GOSPODARKA NISKOEMISYJNA GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOSPODARKA NISKOEMISYJNA GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA. 21.04.2015 r."

Transkrypt

1 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA r.

2 Gmina Miejska Kościerzyna Kościerzyna to miasto zlokalizowane w centralnej części powiatu kościerskiego, położonego na Pojezierzu Kaszubskim, zajmujące powierzchnię 1586 ha. Kościerzynę w 2013r. zamieszkiwało osób.

3 OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA Miasto Kościerzyna miasto efektywne energetycznie, o czystym powietrzu i znacznym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Miasto o zmodernizowanej infrastrukturze energetyczno-ciepłowniczej i transporcie przyjaznym dla środowiska i społeczeństwa

4 DOKUMENTY STRATEGICZNE Strategia Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) przyjęty przez Komisję Europejską Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata z uwzględnieniem lat Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna przyjęty w 2012 roku

5 CELE DŁUGOFALOWE ochrona powietrza, w tym likwidacja niskiej emisji i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zwiększenie efektywności wykorzystania ciepła sieciowego ograniczenie zużycia energii w budynkach poprzez kompleksową termomodernizację propagowanie i realizacja przedsięwzięć zwiększających udział energii ze źródeł odnawialnych promocja budownictwa energooszczędnego i pasywnego ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta oraz poprawę infrastruktury drogowej zwiększenie konkurencyjności i ekologiczny transport publiczny szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczności lokalnej

6 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

7 PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej Pakiet energetyczno-klimatyczny 3x20: - ograniczenie emisji CO2 o 20%, - zmniejszenie zużycia energii o 20%, - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20%, - zwiększenie wykorzystania biopaliw w transporcie do 10%. Uchwała nr 833/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z r w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy kartusko kościerskiej Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011

8 PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI 23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona > 2000 Sygnatariuszy w tym 11 z Polski (tylko 1 z Pomorza) 29 listopada 2011 Podpisanie Porozumienia Burmistrzów Parlament Europejski

9 KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu redukcja emisji CO2 - poprawa jakości powietrza lepszy dostęp do krajowych i europejskich źródeł finansowania zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej zwiększenie oszczędności energii zabezpieczenie środków finansowych na przyszłe działania dzięki oszczędnościom energetycznym poprawa jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców współpraca sieciowa z innymi sygnatariuszami Porozumienia poprawa konkurencyjności gospodarczej i wizerunku miasta promocja miasta

10 ZOBOWIĄZANIA SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI przekroczenie celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej: ograniczenie emisji CO2 o min. 20% do 2020r. sporządzenie Inwentaryzacji Emisji Bazowej (BEI) przygotowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) wdrożenie Planu Działań (SEAP) i okresowe raportowanie postępów organizowanie Dni Energii we współpracy z Komisją Europejską zachęcanie innych miast do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów

11 PLAN DZIAŁAŃ (SEAP) A PLAN ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

12 SEAP: rok bazowy rok dla inwentaryzacji pośredniej w inwentaryzacji uwzględniono emisję CO 2 z sektorów: budynków komunalnych, obiektów użytkowo-usługowych, budynków mieszkalnych, oświetlenia publicznego, transportu, przemysłu i lokalnego wytwarzania ciepła zużycie energii końcowej na terenie Kościerzyny wyznaczono z uwzględnieniem ciepła sieciowego, energii ze źródeł odnawialnych oraz nośników energii i ich wartości opałowych

13 Zgodnie z wytycznymi inwentaryzacją objęto bezpośrednią emisję dwutlenku węgla, w oparciu o zużycie energii finalnej tj.: Energii elektrycznej Ciepła sieciowego Energii paliw kopalnych Energii ze źródeł odnawialnych

14 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) ZAKRES ogólna charakterystyka miasta stan na koniec 2010r. raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych prognoza emisji dla roku 2020 plan działań na rzecz zrównoważonej energii - strategia długoterminowa do roku szczegółowe działania na okres 3-5 lat możliwości finansowania działań objętych planem monitoring postępów i ewaluacja planu

15 LINIA BAZOWA 2000R ,00 Mg CO2-6,31% STAN OBECNY 2010R ,65 Mg CO2-20% - 10,15% STAN OBECNY 2013R ,58 Mg CO2-14,61% PROGNOZA 2020R ,46 Mg CO2-22,44% ,86 Mg CO2 CEL REDUKCJI 2020R ,60 Mg CO2

16 WYBRANY WARIANT RODZAJE DZIAŁAŃ BUDYNKI KOMUNALNE termomodernizacja montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych wymiana źródeł światła na energooszczędne z zastosowaniem automatyki monitoring zużycia mediów energetycznych i wody oraz ich kosztów szkolenia i kampanie edukacyjne wprowadzenie systemu zielonych zamówień OBIEKTY UŻYTKOWO-USŁUGOWE kampanie edukacyjne BUDYNKI MIESZKALNE termomodernizacja system wsparcia (zwolnienie z podatku od nieruchomości, program ograniczenia niskiej emisji) kampanie edukacyjno-informacyjne zapisy w dokumentach planistycznych

17 WYBRANY WARIANT RODZAJE DZIAŁAŃ OŚWIETLENIE PUBLICZNE modernizacja oświetlenia z zastosowaniem źródeł światła typu LED TRANSPORT budowa i modernizacja dróg wybór przewoźnika dla transportu publicznego posiadającego jednostki spełniające określone standardy emisji kampanie edukacyjno-informacyjne system zniżek za parkowanie LOKALNE WYTWARZANIE CIEPŁA modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej budowa kotła na biomasę kogeneracja z silnikiem gazowym

18 r. Gmina Miejska Kościerzyna jako 1 Sygnatariusz z Polski oraz 93 Sygnatariusz z Europy złożyła do Komisji Europejskiej Raport z monitorowania Planu działań SEAP wraz z monitoringową inwentaryzacją emisji Z wynikami Raportu można zapoznać się na stronie

19 DZIAŁANIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

20 DZIAŁANIA PODEJMOWANE DO 2010R. - osiągnięty stopień redukcji emisji CO2-6,31% termomodernizacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej modernizacja głównego źródła ciepła zasilającego miejski system ciepłowniczy z zastosowaniem technologii współspalania węgla z biomasą rozbudowa sieci gazowniczej modernizacja i rozbudowa systemu drogowego modernizacja oświetlenia publicznego szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństwa

21 DZIAŁANIA PODEJMOWANE PO 2012R. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie Działania zapoczątkowane w 2006 roku doprowadziły do niemal 100% termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w tym wszystkie Zespoły Szkół Publicznych, Przedszkole Publiczne, budynek KDK. Zakres termomodernizacji obejmował docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów grzewczych. W roku 2012 i 2013 termomodernizacją objęto: Budynek Szkoły Podstawowej nr 1, Budynki Szkoły Podstawowej nr 2 (bud. A i bud. B), Budynek Przedszkola Puchatek, Budynek Przedszkola Tęczowa Trójeczka, oraz budynek MOPS Całkowity koszt realizacji projektu: Dofinansowanie w formie pożyczki: Dofinansowanie w formie dotacji: ,00 zł ,00 zł ,00 zł

22 Modernizacja oświetlenia publicznego (montaż lamp w technologii LED) Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej (dł. wybudowanych sieci: sieci preizolowane o łącznej długości 22,5 km stanowią 86,6% łącznej długości sieci cieplnej, natomiast sieci kanałowe o długości 3,5 km stanowią 13,4% długości sieci) Dofinansowywanie wymiany ogrzewania konwencjonalnego na ekologiczne Termomodernizacja budynków

23 Równoległa z prowadzeniem projektów drogowych i innych rozbudowa sieci ciepłowniczej i podłączanie nowych odbiorców Usuwanie Azbestu ( od 2007 r.) Edukacja ekologiczna od 2007 r. - rocznie około 600 uczniów z kościerskich szkół

24 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości Modernizacja i rozbudowa obiektu istniejącego z przeznaczeniem na cele inkubatora, z maksymalnym dostosowaniem do eksploatacji energooszczędnej. Wartość Inkubatora w Kościerzynie: ,00 zł Dofinansowanie z RPO WP na lata ,00 zł

25 Zawiązanie w 2012 roku Kościerskiego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Społeczno Gospodarczego Zdiagnozowany priorytetowy obszar problemowy: Ekologia, efektywność energetyczna i poszerzenie wykorzystania OZE Działania: Opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie kościerskich tref aktywności gospodarczej w tym stref ukierunkowanych na OZE w Gminie Nowa Karczma i Gminie Liniewo Opracowanie programu energetyki odnawialnej w tym analizy zasobów odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania Dostosowanie profili edukacji na poziomie gimnazjalnym do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie pracowni nauki zawodu, np. w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE bądź posługiwania się narzędziami informatycznymi Wartość całkowita projektu Dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG ,00 zł ,00 zł

26 Zawiązanie w 2012 roku Kościerskiego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Społeczno Gospodarczego Jednym z dokumentów przygotowywanych w ramach Projektu partnerskiego pt. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej jest Studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego powiatu kościerskiego Składa się on z dwóch części: Część I: Analiza dostępności transportowej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego Celem tego opracowania jest badanie natężenia ruchu na drogach obszaru funkcjonalnego, określenie sieci transportowej, w tym określenie wewnątrz powiatowych linii komunikacyjnych w obszarze funkcjonalnym; określenie aktualnych punktów węzłowych oraz linii o największym natężeniu podróżnych we wszelkich przewozach wewnątrz powiatowych. Część II: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planu transportowego), jest zaplanowanie na lata usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze powiatu kościerskiego.

27 KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków. Zakres Termomodernizacji: 1. Termomodernizacja dziesięciu budynków wielorodzinnych: Dworcowa 1 (2014) Dworcowa 5 (2015) 3 Maja 1 (2014) Miodowa 10 (2015) Rynek 6 (2015) 8 Marca 47 (2015) Kapliczna 9 (2015) Młyńska 6 (2015) Traugutta 4 (2015) Wybickiego 8 (2015) 2. Kampania edukacyjno informacyjna 3. Utworzenie bazy danych pozwalającej na inwentaryzację źródeł emisji

28 KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków. Całkowita wartość Projektu: Koszt kwalifikowany zadania: Pożyczka ze środków WFOŚiGW: Dotacja ze środków WFOŚiGW: Środki własne: ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,50 zł ,00 zł

29 KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków. 3-go Maja 11 8 go Marca 47 Dworcowa 1 Dworcowa 5 Rynek 6 Miodowa 10

30 KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków. Kapliczna 9 Młyńska 6 Traugutta 4 Wybickiego 8

31 KAWKA w Kościerzynie. Rozwój sieci ciepłowniczej szansą ograniczenia niskiej emisji Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO w Kościerzynie Przedsięwzięcie w części dotyczącej rozbudowy sieci ciepłowniczej zwiększy jej dostępność i umożliwi likwidację indywidualnych źródeł ciepła. Możliwość podłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej zmniejsza zjawisko niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza. Projekt skutkuje podniesieniem jakości życia mieszkańców. Dostępność miejskiej sieci ciepłowniczej sprzyja także podejmowaniu decyzji o lokowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarze projektu. Zadanie objęte współfinansowaniem z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW, w ramach konkursu KAWKA dla Pomorza ograniczenie niskiej emisji, związane są bezpośrednio z budową osiedlowej sieci ciepłowniczej umożliwiającą likwidację 41 lokalnych źródeł ciepła zastąpionych węzłami ciepłowniczymi z jednoczesnym podłączeniem tych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nakłady inwestycyjne: w 2014 r. 0,9 mln. zł. i w 2015 r. 1,2 mln. zł

32 Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy farmy fotowoltaicznej oraz uzyskania decyzji i opinii pozwalających w dalszym etapie na realizacje przedmiotowej inwestycji w latach Zakres projektu obejmie dokumentację geodezyjną i geotechniczną, studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowe, raport OOŚ oraz dokumentację projektowa wraz z analizą finansowo-ekonomiczną. Wartość Projektu ogółem Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WP Udział własny Gminy Miejskiej Kościerzyna ,00 zł ,00 zł ,00 zł

33 Słoneczna Kościerzyna budowa instalacji solarnej szansą wykorzystania odnawialnych źródeł energii Projekt partnerski Stowarzyszenia Słoneczna Kościerzyna i Gminy Miejskiej Kościerzyna obejmuje budowę 187 szt. instalacji solarnych służących do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w granicach centrum miasta Kościerzyny. Całkowita wartość projektu Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WP Udział własny Stowarzyszenia Słoneczna Kościerzyna Udział partnera - Gminy Miejskiej Kościerzyna ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

34 Kościerzyna mówi Tak oszczędności energii Projekt zakładał realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej przede wszystkim do mieszkańców Kościerzyny ale i całego powiatu kościerskiego, wpisującej się bezpośrednio w Plan działań SEAP, nastawionej na zwiększenie efektywności energetycznej, promocję oszczędności energii oraz poprawę jakości powietrza. Działania ujęte w projekcie poza szeroko dostępnymi materiałami edukacyjno-informacyjnymi w postaci ulotek, plakatów, publikacji, artykułów oraz filmu poruszającego kwestie oszczędności energii w gospodarstwach domowych wzbogaconego o wywiady z mieszkańcami stosującymi ekologiczne źródła energii, obejęły również dobrane z myślą o danej grupie docelowej konkursy z nagrodami, pogadanki, szkolenia, seminaria i podsumowująca konferencję ekologiczną. Całkowita wartość projektu: Dofinansowanie z WFOŚiGW Środki własne: ,01 zł ,50 zł ,51 zł

35 Kościerzyna mówi Tak oszczędności energii

36 Kościerzyna miasto z klimatem Głównym działaniem projektu była organizacja ogólnopolskiej, otwartej, dwudniowej Konferencji z zakresu efektywności energetycznej, promowania oszczędności energii, odnawialnych źródeł energii oraz poprawy jakości powietrza w Kościerzynie. Wsparciem dla głównego działania była kampania plakatowa z udziałem 50 ambasadorów oszczędzania energii (osób prywatnych i instytucji), które swoim wizerunkiem i indywidualnym hasłem będą zachęcają mieszkańców do oszczędzania energii i środowiska naturalnego. Poszerzeniu wiedzy mieszkańców na temat efektywności energetycznej służyły również: konkurs Efektywność energetyczna w sztuce tematyczna ogólnodostępna impreza Całkowita wartość projektu: Dofinansowanie: Środki własne: ,82 zł ,04 zł 9 227,78 zł

37 Kościerzyna miasto z klimatem

38 Zielone Wrota kampania na rzecz poprawy jakości powietrza na Pomorzu Projekt zakłada realizację medialnej kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do mieszkańców województwa pomorskiego, Kościerzyny i powiatu kościerskiego wpisującej się bezpośrednio w Plan działań SEAP, nastawionej na zwiększenie efektywności energetycznej, promocję oszczędności energii oraz poprawę jakości powietrza w całym województwie pomorskim. Elementami kampanii będą: film edukacyjny emitowany w telewizji regionalnej, lokalnej oraz lokalnym kinie, spot radiowy nadawany w rozgłośni regionalnej, artykuły edukacyjne publikowane w prasie lokalnej i regionalnej billboardy zamieszczone na wynajętej powierzchni reklamowej. Całkowita wartość projektu: Dofinansowanie: Środki własne: ,24 zł ,00 zł ,24 zł

39 EURONET 50/50 Projekt EURONET 50/50 max ma na celu mobilizację oszczędności energii w pięciu kościerskich placówkach oświatowych. Metodologia 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie dzieci i młodzieży w proces zarządzania energią w budynkach oraz uczy ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Wdrażanie metodologii 50/50 składa się z 9 kroków, a oszczędności finansowe osiągnięte dzięki podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku, a pomiot, który finansuje rachunki za energię. W rezultacie każdy wygrywa: użytkownicy budynku zyskują dodatkowe pieniądze, samorząd lokalny ponosi niższe koszty, a efektywne energetycznie budynki przyczyniają się do osiągnięcia lokalnych celów energetycznych i klimatycznych.

40 EURONET 50/50

41 Kościerski dzień Energii listopad 2013r. I Kościerskie Dni Energii Listopad 2014r. II Kościerskie Dni Energii

42 Kościerski dzień Energii listopad 2013r. I Kościerskie Dni Energii Listopad 2014r. II Kościerskie Dni Energii

43 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Rok wykonania Nazwa Długość (w km) 2009 Remont ciągu ulic Mickiewicza, Staszica i 1,607 Chojnickiej w Kościerzynie 2010 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 0,693 ulicy Józefa Hallera w Kościerzynie łączącej drogę krajową nr 20 z droga powiatową nr 2429G Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 1,590 w Kościerzynie poprzez modernizację ulicy Dworcowej, stanowiącej podstawowy element ciągu łączącego drogę krajową nr 20 z drogą wojewódzką nr Modernizacja ciągu ulic: Heykego, Szkolna, 3,138 Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowa, stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1931G z drogą wojewódzką nr 214 w Kościerzynie 2012 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1,470 poprzez modernizację drogi nr 1931 G na odcinku ul. Strzelnica-Strzelecka w Kościerzynie Budowa ulicy Kupieckiej wraz z remontem 1,381 ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie 2014 Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 2,309 w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ulicy Towarowej w Kościerzynie RAZEM: 12, planowane Poprawa bezpieczeństwa i dostępności 5,300 komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego w Kościerzynie łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na dworcu kolejowym i Pomorską Koleją Metropolitarną RAZEM: 17,488

44 Budowa Obwodnicy: W dniu podpisano umowę pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk i Konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Heilit+Woerner Sp. z o.o. na zaprojektowanie i budowę Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Planowany termin zakończenia inwestycji INWESTOR: GDDKiA Oddział w Gdańsku Gdańsk Lokalizacja inwestycji: Województwo pomorskie Powiat Kościerski Gmina Kościerzyna Miasto Kościerzyna Wykonawca: Strabag Sp. z o.o Pruszków Heilit+Woerner Sp. z o.o Pruszków

45 Laureat konkursu Ministerstwa Środowiska Zielone miasta w stronę przyszłości Nagrodzenie w dwóch kategoriach: Efektywność energetyczna w budownictwie za realizację projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Ochrona powietrza za uchwalenie dokumentu Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna

46 Od 1 kwietnia tego roku mieszkańcy Kościerzyny mogą korzystać z BEZPŁATNEGO transportu na terenie Miasta Dzięki czemu ograniczono ruch samochodowy w centrum miasta.

47

48 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnictwa zbiorowego Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego RPS: Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Oś Priorytetowa 10. Energia Planowany termin rozpoczęcia: 2016 Planowany termin zakończenia: 2018 Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia Maksymalne dofinansowanie: 15 mln 4 mln

49 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnictwa zbiorowego Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza zwłaszcza CO2, a tym samym ochrona powietrza oraz środowiska naturalnego. Przedmiotem przedsięwzięcia będą działania termomodernizacyjne 18 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Kościerskim Obszarze Funkcjonalnym oraz sale wiejskie, zbudowane w różnym okresie i różnych technologiach oraz kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkaniowych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kościerzyna

50 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna opracowanie dokumentacji Projektowej 6 lutego 2015r. złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , Os Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Całkowita wartość realizacji zadania: ,00 Wartość wydatków kwalifikowanych: ,00 Dofinansowanie UE: ,75 (75%) Całkowita wartość realizacji zakresu Miasta Kościerzyna: ,00 Wartość wydatków kwalifikowanych zakresu Miasta Kościerzyna: ,00 Dofinansowanie UE zakresu Miasta Kościerzyna: ,00 (75%) Środki własne Miasta Kościerzyna: ,00

51 Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej RPS: Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Oś Priorytetowa 10. Energia Planowany termin rozpoczęcia: 2016 Planowany termin zakończenia: 2020 Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia: Maksymalne dofinansowanie: 24,0 mln 7,8 mln

52 Celem przedsięwzięcia jest ochrona powietrza oraz środowiska naturalnego poprzez redukcję emitowanych zanieczyszczeń oraz rozbudowę i modernizację miejskiego systemu dostarczania ciepła wraz z wykorzystywaniem OZE. Przedmiotem przedsięwzięcia będą działania polegające na: Rozbudowie oraz modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączaniem nowych odbiorców indywidualnych na terenie miasta Kościerzyny i likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła Modernizacji istniejącego miejskiego źródła ciepła Modernizacji systemu odpylania i odprowadzania spalin z kotłowni miejskiej Utworzeniu centrum zarządzania energią zlokalizowanego w obiekcie kotłowni miejskiej Kompleksowej modernizacji oraz budowy systemu oświetlenia ciągów komunikacyjnych zewnętrznych przy zastosowaniu technologii LED

53 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej RPS: Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Oś Priorytetowa 9. Mobilność Planowany termin rozpoczęcia: 2016 Planowany termin zakończenia: 2020 Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia: 32,0 mln Maksymalne dofinansowanie: 18,3 mln

54 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej Celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu transportu zbiorowego i stworzenie węzła integrującego podsystemy transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym Kościerzyny. Zakres inwestycji: Przeniesienie dworca PKS z zabytkowego centrum miasta Kościerzyna w granice dworca PKP. Rewitalizacja zabytkowego Dworca PKP (remont i konserwacja budynku dworca PKP z wiatą peronową na część dworcową, przebudowa budynku magazynowego, budynku toalet i zmiana sposobu ich użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu). Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami w celu poprawy bezpieczeństwa. Budowa parkingu typu Park&Ride przy dworcu dla samochodów, rowerów i motocykli i osób niepełnosprawnych. Budowa punktów typu Park&Ride w miejscu tworzenia linii transportu rowerowego (Wielki Klincz, Łubiana, Skorzewo, Kaliska Kościerskie). Budowa Linii Transportu Rowerowego Zakup ekologicznego taboru samochodowego komunikacji zbiorowej, tj. 10 autobusów gazowych

55 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej Sala wystaw czasowych w budynku ekspedycji kościerskiego dworca.

56 INWESTYCJA ZIELONEGO DACHU W POWIECIE KOŚCIERSKIM

57 W oddalonej o 22 km od Kościerzyny Starej Kiszewie powstał zespół gastronomiczny z pokojami gościnnymi. Cechą wyróżniającą obiekt jest wiecznie żywy "zielony dach" z nasadzoną trawą i porostami, wyróżniającym go z otoczenia.

58

59

60 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie 26 listopada 2015 roku OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI 23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA. Warszawa, 29 stycznia 2016 roku

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA. Warszawa, 29 stycznia 2016 roku GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA Warszawa, 29 stycznia 2016 roku DOKUMENTY STRATEGICZNE: Strategia Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata 2014-2020 Plan Działań na rzecz Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA. 26 listopada 2015 roku

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA. 26 listopada 2015 roku GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA 26 listopada 2015 roku DOKUMENTY STRATEGICZNE: Strategia Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata 2014-2020 Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2016 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa AUG Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa" Przedsięwzięcie polegało będzie na aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na 2014 rok. Kościerzyna, dnia r.

Projekt budżetu na 2014 rok. Kościerzyna, dnia r. Projekt budżetu na 2014 rok, dnia 20.12.2013r. Dochody i wydatki Treść Budżet 2014 rok Dochody 82 114 306 w tym: dochody bieżące 63 675 464 dochody majątkowe 18 438 842 Wydatki 87 105 213 w tym: wydatki

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2015 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2015 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2015 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2015 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ UKŁADU DROGOWEGO W KOŚCIERZYNIE ŁĄCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 4 Numer karty GOR Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty CZE Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna SWI Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać będzie na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 3 Numer karty IST Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9 kwietnia 2015 r. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Numer karty PSZ Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczew" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Urząd Miasta Gdyni

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Urząd Miasta Gdyni Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów Łukasz Dąbrowski Urząd Miasta Gdyni 1. Miasto Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów 2. Transport Publiczny w Gdyni 3. Działania termomodernizacyjne 4. Modernizacja energetyczna

Bardziej szczegółowo

Cele, sukcesy i możliwości energetyka gminnego. Korzyści Dzierżoniowa z zatrudnienia specjalisty ds. energetycznych

Cele, sukcesy i możliwości energetyka gminnego. Korzyści Dzierżoniowa z zatrudnienia specjalisty ds. energetycznych Cele, sukcesy i możliwości energetyka gminnego Korzyści Dzierżoniowa z zatrudnienia specjalisty ds. energetycznych Województwo Dolnośląskie Gmina Miejska Dzierżoniów pow. 20 km² liczba ludności: 32,3 tys.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.12.2010 rok

Warszawa, 13.12.2010 rok Seminarium podsumowujące stan wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warszawa, 13.12.2010 rok ENERGETYKA SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty SUL Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA ZAŁĄCZNIK II. 20% do 2020 roku

PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA ZAŁĄCZNIK II. 20% do 2020 roku PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012-2020 ZAŁĄCZNIK II Ogólny Cel Redukcji CO2 20% do 2020 roku Rok bazowy 2005 emisji w roku bazowym (2005) 2 639

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA kgrecka@bape.com.pl POIiŚ 2007-2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 - Karty przedsięwzięć

Załącznik 6 - Karty przedsięwzięć Załącznik 6 - Karty przedsięwzięć Numer karty OLE Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olecko Przedsięwzięcie polegać będzie na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne dla gminy Milicz

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne dla gminy Milicz Modelowe rozwiązania niskoemisyjne dla gminy Milicz 1. Gmina partnerska podstawowe dane, profil i rys statystyczny; Typ gminy: miejsko-wiejska Liczba mieszkańców: 24380 Dochody ogółem budżetu na jednego

Bardziej szczegółowo

System monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody w miejskich budynkach użyteczności publicznej

System monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody w miejskich budynkach użyteczności publicznej CIE Sektor odbiorców Obiekty użyteczności publicznej System monitoringu i zużycia nośników i wody w miejskich budynkach użyteczności publicznej Przedsięwzięcie polegało będzie na prowadzeniu systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r.

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r. Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele Sopot 18 września 2015r. Maciej Kazienko Pomorskie Dni Energii Największa w północnej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2426/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość... ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Szymon Liszka, FEWE Łukasz Polakowski, FEWE Olsztyn, 23 październik 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN dla Katowic Najczęściej

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2017 ROKU Możliwości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Działania Miasta Bydgoszczy dla ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu

Działania Miasta Bydgoszczy dla ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu Działania Miasta Bydgoszczy dla ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu FORUM Bydgoskie Dni Energii dr Grażyna Ciemniak Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, 6 listopada 2014r Dokumenty

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz RPO 2007-2013 mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Maja Czarniawska, Departament Programów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020 Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN v.s.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r. Wsparcie miast przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 9 maja 2013 r. Programy priorytetowe skierowane do samorządów SYSTEM ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW. VII Pomorskie Dni Energii Gdańsk września 2016

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW. VII Pomorskie Dni Energii Gdańsk września 2016 POROZUMIENIE BURMISTRZÓW VII Pomorskie Dni Energii Gdańsk 14-15 września 2016 Czym jest Porozumienie Burmistrzów? Porozumienie Burmistrzów: Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk

Bardziej szczegółowo

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Porozumienie między Burmistrzami Porozumienie między burmistrzami to ruch europejski

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej Łukasz Dąbrowski Urząd Miasta Gdyni Joanna Tobolewicz Urząd Miejski w Gdańsku Agenda 1. Związek ZIT 2. Budownictwo a) Budynki użyteczności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Opole 18.05.2015r. Plan Prezentacji 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych 29.01.2016 r. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki pomocowe Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/454/2017. Rady Miasta Tarnobrzega. z dnia 27 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/454/2017. Rady Miasta Tarnobrzega. z dnia 27 lipca 2017 r. identyfikator XLV/454/2017/3 UCHWAŁA NR XLV/454/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

RAZEM KOSZTY w tym koszty gminy

RAZEM KOSZTY w tym koszty gminy KET Sektor odbiorców Obiekty użyteczności publicznej Aktualizacja dokumentów programowych Przedsięwzięcie będzie polegało na przygotowaniu aktualizacji dokumentów programowych m.in: "Założeń do planu zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Anna Pekar Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo