UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, 22 i art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz. 888, poz. 1232, poz. 1238, z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, z 2015r. poz.122, poz. 151, poz. 277, poz. 478) w związku z uchwałą Nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Opolu, Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola, osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. 2. Zasady udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania ustala Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych do inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola : 1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w przypadku dotacji ze środków własnych budżetu Miasta Opola; 2) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w przypadku dotacji ze środków budżetu Miasta Opola, pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 3. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji z budżetu Miasta pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.) oraz z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 1

2 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 5. Traci moc uchwała Nr LII/778/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola. 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Marcin Ociepa Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia r. Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola - ze środków własnych budżetu Miasta Opola 1. Regulamin określa zasady wspierania zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza, poprzez realizację obowiązującego Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola oraz Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole. 2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w wyniku dokonanej inwestycji, poprzez zastąpienie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, systemami proekologicznymi i/ lub zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zrealizowanej nie wcześniej niż w 2010 roku (decyduje data wystawienia faktur VAT bądź rachunków i protokołów odbioru, nie wcześniej niż z dniem r.). 3. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania dla inwestycji realizowanych w lokalach mieszkalnych i budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Opola, polegających na: 1) wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła lub 2) zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania. 4. Do korzystania z dofinansowania na zasadach niniejszego Regulaminu uprawnione są: 1) osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami lokalu lub budynku, albo posiadające inny tytuł prawny do władania budynkiem lub lokalem, położonym na terenie miasta Opola i posiadające zgodę właściciela lokalu lub budynku; 2) wspólnoty mieszkaniowe na terenie miasta Opola; zwane dalej Wnioskodawcą. 5. Dofinansowanie nie jest udzielane, jeżeli zmiana systemu ogrzewania lub montaż kolektorów słonecznych/pomp ciepła dotyczy lokalu lub budynku, związanego z zarejestrowaną działalnością gospodarczą. 6. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa, a niektóre lokale związane są z zarejestrowaną działalnością gospodarczą lub są lokalami użytkowymi, dopuszcza się udzielenie częściowej dotacji wyliczonej proporcjonalnie, biorąc pod uwagę koszty kwalifikowane poniesione na całą inwestycję w stosunku do powierzchni lokali, niebędących lokalami użytkowymi, ani lokalami związanymi z zarejestrowaną działalnością gospodarczą. Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 1

4 2. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania, opartego na paliwie stałym, na nowe ekologiczne źródło ciepła może być przyznane: 1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem; 2) po wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła, takie jak: a) kocioł gazowy; b) kocioł olejowy; c) przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej; d) źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku); e) odnawialne źródło energii. 2. Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania może być przyznane: 1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem; 2) po zamontowaniu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła; 3) dla nowych budynków, pod warunkiem zakończenia budowy w myśl prawa budowlanego, tj. po zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego. 3. Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnione będą koszty kwalifikowane, poniesione przez Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT, bądź rachunków, wystawionych na Wnioskodawcę. 4. Kosztami kwalifikowanymi, w przypadku zadań objętych dofinansowaniem, są wydatki poniesione na: 1) zakup kotła gazowego c.o. i grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego zakup rur wielowarstwowych; 2) zakup kotła olejowego c.o. i grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego zakup rur wielowarstwowych; 3) zakup pieca akumulacyjnego i/lub grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego zakup rur wielowarstwowych; 4) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją rozprowadzającą (wewnętrzne piony c.o. i c.w.u.); 5) zakup i montaż instalacji odnawialnego źródła energii (kolektory, pompy ciepła). 5. Wszelkie pozostałe koszty, niewymienione w ust. 4, konieczne do poniesienia, w celu przeprowadzenia inwestycji, uznaje się za niekwalifikowane. Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 2

5 6. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć kosztorys powykonawczy, załącznik do faktury VAT/rachunku lub adnotację na fakturze VAT/rachunku odnośnie kosztu kwalifikowanego, potwierdzone przez wystawcę ww. dokumentów. 7. Dofinansowaniem objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające wszelkie konieczne normy i posiadające dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski. 8. Wysokość dofinansowania wynosi: 1) w przypadku zadań polegających na wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym, na nowe ekologiczne (z wyłączeniem pompy gruntowej) - maksymalnie 45% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż 3000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż zł dla wspólnot mieszkaniowych; 2) w przypadku zadań polegających na zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania (kolektory słoneczne i pompy ciepła, z wyłączeniem gruntowych) - maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż 2000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 5000 zł dla wspólnot mieszkaniowych; 3) w przypadku zadań polegających na wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym, na nowe ekologiczne (gruntowa pompa ciepła) - maksymalnie 45% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż 5000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż zł dla wspólnot mieszkaniowych; 4) w przypadku zadań polegających na zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania (gruntowa pompa ciepła) - maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż 4000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż zł dla wspólnot mieszkaniowych. 9. Dofinansowanie objęte niniejszym Regulaminem przysługuje tylko raz na dany lokal lub budynek mieszkalny, bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmian właściciela. 10. Dofinansowaniu nie podlega zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów, itp.) i innych, nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego. 11. Jeżeli inwestycja, o której mowa w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, dofinansowana jest również z innego źródła, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków własnych budżetu Miasta Opola, nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych fakturami VAT lub rachunkami. 3. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 1. Udzielenie dofinansowania może nastąpić na wniosek uprawnionych osób pod warunkiem: Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 3

6 1) stałego korzystania ze zmodernizowanego proekologicznego ogrzewania, przy jednoczesnym zlikwidowaniu istniejącego ogrzewania opartego na paliwie stałym i/lub 2) stałego korzystania z nowo zainstalowanej instalacji, wykorzystującej odnawialne źródła energii. 2. Od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym można odstąpić w przypadku: 1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; 2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; 3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego. 3. Dopuszcza się złożenie zbiorczego wniosku o udzielenie dofinansowania, sporządzonego na podstawie indywidualnych wniosków właścicieli (najemców) lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, przez osobę upoważnioną. 4. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta Opola, według wzoru określonego odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta. 5. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z jej uzyskaniem. 6. Niekompletne wnioski, po bezskutecznym wezwaniu Wnioskodawcy do ich uzupełnienia, zostaną odrzucone z powodu następujących błędów formalnych: 1) niewypełnienie wymaganych punktów formularza wniosku; 2) złożenie wniosku bez wymaganych załączników; 3) złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta; 4) złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną; 5) złożenie wniosku bez podpisu Wnioskodawcy. 7. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a następnie ocenie formalnej przez Komisję ds. opiniowania wniosków o udzielanie dotacji celowych do inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola, powołaną przez Prezydenta Miasta Opola. 8. Wnioski rozpatrywane będą według następujących kryteriów: 1) wielkość efektu ekologicznego osiągniętego poprzez realizację zadania; 2) termin złożenia kompletnego wniosku. 9. Komisja sprawdza wniosek i w przypadku wątpliwości dokonuje oględzin w mieszkaniu/budynku, mających na celu stwierdzenie stanu faktycznego, zakończonych spisaniem protokołu. 10. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy Miastem Opole, a Wnioskodawcą. Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 4

7 11. W przypadku negatywnej decyzji Komisji, Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 12. Środki przekazywane będą w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania określonego w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, po jego zakończeniu i podpisaniu umowy cywilnoprawnej z Miastem Opole. 13. Umowa powinna zawierać m.in.: 1) cel, na jaki dotacja została przyznana; 2) określenie wysokości dotacji i trybu płatności; 3) określenie terminu realizacji przedmiotu umowy; 4) tryb kontroli wykonania zadania; 5) określenie warunków rozliczenia dotacji. 14. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty podpisania przez Wnioskodawcę umowy, o której mowa w ust Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo: 1) możliwości przeprowadzenia kontroli przez Komisję, o której mowa w ust. 7, do lat pięciu od daty pobrania przez Wnioskodawcę przyznanego dofinansowania; 2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o: a) nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu; b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w lokalu/budynku, w postaci urządzeń niespełniających warunków niniejszego Regulaminu; 3) wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami, w przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 16. Dotacja udzielona z budżetu Miasta Opola: 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt Dopuszcza się możliwość reprezentowania Wnioskodawcy oraz wypłaty dotacji osobie trzeciej, wyłącznie na podstawie stosownego upoważnienia, sporządzonego przez Wnioskodawcę w obecności pracownika Urzędu Miasta Opola, lub przez notariusza. 4. Postanowienia końcowe 1. Procedura przyznawania i rozliczania dotacji będzie realizowana według kryteriów, o których mowa w 3 ust. 8 niniejszego Regulaminu, po ich kwalifikacji przez Komisję, do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta w danym roku budżetowym. Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 5

8 2. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku budżetowym, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, natomiast procedura naboru nowych wniosków zostanie wstrzymana. 3. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 6

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia r. Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola - ze środków budżetu Miasta Opola pochodzących ze źródeł zewnętrznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Miasta Opola, pochodzących ze źródeł zewnętrznych, na realizację przedsięwzięć związanych z likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, polegających na: 1) likwidacji lokalnych źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk węglowych) i zastąpienie ich przez urządzenia grzewcze, tj.: gazowe, olejowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub odnawialne źródło energii (pompę ciepła) lub 2) zastosowaniu odnawialnego źródła energii (kolektorów słonecznych), celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym, bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Beneficjencie rozumie się przez to Miasto Opole, które po zebraniu deklaracji od zainteresowanych ubieganiem się o dotację na realizację przedsięwzięć, związanych z likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Opola, przygotowuje wniosek do stosownej Instytucji udzielającej dofinansowania na realizację przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1; 2) Ostatecznym Odbiorcy Korzyści (OOK) rozumie się przez to osobę fizyczną lub wspólnotę mieszkaniową składającą deklarację i wniosek do Beneficjenta w sprawie przyznania dofinansowania przedsięwzięcia w budynku lub lokalu mieszkalnym, zlokalizowanym na terenie miasta Opola; 3) Instytucji udzielającej dofinansowania rozumie się przez to instytucje takie jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu; 4) środkach zewnętrznych rozumie się przez to środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu. 3. Do korzystania z dofinansowania na zasadach niniejszego Regulaminu uprawnione są: 1) osoby fizyczne, Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 1

10 2) wspólnoty mieszkaniowe; będące właścicielami/współwłaścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego, albo posiadające inny tytuł prawny do władania budynkiem lub lokalem mieszkalnym, położonym na terenie miasta Opola (za zgodą właściciela), które stanowić będą Ostatecznych Odbiorców Korzyści, w razie pozyskania środków zewnętrznych przez Beneficjenta. 4. W przypadku, gdy lokal lub budynek mieszkalny jest związany z prowadzoną działalnością przedsiębiorcy, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą de minimis i będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z r.). 5. Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z r.). 6. Pomoc przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z r.). 7. Rozporządzenia Komisji (UE) wymienione w 1 ust. 4, 5, 6 obowiązują do dnia 31 grudnia 2020r., z możliwością stosowania ich przepisów w sześciomiesięcznym okresie przejściowym, od daty ich wygaśnięcia, w związku z tym możliwość udzielania pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie na podstawie niniejszej uchwały ograniczona jest do dnia 30 czerwca 2021r. 2. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 1. Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć, związanych z likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, może być przyznane: 1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem OOK, potwierdzonych dokumentami zgodnymi z wykazem, stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze; 2) dla nowych budynków, pod warunkiem zakończenia budowy w myśl prawa budowlanego, tj. po zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego. 2. Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnione będą koszty kwalifikowane, poniesione przez OOK, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT, bądź rachunków, wystawionych na OOK. 3. Kosztami kwalifikowanymi dla przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, są wydatki poniesione na: 1) ogrzewanie gazowe: a) przygotowanie dokumentacji projektowej; b) demontaż starego źródła ciepła; Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 2

11 c) zakup i montaż nowego źródła ciepła; d) zakup i montaż elementów grzewczych; e) wewnętrzne piony c.o. i c.w.u. 2) ogrzewanie olejowe: a) przygotowanie dokumentacji projektowej; b) demontaż starego źródła ciepła; c) zakup i montaż nowego źródła ciepła; d) wewnętrzne piony c.o. i c.w.u. 3) ogrzewanie elektryczne: a) przygotowanie dokumentacji projektowej; b) demontaż starego źródła ciepła; c) podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej; d) wewnętrzna linia zasilania. 4) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: a) przygotowanie dokumentacji projektowej; b) demontaż starego źródła ciepła; c) podłączenie do węzła ciepła; d) wewnętrzne piony c.o. i c.w.u. 5) montaż pompy ciepła: a) przygotowanie dokumentacji projektowej; b) demontaż starego źródła ciepła; c) zakup i montaż pompy ciepła; d) zakup i montaż niezbędnej armatury i elementów grzewczych. 6) montaż kolektorów słonecznych: a) przygotowanie dokumentacji projektowej; b) zakup i montaż kolektorów słonecznych. 4. Wszelkie pozostałe koszty, niewymienione w ust. 3, konieczne do poniesienia, w celu przeprowadzenia inwestycji, uznaje się za niekwalifikowane. 5. Wysokość dotacji wynosi do55% kosztów kwalifikowanych, w tym: 1) ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW do 45% kosztów kwalifikowanych; 2) ze środków WFOŚiGW w Opolu do 10% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 6. Dotacja zostanie przeznaczona na zadania, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku Beneficjenta do Instytucji udzielającej dofinansowania. Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 3

12 7. Dofinansowaniem objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające wszelkie konieczne normy i posiadające dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski. 8. Dofinansowanie przysługuje tylko raz na dany lokal lub budynek mieszkalny, bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmian właściciela. 9. Dofinansowaniu nie podlega zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów, itp.) i innych, niestanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego. 10. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, OOK zleca wykonanie prac wyłącznie wykonawcy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, który wykona powierzone zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 11. OOK, przed realizacją przedsięwzięcia o wartości powyżej zł, dokonuje wyboru wykonawcy, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującymi równe traktowanie wykonawców oraz wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, OOK zobowiązany jest do przedłożenia Beneficjentowi protokołu wyboru wykonawcy prac, sporządzonego po ocenie przynajmniej 3 ofert złożonych przez zainteresowane podmioty. 13. OOK, który realizuje zadanie o wartości powyżej zł, przedkłada Beneficjentowi pisemną umowę zawartą z wykonawcą prac. 14. OOK jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że podatek od towarów i usług VAT naliczony przy realizacji przedsięwzięcia będzie jego kosztem, w przypadku braku możliwości jego odliczenia od podatku należnego w rozliczeniu składanym do urzędu skarbowego oraz nie będzie jego kosztem w przypadku możliwości jego odliczenia od podatku należnego w rozliczeniu składanym do urzędu skarbowego. 15. OOK, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jest zobowiązany do złożenia: 1) wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810 ze zm.). 3. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 1. W razie ogłoszenia konkursowego naboru wniosków przez Instytucję udzielającą dofinansowania i uzyskania przez Beneficjenta możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Beneficjent ogłasza nabór deklaracji od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych (OOK) zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na powyższe zadania. Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 4

13 2. Na podstawie złożonych przez OOK deklaracji, Beneficjent przygotowuje wniosek do WFOŚiGW w Opolu o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Beneficjenta przez Instytucje udzielające dofinansowania, o czym OOK zostanie poinformowany pisemnie, OOK składa u Beneficjenta - w Urzędzie Miasta Opola, wniosek o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 4. Wzory deklaracji i wniosku stanowić będą załączniki do ogłoszenia o naborze, zamieszczonego na stronie Urzędu Miasta Opola. 5. Udzielenie dofinansowania może nastąpić na wniosek uprawnionych osób (OOK) pod warunkiem: 1) stałego korzystania ze zmodernizowanego proekologicznego ogrzewania, przy jednoczesnym zlikwidowaniu istniejącego ogrzewania opartego na paliwie stałym i/lub 2) stałego korzystania z nowo zainstalowanej instalacji, wykorzystującej odnawialne źródła energii. 6. Od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym można odstąpić w przypadku: 1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; 2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; 3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego. 7. Dopuszcza się złożenie zbiorczego wniosku o udzielenie dofinansowania, sporządzonego na podstawie indywidualnych wniosków właścicieli (najemców) lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, przez osobę upoważnioną. 8. Złożenie deklaracji i wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z jej uzyskaniem. 9. Warunkiem przyznania dotacji Beneficjentowi, a następnie przekazania dotacji OOK jest: 1) pozyskanie środków zewnętrznych przez Beneficjenta (podpisanie umowy pomiędzy Miastem Opole a WFOŚiGW w Opolu); 2) zawarcie umowy pomiędzy Beneficjentem, a OOK i jej realizacja, zgodnie z warunkami w niej określonymi; 3) przedłożenie przez OOK wszystkich wymaganych dokumentów, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze, w tym oryginałów faktur VAT lub rachunków wystawionych na OOK, potwierdzających wykonanie zadania, na które przyznana została dotacja; 4) dokonanie odbioru końcowego zadania przez Beneficjenta (pracowników Urzędu Miasta Opola) z udziałem OOK; 5) zapewnienie przez OOK możliwości przeprowadzenia kontroli, z udziałem przedstawicieli Beneficjenta oraz Instytucji udzielających dofinansowania, w zakresie realizacji zadania, na które przyznana została dotacja. Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 5

14 10. Niekompletne wnioski, po bezskutecznym wezwaniu OOK do ich uzupełnienia, zostaną odrzucone z powodu następujących błędów formalnych: 1) niewypełnienie wymaganych punktów formularza wniosku; 2) złożenie wniosku bez wymaganych załączników; 3) złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o naborze; 4) złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną; 5) złożenie wniosku bez podpisu OOK. 11. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, a następnie ocenie formalnej przez Komisję ds. opiniowania wniosków o udzielanie dotacji celowych do inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola, powołaną przez Prezydenta Miasta Opola. 12. Wnioski rozpatrywane będą według następujących kryteriów: 1) wielkość efektu ekologicznego osiągniętego poprzez realizację zadania; 2) termin złożenia kompletnego wniosku; 3) lokalizacja zadania, według priorytetów określonych w obowiązującym Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola i Programie ochrony powietrza dla strefy miasto Opole. 13. W przypadku negatywnej decyzji Komisji, OOK nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 14. Środki przekazywane będą OOK w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji zadania określonego w 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, po jego zakończeniu i podpisaniu umowy cywilnoprawnej z Beneficjentem. 15. Umowa powinna zawierać m.in.: 1) cel, na jaki dotacja została przyznana; 2) określenie wysokości dotacji i trybu płatności; 3) określenie terminu realizacji przedmiotu umowy; 4) tryb kontroli wykonania zadania; 5) określenie warunków rozliczenia dotacji. 16. Wypłata kwoty dofinansowania dla OOK dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty przekazania środków przez Instytucję udzielającą dofinansowania (WFOŚiGW w Opolu) na rachunek Beneficjenta. 17. Beneficjent zastrzega sobie prawo: 1) możliwości przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania udzielonej dotacji z udziałem przedstawicieli Instytucji udzielających dofinansowania, do lat pięciu od daty pobrania przez OOK przyznanego dofinansowania; 2) wezwania OOK w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o: a) nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu; b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w lokalu/budynku, w postaci urządzeń niespełniających warunków niniejszego Regulaminu; Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 6

15 3) wezwania OOK do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami, w przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 18. Dotacja udzielona ze środków budżetu Miasta Opola, pochodzących ze źródeł zewnętrznych: 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt Dopuszcza się możliwość reprezentowania OOK, wyłącznie na podstawie stosownego upoważnienia, sporządzonego przez OOK w obecności pracownika Urzędu Miasta Opola, lub przez notariusza. 4. Postanowienia końcowe 1. Procedura przyznawania i rozliczania dotacji będzie realizowana według kryteriów, o których mowa w 3 ust. 12 niniejszego Regulaminu, po ich kwalifikacji przez Komisję, do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta w danym roku budżetowym. 2. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 7

16 Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr. Rady Miasta Opola z dnia r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 21, 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz. 888, poz. 1232, poz. 1238, z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, z 2015r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478), zwanej dalej ustawą POŚ, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. Na mocy art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy POŚ, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, m.in. osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z ww. podmiotami. Celem uchwały Nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola jest określenie planu działań w zakresie obniżenia poziomu zanieczyszczeń, pochodzących w głównej mierze ze źródeł niskiej emisji. Miasto Opole od 2000r. realizuje program ograniczenia niskiej emisji, poprzez udzielanie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie od maja 2011r. z budżetu Miasta, do inwestycji związanych ze zmianą systemów grzewczych oraz wspieraniem wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Główną przyczyną powstawania niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza jest przede wszystkim spalanie w piecach węglowych różnej jakości węgla, co powoduje niekorzystny wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców Opola. Zdarzają się sytuacje, że w piecach węglowych spalane są również odpady komunalne. Od 2009r. konsekwentnie realizowano program działań naprawczych, ustalonych w akcie prawa miejscowego uchwale Nr XXXIII/352/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej. Ze względu na wyodrębnienie miasta Opola jako osobnej strefy, w dniu 25 października 2013r. Sejmik Województwa Opolskiego przyjął uchwałę Nr XXXIV/416/2013 Program ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych". Wypełniając obowiązek wynikający z Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej opracowany został, a następnie przyjęty uchwałą Rady Miasta Opola Nr IV/25/10 z dnia Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 1

17 30 grudnia 2010r. Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola, dalej zwany PONE. W dokumencie tym określono szczegółowo zakres działań naprawczych, które należy podjąć w mieście Opolu, aby osiągnąć zamierzony efekt ekologiczny, w zakresie dotrzymania norm czystości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10. PONE stanowił ramy odniesienia do podjęcia uchwały Nr VII/73/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola, która została zastąpiona uchwałą Nr LII/778/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola. Uchwała ta jest również aktem prawa miejscowego, zgodnie z którą Miasto Opole wspiera tylko i wyłącznie źródła opalane paliwem ekologicznym: gazem, olejem opałowym, energią elektryczną oraz dotuje inwestycje polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowywane są również inwestycje, związane z zakupem i montażem kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Od r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielono dotacji na łączą kwotę ,84 zł, natomiast od r. z budżetu Miasta przyznano 417 dotacji na łączną kwotę ,95 zł. Zgodnie z PONE, każdego roku na udzielanie przedmiotowych dotacji powinny być wyasygnowane środki z budżetu Miasta w kwocie minimum zł. W 2013r. Miasto Opole przystąpiło, w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z Opola, do I konkursowego naboru wniosków na dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć związanych z Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznych i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA (nabór deklaracji prowadzony był do r.) W dniu r. złożono wniosek do WFOŚiGW w Opolu i po pozytywnym rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą Funduszu, Miastu Opole została przyznana dotacja w kwocie zł. (po aktualizacji wniosku z dnia r. kwota ,36 zł.) W ramach ww. Programu na terenie miasta Opola będą dofinansowane zadania, realizowane przez 62 osoby fizyczne, polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk węglowych) i zastąpieniu ich przez urządzenia grzewcze gazowe, olejowe, elektryczne, przyłącze budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz pompy ciepła. Dofinansowane będzie również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji (koszt realizacji zadania: ,00 zł) oraz opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola (koszt realizacji zadania: ,00 zł). Kwota dofinansowanie przedsięwzięcia wynosi do 55 %, w tym: 1. ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW do 45 %; 2. ze środków WFOŚiGW w Opolu do 10% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie będzie udzielane na zasadzie refundacji kosztów poniesionych na realizację przedmiotowego zadania. Program jest wdrażany na lata W wyniku realizacji Programu planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego, określonego jako zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, w tym: Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 2

18 - pyłów PM10 nie mniej niż 2,462 Mg/rok w tym PM 2,5 nie mniej niż 2,332 Mg/rok - SO2 nie mniej niż 5,834 Mg/rok - NOx nie mniej niż 0,673 Mg/rok - CO2 nie mniej niż 386,096 Mg/rok Jednocześnie w 2014r. Miasto Opole przystąpiło, w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z Opola, do II konkursowego naboru wniosków na dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć związanych z Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA II nabór 2014r. (nabór deklaracji prowadzony był do r. W dniu r. został złożony wniosek do WFOŚiGW w Opolu w imieniu 31 osób fizycznych. Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania to zł. W ramach ww. Programu na terenie Miasta Opola, objętego obszarem przekroczeń stężeń pyłu i benzo(a)pirenu, będzie możliwe dofinansowanie, tj.: likwidacji lokalnych źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk węglowych) i zastąpienie ich przez urządzenia grzewcze, tj.: gazowe, olejowe, elektryczne, przyłącze budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (w przypadku gdy zadanie nie będzie realizowane przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A., jako drugiego beneficjenta Programu KAWKA) oraz odnawialne źródło energii (pompy ciepła), bądź zastosowanie odnawialnego źródła energii - kolektorów słonecznych, celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym, bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym. Program jest wdrażany na lata W wyniku realizacji Programu planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego, określonego jako zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, w tym: - pyłów PM10 nie mniej niż 1,200 Mg/rok w tym PM 2,5 nie mniej niż 1,135 Mg/rok - SO2 nie mniej niż 2,969 Mg/rok - NOx nie mniej niż 0,362 Mg/rok - CO2 nie mniej niż 201,813 Mg/rok z budżetu Miasta na realizację ww. zadań. W przypadku udzielania dotacji ze środków własnych budżetu Miasta Opola (załącznik nr 1 do projektu uchwały) w planie wydatków budżetu Miasta na rok 2015 przeznaczono środki w wysokości zł (dział 900 rozdział Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola ). W przypadku dotacji ze środków budżetu Miasta Opola, pochodzących ze źródeł zewnętrznych dot. Programu KAWKA (załącznik nr 2 do projektu uchwały), w planie wydatków budżetu Miasta na rok 2015 przeznaczono środki wyłącznie na zadania realizowane przez Miasto Opole: na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w wysokości zł (dział 900 rozdział Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji ) oraz na aktualizację wniosku w wysokości zł (dział 900 rozdział Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"). Na zadania w ramach Programu Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 3

19 KAWKA realizowane przez osoby fizyczne, Miasto Opole będzie wnioskowało do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o wypłatę dotacji w ratach, zgodnie z zapisami umowy dotacji, zawartej w dniu r. pomiędzy Miastem Opole i WFOŚiGW w Opolu. W roku bieżącym, zgodnie z ww. umową, Miasto Opole będzie również wnioskowało do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o częściową refundację poniesionych w 2014r. kosztów na Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji niskiej emisji (kwota dotacji: ,50 zł) oraz na Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola (kwota dotacji: ,50 zł). Podejmowane działania, w kwestii poprawy jakości powietrza w Opolu, muszą być spójne i przemyślane, co daje gwarancję uzyskania trwałego efektu ekologicznego w postaci redukcji pyłu zawieszonego PM10 oraz nieprzekraczania dopuszczalnych stężeń tego zanieczyszczenia w powietrzu atmosferycznym. Pozyskanie dotacji na realizację ww. celu pozwoli na szersze wsparcie działań Miasta i mieszkańców Opola na rzecz obniżenia niskiej emisji. Projekt niniejszej uchwały jest kolejnym etapem działań zmierzających do rozwiązania problemu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Opola, dlatego wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej treści. Id: B84D6E8B-90CD-4962-BBF4-6E2FBB0954E2. Projekt Strona 4

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/683/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXV/683/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXV/683/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza - ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr././2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr././2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... marca 2017 r. UCHWAŁA Nr././2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia... marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Świnoujście na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/276/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/276/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXV/276/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Świnoujście na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza - ze środków budżetu Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r.

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/531/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 7 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/531/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 7 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 5136 UCHWAŁA NR XLVI/531/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza

UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR LVIII/1486/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR LVIII/1486/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR LVIII/1486/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR LI/1207/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 lutego 2018 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR LI/1207/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR LI/1207/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/620/2018 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 31 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LVII/620/2018 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LVII/620/2018 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXXVII/276/2018 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 23 marca 2018 r.

UCHWAŁA XXXVII/276/2018 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 23 marca 2018 r. UCHWAŁA XXXVII/276/2018 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Skoroszyce dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-08-12 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 7 marca 2017 r.

Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 7 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 7 września 2016 r.

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 7 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz. 8513 UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 645/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 645/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 645/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. Projekt z dnia...... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 7840 UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 565/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 1 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR 565/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 1 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR 565/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY POZAKLASOWYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY POZAKLASOWYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA Załącznik do Uchwały Nr LX/311/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 24.07.2018 roku REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY POZAKLASOWYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Projekt Załącznik nr 1 do nr z dnia.. 2016 r. REGULAMIN udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r.

Obwieszczenie Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. Obwieszczenie Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r. Projekt z dnia 13 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głuchołazy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 5651 UCHWAŁA NR XXXIX/504/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uzyskania dotacji celowej do wymiany kotłów w ramach programu Ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Bukowina Tatrzańska

REGULAMIN Uzyskania dotacji celowej do wymiany kotłów w ramach programu Ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Bukowina Tatrzańska Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/324/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24.10.2017r. REGULAMIN Uzyskania dotacji celowej do wymiany kotłów w ramach programu Ograniczenia niskiej emisji na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 2697 UCHWAŁA NR L/1255/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 1286 UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r.

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 3158 UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/163/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/163/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/163/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na dofinansowanie kosztów zadań

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4806 UCHWAŁA NR XIII/127/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 30 października 2015 r.

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4806 UCHWAŁA NR XIII/127/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4806 UCHWAŁA NR XIII/127/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. Projekt z dnia 17 października 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 października 2015 r. Poz. 8535 UCHWAŁA NR 202/XI/2015 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 września 2015 r.

Warszawa, dnia 27 października 2015 r. Poz. 8535 UCHWAŁA NR 202/XI/2015 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 października 2015 r. Poz. 8535 UCHWAŁA NR 202/XI/2015 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LII/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LII/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/914/18 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 24 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR L/914/18 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 24 maja 2018 r. UCHWAŁA NR L/914/18 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/577/2014 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XLI/577/2014 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XLI/577/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 17 października 2014 roku w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 720/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 720/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 720/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. nieruchomości rozumie się przez to lokal mieszkalny, lub budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie;

1 Informacje ogólne. nieruchomości rozumie się przez to lokal mieszkalny, lub budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie; Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2018 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 1288 UCHWAŁA NR XLII/1084/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 30 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 1495 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza.

UCHWAŁA NR VII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza. UCHWAŁA NR VII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 23 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 października 2014 r. Poz. 4260 UCHWAŁA NR 560.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 30 września 2014 r.

Wrocław, dnia 8 października 2014 r. Poz. 4260 UCHWAŁA NR 560.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 października 2014 r. Poz. 4260 UCHWAŁA NR 560.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r.

Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r. Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1504 UCHWAŁA NR XXI/283/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania, realizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Czyste Powietrze Gminy Wicko" (edycja 2018)

Regulamin konkursu Czyste Powietrze Gminy Wicko (edycja 2018) Regulamin konkursu "Czyste Powietrze Gminy Wicko" (edycja 2018) 1. 1. Gmina Wicko działając na podstawie konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 września 2016 r.

Uchwała Nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 września 2016 r. Uchwała Nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 836 UCHWAŁA NR XXVIII/188/17 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 9 marca 2017 r.

Opole, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 836 UCHWAŁA NR XXVIII/188/17 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 9 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 836 UCHWAŁA NR XXVIII/188/17 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 4 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Poznań, dnia 4 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 27 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 4829 UCHWAŁA NR XLI/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/501/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/501/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/501/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1392 UCHWAŁA NR XIX/192/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7119 UCHWAŁA NR PR.0007.159.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/289/13 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 25 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/289/13 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 25 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/289/13 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/296/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018r Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janikowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/200/2016 RADY GMINY KOLBUDY. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/200/2016 RADY GMINY KOLBUDY. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 września 2016 r. Poz. 3185 UCHWAŁA NR XXI/200/2016 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. PREZYDENT MIASTA. /-/ Dawid Kostempski ZARZĄDZENIE NR 499/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. PREZYDENT MIASTA. /-/ Dawid Kostempski ZARZĄDZENIE NR 499/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE ZARZĄDZENIE NR 499/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 20.09.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/475/2018 RADY MIASTA MARKI. z dnia 11 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/475/2018 RADY MIASTA MARKI. z dnia 11 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 lutego 2018 r. Poz. 1946 UCHWAŁA NR LVI/475/2018 RADY MIASTA MARKI z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 8 stycznia 2018 r.

Poznań, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 8 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXXVI.257.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 14 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/206/18 RADY GMINY OSIE. z dnia 6 marca 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 14 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/206/18 RADY GMINY OSIE. z dnia 6 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 14 marca 2018 r. Poz. 1312 UCHWAŁA Nr XXVII/206/18 RADY GMINY OSIE z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r.

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r. OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 11 kwietnia do dnia 11 maja 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 11 kwietnia do dnia 11 maja 2018 r. Wójt Gminy Osie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych. O dotację mogą ubiegać się osoby, które zdecydowały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Rady Miejskiej Leszna. z dnia r.

UCHWAŁA NR.. Rady Miejskiej Leszna. z dnia r. Projekt DRUK Nr 262 UCHWAŁA NR.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/532/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 29 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV.207.2017 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Legnickie Pole pochodzących z Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXXVII/259/2018 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA XXXVII/259/2018 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA XXXVII/259/2018 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczania Zanieczyszczania Powietrza w Zielonej Górze

Program Ograniczania Zanieczyszczania Powietrza w Zielonej Górze Program Ograniczania Zanieczyszczania Powietrza w Zielonej Górze DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. 1. Przyjmuje się Program Ograniczania Zanieczyszczania Powietrza w Zielonej Górze określający zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi

Regulamin udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/389/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 czerwca 2018r. Regulamin udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z up. Prezydenta Miasta. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta ZARZĄDZENIE NR 55/2014

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z up. Prezydenta Miasta. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta ZARZĄDZENIE NR 55/2014 ZARZĄDZENIE NR 55/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 10.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/256/17 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/256/17 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 3084 UCHWAŁA NR XXXIX/256/17 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 437/XXV/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 437/XXV/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 437/XXV/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 23 października 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 23 października 2017 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Id: 58D2A493-E29E-48D1-8FB2-A90C743BB48A. Podpisany Strona 1

Id: 58D2A493-E29E-48D1-8FB2-A90C743BB48A. Podpisany Strona 1 UCHWAŁA NR 71.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 23 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 23 maja 2019 r. UCHWAŁA NR IX/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z Budżetu Gminy Ozimek dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 marca 2018 r. Poz. 1559 UCHWAŁA NR XLVI/410/2018 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/470/2014 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 24 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 24 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lipca 2016 r. Poz. 5936 UCHWAŁA NR RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 czerwca 2017 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo