Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE"

Transkrypt

1 zatwierdzam Warszawa, Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Niniejsze procedury regulują sposób: 1) udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej zamówieniami, w Ministerstwie Środowiska; 2) zawierania i wykonywania umów w sprawach zamówień Niniejszych procedur nie stosuje się do: 1) zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty zł brutto, z wyłączeniem zamówień finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do których stosuje się Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 2) zamówień, w których Minister Środowiska powierzył na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia innej niż Ministerstwo Środowiska własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej; w takim przypadku zastosowanie mają odrębne procedury udzielania zamówień, obowiązujące w ramach własnej jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odpowiada za prawidłową realizację zamówienia. 3. Komórki organizacyjne właściwe dla poszczególnych zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zobowiązane są do prowadzenia rejestru tych zamówień. 3. 1

2 Ilekroć w niniejszych procedurach jest mowa o: 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.); 2) ministerstwie należy przez to rozumieć Ministerstwo Środowiska; 3) kierowniku zamawiającego należy przez to rozumieć Ministra Środowiska albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska; 4) siwz należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia; 5) komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć departament albo biuro w Ministerstwie Środowiska; 6) dyrektorze komórki organizacyjnej należy przez to rozumieć dyrektora albo zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej; 7) komórce organizacyjnej do spraw zamówień publicznych należy przez to rozumieć Biuro Dyrektora Generalnego; 8) komórce organizacyjnej do spraw finansowych należy przez to rozumieć Biuro Dyrektora Generalnego. Rozdział 2 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, DO KTÓREGO NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY 4. Zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, udziela się z zachowaniem następujących zasad: 1) postępowanie jest prowadzone przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 2) zamówienie może zostać udzielone po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 3) zamówienie może zostać udzielone po przeprowadzeniu rozeznania rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia; 4) z dokonania wyboru wykonawcy sporządza się notatkę, która wraz z informacjami zebranymi w trakcie rozeznania rynku stanowi dokumentację postępowania; 5) notatkę zatwierdza dyrektor komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia; 6) postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się wyborem oferty albo jego unieważnieniem; 7) w zakresie wymaganych elementów umowy stosuje się 18 ust. 1; 8) jeżeli zawarcie umowy ma nastąpić przez złożenie oferty (zlecenia) i jej przyjęcie przez wykonawcę albo przystąpienie przez niego do wykonania umowy, składana oferta (zlecenie) powinna zawierać elementy, o których mowa w 18 ust Zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 1-7 i pkt ustawy, udziela się z zachowaniem następujących zasad: 1) postępowanie jest prowadzone przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 2

3 2) zamówienie może zostać udzielone po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 3) zamówienie może zostać udzielone po przeprowadzeniu rozeznania rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia; 4) w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia sporządza się notatkę, która wraz z informacjami zebranymi w trakcie rozeznania rynku, stanowi dokumentację postępowania; 5) notatka powinna zawierać: a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, b) szacunkową wartość zamówienia wyrażoną w złotych polskich, c) termin wykonania zamówienia, d) podstawę prawną wraz z uzasadnieniem faktycznym zakwalifikowania zamówienia, jako zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy, e) firmy i dane teleadresowe proponowanych wykonawców; 6) notatkę należy przekazać komórce organizacyjnej do spraw zamówień publicznych celem zaopiniowania, zarejestrowania i zaakceptowania, pod względem formalnym, przez jej dyrektora; 7) notatkę zaakceptowaną pod względem formalnym przekazuje się do akceptacji Sekretarzowi Stanu albo właściwemu Podsekretarzowi Stanu, zgodnie z ustalonym dla nich zakresem czynności; 8) notatkę zaakceptowaną przez Sekretarza Stanu albo właściwego Podsekretarza Stanu zatwierdza kierownik zamawiającego; 9) postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się wyborem oferty albo jego unieważnieniem; 10) w zakresie wymaganych elementów umowy stosuje się 18 ust. 1; 11) jeżeli zawarcie umowy ma nastąpić przez złożenie oferty (zlecenia) i jej przyjęcie przez wykonawcę albo przystąpienie przez niego do wykonania umowy, składana oferta (zlecenie) powinna zawierać elementy, o których mowa w 18 ust Komórki organizacyjne właściwe dla poszczególnych zamówień, o których mowa w 4, zobowiązane są do prowadzenia rejestru tych zamówień. 2. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych prowadzi rejestr zamówień, o których mowa w 5. Rozdział 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY EURO Komórka organizacyjna właściwa dla danego zamówienia, planująca udzielenie zamówienia: 1) sporządza, zgodnie z art ustawy, opis przedmiotu zamówienia, który jest następnie zatwierdzany przez jej dyrektora; 2) sporządza merytoryczne uzasadnienie celowości udzielenia zamówienia; 3

4 3) oszacowuje wartość zamówienia z odpowiednim uwzględnieniem, w zależności od rodzaju zamówienia, art ustawy; 4) przeprowadza analizę rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia; 5) przygotowuje, na podstawie przepisów ustawy, propozycję wyboru trybu postępowania. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia odpowiada za należyte wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4; 3. Komórka organizacyjna właściwa dla danego zamówienia, po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1: 1) wypełnia wniosek o udzielenie zamówienia publicznego: a) którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych procedur w przypadku zamówień, dla których kierownikiem zamawiającego jest Minister Środowiska, b) którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych procedur w przypadku zamówień, dla których kierownikiem zamawiającego jest Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska; 2) przekazuje wypełniony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, w celu zaopiniowania pod względem formalnym przez jej dyrektora; 3) przedkłada zaopiniowany wniosek do akceptacji Sekretarzowi Stanu albo właściwemu Podsekretarzowi Stanu, zgodnie z ustalonym dla nich zakresem czynności; 4) przekazuje wniosek zaakceptowany przez Sekretarza Stanu albo właściwego Podsekretarza Stanu do komórki właściwej do spraw zamówień publicznych. 4. Do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, załącza się wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, zaopiniowany przez Departament Prawny, a w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a także dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację zamówienia i określające termin ich wydatkowania. 5. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4, przekazuje się do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych co najmniej na 14 dni przed planowanym dniem wszczęcia postępowania. 6. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych przedkłada kierownikowi zamawiającego przekazany wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do zatwierdzenia. 7. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych, po zatwierdzeniu wniosku o udzielenie zamówienia publicznego przez kierownika zamawiającego: 1) wszczyna i prowadzi postępowanie zgodnie z przepisami ustawy, albo 2) przygotowuje powołanie komisji przetargowej i przekazuje jej prowadzenie postępowania. 8. Jeżeli postępowanie jest prowadzone przez komórkę organizacyjną do spraw zamówień publicznych: 1) pytania wykonawców ubiegających się lub zamierzających ubiegać się o udzielenie zamówienia, dotyczące przedmiotu zamówienia, są przekazywane do komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia, która przygotowuje projekt odpowiedzi i przekazuje go do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych; 4

5 2) za badanie i ocenę złożonych ofert pod względem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia odpowiada komórka organizacyjna właściwa dla danego zamówienia. 8. W przypadku zamówień, dla których właściwy jest Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, nie stosuje się postanowień 7 ust. 3 pkt 4 oraz ust. 4 i 5, a czynności komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, o których mowa w 7 ust. 6-8, wykonywane są przez Departament Geologii i Koncesji Geologicznych W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro: 1) kierownik zamawiającego Minister Środowiska może upoważnić do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia: a) Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu, b) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, c) dyrektora komórki organizacyjnej, d) innego pracownika zamawiającego; 2) kierownik zamawiającego Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska może upoważnić do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia: a) dyrektora komórki organizacyjnej, b) innego pracownika zamawiającego. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonuje kierownik zamawiającego, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik zamawiającego, upoważniony przez kierownika zamawiającego Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, powołuje się komisję przetargową. 2. W uzasadnionych przypadkach komisja przetargowa może zostać powołana także wtedy, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 3. W skład komisji przetargowej wchodzi od 3 do 5 osób, w tym pracownik komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych i pracownik komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia. 4. Spośród osób wchodzących w skład komisji przetargowej wyznacza się przewodniczącego oraz sekretarza, przy czym funkcję sekretarza, z wyjątkiem postępowań o udzielenie zamówienia, dla których właściwy jest Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, powierza się każdorazowo pracownikowi komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych. 5

6 5. Kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową w drodze decyzji. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, członek komisji przetargowej obowiązany jest wyłączyć się z udziału w jej pracach, niezwłocznie po powzięciu o tym wiadomości, przez złożenie pisemnego powiadomienia kierownikowi zamawiającego Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem jej powołania, chyba że inaczej wskazano w decyzji o jej powołaniu. 2. Komisja przetargowa obraduje na posiedzeniach, z których sporządza się protokół. 3. Do obowiązków członków komisji przetargowej należy czynny udział w jej posiedzeniach oraz wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego. 4. Członkowie komisji przetargowej wykonują powierzone im obowiązki w ramach swoich obowiązków służbowych. 5. Przełożony osoby będącej członkiem komisji przetargowej jest obowiązany zapewnić tej osobie możliwość udziału w pracach komisji przetargowej. 6. W sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego. 7. W przypadku dokonywania przez komisję przetargową rozstrzygnięcia w głosowaniu członek komisji przetargowej nie może wstrzymać się od głosu, może natomiast żądać załączenia jego pisemnego stanowiska do protokołu postępowania. 8. Komisja przetargowa kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia lub z dniem unieważnienia postępowania Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia komisja przetargowa w szczególności: 1) przygotowuje projekt wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji udostępnianej wykonawcom ubiegającym się lub zamierzającym ubiegać się o udzielenie zamówienia; 2) prowadzi negocjacje z wykonawcami, jeżeli ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji; 3) składa wnioski do kierownika zamawiającego o wprowadzenie zmian do dokumentacji postępowania; 4) składa wnioski o przedłużenie terminu składania ofert; 5) uczestniczy w czynnościach otwarcia ofert; 6) dokonuje oceny ofert; 7) dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 8) przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wykluczenia z postępowania wykonawcy lub odrzucenia oferty w przypadkach określonych w ustawie; 6

7 9) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie przyjętych kryteriów; 10) składa wnioski o przedłużenie terminu związania ofertą, w tym terminu ważności wadium; 11) informuje wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą; 12) przygotowuje i przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej, bądź występuje o unieważnienie postępowania w przypadkach określonych w ustawie; 13) informuje kierownika zamawiającego o wniesionym proteście oraz przedstawia propozycję odpowiedzi na protest. 2. Komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiającego projekty dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania, w celu ich zatwierdzenia. 3. Przewodniczący, członkowie oraz sekretarz, na czas trwania postępowania, w zakresie wykonywanych w ramach postępowania czynności, podlegają bezpośrednio kierownikowi zamawiającego Przewodniczący kieruje pracami komisji przetargowej, a w szczególności: 1) nadzoruje dokonywanie czynności wykonywanych przez członków i sekretarza; 2) wyznacza miejsca i terminy posiedzeń komisji przetargowej; 3) dokonuje podziału prac między członków komisji przetargowej; 4) uczestniczy w przygotowaniu siwz i innych dokumentów; 5) podczas czynności otwarcia ofert: a) przedstawia zebranym skład komisji przetargowej, b) podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, c) okazuje zebranym oferty w celu stwierdzenia ich nienaruszenia, d) podaje nazwiska lub firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów oceny ofert, jeśli zostały podane w siwz, w szczególności termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach; 6) składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, i odbiera takie oświadczenia od członków komisji przetargowej oraz innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezwłocznie po dokonaniu otwarcia ofert; 7) dokonuje oceny ofert; 8) na bieżąco informuje kierownika zamawiającego o problemach zaistniałych w trakcie prac komisji przetargowej i innych sprawach związanych z prowadzeniem postępowania; 9) po zakończeniu oceny ofert przedkłada propozycję komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty, wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty; 10) podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę interesów zamawiającego, w przypadku korzystania przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej przewidzianych przez ustawę. 2. Przed podpisaniem umowy z wykonawcą, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania, przewodniczący parafuje projekt tej umowy wraz z załącznikami i kieruje go do parafowania przez: 7

8 1) dyrektora komórki organizacyjnej do spraw finansowych w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia oraz zgodności umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami finansowymi, 2) dyrektora Departamentu Prawnego. 3. Projektów umów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 401 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), nie kieruje się do parafowania przez dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w ust W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji przetargowej czynności zastrzeżone dla przewodniczącego, o których mowa w ust. 1-2, wykonuje członek komisji przetargowej upoważniony przez niego na piśmie i zaakceptowany przez kierownika zamawiającego. 14. Do obowiązków sekretarza należy: 1) prowadzenie protokołu postępowania; 2) organizowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym posiedzeń komisji przetargowej; 3) dokumentowanie czynności podejmowanych przez komisję przetargową; 4) udział w przygotowaniu projektów dokumentów i korespondencji przygotowywanej przez komisję przetargową, w zakresie zleconym przez przewodniczącego; 5) prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego; 6) przekazywanie wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek, informacji odczytanych podczas części jawnej otwarcia ofert; 7) obsługa techniczno-organizacyjna komisji przetargowej; 8) prowadzenie rejestru wykonawców, którzy pobrali siwz; 9) udział w przygotowywaniu treści ogłoszeń oraz ich publikowanie, zgodnie z przepisami ustawy; 10) przekazywanie wyjaśnień lub informacji o zmianach siwz, opracowanych przez komisję przetargową i zatwierdzonych przez kierownika zamawiającego; 11) przyjmowanie i rejestracja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 12) przyjmowanie i rejestracja ofert; 13) przyjmowanie i rejestracja zapytań dotyczących siwz; 14) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy; 15) wysyłanie wykonawcom informacji o wniesieniu protestu oraz jego treści; 16) w razie zwołania zebrania wykonawców prowadzenie protokołu zebrania; 17) przechowywanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem; 18) powiadamianie wykonawców o dokonanym wyborze oferty albo unieważnieniu postępowania; 19) zamieszczanie, zgodnie z przepisami ustawy, ogłoszeń dotyczących prowadzonych postępowań na stronie internetowej ministerstwa i tablicy ogłoszeń w budynku ministerstwa, a w przypadkach wskazanych w ustawie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 8

9 20) występowanie do komórki organizacyjnej do spraw finansowych w sprawie zwrotu wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Do obowiązków członka komisji przetargowej należy: 1) wykonywanie zadań wskazanych przez przewodniczącego komisji przetargowej; 2) udział w pracach, o których mowa w 12 ust. 1; 3) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiedzy specjalistycznej, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. 2. Biegli, o których mowa w ust. 1, przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie przewodniczącego komisji przetargowej mogą uczestniczyć w jej pracach, z głosem doradczym. 3. Przed przystąpieniem do czynności biegły składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. 17. Postępowanie o udzielnie zamówienia kończy się: 1) wyborem oferty; 2) unieważnieniem postępowania w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy, które wymaga zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego Umowy o udzielenie zamówienia są sporządzane w formie pisemnej i zawierają w szczególności: 1) oznaczenie zamawiającego; 2) oznaczenie wykonawcy; 3) określenie przedmiotu umowy, sformułowane w sposób precyzyjny, wyczerpujący i jednoznaczny; 4) oznaczenie terminu realizacji umowy; 5) oznaczenie dodatkowych warunków realizacji umowy, jeżeli występują; 6) określenie wartości umowy (wynagrodzenia, ceny brutto z tytułu wykonania przedmiotu umowy ze wskazaniem stawki podatku od towarów i usług); 7) określenie sposobu i warunków płatności; 8) określenie kar z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez strony umowy. 2. Za zawarcie umowy odpowiada dyrektor komórki właściwej dla danego zamówienia albo osoba upoważniona do tego przez kierownika zamawiającego. 3. Umowy są zawierane i podpisywane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie organizacyjnym ministerstwa. 9

10 4. Kopię zawartej umowy należy niezwłocznie przekazać do komórki właściwej do spraw zamówień publicznych, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty jej podpisania. 5. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w przypadku, gdy możliwość dokonania takiej zmiany dopuszcza ustawa Za realizację i rozliczenie umowy odpowiada dyrektor komórki właściwej dla danego zamówienia albo osoba upoważniona do tego przez kierownika zamawiającego. 2. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje wyznaczony przez kierownika zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę pracownik lub pracownicy komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia. 3. Odbiór przedmiotu umowy stwierdza się w protokole odbioru lub w innym dokumencie odbioru, który powinien zawierać, co najmniej: 1) oznaczenie zamawiającego i wykonawcy; 2) wskazanie umowy, której przedmiot jest odbierany; 3) stwierdzenie wykonania umowy albo wskazanie, w jakim zakresie umowa nie została wykonana należycie wraz z określeniem terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości albo stwierdzenie, że umowa nie została wykonana; 4) datę sporządzenia; 5) podpisy osób upoważnionych do przekazania i odbioru przedmiotu umowy. 4. Podstawę do przyjęcia przez zamawiającego faktury za wykonanie zamówienia stanowi protokół odbioru lub inny dokument odbioru zatwierdzony przez kierownika zamawiającego lub pracownika zamawiającego, w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez kierownika zamawiającego Dyrektorzy komórek organizacyjnych są zobowiązani do przekazania do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, niezwłocznie po zatwierdzeniu rocznego planu rzeczowo-finansowego przez kierownika zamawiającego, informacji na temat wszystkich zamówień planowanych do realizacji w ciągu kolejnych 12 miesięcy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych procedur. 2. Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych jest zobowiązany do przekazywania do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, kwartalnych zestawień z wykonania planu zamówień, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych procedur. 3. Dyrektorzy komórek organizacyjnych są zobowiązani do przekazywania do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, kwartalnych zestawień z wykonania planu zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości euro, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych procedur. 4. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji postępowania przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a postępowania dotyczącego zamówienia finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 10

11 i Środowisko przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu, w ramach którego udzielono zamówienia, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. 5. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji postępowania, dla którego jest właściwy, przez okres i w sposób, o których mowa w ust Informacje dotyczące zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym, w szczególności dodatkowych przedsięwzięć i zamówień, z których wszczęcia zrezygnowano, należy przekazywać do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszych procedur. Rozdział 4 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 21. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem zatwierdzenia niniejszych procedur stosuje się procedury z dnia 16 czerwca 2010 r. 22. Niniejsze procedury wchodzą w życie z dniem 30 maja 2011 r. 11

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zwanym dalej Instytutem" powołuje się komisję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. PROWADZONYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY PARWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Przetargowa w trakcie swych prac zobowiązana jest kierować się postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ui.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie 'el. 094-3633485; fax. 094-3633113 ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Tarnów 23.04.2015 r Postanowienia ogólne 1 1 1. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Dyrektora szkoły, wicedyrektorów i pracowników, zasady powoływania i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę-

WNIOSEK. w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę- Załącznik nr 1 Komórka Merytoryczna Urzędu WNIOSEK w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 113, poz. 759 z późno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Załącznik Nr 1 do zarządzenie wewnętrznego Nr 21/2005 Naczelnika PSUS w Sosnowcu z dnia 1 lipca 2005 r. Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/12 Burmistrza Śmigla z dnia 3 sierpnia 2012 r. Regulamin pracy Komisji Przetargowej 1 Ilekroć w Regulaminie mowa o,, ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2016 WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.15.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2011 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr R

Załącznik do zarządzenia nr R Załącznik do zarządzenia nr R.0210.28.14 REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU 1 1. Regulamin Pracy Komisji przetargowej, zwany dalej Regulaminem określa organizację, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 14 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM ZADANIA KOMISJI Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje:

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje: Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zasad Regulaminu Komisji Przetargowej. Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27 Rektora PW z dnia...2004 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowych

Bardziej szczegółowo

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy:

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy: ZARZĄDZENIE NR 45/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zamówień publicznych w sprawie określenia zasad udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 32 z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, w trakcie pracy zobowiązana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik nr 1 do ZW nr 15/2014 Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 11.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. Pełnienie obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2007 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 12 lutego 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2007 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 12 lutego 2007r. ZARZĄDZENIE NR 18/2007 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oceny i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle Z dnia 27 marca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział l Postanowienia ogólne. 1 l.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej 1 1. Regulamin normuje działanie Komisji Przetargowej powołanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KOMORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ wprowadzony zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 102 Rektora UJ z 30 grudnia 2011 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 98 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 listopada 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Definicje 1. Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 marca 2016 r. o udzielenie zamówień publicznych

z dnia 29 marca 2016 r. o udzielenie zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 33/2016 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2010 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 17.12.2010r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Regulamin Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 w Skarżysku-Kam. dot. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 1 1.Postanowienia Działu I Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-13/07 z dnia 1 lutego 2007r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2013 z dnia 28 marca 2013 r. o powołaniu Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz usługi dokonywane

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji przetargowej

Regulamin pracy Komisji przetargowej Regulamin pracy Komisji przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji przetargowej (zwanej dalej Komisją ), powołanej dla przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji przetargowej

Regulamin pracy komisji przetargowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 Rektora UJ z 24 października 2008 roku Regulamin pracy komisji przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 5201/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności) Załącznik do uchwały nr 397/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 07.07.2009r. REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 700/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Regulamin normuje organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowych powoływanych w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Komisja przetargowa jest zespołem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY komisji przetargowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY komisji przetargowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY komisji przetargowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji Przetargowej Jasielskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-9/05 z dnia 1 lutego 2005r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Część ogólna 1.1. Komisja przetargowa (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę samochodu osobowego do Urzędu Gminy Leśna Podlaska 1. Na podstawie art. 19-ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 7 /2011 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju z dnia 15 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 7 /2011 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju z dnia 15 marca 2011r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 7 /2011 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do zarządzenia. 3 Przewodniczącym komisji wyznaczam Pana Andrzeja Wlazłowskiego.

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do zarządzenia. 3 Przewodniczącym komisji wyznaczam Pana Andrzeja Wlazłowskiego. Zarządzenie nr 0152/7/2005 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia regulaminu pracy tej komisji Na podstawie art. 19 i art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I 1 Podstawy prawne Niniejszy Regulamin pracy komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Czermin z dnia r.

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Czermin z dnia r. Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Czermin z dnia 01.10.2012r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne powyżej kwoty 30.000 euro dla ZGMiK w Rędzinach. 1 Na podstawie art. 20-21 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013 Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 października 2007 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

z dnia 24 października 2007 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/06 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 listopada 2006 r. zm. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 12/07 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 24 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 136/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 136/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 136/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE TEATRALNEJ im. L. SOLSKIEGO w KRAKOWIE

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE TEATRALNEJ im. L. SOLSKIEGO w KRAKOWIE Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora PWST nr 15/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE TEATRALNEJ im. L. SOLSKIEGO w KRAKOWIE I. DEFINICJE 1. Ilekroć jest mowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Regulamin pracy komisji przetargowej

Załącznik nr 1. Regulamin pracy komisji przetargowej Załącznik nr 1 Regulamin pracy komisji przetargowej 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, powoływana jest doraźnie do przeprowadzenia postępowań, których wartość przekracza wyraŝoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35 /2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 14 września 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35 /2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 14 września 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35 /2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 14 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYBU PRACY I ZAKRESU OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYBU PRACY I ZAKRESU OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO załącznik nr 2 do zarządzenia nr 84/07 z dnia 18.06.2007 r. Dyrektora SO REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYBU PRACY I ZAKRESU OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 z dnia 4.07.2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 82 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/145/2004 Wójta Gminy Frysztak z dnia 02 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr I/145/2004 Wójta Gminy Frysztak z dnia 02 czerwca 2004 roku Zarządzenie Nr I/145/2004 Wójta Gminy Frysztak z dnia 02 czerwca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji powołanej do przeprowadzania postępowań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 16.04.2014r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 30.000 euro. Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo