zamówień publicznych przy procedurach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Opracowanie wniosku 1. Wniosek o uruchomienie postępowania,

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

2. Przy zamówieniach, których wartość przekracza 50.000 złotych zamawiający ma obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Przy zamówieniach, których wartość przekracza 50.000 złotych zamawiający ma obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. REGULAMIN zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku. 1 Regulamin dotyczy postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty, usługi i dostawy zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU PRZEWOŹNIKÓW ZBOŻA I PRZETWORÓW ZBOŻOWO- MĄCZNYCH W ZAMOJSKICH ZAKŁADACH ZBOŻOWYCH Sp. z o.o. w Zamościu

REGULAMIN WYBORU PRZEWOŹNIKÓW ZBOŻA I PRZETWORÓW ZBOŻOWO- MĄCZNYCH W ZAMOJSKICH ZAKŁADACH ZBOŻOWYCH Sp. z o.o. w Zamościu REGULAMIN WYBORU PRZEWOŹNIKÓW ZBOŻA I PRZETWORÓW ZBOŻOWO- MĄCZNYCH W ZAMOJSKICH ZAKŁADACH ZBOŻOWYCH Sp. z o.o. w Zamościu Cel Regulaminu 1 Regulamin wyboru przewoźników zboża i przetworów zbożowo-mącznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo