Animacja i zarządzanie kulturą w NGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Animacja i zarządzanie kulturą w NGO"

Transkrypt

1 Łukasz Burkiewicz Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Studia dzienne: Kulturoznawstwo Akademia Ignatianum w Krakowie

2 Najpopularniejsze ngo - Fundacje I. Podstawa prawna Ustawa o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. Choć przepisy nie podają bezpośrednio prawnej definicji pojęcia fundacja możemy przyjąć, że jest to instytucja, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel (dobroczynny, kulturalny). II. Założyciel 1. Fundację zakłada fundator może to być osoba fizyczna lub prawna. 2. Fundatorów może być kilku (nie jest konieczne posiadanie polskiego obywatelstwa). 3. Fundator powołując fundację, składa oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji. Dlatego kolejni darczyńcy, sponsorzy nie są już fundatorami, nawet jeżeli przekazują znaczne środki na rzecz fundacji.

3 Najpopularniejsze ngo - Fundacje III. Majątek 1. Fundator przekazuje fundacji majątek na tzw. fundusz założycielski, który musi wynosić co najmniej 1000 złotych. 2. Majątek mogą stanowić pieniądze, papiery wartościowe, ruchomości, nieruchomości. 3. Akt fundacji wykazuje składniki majątkowe przeznaczone na realizację celu fundacji. 4. Jeżeli fundacja chce prowadzić działalność gospodarczą, fundusz założycielski musi wynosić co najmniej 2000 złotych. IV. Członkowie Nie można być członkiem fundacji, można jedynie działać w jej organach. V. Statut Działalność fundacji opiera się na statucie, gdzie opisane są jej cele, przyjęte przez nią zasady działania, wewnętrzna struktura. Jest on sprawdzany pod względem zgodności z prawem przez sąd podczas rejestracji.

4 Najpopularniejsze ngo - Fundacje VI. Organy 1. Jedynym obowiązkowym organem fundacji jest zarząd, który winien być kolegialny, a nie jednoosobowy. 2. Oprócz zarządu możliwe jest powołanie przez fundację: rady fundacji, komisji rewizyjnej, bądź rady programowej (ewentualnie innych organów). VII. Działalność gospodarcza Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, również rejestrowaną w KRS. VIII. Rejestracja Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego fundacja uzyskuje osobowość prawną.

5 Najpopularniejsze ngo - Fundacje PODSUMOWUJĄC: Fundacja: a. jest organizacją pozarządową b. jest powoływana przez fundatora c. ma wyodrębniony majątek, przeznaczonym na jakiś cel społeczny d. realizuje cel społecznie lub gospodarczo użyteczny e. jest organizacją nienastawioną na zysk f. ma osobowość prawną g. działa na podstawie statutu (określającego nazwę organizacji, jej cele, wewnętrzną strukturę itp.) h. jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i. może prowadzić działalność gospodarczą.

6 Najpopularniejsze ngo - Stowarzyszenia I. Podstawa prawna Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Definiuje ona stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Dobrowolność stowarzyszenia polega na swobodzie tworzenia stowarzyszeń, dobrowolności przystąpienia do istniejącego stowarzyszenia oraz na nieograniczonej swobodzie wystąpienia ze stowarzyszenia. II. Założyciele Stowarzyszenie jest zakładane przez co najmniej 15-osobową grupę osób, które stają się członkami Stowarzyszenia. Członkami założycielami stowarzyszenia działającego w Polsce mogą być także cudzoziemcy oraz pod pewnymi warunkami osoby niepełnoletnie. Obowiązkiem członków jest płacenie składek.

7 Najpopularniejsze ngo - Stowarzyszenia III. Majątek Stowarzyszenia utrzymują się ze składek opłacanych przez członków, co jest zapisane w statucie organizacji. Wielkość składek członkowskich jest dowolna i ustala ją w zależności od tego, co jest zapisane w statucie stowarzyszenia - Walne Zgromadzenie lub zarząd. Składki traktowane jako przychód organizacji i muszą być rozliczane w sprawozdaniu finansowym. IV. Członkowie Członków musi być co najmniej 15. Osoby te muszą być obywatelami polskimi (także cudzoziemcami, mającymi stałe miejsce zamieszkania w Polsce), mieć ukończone 18 lat, nie być niepoczytalnymi oraz niepozbawionymi praw publicznych. Członkami (ale nie założycielami) mogą być też osoby, które ukończyły 16 lat, ale w zarządzie większość muszą stanowić osoby pełnoletnie. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia nie ma prawa głosu w organach stowarzyszenia.

8 Najpopularniejsze ngo - Stowarzyszenia V. Statut Działalność stowarzyszenia opiera się na statucie, gdzie opisane są jego cele, przyjęte przez nie zasady działania, wewnętrzna struktura. Statut jest sprawdzany m.in. pod względem zgodności z prawem przez sąd podczas rejestracji. VI. Organy Członkowie na zebraniu, zwanym walnym zgromadzeniem, wybierają spośród siebie organ, który będzie ich reprezentował, zazwyczaj jest to zarząd, i organ, który będzie kontrolował funkcjonowanie stowarzyszenia, zazwyczaj jest to komisja rewizyjna. Zwykle na czele zarządu stoi prezes.

9 Najpopularniejsze ngo - Stowarzyszenia VII. Działalność gospodarcza Pomimo niezarobkowego celu stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą, jednakże dochód z tej działalności powinien służyć wyłącznie realizacji celów statutowych. VIII. Rejestracja Zarejestrowanie stowarzyszenia polega na wpisaniu go do Krajowego Rejestru Sądowego KRS. Z chwilą wpisania do KRS stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

10 Stowarzyszenie rejestrowe a zwykłe 1. Stowarzyszenia zwykłe bywają też określane jako uproszczona forma stowarzyszenia, gdyż nie podlega rejestracji, lecz tylko zgłoszeniu właściwemu staroście. 2. Stowarzyszenie takie ma prawo rozpoczęcia działalności po upływie 30 dni od dnia uzyskania przez starostę informacji o utworzeniu stowarzyszenia. 3. Zamiast statutu wymagany jest regulamin. 4. Stowarzyszenia zwykłe nie mają wielu uprawnień, jakie przysługują stowarzyszeniu zarejestrowanemu: nie mają osobowości prawnej, nie mogą powoływać oddziałów, łączyć się w związki, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej ani przyjmować darowizn, spadków i zapisów, czy też otrzymywać dotacji i korzystać z ofiarności publicznej (poprzez zbiórki). 5. Stowarzyszeniom zwykłym, podobnie jak innym organizacjom społecznym, przyznana jest zdolność sądowa i zdolność do czynności procesowych w postępowaniu cywilnym.

11 Związek stowarzyszeń Ustawa o stowarzyszeniach przewiduje możliwość tworzenia związku stowarzyszeń, który mogą utworzyć co najmniej trzy zarejestrowane (mające osobowość prawną) stowarzyszenia oraz inne osoby prawne. Oprócz stowarzyszeń członkami założycielami związku stowarzyszeń mogą być także inne osoby prawne niemające celów zarobkowych (non-profit). Nie jest możliwe utworzenie związku stowarzyszeń przez np. same fundacje. W obecnym systemie prawnym brak jest odpowiedniej formy prawnej dla zrzeszania się fundacji. Związek stowarzyszeń podlega tym samym przepisom co stowarzyszenie.

12 Statystyka Liczba organizacji pozarządowych w Polsce stan na r. (J. Przewłocka, Polskie Organizacje Pozarządowe Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Warszawa 2011, s. 5.) W 2010 roku w Polsce zarejestrowanych było 12 tys. fundacji i 71 tys. stowarzyszeń (nie wliczamy w to Ochotniczych Straży Pożarnych). Z tej liczby około 25% organizacji w rzeczywistości już nie istnieje lub nie prowadzi żadnych działań. Gdzie szukać? =>

13 Statystyka Wcześniej stwierdziliśmy, że poniższe instytucje nie będą przez analizowane w ramach III sektora. Niemniej warto przytoczyć liczbę tych organizacji: Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacji, takich jak komitety rodzicielskie, koła łowieckie oraz komitety społeczne, związków zawodowych, jednostek Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego mniej liczne grupy związków pracodawców i partii politycznych. Jest to ok. 140 tys. zarejestrowanych podmiotów.

14 Statystyka 1. Najwięcej organizacji w stosunku do liczby mieszkańców zlokalizowanych jest w województwach mazowieckim, dolnośląskim, warmińskomazurskim, pomorskim, lubuskim i zachodniopomorskim. 2. Mazowsze, gdzie zarejestrowanych jest około 15 tys. stowarzyszeń i fundacji, zawdzięcza pozycję lidera przede wszystkim Warszawie (jest tam zarejestrowanych 2/3 organizacji tego regionu - 9,5 tys.). 3. Najmniej organizacji zarejestrowanych jest w Polsce Centralnej i Wschodniej. 4. Obecnie rejestruje się rocznie średnio ok. 4 tys. nowych stowarzyszeń i niemal 1 tys. fundacji. 5. Najbardziej popularnym polem działalności polskich NGO jest sport, turystyka i tzw. hobby. Organizacji zajmujących się kulturą i sztuką czy edukacją i wychowaniem jest ponad dwukrotnie mniej, a pięciokrotnie mniej skupiających się na usługach socjalnych i pomocy społecznej.

15 Statystyka wzrost ngo WYKRES: Liczba działających organizacji non-profit w roku 1997 i 2005 [z:] S. Nałęcz, Sektor non-profit w Polsce, Warszawa 2009, s. 4.

16 Statystyka Roczne tempo przyrostu liczby nowych stowarzyszeń i fundacji [z:] J. Przewłocka, op. cit., s. 8.

17 Statystyka Odsetek organizacji wskazujących dany obszar działalności jako najważniejszy Lp. Obszar działalności Wielkość 1 Sport, turystyka, rekreacja, hobby 36% 2 Edukacja, wychowanie 15% 3 Kultura, sztuka 14% 4 Ochrona zdrowia 7% 5 Usługi socjalne, pomoc społeczna 7% 6 Rozwój lokalny 5% 7 Inne 16%

18 Statystyka Odsetek organizacji wskazujących dany obszar działalności jako najważniejszy [z:] J. Przewłocka, op. cit., s.9.

19 Statystyka WYKRES: Struktura przychodów w sektorze non-profit i w jego podzbiorowościach (2005 r.) [z:] S. Nałęcz, Sektor non-profit w Polsce, Warszawa 2009, s. 11.

20 Statystyka Zakres działalności organizacji pozarządowych [z:] J. Przewłocka, op. cit., s. 10.

21 Statystyka Dostępne dane pokazują, że działania organizacji opierają się przede wszystkim na pracy nieodpłatnej: 1. zarówno członków lub władz organizacji (a więc wolontariuszy wewnętrznych ), 2. i wolontariuszy zewnętrznych, nienależących formalnie do organizacji. Osoby pracujące na rzecz organizacji [z:] J. Przewłocka, op. cit., s. 12.

22 Statystyka Procent organizacji, w których roczny budżet nie przekracza... [z:] J. Przewłocka, op. cit., s. 14.

23 Statystyka Segmenty sektora pozarządowego ze względu na najważniejsze źródło finansowania [z:] J. Przewłocka, op. cit., s. 16.

24 Statystyka Odsetek organizacji prowadzących własną stronę www i odsetek Polaków korzystających z Internetu [z:] J. Przewłocka, op. cit., s. 21.

25 Statystyka Odsetek gmin dotujących organizacje i łączna kwota przekazywana organizacjom [z:] J. Przewłocka, op. cit., s. 23.

26 Formy działalności organizacji pozarządowej DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Działalność statutowa to działalność organizacji pozarządowej zgodna z jej statutem, w którym wymienione są cele działalności oraz wskazane sposoby ich realizacji. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest taka działalność, za którą organizacja nie pobiera opłat (wynagrodzenia). Jest to więc klasyczna działalność statutowa. Metody pozyskiwania środków: - występuje o dotacje, poszukuje darczyńców, sponsorów, organizuje zbiórki publiczne), korzysta z pracy wolontariuszy, - następnie nieodpłatnie świadczy usługi na rzecz swoich klientów (np. organizuje szkolenia, drukuje bezpłatne publikacje, wydaje darmowe posiłki itp.)

27 Formy działalności organizacji pozarządowej DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność statutowa organizacji pozarządowej, mieszcząca się w zestawie zadań publicznych, opisanych w Ustawie o pożytku, za którą organizacja pobiera opłaty (wynagrodzenie). Zasady działania: - w jej ramach organizacja za swe usługi czy produkty (np. szkolenia czy publikacje) pobiera opłaty, których wysokość nie może być wyższa od wartości bezpośrednich kosztów tej działalności, - działalność odpłatna nie musi być zarejestrowana, ale musi być wyodrębniona księgowo,

28 Formy działalności organizacji pozarządowej DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje dwa szczególne rodzaje działalności odpłatnej pożytku publicznego: 1. Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych. 2. Sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

29 Formy działalności organizacji pozarządowej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Pomimo że organizacje pozarządowe z definicji są podmiotami niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, to zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza jest jedynie działalnością uboczną, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej. Zysk nie może być dzielony np. między członków stowarzyszenia. Aby mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest zarejestrowanie się organizacji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą dokonania wpisu (rejestracji) organizacja staje się przedsiębiorcą..

30 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych W większości stowarzyszenia i fundacje działają projektowo. Projekt jest składany do instytucji finansującej w formie wniosku o dotację (dofinansowanie projektu). Oprócz działań merytorycznych organizacje muszą finansować też koszty administracyjne co jest bardzo niechętnie finansowane, zwłaszcza przez administrację publiczną, co bardzo utrudnia prowadzenie projektów. Nawiązki czy odpisy z 1% mogą być natomiast przekazywane na rzecz ściśle określonych w przepisach organizacji działań.

31 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych Sektor pozarządowy ekonomizuje się - coraz więcej stowarzyszeń i fundacji prowadzi działalność gospodarczą, by chociaż w pewnym stopniu uniezależnić się finansowo i móc bez oglądania się na dotacje planować długofalowe działania. Aspekt pozytywny: zapewnia stabilność działań i ich większą przewidywalność. Aspekt negatywny: ekonomizowanie się oznacza, że coraz rzadziej usługi i dobra są rozdawane za darmo, a organizacje zatrudniają pracowników, co kłóci się z obrazem organizacji jako zrzeszenia społeczników.

32 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych Źródła finansowania stowarzyszeń i fundacji składki członkowskie dotacje ze środków publicznych i prywatnych odpisy 1% podatku dochodowego darowizny zbiórki publiczne, kampanie sponsoring spadki, zapisy nawiązki sądowe kredyty, pożyczki dochody z majątku organizacji

33 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych SKŁADKI CZŁONKOWSKIE To źródło finansowania, z którego korzysta najwięcej organizacji - prawie 60%. DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH Najpoważniejszym źródłem finansowania organizacji pozarządowych są dotacje (granty), które są przyznawane przez samorządy, administrację publiczną i źródła prywatne. Dotacje są monitorowane w trakcie realizowania projektu - poprzez raporty śródterminowe. Nierzadko stosowane są wizyty specjalistów od oceny i kontroli. Bardzo często instytucje finansujące rozkładają przyznanie dużych kwot, dzieląc je na transze: niewykorzystanie lub nierozliczenie pierwszej transzy pieniędzy uniemożliwia przekazanie następnych. Ponadto kontroli wydatkowania powierzonych pieniędzy publicznych może dokonać Najwyższa Izba Kontroli.

34 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych DAROWIZNY Darowizna jest umową, unormowaną Kodeksem Cywilnym, zawartą między darczyńcą a obdarowanym. Darowiznę mogą dawać i otrzymywać zarówno osoby prywatne, jak i osoby prawne. Osoby prywatne (fizyczne), które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu - bez względu na wysokość darowizny. Wyjątkiem są darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych - osoby prywatne mogą w całości odliczać darowiznę od podstawy opodatkowania. Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, w 2005 roku mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.

35 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych DAROWIZNY Darowizna jest umową, unormowaną Kodeksem Cywilnym, zawartą między darczyńcą a obdarowanym. Darowiznę mogą dawać i otrzymywać zarówno osoby prywatne, jak i osoby prawne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą a rozliczające się według liniowej 19% stawki podatkowej z zasady nie korzystają z odliczeń podatkowych, więc nie mogą skorzystać także z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny. Jeśli darowane są pieniądze, wówczas - by możliwe było odliczenie podatkowe - wpłata darowizny musi być dokonana na konto bankowe organizacji. Darowizny przekazane w gotówce nie mogą być odliczone od podatku darczyńcy.

36 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych SPONSORING Sponsoring polega na finansowaniu określonego przedsięwzięcia w celu promocji (osoby, firmy) sponsora. Celem sponsoringu jest utrzymanie lub podniesienie renomy, poprawa lub zmiana wizerunku firmy lub osoby. Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub usługi sponsorowanemu w zamian za działania promocyjne ze strony sponsorowanego. Warunki tej współpracy powinny być zawarte w umowie sponsoringowej. Umowa sponsoringu należy do umów nienazwanych, czyli umów nieprzewidzianych wprost w przepisach Kodeksu cywilnego.

37 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych JEDEN PROCENT Obywatele (płacący podatki dochodowe) mogą przekazać 1% swego podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które mają zarejestrowany sądownie status pożytku publicznego. ZBIÓRKI Zbiórką jest wszelkie publiczne zbieranie rzeczy lub pieniędzy na pewien z góry określony cel, który musi być: - zgodny poparcia ze względu na interes publiczny, np. religijny, państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny lub społeczno-opiekuńczy (taki jak remont zabytku kultury czy budowa szpitala), - zgodny z prawem, - zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji albo aktem organizacyjnym komitetu, powołanego do zorganizowania zbiorki.

38 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych JEDEN PROCENT Obywatele (płacący podatki dochodowe) mogą przekazać 1% swego podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które mają zarejestrowany sądownie status pożytku publicznego. ZBIÓRKI Zbiórką jest wszelkie publiczne zbieranie rzeczy lub pieniędzy na pewien z góry określony cel, który musi być: - zgodny poparcia ze względu na interes publiczny, np. religijny, państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny lub społeczno-opiekuńczy (taki jak remont zabytku kultury czy budowa szpitala), - zgodny z prawem, - zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji albo aktem organizacyjnym komitetu, powołanego do zorganizowania zbiorki. Kwestie związane z organizacją zbiórek publicznych reguluje ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiorkach publicznych.

39 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych DOCHODY Z MAJĄTKU ORGANIZACJI, KAPITAŁ ŻELAZNY, INWESTYCJE KAPITAŁOWE Kapitał żelazny (kapitał wieczysty) to środki, które organizacja pozarządowa gromadzi po to, by czerpać z nich zyski, przeznaczane na realizację jej celów statutowych. Zasadą podstawową jest nienaruszalność kapitału żelaznego oraz stale jego pomnażanie. Inwestycje finansowe, które zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych, mogą być dokonywane przez organizacje pozarządowe bez dodatkowych kosztów podatkowych, to: 1. lokaty bankowe 2. dłużne papiery skarbowe (czyli obligacje skarbowe i komunalne oraz bony skarbowe) 3. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

40 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych DOCHODY Z MAJĄTKU ORGANIZACJI, KAPITAŁ ŻELAZNY, INWESTYCJE KAPITAŁOWE Zakup pozostałych papierów wartościowych (np. akcji) bez konieczności zapłaty podatku dochodowego, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych może się odbywać tylko za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy.

41 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych NAWIĄZKI SĄDOWE Sąd, skazując za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwa drogowe popełnione pod wpływem alkoholu lub przeciwko środowisku, może orzec nawiązkę. Nawiązka, czyli zasądzona kwota pieniędzy, jest przekazywana organizacji społecznej lub instytucji, której głównym celem jest ochrona zdrowia, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych czy ochrona środowiska. Organizacje pozarządowe oraz instytucje uprawnione do otrzymania nawiązki swoją działalnością muszą obejmować terytorium całego kraju i znaleźć się w wykazie prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości.

42 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO Opłaty np. za świadczone usługi w ramach odpłatnej działalności statutowej (niebędące działalnością gospodarczą) pobierało w 2008 roku 19% organizacji. Opłaty są zwrotem poniesionych nakładów. DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zyski z tej działalności muszą być przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej organizacji. Co roku ilość organizacji III sektora prowadzących działalność gospodarczą spada (20% ), 2004 (16%), 2006 (8%), 2008 (5%). SPADKI I ZAPISY Stowarzyszenia i fundacje mogą być spadkobiercami. Jako osoby prawne nie płacą podatku od spadków.

43 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych KREDYTY I POŻYCZKI Do pewnego czasu kredyty i pożyczki nie stanowiły istotnego źródła wspierania finansowego działalności stowarzyszeń i fundacji. Jednakże w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej i pojawieniem się możliwości realizowania bardzo dużych projektów, znacznie przekraczających budżety stowarzyszeń i fundacji i wymagających zapewnienia częściowego wkładu własnego lub założenia własnych pieniędzy, ta forma zapewnienia finansowania może się rozwinąć. W dużym stopniu zależy to od postawy banków, które musiałyby uznać organizacje pozarządowe za wiarygodnych i wypłacalnych klientów. Obecnie w całej Polsce jest kilka instytucji finansowych, które mają oferty dla stowarzyszeń i fundacji.

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE-

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Lipiec 2012 r. Prezentacja została opracowana w ramach projektu pn.: Aktywnie dla dobra wspólnego dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie?

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Oborniki 2011 r. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć stowarzyszenie? Informacje ogólne prawo tworzenia i działania stowarzyszeń ma źródło w artykule 12 Konstytucji, jako wolność zrzeszania się; podstawowym aktem, gdzie uregulowane zostały zasady

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo