Uwaga! to nie koniec z remontami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwaga! to nie koniec z remontami"

Transkrypt

1 R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o spraw, w której ona oskar a by ego m a, e dolewajàc jej potajemnie kropli z seks shopu do napojów, próbowa jà otruç. 43-latek dosta zarzut d ugotrwa ego zn cania si psychicznego i fizycznego nad onà i doros à córkà oraz zakaza zbli ania si do domu kobiet. Prokurator zarzuci mu tak e stalking, gdy zaczà n kaç ma onk SMS-ami. Tymczasem pokrzywdzona kobieta opowiedzia a Êledczym, e gdy jeszcze mieszka a razem z m em, ten usi owa jà otruç. 43-latek mia dolewaç do jej napojów trucizn. Szybko okaza o si, e by to afrodyzjak. M czyzna twierdzi, e kupi w sex shopie krople, które mia y pobudzaç u p ci nadobnej pop d seksualny. Po kilka kropel afrodyzjaka wlewa onie przed snem do napojów. Niestety p yn zamiast wzbudziç po àdanie u ony wywo ywa odwrotny skutek. ona zasypia a jak kamieƒ wyzna prokuratorowi 43-latek. Grozi mu 5 lat wi zienia. mag 6 sierpnia w cz stochowskim szpitalu przy ul. Mickiewicza przyszed na Êwiat JaÊ, pierwsze dziecko paƒstwa Karoliny i Marcina Lipiƒskich. yczymy Wam, abyêcie w nowym sk adzie stanowili zawsze szcz Êliwà, pe nà mi oêci, ciep a, wyrozumia oêci rodzin! Redakcja ycia Cz stochowy i Powiatu Nr 93 (146) Nr ISSN PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! 14 sierpnia od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dà przedstawiciele Parafialnego KLubu Sportowego Victoria Pawe Rajczyk i Damian Krzyczman Mo na zadawaç pytania online na czacie lub dzwoniç pod numer tel Relacj z czatu zamieêcimy 16 sierpnia w naszej gazecie Zapraszamy do dyskusji! Uwaga! to nie koniec z remontami W Cz stochowie trwajà zakrojone na szerokà skal prace inwestycyjne i remontowe, które generujà d u sze lub krótsze utrudnienia. Miejski Zarzàd Dróg i Transportu zapowiada kolejne prace. Cz Êç remontów ma zakoƒczyç si jeszcze w sierpniu, wi kszoêç do koƒca wrzeênia lub paêdziernika. W centrum nie tylko aleje Zakoƒczy si ju remont ul. Katedralnej. Zosta tam wykonany kana deszczowy, wodociàg i gazociàg. Rozebrano tak e betonowà kostk, która stanowi a nawierzchni jezdni i po o ony zosta asfalt. Pod koniec sierpnia powinny zostaç sfinalizowane prace w ul. Garibaldiego. Przebudowywana jest tam konstrukcja jezdni, budowane sà m.in. miejsca parkingowe i nowe obwody oêwietleniowe. Koszt tej inwestycji to ok. 3 mln 400 tys. z. W centrum miasta trwajà w dalszym ciàgu prace zwiàzane z modernizacjà Alei NNP. Do koƒca paêdziernika zamkni ta b dzie pó nocna jezdnia I Alei od pl. Daszyƒskiego do wiaduktu nad torami PKP àcznie ze skrzy owaniem z ul. Wilsona. W ramach inwestycji przebudowywane jest obecnie skrzy owanie Alei NMP z ul. Pi sudskiego. Do koƒca paêdziernika ma byç te wyremontowana nawierzchnia placu Daszyƒskiego, którego remontu nie zaplanowano niegdyê w ramach alejowej inwestycji. Prace obejmà tak e wymian kraw ników oraz Drogowcy podliczajà inwestycje i zapowiadajà kolejne przebudow dwóch zatok autobusowych w obr bie placu. Po remoncie ulicy Kiliƒskiego utrudnienia zwiàzane z modernizacjà nawierzchni - czekajà nas jeszcze w ul. Dàbrowskiego na odcinku od alei Jana Paw a II do ul. Rac awickiej. W tym rejonie w nieco dalszych - Kobieta za kierownicà autobusu Jeszcze nie tak dawno kierowcà autobusu, motorniczym tramwaju czy taksówkarzem by zazwyczaj m czyzna. DziÊ widok kobiety, kierujàcej miejskim pojazdem, nie jest ju taki nadzwyczajny. Coraz wi cej paƒ decyduje si na zawód kierowcy. Panie w Cz stochowie doskonale radzà sobie w tym typowo m skim zawodzie. DziÊ w Miejskim Przedsi biorstwie Komunikacyjnym pracuje 15 kobiet, kierujà tramwajami i autobusami. Poczàtkowo panie w roli kierowców by y naprawd du à niespodziankà. Z czasem zawód ten stawa si coraz popularniejszy poêród p ci pi knej w MPK. Od miesiàca autobusami linii nr 13 i 26 jeêdzi pani Agata. Jej d ugie, kr cone blond w osy przyciàgajà nie tylko uwag pasa erów, ale i kierowców aut osobowych. Nie zwracam na to uwagi, koncentruj si na jeêdzie Êmieje si pani Agata. Wybra a prac w MPK, bo zmusi jà do tego beznadziejny rynek pracy. Lubi te du e samochody. Spróbowa am jazdy auto- przysz orocznych planach jest te inwestycja zwiàzana z przed u eniem ul. Rac awickiej do ul. Staszica w Cz stochowie. Na razie otwarto oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania. Inwestycja ma obejmowaç m.in. budow jednej jezdni o szerokoêci 6 m, Pani Agata mówi, e kierowanie autobusem to niesamowite prze ycie zdj. Marek Barczyƒski busem i spodoba o mi si. Musia- am jednak zrobiç prawo jazdy kat. D. Mam je na rok. Pasa erowie sà przychylnie nastawieni do kobiet za kierownicà autobusu, ale zdarzajà si zabawne przypadki braku wiary w ich umiej tnoêci motoryzacyjne. zdj. arc obustronnych chodników i zjazdów do posesji. Zwi kszone zostanà tak e parametry istniejàcej ul. Staszica na odcinku do ul. Jasnogórskiej do parametrów ul. Rac awickiej. Wybudowany zostanie ciàg pieszy i pieszojezdny do alei KoÊciuszki. Wi cej na str. 3 Raz m czyzna wszed z autobusu, a kiedy zobaczy mnie za kó kiem, od razu wybieg wspomina kolejna pracownica MPK. Zdarza si nawet, e kiedy ktoê wchodzi i widzi bab za kó kiem to i prze egna si. Pani Agata lubi swojà prac przede wszystkim za kontakt z ludêmi oraz za samà mo liwoêç prowadzenia du ych pojazdów. Sama jazda jest ekscytujàca, to niesamowite prze ycie zdradza cz stochowianka. Jest to ci ki zawód nie tylko dla kobiet godzin za kierownicà, zm czenie, stres, korki, awarie techniczne, ale sà i pochwa y. Prowadzenie autobusu z kilkudziesi cioma pasa erami na pok adzie i odpowiadanie za ich bezpieczeƒstwo wymaga od kierowcy du ego skupienia i uwagi. Zm czenie daje si te we znaki, zw aszcza po nocnych zmianach oraz w czasie kursów na trasach z utrudnieniami komunikacyjnymi. I zdarzajà si k opotliwi pasa erowie, ale radz sobie z nimi, bo kobiety sà bardziej opanowane i skoncentrowane w pracy dodaje pani Agata. JZ, MG

2 2. PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA 2013 KONSULTACJE YCIA O zabiegach energià, l kach i ci kich chorobach Co czuje osoba która poddawana jest zabiegowi energii? Ka dy z nas jest jedyny w swoim rodzaju i ka dy doêwiadcza energii na swój w asny niepowtarzalny sposób. Sà osoby, które na pierwszych spotkaniach wcale nie czujà energii. Zdecydowana wi kszoêç odczuwa jà jako goràco, zimno lub mrowienie. Najcz stszym doznaniem jest odczucie ciep a i relaksu. Niektórzy klienci odczuwajà ból, bolesne pieczenie, wielkie goràco. Jest to nieprzyjemne odczucie dla klienta, ale to dobry znak gdy nast puje nasilenie w procesie zdrowienia. Wspó czesna nauka w aden sposób nie stwierdza istnienia biopól, aur, bioenergii itd. Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz, bioenergoterapi nazywa wprost: jawnà brednià, bioenergog upotà Co pani sàdzi o tych zarzutach? Czy bioenergoterapia nie jest tylko mocnà wiarà w to, e uda nam si wyleczyç? Nie b d polemizowa a z panem profesorem. Wspó czesna nauka nie jest w stanie zmierzyç i zwa yç najsilniejszej energii o najwy szej wibracji, jakà jest mi oêç. A mi oêç jest. Podobnie jest z bioenergià, czyli si à yciowà. Czy jest jakaê konkretnie okre- Êlona iloêç zabiegów, które trzeba odbyç czy to jest kwestia indywidualna? Nie ma adnych elaznych regu, które by okreêli y ile potrzeba przekazów energii. Zale y to od sensytywno- Piotr Duda rozmawia z hutnikami Przewodniczàcy NSZZ SolidarnoÊç Piotr Duda spotka si we wtorek z pracownikami oraz zwiàzkowcami ISD Huty Cz stochowa. Zadeklarowa on, e skontaktuje si z ministrem pracy i polityki spo ecznej W adys awem Kosiniak- Kamyszem w sprawie uruchomienia pomocy dla zwalnianych hutników i samego przedsi biorstwa. 1 sierpnia w cz stochowskim szpitalu przy ul. Bialskiej przysz a na Êwiat Oleƒka, drugie dziecko paƒstwa Dominiki i Maçka Kamiƒskich. Maleƒstwu yczymy beztroskiego i szcz Êliwego dzieciƒstwa, a rodzicom bezustannego odkrywania nowych uroków wspólnego ycia! Redakcja ycia Cz stochowy i Powiatu Czat z Marià Bogackà, bioenergoterapeutkà Êci organizmu i rodzaju schorzenia. choroby przewlek e, np: reumatyzm, potrzebujà wi cej przekazów ni dolegliwoêci niedawno nabyte. Wizyta przewodniczàcego "Solidarno- Êci" zwiàzana by a ze zwolnieniami w drugim co do wielkoêci zatrudnienia w Cz stochowie zak adzie. Si gnà one po owy z 3-tysi cznej za ogi. W spotkaniu uczestniczyli tak e Miros aw Kowalik, przewodniczàcy Zarzàdu Regionu Cz stochowskiego NSZZ S oraz Jacek Stràczyƒski, wiceprzewodniczàcy KZ NSZZ S w Hucie Cz stochowa. Rzàd twierdzi, e huta jest prywatnà firmà, ale ludzie nie sà ju prywatni. Ci ludzie przecie pójdà po zasi ek dla bezrobotnych, a potem do opieki spo ecznej mówi Piotr Duda. Gdzie sà wicepremier Piechociƒski i minister Kosiniak-Kamysz? Gdzie jest wojewoda? Zwolnienia w tyskim fiacie by y medialne, wi c rzàd si nimi zainteresowa i pomoc przysz a doda. Jacek Stràczyƒski wspomnia, e wcià nie ma deklaracji co do przysz oêci zak adu. Jego zdaniem zaanga owanie w obron pracowników jest adne. Nikt tu si nie pojawi, a chcielibyêmy spotkania z przedstawicielami rzàdu mówi na spotkaniu. Tymczasem program dobrowolnych odejêç dla pracowników ISD Huty Cz stochowa obj tych pakietem socjalnym dobieg koƒca. Z zak adu odesz o ponad 1100 osób. Jednak zdaniem w aêciciela to zdecydowanie za ma- o. Z tego te powodu podpisa on w porozumieniu ze zwiàzkami zawodowymi aneks do hutniczego pakietu socjalnego. Umo liwia on rozwiàzanie umowy o prac z pracownikami pakietowymi, wyp acajàc im àcznie 10 miesi cznych wynagrodzeƒ i pi ciomiesi cznà odpraw, która b dzie mala a z ka dym miesiàcem obowiàzywania aneksu. ISD Huta Cz stochowa ma rozstaç si z osobami wytypowanymi do odejêcia (wczeêniej rozmawiali z nimi konsultanci ze specjalnie wynaj tej firmy Brad Consulting), które do tej pory nie zrezygnowa y z pracy dobrowolnie. kg Na czym polega bioenergoterapia? Przekazujàc energi mog wydatnie przyspieszyç naturalny proces zdrowienia. Ju w czasie przekazu nast puje szybkie z agodzenie bólu i stanów zapalnych, a narzàdy uk ady i gruczo y odzyskujà równowag. Przekaz energii daje ogromnà ulg w bólu i cierpieniu. Uwa am, e jest to jedna z najwa niejszych umiej tnoêci yciowych. S ysza em e mo na otrzymaç energi na odleg oêç i w zwiàzku z tym mam pytanie jak to si odbywa i czy musz byç u pani wczeêniej w gabinecie? Tak, to prawda. Nie wychodzàc z domu mo esz odzyskaç zdrowie. Wysy am energi ludziom i zwierz tom. Wystarczy, e dostan zdj cie MMS na telefon komórkowy lub em. W najwi kszym uproszczeniu mog powiedzieç, e energia podà a za myêlà. Ka dy organizm ma swoje niepowtarzalne wibracje. Dlatego ka dà osob i rzecz charakteryzujà jej w asne cz stotliwoêci-unikalne i niepowtarzalne, jak odciski palców i p atki Êniegu. Za ka dym razem wysy am energi tylko do jednej osoby. WczeÊniej umawiam si na dzieƒ i godzin przekazu. Gdzie pani przyjmuje? Jaka jest cena jednego zabiegu? Przyjmuj w Cz stochowie przy al. KoÊciuszki 13. Cena zabiegu to 40 z. Czy ka dy mo e zostaç bioenergoterapeutà? Czy trzeba Ukradli zez omowane akumulatory i wpadli Policjanci zatrzymali z odziei, którzy ukradli skrzynki ze zez omowanymi akumulatorami. WczeÊniej jednego ze z omiarzy schwyta okradziony w aêciciel sklepu. Do zdarzenia dosz o 5 sierpnia w Cz stochowie na ulicy Jagieloƒskiej, gdzie nieznani sprawcy okradli jeden ze sklepów. 45-letni w aêciciel sklepu poczàtkowo nie zg asza pierwszej kradzie y skrzynek ze zez omowanymi akumulatorami. Gdy jednak jadàc do pracy zobaczy m odych m czyzn idàcych ze skradzionymi, kolejnymi akumulatorami, postanowi zatrzymaç z odziei. Pojecha za autobusem do którego wsiedli i po zatrzymaniu, pojazdu, ujà jednego z rabusiów. Zatrzymanego 21-latka przekaza w r ce policjantów. Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji, dwa dni póêniej zatrzymali kolejnych sprawców. Dwóch zatrzymanych 17-letnich mieszkaƒców Cz stochowy us ysza o ju zarzuty kradzie y szeêciu skrzynek z zez omowanymi akumulatorami, wartoêci oko o 600 z. Cz Êç skradzionych akumulatorów policjanci odzyskali w punkcie skupu z omu, do którego przynieêli sprawcy, skradzione rzeczy mówi podinsp. Joanna Lazar rzecznik prasowy cz stochowskiej policji. mag Skradzione kable ukry w piwnicy W r ce lublinieckiej policji wpad 31-lek, który ukrad trakcj kolejowà. Przeci cie przewodów zasilajàcych semafor kolejowy, zak óci o ruch pociàgów na odcinku Lubliniec - Ciasna. Zatrzymanemu grozi do 8 lat wi zienia. Do zdarzenia dosz o kilka dni temu. Po godz. 3.00, pracownik kolei poinformowa dy- urnego jednostki o kradzie y kabla, do której dosz o w rejonie ulicy Cz stochowskiej w Lubliƒcu. Na miejsce natychmiast uda si policyjny patrol. Okaza o si, e upem z odzieja pad o oko o 8 metrów przewodu zasilajàcego semafor kolejowy. Mundurowi szybko namierzyli m czyzn, którym okaza si 31-letni mieszkaniec Lubliƒca. Brak spójnych odpowiedzi na pytania co robi w pobli u torowiska oraz fakt, i m czyzna znajdowa si pod wp ywem alkoholu spowodowa, e zosta zatrzymany i doprowadzony do jednostki. Przeprowadzone badanie stanu trzeêwo- Êci wykaza o w jego organizmie prawie promil alkoholu. Po sp dzonej w policyjnym areszcie nocy, m czyzna us ysza zarzut kradzie y. 31-latek przyzna si do pope nienia przest pstwa. Âledczy odzyskali tak e skradzione kable, które ukry w piwnicy. Teraz o losie z odzieja zdecyduje prokurator. mag Pijany le a na placu Rady Europy Trwajà wakacje, podczas, których m odzie cz sto si ga po alkohol. Mimo licznych apeli Stra- y Miejskiej niektórzy sprzedawcy nie sprawdzajà wieku klientów tylko podajà alkohol nieletnim. Kilka dni temu ok. godz na Pl. Rady Europy pracownicy Stra y Miejskiej z referatu ds. monitoringu zauwa yli m czyzn, który le a na chodniku i nie móg wstaç. Wys any do zdarzenia patrol Stra y Miejskiej stwierdzi, e le àcy jest nietrzeêwy i na dodatek to nieletni. Nieletniego przewieziono do siedziby poczuç w sobie jakàê moc? Czy wszystkie da si po prostu nauczyç? Praktycznie mo na nauczyç si ka dego zawodu i bioenergoterapii te. Ale tylko nieliczni sà mistrzami w swoim zawodzie. OsobiÊcie uwa- am, e jest to dar od Boga. Mam troje dzieci, tylko jedno z nich Bartek - ma silnà bioenergi. Wspó pracuje ze mnà. Jest masa ystà. Pomóg wielu osobà odzyskaç sprawnoêç fizycznà. Czy to nie sà czary? Czy sà jakieê badania naukowe potwierdzajàce pani prac? Bioenergoterapia jest zawodem. W 1996 roku otrzyma am uprawnienia mnie do wykonywania mojej profesji. Par lat temu w koêciele w Katowicach biskup poêwi ci nam sztandar. Naszà patronkà jest Êw. Hildegarda. Czy przekazy energii mogà zaszkodziç? Uwa am, e nie mo na daç komuê za du o energii. Po prostu nadwy ka z jednej cz Êci cia a zostanie przerzucona w innà, która ma za ma o energii. Klient odczuje te doznania w innym miejscu. Nie tam, gdzie akurat skierowa am strumieƒ energii. JeÊli mimo wszystko dostarcz wi cej energii ni cia o mo- e wykorzystaç, po prostu organizm jej nie wch onie. Czy mo e pani wyleczyç z l ków, fobii? L ki, fobie kumulujà si w splocie s onecznym. Jest to trzecia czakra - siedziba podêwiadomoêci. Wystarczy dobrze oczyêciç splot s oneczny z negatywnych energii. Klient odczuwa wtedy wielkà ulg. T umacz dlaczego op aca si nam pozytywnie myêleç. Trudno w to uwierzyç, ale l k i mi oêç to jest ta sama energia. Jak awers i rewers tej samej monety. Nale y tylko zmieniç sposób myêlenia. Z negatywnego na pozytywny. Czy pomaga pani zajêç w cià-? To sà sprawy indywidualne. Nie mog byç go os owna i obiecaç na wyrost, e pomog. Prosz si do mnie zg osiç. Wi cej informacji na mojej stronie: Czy rzeczywiêcie jest pani w stanie wyleczyç kogoê z ci kich chorób takich jak rak, czy bia aczka? Jedna z moich pacjentek pani Ela z Cz stochowy trafi a do mnie po zdiagnozowaniu leukopenii przez hematologa (niska odpornoêç). Z powodu z ej morfologii, êle si czu a by a s aba i apatyczna bez ch ci do ycia. W zastraszajàcym tempie chud a. Zaniepokojona tym stanem rzeczy popad a w stany depresyjne. Przera a a jà perspektywa ewentualnej hospitalizacji celem ustalenia czy to nie wczesna bia aczka. Ju po pierwszym spotkaniu poczu a si o niebo lepiej. Wysz a z pozytywnym nastawieniem. Po piàtym zabiegu by o ju coraz lepiej. Kolejne kontrolne badania i wyniki by y bardzo dobre. Krótko mówiàc uwa am, e moja praca ma sens... SM, gdzie w obecnoêci wezwanej matki przeprowadzono badanie na zawartoêç alkoholu w wydychanym powietrzu. Nastolatek mia we krwi prawie promil alkoholu. Stra Miejska w Cz stochowie po raz kolejny przypomina, e sprzeda alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom poni ej 18 roku ycia jest zabroniona. Podczas wakacji stra nicy miejscy obserwujà sklepy i przyglàdajà si, czy sprzedawcy nie podajà nieletnim alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. mag

3 AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA Remonty i przebudowy Ruszy y prace zwiàzane z przebudowà alei Jana Paw a II od ul. Popie- uszki do ul. Warszawskiej. Wyfrezowana b dzie nawierzchnia jezdni i po o ona zostanie warstwa Êcieralna betonu asfaltowego. Za ponad 1 mln 100 tys. z przebudow wykona firma Drog-Bud z Cz stochowy. Remont zosta podzielony na nast pujàce odcinki: odcinek od ul. Dàbrowskiego do ul. Szajnowicza-Iwanowa - strona pó nocna odcinek od ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Kiliƒskiego - strona po udniowa odcinek od alei Armii Krajowej do ul. Warszawskiej - strona po udniowa odcinek od ul. Warszawskiej do alei Armii Krajowej Na odcinkach obj tych remontem b dà zw enia i utrudnienia. Zakoƒczenie robót planowane jest na koniec wrzeênia. Niezb dny remont przechodzi te ul. Êw. Rocha od ul. Odrodzenia do ul. Ikara. Rozpocz y si ju prace przygotowawcze polegajàce na wymianie w azów i krat kanalizacji deszczowej, remoncie kraw ników i Êci ciu poboczy. Remont ma potrwaç do koƒca wrzeênia. Zajmie si nim Dromet z Cz stochowy. Firma zaproponowa a wykonanie zadania za ponad 1 mln 450 tys. z. Wkrótce ma rozpoczàç si remont ul. Êw. Barbary. Zgodnie z informacjami z Miejskiego Zarzàdu Dróg i Transportu przebudowa ul. Êw. Barbary od ul. Êw. Jadwigi do ul. Êw. Augustyna ruszy najprawdopodobniej po 15 sierpnia. Ulica nie zostanie ca kowicie zamkni ta dla ruchu, ale na pewno czekajà nas utrudnienia. Nawierzchnia b dzie wymieniana odcinkami, a przebudowa powinna si zakoƒczyç do koƒca paêdziernika. Koszt przebudowy b dzie znany po zakoƒczeniu post powania przetargowego. Czeka nas te przebudowa nawierzchni alei WolnoÊci na odcinku od ul. Waszyngtona do ul. Jana III Sobieskiego. Zajmie si tym firma Domax, która zaproponowa a wykonanie robót za blisko 1,2 mln z. Prace obejmà m.in. frezowanie nawierzchni jezdni, remont czàstkowy nawierzchni z asfaltobetonu, odnowienie oznakowania poziomego i wymian kraw ników. Remont potrwa do koƒca wrzeênia. Przebudowana zostanie te ul. Równoleg a od alei Niepodleg oêci do ul. Jagielloƒskiej. Prace b dà polega y m.in. na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, chodników i zjazdów. Remont ma zakoƒczyç si tak e z koƒcem wrzeênia. WysokoÊç umowy z wykonawcà (firma Domax) to blisko 833 tys. z. Otwarto ju oferty w przetargu na przebudow ul. Mirowskiej - skrzy owanie ulic: Turystycznej, Rozdolnej i Hektarowej w Cz stochowie. Prace majà rozpoczàç si jeszcze w wakacje. Drog-Bud zaproponowa wykonanie inwestycji za blisko 390 tys. z. Nied ugo poznamy te wykonawc przebudowy ul. Nowobialskiej w Cz stochowie. Zmodernizowany zostanie odcinek od ulicy Okulickiego do szpitala. Prace obejmà remont nawierzchni, budow przystanku autobusowego, chodników w rejonie przystanków i na dojêciu do ulicy Wroc awskiej. Zostanie tak e utwardzony nawierzchnià bitumicznà odcinek ulicy Poleskiej, àczàcy Nowobialskà z ulicà Bialskà. Dzi ki inwestycji, znacznie poprawi si dojazd do szpitala na Parkitce. Prace majà potrwaç do 30 wrze- Ênia, a ich koszt szacowany jest na oko o milion z otych. Rycerze pod zamkiem w Olsztynie 11 sierpnia odb dzie si VI Turniej Rycerski o szabl Kaspra Karliƒskiego w podcz stochowskim Olsztynie. Wydarzenie tradycyjnie rozpocznie si paradà rycerskà z zamku do koêcio a parafialnego. W kolejnych godzinach ju na b oniach zamkowych konkurowaç w zawodach i turniejach b dà ze sobà bractwa rycerskie z Polski, Czech i S owacji. Atrakcjà dla publicznoêci b dzie z pewnoêcià pokaz sokolników i pokaz umiej tnoêci kaskaderów konnych, którzy zaprezentujà m.in. d ygitówk,wleczenie za koƒmi, atak na saracena, starcie turniejowe na kopie w szrankach, upadki z koni i z koƒmi. O godziny rozpocznie si rekonstrukcja historyczna szturmu zamkowych murów.muzeum Pa ac w Wilanowie zaprezentuje m.in. takie atrakcje historyczne jak: Latajàca drukarnia królewska" reprinty pism ulotnych z epoki, uniwersa ów, konstytucji 3 maja, relacje wojenne Pogrom tatarski 1624 A.D. mo liwoêç w asnor cznego druku, Mennica królewska wybijanie 4 typów monet z XVII w. (szelàg gdaƒski, szóstak, trojak i z oty polski czerwony), Polonia militaria stoliczek rekonstrukcyjny prezentacja uzbrojenia staropolskiego, Królewska kuênia wojenna wyrób artyku ów elaznych na goràco no e, kule, podkowy, krzesiwa, y ki widelce rekonstrukcja kuêni wojskowej z XVII w. Podczas turnieju b dzie mia a miejsce premiera ksià ki Templariusze oraz spotkanie z jej autorem Romanem Bolczykiem. Dzieci oraz m odzie dowiedzà si wiele o zasadach bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w punkcie informacyjnym Wojewódzkiego OÊrodku Ruchu Drogowego akcji towarzyszyç b dà zabawy i konkursy. Dodatkowà atrakcjà eventu jest fakt, e wszystkie zabawy i animacje przygotowane dla dzieci typu wioska rycerska, czerpanie papieru, pieczenie podp omyków, wyrabianie mas a, przedstawienie kukie kowe o historii Kaspra Karliƒskiego, poszukiwania skarbu, animacje, konkursy oraz place zabaw sà w ca oêci bezp atne, bezp atny jest tak e wst p dla dzieci do lat 10 a osoby doros e za wst p zap acà 10 z. Poczàtek o godz Oprac. mag Nowe drogi Do koƒca lipca mo na by o sk adaç oferty w przetargu na budow po àczenia ulicy ódzkiej ze skrzy owaniem ulic Szajnowicza-Iwanowa i Obroƒców Westerplatte. Zakres robót obejmuje mi dzy innymi budow odcinka jezdni od ul. Obroƒców Westerplatte do ul. ódzkiej o d ugoêci ok. 205 m wraz z rondami i 2 dojazdami do ronda. Poczàtek odcinka drogi b dzie stanowi o dowiàzanie wlotu do istniejàcego skrzy owania ulic Szajnowicza-Iwanowa i Obroƒców Westerplatte. Prace potrwajà do koƒca paêdziernika (najni sza oferta zaproponowana w przetargu ponad 1,5 mln z ). MZDiT og osi tak e przetarg na budow przed u enia ul. Jagielloƒskiej do ul. KoÊcielnej, w tym m.in. budow jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników i drogi rowerowej oddzielonych od jezdni pasem zieleni; budow zjazdów, oêwietlenia ulicznego i sygnalizacji Êwietlnej na skrzy owaniu z ul. Sabinowskà. Inwestycja ma byç gotowa pod koniec listopada. WczeÊniej bo do koƒca wrzeênia ma byç gotowy nowy odcinek ulicy Tarnowskiego na Stradomiu od posesji nr 26 do ulicy Jagielloƒskiej. Budow zrealizuje Pol-Bruk za niespe na pó miliona z otych. Du e inwestycje W lipcu na dobre rozpocz to jednà z najwi kszych inwestycji drogowych w Cz stochowie: przebudow DK-1, budow wiaduktu na skrzy owaniu z DK-46 i po àczenia z ul. Srebrnà. W zwiàzku z tym zmianie uleg a organizacja ruchu w tym rejonie. W alei Jana Paw a II na odcinku od DK-1 do ul. Warszawskiej utrzymywany jest ruch jednym pasem w ka dym kierunku. Z powodu wy àczenia lewoskr tów na skrzy owaniu DK-1 z DK-46 wyznaczone zosta y tak e objazdy w kierunku Katowic, Warszawy i Opola. W zwiàzku z inwestycjà zamkni ty jest obecnie tak e odcinek ulicy Srebrnej na wysokoêci ulicy Kamiennej. Wykonawcà inwestycji za blisko 83 mln z, wspó finansowanej ze Êrodków UE, jest firma Bilfinger Infrastructure. W tym roku rusza równie realizacja projektu Przebudowa DK-91 w Cz stochowie ul. Warszawska i R dziƒska wraz z budowà w z a DK- 91 z DK-1. W zesz ym tygodniu zawarto umow o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych tego zadania. Umo liwia to przystàpienie do umowy z wykonawcà na projekt i roboty budowlane. Najkorzystniejszà ofert w przetargu na zasadniczà cz Êç robót z o y o PBDiM z Miƒska Mazowieckiego (55 mln 618 tys. z ). Przedmiotem projektu jest modernizacja ca ego odcinka DK-91 (ul. Warszawska i ul. R dziƒska) w granicach administracyjnych Cz stochowy. Przebudowany zostanie tak e wiadukt nad DK - 1 wraz ze zjazdami a w ciàgu drogi zostanie zbudowanych 5 rond na szczególnie ucz szczanych skrzy owaniach. Ponadto powstanà nowe chodniki, elementy oêwietlenia i odwodnienia. W tym roku prawdopodobne jest rozpocz cie prac zwiàzanych z rozbudowà i modernizacjà w z a DK-91 DK-1 (na ten odcinek jest ju projekt i pozwolenie), je eli prace b dzie mo na prowadziç równolegle z budowà w z a DK-1 DK-46. oprac. mag Nie daj si oszukaç! Nie daj si oszukaç to akcja spo- eczna prowadzona wspólnie przez Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Spo ecznych oraz cz stochowskà Stra Miejskà. Jej g ównym celem jest uêwiadomienie zw aszcza starszym mieszkaƒcom, co robiç by nie paêç ofiarà oszustów, którzy wykorzystujàc ludzkie zaufanie, podszywajà si pod pracowników ró nych instytucji i wy udzajà pieniàdze. W ramach prowadzonej akcji, Stra Miejska rozdystrybuuje wêród mieszkaƒców (spó dzielnie mieszkaniowe, instytucje miejskie, itp.) blisko 10 tys. ulotek z informacjami o najbardziej powszechnych sposobach dzia ania oszustów. Znajdujà si tam równie wskazówki, jak si zachowaç, by zminimalizowaç mo liwoêç ataku z odziei oraz numery telefonów alarmowych, pod którymi powinniêmy szukaç pomocy. OszuÊci wykorzystujà ró ne metody dzia ania w celu zdobycia jak najwi kszej sumy pieni dzy. Jednà z najcz - Êciej stosowanych jest tzw. metoda na krewnego, w której dzwonià, zazwyczaj do osób starszych i podajàc si za osob z rodziny proszà o po yczk. Zaznaczajà, e nie b dà mogli sami odebraç pieni dzy, a zrobi to za nich ktoê inny, np. bliski przyjaciel. Czasami udajà, e zbierajà fundusze na ró ne cele lub pobierajà op aty, podajàc si za pracowników urz dów. Pami taj! JeÊli pad eê ofiarà oszustwa lub zauwa y eê coê, co wzbudzi- o Twój niepokój, skontaktuj si natychmiast ze s u bami porzàdkowymi pod numerami alarmowymi: 112 lub 997 lub 986. oprac. mag

4 4. PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA 2013 SPORT Lwy ostrzà pazury na tarnowskie jaskó ki Cz stochowski W ókniarz przedostatni meczu rundy zasadniczej rozegra dopiero 15 sierpnia. To mo e byç bardzo emocjonujàce spotkanie. Zespó Jaros awa Dymka i Grzegorza Dzikowskiego zmierzy si na stadionie SGP z Unià Tarnów. Cz stochowianie sà ju pewni udzia u w rundzie play-off, dru yna Marka CieÊlaka wcià bije si o pierwszà czwórk. To b dzie bardzo wa ny mecz dla Marka CieÊlaka i jego dru yny uwa a ukasz Kowalski, wiceprezes W ókniarza. Tarnów wie, o co b dzie walczy w Cz stochowie. Cz stochowski W ókniarz ju wie, e b dzie walczy o medale. Jedynà niewiadomà na tym etapie rozgrywek jest to, z którego miejsca wystartuje w rundzie w play-off i z kim b dzie rywalizowa o fina. Mo e nieskromnie powiem, ale uwa- am, e obecnie wêród potencjalnych kandydatów do medali, najrówniejszà form prezentuje w aênie W ókniarz twierdzi Kowalski. Nie zamierzamy Skra rozpoczyna walk o awans do II ligi Cz stochowska Skra w sobot, 10 sierpnia na stadionie przy ul. Loretaƒskiej rozpocznie d ugi sezon w III lidze. Na inauguracj zmierzy si ze Szczakowiankà Jaworzno. Podobnie jak w zesz ym sezonie celem cz stochowskiej dru yny b dzie awans do II ligi. Zadanie b dzie du o trudniejsze ze wzgl du na zmiany regulaminowe, jakie przyjà Âlàski Zwiàzek Pi ki No nej. Do drugiej ligi awansujà dwa najlepsze zespo u spoêród ponad stu zauwa a Jan WoÊ, trener Skry. Spó ka miejska ju w hali Cz stochowska spó ka miejska jest ju oficjalnie operatorem nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. u lowej. Spó ka miejska Hala Sportowa Cz stochowa ma sporo ciekawych planów. Prowadzi rozmowy na temat organizacji Pucharu Polski w pi ce r cznej oraz du ej imprezy kabaretowej, transmitowanej przez ogólnopolskà telewizj. Jesienià majà odbyç si koncerty Modern Talking i Andrzeja Piaska Piasecznego. B dzie te gala bokserska. Mamy wi ksze mo liwoêci, zwiàzane z promowaniem obiektu i organizowaniem imprez z ró nych dziedzin aktywnoêci ludzkiej mówi Damian Lewandowski, prezes spó ki miejskiej. kalkulowaç.fajnie by oby wystartowaç w play-off jako zwyci zca meczu z aktualnym mistrzem Polski. Ostatnio Trybuna Polskiego Zwiàzku Motorowego zmniejszy kary dla Unii Leszno i PGE Marmy Rzeszów na o one po spotkaniu 10. kolejki Enea Ekstraligi. Po punkcie przywrócono obu zespo om. To oznacza, e dru yna Romana Jankowskiego traci tylko oczko do czwartej Unii Tarnów. JeÊli jaskó ki wygrajà w Cz stochowie znajdà si w strefie medalowej. W przypadku pora ki i korzystnym wyniku leszczynian w Toruniu, to oni b dà bli ej miejsca w upragnionej czwórce. Sprawa awansu do czwórki Leszna lub Tarnowa jest wcià otwarta podkreêla Kowalski. W Cz stochowie zapowiada si bardzo ciekawe Êciganie. Ci ko b dzie wygraç z Tarnowem z bonusem, ale przynajmniej dwa punkty muszà zostaç w Cz stochowie. Ostatnie spotkanie rundy zasadniczej na torze przy ul. Olsztyƒskiej rozpocznie si o godz KR Zdj. Paulina Przepióra Swoje dru yny rezerwowe w III lidze majà Piast Gliwice, Podbeskidzie Bielsko-Bia a, czy Górnik Zabrze. Droga jest ci ka i wyboista. Wszyscy mamy ÊwiadomoÊç, e b dzie to trudny sezon. Skra przystàpi do rozgrywek bez kilku pi karzy, którzy w ubieg ym sezonie grali w podstawowej jedenastce. Z dru yny odeszli Karol Tomczyk, Bartosz Gliƒski, Kamil Groborz, czy Jean Paulista. Przyszli z kolei m.in. Pawe Kowalczyk, Piotr Mastalerz (obaj z Rakowa), czy Pawe Polak z Odry Wodzis aw. Cz stochowianie liczà, e w pierwszym ligowym meczu zainkasujà trzy punkty. Mam nadziej, e dobrze otworzymy sezon mówi WoÊ. Ceny biletów na spotkania Skry w ramach III ligi nie uleg y zmianie. WejÊciówka normalna kosztuje 8 z, a ulgowa 6 z. W sprzeda y sà te karnety na ca y sezon. Cena karnetu normalnego wynosi 90 z, a ulgowego 70 z. Mecz ze Szczakowiankà Jaworzno rozpocznie si o godz. 17. KR Spó ka planuje wygospodarowanie jak najwi kszej iloêci pomieszczeƒ dla klubów sportowych, fitness i restauracji. Na razie cz Êç obiektu wynajmuje AZS Cz stochowa. Wkrótce przeniesie si do nas sekcja judo informuje Damian Lewandowski. Prowadzimy równie rozmowy z Okr gowym Zwiàzkiem Pi ki No nej, który chcia by mieç w hali swojà siedzib. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepe nosprawnych i nie ma adnych barier architektonicznych. Niewykluczone, e w a- Ênie tutaj b dzie mieç swoje miejsce fundacja, która pracuje z niepe nosprawnymi. Negocjujemy te z kilkoma firmami w sprawie wynaj cia pomieszczeƒ pod restauracj. Hala sportowo-widowiskowa zosta a nagrodzona w presti owym konkursie Budowa roku To jedna z wizytówek Cz stochowy. Od wrzeênia 2012 roku do maja 2013 roku obiekt odwiedzi o ju prawie 136 tys. osób. Z obiektu korzystajà: Zespó Szkó im. gen. W. Andersa w Cz stochowie, Gimnazjum nr 17 w Cz stochowie, ISD-AJD GOL Cz stochowa, APN Raków Cz stochowa firma KLIMAS Wkr t- Met Kuênica Kiedrzyƒska, KS SA- LOS Cz stochowa, KS STARS VOLLEY Cz stochowa, WLKS KMICIC Cz stochowa, Rugby Club Cz stochowa, firma MichaÊ, firma Luminex, Grupa A.Trzeszczyƒski, Klub 54, Samodzielny Pododdzia Prewencji Policji w Cz stochowie, KU AZS Politechnika Cz stochowska. KR Czy Raków przed u y dobrà pass? W niedziel goêci Rozwój Katowice Z dobrej strony zaprezentowali si cz stochowscy sportowcy podczas 22. Letnich Igrzysk Nies yszàcych, które odby y si po raz drugi w stolicy Bu garii Sofii. WÊród cz stochowian najlepiej wypad Juliusz Sawka, który w sztafetach 4x1000 m i 4x200 m w p ywaniu zdoby piàte miejsca. Monika Nowak by a siód- Cz stochowski Raków Êwietnie radzi sobie w drugoligowych rozgrywkach. Zespó Jerzego Brz czka wygra dwa pierwsze spotkanie, a ju w niedziel, 11 sierpnia zagra o trzy punkty na w asnym boisku z Rozwojem Katowice. Cz stochowianie rozpocz li sezon od zwyci stwa 2:1 z Calisà Kalisz. Tydzieƒ póêniej pokonali na wyjeêdzie 1:0 Ruch Zdzieszowice i z kompletem punktów sà wiceliderem. Dwie wygrane na swoim koncie ma tak e Warta Poznaƒ. W niedziel Raków b dzie stanie przed szansà na wygranie trzeciego meczu z rz du. Rywal cz stochowian po dwóch kolejkach ma tylko jeden punkt w tabeli i zajmuje dopiero 15. miejsce. Mecz rozpocznie si o godz. 17. KR Cz stochowianie startowali w Letnich Igrzyskach Nies yszàcych ma w sztafecie 4x100 stylem dowolnym. Dobrze spisali si tenisiêci sto owi. Cz stochowska dru yna zaj a 10. miejsce, a Pawe Pi ta z w grze podwójnej zosta sklasyfikowany na dziewiàtej pozycji. Siódmy w biegu na 1500 metrów by Rafa Nowak, który musia wycofaç si z kolejnych startów z powodu anginy. KR Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

5 WYWIAD PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA Modele aglowców to moja pasja EB: Skàd wzi a si twoja pasja? AD: Moja pasja wzi a si z filmów serii Piraci z Karaibów, gier komputerowych, ale te pi knych widoków nad morzem. Od jak dawna wykonujesz modele statków? AD: Modele aglowców wykonuj ju od ok. 7 lat, zaczyna em od skromnej niewielkiej aglówki, stopniowo, z roku na rok przechodzàc do bardziej skomplikowanych konstrukcji, które wymaga y coraz to wi kszej cierpliwoêci, zaanga owania i weny twórczej. Czy ta pasja jest kosztowna? AD: JeÊli chodzi o koszty pracy to nie jest to tanie, kosztowne sà narz dzia, które zu ywajà si podczas pracy, korzystam z maszyn stolarskich, tak e pràdu zu- ywam du o, musz kupowaç farby, lakiery, lakierobejce, które sà niezb dne do pomalowania kad uba. Nie jestem w stanie okreêliç konkretnej sumy, jednak jest to moja pasja, wi c na koszty nie zwracam uwagi. mówi Arkadiusz Dàbek, pasjonat marynistyki i wykonawca wielu modeli aglowców Jak przygotowujesz si do pracy? AD: Zawsze przed rozpocz ciem pracy nad kolejnym modelem gromadz wszystkie mo liwe zdj cia, dane techniczne, ciekawostki, informacje o danym aglowcu, aby móc wykonaç jego jak najwierniejszà kopi. Czy interesujesz si marynistykà? AD: OczywiÊcie, w koƒcu to skarbnica wiedzy potrzebna do tej zabawy. Dlaczego akurat modele aglowców? AD: Dlaczego akurat aglowce... Moim zdaniem tego rodzaju modele majà w sobie najwi cej uroku i dostojnoêci. Nie zajmuj si robieniem samolotów i czo gów, poniewa to aglowce podobajà mi si najbardziej. Czy ta pasja poch ania du o czasu? AD: Czas wykonania modelu zale y od wielu czynników, krócej robi ma y model, który ma ma- o agli, ma o zdobieƒ, d u ej wykonuj wi ksze statki, z wieloma aglami, masztami i innymi szczegó ami. Który model poch onà najwi cej czasu? AD: Najd u ej tworzy em model France II. Zaj o mi to a 2 lata, jednak ma on 120 cm d ugoêci, 5 masztów, 38 wielkich agli oraz 2 szuflady od strony sterburty. A najkrócej? AD: Najkrócej nad statkiem pracowa em ok. 3-4 dni. Nie pami tam jaki to by dok adnie model. Jakie modele wykonujesz najcz - Êciej, te które poch aniajà du o czasu, czy te które robi si doêç szybko? AD: Ogólnie staram si robiç Êrednie modele, których czas pracy nie przekracza pó roku. Czy wszystkie elementy wykonujesz sam? AD: Sam wykonuj wszystkie elementy, choç w przypadku mojego przedostatniego modelu Vikings Drakkar, tarcze na obu burtach stworzy em z guzików, które stara em si malowaç na taki sam kolor, jaki jest na prawdziwych tarczach statku. Co w tych modelach jest najbardziej pracoch onne? AD: Najwi cej czasu zajmuje mi wykonanie kad uba. Czy móg byê opisaç jak krok po kroku powstaje taki model i jakich materia ów u ywasz? AD: Pierwszym krokiem jest wykonanie projektu. Do wykonania kad uba potrzebuj kawa ka drewna,np. jeêli chodzi o model amerykaƒskiego aglowca USS Constitution wszystkie elementy drewniane sà d bowe, ze wzgl du na rys historyczny tego wspania ego aglowca. Z kolei poszycie Vikings Drakkar jest wykonane z listewek, w Êrodku ma tylko drewniany szkielet i jest to mój jedyny taki model, wszystkie pozosta e sà z pe nego drewna. Wracajàc do metody wykonania kad uba, do tego potrzebuj kawa ka drewna, musi byç wysuszone, najlepsze do obróbki maszynowej jest drewno liêciaste ze wzgl du na struktur. Za pomocà maszyn kszta tuj jego gabaryty. Je eli kad ub jest gotowy, zabieram si za malowanie, nast pnie za o aglowanie,do tego celu najlepsze jest przeêcierad o, które precyzyjnie wycinam, specjalnie usztywniam i montuj. Na koniec zostawiam zawsze najgorsze, czyli drabinki linowe, zwane wantami, jest to najbardziej mozolna zabawa, ale daje fajny efekt. Ostatnim etapem pracy jest przymocowanie ostatniej flagi lub tabliczki z nazwà. Jest to zarazem najmilszy etap, poniewa wtedy w pe ni widz efekty swojej pracy. Ile modeli wykona eê? AD: W swoim pokoju mam 17 modeli, a ile w yciu zrobi em, szczerze mówiàc nie pami tam, ju dawno straci em rachub. Wiele modeli podarowa em rodzinie, kilka te sprzeda em. Czy w swojej kolekcji masz jakiê szczególny dla siebie model? AD: Tak, jest nim Flying Dutchman - Latajàcy Holender z filmu Piraci z Karaibów-Skrzynia Umarlaka. Dlaczego akurat ten? AD: W o y em w niego ogrom ci kiej pracy, przede wszystkim w szczegó y, które najwierniej go odwzorowujà. Najwi cej pracy wymaga dziób okr tu: 44 wielkie z by, kosa na bukszprycie,6 armat dziobowych. Jego rufa te by a du- ym wyzwaniem, trudno by o wykonaç 2 balkony, rzeêby, nadbudówki, 2 rozpostarte apy i inne dodatki, prawie ca y kad ub pokry em morskim piaskiem, a na podstawie wyrzeêbi em wizerunek kapitana okr tu. Jest to najlepszy model w moim dorobku. Czy któryê z pozosta ych statków te wymaga a tak ci kiej pracy? AD: Wszystkie statki wymagajà pracy, jednak tak pracoch onne by y te R.M.S Titanic, stara em si wykonaç wiernà kopi tego historycznego, luksusowego statku marzeƒ, wiele pracy w o y em w szczegó y, dopracowanie tego modelu. Musia- em r cznie wykonaç ponad 900 okien, 4 du e kominy, 16 szalup. Wiele pracy w o y em te w mój ostatnio wykonany model Cutty Sark, model najpi kniejszego i najszybszego aglowca jaki kiedykolwiek zbudowano, s u y do szybkich przewozów adunków z Indii do Europy w XIX wieku. Ten statek te kosztowa mnie du o cierpliwoêci, model mia stosunkowo ma y kad ub do wielkoêci o aglowania w oryginale, mój model mia ok. 40 dopinanych, bocznych agli. Czy ta pasja ma coê wspólnego z twojà pracà? AD: Nie, nie ma nic wspólnego, sà to zupe nie ró ne dziedziny. Ernestyna Borowiecka

6 6. PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA 2013 KULTURA Dwa wieczory z kulturà niezale nà Ca y wachlarz propozycji: od teatru, przez muzyk, po instalacje artystyczne b dzie na nas czekaç podczas II edycji Nocy Kultury Niezale nej, którà zaplanowano na najbli szy weekend. Inicjatorem i pomys odawcà spotkania z kulturà niezale nà jest Konrad Ch ciƒski, znany w kr gu cz stochowskich twórców w aêciciel Black Cat Studio. Do tej pory organizowa em takie spotkania z okazji kolejnych rocznic powstania Studia mówi Konrad. Z roku na rok urodziny Czarnego Kota cieszy y si coraz wi kszà popularno- Êcià. Dlatego te zdecydowa em si przenieêç imprez ze Studia do Cafe Belg. Ju po pierwszym wydarzeniu chcia em wykorzystaç potencja i fakt, e wszyscy si dobrze bawili. Z tego te powodu kolejnà edycj zaplanowa em jako imprez cyklicznà zatytu owanà Noc Kultury Niezale nej wyjaênia inicjator przedsi wzi cia. I w tym roku impreza tradycyjnie odb dzie si w klubokawiarni Cafe Belg i terenie w bramie przy al. N.M.P 32. Miejsce znane i lubiane przez cz stochowian. Po ubieg orocznej edycji, pierwszej pod nazwà Noc Kultury Niezale nej, postanowiliêmy razem z osobami robiàcymi zamieszanie w Êrodowisku kulturalnym naszego miasta za- o yç stowarzyszenie, którego celem b dzie organizacja wydarzeƒ promujàcych sztuk i artystów w przyst pnej dla ka dego formie. Tak powsta o Stowarzyszenie 34, które jest obecnie g ównym organizatorem II Nocy. Dzi ki pomocy naszego magistratu program imprezy rozciàgn liêmy na dwa wieczory piàtkowy i sobotni t umaczy Konrad. Na wszystkich, którzy chcà zakosztowaç kultury niezale nej czekaç b dà instalacje artystyczne Szymona Motyla oraz Monstfur'ów. Us yszymy w tym roku jedne z najlepszych debiutów rodzimej sceny muzycznej: Lewe okcie, Little White Lies, Kapelank czy znakomite Domowe Melodie. Teatralnie b dà nas rozpieszczaç Teatr Nieazale ny TLEN ze spektaklem 'Per a' w wykonaniu Klaudii Kulinicz, re yserii Julii Liszewskiej oraz muzykà Piotra Hudysza. Kolejnym ciekawym punktem b dzie teatr ognia AIRE ze swoim fireshow zapewnia Konrad. Dwudniowa impreza zakoƒczy si w sobot przebieranym afterparty. W tym roku przebieramy si w klimacie lat 20'/30' ubieg ego wieku, a muzyk z tego okresu b dzie puszcza dj Wujek Tomek. To wszystko za symbolicznego piàtaka na wejêcie, wi c nie widz innej alternatywy na sp dzenie tego weekendu podsumowuje inicjator przedsi wzi cia kg Piàtek (9 sierpnia): 18:00 Otwarcie Instalacja Szymona Motyla "Transmisja" MONSTFUR 18:30 Lewe okcie 20:30 Kapelanka 22:00 AIRE Fireshow/teatr ognia PROGRAM Sobota (10 sierpnia): 18:00 Spektakl Teatru Niezale nego TLEN "Per a" 19:30 Little White Lies 21:00 Domowe Melodie 22:00 Afterparty, impreza przebierana w stylu lat 20'/30'/ Le akowanie na Promenadzie Nie masz planów na sobotni wieczór? Uwielbiasz dobre filmy? Lubisz sp dzaç czas na Êwie ym powietrzu? Odwiedê amfiteatr przy Promenadzie Czes awa Niemena. Odb dzie si tam druga ods ona Festiwalu Filmów Wakacyjnych Le ak Fortum Kino letnie pod chmurkà zosta o uruchomione w pierwszà sobot sierpnia. Amatorów oglàdania filmów na Êwie ym powietrzu nie brakowa o. Ju jutro mamy kolejnà okazj do tego, aby pole akowaç przez ogromnym ekranem. Wakacyjny Festiwal Filmowy rozpocznie o godzinie 17 wspólna zabawa przy rytmach muzyki z lat 70 i 80. Projekcje kinowych hitów poprzedzi tak e fitness o zachodzie, parada oraz koncert muzyki w wykonaniu Cz stochowa Pipes & Drums oraz spotkanie z Olgà Bo àdê, aktorkà teatralnà i filmowà, znanà z produkcji takich jak Mi oêç w przejêciu podziemnym, Korowód, Teraz albo nigdy! Skrzydlate Êwinie, czy brawurowej roli Agaty Mróz-Olszewskiej w Nad ycie. Wspólne oglàdanie zaplanowano na godzin 21. Zaczniemy od komedii romantycznej Zakochani w Rzymie, z jednym z najoryginalniejszych artystów wspó czesnego kina Woodym Allenem w roli g ównej. Tu po niej zobaczymy dramat biograficzny Sugar Man, produkcj nagrodzonà Oscarem 2013 w kategorii Film Dokumentalny, opowiadajàcà niezwyk à histori muzyka Sixto Rodrigueza, któremu wró- ono karier wi kszà ni Bobowi Dylanowi. Kinowe hity i spotkanie z gwiazdami to nie jedyne atrakcje przygotowane przez organizatorów. WyÊwietlaniu filmów b dà towarzyszyç konkursy, na których b dzie mo na zdobyç nagrod le ak. Nie pozostaje zatem nic innego, jak chwyciç koce w d oƒ i ruszyç do kina pod chmurkà. Wst p na festiwal jest bezp atny. kg Magisterka? Szybko, tanio, z Internetu Wielu tegorocznych absolwentów uczelni wy szych postanowi o nie spieszyç si z obronà prac licencjackich i magisterskich. Studenci wolà poszukaç sobie pracy, troch zarobiç, a dopiero póêniej zajàç si zdobyciem tytu u stwierdza jeden z przysz ych magistrów Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. Pieniàdze si przydadzà. Szczególnie osobom, które nie chcà traciç czasu na pisanie pracy. Wystarczy wpisaç w wyszukiwark has o: praca licencjacka Cz stochowa" i pojawia si mnóstwo og oszeƒ. Ch tnie pomog w napisaniu pracy zaliczeniowej, licencjackiej czy magisterskiej z zakresu ekonomii, zarzàdzania, marketingu oraz dziedzin bliskich. Przeprowadzam badania, p atnoêç dopiero po otrzymaniu pracy" reklamuje si pani Ewa na jednym z portali dla studentów. OsobiÊcie ba abym si kupowaç prac w Internecie. Og asza si mnóstwo polonistek, wyspecjalizowanych w pisaniu tego typu prac. Tylko skàd mam pewnoêç, e na obronie nie oka e si, e moja praca jest plagiatem? stwierdza Magda, studentka AJD i dodaje Sama kiedyê pomaga am mojej kole ance w pisaniu pracy licencjackiej. Chcia am wziàç 350 z za bibliografi, pomoc w pisaniu i konsultacje. Moja znajoma by a w szoku, e tak tak nisko si ceni twierdzi. Magda, jak sama póêniej stwierdzi a, nie zorientowa a si najpierw, jakie ceny widniejà w Internecie. Profesjonalne firmy, które zajmujà si stricte pisaniem prac magisterskich i licencjackich, zapewniajà w swoich og oszeniach rozwià emy Twój problem, oferujàc pomoc w pisaniu w asnego tekstu. Mamy doêwiadczenie w pisaniu prac na zamówienie oraz mnóstwo wolnego czasu, by rozwiàzaç Twój problem. Dzi ki wyjàtkowej dba oêci o szczegó y, sprawdzaniu ka dego tekstu, nasze prace magisterskie i licencjackie (wzory) sà bezkonkurencyjne. Poza tym gwarantujà krótki termin oraz opracowania, badania i analizy, dostosowane indywidualnie do ka dej pracy. Ile taka przyjemnoêç kosztuje? Ceny rozpoczynajà si od 15 z otych wzwy za jednà stron. Wszystko zale y od tematu, czasu, w którym ma zostaç napisana praca, wymagaƒ klienta itd. Jak widaç kryteriów jest wiele. Konkurencja w Internecie jest ogromna. Tytu magistra mo e kosztowaç zaledwie 1500 z, ale wyspecjalizowane firmy cz sto oczekujà za swoje us ugi wy szych kwot. Przyk adowa cena to 2500 z za 90 stron. Zapytany student czwartego roku Politechniki Cz stochowskiej, czy skusi by si na kupienie pracy w Internecie, odpowiada To doêç ryzykowne, ale coraz cz Êciej o tym myêl. Liczne projekty na zaj cia, które musz przygotowywaç przez ca y rok akademicki, praca, dojazdy na uczelnie zajmujà mnóstwo czasu. Doba ma tylko 24 godziny. Te bym chcia kiedyê odpoczàç. Innego zdania jest Piotrek, student drugiego roku AJD Takich mamy póêniej specjalistów na rynku pracy. Kupujà tytu y magistrów, in ynierów, licencjatów, a potem nie majà zielonego poj cia o temacie, w którym uwa ani sà za fachowców. Wol dostaç 3 na obronie i poczuç satysfakcj, e dokona em tego sam, ni kupi em prac z czystego lenistwa. Po co w takim razie ucz szczaç w ogóle na studia? pyta Piotr i podsumowuje Chyba tylko po to, eby nauczyç si cwaniactwa. Pamela Otwinowska

7 Poradnik pielgrzyma Zbli a si szczyt pielgrzymkowy Zbli ajà si sierpniowe szczyty pielgrzymkowe na Jasnej Górze. Miasto jak zwykle przygotowuje si do zabezpieczenia tras przejêç pieszych pielgrzymek i zapewnienia bezpieczeƒstwa du ych zgromadzeƒ. Tylko w sierpniu do Cz stochowy ma przybyç ponad 100 tys. pieszych pielgrzymów w grupach zorganizowanych, do których do àczà pielgrzymki oraz osoby indywidualne przybywajàce autokarami, samochodami i innym Êrodkami transportu. G ównym zadaniem miasta jest zabezpieczenie du ych pielgrzymek, wchodzàcych do Cz stochowy, a wi c zadbanie o infrastruktur medycznà, sanitarnà, sprzàtanie. To tak- e koordynacja bezpiecznego przemarszu pielgrzymów przez miasto, nad którym czuwajà s u by miejskie oraz policja. Wytyczonych zosta o 10 tras dojêcia grup pielgrzymkowych. Ich przebieg mo na znaleêç na stronie w zak adce Miasto (Bezpieczeƒstwo Ruch pielgrzymkowy). Prowadzone obecnie prace i inwestycje nie powinny znaczàco utrudniç wejêcia pieszych pielgrzymek na wysokoêci I Alei. Grupy wchodzàce od tamtej strony b dà musia y tylko ominàç teren remontu, ale przejêcie dla pieszych jest obecnie przez ca à d ugoêç Alei dost pne i tak b dzie tak e w sierpniu. Przygotowany zosta wst pny plan zabezpieczenia pielgrzymki Odpust Wniebowzi cia NajÊwi tszej Maryi Panny. W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyj ç. Personel medyczny obejmie w tych dniach dodatkowe dy ury. Na jasnogórskich b oniach podczas uroczystoêci stanà karetki pogotowia. Zapewnione zostanà tak e dodatkowe kontenery i kosze na Êmieci w rejonach koncentracji pielgrzymów oraz na drogach ich przemarszu, punkty czerpania wody pitnej oraz przenoêne kabiny WC. Koordynacjà zabezpieczenia pielgrzymkowego zajmuje si Wydzia Zarzàdzania Kryzysowego, Ochrony LudnoÊci i Spraw Obronnych Urz du Miasta Cz stochowy. mag, zdj. arc Przebieg tras pielgrzymkowych na terenie Cz stochowy w 2013 r. Trasa nr 1 Ulicami: R dziƒskà, Warszawskà, Al. NMP, al. Trasa nr 2 Ulicami: Mstowskà, Mirowskà, Al. NMP, al. Trasa nr 3 Ulicami: Hektarowà, Mirowskà, Al. NMP, al. Trasa nr 4 Ulicami: Korkowà, Poselskà, yznà, Sabinowskà, Skrzetuskiego, Polnà, Matejki, Piastowskà, al. Bohaterów Monte-Cassino, Korczaka, Sobieskiego, Âlàskà, pl. Biegaƒskiego, al. NMP, al. Trasa nr 5 Ulicami: owieckà, LeÊnà, Busolowà, Konwaliowà, Artyleryjskà, Matejki, Piastowskà, okietka, Bohaterów Monte-Cassino, Korczaka, Sobieskiego, Âlàskà,pl. Biegaƒskiego, al. NMP, al. Trasa nr 6 Ulicami: LeÊnà, Busolowà, Konwaliowà, Artyleryjskà, Matejki, Piastowskà, okietka, Bohaterów Monte- Cassino, Korczaka, Sobieskiego, Âlàskà,pl. Biegaƒskiego, al. NMP, al. Trasa nr 7 Ulicami: Drzewnà, Festynowà, Kolorowà (pod wiaduktem ), Busolowà, Konwaliowà, Artyleryjskà, Matejki, Piastowskà, okietka, Boh. Monte- Cassino, Korczaka, Sobieskiego, Âlàskà, pl. Biegaƒskiego, al. NMP, al. Trasa nr 8a Ulicami: Wr czyckà, Okulickiego, Bialskà, Rynkiem Wieluƒskim, Wieluƒskà, 3-go Maja, ks. Popie uszki, al. Trasa nr 8b Ulicami: Wr czyckà, Podhalaƒskà, Wyszyƒskiego, Klasztornà, Rynkiem Wieluƒskim, Wieluƒskà, 3-go Maja, ks. Popie uszki, al. Trasa nr 9a Ulicami: Êw. Rocha, Skwerowà, Êw. Paw a,wroc awskà, Bialskà, Rynkiem Wieluƒskim, Wieluƒskà, 3- go Maja, ks. Popie uszki, al. Trasa nr 9b Ulicami: Êw. Rocha, Skwerowà, Êw. Paw a,wroc awskà, Bialskà, Okulickiego, Dàbrowskiego, al. NMP, al. Trasa nr 10a Ulicami: Ludowà, ódzkà, Rynkiem Wieluƒskim, Wieluƒskà, 3-go Maja, ks. Popie uszki ks. Popie uszki, al. Trasa nr 10b Ulicami: Ludowà, ódzkà, Okulickiego, Dàbrowskiego, al. NMP, al. Duch sztucznej r ki unosi si na Jasnej Górze Pielgrzymi odwiedzajàcy miasto Êwi tej wie y oprócz skupienia si na modlitwie muszà tak e zwróciç szczególnà uwag na swoje kieszenie. Z odzieje wykorzystujàc wielkie t umy pielgrzymów w Cz stochowie co roku opracowujà nowe sposoby kradzie y. Sierpieƒ na terenie Jasnej Góry to miesiàc prawdziwych niw dla kieszonkowców. Wierni t umnie przybywajà z ró nych zakàtków Polski i Europy w celu modlitwy do Cz stochowy. Cz sto zm czeni podró- à nie majà w pe ni zagwarantowanego odpowiedniego wypoczynku. To wszystko przez grasujàcych z odziei g ównie na b oniach i w Kaplicy Cudownego Obrazu. Niestety wi kszoêç pielgrzymów wykazuje si brakiem ÊwiadomoÊci, e mo e zostaç okradziona. Staje si to swego czasu mentalnym przyzwoleniem na dokonanie przest pstwa na jego osobie. Nie jest to jednak g ówna okolicznoêç wykorzystywana przez przest pców. G ste skupiska ludzi i ich radoêç z dotarcia do celu to te powód do zacierania ràk przez amatorów, jak i profesjonalistów rabunków. Zmniejszona wówczas uwaga pielgrzymów u atwia zadanie z odziejom. Niejednokrotnie pielgrzymi dopiero wracajàc do domu dostrzegajà brak wartoêciowych rzeczy. To z kolei uniemo liwia bezpoêrednie wskazanie winnych i ich natychmiastowe schwytanie. A sà to osoby ró nej p ci i wieku, które by y te wczeêniej notowane przez Miejskà Policj w Cz stochowie. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest przypadek najstarszej kobiety kieszonkowca majàcej 80 lat. Natomiast nie tylko p eç i wiek sà ró norodne wêród kieszonkowców. A to za sprawà coraz bardziej wymyêlnych sposobów kradzie y. W ubieg ym roku takim pomys em wykaza si jeden z kieszonkowców dajàc tym samym poczàtek serii niecodziennych form bandytyzmu. Modlàc si, do prawdziwej r ki do o y sztucznà, podczas gdy jego druga prawdziwa r ka w drowa a do kieszeni modlàcego si obok. Najcz Êciej upem przest pców padajà portfele, w których znajdujà si pieniàdze i wa ne dokumenty. Z kolei ich brak mo e spowodowaç k opotliwe sytuacje. Pielgrzym nara ony jest wtedy na liczne utrudnienia np. chcàc dostaç si do placówek wymagajàcych okazania odpowiedniego dokumentu. W takiej sytuacji, jak mówi rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Cz stochowie, Joanna Lazar najlepszà formà zabezpieczenia si jest trzymanie wartoêciowych rzeczy blisko swojego cia a i pod adnym wzgl dem nie pozostawianie ich w plecakach i torbach bez opieki. Bartosz Sitarski

8 8. PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA 2013 PORADNIK PIELGRZYMA PORADNIK DLA PIELGRZYMA - CO, GDZIE, KIEDY? Klasztor na Jasnej Górze Jasna Góra w Cz stochowie to najwi ksze sanktuarium religijne w Polsce. Co rocznie na wzgórze przybywa setki tysi cy wiernych z Polski i innych krajów. Klasztor zosta za o ony przez ksi cia W adys awa Opolczyka w 1382 roku. Dwa lata póêniej na Jasnà Gór zosta sprowadzony z Rusi obraz przedstawiajàcy Matk Boskà z Dzieciàtkiem Jezus. Dla Polaków miejsce to nabra o szczególnego znaczenia, kiedy 1 kwietnia 1656 roku Jan II Kazimierz Waza z o y Êluby lwowskie. Skarby Jasnej Góry Brama Lubomirskich powsta a w 1723 roku dzi ki fundacji Jerzego Lubomirskiego. Nad Bramà widnieje postaç Âwi tego Micha a. Brama Matki Boskiej Zwyci skiej Dawniej zwana by a rówie Bramà Stanis awa Augusta. Wzniesiona zosta a w 1767 roku z okazji przybycia króla Stanis awa Augusta do klasztoru Jasnej Góry. Brama Wa owa zwana jest równie bramà Jagielloƒskà. KiedyÊ znajdowa si przed nià most zwodzony, a dost pu do klasztoru strzeg a elazna brama. W roku 1670 bram przebudowano. Nad nià widnieje wizerunek ksi cia W adys awa Opolczyka, za o yciela klasztoru paulinów w Cz stochowie. Kaplica Matki Boskiej Cz stochowskiej zwana równie Kaplicà Cudownego Obrazu, w której znajduje si ikona Czarnej Madonny. Powsta a prawdopodobnie mi dzy XIV, a XV wiekiem. Na pi trze mieêci y si cele zakonników. Jednak mimo du ej liczby pielgrzymów, obiekt zosta powi kszony i przebudowany. W latach wzniesiono trójnawowy korpus z emporami nad nawami bocznymi, oraz zlikwidowano pi tro na którym kiedyê istania y pomieszczenia. Przebudowanà kaplic mo na ogladaç do dziê. Kaplica jest miejscem szczególnym dla tysi cy wiernych. W czasie 6 pielgrzymki do Polski Papie Jan Pawe II nazwa jà O tarzem Narodu. Obraz Czarnej Madonny najwi kszy skarb klasztoru jasnogórskiego. W prezbiterium znajduje si o tarz z XVII wieku, w którym umieszczony jest wizerunek Matki Boskiej. Obok przedstawione sà insygnia w adzy królewskiej jab ko i ber o, które wykonane zosta y ze z ota i kamieni szlachetnych. Przy ikonie Cudownego Obrazu umieszczona zosta a równie z ota ró a, którà ofiarowa Pawe VI, a przywióz Jan Pawe II w 1979 roku. Sciany prezbiterium i sklepienie ozdobione sà freskami. Codziennie o godzinie odprawiany jest Apel Jasnogórski w kaplicy Obrazu Matki Bo ej Cz stochowskiej. Modlitwa ta jest kierowana do Królowej Polski w intencji Narodu i Koscio a. Podczas tego nabo eƒstwa ods aniany zostaje obraz Czarnej Madonny. Skarbiec jasnogórski wzniesiony w latach Jego wystrój pochodzi z poczàtku XX wieku i jest dzie em architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. Zgromadzono tu ogromnà liczb wotów, oraz wiele darów o wartoêci artystycznej np. monstrancje, kielichy, bi uteria, szaty i naczynia liturgiczne, obrazy oraz przedmioty u ytku codziennego. Najstarsze pamiàtki tu zebrane siegajà XIV wieku. Sala Rycerska pod u na 2-kondygnacyjna komnata ze sklepieniem kolebkowym, wybudowana w 1647 roku. W 1658 roku odbywa y si w niej obrady sejmu, natomiast w roku 1991 prezydent miasta Cz stochowy wreczy Janowi Paw owi II klucz do miasta. W sklepieniach umieszczono XVII - wieczne obrazy przedstawiajàce dzieje klasztoru. Na przeciwko zawieszono polskie sztandary z okresu I i II Wojny Âwiatowej. Wie a jasnogórska jest to najwy szy punkt na Jasnej Górze, a zarazem jedna z najwy szych wie koêcielnych w Polsce. Ma ponad 106 metrów wysokoêci. Na piàtà kondygnacj, z której mo na obejrzeç ca à panoram miasta, prowadzi 516 stopni. Na pierwszej kondygnacji zosta zamontowany zegar z 36 dzwonami i dzwonkami. Jasna Góra informator: Kaplica Matki Bo ej Ods oni cie Cudownego Obrazu w dni powszednie 6:00, 13:30 Zas oni cie Cudownego Obrazu 12:00 w soboty, niedziele i Êwi ta: 14:00 Skarbiec czynny w godz. 9:00-17:00 Arsena czynny w godz. 9:00-17:00 Muzeum 600-lecia czynne w godz. 9:00-17:00 Wie a 8:00-16:00 Wa y i Droga Krzy owa 5:00-18:00 Jasnogórskie Centrum Informacji 7:30-19:00, Telefon: (34) , Rzymskokatolicka Parafia pw. Âwi tego Jakuba Aposto a w Cz stochowie KoÊció usytuowany jest przy Placu W adys awa Biegaƒskiego (naprzeciw Ratusza). W roku 1586 wybudowano w tym miejscu kapliczk Âw. Jakuba, wraz ze schronieniem dla chorych pielgrzymów. W 1674 roku mieszczanin Jakub Zalejski rozbudowa drewnianà kapliczk, natomiast prowincja zakonu o. Andrzej Go donowski wzniós tam Êwiàtyni barokowà. 24 lipca 1683 roku król Jan III Sobieski udajàc si pod Wiedeƒ, odwiedzi cz stochowskà parafi wraz z synem Jakubem. W 1786 roku do Cz stochowy przyby y ss. Mariawitki, zatrzymujàc si w Êwiàtyni do czasu wybudowania w asnej siedziby. Po opuszczeniu koêcio a przez siostry zakonne, zaczà on popadaç w ruin, co doprowadzi o do jego rozbiórki. Kiedy w 1869 roku w adze carskie przej y teren dawnego koêcio a, powsta a tu w stylu bizantyjskim cerkiew Êw. Cyryla i Metodego. W 1918 roku teren zajmowany przez w adze carskie wróci w r ce katolików. Wtedy to te powsta koêció filialny parafii Êw. Zygmunta. W 1947 roku po zakoƒczeniu wojny koêció z powrotem by parafià Êw. Jakuba. W latach ks. proboszcz kanonik Tadeusz Ojrzyƒski przebudowa koêció na styl Êwiàtyni wczesnochrzeêcijaƒskiej. KoÊció Êw. Zygmunta w Cz stochowie Zabytkowy koêció w Cz stochowie na Starym MieÊcie znajdujàcy si przy placu Ignacego Daszyƒskiego. Prawdopodobnie parafia ta powsta a w XIV wieku. Jest to koêció w stylu gotyckim, murowany, wzniesiony na poczàtku XV wieku. Sk ada si z prezbiterium, nawy g ównej oraz wie y. Dok adna data budowy nie jest znana. KoÊció Êw. Zygmunta jest najstarszà Êwiàtynià wzniesionà w Cz stochowie. W XVII wieku Grzegorz Otwinowski ufundowa Kaplic Êw. Grzegorza, Êw. Anny oraz zakrysti zbudowane w latach W po owie wieku XVII obok koêcio a wzniesiono murowany klasztor, a z koƒcem XVIII wieku Êwiàtynie przekszta cono w budowl trójnawowà. KoÊció po licznych renowacjach przetrwa do dzisiaj, jednak nie zachowa a si dzwonnica. Bazylika archikatedralna Âwi tej Rodziny w Cz stochowie Bazylika archikatedralna Âwi tej Rodziny jest jednà z najbardziej efektownych budowli naszego miasta. Jej wn trze przypomina s ynnà katedr Notre Dame w Pary u. Wieczorem jest wspaniale oêwietlona. Jest jednym z najwi kszych koêcio ów zarówno w Polsce jak i w Europie. W 1903 roku w trakcie trwania budowy, koêcio owi nadano wezwanie Âwi tej Rodziny. W 1925 roku Êwiàtynia sta a si katedrà diecezji cz stochowskiej, natomiast od 1992 roku jest g ównym koêcio em archidiecezji cz stochowskiej. 6 grudnia 1927 roku katedra zosta a oddana do u ytku. Po wybuchu II Wojny Âwiatowej, na placu katedralnym Niemcy rozstrzelali kilkaset osób. Po zakoƒczeniu wojny kontynuowano wyposa anie ko- Êcio a. 29 paêdziernika 1950 roku biskup Teodor Kubina dokona uroczystego poêwi cenia Êwiàtyni. Katedra stanowi Êwiàtyni trójnawowà, murowanà z elementami kamienia w detalach architektonicznych. W oknach widniejà wspania e witra e. W latach zosta y zbudowane przez firm Biernackiego organy o101 g osach. Sà to najwi ksze w ca oêci pneumatyczne organy w Polsce. Co warto zobaczyç w Cz stochowie? Galeria Malarstwa i Rzeêby w klimatycznym wn trzu neogotyckiej kamienicy przy ulicy Katedralnej 8, gdzie mieêci si galeria mo na zobaczyç niezwyk e obrazy i rzeêby pochodzàce z okresu M odej Polski. Prezentowane sà tu dzie- a wybitnych artystów m.in Jacka Malczewskiego, W odzimierza Tetmajera, Konrada Krzy anowskiego, Józefa Mehoffera, rzeêbiarzy Konstantego Laszczki i Antoniego Madeyskiego. Godziny otwarcia: wtorek, czwartek Êroda, piàtek sobota, niedziela poniedzia ek nieczynne Kontakt: Muzeum Kolei Warszawsko-Wiedeƒskiej zosta o utworzone przez Towarzystwo Przyjació Kolei Warszawsko Wiedeƒskiej w Cz stochowie. Wszystkie eksponaty, które znajdujà si w Êrodku pochodzà z prywatnych zbiorów TPKWW, lub sà darami dla muzeum. Mo emy obejrzeç dawne stroje kolejarzy, odznaczenia i legitymacje, lampy, fotografie. Muzeum mieêci si na pierwszym pi trze, w budynku dworca Cz stochowa Stradom przy ulicy Pu askiego 100/120. Godziny otwarcia: czynne w Êrody w godzinach 10:00 13:00 i w soboty w godzinach Telefon: (w godzinach otwarcia Muzeum) Wst p wolny Park Miniatur na Z otej Górze powsta w starym kamienio omie na Z otej Górze przy ulicy Z otej, gdzie zobaczyç mo emy miniatury sanktuariów Êwiata. Modele tych budowli wykonane zosta y przez krakowskich rzemieêliników i artystów w skali 1/25. Budowle sà idealnà kopià ogrygina ów. Podczas ich budowy uj te zosta y nawet najmniejsze detale. Przy obiekcie powsta a równie baza noclegowa oraz park linowy dla najm odszych zwiedzajàcych oraz centrum gastronomiczne. W Parku mo emy podziwiaç najwi kszy w Europie pomnik papie a Jana Paw a II. Godziny otwarcia: Od poniedzia ku do piàtku: Sobota, Niedziela: Dla grup zorganizowanych wymagana jest wczeêniejsza rezerwacja przyjazdu. Telefony kontaktowe: , , Cennik: Normalny z. Ulgowy z. Rodzinny (2+1) z. Rodzinny (2+2) z. Rodzinny (2+3) z. Muzeum Monet i Medali Jana Paw a II jest wotum ofiarowanym Królowej Polski oraz ho dem ku czci Karola Wojty y. Znajdziemy tu liczny zbiór monet i medali z wizerunkiem papie a, który jest uwiecznieniem jego wielkiego dokonania na ca- ym Êwiecie. Budsynek znajduje si przy ulicy Jagielloƒskiej 67/71. Godziny otwarcia Czynne od wtorku do soboty (wejêcie co godzin od do 15.00; w sobot od do 15.00) Cennik: Normalny 40 z Ulgowy 30 z (m odzie szkolna, studenci, emeryci i renciêci) Bilety dla grup (powy ej 20 osób): Grupowy ulgowy 10 z od osoby (opiekunowie wst p wolny) Grupowy normalny 20 z od osoby ( opiekunowie wst p wolny). Przewodnicy, piloci wycieczek oraz kierownicy grup wst p wolny Telefon: Muzeum Górnictwa Rud elaza mieêci si w parku jasnogórskim im. Stanis awa Staszica. Jest to sta a wystawa, która ma za zadanie przypomnieç czasy ÊwietnoÊci górnictwa elaza w tym regionie. W podziemiach muzeum zwiedzajàcy mogà zobaczyç wyrobiska kopalniane, wyposa one w sprz t górniczy z dawnej kopalni rudy elaza Szczekaczka. Godziny otwarcia: wtorek, czwartek: Sroda, piàtek: sobota, niedziela: poniedzia ek: nieczynne Ceny biletów: 4 z bilet normalny 3 z bilet ulgowy 8 z bilet rodzinny 10 z op ata za przewodnika po wystawach dla zwiedzajàcych indywidualnie oraz od grup do 30 osób Êroda dzieƒ bezp atny Telefon: Muzeum Cz stochowskie istnieje od 1905 roku i jest to jedna z najstarszych instytucji kultury w naszym mieêcie. Zobaczyç tu mo emy zbiory polskiego i regionalnego malarstwa m.in autorstwa Jacka Malczewskiego, Wojciecha Weissa, Jana Cybisa i Teodora Axentowicza. Podziwiaç mo- emy zbiór grafiki. Muzeum posiada bogaty zbiór historyczny medale, monety, broƒ; przyrodniczy bogata kolekcja owadów oraz zbiór archeologiczny. Godziny otwarcia: wtorek, czwartek: Êroda, piàtek: sobota, niedziela: poniedzia ek: nieczynne Cennik: 8 z bilet wst pu normalny na wystawy 10 z bilet wst pu normalny na wystawy i wie 4 z bilet wst pu ulgowy na wystaw 6 z bilet wst pu ulgowy na wystawy i wie 10 z bilet wst pu rodzinny 3 z bilet wst pu na wie normalny 2 z bilet wst pu na wie ulgowy 15 z przewodnik po wczeêniejszym umówieniu w Dziale Edukacji i Wystaw (cena za oprowadzenie jednej grupy do 25 osób) Muzeum 600-lecia Jasnej Góry siedzibà jest dawna drukarnia klasztorna. Ekspozycja przedstawiona w muzeum podzielona jest tematycznie na trzy cz sci zakonu, kult obrazu Matki Bo ej Cz stochowskiej oraz instrumenty muzyczne i rzemios o artystyczne, w sk ad których wchodzà ryngrafy, portrety trumienne oraz epitafijne. Zobaczyç tu mo emy równie przedmioty ofiarowane przez wi êniów obozów koncentracyjnych.w muzeum znajduje si wotum ofiarowane przez Prezydenta II Rzeczpospolitej. Godziny otwarcia: Dom Poezji. Muzeum Haliny PoÊwiatowskiej znajduje si przy ulicy Jasnogórskiej 23. Tu po wojnie mieszka a poetka z rodzinà. W muzeum mo na zobaczyç rodzinne pamiàtki pozostawione przez pisark np. fotografie, dokumenty ukoƒczenia szkó, oraz fragmenty listów. Zwiedzanie po wczeêniejszej rezerwacji. Godziny otwarcia: wtorek, czwartek: Êroda, piàtek: sobota, niedziela: poniedzia ek: nieczynne Cena biletu: 2 z. Muzeum Produkcji Zapa ek znajduje si przy ulicy Ogrodowej 68 w Cz stochowie. Zwiedzajàcy mogà zobaczyç proces powstawania zapa ek, dzi ki nadal dzia ajàcym maszynom niemieckim z lat 30. XX wieku. Niezwykle ciekawa jest równie galeria rzeêb z jednej zapa ki autorstwa Anatola Karonina. Godziny otwarcia: od poniedzia ku do piàtku w godz Cennik: (ceny zawierajà op at za przewodnika): M odzie szkolna 5 z DoroÊli 10 z Telefon Centrala: (34) , Telefon: (34) Karolina Piesiak

9 PORADNIK PIELGRZYMA PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA Co o pielgrzymach myêlà cz stochowianie? Ka dego roku Cz stochow odwiedzajà setki tysi cy pielgrzymów. Jaki stosunek do nich majà mieszkaƒcy naszego miasta? Opinie co do pielgrzymów wêród spo eczeƒstwa sà ró ne, w zale noêci od grup wiekowych. Poni ej przedstawiamy kilka wypowiedzi mieszkaƒców miasta: Paula, 20 lat Pielgrzymi sà mili jednak nie przepadam za ha asem, który towarzyszy ka dej pielgrzymce. To naprawd bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie. Uwa am, e gdyby nie pielgrzymki Cz stochowa mog aby straciç wiele pieni dzy. W ka dym roku przyjmuje w swoim domu grup pielgrzymów. Jednak czasem jest to uporczywe i myêl, e najlepiej by oby, gdyby w naszym mieêcie powsta kolejny, du y dom pielgrzyma. Kamil, 21 lat Powiem szczerze: nie przepadam za pielgrzymami. Mieszkam blisko Jasnej Góry, w centrum miasta. Tak si sk ada, e pracuj w domu. W okresie pielgrzymkowym jest to po prostu niemo liwe. Ten wszechobecny ha as nie pozwala mi si na niczym skupiç. Ale có zrobiç? Trzeba zacisnàç z by i jakoê ten czas przetrwaç. Jednym z niewielu pozytywnych aspektów jest fakt, e pielgrzymki nap dzajà gospodark III Alei, zostawiajàc tu wiele pieni dzy. Joanna, 70 lat Mieszkam poza centrum miasta, wi c pielgrzymki nie sà dla mnie zbyt dokuczliwe pod wzgl dem ha asu. Jednak miasto ponosi liczne koszta zwiàzane z wysokim poziomem zaêmiecenia przez przyjezdnych. Za rozwiàzanie problemu zwiàzanego z kosztami proponuj wzniesienie tzw. op aty klimatycznej dla ka dego pielgrzyma. Takie rozwiàzanie doskonale sprawdza si w górach i nad morzem. Mo na narzekaç na pielgrzymów jednak Cz stochowie sà one potrzebne. Nasze miasto zyskuje na tym nie tylko finansowo, ale tak e medialnie. Daniel, 22 lata Uwa am, e pielgrzymów w naszym mie- Êcie jest stanowczo za du o, utrudniajà ruch uliczny, co cz sto uniemo liwia punktualne dotarcie w docelowe miejsce. Wed ug mnie powinny powstaç specjalne trasy, z których korzystaliby tylko pielgrzymi. Dzi ki temu nie blokowaliby ulic. M odzi pielgrzymi sà bardzo towarzyscy i rozrywkowi. To bardzo u atwia wspólne nawiàzywanie kontaktów mi dzy sobà. Ze starszym ju ci ej z apaç kontakt. Dla wi kszoêci liczy si tylko jedno dotarcie na Jasnà Gór. Marcin, 25 lat Pielgrzymi dla kierowców sà du ym utrudnieniem, jednak dla osób poruszajàcych si pieszo lub rowerem nie stanowià adnego problemu. Nie jestem do nich nastawiony ani pozytywnie, ani negatywnie. Jednak z ca à pewnoêcià bez nich nasze miasto straci oby na wizerunku w oczach reszty kraju. Chcia bym, eby lokalni przedsi biorcy czerpali wi ksze zyski z w asnego biznesu w okresie pielgrzymkowym. JZ, MK Zdj. JZ, MK Idà pielgrzymi z Warszawy 3,5 tys. osób wyruszy o we wtorek rano z Warszawy w 302. Warszawskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasnà Gór. Trasa do Cz stochowy podzielona jest na dziewi ç dziennych etapów, pàtnicy dotrà do celu 14 sierpnia. Podczas rozpoczynajàcej pielgrzymk mszy Êw. przed warszawskim koêcio em ojców paulinów przy ul. D ugiej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz apelowa, by w Roku Wiary ka dy dzieƒ nie tylko dzieƒ pielgrzymkowy by elementem sta ej pracy cz owieka nad swojà wiarà. W homilii przypomina przes anie Papie a Franciszka do m odych w Rio de Janeiro nie wolno wam wiary zostawiaç dla siebie. Nasze pielgrzymowanie to praca nad sobà i nasza wiara, ale te ma ono wymiar Êwiadectwa danego publicznie Êwiadectwa wiary ludu polskiego i Êwiadectwo KoÊcio a, który wskazuje na to, co dla ludzi jest najwa niejsze mówi do wiernych kard. Nycz. Jak powiedzia jeden z organizatorów pielgrzymki, we wtorek wyruszy o w nià 3,5 tys. osób. WÊród pielgrzymów jest bardzo du o m odych osób, rodziny z ma ymi dzieçmi niektóre z nich jadà w wózkach. Jedna z par z maleƒkim dzieckiem u ywa nietypowego wózka dzieci cego, który 21 lat temu zosta wykonany samodzielnie. Po raz pierwszy przed 21 laty, jako ma- e dziecko, jecha a w nim matka chrzestna naszego dziecka. Piel gnujemy t tradycj mówili m odzi rodzice. W 26 grupach pielgrzymkowych sà te ludzie starsi, rodzice z doros ymi ju dzieçmi. Pàtnicy niosà tylko podr czny baga, pozosta e rzeczy przewo- one sà samochodami na kolejne miejsca noclegów. Wi kszoêç pàtników nocuje u osób, które przyjmujà ich do swoich domów; cz Êç Êpi si w namiotach. Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasnà Gór od 1711 r. wychodzi z koêcio a Âw. Ducha przy Barbakanie na rogu ul. D ugiej i Freta. Trasa liczy ok. 250 km i wiedzie przez sanktuaria maryjne. Pàtnicy dojdà do Cz stochowy 14 sierpnia. Z Warszawy pielgrzymka pójdzie przez Tarczyn i Mogielnic w woj. mazowieckim, Studziannà Psary Skotniki i Wielgom yny w woj. ódzkim oraz miejscowoêci Êw. Anna i Mstów na Jasnà Gór w Cz stochowie (Êlàskie). Po drodze pielgrzymi nawiedzajà sanktuaria maryjne. Pierwsza Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasnà Gór wyruszy a 6 sierpnia 1711 r. z inicjatywy przeora klasztoru warszawskiego paulinów o. Innocentego Pokorskiego. Z pielgrzymkà wyruszyli wówczas cz onkowie dzia- ajàcego przy klasztorze Arcybractwa Pi cioraƒskiego w podzi ce za ustàpienie panujàcej w mieêcie od 1707 r. epidemii tyfusu plamistego. Od tamtej pory dzieƒ ten jest poczàtkiem dorocznych pielgrzymek z Warszawy. W dziejach pielgrzymki tragicznie zapisa si 1792 r., kiedy wojsko kozackie w s u bie carskiej wymordowa o wszystkich pàtników. W tym roku we Mszy Êw. uczestniczy arcybiskup Barcelony kardyna Lluis Martinez Sistach, który goêci w Warszawie wraz z grupà ksi y. PAP, mag

10 Piesze pielgrzymki na Jasnà Gór Âwi to Matki Boskiej Zielnej W sierpniu z wielu polskich miast wyruszajà piesze pielgrzymki na Jasnà Gór ; do Cz stochowy docierajà na uroczystoêci Wniebowzi cia Naj- Êwi tszej Maryi Panny, które obchodzone sà 15 sierpnia. Âwi to nazywane jest te Êwi tem Matki Bo ej Zielnej - tego dnia odbywa si Êwi cenie kwiatów i zió. Co roku na Jasnà Gór pielgrzymuje pieszo ponad 250 tysi cy osób w ponad 40 diecezjalnych i kilkudziesi ciu regionalnych pielgrzymkach. Najd u szà drog do pokonania km - majà pielgrzymi ze Szczecina. Najliczniejszà grupà jest pielgrzymka tarnowska, w której co roku bierze udzia ponad 11 tysi cy osób. Najstarsza pielgrzymka, udokumentowana w kronikach, wyruszy a we wrzeêniu 1626 roku z Gliwic do Cz stochowy, by a wyrazem wdzi cznoêci za uratowanie miasta przed wojskami duƒskimi podczas wojny trzydziestoletniej. Wed ug miejskich przekazów, Maryja rozpostar a wtedy swój p aszcz nad miastem, chroniàc je i zmuszajàc wrogów do ucieczki. Po cudownym ocaleniu miasta 80 mieszczan wyruszy o z pielgrzymkà do Cz stochowy, gdzie 29 wrzeênia 1626 roku umieêcili sztandar z wizerunkiem Maryi. Mieszkaƒcy Gliwic z o yli w koêciele parafialnym Êlubowanie, e co roku b dà odbywaç pielgrzymk. Jak podajà miejskie kroniki, Matce Bo ej to Êlubowanie by o mi e, a dla mieszczan zbawienne. Druga w chronologii jest piesza pielgrzymka z Kalisza. Po raz pierwszy odby a si w 1637 roku i nieprzerwanie co roku w druje na Jasnà Gór. Jest to jedyna piesza pielgrzymka w Polsce, podczas której pàtnicy drog w obie strony pokonujà pieszo. Trwa od 10 do 19 sierpnia. Pielgrzymi majà do pokonania tras liczàcà àcznie 640 km. Trzecia to pielgrzymka piesza z owicza (od 1656 roku). 5 sierpnia po mszy Êw. odprawionej w Katedrze Polowej WP na Jasnà Gór wyruszy a do Cz stochowy Mi dzynarodowa Piesza Pielgrzymka Wojskowa. Pierwsza wyruszy a w 1991 roku; tylko raz - z powodu powodzi w 1997 roku - zosta a odwo ana. W pielgrzymce idà o nierze zawodowi, pracownicy wojska, osoby z ich rodzin. Od 1996 r. z Polakami pielgrzymujà o nierze innych paƒstw. Jako pierwsi do àczyli Amerykanie (w pierwszym roku - 16 osób) i S owacy (30 o nierzy). W 2007 do àczyli o nierze litewscy i ukraiƒscy. Na Jasnà Gór podà ajà ju pielgrzymki: katowicka i szczeciƒska. Pàtnicy wyruszajà te m.in. z Bia egostoku, E ku, Elblàga, Gdaƒska, Drohiczyna, Gniezna, Kielc, Koszalina, Krakowa, Lublina, Legnicy, odzi, om y, Opola, Pelplina, P ocka, Poznania, PrzemyÊla, Rzeszowa, Wroc awia, ZamoÊcia, Zielonej Góry. Pielgrzymki na Jasnà Gór odbywajà si równie w innym czasie, jednak nie sà to ju pielgrzymki piesze; zazwyczaj sà organizowane przez konkretne grupy zawodowe i Êrodowiskowe - sà pielgrzymki ludzi pracy, piel gniarek, parlamentarzystów, eglarzy. W Polsce poza Jasnà Górà jest 95 oêrodków pielgrzymkowych, m.in. Piekary Âlàskie, Kalwaria Zebrzydowska, Âwi ta Lipka, Góra Âw. Anny, Kalwaria Pac awska, Licheƒ, Kodeƒ, Gietrzwa d, Wambierzyce. W KoÊciele pielgrzymowano od II wieku do miejsc Êwi tych w Palestynie (Jerozolima), a od III wieku do grobów aposto ów-m czenników (Rzym) i miejsc przechowywania relikwii. Od póênego Êredniowiecza pielgrzymki sta- y si praktykà masowà, podejmowanà indywidualnie lub grupowo. Szczególnie popularnym miejscem by o i jest nadal Santiago de Compostela w Hiszpanii. èród o: PAP zdk. arc 15 sierpnia wed ug kalendarza liturgicznego Ko- Êcio a rzymskokatolickiego w Polsce uroczystoêç Wniebowzi cia NajÊwi tszej Maryi Panny. Jest to jedno z najstarszych i najwa niejszych Êwiàt Maryjnych - jego poczàtki si gajà co najmniej V wieku, najpierw w Jerozolimie, skàd rozszerzy o si na Bizancjum (dekret cesarza Maurycego, panujàcego w latach ), a od po owy VII w. by o znane w Rzymie. Poczàtkowo nosi o nazw ZaÊni cia NMP i tak pozosta o w chrzeêcijaƒstwie wschodnim do dzisiaj. Z czasem w KoÊciele Zachodnim zacz a si rozwijaç idea Wniebowzi cia Maryi, uwieƒczona og oszeniem przez Piusa XII w 1950 r. tej prawdy wiary w formie dogmatu, na mocy Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus. TreÊç tego dogmatu mówi o tym, e Maryja jest dla nas wzorem Nowego Cz owieka, w pe ni odpowiedzia a na Bo e wezwanie i jako S u- ebnica Paƒska doskonale wype nia a wol Bo à. Pierwsza dostàpi a skutków odkupienia. Wolna od wszelkiego grzechu zosta a wyj ta spod powszechnego prawa rozk adu grobowego. Po swym ziemskim yciu zosta a z duszà i cia em wzi ta do nieba. WÊród wiernych panowa o powszechne przekonanie, e Matka Bo a nie podzieli a zwyk ego losu ludzi, ale z duszà i cia em zosta a wzi ta do nieba. Papie Pius XII w 1950 roku og osi uroczyêcie dogmat o Wniebowzi ciu NajÊwi tszej Maryi Panny. Âwi to to mocno wros o w nasze zwyczaje i tradycje ludowe: w tym dniu m.in. Êwi ci si plony i urzàdza do ynki, stàd druga popularna nazwa tego Êwi ta - Matki Bo ej Zielnej. Ponadto od 1920 r. jest to dzieƒ tzw. Cudu nad Wis à, czyli odparcia nawa y bolszewickiej w czasie wojny polsko-sowieckiej. Do 1961 r. by o to jedno ze Êwiàt religijnych, wolnych od pracy, potem tylko religijne, przywrócone w 1990 r., jako dzieƒ wolny, a tak e jako Âwi to o nierza Polskiego. Od IX w. w uroczystoêç Wniebowzi cia poêwi ca si k osy zbó, owoce i kwiaty, które sà symbolem duchowej dojrza oêci Maryi i pe ni ask, jakimi ubogaci Jà Bóg. W Polsce Wniebowzi cie zwane jest w j zyku ludowym Âwi tem Matki Boskiej Zielnej. W dniu tym bowiem zape niajà si koêcio y wiàzankami z najpi kniejszych kwiatów polnych i ró nobarwnych zió. W ten sposób lud polski jednoczy trud swojej pracy na roli i pi kno dzie a stwórczego. Godny jest zalecenia w du ych miastach zwyczaj, który kultywowany jest w koêciele Êw. Marcina w Warszawie. Siostry franciszkanki i pobo ne panie przygotowujà ca e kosze maleƒkich bukiecików z ró nych zió i kwiatów. W czasie liturgii Mszy Êw. poêwi ca je kap an, a potem sà rozdawane uczestnikom zgromadzenia liturgicznego. Oprac. mag zdj. arc

11 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA Grupa paliwowa wy udzi a miliony Policjanci CBÂ zatrzymali osiem osób podejrzanych o udzia w zorganizowanej grupie przest pczej, zajmujàcej si procederem prania pieni dzy oraz oszustwami podatkowymi zwiàzanymi z obrotem paliwami na ogromnà skal. W ciàgu rocznej dzia alnoêci grupa spowodowa a uszczuplenie Skarbu Paƒstwa na kwot co najmniej 146 mln z otych. SzeÊç osób zosta o tymczasowo aresztowanych, wobec dwóch kolejnych zastosowano Êrodki wolnoêciowe. Policjanci CBÂ KGP, wspólnie z pracownikami Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów i Urz du Kontroli Skarbowej w Bia ymstoku, zatrzymali osiem osób podejrzanych o udzia w mi dzynarodowej grupie przest pczej zajmujàcej si obrotem paliwami i zwiàzanymi z nim oszustwami finansowymi. Funkcjonariusze przeszukali ponad 40 mieszkaƒ i siedzib firm w ca ej Polsce. Dzi ki temu zabezpieczyli dokumentacj oraz mienie o wartoêci blisko 36 mln z otych. WÊród zaj tych przedmiotów znalaz y si m.in. pieniàdze, luksusowe samochody oraz z oto w sztabach. Sprawa zwiàzana jest z wykorzystywaniem kontrolowanych przez grup firm za o onych na tzw. s upy. Jak ustalili policjanci, do Polski codziennie sprowadzano ok. 900 tysi cy litrów paliwa kupowanego na terenie krajów nadba tyckich. Grupa dokonywa a op at celnych i uiszcza a podatek akcyzowy, jednak nie p aci- a podatku VAT. Pozwala o to na dalszà sprzeda paliwa po atrakcyjnych cenach, a aƒcuch kierowanych przez grup firm mia na celu ukrycie przest pczego charakteru dzia aƒ wyjaêniajà mundurowi. Szacuje si, e w ciàgu roku dzia ania te uszczupli y Skarb Paƒstwa na kwot nie mniejszà ni 146 mln z otych. W procederze wykorzystywano kilkanaêcie spó ek zajmujàcych si obrotem paliwami, za o- onych w kraju przez podstawione osoby. Jak wynika z materia ów zgromadzonych w sprawie, zatrzymani dopuszczali si przest pstw skarbowych tak e w zwiàzku z obrotem innymi towarami, w tym metalami szlachetnymi. Zabi babci Che mscy policjanci zatrzymali 18-latka, który odpowie za zabójstwo swojej babci. M ody m czyzna przyjecha do niej ze Âlàska na wakacje. Za goêcin odwdzi czy si w makabryczny sposób. Po raz ostatni Irena G. by a widziana pod koniec lipca. Potem aden z sàsiadów nie mia z nià kontaktu. W koƒcu przed u ajàca si nieobecnoêç zaniepokoi a krewnych. W sobot dy urny KMP w Chemie zosta powiadomiony przez cz onków rodziny o zagini ciu 71-letniej mieszkanki miejscowoêci Wereszcze Du e. Rozpocz y si szeroko zakrojone poszukiwania. Co ciekawe wnuk aktywnie w nich uczestniczy. Mundurowi w miejscu jej zamieszania sprawdzili nieu ywanà od lat piwniczk w ganku. To w aênie tak pod pod ogà Zarzuty dla instruktorów Âlàscy policjanci zwalczajàcy korupcj zatrzymali 4 instruktorów nauki jazdy. M czyêni sà podejrzani o wystawianie fa szywych zaêwiadczeƒ o ukoƒczeniu dodatkowego szkolenia na prawo jazdy, w zamian za korzyêç majàtkowà informujà policjanci z Katowic. Zatrzymani us yszeli àcznie 45 zarzutów. Decyzjà prokuratora zostali obj ci policyjnym dozorem. Ka demu z nich grozi do 8 lat wi zienia. Policjanci z Wydzia u do walki z Korupcjà z KWP w Katowicach zatrzymali 4 instruktorów nauki jazdy w wieku od 43 do 53 lat. Przest pczy proceder m czyêni prowadzili od 2006 do 2010 roku w jednym z oêrodków szkolenia kierowców Nieuczciwa ksi gowa przyw aszczy a 400 tysi cy z otych w Gliwicach. Jak ustalili Êledczy, instruktorzy w zamian za pieniàdze wystawiali fa szywe zaêwiadczenia o ukoƒczeniu dodatkowego szkolenia na prawo jazdy. W rzeczywistoêci osoba, dla której wystawiony by dokument, nie odby a takiego szkolenia w oêrodku wskazanym w za- Êwiadczeniu. Szkoleniowiec otrzymywa 50 z otych za lewy dokument wyjaêniajà stró e prawa. Zatrzymani us yszeli àcznie 45 zarzutów poêwiadczenia nieprawdy w celu osiàgni cia korzyêci majàtkowej. Policjanci i prokurator zabezpieczyli samochody osobowe o wartoêci blisko 60 tys. z otych nale àce do zatrzymanych. Sprawa ma charakter rozwojowy. 65-letnia kobieta, g ówna ksi gowa jednego z sopockich przedsi biorstw, okrad a firm, w której by a zatrudniona. Na wnioskach o zaliczki podrabia a podpisy swojego dyrektora, a tak e przyw aszcza a pieniàdze pochodzàce z wniosków pracowników o zaliczki gotówkowe. àczna kwota jakà przyw aszczy a nieuczciwa kobieta to 394 tys. z otych twierdzà stró e prawa. Âledztwo, które prowadzili sopoccy policjanci przeciwko 65-letniej mieszkance Gdaƒska, zosta o zakoƒczone. Kobieta by a g ównà ksi gowà jednego z miejscowych przedsi biorstw i pracowa a w firmie od wielu lat. Jak wynika z ustaleƒ policjantów, od 2005 roku systematycznie okrada a swojego pracodawc na wnioskach o zaliczki gotówkowe podrabiajàc podpisy dyrektora, dodatkowo przyw aszcza a pieniàdze pochodzàce z podpisywanych wniosków pracowników o zaliczki gotówkowe t umaczà mundurowi. Policjanci zabezpieczyli dokumentacj finansowà firmy i w toku Êledztwa wykazali, e mi dzy innymi na prywatny rachunek ksi gowa wyprowadzi a blisko 400 tys. z otych. Miesi cznie przelewa a kwoty od 3 do 10 tys. z otych. Zebrany materia dowodowy pozwoli na przedstawienie kobiecie zarzutów przyw aszczenia mienia znacznej wartoêci oraz podrabiania i fa szowania dokumentów. Zabezpieczone zosta y równie nieruchomoêci, które nale a y do 65-letniej ksi gowej. Kobiecie za przyw aszczenie znacznej iloêci pieni dzy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolnoêci oraz dodatkowo 5 lat za podrabianie podpisów swojego pracodawcy. Odpowie za uprowadzenie 2,5-miesi cznej dziewczynki z desek znaleêli zw oki kobiety. Na jej ciele widoczne by y obra enia g owy mogàce Êwiadczyç o udziale osób trzecich w tym zdarzeniu. Decyzjà prokuratora zw oki zosta y zabezpieczone i przekazane do zak adu medycyny sàdowej wyjaêniajà mundurowi. Che mscy policjanci dzia ajàc wspólnie z policjantami z Lublina jeszcze tego samego wieczoru zatrzymali podejrzewanego o t zbrodni 18-letniego wnuka kobiety. M czyzna zosta doprowadzony do prokuratury. Ju podczas wst pnych przes uchaƒ przyzna si do zamordowania babci. T umaczy, e niewiele pami ta, bo by pijany i pod wp ywem narkotyków. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za zabójstwo grozi mu kara do ywotniego pozbawienia wolnoêci. Za uprowadzenie 2,5-miesi cznej dziewczynki odpowie 52-letni m czyzna zatrzymany na terenie powiatu szczycieƒskiego. Poszukiwania za dzieckiem i jego 17-letnià matkà prowadzili policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie wspierani przez funkcjonariuszy z innych jednostek z kraju, po tym, jak m oda kobieta w miniony czwartek wysz a z dzieckiem z Placówki Opiekuƒczo Wychowawczej we W odawie i ju do niej nie powróci a informujà stró e prawa. Prowadzone w miniony piàtek poszukiwania, w których brali udzia policjanci z W odawy, Lublina, Olsztyna, Szczytna oraz Warszawy obj y swoim zasi giem ca y kraj. W wyniku podj tych dzia aƒ przy u yciu policyjnego Êmig owca, ju nast pnego dnia funkcjonariusze odnaleêli poszukiwane osoby - 17-latka oraz jej 2,5-miesi czna córka Julia przebywa y na terenie województwa warmiƒsko-mazurskiego. W miejscu przebywania nastoletniej matki i jej córki policjanci zatrzymali 52-letniego m czyzn. Mieszkaniec powiatu toruƒskiego zosta zatrzymany do dyspozycji prokuratora rejonowego we W odawie. Wobec m czyzny podejrzanego o uprowadzenie 2,5-miesi cznej Julii wbrew woli osoby powo anej do opieki, prokurator zastosowa Êrodek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania si z 17-latkà opowiadajà funkcjonariusze. Za uprowadzenie, zatrzymanie ma oletniego grozi kara pozbawienia wolnoêci do lat 3. oprac. kg

12 12. PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA 2013 OG OSZENIA BIURA OG OSZENIA ABONAMENTOWE OKNA DRZWI FINANSE MEDYCYNA LECZNICE DLA ZWIERZÑT KOMISY - LOMBARDY DIETETYKA OGRÓD PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO ART. ROBOCZO-OCHRONNE KARNISZE EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) MATERIA Y BUDOWLANE US UGI REMONTOWE JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzale nieƒ WOLMED LECZENIE - depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA - poalkoholowe, ponarkotykowe, polekowe PSYCHOTERAPIA - uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic Tel , Dubie 1A, gm. Szczerców, k. Be chatowa REHABILITACJAA REHABILITACJA I MASA z dojazdem do domu Pacjenta Masa Kinezyterapia Fizykoterapia (laser, ultradêwi ki, pràdy) Tel DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , TURYSTYKA TOURS-ECO Biuro Podró y Cz-wa, ul. Âlàska 20 (w budynku KoÊcio a Ewangelickiego) LATO 2013 LATO 2013 Promocje zni ki najlepsze oferty Gwarancja Najni szej Ceny Gwarancja NiezmiennoÊci Ceny Jednorazowa Zmiana Imprezy Kompletna cena S OWACJA S OWACJA Pobyty od 695 z z wy ywieniem Baseny termalne i Aquaparki Uzdrowiska i Pobyty lecznicze SPA Wycieczki integracyjne SAMOLOTEM i AUTOKAREM Oferty LAST MINUTE: Tunezja, Turcja i Egipt od 990 z All incl, Grecja od 990 z Wyspy Kanaryjskie od 1995z Hiszpania, Maroko, Jordania, Izrael, W ochy, Francja, Krym, Grecja, Cypr, Pielgrzymki Ziemia Âwi ta i Rzym EGZOTYKA Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia, Malediwy, Wenezuela, Argentyna, Peru, Kenia, Senegal, Etiopia, RPA, Sri Lanka, Goa, Indie OFERTY DLA SENIORÓW Hiszpania Cypr Tunezja wycieczka w cenie pobytu HOTEL w PRADZE Rezerwacje indywidualne IMPREZY GRUPOWE Wycieczki integracyjne Konferencje Wycieczki szkolne ZAPRASZAMY 18 lat na rynku :) rezerwacje on-line aktualna oferta tel. 34/ ODZIE Hurtownia Odzie y U ywanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. Koƒskie, tel WAGI

13 OG OSZENIA PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA MOTORYZACJA AKUMULATORY BLACHARSTWO US UGI POGRZEBOWE T UMIKI TRANSPORT BIURO OG OSZE YCIA Al. NMP 51, Cz stochowa SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie 37,7 m 2, dwa pokoje z kuchnià. Parter. centrum. Bez poêredników. Cena 120 tys. z.tel Sprzedam mieszkanie M2, 40 m 2 jednopokojowe z kuchnià i azienkà oraz du ym balkonem. Centrum miasta ul.tuwima. Cena z. Tel , KUPI Kupi ma y budynek z ma à dzia kà na wsi w okolicach Cz stochowy. Mo e byç do remontu. Tel SPRZEDAM DOM Sprzedam dom m 2 parterowy, podpiwniczony + meble. Cz stochowa centrum. Tel Nowy Dwór Gdaƒski dom 116 m 2, dzia ka 750 m 2 do natychmiastowego zamieszkania, Blisko do morza, Gdaƒska i Elblàga. Cena 290 tys. z. Ca oêç ogrodzona. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam dzia k budowlanà o pow. 858 m 2 przy ul. Przybyszewskiego w Cz stochowie. Pe ne media. Tel. (34) , Sprzedam PILNIE! dzia k pracowniczà 300 m 2, z domkiem, stan idealny. Dzia ki WODNIK, ul. Mirowska. Cena do uzgodnienia. Tel SPRZEDAM LOKAL Sprzedam lub wynajm obiekt 500 m 2 dzielnica Grabówka. Tel WYNAJM Wynajm budynek 110 m 2 na ró nà dzia alnoêç wszystkie media, 8 punktów 380V. R dziny, ul. WolnoÊci174A. Tel Wynajm pokój z kuchnià 45 m 2 w starym budownictwie. Woda, Êwiat o. Tanio! Tel (wieczorem) Wynajm 2 pok. mieszkanie 48 m kw. parter, Raków ul. Gaczkowskiego, nieumeblowane. Po generalnym remoncie, mi a i cicha okolica. Cena 850 z. Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) ZAMIENI Dom 116 m 2 na dzia ce 650 m 2 w Nowym Dworze Gdaƒskim. Ca oêç ogrodzona. Blisko do morza, Gdaƒska i Elblàga zamieni na zrujnowanà budow ul. Barbary 7 lub Kordeckiego 3. Rozwa inne propozycje. Tel KUPON na bezp atne og oszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM KUPI MATRYMONIALNE INNE PRACA TreÊç og oszenia: BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE NIERUCHOMOÂCI MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD Fiat Seicento 2002 listopad przebieg, czerwony,. Tel Ford FOCUS 2001, benzyna + LPG, sedan limuzyna, bogate wyposa enie. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Newman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel J. ANGIELSKI KOREPETYCJE 30 z /h z dojazdem. Nauczycielka w asna dzia alnoêç gospodarcza. Tel SPRZEDAM BUDOWNICTWO Szlak, ziemi czarnà ogrodowà, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowioz do klienta. Us ugi koparkà.. Tel Aparat Samsung S760, 2009, stan bdb., srebrny, pude ko, futera, adowarka, kabel USB, 100 z Tel MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam aƒcuszkarki, prady i inne maszyny. Tel Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Suknia Êlubna z salonu Nabla, francuska koronka, ecru, rozmiar 36, na niskà osob. Stan bdb. Cena 500 z. Tel Kurtka m ska skórzana, czarna z podpinkà.. Cena 70 z. Tel RÓ NE Rower trójko owy TOLEK w bardzo dobrym stanie - do odbioru w Cz stochowie. Tel. kontaktowy Miejsce na cmentarzu Kule. Op acone. Tel WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) US UGI POGRZEBOWE WYPOSA ENIE WN TRZ Sprzedam MOSKITIER DRZWIOWÑ na drzwi balkonowe lub inne. Zabezpiecza przed wszelkimi owadami. Rama aluminiowa (zmontowana) o wymiarach: szerokoêç maks. 78,5 cm, wysokoêç maks. 210,5 cm. Kolor bia y. Siatka w kolorze antracyt (ciemna). Zawiasy samozamykajàce z dodatkowymi uchwytami magnetycznymi. Cena 120 z. Tel Sprzedam meble kalwaryjskie robione na zamówienie. 2 komody z nadstawkami za szk em. Cena 650 z do negocjacji. Tel US UGI Dachy - us ugi kompleksowe: wszystkie pokrycia, obróbki, rynny, kominy, panele. Tel Dachy - us ugi blacharsko-dekarskie. Tel Prace dekarskie - wykonuj obróbki, kryj dachy (termozgrzew, gont, blachodachówka), montuj panele. Tel Naprawa telewizorów starego i nowego typu. Monta anten telewizyjnych i satelitarnych. Dojazd do klienta. Tel Cyklinowanie, uk adanie parkietów, paneli, renowacja schodów oraz roboty malarskie. Tel PRACA SZUKAM PRACY Firma JAWO zatrudni praacowników na produkcj. Praca w wymiarze 4 godzin, od do Wymagana ksià eczka sanepidowska. Zg oszenia osobiste w godz. od do (CV, dokumenty poêwiadczajàce wczeêniejsze doêwiadczenie zawodowe). Cz stochowa, ul. Równoleg a 88/98. Tel Podejm prac na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel MATRYMONIALNE Rozwiedziony po czterdziestce pozna kobiet, bardzo cz tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel M czyzna 30 lat szuka kobiety od lat w celu mi ego sp dzania czasu lub stworzenia szcz Êliwego zwiàzku lub za o enia rodziny. Tel latek, wdowiec, samotny zajmuje mieszkanie syna pozna samotnà kobiet by na staroêç nie byç samemu. Tel w godz

14 14. PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r z Audi A INST. GAZOWA, Z NIEMIEC, 2002, km, 125 KM benzyna + LPG, granatowy-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z z AUDI A JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, IDEA, 2002, km, 125 KM benzyna, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, BMW D. SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2005, km, automat, 150 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. wielof., czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z z z BMW X1 2.0D X-DRIVE- NA GWARANCJI, 2009, km, 177 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c, zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc., cz. parkow., podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, FORD FOCUS 1.6-TDCI JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, kombi, 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, FORD GALAXY 1.9-TDI BEZWYPADKOWY Z NIEMIEC, 2003, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wspom kier., komputer, podgrz. fotele, cz. deszczu, cz. parkowania, podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z FORD MONDEO 1.8 ÂLICZNY Z NIEMIEC, 2002, km, 125 KM benzyna, srebrny-metallic, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z SMART FOURTWO ÂLICZNY Z NIEMIEC JEDEN W AÂCICIEL, Coupe, 2000, km, 55 KM benzyna, automat, niebieski-metallic, 2/3 drzwi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z MAZDA CITD IDEA Z NIEMIEC, 2008, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa, cz. deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany, w ASO, bezwypadkowy, z SUZUKI SX4 1.9 DDIS, JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z OPEL ASTRA III 1.9 CDTI-120KM- Z NIEMIEC, kombi, 2006, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z TOYOTA YARIS II 1.4-D4D JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2006, km, 90 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z VW GOLF IV 1.9-TDI - ORYGINA JEDEN W AÂCICIEL, kombi, 2003, km, 101 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z BURSTNER IXEO TIME IT MOONLIGHT EDITION z PEUGEOT BOXER CAMPINGOWY 2.2 HDI-120KM Samochód campingowy, 2013, 115 KM diesel, z otymetallic, ABS, ASR. el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 2008, km, 120 KM diesel, bia y, drzwi odsuwane, ABS, EBS, ASR, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny system nawigacji, centralny zamek, wspomaganie zamek, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, postojowe, kabina sypialna, lodówka, lodówka, kuchnia, TV, WC kuchnia, TV, WC, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

15 AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA Harmonogram odbioru Êmieci Harmonogramy odbioru i transportu odpadów komunalnych dla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych w poszczególnych dzielnicach. Harmonogramy obowiàzujà do koƒca roku. Terminy odbioru odpadów z Grabówki i terenów zabudowy wielolokalowej dzielnic: Parkitka, Gnaszyn, Lisiniec, Raków, Wrzosowiak i Trzech Wieszczów. GRABÓWKA (zabudowania jednorodzinne). Wywozy b dà odbywa y si w ka dy pierwszy czwartek miesiàca w terminach: 5.09, 3.10, 7.11, 5.12 W zabudowie jednorodzinnej na Grabówce obowiàzywa b dzie ten sam dzieƒ wywozu odpadów komunalnych i segregowanych, przy czym odpady komunalne zmieszane i biodegradowalne b dà odbierane innym pojazdem ni odpady segregowane. PARKITKA, GRABÓWKA, LISINIEC, GNASZYN Odpady komunalne zmieszane i odpady bio b dà odbierane trzy razy w tygodniu poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. Wywóz odpadów zbieranych selektywnie (tworzywa sztuczne, odpady wielomateria owe, metal, szk o, papier, tektura) b dzie odbywa si w ka dy czwarty czwartek miesiàca: 22.08, 26.09, 24.10, 28.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. RAKÓW (zabudowania wielolokalowe) Odpady zmieszane i biodegradowalne b da odbierane trzy razy w tygodniu poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. Odpady zbierane selektywnie wywo one b dà w ka dy czwarty poniedzia ek miesiàca: 26.08, 23.09, 28.10, 25.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. TRZECH WIESZCZÓW (zabudowania wielolokalowe) Harmonogram odbioru i transportu odpadów komunalnych poniedzia ek, Êroda i piàtek. Wywóz odpadów selektywnych w ka dà czwartà Êrod miesiàca: 28.08, 25.09, 23.10, 27.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. WRZOSOWIAK (zabudowania wielolokalowe) Odpady zmieszane i bio b dà odbierane trzy razy w tygodniu poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. Harmonogram transportu odpadów selektywnych w ka dy czwarty wtorek miesiàca: 27.08, 24.09, 22.10, 26.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia.

16 16. PIÑTEK-NIEDZIELA, 9-11 SIERPNIA 2013 AKTUALNOÂCI REPERTUAR Cinema City WolnoÊç r. PRZEDPREMIERY Millerowie 15:20 A, 17:40 A, 20:00 A, 20:30 B, 22:20 A Samoloty 2D 13:00 A, 17:00 A Samoloty 3D 11:00 A, 15:00 A PREMIERY Do zaliczenia 10:15 B, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30 Jeszcze wi ksze dzieci 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:30 C Mi oêç po francusku 10:00 B, 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 20:45 BIE ÑCY REPERTUAR Iluzja 17:00 A, 17:30 D, 22:00 A Jeêdziec znikàd dubbing 11:30 Jeêdziec znikàd napisy 17:30 B, 20:00 D Koneser 14:30, 17:00 E, 19:30, 22:00 E ObecnoÊç 13:30 E, 18:30 E, 19:00 A, 21:00 E, 21:30 A Red 2 20:15 Wolverine 2D 15:45 E Wolverine 3D 21:15 FILMY FAMILIJNE: Minionki rozrabiajà 2D 13:00 Minionki rozrabiajà 3D 10:45 B, 15:15 E Smerfy 2 2D 11:00, 13:15, 15:30, 17:45 Smerfy 2 3D 10:00 B, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00 Uniwersytet potworny 3D 11:15 E A tylko w czwartek C tylko w piàtek, sobot E oprócz czwartku B tylko w sobot i niedziel D oprócz soboty. niedzieli i czwartku, Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska r. PRZEDPREMIERY Millerowie tylko w sobot i niedziel o 18:45 i czwartek o 11:15, 17:00, 19:00, 21:30 Samoloty 2D tylko w czwartek o 10:00, 14:00, 18:00 Samoloty 3D tylko w czwartek o 12:00, 16:00 PREMIERY Do zaliczenia 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15 Jeszcze wieksze dzieci 10:15, 12:30, 14:45, 17:15, 19:30, 21:45 R.I.P.D. Agenci z zaêwiatów 2D 13:50, 18:10 R.I.P.D. Agenci z zaêwiatów 3D 11:40, 16:00, 20:20, 22:30 NADAL W REPERTUARZE Byzantium 15:00A Goràcy towar 21:15D Jeêdziec znikàd dubbing 13:30 Jeêdziec znikàd napisy 19:00A, 20:30B, 22:00A ObecnoÊç 17:30A, 20:00, 22:30 Red 2 11:00A, 16:30A, 21:30 Wolverine 3D 18:45D, 21:00C FILMY FAMILIJNE: Minionki rozrabiajà 2D 10:00, 14:20, 16:30 Minionki rozrabiajà 3D 12:10 Uniwersytet potworny 2D 12:40A Uniwersytet potworny 3D 10:20A Smerfy 2 2D 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:15 Smerfy 2 3D 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:30A A oprócz B tylko C tylko D oprócz Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Klimaty Cz stochowy Wydzia Kultury, Promocji i Sportu Urz du Miasta zaprasza do udzia u w 8. edycji konkursu fotograficznego Klimaty Cz stochowy. Organizator czeka na fotografie do 3 paêdziernika. àczna pula nagród w tym roku to a 7000 z! Prace oceniane b dà w dwóch kategoriach: Fotografia Klimatyczna oraz Fotografia Reporterska. W obu kategoriach przyznane zostanà trzy równorz dne nagrody. Wy oniona zostanie tak e najlepsza fotografia i to ona otrzyma tytu Grand Prix. W tym roku przyznana zostanie tak e nagroda specjalna wybierze jà laureat Grand Prix presti owego konkursu Grand Press Photo Micha Legierski. Pokonkursowa wystawa Klimatów Cz stochowy towarzyszyç b dzie ju po raz szósty wystawie prac Ogólnopolskiego Konkursu Grand Press Photo w Cz stochowie. oprac. mag

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ycz ciekawej lektury Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania

ycz ciekawej lektury Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania Wst p Mam przyjemnoêç przekazaç Paƒstwu specjalne wydanie zeszytu z serii Materia y. Dokumentacje. Projekty. Dotychczasowe publikacje ukazywa y si przy okazji tematycznych konferencji popularnonaukowych,

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom W tym roku Grupa Muszkieterów postanowiła dołączyć do programu walki z niedożywieniem dzieci w Polsce. W związku z tym 25 i 26 września na terenie 40 supermarketów Intermarché odbędzie się zbiórka żywności

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4 1. Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wymienia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej oraz modernizacja ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego (etap II) (linie 1, 6, 7, 13, 17, T1, T2, T3) Poznań, dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo