Pytanie 1: Odpowiedź: Pytanie 2:

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1: Odpowiedź: Pytanie 2:"

Transkrypt

1 Pytanie 1: Jak rozumieć zapis regulaminu konkursu 1.1.2: "pkt. 2.2 Maksymalny poziom dofinansowania oraz maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu: 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR wynosi: [...] c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie: - mikro i małe przedsiębiorstwa 50%, - średnie przedsiębiorstwa 50%, - duże przedsiębiorstwa 50%" w kontekście zapisu z punktu "Kategorie kosztów pośrednich podlegają rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości stanowiącej nie więcej niż 10% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych. Wskazane w zapytaniu poziomy (50% oraz 10%) odnoszą się do innych pojęć. W przypadku zapisów rozdziału 2.2 regulaminu konkursu poziom 50% stanowi maksymalną wysokość procentowego dofinansowania (udziału środków pomocy de minimis) dla przedstawionych kosztów pośrednich. Z kolei wartość kosztów pośrednich (z której zostanie wyliczone dofinansowanie zgodnie z zapisami rozdziału 2.2) określana jest na podstawie zapisów punktu 1 rozdziału nr 3.5 regulaminu, zgodnie z którym wysokość kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową nie może stanowić więcej niż 10% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych. Dla zobrazowania powyższych informacji poniżej przedstawiam przykład wyliczenia wartości kosztów pośrednich i ich dofinansowania. kwota bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych w projekcie: ,00 zł, maksymalny poziom wartości kosztów pośrednich: 10% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z pkt. 1 rozdziału 3.5 regulaminu). maksymalna wartość kosztów pośrednich: ,00 zł (10% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych), maksymalny poziom dofinansowania kosztów pośrednich: 50% (zgodnie z zapisami rozdziału 2.2 regulaminu), wartość dofinansowania kosztów pośrednich: 5 000,00 zł (50% kosztów pośrednich). Pytanie 2: W kryteriach oceny znajdujemy opis: Prawa własności intelektualnej nie stanowią bariery do wdrożenia rezultatów projektu. Wnioskodawca przeanalizował aspekt ochrony własności intelektualnej i: - dysponuje prawami własności intelektualnej dotyczącymi realizowanego przedsięwzięcia (udokumentowane posiadanie praw) 1 pkt lub - w związku z planowanym wprowadzeniem nowego produktu przewidział sposób i zakres ochrony własności intelektualnej 2 pkt W projekcie przewiduje się zlecić w formie umowy część badań B+R jednostce naukowej. W związku z tymi prawami mam pytania: 1. Czy przekazanie przez jednostkę naukową w formie umowy licencyjnej dotychczasowych wyników badań będących już przynajmniej na III etapie rozwoju technologii będzie wystarczającym dokumentem aby potwierdzić że Prawa własności intelektualnej nie stanowią bariery do wdrożenia

2 rezultatów projektu oraz ponadto spełnić regulaminowy wymóg iż badania w projekcie mogą dotyczyć technologii znajdującej się przynajmniej na II stopniu rozwoju? 2. Czy właścicielem patentu chroniącego rozwiązanie uzyskane w projekcie musi być tylko beneficjent, czy także w części współwłaścicielem może być uczelnia której zlecono wykonanie części badań B+R? 1. Zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.1 Projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu w ramach kryterium 4.5 Ponadstandardowa trwałość w zakresie: Prawa własności intelektualnej nie stanowią bariery do wdrożenia rezultatów projektu można łącznie uzyskać 3 pkt. W przypadku, gdy wnioskodawca dysponuje w chwili złożenia wniosku prawami własności intelektualnej dotyczącymi realizowanego przedsięwzięcia może uzyskać 1 pkt (wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie ww. praw). Jeżeli wnioskodawca przewidział sposób i zakres ochrony własności intelektualnej w związku z planowanym wprowadzeniem produktu może uzyskać 2 pkt. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że w przypadku, gdy wnioskodawca nabędzie prawa własności intelektualnej w postaci licencji, wówczas może uzyskać 1 pkt podczas oceny projektu, jeżeli właściwie udokumentuje posiadanie ww. praw. Należy jednak zaznaczyć, iż wydatki związane z nabyciem ww. licencji przed złożeniem wniosku, nie będą mogły stanowić kosztów kwalifikowalnych projektu. Ponadto należy zastrzec, że w takiej sytuacji wnioskodawca powinien mieć w szczególności na względzie również zapisy Regulaminu konkursu dotyczące możliwości rozpoczęcia realizacji projektu najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy. Wykazując posiadanie praw do wyników badań będących przynajmniej na III poziomie gotowości technologicznej, spełniony zostanie warunek dotyczący realizacji prac badawczych na co najmniej II poziomie gotowości technologicznej. 2. Zgodnie z pkt 14 Podrozdziału 1.2 Typy projektów, zasady przyznawania dofinansowania i wyłączenia z możliwości dofinansowania Regulaminu konkursu dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem wdrożenia wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy rozumianego jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Dopuszczalną formą wdrożenia jest udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży). Mając na uwadze powyższe należy uznać, że kluczowe dla osiągnięcia efektów projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie wnioskodawcy lub nabywcy przedmiotowych wyników. Zgodnie z pkt 18 Podrozdziału 1.2 Regulaminu konkursu kwestia własności intelektualnej nie może stanowić bariery dla realizacji projektu lub wdrożenia rezultatów projektu, tym samym wnioskodawca ma możliwość rozporządzania ww. wynikami, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z osiągnięciem i utrzymaniem efektów projektu. Nadmienić należy również, że uzyskanie patentu związanego z pracami B+R będącymi przedmiotem projektu nie jest warunkiem koniecznym, choć zaplanowanie we wniosku o dofinansowanie zastosowania ww. ochrony będzie premiowane również w przypadku, gdy wnioskodawca będzie współuprawnionym do praw wynikających z uzyskanego patentu. Jednakże należy mieć na względzie, iż w przedstawionym przypadku brak będzie możliwości dofinansowania kosztów dotyczących uzyskania, walidacji, obrony prawa własności przemysłowej będącej wynikiem przeprowadzonych w ramach projektu prac B+R (tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) w trybie krajowym, regionalnym (europejskim) lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na

3 terytorium Polski, gdyż pomoc w ww. zakresie może zostać udzielona jedynie dla wnioskodawców z sektora MŚP, a w przedstawionym przypadku pomoc udzielana byłaby również uczelni, tj. podmiotowi spoza sektora MŚP. Pytanie 3: Czy w ramach kosztów bezpośrednich Wnioskodawca może zakwalifikować koszty wynajmu sprzętu niezbędnego do realizacji prac badawczych? Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.5 Regulaminu konkursu w ramach kosztów bezpośrednich kwalifikowalne są m.in.: koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Na podstawie ww. zapisu dopuszczalne jest kwalifikowanie kosztu najmu aparatury w zakresie niezbędnym w celu realizacji projektu. Jednocześnie zasadę przewidzianą w treści regulaminu konkursu, tj. jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości, należy odnosić również do wartości wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach najmu. Wobec powyższego miesięczna wartość ww. kosztów nie może przewyższać równowartości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego, właściwego dla przedmiotu najmu określonego w przepisach podatkowych obliczonego dla metody liniowej. Pytanie 4: Czy Wnioskodawca może zakwalifikować koszty wynajmu sprzętu niezbędnego do realizacji prac badawczych od jednostki powiązanej? Z uwagi na konieczność uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, w tym w zakresie wynajmu aparatury lub sprzętu służącego celom badawczym, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł netto. W przypadku zamówień nieprzekraczających ww. wartości możliwe jest udzielenie zamówienia od jednostki powiązanej, przy zachowaniu warunków określonych w treści Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego , stanowiących załącznik do umowy o dofinansowanie. Pytanie 5: W związku z ogłoszonym konkursem w ramach działania 1.1 RPO województwa zachodniopomorskiego uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższych zagadnień lub wskazanie tych informacji w dokumentacji konkursowej. W ramach konkursu wnioski mogą składać partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo a partnerem jednostka naukowa, spełniająca warunki określone w podrozdziale 1.3. regulaminu konkursu. Od partnerstwa wymagany jest wkład własny przy czym minimalny wkład własny wnioskodawcy/partnera zależny jest od rodzaju wsparcia i określonego poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny musi zostać sfinansowany ze środków własnych lub innych środków nie mających charakteru środków publicznych. Pytania: 1.Czy to oznacza, ze wkład własny wnoszony jest tylko przez przedsiębiorcę? 2.Czy wkład własny wnoszony jest tylko w formie pieniężnej? 3.Czy dopuszczany jest wkład rzeczowy? Jak powinien zostać wyceniony?

4 4.Czy zadania wykonywane przez partnera - publiczną szkołę wyższą są finansowane w 100% przez projekt jak w przypadku konkursów ogłaszanych przez NCBiR? Jeśli nie, jak publiczna uczelnia wyższa powinna udowodnić, że jej wkład własny nie ma charakteru publicznego? 5. Jaki jest minimalny wkład własny uczelni wyższej? 1. Wkład własny oznacza różnicę pomiędzy wartością wydatków kwalifikowalnych, a dofinansowaniem ww. wydatków. Tym samym w przypadku projektu realizowanego w ramach partnerstwa naukowoprzemysłowego wkład własny dotyczący poszczególnych wydatków zapewniany jest przez podmiot ponoszący wskazany we wniosku o dofinansowanie wydatek. W związku z powyższym należy wskazać, że przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić pokrycie wkładu własnego jedynie w zakresie wydatków, które będzie ponosić. Natomiast w przypadku wydatków ponoszonych przez partnerów, wkład własny w ich zakresie zapewniają partnerzy. Ponadto IZ RPO WZ zastrzega, że Lider oraz partnerzy odpowiedzialni są za ponoszenie części niekwalifikowanych wydatków przez nich realizowanych, w tym kosztów podatku od towarów i usług. 2/3. W ramach Działania 1.1 Typ projektu 2 nie przewiduje się możliwości wnoszenia wkładu własnego niepieniężnego, w związku z czym dopuszczalny jest jedynie wkład własny pieniężny. 4. Mając na uwadze, iż partnerzy mogą partycypować w dofinansowaniu jedynie w zakresie wydatków związanych bezpośrednio z realizacją badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, należy wskazać, iż dofinansowanie w ww. zakresie stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata Ww. rozporządzenie, zgodnie z 1, reguluje udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom, w związku z czym na gruncie Działania 1.1 Typ projektu 2 partnerzy projektu (jednostki naukowe) traktowani są jako przedsiębiorcy. Poziom dofinansowania wydatków ponoszonych przez partnerów jest zróżnicowany w zależności od statusu przedsiębiorstwa poszczególnych partnerów. Jednakże należy wskazać, że w przypadku, gdy partnerami będą publiczne uczelnie wyższe traktowane jako duże przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania wydatków wynosić będzie 50% w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe oraz 25% w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe. Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków: a) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań. Ocena spełnienia niniejszego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonej do wniosku umowy o partnerstwie w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego. b) wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego. Szerokie rozpowszechnienie wyników prac B+R powinno nastąpić w okresie 1 roku od zakończenia realizacji projektu poprzez zaprezentowanie ich na co najmniej 2 konferencjach naukowych i technicznych (w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej) lub opublikowanie ich w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub rozpowszechnienie ich w całości za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 5. Jak wskazano powyżej wkład własny oznacza różnicę pomiędzy wartością wydatków kwalifikowalnych, a dofinansowaniem ww. wydatków, w związku z czym jego wysokość będzie zależała od poziomu dofinansowania poszczególnych wydatków. Wkład własny musi zostać sfinansowany ze środków własnych lub innych środków nie mających charakteru środków publicznych. W sekcji III Biznes Planu (część finansowa) należy określić źródła

5 finansowania projektu, które będą obejmować środki nieposiadające charakteru środków publicznych. Ponadto w sekcji G.7 Źródła finansowania projektu wniosku o dofinansowanie wartość wkładu własnego dla projektu należy ująć w wierszu 3. Prywatne. Na potrzeby Działania 1.1 Typ projektu 2 przyjmuje się, że charakteru środków publicznych nie posiadają środki pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostkę naukową takiej jak np. wynajem infrastruktury, świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw, realizację badań kontraktowych (na zlecenie), które odbywają się na zasadach rynkowych lub środki prywatne, pochodzące w szczególności z kredytów komercyjnych. Pytanie 6: Mam kilka pytań dotyczących konkursu w ramach Działania 1.1 typ 2 RPO WZ 2014/2020, które zamieszczam poniżej: 1. Zgodnie z pkt. 6 podrozdziału 1.2 Regulaminu konkursu: Realizacja prac B+R może odbywać się przy wykorzystaniu własnych zasobów lub we współpracy z jednostkami naukowymi (podrozdział 1.3), w ramach partnerstw naukowo-przemysłowych. Natomiast pkt. 7 tego podrozdziału mówi: Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Podwykonawstwo można zlecić jedynie jednostce naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) lub spółce celowej, o której mowa w art. 86a lub art. 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu. W takim razie czy przedsiębiorstwo (mając w założeniu powierzenie części prac jednostce naukowejspełniającej ww. kryteria) może uwzględnić podwykonawstwo jedynie w harmonogramie (bez zawierania umowy o partnerstwie) czy realizacja musi jednak odbywać się w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego? 2. W załączniku nr 10 do regulaminu konkursu w pkt. 1 Rozdziału 3 jest określone, iż: Wybór partnerów musi nastąpić zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz przedmiotowymi Zasadami. Art. 33 ustawy wdrożeniowej mówi, iż nabór partnerów odbywa się poprzez: 1) ogłoszenie otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów, 2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, 3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera Natomiast pkt 7 Rozdziału 3 załącznika nr 10 do regulaminu konkursu mówi, iż: Zasady wskazane w pkt 5 niniejszego rozdziału nie mają zastosowania w odniesieniu do wyboru partnerów przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, np. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. W celu upewnienia się, proszę o potwierdzenie, iż przedsiębiorstwa nie są zobowiązane do przeprowadzenia procedury dotyczącej wyboru Partnerów. Nie należy utożsamiać podwykonawstwa z partnerstwem. Podwykonawstwo to zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. Partnerstwo z kolei tworzone jest przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt partnerski, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Wobec powyższego wnioskodawca może powierzyć (zlecić) część prac jednostce naukowej zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie konkursu nie korzystając z formuły partnerstwa naukowo-przemysłowego. Obowiązki zawarte w pkt. 5 rozdziału 3 załącznika nr 10 do regulaminu konkursu wynikające z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

6 finansowanych w perspektywie finansowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) dotyczą podmiotów z sektora finansów publicznych i nie dotyczą np. przedsiębiorców. Pytanie 7: W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie z działania 1.1. Projekty B+R Typ 2 bardzo proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie przedsiębiorstwa, które w poprzednim 2016 roku utraciło ponad połowę kapitału i tym samym jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji ekonomicznej. W pierwszym kwartale 2017 planowane jest istotne podniesienie kapitału zakładowego, powyżej progu 50%, czy w związku z tym analiza przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej odbywa się na podstawie zamkniętych sprawozdań finansowych za dany rok, czy na podstawie danych finansowych za zamknięty okres, którym jest np. kwartał? Zgodnie z zapisami podrozdziału Wyłączenia z możliwości dofinansowania regulaminu konkursu w ramach RPO WZ dla Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, o dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy oraz partnerzy m.in. spełniający przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. UE C 249 z r.), zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Trudną sytuację ustala się na podstawie przede wszystkim dokumentów finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty okres księgowy. W związku z powyższym podmiot ustalający swoją sytuację może się oprzeć na sporządzonych przez siebie sprawozdaniach za ostatni zamknięty okres. Jednocześnie informuję, iż integralną częścią wniosku o dofinansowanie jest m.in. Załącznik nr 2: Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/partnera. Wnioskodawcy zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm. przedkładają kopie następujących dokumentów za trzy ostatnie lata obrotowe, dla których wnioskodawca posiada zatwierdzone sprawozdanie finansowe: - sprawozdanie finansowe bilans, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych (jeśli dotyczy), - opinia biegłego rewidenta (jeśli dotyczy). Powyższe dokumenty oraz zapisy dokumentacji aplikacyjnej, w tym w szczególności Załącznika nr 5.22: Agendy Badawczej, będą podlegały ocenie ekspertów podczas analizy ekonomiczno-finansowej w trakcie oceny merytorycznej I stopnia, biorących pod uwagę m.in. czy wnioskodawca zapewni niezbędne środki finansowe do realizacji projektu oraz czy sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy daje gwarancję realizacji przedsięwzięcia w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie. Pytanie 8: Czy w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie zarówno przedsiębiorstwo i jednostka naukowa mają taki sam poziom dofinansowania, czy w ramach projektu jednostka naukowa ma standardowo 100% (tak jak w standardowych projektach badawczych), a przedsiębiorstwo do 80% swojej części projektu. Zgodnie z zapisami rozdziału 2.2 pkt 3 regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej w przypadku projektów realizowanych w ramach partnerstwa naukowo przemysłowego poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Lidera i partnera, należy określić odrębnie dla Lidera oraz partnera. Poziom ten zależy od statusu podmiotu starającego się o wsparcie, od rodzaju kategorii kosztów oraz od rodzaju przyznanej pomocy.

7 Poniżej - zgodnie z zapisami rozdziału 2.2 pkt 1 regulaminu konkursu - wskazano maksymalne poziomy dofinansowania: a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe: - mikro i małe przedsiębiorstwa 70%, - średnie przedsiębiorstwa 60 %, - duże przedsiębiorstwa 50 %. b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe: - mikro i małe przedsiębiorstwa - 45%, - średnie przedsiębiorstwa 35 %, - duże przedsiębiorstwa 25 %. c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie: - mikro i małe przedsiębiorstwa - 50 %, - średnie przedsiębiorstwa 50 %, - duże przedsiębiorstwa 50%. d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych: - mikro i małe przedsiębiorstwa - 50 %, - średnie przedsiębiorstwa 50 %. Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 % do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w podrozdziale 2.2 pkt 2 regulaminu konkursu. Zwiększony poziom dofinansowania dotyczy również partnera, np. jednostki naukowej. Z uwagi, że powyżej wskazane poziomy są maksymalnymi przewidzianymi w ramach konkursu, dlatego nie ma możliwości, aby np. jednostka naukowa będąca partnerem otrzymała dofinansowanie na poziomie 100%poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Należy mieć na uwadze, iż status MSP przedsiębiorstwa ustalany jest w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, stąd wszystkie inne podmioty niespełniające przesłanki przedsiębiorstwa MSP w myśl ww. Rozporządzenia traktowane są i otrzymują dofinansowanie jak duże przedsiębiorstwa. Pytanie 9: 1. Proszę o wyjaśnienie czy część amortyzacji liczonej po zakończeniu projektu może być traktowana jako wkład firmy do realizacji inwestycji wymaganej w ciągu dwóch lat po zakończeniu projektu. Na przykład: Aparatura która będzie stanowiła element modernizowanej technologii będzie umieszczona w nowo budowanym budynku. Ze względu na jego niewielkie rozmiary ekonomicznie uzasadnione jest jego wybudowanie w kształcie docelowym. Praktycznie cała jego powierzchnia będzie wykorzystywana do prac B+R w trakcie realizacji projektu, jednak amortyzacja takiego budynku jest dłuższa niż czas trwania projektu. Z tego względu zgodnie z regulaminem kwalifikowalna może być tylko część amortyzacji budynku odpowiadająca czasowi jego eksploatacji podczas realizacji projektu (bo w okresie trwałości to już chyba nie?). W związku z tym czy pozostała część kosztów poniesionych na budowę może być liczona jako koszty inwestycji wdrożenia tej technologii? 2. Proszę także o wyjaśnienie jak rozumieć zapis o warunkach publikacji wyników projektu: rozpowszechnienie wyników prac B+R powinno nastąpić w okresie 1 roku od zakończenia realizacji projektu poprzez zaprezentowanie ich na co najmniej 2 konferencjach naukowych i technicznych (w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej) lub opublikowanie ich w co najmniej 2 czasopismach.. itd. Czy to oznacza, że opublikowanie wyników badań już w trakcie realizacji projektu się nie liczy do tej wymaganej ilości publikacji?

8 1. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej w ramach kosztów bezpośrednich, w przypadku budynków kwalifikowalne są tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu (do daty zakończenia realizacji projektu) obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości, natomiast niekwalifikowalne są koszty wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Jednocześnie informuję, że katalog kosztów kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym i kosztów poniesionych na budowę nie można przypisać do żadnej z kategorii kosztów kwalifikowalnych. 2. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu szerokie rozpowszechnienie wyników prac B+R powinno nastąpić w okresie 1 roku od zakończenia realizacji projektu, jednak może nastąpić przed datą zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem, że są to całościowe wyniki dotyczące przeprowadzonego projektu. Pytanie 10: W regulaminie 1.1. jest zapis Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium RP, a projekt musi dotyczyć działalności gospodarczej wnioskodawcy prowadzonej na terenie WZP W jakim momencie ta działalność gospodarcza ma być w naszym regionie wykonywana? Rozmawiamy z firmą spoza województwa zachodniopomorskiego, która wraz z uczelnią w Szczecinie może rozwinąć innowacyjny produkt oraz usługę dla gospodarki śródlądowej. Firma nie ma przedstawicielstwa w Szczecinie, ale widzi możliwość dalszej produkcji technologii w naszym regionie. Pytanie czy jej przedstawicielstwo w Szczecinie może być otwarte na etapie przed podpisaniem umowy na realizację projektu, czy już na etapie aplikowania ta działalność ma mieć miejsce? Zgodnie z zapisami pkt podrozdziału 1.2 Typy projektów regulaminu konkursu Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a projekt musi dotyczyć działalności gospodarczej wnioskodawcy prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. prace B+R prowadzone w ramach projektu związane są z produktem/usługą będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa. Z powyższych zapisów wynika, iż ww. warunek zostanie spełniony w dwóch sytuacjach: - wnioskodawca prowadził dotychczas działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim i posiada zakład/firmę na tym terenie, w której wdroży wyniki prac B+R i rozpocznie tam produkcję danego produktu, świadczenie danych usług, - wnioskodawca nie posiada obecnie na terenie województwa zakładu, lecz dopiero zamierza go otworzyć i wdrożyć w nim wyniki prac B+R będące przedmiotem projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca dopiero planuje założenie zakładu na terenie województwa zachodniopomorskiego i nie może określić dokładnie miejsca założenia ww. zakładu w sekcji A.4 Miejsce realizacji projektu należy pozostawić wypełnione jedynie pole A.4.3 Województwo domyślnie wybrane jest województwo zachodniopomorskie bez możliwości zmiany treści przedmiotowego pola. Jednocześnie należy zastrzec, że dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem wdrożenia wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy rozumianego jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Beneficjent zobowiązany jest do wykazania Instytucji Zarządzającej RPO WZ wdrożenia wyników prac B+R zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie na zasadach określonych w Regulaminie konkursu, w szczególności w postaci raportu z wdrożenia prac B+R w terminie 30 dni od dnia ich wdrożenia.

9 Pytanie 11: 1. Jednym z kryteriów oceny projektu jest zapis: "Czy projekt jest realizowany w partnerstwie (w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego) lub innej formie współpracy (na podstawie umowy/porozumienia o współpracy)? Punkty przyznawane są następująco: - projekt nie jest realizowany we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub jednostką naukowobadawczą 0 pkt; - projekt realizowany w innej formie współpracy niż partnerstwo naukowo-przemysłowe 2 pkt; - projekt realizowany w partnerstwie naukowo-przemysłowym 3 pkt. Beneficjent planuje podzlecenie badań B+R jednostce naukowej - zgodnie z zamówieniami publicznymi: najpierw zapytanie ofertowe, potem z wybraną jednostką podpisanie stosownej umowy o wykonanie badań. Czy to spełnia to kryterium:- projekt realizowany w innej formie współpracy niż partnerstwo naukowoprzemysłowe 2 pkt; 2. W ocenie jest także zapis: "Dodatkowo w przypadku, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie (w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego) lub innej formie współpracy (na podstawie umowy/porozumienia o współpracy) z jednostką naukowo-badawczą posiadającą siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego 2 pkt." Te dwa punkty mogą zadecydować o przyznaniu projektu. Stąd, czy to oznacza, że istnieje powód aby w specyfikacji do zamówień publicznych podać warunek, że do składania ofert są upoważnione jedynie jednostki naukowe z województwa zachodniopomorskiego? Zgodnie z zapisami Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu - ocena merytoryczna II stopnia, punkty w ramach kryterium 4.4 Użyteczność przyznawane są m. in. w sytuacji, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie (w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego) lub innej formie współpracy (na podstawie umowy/porozumienia o współpracy). Podwykonawstwa, rozumianego jako zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta nie należy utożsamiać z partnerstwem, ani z inną formą współpracy, o której mowa w karcie oceny merytorycznej II stopnia. Dodatkowo podkreślam, że podwykonawstwo, a z drugiej strony partnerstwo i inna forma współpracy będą realizowane na podstawie różnych umów o odrębnym zakresie. Jednocześnie informuję, że umowa z wybraną jednostką nie może być zawarta przed złożeniem wniosku i przy wyborze należy się kierować Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Biorąc pod uwagę powyższe, zlecenie merytorycznych części prac projektu jednostce naukowej w ramach podwykonawstwa co do zasady nie jest punktowane w ramach kryterium 4.4 Użyteczność. Ponadto informuję, iż podczas postępowania o udzielenie zamówienia należy zachować zasady równości, uczciwej konkurencji i jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Nie jest zatem prawidłowym podanie w specyfikacji zamówienia warunku, że do składania ofert są upoważnione jedynie jednostki naukowe z województwa zachodniopomorskiego.

10 Pytanie 12: Czy załączniki 3a i 3b muszą obejmować wszystkie miejsca prowadzenia badań? IZ RPO WZ mając na uwadze umieszczoną uprzednio odpowiedź, iż załączniki muszą dotyczyć wszystkich miejsc prowadzenia prac badawczo rozwojowych wskazanych w dokumentacji aplikacyjnej, realizowanych zarówno przez Lidera jak i partnera (z wyłączeniem badań prowadzonych w formie podwykonawstwa), weryfikuje uprzednią odpowiedź i wskazuje poniższą jako aktualną: Załączniki: 3a - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000 (wg wzoru), 3b - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wg wzoru), muszą dotyczyć: - miejsca wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych, w którym prowadzone będę niniejsze prace, - w przypadku gdy wnioskodawca będzie prowadził prace B+R w innym miejscu niż miejsce wdrożenia (lub wnioskodawca nie posiada obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego zakładu, lecz dopiero zamierza go otworzyć i wdrożyć w nim wyniki prac B+R będące przedmiotem projektu), załączniki muszą dotyczyć miejsca prowadzenia prac B+R, co do którego wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Pytanie 13: 1. W ramach projektu Wnioskodawca chce zakwalifikować koszty wynajmu nieruchomości na cele badawcze. Zgodnie z regulaminem w momencie składania wniosku Wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością. W związku z tym umowa najmu/dzierżawy musi być zawarta przed złożeniem wniosku. Czy w takim przypadku wystarczy warunkowa umowa najmu? Czy najemca musi zostać wybrany zgodnie z zasadami konkurencyjności? 2. Czy przy zakupie sprzętu, którego koszty amortyzacji będą kwalifikowane należy kierować się zasadą konkurencyjności? Analogicznie czy wynajem sprzętu na potrzeby projektu musi być poprzedzony postępowaniem zgodnym z zasadą konkurencyjności? 3. W przypadku konieczności zakupu praw do korzystania z konkretnego patentu, czy Wnioskodawca może dokonać zakupu bez zachowania zasad konkurencyjności? 4. W przypadku gdy część prac badawczych będzie realizowana u podwykonawcy, który zostanie wybrany na etapie realizacji projektu, w polu miejsce realizacji projektu możemy wskazać jedynie miejsce realizacji prac wykonywanych przez Wnioskodawcę? 5. Czy Wnioskodawca może zakwalifikować koszty wynagrodzeń dla członka zarządu, z którym umowa o pracę zostanie zawarta w momencie rozpoczęcia projektu? 6. Czy wskazując personel zaangażowany w realizację projektu Wnioskodawca może wskazać jedynie wymagania co do personelu planowanego do zatrudnienia czy na moment składania wniosku personel powinien zostać wybrany? 7. Czy raty leasingu finansowego lub operacyjnego stanowią koszt kwalifikowany w projekcie? Czy kwalifikowana jest cześć kapitałowa i odsetkowa? Czy kwalifikowana jest opłata wstępna? 1. W katalogu wydatków kwalifikowalnych dla projektów, na realizację których wnioskodawcy ubiegają się w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, istnieje możliwość ujęcia kosztów wynajmu nieruchomości na cele badawcze jedynie w kategorii koszty ogólne i inne koszty operacyjne.

11 W ramach tej kategorii, zgodnie z zapisami Regulaminu wynajmowana nieruchomość powinna stanowić dodatkową powierzchnię laboratoryjną, tj. powierzchnię wyposażoną w aparaturę badawczą oraz przystosowaną do prowadzenia badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń. Z uwagi na fakt, że kwalifikowalny jest koszt wynajmu dodatkowej powierzchni laboratoryjnej należy uznać, że ww. koszt dotyczy powierzchni, wynajętej jedynie na cele związane z realizacją projektu. Tym samym umowa najmu powinna zostać zawarta w trakcie realizacji projektu. Koszty ww. wynajmu będą kwalifikowalne w zakresie i okresie określonym we wniosku o dofinansowanie. Ponadto, w powyższym przypadku (zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata z dnia 19 września 2016 r.) nabycie innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych. W przypadku, gdy wynajem powierzchni odbywać się będzie od podmiotu powiązanego (osobowo lub kapitałowo) należy mieć na uwadze, iż zgodnie z pkt 4 podrozdziału 7.4 wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata z dnia 19 września 2016 r. (dalej: Wytyczne) jeżeli nieruchomość stanowi własność beneficjenta, jego jednostki organizacyjnej czy też podmiotu powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo, może zostać rozliczona w projekcie wyłącznie w formie wkładu niepieniężnego. W ramach aktualnego konkursu dla Działania 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej nie przewidziano możliwości wniesienia wkładu niepieniężnego, co znajduje swój wyraz w Załączniku nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z instrukcją wypełniania do Regulaminu konkursu. Tym samym brak jest możliwości ujęcia kosztów wynajmu powierzchni laboratoryjnej od podmiotu powiązanego jako kosztów kwalifikowanych. Ponosząc wydatki należy pamiętać o ogólnych zasadach dotyczących kwalifikowalności wydatków, tj. muszą zostać dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W związku z powyższym w przypadku niezastosowania zasady konkurencyjności po stronie Beneficjenta leży obowiązek udokumentowania spełnienia powyższych obowiązków np. opinią sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, cennikami wynajmu powierzchni w danej lub podobnej lokalizacji. Jednocześnie IZ RPO WZ zwraca uwagę, iż warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę/partnera na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. 2. W przypadku amortyzacji aparatury i sprzętu służącego celom badawczym za kwalifikowalne mogą zostać uznane koszty amortyzacji odpowiadające zakresowi i okresowi w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu. W przypadku kwalifikowania odpisów amortyzacyjnych zasada konkurencyjności nie będzie miała zastosowania. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności, koszty amortyzacji środków trwałych kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli dotyczą środków trwałych, które zostały zakupione w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych. W związku z powyższym, przy ocenie kwalifikowalności, zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, jak również na późniejszych etapach życia projektu, zbadane może zostać, czy przedstawione odpisy amortyzacyjne nie zostały zawyżone poprzez przyjęcie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych w wysokości odbiegającej od cen rynkowych. Analogicznie najem aparatury lub sprzętu służącego celom badawczym możliwy jest do zakwalifikowania jedynie w zakresie, okresie oraz na cele związane z realizacją projektu. Zamówienie, którego przedmiotem będzie ww. najem powinno zostać udzielone zgodnie z Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

12 Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącymi załącznik do umowy o dofinansowanie. 3. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata z dnia 19 września 2016 r. możliwe jest niestosowanie procedur związanych z udzieleniem zamówienia i zlecenie go tylko jednemu wykonawcy m. in. w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych. Mając na uwadze powyższe, jeżeli nabycie patentu jest niezbędne w celu realizacji projektu, możliwe jest niestosowanie procedur związanych z udzieleniem zamówienia. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia. Spełnienie przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur musi być uzasadnione na piśmie i będzie podlegać ocenie IZ RPO WZ. Pragnę również przypomnieć, iż koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne pod warunkiem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. 4. W przypadku prac badawczych, które zostaną zlecone podwykonawcy, nie należy przedstawiać miejsca prowadzenia badań w ww. zakresie jako lokalizacji realizacji projektu. 5. Koszty wynagrodzeń członka zarządu, z którym umowa o pracę zostanie zawarta w momencie rozpoczęcia projektu, mogą zostać ujęte w ramach pośrednich kosztów kwalifikowalnych. 6. W sekcji A.2 pkt 1 Załącznika nr 5.22 Agenda badawcza (część opisowa) do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca co do zasady powinien wskazać dane dotyczące zasobów kadrowych, którymi dysponuje na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z opisem pola wnioskodawca może określić wymagania dotyczące potencjału kadrowego w przypadku zaplanowanego zlecenia wykonania części badań podwykonawcy, jeżeli ten nie został wybrany. Niemniej jednak wnioskodawca może podać dane dotyczące wymagań względem osób, które zostaną zatrudnione w związku z realizacją projektu, co jednak z uwagi na występujący czynnik niepewności może zostać niżej ocenione przez niezależnych ekspertów w ramach kryterium 4.2 Skuteczność zgodnie z treścią Załącznika nr 2 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej do regulaminu konkursu. 7. W ramach kategorii wydatków koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym możliwe jest zakwalifikowanie do wsparcia kosztów leasingu operacyjnego, przy czym kosztem kwalifikowanym w ww. przypadku będzie jedynie część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu (bez części odsetkowej i innych opłat). Jednocześnie zasadę przewidzianą w treści regulaminu konkursu, tj. jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości, należy odnosić również do wartości kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach leasingu operacyjnego. Wobec powyższego miesięczna wartość ww. kosztów nie może przewyższać równowartości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego, właściwego dla przedmiotu leasingu określonego w przepisach podatkowych obliczonego dla metody liniowej. Analogicznie, opłata wstępna (o ile obejmować będzie część kapitałową) może zostać uznana za wydatek kwalifikowany tylko do wysokości równowartości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych właściwych dla przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu finansowego kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne.

Strona 1 z 13. Rozdział/ Podrozdział/ punkt/ strona. Nazwa dokumentu. Data wprowadzenia. Lp r. W celu skorygowania

Strona 1 z 13. Rozdział/ Podrozdział/ punkt/ strona. Nazwa dokumentu. Data wprowadzenia. Lp r. W celu skorygowania REJESTR ZMIAN DO: Regulaminu konkursu w ramach, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie 1.1 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 75 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 75 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R Termin naboru wniosków: 28 luty 30 marzec 2018 Typy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Anna Ober r.

Anna Ober r. Anna Ober 15.10.2015 r. 4.1.4 PO Inteligentny Rozwój http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/ Składanie wniosków do 19.11.2015 r. Projekt powinien obejmować badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 mln PLN. Maksymalna intensywność pomocy: Badania przemysłowe: o mikroprzedsiębiorstwa i małe

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 mln PLN. Maksymalna intensywność pomocy: Badania przemysłowe: o mikroprzedsiębiorstwa i małe Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: IV kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI KONKURS RPLD IP /18

PYTANIA I ODPOWIEDZI KONKURS RPLD IP /18 PYTANIA I ODPOWIEDZI KONKURS RPLD.01.02.02-IP.02-10-038/18 PYTANIE 1: Czy należy wystąpić o zgodę na możliwość skorzystania z usługi podwykonawstwa np. Stacji Pogotowia Ratunkowego? ODPOWIEDŹ: Nie ma takiej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdro

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdro Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R Termin naboru wniosków: 29 września 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

FAQ RPMP IP /18. TYP PROJEKTU B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem. z dnia r.

FAQ RPMP IP /18. TYP PROJEKTU B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem. z dnia r. FAQ RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 TYP PROJEKTU B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem z dnia 31.01.2019 r. Pytanie 1: Czy w kontekście wykładni Komisji (UE) w zakresie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Programy regionalne.

1. Programy regionalne. 1. Programy regionalne. Wnioskodawca: 1.Nazwa programu/ Przedsiębiorcy MŚP Fundusz Badań i Wdrożeń (FBiW) Na co będzie można uzyskać wsparcie? Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie? Jakie są warunki

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Regionalne agendy naukowo badawcze

Poddziałanie Regionalne agendy naukowo badawcze Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo badawcze Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo badawczego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna intensywność pomocy:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna intensywność pomocy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm sektor farmaceutyczny oraz neuromedycyny Termin naboru wniosków: 22 luty 2017-7 kwiecień 2017 Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Okres realizacji projektu nie może

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Okres realizacji projektu nie może Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R GameINN Termin naboru wniosków: 5 maj 2017 6 lipiec 2017 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe i

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie: Czy podmiot, który opracował projekt budowlany na część zakresu rzeczowego projektu i zgłosił chęć udziału w realizacji całego przedsięwzięcia, może wziąć udział

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Termin naboru wniosków: 5 października 21 listopada 2016 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w czasie trwania naboru

Wybrane pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w czasie trwania naboru Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałan

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałan Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Termin naboru wniosków:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie. Typ projektu

Wyjaśnienie. Typ projektu Najważniejsze różnice dotyczące dofinansowania projektów pomiędzy naborem RPLD.01.02.02.-IP.02-10-043/18 a naborem RPLD.01.02.02-IP.02-10-052/19: Czego dotyczy zmiana Typ projektu Miejsce realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE Termin naboru wniosków: 2 listopada 20 grudnia 2016. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek PARP Ogłoszenie o konkursie: 8 lutego 2017 Nabór wniosków: od 13 marca do 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES Karol Lato Dyrektor Zespołu Projektów Inwestycyjnych MERITUM Sp. z o.o. 28 września 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 74/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 74/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 7.1 Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu, pkt 2 i 3. Zapis w brzmieniu: 2.Wydatki, o których mowa w pkt. 1, kwalifikują się w proporcji, w jakiej

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Środki przeznaczone na dofinansowanie:

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Środki przeznaczone na dofinansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R - INNOCHEM branża chemiczna Termin naboru wniosków: 01 marzec 2017-28 kwiecień 2017 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 30 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 30 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 28

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15 OŚ PRIORYTETOWA II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka PODDZIAŁANIE II.3.1: Innowacje w MŚP Wydatki kwalifikowalne 1. Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR Opracował: Radosław Ostrówka

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR Opracował: Radosław Ostrówka WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR 2014-2020 Opracował: Radosław Ostrówka SZYBKA ŚCIEŻKA Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację

Bardziej szczegółowo

Termin naboru: r r.

Termin naboru: r r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2809/17 z dnia 11 lipca 2017 WYKAZ ZMIAN DO REGULAMINU JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 Lp. Część dokumentu do którego odnosi się uwaga

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju I Dane podstawowe 1. Nazwa programu Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2. Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca Narodowe

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI KONKURS RPLD IP /17 II część

PYTANIA I ODPOWIEDZI KONKURS RPLD IP /17 II część PYTANIA I ODPOWIEDZI KONKURS RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 II część Pytanie 1: Czy w przypadku komercyjnego wykorzystania prototypu dofinansowanie należy pomniejszyć o uzyskane dochody? ODPOWIEDŹ: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozwój z Funduszami wsparcie dla małopolskich firm

Rozwój z Funduszami wsparcie dla małopolskich firm Rozwój z Funduszami wsparcie dla małopolskich firm 2,878 mld euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego www.rpo.malopolska.pl Oś priorytetowa I: Gospodarka wiedzy Oś priorytetowa II:

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego Zasady oceny spełniania

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu ogólne

Pytania dotyczące konkursu ogólne Pytania dotyczące konkursu ogólne Pytanie 1: Jak należy rozliczać wydatki w projektach partnerskich (wydatki na wynagrodzenie pracowników Partnera, wydatki na zakup elementów do budowy prototypów itp.)?

Bardziej szczegółowo

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych Katowice 4.11.2015 roku Umowa o dofinansowanie projektu 15 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień 1. Beneficjent,

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW

Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW W związku z trwającym konkursem w ramach Poddziałania 2.1.4 Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej poniżej przedstawia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017 Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Cel konkursu Celem konkursu jest wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

FAQ RPMP IP /17. z dnia 8 maja 2017 r.

FAQ RPMP IP /17. z dnia 8 maja 2017 r. FAQ RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 z dnia 8 maja 2017 r. Pytanie 1: Jaki jest czas trwania rundy naboru wniosków? W jakim terminie rozpoczynają się i kończą poszczególne rundy? Odpowiedź: Nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r. Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia wewnętrznych procedur zawierania umów z wykonawcami do których nie ma zastosowania ustawa

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorcy innego niż MŚP, w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw 10 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania

Dla przedsiębiorcy innego niż MŚP, w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw 10 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Termin naboru wniosków dla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ PYTANIA I ODPOWIEDZI

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ PYTANIA I ODPOWIEDZI FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ PYTANIA I ODPOWIEDZI 1) Czy w ramach kosztów kwalifikowanych operacji można wskazać koszt wynajmu maszyny niezbędnej do przeprowadzenia określonych prac badawczych, w sytuacji gdy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 W ramach RPO-Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro!!! Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje - 49 955 148,00 EUR Działanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI KONKURS RPLD IP /17

PYTANIA I ODPOWIEDZI KONKURS RPLD IP /17 PYTANIA I ODPOWIEDZI KONKURS RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 Pytanie 1: W dokumentacji stosuje się pojęcie działalność niegospodarcza co ono oznacza w praktyce? ODPOWIEDŹ: Maksymalny poziom dofinansowania

Bardziej szczegółowo

RPLD IZ /19

RPLD IZ /19 Załącznik nr 6 Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług dla konkursu RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w projektach TEAM i TEAM-TECH. Dr inż. Dariusz Łukaszewski Koordynator programu TEAM-TECH Warszawa, 10 maja 2016

Pomoc publiczna w projektach TEAM i TEAM-TECH. Dr inż. Dariusz Łukaszewski Koordynator programu TEAM-TECH Warszawa, 10 maja 2016 Pomoc publiczna w projektach TEAM i TEAM-TECH Dr inż. Dariusz Łukaszewski Koordynator programu TEAM-TECH Warszawa, 10 maja 2016 Lokalizacja projektu, a dofinansowanie Jednostka naukowa w zakresie w którym

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne Wnioskodawca Konsorcjum naukowe z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z wymogiem regulaminu konkursu:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Odpowiedzi na pytania zadane

Bardziej szczegółowo

RPKP IZ /18

RPKP IZ /18 Komunikat dotyczący odpowiedzi na pytania, które pojawiły się na szkoleniach w dniach 14.05.2018 r. i 18.05.2018 r. dotyczące konkursów Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18 i Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-169/18

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ogólne kryteria formalne)

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ogólne kryteria formalne) ZAŁĄCZNIK NR 5 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ogólne kryteria formalne) LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik 3.1 Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-043/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do RPK

Załącznik nr 8 do RPK Załącznik nr 8 do RPK Zakres minimalny umowy konsorcjum wymagany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi nr 1 Pytania i odpowiedzi nr 1 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-007/17 na realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Duże Przedsiębiorstwa. Alokacja przeznaczona na konkurs: PLN, w tym:

Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Duże Przedsiębiorstwa. Alokacja przeznaczona na konkurs: PLN, w tym: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Termin naboru wniosków: 28 kwiecień 2017 17 lipiec 2017 Typy projektów mogące uzyskać

Bardziej szczegółowo

III. IV. Fotowoltaika; Energetyka wodna; Biomasa i biogaz; Energia z odpadów; Sieci elektroenergetyczne: Smart grid; Smart metering; Magazynowanie ene

III. IV. Fotowoltaika; Energetyka wodna; Biomasa i biogaz; Energia z odpadów; Sieci elektroenergetyczne: Smart grid; Smart metering; Magazynowanie ene Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE Termin naboru wniosków: 2 październik 1 grudnia 2017. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Termin naboru wniosków: 30 września 29 grudnia 2016

Termin naboru wniosków: 30 września 29 grudnia 2016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R Termin naboru wniosków: 30 września 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 2. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny konkursu: Nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego m.in. - poprawa stabilności wymiarowej i właściw

Zakres tematyczny konkursu: Nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego m.in. - poprawa stabilności wymiarowej i właściw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R WoodINN sektor leśnodrzewny i meblarski oraz przemysłów współpracujących Termin naboru wniosków: 14 marzec 2017-26 maja 2017

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD IZ /16

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD IZ /16 Białystok, dn. 02.08.2016 r. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 1. W jaki sposób należy zgłaszać pracowników biura LGD na szkolenia w ramach projektu na koszty bieżące

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

Program Sektorowy INNOMOTO. Jakub Murawski

Program Sektorowy INNOMOTO. Jakub Murawski Program Sektorowy INNOMOTO Jakub Murawski INNOMOTO Harmonogram konkursu Działanie 1.2 POIR Obszary badawcze Nabór wniosków Odbiorcy programu Dofinansowanie Ocena wniosków INNOMOTO 5 września 2016 r. ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Nabór skierowany do branży motoryzacyjnej. Termin naboru: 11 maja do 10 lipca 2018 r. Typy projektów mogące uzyskać

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Karty sprawy nr RR/ /SCP/14A/2017

Załącznik nr 2 do Karty sprawy nr RR/ /SCP/14A/2017 Wykaz zmian do Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu. Lp. Dokument, rozdział, podrozdział, pkt, nr str. 1. Ogłoszenie o konkursie, str. 2 2. Regulamin konkursu, s. 38 Dotychczasowy zapis Nowy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Załącznik do Uchwały nr 32/441/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 29 maja 2017r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie Kredyt na innow

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie Kredyt na innow Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Termin naboru wniosków: 15 luty 24 maj 2018. Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentów niezbędnych

Zestawienie dokumentów niezbędnych Załącznik nr 8 do Uchwały nr 619/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r. Zestawienie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków EFRR (nie dotyczy działań

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować projekt badawczo rozwojowy i skutecznie pozyskać dotację z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Jak przygotować projekt badawczo rozwojowy i skutecznie pozyskać dotację z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Jak przygotować projekt badawczo rozwojowy i skutecznie pozyskać dotację z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka) III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Warszawa, 17 maja 2007 r. Priorytety: Instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

RPLD IZ /18

RPLD IZ /18 Załącznik nr 5 Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług dla konkursu RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/18 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r Wykaz zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć: 50 000 000 euro. Definicja badań przemysłowych w skrócie (ŚRODOWISKO LABORATORYJNE)

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć: 50 000 000 euro. Definicja badań przemysłowych w skrócie (ŚRODOWISKO LABORATORYJNE) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Termin naboru wniosków dla

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ WYBORU WYKONAWCÓW W TRANSAKCJACH NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ WYBORU WYKONAWCÓW W TRANSAKCJACH NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 140/1985/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22.01.2013 r. WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ WYBORU WYKONAWCÓW W TRANSAKCJACH NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum?

Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum? Pytanie I Czy występują jakieś ograniczenia co do partycypowania w konsorcjum naukowym firmy zagranicznej? Czy dofinansowanie może objąć konsorcjum w skład którego wchodziliby instytut PAN oraz duży przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Program INNOTECH finansowanie innowacji technologicznych we współpracy z sektorem B+R. Warszawa, czerwiec 2012 roku

Program INNOTECH finansowanie innowacji technologicznych we współpracy z sektorem B+R. Warszawa, czerwiec 2012 roku Program INNOTECH finansowanie innowacji technologicznych we współpracy z sektorem B+R Warszawa, czerwiec 2012 roku 1 Agenda prezentacji Informacje podstawowe Wnioskodawcy projektów w ścieżce programowej

Bardziej szczegółowo

Katowice 14 grudnia 2015 r.

Katowice 14 grudnia 2015 r. Katowice 14 grudnia 2015 r. 15 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień 1. Beneficjent, który ma obowiązek stosowania przepisów ustawy PZP lub przepisów prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

odpłatne korzystanie z aparatury,

odpłatne korzystanie z aparatury, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Termin naboru wniosków dla

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa Wersja 1.1 Szczecin, dnia r. Strona tytułowa. Wersja 1.2 Szczecin, dnia r. Strona tytułowa

Strona tytułowa Wersja 1.1 Szczecin, dnia r. Strona tytułowa. Wersja 1.2 Szczecin, dnia r. Strona tytułowa Regulamin konkursu w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Działanie 2.3.2 POIR (PARP) Dla kogo? - mikro/małe przedsiębiorstwa (finansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych); - średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo