Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE"

Transkrypt

1 zatwierdzam Warszawa, Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Niniejsze procedury regulują sposób: 1) udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej zamówieniami, w Ministerstwie Środowiska; 2) zawierania i wykonywania umów w sprawach zamówień Niniejszych procedur nie stosuje się do: 1) zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty zł brutto, z wyłączeniem zamówień finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do których stosuje się Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 2) zamówień, w których Minister Środowiska powierzył na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia innej niż Ministerstwo Środowiska własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej; w takim przypadku zastosowanie mają odrębne procedury udzielania zamówień, obowiązujące w ramach własnej jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odpowiada za prawidłową realizację zamówienia. 3. Komórki organizacyjne właściwe dla poszczególnych zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zobowiązane są do prowadzenia rejestru tych zamówień. 3. 1

2 Ilekroć w niniejszych procedurach jest mowa o: 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.); 2) ministerstwie należy przez to rozumieć Ministerstwo Środowiska; 3) kierowniku zamawiającego należy przez to rozumieć Ministra Środowiska albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska; 4) siwz należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia; 5) komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć departament albo biuro w Ministerstwie Środowiska; 6) dyrektorze komórki organizacyjnej należy przez to rozumieć dyrektora albo zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej; 7) komórce organizacyjnej do spraw zamówień publicznych należy przez to rozumieć Biuro Dyrektora Generalnego; 8) komórce organizacyjnej do spraw finansowych należy przez to rozumieć Biuro Dyrektora Generalnego. Rozdział 2 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, DO KTÓREGO NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY 4. Zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, udziela się z zachowaniem następujących zasad: 1) postępowanie jest prowadzone przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 2) zamówienie może zostać udzielone po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 3) zamówienie może zostać udzielone po przeprowadzeniu rozeznania rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia; 4) z dokonania wyboru wykonawcy sporządza się notatkę, która wraz z informacjami zebranymi w trakcie rozeznania rynku stanowi dokumentację postępowania; 5) notatkę zatwierdza dyrektor komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia; 6) postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się wyborem oferty albo jego unieważnieniem; 7) w zakresie wymaganych elementów umowy stosuje się 18 ust. 1; 8) jeżeli zawarcie umowy ma nastąpić przez złożenie oferty (zlecenia) i jej przyjęcie przez wykonawcę albo przystąpienie przez niego do wykonania umowy, składana oferta (zlecenie) powinna zawierać elementy, o których mowa w 18 ust Zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 1-7 i pkt ustawy, udziela się z zachowaniem następujących zasad: 1) postępowanie jest prowadzone przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 2

3 2) zamówienie może zostać udzielone po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez komórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia; 3) zamówienie może zostać udzielone po przeprowadzeniu rozeznania rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia; 4) w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia sporządza się notatkę, która wraz z informacjami zebranymi w trakcie rozeznania rynku, stanowi dokumentację postępowania; 5) notatka powinna zawierać: a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, b) szacunkową wartość zamówienia wyrażoną w złotych polskich, c) termin wykonania zamówienia, d) podstawę prawną wraz z uzasadnieniem faktycznym zakwalifikowania zamówienia, jako zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy, e) firmy i dane teleadresowe proponowanych wykonawców; 6) notatkę należy przekazać komórce organizacyjnej do spraw zamówień publicznych celem zaopiniowania, zarejestrowania i zaakceptowania, pod względem formalnym, przez jej dyrektora; 7) notatkę zaakceptowaną pod względem formalnym przekazuje się do akceptacji Sekretarzowi Stanu albo właściwemu Podsekretarzowi Stanu, zgodnie z ustalonym dla nich zakresem czynności; 8) notatkę zaakceptowaną przez Sekretarza Stanu albo właściwego Podsekretarza Stanu zatwierdza kierownik zamawiającego; 9) postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się wyborem oferty albo jego unieważnieniem; 10) w zakresie wymaganych elementów umowy stosuje się 18 ust. 1; 11) jeżeli zawarcie umowy ma nastąpić przez złożenie oferty (zlecenia) i jej przyjęcie przez wykonawcę albo przystąpienie przez niego do wykonania umowy, składana oferta (zlecenie) powinna zawierać elementy, o których mowa w 18 ust Komórki organizacyjne właściwe dla poszczególnych zamówień, o których mowa w 4, zobowiązane są do prowadzenia rejestru tych zamówień. 2. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych prowadzi rejestr zamówień, o których mowa w 5. Rozdział 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY EURO Komórka organizacyjna właściwa dla danego zamówienia, planująca udzielenie zamówienia: 1) sporządza, zgodnie z art ustawy, opis przedmiotu zamówienia, który jest następnie zatwierdzany przez jej dyrektora; 2) sporządza merytoryczne uzasadnienie celowości udzielenia zamówienia; 3

4 3) oszacowuje wartość zamówienia z odpowiednim uwzględnieniem, w zależności od rodzaju zamówienia, art ustawy; 4) przeprowadza analizę rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia; 5) przygotowuje, na podstawie przepisów ustawy, propozycję wyboru trybu postępowania. 2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia odpowiada za należyte wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4; 3. Komórka organizacyjna właściwa dla danego zamówienia, po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1: 1) wypełnia wniosek o udzielenie zamówienia publicznego: a) którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych procedur w przypadku zamówień, dla których kierownikiem zamawiającego jest Minister Środowiska, b) którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych procedur w przypadku zamówień, dla których kierownikiem zamawiającego jest Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska; 2) przekazuje wypełniony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, w celu zaopiniowania pod względem formalnym przez jej dyrektora; 3) przedkłada zaopiniowany wniosek do akceptacji Sekretarzowi Stanu albo właściwemu Podsekretarzowi Stanu, zgodnie z ustalonym dla nich zakresem czynności; 4) przekazuje wniosek zaakceptowany przez Sekretarza Stanu albo właściwego Podsekretarza Stanu do komórki właściwej do spraw zamówień publicznych. 4. Do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, załącza się wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, zaopiniowany przez Departament Prawny, a w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a także dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację zamówienia i określające termin ich wydatkowania. 5. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4, przekazuje się do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych co najmniej na 14 dni przed planowanym dniem wszczęcia postępowania. 6. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych przedkłada kierownikowi zamawiającego przekazany wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do zatwierdzenia. 7. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych, po zatwierdzeniu wniosku o udzielenie zamówienia publicznego przez kierownika zamawiającego: 1) wszczyna i prowadzi postępowanie zgodnie z przepisami ustawy, albo 2) przygotowuje powołanie komisji przetargowej i przekazuje jej prowadzenie postępowania. 8. Jeżeli postępowanie jest prowadzone przez komórkę organizacyjną do spraw zamówień publicznych: 1) pytania wykonawców ubiegających się lub zamierzających ubiegać się o udzielenie zamówienia, dotyczące przedmiotu zamówienia, są przekazywane do komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia, która przygotowuje projekt odpowiedzi i przekazuje go do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych; 4

5 2) za badanie i ocenę złożonych ofert pod względem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia odpowiada komórka organizacyjna właściwa dla danego zamówienia. 8. W przypadku zamówień, dla których właściwy jest Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, nie stosuje się postanowień 7 ust. 3 pkt 4 oraz ust. 4 i 5, a czynności komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, o których mowa w 7 ust. 6-8, wykonywane są przez Departament Geologii i Koncesji Geologicznych W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro: 1) kierownik zamawiającego Minister Środowiska może upoważnić do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia: a) Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu, b) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, c) dyrektora komórki organizacyjnej, d) innego pracownika zamawiającego; 2) kierownik zamawiającego Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska może upoważnić do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia: a) dyrektora komórki organizacyjnej, b) innego pracownika zamawiającego. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonuje kierownik zamawiającego, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik zamawiającego, upoważniony przez kierownika zamawiającego Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, powołuje się komisję przetargową. 2. W uzasadnionych przypadkach komisja przetargowa może zostać powołana także wtedy, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 3. W skład komisji przetargowej wchodzi od 3 do 5 osób, w tym pracownik komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych i pracownik komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia. 4. Spośród osób wchodzących w skład komisji przetargowej wyznacza się przewodniczącego oraz sekretarza, przy czym funkcję sekretarza, z wyjątkiem postępowań o udzielenie zamówienia, dla których właściwy jest Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, powierza się każdorazowo pracownikowi komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych. 5

6 5. Kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową w drodze decyzji. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, członek komisji przetargowej obowiązany jest wyłączyć się z udziału w jej pracach, niezwłocznie po powzięciu o tym wiadomości, przez złożenie pisemnego powiadomienia kierownikowi zamawiającego Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem jej powołania, chyba że inaczej wskazano w decyzji o jej powołaniu. 2. Komisja przetargowa obraduje na posiedzeniach, z których sporządza się protokół. 3. Do obowiązków członków komisji przetargowej należy czynny udział w jej posiedzeniach oraz wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego. 4. Członkowie komisji przetargowej wykonują powierzone im obowiązki w ramach swoich obowiązków służbowych. 5. Przełożony osoby będącej członkiem komisji przetargowej jest obowiązany zapewnić tej osobie możliwość udziału w pracach komisji przetargowej. 6. W sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego. 7. W przypadku dokonywania przez komisję przetargową rozstrzygnięcia w głosowaniu członek komisji przetargowej nie może wstrzymać się od głosu, może natomiast żądać załączenia jego pisemnego stanowiska do protokołu postępowania. 8. Komisja przetargowa kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia lub z dniem unieważnienia postępowania Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia komisja przetargowa w szczególności: 1) przygotowuje projekt wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji udostępnianej wykonawcom ubiegającym się lub zamierzającym ubiegać się o udzielenie zamówienia; 2) prowadzi negocjacje z wykonawcami, jeżeli ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji; 3) składa wnioski do kierownika zamawiającego o wprowadzenie zmian do dokumentacji postępowania; 4) składa wnioski o przedłużenie terminu składania ofert; 5) uczestniczy w czynnościach otwarcia ofert; 6) dokonuje oceny ofert; 7) dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 8) przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wykluczenia z postępowania wykonawcy lub odrzucenia oferty w przypadkach określonych w ustawie; 6

7 9) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie przyjętych kryteriów; 10) składa wnioski o przedłużenie terminu związania ofertą, w tym terminu ważności wadium; 11) informuje wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą; 12) przygotowuje i przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej, bądź występuje o unieważnienie postępowania w przypadkach określonych w ustawie; 13) informuje kierownika zamawiającego o wniesionym proteście oraz przedstawia propozycję odpowiedzi na protest. 2. Komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiającego projekty dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania, w celu ich zatwierdzenia. 3. Przewodniczący, członkowie oraz sekretarz, na czas trwania postępowania, w zakresie wykonywanych w ramach postępowania czynności, podlegają bezpośrednio kierownikowi zamawiającego Przewodniczący kieruje pracami komisji przetargowej, a w szczególności: 1) nadzoruje dokonywanie czynności wykonywanych przez członków i sekretarza; 2) wyznacza miejsca i terminy posiedzeń komisji przetargowej; 3) dokonuje podziału prac między członków komisji przetargowej; 4) uczestniczy w przygotowaniu siwz i innych dokumentów; 5) podczas czynności otwarcia ofert: a) przedstawia zebranym skład komisji przetargowej, b) podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, c) okazuje zebranym oferty w celu stwierdzenia ich nienaruszenia, d) podaje nazwiska lub firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów oceny ofert, jeśli zostały podane w siwz, w szczególności termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach; 6) składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, i odbiera takie oświadczenia od członków komisji przetargowej oraz innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezwłocznie po dokonaniu otwarcia ofert; 7) dokonuje oceny ofert; 8) na bieżąco informuje kierownika zamawiającego o problemach zaistniałych w trakcie prac komisji przetargowej i innych sprawach związanych z prowadzeniem postępowania; 9) po zakończeniu oceny ofert przedkłada propozycję komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty, wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty; 10) podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę interesów zamawiającego, w przypadku korzystania przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej przewidzianych przez ustawę. 2. Przed podpisaniem umowy z wykonawcą, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania, przewodniczący parafuje projekt tej umowy wraz z załącznikami i kieruje go do parafowania przez: 7

8 1) dyrektora komórki organizacyjnej do spraw finansowych w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia oraz zgodności umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami finansowymi, 2) dyrektora Departamentu Prawnego. 3. Projektów umów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 401 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), nie kieruje się do parafowania przez dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w ust W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji przetargowej czynności zastrzeżone dla przewodniczącego, o których mowa w ust. 1-2, wykonuje członek komisji przetargowej upoważniony przez niego na piśmie i zaakceptowany przez kierownika zamawiającego. 14. Do obowiązków sekretarza należy: 1) prowadzenie protokołu postępowania; 2) organizowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym posiedzeń komisji przetargowej; 3) dokumentowanie czynności podejmowanych przez komisję przetargową; 4) udział w przygotowaniu projektów dokumentów i korespondencji przygotowywanej przez komisję przetargową, w zakresie zleconym przez przewodniczącego; 5) prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego; 6) przekazywanie wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek, informacji odczytanych podczas części jawnej otwarcia ofert; 7) obsługa techniczno-organizacyjna komisji przetargowej; 8) prowadzenie rejestru wykonawców, którzy pobrali siwz; 9) udział w przygotowywaniu treści ogłoszeń oraz ich publikowanie, zgodnie z przepisami ustawy; 10) przekazywanie wyjaśnień lub informacji o zmianach siwz, opracowanych przez komisję przetargową i zatwierdzonych przez kierownika zamawiającego; 11) przyjmowanie i rejestracja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 12) przyjmowanie i rejestracja ofert; 13) przyjmowanie i rejestracja zapytań dotyczących siwz; 14) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy; 15) wysyłanie wykonawcom informacji o wniesieniu protestu oraz jego treści; 16) w razie zwołania zebrania wykonawców prowadzenie protokołu zebrania; 17) przechowywanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem; 18) powiadamianie wykonawców o dokonanym wyborze oferty albo unieważnieniu postępowania; 19) zamieszczanie, zgodnie z przepisami ustawy, ogłoszeń dotyczących prowadzonych postępowań na stronie internetowej ministerstwa i tablicy ogłoszeń w budynku ministerstwa, a w przypadkach wskazanych w ustawie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 8

9 20) występowanie do komórki organizacyjnej do spraw finansowych w sprawie zwrotu wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Do obowiązków członka komisji przetargowej należy: 1) wykonywanie zadań wskazanych przez przewodniczącego komisji przetargowej; 2) udział w pracach, o których mowa w 12 ust. 1; 3) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiedzy specjalistycznej, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. 2. Biegli, o których mowa w ust. 1, przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie przewodniczącego komisji przetargowej mogą uczestniczyć w jej pracach, z głosem doradczym. 3. Przed przystąpieniem do czynności biegły składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. 17. Postępowanie o udzielnie zamówienia kończy się: 1) wyborem oferty; 2) unieważnieniem postępowania w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy, które wymaga zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego Umowy o udzielenie zamówienia są sporządzane w formie pisemnej i zawierają w szczególności: 1) oznaczenie zamawiającego; 2) oznaczenie wykonawcy; 3) określenie przedmiotu umowy, sformułowane w sposób precyzyjny, wyczerpujący i jednoznaczny; 4) oznaczenie terminu realizacji umowy; 5) oznaczenie dodatkowych warunków realizacji umowy, jeżeli występują; 6) określenie wartości umowy (wynagrodzenia, ceny brutto z tytułu wykonania przedmiotu umowy ze wskazaniem stawki podatku od towarów i usług); 7) określenie sposobu i warunków płatności; 8) określenie kar z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez strony umowy. 2. Za zawarcie umowy odpowiada dyrektor komórki właściwej dla danego zamówienia albo osoba upoważniona do tego przez kierownika zamawiającego. 3. Umowy są zawierane i podpisywane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie organizacyjnym ministerstwa. 9

10 4. Kopię zawartej umowy należy niezwłocznie przekazać do komórki właściwej do spraw zamówień publicznych, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty jej podpisania. 5. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w przypadku, gdy możliwość dokonania takiej zmiany dopuszcza ustawa Za realizację i rozliczenie umowy odpowiada dyrektor komórki właściwej dla danego zamówienia albo osoba upoważniona do tego przez kierownika zamawiającego. 2. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje wyznaczony przez kierownika zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę pracownik lub pracownicy komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia. 3. Odbiór przedmiotu umowy stwierdza się w protokole odbioru lub w innym dokumencie odbioru, który powinien zawierać, co najmniej: 1) oznaczenie zamawiającego i wykonawcy; 2) wskazanie umowy, której przedmiot jest odbierany; 3) stwierdzenie wykonania umowy albo wskazanie, w jakim zakresie umowa nie została wykonana należycie wraz z określeniem terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości albo stwierdzenie, że umowa nie została wykonana; 4) datę sporządzenia; 5) podpisy osób upoważnionych do przekazania i odbioru przedmiotu umowy. 4. Podstawę do przyjęcia przez zamawiającego faktury za wykonanie zamówienia stanowi protokół odbioru lub inny dokument odbioru zatwierdzony przez kierownika zamawiającego lub pracownika zamawiającego, w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez kierownika zamawiającego Dyrektorzy komórek organizacyjnych są zobowiązani do przekazania do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, niezwłocznie po zatwierdzeniu rocznego planu rzeczowo-finansowego przez kierownika zamawiającego, informacji na temat wszystkich zamówień planowanych do realizacji w ciągu kolejnych 12 miesięcy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych procedur. 2. Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych jest zobowiązany do przekazywania do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, kwartalnych zestawień z wykonania planu zamówień, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych procedur. 3. Dyrektorzy komórek organizacyjnych są zobowiązani do przekazywania do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, kwartalnych zestawień z wykonania planu zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości euro, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych procedur. 4. Komórka organizacyjna do spraw zamówień publicznych zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji postępowania przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a postępowania dotyczącego zamówienia finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 10

11 i Środowisko przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu, w ramach którego udzielono zamówienia, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. 5. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji postępowania, dla którego jest właściwy, przez okres i w sposób, o których mowa w ust Informacje dotyczące zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym, w szczególności dodatkowych przedsięwzięć i zamówień, z których wszczęcia zrezygnowano, należy przekazywać do komórki organizacyjnej do spraw zamówień publicznych w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszych procedur. Rozdział 4 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 21. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem zatwierdzenia niniejszych procedur stosuje się procedury z dnia 16 czerwca 2010 r. 22. Niniejsze procedury wchodzą w życie z dniem 30 maja 2011 r. 11

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo