Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny FILOLOGIA POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny FILOLOGIA POLSKA"

Transkrypt

1 STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny FILOLOGIA POLSKA Standardy zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz. 1365), Regulaminem studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim (Rzeszów 2012, załącznik do uchwały nr 423/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego), Standardami kształcenia na kierunku filologia polska (załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2007 r.) oraz Regulaminem dyplomowania studentów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, aneks do uchwał okołoregulaminowych z dnia r. 1. Założenia ogólne 1.1 Praca licencjacka jest przygotowywana w trakcie ostatniego roku studiów licencjackich i koresponduje z sylwetką absolwenta określoną w Standardach kształcenia na kierunku filologia polska. 1.2 Praca licencjacka powstaje w ramach seminarium licencjackiego. Studenci wybierają seminarium pod koniec II roku studiów. 1.3 Opiekunem seminarium może zastać nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora, adiunkta, starszego wykładowcy ze stopniem naukowym doktora. W przypadku NKJO za zgodą Rady Wydziału Filologicznego pod opieką nauczyciela z tytułem zawodowym magistra (nauczyciel dyplomowany lub mianowany). 1.4 Promotora pracy licencjackiej student/ka może wybrać spośród nauczycieli akademickich proponowanych przez dyrekcję IFP na dany rok akademicki. Pierwszeństwo w wyborze promotora przysługuje studentowi z wyższą średnią ocen. Ostateczną decyzję o przyjęciu studenta/ki na seminarium podejmuje promotor. 1.5 Promotor powinien jednocześnie opiekować się i promować tylko taką liczbę studentów, która zapewnia właściwy nadzór nad jakością pracy i pozwala potwierdzić jej oryginalność. Przeciętnie seminarium licencjackie powinno liczyć osób. Liczba prac dyplomowych powierzonych jednemu promotorowi w danym roku akademickim nie może przekroczyć Temat i treść pracy licencjackiej muszą być zgodne z kierunkiem studiów. 1.7 Koncepcja i tytuł pracy są formułowane przez opiekuna pracy, który sprawuje opiekę merytoryczną nad pracą oraz czuwa nad tym, aby student/ka miał/a dostęp do niezbędnych narzędzi badawczych. Student/ka może sam/a zaproponować temat pracy licencjackiej deklarację w tej kwestii student/ka winien/na złożyć w maju roku poprzedzającego semestr, w którym rozpoczyna się pracę w grupach seminaryjnych na studiach stacjonarnych (na studiach niestacjonarnych do dnia w roku rozpoczęcia seminarium). Ostateczna forma tematu pracy musi zostać zaakceptowana przez prowadzącego seminarium. Temat pracy musi być sformułowany najpóźniej do końca pierwszego semestru trwania seminarium.

2 1.8 Temat pracy dyplomowej nie może powielać tematu innej pracy obronionej wcześniej na Wydziale Filologicznym, o ile nie stanowi jej twórczego rozwinięcia lub innego ujęcia tematu. 1.9 Dyplomant jest zobowiązany systematycznie referować postępy badań promotorowi; promotor może odmówić przyjęcia gotowej pracy, jeśli nie zna kolejnych etapów jej tworzenia Praca licencjacka jest oceniana przez jej promotora oraz jednego recenzenta wyznaczonego przez dziekana Każda praca stanowi własność intelektualną studenta/ki Na końcu pracy licencjackiej dyplomant zamieszcza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej. Za przedstawienie pracy będącej (w całości lub części) plagiatem grożą konsekwencje natury dyscyplinarnej i karnej (włącznie z odebraniem tytułu). Tryb sprawdzenia samodzielności przygotowania pracy dyplomowej przez studenta reguluje Zarządzenie nr 80/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego w Uniwersytecie Rzeszowskim. 2. Cele dydaktyczne 2.1 Typowa praca licencjacka powinna być omówieniem zagadnienia z wybranej dziedziny w oparciu o istniejącą literaturę (praca o charakterze przeglądowym i systematyzującym). 2.2 Głównym celem pracy licencjackiej jest wykształcenie umiejętności pisania rozprawy naukowej oraz interpretacji i referowania dorobku naukowego z wybranej dziedziny. 2.3 W trakcie przygotowywania pracy licencjackiej student/ka powinien/na zapoznać się z aktualną, polską (i w uzasadnionych przypadkach zagraniczną) literaturą przedmiotu (książki i artykuły źródłowe). 2.4 Student/ka powinien/na wykazać się umiejętnością doboru i konstruowania bazy źródłowo-przedmiotowej (dobór tekstów, innych źródeł, bibliografia przedmiotu) oraz umiejętnością krytycznej analizy tekstów (materiału źródłowego) i stosownego materiału naukowego. 2.5 Student/ka powinien/na nabyć umiejętność wykorzystywania wiedzy zdobytej na studiach (nie tylko w teorii, ale też w praktyce), ponadto nabrać nawyku samodzielnego rozszerzania swojej wiedzy, m.in. poprzez sprawne wyszukiwanie informacji we wszelkich dostępnych źródłach. 2.6 Student/ka powinien/na posiąść umiejętność przeprowadzenia klarownego wywodu logicznego (budowanie hipotez, argumentacja, wnioskowanie), a także wykazać umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim (jasny, żywy styl, urozmaicona leksyka, komunikatywność, poprawna i urozmaicona składnia, poprawna fleksja, interpunkcja i ortografia). 2.7 Dyplomant powinien nauczyć się komputerowych technik edycji tekstu. 3. Zakres i struktura pracy 3.1 Praca licencjacka powinna być ujętym w postaci rozprawy naukowej sprawozdaniem na ustalony temat.

3 3.2 Praca licencjacka powinna być pracą o charakterze przeglądowym, porządkującym lub sprawozdawczym. Dopuszcza się także prace projektowe z zakresu metodyki, dziennikarstwa i wiedzy o kulturze (np. blok lekcji, projekt realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej, projekt organizacji imprezy kulturalnej itp.) oraz prace badawcze obejmujące niewielkie zagadnienie (np. krytyczna analiza tekstu lub zespołu tekstów, jednego zjawiska językowego itp.). 3.3 Praca powinna zawierać: jasno sprecyzowany cel oraz ściśle wyznaczony zakres, rozwinięcie problemu badawczego, wnioski płynące z badań lub analiz, wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego. 3.4 Do pracy mogą być dołączone aneksy oraz materiały ilustracyjne (np. zdjęcia, tabele, wykresy, mapy itp.) Kryteria oceny prac licencjackich Oceniający pracę dyplomową zwracają uwagę na następujące elementy: adekwatność treści do zakresu tematu, układ pracy (podział treści w kolejnych rozdziałach, układ rozdziałów, kompletność tez itp.), spójność i logikę kompozycji, poprawność językowo-stylityczną i ortograficzną, umiejętność doboru i konstruowania stanu badań, poprawność redakcji bibliografii oraz przypisów, stronę formalną pracy (odsyłacze, tabele, spisy, indeksy, aneksy itp.), znajomość zasad komputerowej edycji tekstu. 5 Wymagania techniczne (edytorskie) 5.1 Praca winna być pisana na białym papierze, w formacie A4, jednostronnie, pojedyncza kolumna tekstu na stronie, tekst wyjustowany (wyrównanie do obu marginesów), interlinia: 1,5 wiersza; 5.2 Marginesy: górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm; prawy 2,5 cm; lewy 2,5 + 1cm na oprawę; 5.3 Czcionka: podstawowa Arial lub Times New Roman o wielkości 12 (dla tekstu pracy); w przypadku tytułów rycin, przypisów i spisu literatury można stosować czcionkę o wielkości 10, tytuł rozdziału/podrozdziału może być pisany czcionką o wielkości Strona tytułowa powinna być napisana wg dołączonego wzoru. 5.5 System przypisów powinien być spójny, uporządkowany i jednolity w całej pracy. Autor, w porozumieniu z promotorem, decyduje o kształcie przypisów (zalecany jest system jak w Pamiętniku Literackim lub w Języku Polskim ). 5.6 Odnośniki bibliograficzne odsyłające do stron internetowych powinny podawać dokładny opis strony i datę jej ściągnięcia. Student/ka ma obowiązek posiadać kopię (elektroniczną lub wydrukowaną) tej strony i przedstawić ja promotorowi. 5.7 Objętość: zaleca się (ale nie jest to wymóg bezwzględny), aby praca pomieściła się na stronach formatu A Numerowanie stron: numery powinny być podane liczbami arabskimi, na dole strony przy prawym marginesie; numerowanie należy rozpocząć od strony

4 zawierającej spis treści i zakończyć na ostatniej stronie ostatniego spisu (bez załączników). 5.9 Numery rozdziałów: wstęp i zakończenie nie stanowią rozdziałów pracy (nie numeruje się ich). W tytułach rozdziałów i podrozdziałów można stosować układ wielorzędowy, np.: Rozdział Definicja Definicje dawniej Definicje dziś 2.2 Przyczyny powstawania Rozdział 3 lub numeryczno-alfabetyczny, np.: Rozdział II II.1. Definicja II.1.A Definicje dawniej II.1.B. Definicje dziś II.2 Przyczyny powstawania Rozdział III 5.10 Bibliografia: w bibliografii powinny być ujęte wszystkie pozycje omawiane lub/i wykorzystane w tekście pracy. Bibliografia powinna mieć układ alfabetyczny, przy czym (zaleca się wydzielenie literatury podmiotowej i przedmiotowej) Wszelkie ilustracje, ryciny, wykresy, tabele itp. powinny być numerowane i tytułowane (tytuł na środku, pod ilustracją), zaś na końcu pracy należy umieścić ich spis. 6 Postanowienia końcowe 6.1 Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. 6.2 Zakres egzaminu licencjackiego oraz kryteria ustalania końcowych ocen ustala Rada Wydziału Filologicznego i podaje do wiadomości studentów najpóźniej rok przed planowanym terminem ukończenia studiów. 6.3 Podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć i praktyk objętych planem i programem nauczania, wykonanie pracy dyplomowej i zaakceptowanie jej przez promotora. Promotor winien poświadczyć akceptację pracy wpisem w indeksie (zaliczenie seminarium) oraz własnoręcznym podpisem na stronie tytułowej pracy. 6.4 W dyplomie ukończenia studiów licencjackich stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny. 6.5 Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana w składzie: - dziekan lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora jako przewodniczący; - promotor; - recenzent Uwzględniając specyfikę kierunku studiów rada wydziału może zdecydować o poszerzeniu składu komisji. 6.7 Na pisemny wniosek studenta/ki lub promotora może zostać przeprowadzony otwarty egzamin dyplomowy. Szczegółowe zasady organizacji i przebieg określa rada wydziału.

5 6.8. Przy ustaleniu oceny końcowej, wpisywanej na dyplom ukończenia studiów, komisja bierze pod uwagę: - ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę; - ¼ średniej arytmetycznej ocen z pracy dyplomowej; - ¼ średniej arytmetycznej ocen z odpowiedzi na egzaminie dyplomowym. 6.9 Na kierunkach, na których studia kończą się tylko egzaminem (bez obowiązku złożenia pracy dyplomowej) zasady wyliczania oceny końcowej, wpisywanej na dyplom ukończenia studiów, ustala rada wydziału. 7. W dyplomie ukończenia studiów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny. 7.1 Z uwzględnieniem zasad, o których mowa w 35 pkt.3 i 4, ocenę końcową wpisywaną na dyplom ukończenia studiów ustala się następująco: 1) do 3.20 dostateczny; 2) od 3,21 3,50 dostateczny plus; 3) od 3,51 4,20 dobry; 4) od 4,21 4,50 dobry plus; 5) od 4,51 bardzo dobry. 7.2 W przypadku, gdy średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta/kę z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę, będzie niższa lub równa 3,00 komisja nie może wpisać oceny końcowej na dyplom ukończenia studiów wyższej niż dostateczny plus. 7.3 Student/ka jest zobowiązany/a do złożenia na dwa tygodnie przed egzaminem dwóch bindowanych egzemplarzy pracy (jeden z nich, tzw. recenzencki, po egzaminie przekazywany jest do akt studenta/ki). 7.4 Składając pracę dyplomową w dziekanacie student/ka powinien/na dołączyć: indeks z kartą egzaminacyjną, umieszczone w pracy w sposób trwały oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, umieszczone w pracy w sposób trwały oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej, płytę CD z wersją elektroniczną pracy zapisaną w formacie Word oraz PDF, ewentualne dokumenty (potwierdzone przez Dyrekcję IFP) o szczególnych osiągnięciach studenta/ki, celem wpisania ich do suplementu. 7.5 W dniu egzaminu (przed przystąpieniem do egzaminu) student/ka powinien/na w dziekanacie wnieść opłatę za dyplom oraz dostarczyć: cztery zdjęcia o formacie 4,5 x 6,5 (jedno podpisane na odwrocie), opieczętowaną kartę obiegową, legitymację studencką. 7.6 Student/ka zobowiązany/a jest przystąpić do egzaminu dyplomowego nie później niż do dnia: - 31 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym; - 30 września na studiach kończących się w semestrze letnim. W sytuacji, gdy student/ka nie przystąpi lub nie złoży egzaminu dyplomowego, dziekan na wniosek studenta/ki wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny, z zachowaniem terminów określonych powyżej. W przypadku otrzymania negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego lub nie zgłoszenia się na drugi termin, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów lub na wniosek studenta/ki o powtarzaniu seminarium dyplomowego.

6 Na pisemny wniosek absolwenta/ki złożony do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego może być wydany odpis dyplomu w języku obcym, zgodnie z odrębnymi przepisami. 7. WYRÓŻNIENIA 1. Wyróżniającym się absolwentom/kom może być przyznany na wniosek rady wydziału dyplom uznania Rektora. 2. Warunkiem przyznania takiego dyplomu jest spełnienie następujących wymogów: 1) średnia arytmetyczna ocen z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę nie niższą niż 4,8; 2) z pracy dyplomowej bardzo dobry (chyba że nie ma wymogu pisania pracy); 3) z egzaminu dyplomowego bardzo dobry; 4) ukończenie studiów w terminie określonym planem studiów; 5) wyróżnianie się osiągnięciami naukowymi lub inną aktywnością naukową; 6) wykazywanie się różnego rodzaju aktywnością społeczną lub akademicką; 7) wzorowe wypełnianie obowiązków wynikających ze złożonego ślubowania. Jedną z form nagradzania absolwentów jest przyznanie przez Dziekana, na wniosek i na warunkach określonych przez radę wydziału dyplomu z wyróżnieniem.

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego I. TEMATY I WYKONANIE OPRAC DYPLOMOWYCH 1. Pracę dyplomową licencjacką i magisterską student wykonuje w okresie

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie Praca licencjacka

Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie obejmuje 30 godz. zajęć w semestrze letnim. Opiekunem seminarium licencjackiego jest promotor pracy licencjackiej. PRACA LICENCJACKA Wymagania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo