WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003

2 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3 SKŁAD OSOBOWY KATEDR WYDZIAŁU...8 PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW...14 SYLWETKA ABSOLWENTA WYDZIAŁU...17 WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM...19 UKŁAD PRZEDMIOTÓW WEDŁUG SIATKI STUDIÓW...20 WYKAZ PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH...40 OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH...42 OPISY PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH

3 3 WPROWADZENIE DO ECTS A. Co to jest system ECTS? Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków badawczych stały się faktem, a budowanie Europy bez granic umożliwi też studentom zza granicy podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w ramach Programu Erasmus tzw. Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. Opracowany projekt ma także ułatwić polskim studentom studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich wprowadzających system ECTS. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera sobie partnerów do tej współpracy. B. Jak działa system ECTS? Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty: Pakiet Informacyjny w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów, programach nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz przepisach administracyjnych uczelni. Pakiet będący swego rodzaju przewodnikiem adresowany jest do studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Ma pomóc im w wyborze odpowiedniego programu zajęć i zaplanowaniu studiów a także uzyskać praktyczne informacje. Pakiet aktualizowany jest co roku, najczęściej dostępny jest w formie publikacji lub w wersji elektronicznej. Porozumienie o planach i programach zajęć obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS wydziału macierzystego, ustala na podstawie pakietu informacyjnego uczelni przyjmującej program zajęć w tejże uczelni. Po przyjęciu wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia macierzysta i

4 4 przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. Wykaz zaliczeń jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także potwierdzenie faktu odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. w wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni. Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio ilościowy i jakościowy opis pracy studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej dołączane do formularzy zgłoszeniowych są szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmującą. C. Punkty ECTS i zasada ich przyznawania Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom praktycznym, seminariom, konsultacjom, zajęciom grupowym i indywidualnym, pracom terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i domu oraz egzaminom. Punkty ECTS są relatywnym a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w programie. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie. Punkty ECTS przyporządkowywane są przedmiotom, natomiast przyznawane są studentom, dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty nie są przyznawane za dobre oceny liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy jaka została włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego udział w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty

5 5 za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej zastępują punkty, które normalnie studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej. D. Zasady kodowania przedmiotów Numer kodowy przedmiotu składa się z 11 znaków rozdzielonych kropkami. Oznaczenia: Przykład: 14.3VI23.K0108 trzy pierwsze znaki rozdzielone kropką są numerem dyscypliny naukowej wg kodu SOCRATESA, rzymskie cyfry oznaczają numer wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego (VI WZiEU), następne dwie cyfry określają kierunek studiów na Uniwersytecie Szczecińskim, kolejna duża litera określa typ studiowanego przedmiotu (K kanon, S specjalistyczny, F fakultatywny) kolejne dwie cyfry oznaczają numery jednostek dydaktycznych Wydziału, ostatnie dwie cyfry są kolejnymi numerami przedmiotów realizowanych w planie studiów. UWAGA: PAKIETY INFORMACYJNE ECTS SĄ PUBLIKOWANE CO ROKU. ROK AKADEMICKI UMIESZCZONY NA STRONIE TYTUŁOWEJ PAKIETU INFORMUJE, ŻE PAKIET OBEJMUJE PROGRAM DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W DANYM ROKU AKADEMICKIM. WCZEŚNIEJSZE WERSJE PAKIETÓW SĄ DOSTĘPNE U ODPOWIEDNICH KOORDYNATORÓW ECTS

6 6 Adres: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Ul. Cukrowa 8, Szczecin tel fax

7 7 INFORMACJE OGÓLNE Historia wyższego szkolnictwa w Szczecinie wiąże się nierozerwalnie z obecnym Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług, którego początek sięga okresu powojennego. W 1946 roku, mając na uwadze potrzebę kształcenia kadr dla gospodarki Pomorza Zachodniego, powołano oddział Akademii Handlowej w Poznaniu. Od początku istnienia siedzibą wydziału był budynek przy ul. Mickiewicza 66. W 1950 roku Oddział Akademii Ekonomicznej uzyskuje status samodzielnej uczelni, stając się Wyższą Szkołą Ekonomiczną. W 1955 roku nastąpiło włączenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej o do nowopowstałej Politechniki Szczecińskiej, jako Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Drogowego. W 1964 roku zmieniono nazwę na Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu. W 1975 roku siedziba wydziału powiększyła się o nowy budynek przy ul. Mickiewicza 64, znalazły się tu nowe sale dydaktyczne oraz gabinety dla pracowników. W 1985 roku wydział wszedł w skład nowopowstałego Uniwersytetu Szczecińskiego przyjmując nawę Wydziału Ekonomicznego. W 1990 roku Instytut Ekonomiki Transportu osiągnął samodzielność akademicką. Na Uniwersytecie Szczecińskim z Wydziału Ekonomicznego wyodrębniony zostaje Wydział Transportu i Łączności. Dnia 1 lutego 1999 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydział zyskuje nową nazwę - Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. W tym samy czasie wydział zmienia swoją siedzibę z ulicy Mickiewicza 64 na ulicę Cukrową 8. W nowym budynku wydziału znajduje się 28 sal dydaktycznych, 2 sale wykładowe, 2 laboratoria komputerowe, nowoczesna biblioteka i czytelnia oraz ok. 70 gabinetów pracowników. Obecnie wydział posiada pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych t.j. doktora i doktora habilitowanego oraz może występować z wnioskami o nadanie tytułu profesora. WYBRANE UWAGI O DYDAKTYCE 1. Kandydat na studia obowiązkowo deklaruje zarówno kierunek jak i specjalność w ramach której zamierza studiować. Limity przyjęć na studia określane są wyłączne w odniesieniu do kierunków studiów. 2. Rozliczenie studentów z wyników nauki odbywa się semestralnie z wyjątkiem osób uczestniczących w programach ERASMUS SOKRATES (wymiana zagraniczna) oraz MOST (wymiana krajowa), dla których opcjonalne wprowadzone może być rozliczenie roczne. 3. Wszystkie przedmioty wykładane na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług kończą się oceną bez względu na formę zajęć oceny wpisywane są do indeksów po każdym semestrze.

8 8 SKŁAD OSOBOWY KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG na dzień 1 marca 2002 r. DZIEKAN - prof. zw. dr hab. Józef PERENC PRODZIEKAN DS NAUKI - dr hab. Profesor US Stanisław FLEJTERSKI PRODZIEKAN DS STUDIÓW DZIENNYCH - dr hab. Profesor US Aleksander PANASIUK PRODZIEKAN DS STUDIÓW ZAOCZNYCH dr Grażyna ROSA I. KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ 1. prof. zw. dr hab. Waldemar GRZYWACZ Kierownik Katedry 2. mgr Wioletta Bekisz asystent 3. mgr Magdalena Kępka asystent 4. mgr Agnieszka Kwarcińska asystent Zespół Ekonomii 1. dr Anna GRZELAK Kierownik Zespołu - st. wykładowca 2. mgr Anna Leźnicka st. wykładowca 3. dr Anna Grabowska-Pieśla adiunkt 4. mgr Karolina Drela asystent 5. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka adiunkt 6. mgr Przemysław Pluskota asystent 7. mgr Ireneusz Jaźwiński asystent II. KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. prof. zw. dr hab. Juliusz ENGELHARDT Kierownik Katedry 2. dr Mariusz Szczepankowski st. wykładowca 3. dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska adiunkt 4. mgr Anna Surmacz asystent 5. mgr Jolanta Danuta Lubomska-Kalisz asystent 6. mgr Aneta Rzążewska asystent

9 9 III. KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof CHWESIUK Kierownik Katedry 2. dr Teresa Bal st. wykładowca 3. dr inż. Jerzy Gracz st. wykładowca 4. dr Piotr Niedzielski adiunkt 5. dr Adam Stecyk adiunkt 6. mgr Tomasz Norek asystent 7. mgr Tomasz Rzewuski asystent IV. KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ ŁĄCZNOŚCI 1. prof. dr hab. Roman CZAPLEWSKI Kierownik Katedry 2. dr Jacek Buko adiunkt 3. dr Grażyna Wolska adiunkt 4. dr Tomasz Sondej adiunkt 5. mgr Anna Drab-Kurowska asystent V. KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 1. prof. dr hab. Wojciech BĄKOWSKI Kierownik Katedry 2. dr Wojciech Downar adiunkt 3. dr Maciej Cieślicki adiunkt 4. mgr Jerzy Krzywicki asystent 5. mgr Marcin Olkiewicz asystent 6. mgr Rafał Gizdra asystent 7. mgr Adam Kowalczyk asystent VI. KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI TELEKOMUNIKACJI 1. dr hab. prof. US Henryk BABIS Kierownik Katedry 2. dr Jerzy Markow adiunkt 3. dr Kazimierz Pogoda (1/2 etatu) st. wykładowca 4. dr Wiesław Maziarz adiunkt

10 10 5. mgr Piotr Ładny asystent 6. mgr Grzegorz Gołębiewski asystent 7. mgr Iwona Windekilde asystent 8. mgr Joanna Wieczorek asystent 9. mgr Joanna Drobiazgiewicz asystent 10. mgr Agnieszka Budziewicz asystent VII. KATEDRA MARKETINGU USŁUG 1. prof. zw. dr hab. Józef PERENC Kierownik Katedry 2. dr Grażyna Rosa adiunkt 3. dr Joanna Hołub adiunkt 4. mgr Agnieszka Smalec asystent 5. mgr Dariusz Puchalik asystent 6. mgr Leszek Gracz asystent 7. mgr Anna Szwajlik-Buczyńska (1/2 etatu) asystent VIII. KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI 1. prof. dr hab. Adam SZEWCZUK Kierownik Katedry 2. dr Beata Filipiak-Dylewska adiunkt 3. mgr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj asystent 4. mgr Hanna Janowska asystent 5. mgr Magdalena Kogut asystent IX. ZAKŁAD BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH 1. dr hab. prof. US Stanisław FLEJTERSKI Kierownik Zakładu 2. dr Beata Świecka adiunkt 3. mgr Izabela Wieczorkiewicz-Kidacka asystent 4. mgr Robert Rumiński asystent Zespół Rachunkowości 1. dr Ewa Rogowska adiunkt 2. mgr Agnieszka Kubiak asystent 3. mgr Magdalena Ossowska asystent 4. mgr Renata Klepacka asystent 5. mgr Piotr Szczypa asystent

11 11 6. mgr Elżbieta Twardowska asystent IX. KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 1. prof. dr hab. Aurelia BIELAWSKA Kierownik Katedry 2. dr hab. prof. US Bogusław Walczak (II etat) profesor 3. dr Marek Dylewski adiunkt 4. dr Ilona Grabań asystent 5 dr Krzysztof Michaluk adiunkt 6. mgr Anna Olkiewicz asystent 7. mgr Anna Hryszko asystent X. KATEDRA ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ 1. dr hab. prof. US Aleksander PANASIUK Kierownik Katedry 2.. dr Beata Meyer adiunkt 3. dr Anna Tokarz adiunkt 4. mgr Dawid Milewski asystent 5. mgr Agnieszka Bott asystent 6. mgr Daniel Szostak asystent XI. KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH 1. prof. dr hab. Jan ZAWADZKI Kierownik Katedry 2. dr Olgierd Rakowski st. wykładowca 3. mgr Maria Dobek st. wykładowca 4. mgr Beata Muszyńska-Siwiec st. wykładowca 5. mgr Robert Kubicki asystent 6. mgr Marcin Hundert asystent 7. mgr Rafał Czyżycki asystent 8. mgr Rafał Klóska asystent INSTYTUT TRANSPORTU I LOGISTYKI Dyrektor instytutu: prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk Zastępca dyrektora: dr hab. Prof. US Elżbieta Załoga

12 12 I. KATEDRA SYSTEMÓW I POLITYKI TRANSPORTOWEJ 1. dr hab. prof. US Elżbieta ZAŁOGA Kierownik Katedry 2. dr Stanisław Kobusiak (1/2 etatu) starszy wykładowca 3. dr Dariusz Milewski adiunkt 4. mgr Tomasz Kwarciński asystent II. KATEDRA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 1. prof.zw.dr hab.inż. Hubert BRONK Kierownik Katedry 2. dr inż. Józef Gontarz starszy wykładowca 3. dr Jerzy Rozwadowski starszy wykładowca III. KATEDRA TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1. prof. zw. dr hab. Paweł ZALEWSKI Kierownik Katedry 2. dr Teresa Kosacka (1/2 etatu) starszy wykładowca 3. mgr Piotr Siedlecki asystent 4. mgr Arkadiusz Drewnowski asystent IV. KATEDRA LOGISTYKI 1. dr hab. prof. US Mariusz JEDLIŃSKI Kierownik Katedry 2. dr Beata Milewska adiunkt 3. dr Izabela Dembińska-Cyran adiunkt V. KATEDRA HISTORII I GEOGRAFII TRANSPORTU 1. prof. dr hab. Józef STANIELEWICZ Kierownik Katedry 2. dr hab. prof. US Eugeniusz Mazur profesor 3. dr Andrzej Mielcarek adiunkt 4. dr Krzysztof Małachowski adiunkt

13 13 VI. KATEDRA TRANSPORTU I HANDLU MORSKIEGO 1. dr hab. prof. US Henryk SALMONOWICZ Kierownik Katedry 2. prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski (3/4 etatu) profesor 3. dr Zenon Sosnowski starszy wykładowca 4. mgr Michał Pluciński asystent 5. mgr Wojciech Drożdż asystent VII. ZESPÓŁ PRAWA TRANSPORTOWEGO I UBEZPIECZEŃ 1. dr Krzysztof WESOŁOWSKI Kierownik Zespołu 2. mgr Dorota Ambrożuk asystent 3. mgr Magdalena Bronk asystent 4. mgr Daniel Dąbrowski asystent

14 14 PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW Studia dzienne magisterskie Kierunek Ekonomia specjalności: Ekonomika Transportu i Logistyka Ekonomika i Organizacja Łączności Ekonomika Turystyki Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami Kierunek - Zarządzanie i Marketing specjalności: Zarządzanie Finansami w Podmiotach Gospodarczych Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwach Łączności Finanse i Zarządzanie Administracją Publiczną Marketing Usług Studia Zaoczne I-go stopnia (licencjackie) Kierunek - Ekonomia specjalności: Ekonomika Transportu i Logistyka Ekonomika i Organizacja Łączności Ekonomika Turystyki Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami Kierunek - Zarządzanie i Marketing specjalności: Zarządzanie Finansami w Podmiotach Gospodarczych Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwach Łączności Finanse i Zarządzanie Administracją Publiczną Marketing Usług

15 15 Zaoczne Uzupełniające Studia Magisterskie Kierunek Ekonomia specjalności: Ekonomika Transportu i Logistyka Ekonomika i Organizacja Łączności Kierunek - Zarządzanie i Marketing specjalności: Zarządzanie Finansami w Podmiotach Gospodarczych Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwach Łączności Studia wieczorowe Kierunek Ekonomia specjalności: Ekonomika Transportu i Logistyka Ekonomika Turystyki Kierunek - Zarządzanie i Marketing specjalności: Zarządzanie Finansami w Podmiotach Gospodarczych Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwach Łączności

16 16 O pozycji Wydziału w US i w środowisku decyduje jego kadra i jej aktywność naukowa. Istotnym jest rozkwit życia naukowego, w szczególności poprzez: pielęgnowanie dotychczasowych i rozwijanie nowych specjalizacji naukowych Wydziału, jakość i liczbę monografii, artykułów oraz referatów naukowych (chodzi o wzrost liczby publikacji w uznanych wydawnictwach krajowych i Wydawnictwie Naukowym US), poziom i liczbę rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, liczbę grantów KBN, organizowanie wydziałowych seminariów naukowych, organizowanie gościnnych wykładów, organizowanie na Wydziale corocznie kilku ogólnopolskich konferencji naukowych, z udziałem gości zagranicznych i przedstawicieli praktyki gospodarczej (planuje się ponadto organizowanie co roku konferencji doktorantów),

17 17 SYLWETKA ABSOLWENTA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 1. Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego powinien posiadać zasób uniwersyteckiej wiedzy ekonomicznej, prawnej, społecznej i humanistycznej umożliwiający jemu szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej. 2. Absolwent Wydziału powinien opanować w stopniu przynajmniej dobrym jeden język obcy, posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, internet), umieć przygotowywać projekty ekonomiczne i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć gospodarczych, posiadać umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa (środowiska rynkowego), planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, znać systemy finansowe, podatkowe i bankowe, umieć posługiwać się przepisami prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa w zakresie wybranej specjalności studiów, orientować się w sytuacji gospodarczej Polski i świata oraz w procesach integracyjnych krajów Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. 3. Uzyskanie dyplomu magistra na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego powinno otwierać drogę do pracy zawodowej w praktyce gospodarczej jak i w instytucjach oraz pracy naukowej w ośrodkach badawczych oraz instytutach badawczo - naukowych w kraju i za granicą. 4. Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy akademickiej, legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów. 5. Absolwent kierunku Ekonomia powinien być wyspecjalizowany w określonej - szczególnej dziedzinie zastosowań ekonomii, głównie w obszarze sektora usługowego (ekonomika i organizacja transportu, ekonomika i organizacja łączności, ekonomika turystyki, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami). Przygotowanie merytoryczne absolwenta powinno być przydatne do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji gospodarczej na stanowiskach szczebla niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 6. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing uzyskuje umiejętności do przygotowywania, opracowania, wdrażania i kontroli strategii przedsiębiorstwa i instytucji publicznych oraz działalności operacyjnej w obszarze wybranej specjalności studiów (zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych, zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwach łączności, zarządzanie finansami publicznymi, marketing usług). Przygotowanie merytoryczne absolwenta powinno być przydatne do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych na stanowiskach szczebla niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non - profit.

18 18

19 19 WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, którą student praca magisterska stanowi samodzielne opracowanie problemu naukowego wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego (promotora). Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony w porozumieniu z promotorem pracy w trakcie zajęć dydaktycznych seminarium magisterskiego. Temat pracy powinien posiadać cechy istotności i aktualności. Problematyka objęta jego obszarem nie powinna być powielana w stosunku do prac już istniejących lub powstających w tym samym czasie. Praca magisterska nie powinna ograniczać się wyłączenie do analiz teoretycznych. Praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 1. Merytoryczne: metodyka pracy (teza, cel, metody badawcze, okres badawczy), krytyczny stosunek do bazy materiałowej z obszaru tematyki pracy (teoretycznej i empirycznej), problem badawczy powinien być zrealizowany w stopniu wyczerpującym, wykorzystanie odpowiedniego (aktualnego i satysfakcjonującego) zakresu literatury naukowej z danej dziedziny ekonomii i/lub zarządzania, prezentującego poglądy autorytetów w danej dziedzinie, umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym (kategoriami ekonomicznym), zaprezentowanie analiz empirycznych dotyczących zagadnień objętych tematyką pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa, instytucji, rynku, sektora, gospodarki itp.) próba formułowania własnych ocen, poglądów, wniosków, prognoz itp., 2. Formalne: konstrukcja pracy wstęp, rozdziały (teoria, analiza, postulaty), zakończenie (wnioski), odpowiednia redakcja i korekta naukowa pracy, poprawność językowa, w tym umiejętność posługiwania się stylem naukowym, umiejętność przygotowywania przypisów literaturowych, wykorzystywanie innych form przypisów (polemicznych, dygresyjnych, objaśniających, odsyłających i mieszanych), poprawność spisów bibliograficznych, rysunków, tabel, załączników, określenie słów kluczowych dla pracy.

20 20 UKŁAD PRZEDMIOTÓW WEDŁUG SIATKI STUDIÓW

21 21 Przedmioty obligatoryjne Kierunek: ZARZĄDZANIE I MARKETING (4,5-letnie) I-rok 2002/2003, II-rok 2003/2004, III-rok 2004/2005 IV rok 2005/2006 V-rok 2006/2007 Godziny zajęć w tym L.p. N A Z W A P R Z E D M I O T U Egz obo po sem R A Z E M W Y K Ł A D Y Ć W I C Z E N L A B O R A T S E M I N A R Rozkład godzin zajęć ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem 8 sem tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W CW W ĆW W ĆW Język obcy biznesu Przedmioty ogólnospołeczne I: Historia gospodarcza, Historia doktryn ekonomicznych Przedmioty ogólnospołeczne II: Psychologia, Geografia społ. ekon., Socjologia zal Przedmioty ogólnospołeczne III: Filozofia, Logika, Historia Odrodzonej Polski zal Prawo cywilne Wychowanie fizyczne zal Informatyka zal Matematyka Makroekonomia Prawo gospodarcze Polityka społeczno-ekonomiczna Podstawy zarządzania Podstawy rachunkowości Mikroekonomia Statystyka ,5 1 1,5 16. Finanse Metody organizacji i zarządzania Podstawy marketingu Ekonomika przedsiębiorstwa Ochrona środowiska zal Zarządzanie produkcją zal Ekonometria i badania operacyjne /1 1 1/1 23. Analiza rynku Zarządzanie strategiczne Zarządzanie innowacjami zal Zarządzanie jakością Zarządzanie kadrami Prognozowanie i symulacje zal /1 29. Rachunkowość zarządcza Rynek kapitałowy Integracja europejska zal Prawo pracy zal Przed. fakultatywny kierunkowy zal Przed. fakultatywny ogólny zal Wykład promotora zal Seminarium magisterskie zal R A Z E M ,5 5 13, ,5 18, Liczba egzaminów w semestrze

22 22 Przedmioty kierunkowe dla specjalności: Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych Godziny zajęć w tym Rozkład godzin zajęć L.p. N A Z W A P R Z E D M I O T U Egz obo po sem R A Z E M W Y K Ł A D Ć W I C Z E L A B O R A S E M I N A ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem 8 sem tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W CW W ĆW W ĆW Y N T R Logistyka Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Systemy podatkowe Gospodarka finansowa w sektorze publicznym Kształtowanie wizarunku podmiotów rynku zal MSE i handel zagraniczny zal Finanse międzynarodowe Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie Zastosowanie informatyki zal Zarządzanie small biznesem zal Bankowość zal Planowanie finansowe Rynek usług ubezpieczeniowych zal Suma godzin przedmiotów kierunkowych Suma godzin przedmiotoów obligatoryjnych ,5 5 13, R A Z E M ,5 18, Liczba egzaminów w semestrze

23 23 Przedmioty kierunkowe dla specjalności: Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwach łączności Ekonomika łączności Nowoczesne technologie pocztowe i telekomunikacyjne zal Polityka gospodarcza łączności Zarządzanie przedsiebiorstwami łączności zal Logistyka produkcji usług łączności Marketing usług łączności Prawo łączności zal Rynek usług łączności zal Analiza działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach łączności Zarządzanie finansami w przeds. łączności Badanie i monitoring rynku usług łączności zal Systemy informatyczne w łączności zal Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwach łączności Marketing wewnętrzny w przeds. łączności zal Suma godzin przedmiotów kierunkowych Suma godzin przedmiotoów obligatoryjnych ,5 5 13, R A Z E M ,5 18, Liczba egzaminów w semestrze

24 24 Przedmioty kierunkowe dla specjalności: Finanse i zarządzanie administracją publiczną Godziny zajęć w tym Rozkład godzin zajęć L.p. N A Z W A P R Z E D M I O T U Egz obo po sem R A Z E M W Y K Ł A D Ć W I C Z E L A B O R A S E M I N A ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem 8 sem tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W CW W ĆW W ĆW Y N T R Finanse publiczne Rachunkowość sektora publicznego zal Prawo samorządu terytorialnego zal Ekonomika sektora publicznego Finanse lokalne Planowanie budżetowe Strategie rozwoju lokalnego zal Funkcjonowanie podmiotów publicznych zal Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego Strategie finansowania gospodarki samorządowej Zamówienia publiczne zal Organizacja służb publicznych zal Administracja samorządowa zal Międzynarodowe stosunki finansowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego zal Gospodarka przestrzenna i planowanie społ.-gosp. w jednostkach samorządu terytorialnego zal Suma godzin przedmiotów kierunkowych Suma godzin przedmiotoów obligatoryjnych ,5 5 13, R A Z E M ,5 18, Liczba egzaminów w semestrze

25 25 Przedmioty kierunkowe dla specjalności: Marketing usług Ekonomika usług Analiza ekonomiczna podmiotów gospodarczych zal Marketingu w usługach Badania marketingowe zal Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych Obsługa klienta w sektorze usług zal Finanse przedsiębiorstw usługowych Negocjacje Bankowość zal Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwach usługowych zal Budżet przedsiębiorstwa i controlling Promocja usług zal Zachowania nabywców usług zal Marketing międzynarodowy zal Logistyka usług zal Suma godzin przedmiotów kierunkowych Suma godzin przedmiotoów obligatoryjnych ,5 5 13, R A Z E M ,5 18, Liczba egzaminów w semestrze

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo