ANALIZA MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA NA OBSZARZE POZNANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA NA OBSZARZE POZNANIA"

Transkrypt

1 PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 122 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2009 Anna Nowak ANALIZA MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA NA OBSZARZE POZNANIA Zarys treści: W pracy przedstawiono analizę rozkładu temperatury powietrza na terenie Poznania w zależności od typu zabudowy miejskiej. Wartości temperatury z pomiarów wykonanych na terenie miasta odniesiono do temperatury powietrza zmierzonej na stacji pozamiejskiej Poznań- -Ławica. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano charakterystyki miejskiej wyspy ciepła (m.w.c.), zwracając szczególną uwagę na natężenie (intensywność) oraz częstość występowania miejskiej wyspy ciepła, jak i zależność tego zjawiska od takich elementów meteorologicznych jak prędkość wiatru czy stopień zachmurzenia. Wielkość uprzywilejowania termicznego największa jest w zwartej zabudowie centrum miasta oraz w wysokiej zabudowie osiedlowej. Maksymalne natężenie m.w.c. (w okresie r.) dla centrum Poznania wynosi 6,13 o C, średnie 0,74 o C. M.w.c. charakteryzuje się rytmem dobowym, a najlepsze warunki sprzyjające powstawaniu znacznych różnic temperatury powietrza między centrum a terenem pozamiejskim pojawiają się przeciętnie między 21:00 a 03:00. Wraz ze zwiększaniem się odległości od centrum następuje spadek częstości występowania i intensywności m.w.c. Natomiast analiza prędkości wiatru oraz stopnia zachmurzenia pozwoliła określić najmniej korzystne warunki do powstawania m.w.c. (zachmurzenie >6 i prędkość wiatru >3 m s -1 ). Słowa kluczowe: klimat miast, miejska wyspa ciepła, Poznań Key words: urban climate, urban heat island, Poznań Wstęp Obszar zurbanizowany, wskutek lokalnych zmian właściwości fizycznych podłoża oraz fizykochemicznych atmosfery (emisja ciepła antropogenicznego, emisja zanieczyszczeń), modyfikuje klimat danego regionu. Jedną z najjaskrawszych cech klimatu obszarów zurbanizowanych jest wzrost temperatury powietrza w mieście w porównaniu z terenami otaczającymi. W literaturze przedmiotu zjawisko to określane jest mianem miejskiej wyspy ciepła (m.w.c.). Na wielkość i charakter zmian reżimu termicznego w mieście w porównaniu z okolicą wpływa układ urbanistyczny miasta

2 100 PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 122 oraz warunki pogodowe panujące w ciągu dnia: wielkość zachmurzenia oraz kierunek i prędkość wiatru, zależne od sytuacji synoptycznej i rodzaju masy powietrza (Wawer 1995). Przeprowadzona analiza m.w.c. na obszarze Poznania dotyczy takich jej charakterystyk, jak: natężenie, częstość występowania i rytm dobowy, a także oceny wpływu na m.w.c. następujących elementów meteorologicznych: prędkość i kierunek wiatru, wysokość podstawy chmur i stopień zachmurzenia. Obszar badań Jako obszar badań wybrano Poznań, miasto o powierzchni 261,85 km 2 i liczbie ludności (Ludność ). Tereny zabudowane stanowią około 41% powierzchni miasta (przy czym 29,3% to tereny osiedli), a tereny zielone około 27%. Poznań położony jest w przełomowym odcinku doliny Warty. Ponad 58% obszaru w granicach administracyjnych Poznania znajduje się na wysokości powyżej 80 m n.p.m., 7% to tereny położone na terasie zalewowej doliny Warty, a pozostałe (35%) na wyższych terasach rzecznych oraz w obrębie rynien glacjalnych (Borówka 1994). Dane i metody badań Na obszarze Poznania od r. prowadzone są systematyczne pomiary (z rozdzielczością czasową 10 minut) wybranych elementów meteorologicznych (temperatury powietrza, temperatury punktu rosy, wilgotności względnej powietrza) w dziewięciu punktach pomiarowych (tab. 1). W niniejszym opracowaniu materiałem wyjściowym były wartości temperatury powietrza z okresu od do r. z czterech punktów zlokalizowanych w różnych typach użytkowania terenu i w różnej odległości od centrum miasta: 1) posterunek UAM Collegium Minus, reprezentujący zabudowę śródmiejską, centrum miasta; 2) posterunek Rusa, reprezentujący teren zabudowy blokowej; 3) posterunek Dębiec, reprezentujący obszar zabudowy jednorodzinnej; 4) posterunek Słoneczna, reprezentujący zieleń miejską. Ponadto wykorzystano dane dotyczące temperatury powietrza, stopnia zachmurzenia ogólnego nieba, wysokości podstawy chmur oraz prędkości i kierunku wiatru ze stacji Poznań-Ławica (stacja pozamiejska) (Russia s...). Wszystkie dane analizowano w terminach pomiarowych: 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 UTC. Jako podstawowej charakterystyki użyto różnic wartości temperatury powietrza między posterunkami miejskimi a stacją pozamiejską. Intensywność i częstość występowania miejskiej wyspy ciepła Miejska wyspa ciepła jest zjawiskiem charakterystycznym dla terenów zurbanizowanych. Podstawową charakterystyką jest jej natężenie (intensywność), które w bezpośredni sposób zależy od wielkości i struktury miasta (przy czym ważna jest jego rzeczywista a nie administracyjna powierzchnia), zwartości terenów zabudowanych oraz gęstości i wysokości zabudowy (Szymanowski 2004).

3 ANALIZA MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA NA OBSZARZE POZNANIA 101 Tab. 1. Charakterystyka punktów pomiarowych Table 1. Characteristic of measurement points Średnie natężenie m.w.c. w centrum Poznania w okresie od do r. wynosiło 0,74 o C. Dla pozostałych punktów pomiarowych średnie natężenie było niższe i wynosiło odpowiednio: 0,34 o C w zabudowie wysokiej (Rusa), 0,15 o C w zabudowie jednorodzinnej (Dębiec) oraz 0,04 o C na obszarze zieleni miejskiej (Słoneczna). Maksymalne natężenie w analizowanym okresie wynosiło 6,13 o C (UAM Collegium Minus, r., 21:00) i było o 1,42 o C niższe od maksymalnego natężenia obliczonego na podstawie wzoru Oke a (1973), będącego liniową funkcją logarytmu liczby ludności. Natomiast największa różnica temperatury powietrza, w sytuacji kiedy miasto było chłodniejsze niż teren pozamiejski, wyniosła -3,65 o C ( r., 06:00) dla punktu pomiarowego zlokalizowanego na obszarze o zwartej zabudowie jednorodzinnej (tab. 2). Analizując rozkład częstości występowania kontrastów termicznych między obszarem miejskim a pozamiejskim, można stwierdzić, że zjawisko m.w.c. najczęściej pojawia się w miesiącach wiosennych i letnich (w tym okresie osiąga ono również największe natężenie), natomiast najrzadziej w zimowych. W sierpniu zanotowano 87,4% przypadków, kiedy różnica temperatury powietrza pomiędzy centrum a obszarem pozamiejskim wynosiła >0,0 o C, natomiast w grudniu 84,2%. Dla różnic temperatury powietrza >1,0 o C oraz >3,0 o C wartości z poszczególnych miesięcy znacznie się różnią. W sierpniu zanotowano 29,7% przypadków z różnicą temperatury >1,0 o C oraz 2,5% przypadków z różnicą temperatury >3,0 o C, natomiast w grudniu (analogicznie) 18,6% i 0,4%.

4 102 PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 122 Tab. 2. Średnie, maksymalne i minimalne wartości natężenia miejskiej wyspy ciepła ( o C) w różnych typach zabudowy (maj 2008 styczeń 2009 r.) Table 2. Average, maximum and minimum urban heat island intensity ( o C) in different built-up areas (May 2008 January 2009) Objaśnienia: jak przy ryc. 1. śr średnie, maks. maksymalne, min. minimalne. Explanations as in fig. 1. śr mean, maks. maximum, min. minimum. Cykl dobowy miejskiej wyspy ciepła Analiza dobowego przebiegu temperatury powietrza wykazała występowanie wyższej temperatury powietrza w centrum miasta oraz na obszarze o zabudowie blokowej aniżeli na terenie pozamiejskim. Od maja do września maksimum temperatury powietrza przypada na godz. 15:00, natomiast od października do stycznia notowane

5 ANALIZA MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA NA OBSZARZE POZNANIA 103 jest o godz. 12:00. Najprawdopodobniej jest to związane z długością dnia, momentami wschodu i zachodu Słońca oraz wielkością promieniowania krótkofalowego w różnych porach roku. Średni dobowy przebieg temperatury powietrza oraz różnic temperatury powietrza pomiędzy posterunkami miejskimi i stacją pozamiejską przedstawiono dla dwóch wybranych miesięcy: sierpnia 2008 r., jako charakterystykę dobowej rytmik i w miesiącu letnim (ryc. 1), i stycznia 2009 r. jako miesiąca zimowego (ryc. 2). Maksymalne różnice notowane są dla sierpnia w godzinach 21:00 03:00, zaś minimalne w godzinach 06:00 12:00, natomiast dla stycznia maksymalne wartości przypadają na godz. 00:00, zaś minimalne na godz. 09:00. Wzrost w wartościach różnic rozpoczyna się około godz. 15:00, natomiast tendencja spadkowa rozpoczyna się około godz. 03:00. Strukturę rytmu dobowego m.w.c. w Poznaniu podkreśla również frekwencja różnic temperatury powietrza o określonej intensywności (>0,0 o C, >1,0 o C, >3,0 o C). Analizę przeprowadzono dla poszczególnych miesięcy. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki dla sierpnia i grudnia (ryc. 3). W porównaniu z terenem pozamiejskim, centrum Poznania charakteryzuje się dodatnią anomalią temperatury powietrza. Częstość występowania różnic temperatury większych niż 0,0 o C nie spada poniżej 60%. Na obszarze o zabudowie wysokiej częstość różnic temperatury powietrza >0,0 o C utrzymuje się na poziomie 50%. W zabudowie śródmiejskiej szczególnie wysokim odsetkiem godzin z różnicą temperatury >0,0 o C charakteryzują się miesiące od maja do listopada. Analiza częstości występowania przypadków m.w.c. o intensywności >1,0 o C i >3,0 o C wykazała, że maksimum frekwencji przypada na godziny nocne, co potwierdza, że zjawisko m.w.c. jest charakterystyczne dla nocnej części doby, przy czym liczba przypadków maleje wraz ze zmniejszaniem stopnia przekształcenia terenu. Natężenie m.w.c. >3,0 o C notowane jest głównie dla zabudowy śródmiejskiej (centrum Poznania). Jednak zdarzają się sytuacje, w których natężenie to w nocy, na stacji zlokalizowanej w wysokiej zabudowie blokowej przekracza 3,0 o C (maj lipiec oraz grudzień i styczeń). Podobną sytuację notuje się na stacji położonej w obszarze zabudowy domów jednorodzinnych (maj i czerwiec); stanowią one jednak nie więcej niż 5%. Wpływ warunków meteorologicznych na miejską wyspę ciepła Szczególne miejsce wśród czynników meteorologicznych analizowanych pod kątem ich wpływu na m.w.c. zajmują te, które w bezpośredni sposób oddziałują na poszczególne strumienie wymiany energetycznej, zwłaszcza w porze nocnej, a w konsekwencji na różnicowanie tempa wychładzania obszarów miejskich i pozamiejskich. Zaliczyć do nich należy głównie stopień zachmurzenia modyfikujący strumień wymiany radiacyjnej oraz prędkość wiatru, bezpośrednio wpływającą na wentylację i wymianę energii na drodze turbulencyjnej, zarówno w obszarach zurbanizowanych, jak i poza nimi (Szymanowski 2004). Analizę natężenia m.w.c. przeprowadzono w Poznaniu pod kątem wpływu tych czynników, a także kierunku wiatru i wysokości podstawy chmur. Ponieważ największa intensywność m.w.c. zanotowana została na obszarze o zabudowie śródmiejskiej, analizę tę przeprowadzono dla różnic pomiędzy punktami UAM Collegium Minus i Poznań-Ławica, a otrzymane wyniki przedstawiono na ryc Intensywność m.w.c. w największym stopniu modyfikowana jest przez pręd-

6 104 PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 122 Ryc. 3. Cykl dobowy częstości (%) występowania różnic temperatury powietrza >0,0 o C, >1,0 o C, >3,0 o C pomiędzy posterunkami miejskimi a stacją pozamiejską (sierpień i grudzień 2008 r.) Fig. 3. Diurnal course of frequency (%) of urban-rural air temperature differences greater than >0.0 o C, >1.0 o C, >3.0 o C, August and December 2008

7 ANALIZA MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA NA OBSZARZE POZNANIA 105 Objaśnienia jak przy ryc. 1. Explanations as in fig. 1.

8 106 PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 122 Ryc. 4. Natężenie miejskiej wyspy ciepła ( o C) a stopień zachmurzenia nieba ( r.) Fig. 4. Urban heat island intensity ( o C) depending on cloudiness ( ) Ryc. 5. Natężenie miejskiej wyspy ciepła ( o C) a wysokość podstawy chmur ( r.) Fig. 5. Urban heat island intensity ( o C) depending on cloud base ( ) Objaśnienia ryc. 4, 5, 6 i 7: del T różnica temperatury powietrza pomiędzy stacją UAM Collegium Minus i Poznań-Ławica. Explanations for fig. 4, 5, 6 and 7: del T air temperature differences between stations UAM Collegium Minus and Poznań-Ławica.

9 ANALIZA MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA NA OBSZARZE POZNANIA 107 Ryc. 6. Natężenie miejskiej wyspy ciepła ( o C) a prędkość wiatru ( r.) Fig. 6. Urban heat island intensity ( o C) depending on wind speed ( ) Ryc. 7. Natężenie miejskiej wyspy ciepła ( o C) a kierunek wiatru ( r.) Fig. 7. Urban heat island intensity ( o C) depending on wind direction ( )

10 108 PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 122 Ryc. 8. Frekwencja (%) natężenia miejskiej wyspy ciepła ( o C) w wybranych warunkach meteorologicznych ( r.) Fig. 8. Frequency (%) of the urban heat island intensity ( o C) in selected meteorological conditions ( ) Objaśnienia: 1 zachmurzenie 6 oraz prędkość wiatru 3 m s -1, 2 zachmurzenie 6 oraz prędkość wiatru >3 m s -1, 3 zachmurzenie >6 oraz prędkość wiatru 3 m s -1, 4 zachmurzenie >6 oraz prędkość wiatru >3 m s -1. Explanations: 1 cloudiness 6 and wind speed 3 m s -1, 2 cloudiness 6 and wind speed >3 m s -1, 3 cloudiness >6 and wind speed 3 m s -1, 4 cloudiness >6 and wind speed >3 m s -1.

11 ANALIZA MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA NA OBSZARZE POZNANIA 109 kość wiatru (za granicę, która w znacznym stopniu zmniejsza natężenie m.w.c. można przyjąć 3 m s -1 ) oraz wysokość podstawy chmur (różnice temperatury powietrza >3,0 o C, w sytuacjach kiedy podstawa chmur znajduje się poniżej 500 m, nie są notowane). Reżim termiczny miasta w najmniejszym stopniu modyfikuje kierunek wiatru. Jednak można przypuszczać, iż kierunek wiatru może mieć znaczący wpływ na modyfikacje natężenia m.w.c., jeśli chodzi o położenie stacji pomiarowych (w zależności od sektora, w którym jest zlokalizowana). Dlatego planuje się przeprowadzenie analiz również dla pozostałych stacji miejskich. Chcąc opisać łączny wpływ wyżej wymienionych elementów meteorologicznych na modyfikację natężenia MWC, wydzielono cztery sytuacje pogodowe: 1) zachmurzenie 6 oraz prędkość wiatru 3 m s -1 ; 2) zachmurzenie 6 oraz prędkość wiatru >3 m s -1 ; 3) zachmurzenie >6 oraz prędkość wiatru 3 m s -1 ; 4) zachmurzenie >6 oraz prędkość wiatru >3 m s -1. Wyniki przedstawiono na ryc. 8. Wraz ze wzrostem prędkości wiatru oraz zachmurzenia zmniejsza się liczba przypadków występowania m.w.c. o dużym natężeniu (zmniejsza się prawostronna asymetria). Podsumowanie Przeprowadzona analiza wykazała znaczny modyfikujący wpływ obszaru miasta na warunki termiczne panujące na terenie Poznania. Wielkość uprzywilejowania termicznego jest największa w zwartej zabudowie centrum miasta oraz w wysokiej zabudowie osiedlowej. Otrzymane wartości takie jak średnie (0,74 o C) czy maksymalne (6,13 o C) natężenie m.w.c. dla centrum Poznania są niższe niż dla Łodzi czy Wrocławia. Maksymalne natężenie m.w.c. zanotowane dla Łodzi wynosi 12 o C (Kłysik 1998), natomiast dla Wrocławia 9 o C (Szymanowski 2004). Przyczyną różnic jest najprawdopodobniej to, że są to miasta o większej liczbie ludności, a ponadto analizy oparte były na dłuższych seriach pomiarowych aniżeli w przypadku Poznania. Miejska wyspa ciepła charakteryzuje się rytmem dobowym. Najlepsze warunki sprzyjające kształtowaniu się dużej intensywności m.w.c. (>3,0 o C) pojawiają się przeciętnie pomiędzy godziną 21:00 a 03:00. Najwięcej przypadków notowanych jest dla centrum Poznania. Wraz ze zwiększaniem się odległości od centrum następuje spadek częstości występowania i intensywności m.w.c. Różnice temperatury między obszarem miejskim a pozamiejskim osiągają największe wartości latem i wiosną, a najmniejsze zimą. Stwierdzone prawidłowości są zgodne z wynikami badań dla innych miast Polski. Analiza wpływu wybranych elementów meteorologicznych na natężenie m.w.c. wykazała, że modyfikujący wpływ prędkości wiatru zaznacza się bardziej aniżeli wpływ zachmurzenia nieba. Łączna analiza tych parametrów pozwoliła określić najmniej korzystne warunki do powstawania m.w.c.: zachmurzenie >6 i prędkość wiatru >3 m s -1. Otrzymane wyniki są zbliżone do analiz przeprowadzonych dla Wrocławia.

12 110 PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 122 Literatura Borówka R.K., 1994, Środowisko geograficzne Poznania, [w:] K. Matusiak (red.), Wielka księga miasta Poznania, Koziołki Poznańskie, Poznań, Kłysik K., 1998, Struktura przestrzenna miejskiej wyspy ciepła w Łodzi, Acta. Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2008 r., 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa ( Oke T.R., 1973, City size and the urban heat island, Atm. Environ., 7, Russia s Weather forecast, weather conditions, weather archive (meteo.infospace.ru). Szymanowski M., 2004, Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu, Studia Geogr., 77, Wyd. Uniw. Wrocławskiego. Wawer J., 1995, Wpływ warunków pogodowych na intensywność miejskiej wyspy ciepła w Warszawie, [w:] K. Kłysik (red.), Klimat i bioklimat miast, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, Analysis of the urban heat island in Poznań Summary This paper presents the analysis of the air temperature variations in the area of Poznań, dependent on different urban land use types. The measurements were performed in the city center and in areas with high housing estates or dispersed houses and parks within the city area. Those measurements were compared with the data from the measurement point located in rural area, which is the Poznań-Ławica airport, localized west of the city centre. The data analysis shows that Poznań has a moderate influence on air temperature modifications. The highest temperatures were measured in the city center with a dense build-up and in areas with high housing estates. In the measurement period ( ) the average temperature in the city center was higher by 0.74 C than in the airport. The maximum temperature difference reached 6.13 C. The urban heat island (UHI) is characterised by a daily cycle. High UHI intensity (>3 C) occurs most often between 9 pm and 3 am, mainly in the city center. The UHI situations are more seldom and less intensive with increasing distance from the city center. The highest temperature differences between the city and the rural areas were measured in summer and spring, the smallest ones in winter. Wind speed affects UHI more than the cloudiness. The most disadvantageous weather conditions for UHI formation are cloudiness >6 and wind speed >3 m s -1. The results obtained in other Polish cities are similar. Anna Nowak Uniwersytet Adama Mickiewicza Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego ul. Dzięgielowa Poznań

WARUNKI TERMICZNE W CENTRUM BIELSKA-BIAŁEJ

WARUNKI TERMICZNE W CENTRUM BIELSKA-BIAŁEJ Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 46, Feb. 2016, p. 161 165 DOI: 10.12912/23920629/61480 WARUNKI TERMICZNE W CENTRUM BIELSKA-BIAŁEJ Konrad Sikora 1, Janusz Leszek Kozak 1 1 Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS CECHY PRZEBIEGU DOBOWEGO TEMPERATURY POWIETRZA W CENTRUM I NA PERYFERIACH LUBLINA

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS CECHY PRZEBIEGU DOBOWEGO TEMPERATURY POWIETRZA W CENTRUM I NA PERYFERIACH LUBLINA ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3 1998 BogusławM. Kaszewski Krzysztof Siwek CECHY PRZEBIEGU DOBOWEGO TEMPERATURY POWIETRZA W CENTRUM I NA PERYFERIACH LUBLINA THE FEATURES OF DAILY

Bardziej szczegółowo

CYKLICZNE ZMIANY MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE I ICH PRZYCZYNY. Cyclic changes of the urban heat island in Warsaw and their causes

CYKLICZNE ZMIANY MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE I ICH PRZYCZYNY. Cyclic changes of the urban heat island in Warsaw and their causes Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 409 416 Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Klimatologii

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ WYSTĘPOWANIA BURZ W SZCZECINIE, ŁODZI, KRAKOWIE I NA KASPROWYM WIERCHU W LATAm

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ WYSTĘPOWANIA BURZ W SZCZECINIE, ŁODZI, KRAKOWIE I NA KASPROWYM WIERCHU W LATAm ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Zuzanna Bielec WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ WYSTĘPOWANIA BURZ W SZCZECINIE, ŁODZI, KRAKOWIE I NA KASPROWYM WIERCHU W LATAm 1954-1993 LONG-TERM VARIABILITY

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Danuta Limanówka ZMIENNOŚĆ WARUNKÓW TERMICZNYCH WYBRANYCH MIAST POLSKI CHANGES OF THE THERMAL CONDmONS IN THE SELECTED POLISH CITIES Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZABUDOWY I ZIELENI OSIEDLOWEJ NA ZRÓŻNICOWANIE KLIMATU LOKALNEGO W WARSZAWIE

WPŁYW ZABUDOWY I ZIELENI OSIEDLOWEJ NA ZRÓŻNICOWANIE KLIMATU LOKALNEGO W WARSZAWIE Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 373 381 Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Klimatologii 00 927 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Kazimierz Kłysik, Krzysztof Fortuniak DOBOWY I ROCZNY CYKL WYSTĘPOWANIA MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W ŁODZI

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Kazimierz Kłysik, Krzysztof Fortuniak DOBOWY I ROCZNY CYKL WYSTĘPOWANIA MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W ŁODZI ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOORAPHICA PHYSICA 3, 1998 Kazimierz Kłysik, Krzysztof Fortuniak DOBOWY I ROCZNY CYKL WYSTĘPOWANIA MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W ŁODZI DAILY AND ANNUAL CYCLE OF URBAN HEAT

Bardziej szczegółowo

DOBOWY PRZEBIEG TEMPERATURY POWIETRZA W BYDGOSZCZY W CZASIE WIOSENNYCH I JESIENNYCH PRZYMROZKÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU MASY POWIETRZA

DOBOWY PRZEBIEG TEMPERATURY POWIETRZA W BYDGOSZCZY W CZASIE WIOSENNYCH I JESIENNYCH PRZYMROZKÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU MASY POWIETRZA Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 425 431 Mirosław Więcław Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Geografii, Zakład Geografii Fizycznej i Ochrony krajobrazu

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Stanisław DUDEK, Renata KUŚMIEREK, Jacek ŻARSKI

Wprowadzenie. Stanisław DUDEK, Renata KUŚMIEREK, Jacek ŻARSKI Stanisław DUDEK, Renata KUŚMIEREK, Jacek ŻARSKI Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w y Department of Land Reclamation and Agrometeorology, University of Technology

Bardziej szczegółowo

THE DAY TO DAY VARIABILITY OF AIR TEMPERATURE IN CRACOW AND ITS SURROUNDINGS

THE DAY TO DAY VARIABILITY OF AIR TEMPERATURE IN CRACOW AND ITS SURROUNDINGS PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 112 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2003 Jacek Olejniczak THE DAY TO DAY VARIABILITY OF AIR TEMPERATURE IN CRACOW AND ITS SURROUNDINGS Abstract: This

Bardziej szczegółowo

WYSTĘPOWANIE PRZYZIEMNYCH INWERSJI TEMPERATURY POWIETRZA W WARUNKACH MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE SOSNOWCA

WYSTĘPOWANIE PRZYZIEMNYCH INWERSJI TEMPERATURY POWIETRZA W WARUNKACH MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE SOSNOWCA ACT A UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Grażyna Bil WYSTĘPOWANIE PRZYZIEMNYCH INWERSJI TEMPERATURY POWIETRZA W WARUNKACH MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE SOSNOWCA THE OCCURRENCE OF NEAR

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Zmiany średniej dobowej temperatury powietrza w Lublinie w latach

Zmiany średniej dobowej temperatury powietrza w Lublinie w latach 10.17951/b.2015.70.1.71 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXX, z. 1 SECTIO B 2015 Zakład Meteorologii i Klimatologii, Wydział

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRUKTURY STANÓW POGÓD WRAZ Z ODDALANIEM SIĘ OD BRZEGÓW POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W GŁĄB LĄDU

ZMIANA STRUKTURY STANÓW POGÓD WRAZ Z ODDALANIEM SIĘ OD BRZEGÓW POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W GŁĄB LĄDU Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 169 177 Jacek Ferdynus Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej 81 374 Gdynia, ul. Sędzickiego 19 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI OPADÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI OPADÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Elżbieta Cebulak KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI OPADÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO THE PRECIPITATION ON THE AREA OF CRACOW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki termiczne warszawskich ogrodów botanicznych

Warunki termiczne warszawskich ogrodów botanicznych DOI: 10.2478/v10066-011-0013-0 A N N A L E S U N I V E R S I TAT I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXVI, 2 SECTIO B 2011 Instytut Geografii i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WIATRY SILNE NA POLSKIM WYBRZEŻU MORZA BAŁTYCKIEGO. Strong winds on Poland s Baltic Sea Coast

WIATRY SILNE NA POLSKIM WYBRZEŻU MORZA BAŁTYCKIEGO. Strong winds on Poland s Baltic Sea Coast Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 197 204 Katarzyna Tarnowska Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Klimatologii 00 927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka miesięcznych ekstremów temperatury powietrza w Krakowie i ich związek z warunkami cyrkulacyjnymi

Charakterystyka miesięcznych ekstremów temperatury powietrza w Krakowie i ich związek z warunkami cyrkulacyjnymi K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.) Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2007, 253-261 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Powietrze 17 2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Charakterystykę warunków meteorologicznych województwa małopolskiego w roku 2006 przedstawiono na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYTUACJI SYNOPrYCZNYCH NA ZACHMURZENIE W KRAKOWIE. INFLUENCE OF THE SYNOPrIC SITUATIONS ON THE CLOUDINESS IN CRACOW

WPŁYW SYTUACJI SYNOPrYCZNYCH NA ZACHMURZENIE W KRAKOWIE. INFLUENCE OF THE SYNOPrIC SITUATIONS ON THE CLOUDINESS IN CRACOW ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOORAPHICA PHYSICA 3, 1998 Dorota Matuszko WPŁYW SYTUACJI SYNOPrYCZNYCH NA ZACHMURZENIE W KRAKOWIE INFLUENCE OF THE SYNOPrIC SITUATIONS ON THE CLOUDINESS IN CRACOW

Bardziej szczegółowo

Leszek Ośródka, Andrzej Kruczała

Leszek Ośródka, Andrzej Kruczała ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Leszek Ośródka, Andrzej Kruczała ROLA REGIONALNEGO SYSTEMU MONITORINGU POWIETRZA W GÓRNOSLĄSKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM W POZNANIU KLIMATU LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNE MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNE MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNE MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Magdalena Kuchcik Krzysztof Błażejczyk Paweł Milewski Jakub Szmyd PLAN WYSTĄPIENIA Co to jest Miejska

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

DEFORMACJA WARUNKÓW ANEMOMETRYCZNYCH W SZCZECINIE. Deformation of the anemometric conditions in Szczecin

DEFORMACJA WARUNKÓW ANEMOMETRYCZNYCH W SZCZECINIE. Deformation of the anemometric conditions in Szczecin Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 401 408 Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Małgorzata Czarnecka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zakład

Bardziej szczegółowo

Sieć monitoringu miejskiej wyspy ciepła w Warszawie Zróżnicowanie mikroklimatyczne wybranych osiedli

Sieć monitoringu miejskiej wyspy ciepła w Warszawie Zróżnicowanie mikroklimatyczne wybranych osiedli Sieć monitoringu miejskiej wyspy ciepła w Warszawie Zróżnicowanie mikroklimatyczne wybranych osiedli Magdalena Kuchcik i Paweł Milewski oraz Krzysztof Błażejczyk i Jakub Szmyd IGiPZ PAN This project is

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 15 22 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Ogólnie informacje o projekcie UHI i jego wynikach

Ogólnie informacje o projekcie UHI i jego wynikach Ogólnie informacje o projekcie UHI i jego wynikach Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Jakub Szmyd IGiPZ PAN This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed

Bardziej szczegółowo

POGODA 2005 GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. Pomiary dokonywane w Turzy Wielkiej (53 o N, 20 o E ; 130 m n.p.m.)

POGODA 2005 GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. Pomiary dokonywane w Turzy Wielkiej (53 o N, 20 o E ; 130 m n.p.m.) POGODA 25 GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Pomiary dokonywane w Turzy Wielkiej (53 o 6 3 N, 2 o 13 25 E ; 13 m n.p.m.) Opracowanie na podstawie własnych badań i obserwacji meteorologicznych Maria, Konrad i Janusz

Bardziej szczegółowo

HAŁAS JAKO ELEMENT SKAŻENIA ŚRODOWISKA ŻYCIA CZŁOWIEKA NA PRZYKŁADZIE GEOSYSTEMU MIASTA POZNANIA

HAŁAS JAKO ELEMENT SKAŻENIA ŚRODOWISKA ŻYCIA CZŁOWIEKA NA PRZYKŁADZIE GEOSYSTEMU MIASTA POZNANIA Jarosław Kubiak HAŁAS JAKO ELEMENT SKAŻENIA ŚRODOWISKA ŻYCIA CZŁOWIEKA NA PRZYKŁADZIE GEOSYSTEMU MIASTA POZNANIA Wprowadzenie Od kilku już lat w Zakładzie Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007

Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007 Inżynieria Rolnicza 5(9)/7 WPŁYW PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI WEJŚCIOWYCH PROCESU EKSPANDOWANIA NASION AMARANTUSA I PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA NA NIEZAWODNOŚĆ ICH TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Henryk

Bardziej szczegółowo

OSOBLIWOŚCI KLIMATU MIAST NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

OSOBLIWOŚCI KLIMATU MIAST NA PRZYKŁADZIE ŁODZI K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (red.) - Klimat i bioklimat miast Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ Łódź 2008, s. 477 488 OSOBLIWOŚCI KLIMATU MIAST NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

Raport za okres styczeń czerwiec 2017 r.

Raport za okres styczeń czerwiec 2017 r. Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza - LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. Analiza,

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWAŁOŚĆ WYSTĘPOWANIA MAS POWIETRZNYCH W POLSCE POŁUDNIOWEJ ( ) Duration of air mass occurrence in Southern Poland ( )

DŁUGOTRWAŁOŚĆ WYSTĘPOWANIA MAS POWIETRZNYCH W POLSCE POŁUDNIOWEJ ( ) Duration of air mass occurrence in Southern Poland ( ) Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 247 253 Paweł Kotas Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Klimatologii 30 387 Kraków, ul. Gronostajowa 7 e-mail: pawel.kotas@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ EKSTREMALNEJ TEMPERATURY POWIETRZA W REJONIE BYDGOSZCZY W LATACH

ZMIENNOŚĆ EKSTREMALNEJ TEMPERATURY POWIETRZA W REJONIE BYDGOSZCZY W LATACH Acta Agrophysica, 7, 9(), 51-57 ZMIENNOŚĆ EKSTREMALNEJ TEMPERATURY POWIETRZA W REJONIE BYDGOSZCZY W LATACH 1971-5 Jacek śarski, Stanisław Dudek, Renata Kuśmierek Katedra Melioracji i Agrometeorologii,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CECHY KLIMATU LOKALNEGO ŁODZI

WYBRANE CECHY KLIMATU LOKALNEGO ŁODZI Krzysztof Fortuniak, Kazimierz Kłysik Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ Łódź WYBRANE CECHY KLIMATU LOKALNEGO ŁODZI ZARYS TREŚCI W opracowaniu krótko scharakteryzowano historię badań klimatu lokalnego

Bardziej szczegółowo

DOPŁYW KRÓTKOFALOWEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W SOSNOWCU ( ) Incoming shortwave solar radiation in Sosnowiec ( )

DOPŁYW KRÓTKOFALOWEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W SOSNOWCU ( ) Incoming shortwave solar radiation in Sosnowiec ( ) Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 393 400 Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Klimatologii 41 200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60 e-mail: zbigniew.caputa@us.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

TERMINY I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA ODWILŻY ATMOSFERYCZNYCH W OKOLICACH OLSZTYNA W LATACH

TERMINY I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA ODWILŻY ATMOSFERYCZNYCH W OKOLICACH OLSZTYNA W LATACH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2005: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 231 236 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2005 TERMINY I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE

WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE METEOROLOGIA Warunki hydrometeorologiczne stanowią podstawę rozpoznania uwarunkowań funkcjonowania i przemian geoekosystemów. Dlatego jednym z podstawowych zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i Klimatologia

Meteorologia i Klimatologia Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie I Poznań, 17.10.2008 mgr Bartosz Czernecki pok. 356 Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (Zakład Klimatologii) Wydział Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Warunki termiczne Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach Thermal conditions at the Experimental Farm in Zawady

Warunki termiczne Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach Thermal conditions at the Experimental Farm in Zawady Jacek RAK, Grzegorz KOC, Elżbieta RADZKA, Jolanta JANKOWSKA Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji Akademia Podlaska w Siedlcach Department of Agrometeorology and Drainage Rudiments University

Bardziej szczegółowo

STAN GEOEKOSYSTEMÓW POLSKI

STAN GEOEKOSYSTEMÓW POLSKI Dr Robert Kruszyk Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii, WNGiG Uniwersytet im. A. Mickiewicza Fredry 10, 61-701 Poznań rlk@main.amu.edu.pl STAN GEOEKOSYSTEMÓW POLSKI W 2002 ROKU CHEMIZM POWIETRZA PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu 1. Wstęp Zużycie energii w gospodarstwach domowych można przedstawić w postaci najprostszego modelu matematycznego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2011 Miejsce obserwacji: Czarny Dunajec

Podsumowanie 2011 Miejsce obserwacji: Czarny Dunajec Podsumowanie 2011 Miejsce obserwacji: Czarny Dunajec 1. Temperatura Wartość Data Najwyższa temperatura: +31,5 C 24.08, 26.08 Najniższa temperatura: -23,0 C 06.01, 31.01 Nieoficjalne: -26,0 C 31.01 Amplituda

Bardziej szczegółowo

WARUNKI NEFOLOGICZNE I ANEMOLOGICZNE NA POGÓRZU WIELICKIM W LATACH ORAZ

WARUNKI NEFOLOGICZNE I ANEMOLOGICZNE NA POGÓRZU WIELICKIM W LATACH ORAZ PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 119 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2008 Anita Bokwa WARUNKI NEFOLOGICZNE I ANEMOLOGICZNE NA POGÓRZU WIELICKIM W LATACH 1978 1982 ORAZ 1999 2003 Zarys

Bardziej szczegółowo

Analiza stężenia pyłku roślin w 2011 roku

Analiza stężenia pyłku roślin w 2011 roku Analiza stężenia pyłku roślin w 2011 roku Dr n. med. Piotr Rapiejko 1,2,3 Dr n. med. Agnieszka Lipiec 1 mgr Ewa Kalinowska3 1 Zakład Profilaktyki Zagrożeń Srodowiskowych i Alergologii, WUM 2 Klinika Otolaryngologii,

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW TERMICZNYCH W CENTRUM BYDGOSZCZY NA TLE DZIELNICY PERYFERYJNEJ FORDON I TERENU ZAMIEJSKIEGO

OCENA WARUNKÓW TERMICZNYCH W CENTRUM BYDGOSZCZY NA TLE DZIELNICY PERYFERYJNEJ FORDON I TERENU ZAMIEJSKIEGO INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr II/3/2014, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 731 742 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.2.3.054

Bardziej szczegółowo

Zmienność warunków termiczno-pluwialnych

Zmienność warunków termiczno-pluwialnych Edward Feliksik, Sławomir Wilczyński, Grzegorz Durło Zmienność warunków termiczno-pluwialnych na stacji badań fitoklimatycznych na kopciowej Abstrakt: Praca przedstawia wyniki analizy zmienności temperatury

Bardziej szczegółowo

WARUNKI BIOKLIMATYCZNE WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO W ŚWIETLE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW BIOMETEOROLOGICZNYCH

WARUNKI BIOKLIMATYCZNE WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO W ŚWIETLE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW BIOMETEOROLOGICZNYCH Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 327 334 Katarzyna Szyga-Pluta Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA WYSPA CIEPŁA NA TLE NATURALNEGO ZRÓŻNICOWANIA TERMICZNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO WE WKLĘSŁEJ FORMIE TERENU (NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA)

MIEJSKA WYSPA CIEPŁA NA TLE NATURALNEGO ZRÓŻNICOWANIA TERMICZNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO WE WKLĘSŁEJ FORMIE TERENU (NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA) PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 122 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2009 Anita Bokwa MIEJSKA WYSPA CIEPŁA NA TLE NATURALNEGO ZRÓŻNICOWANIA TERMICZNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO WE WKLĘSŁEJ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WYMIANA CIEPŁA W PROCESIE TERMICZNEGO EKSPANDOWANIA NASION PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA

WYMIANA CIEPŁA W PROCESIE TERMICZNEGO EKSPANDOWANIA NASION PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA Konopko Henryk Politechnika Białostocka WYMIANA CIEPŁA W PROCESIE TERMICZNEGO EKSPANDOWANIA NASION PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej

Bardziej szczegółowo

Warunki powstawania i zróżnicowanie miejskiej wyspy ciepła w Warszawie

Warunki powstawania i zróżnicowanie miejskiej wyspy ciepła w Warszawie Warunki powstawania i zróżnicowanie miejskiej wyspy ciepła w Warszawie prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Co to jest miejska wyspa ciepła? Miejska

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH W SEZONIE LETNIM MIĘDZY STACJAMI HORNSUND I CALYPSOBYEN (SPITSBERGEN)

PORÓWNANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH W SEZONIE LETNIM MIĘDZY STACJAMI HORNSUND I CALYPSOBYEN (SPITSBERGEN) Problemy Klimatologii Polarnej 14 2004 183 188 PORÓWNANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH W SEZONIE LETNIM MIĘDZY STACJAMI HORNSUND I CALYPSOBYEN (SPITSBERGEN) Andrzej Gluza, Marcin Siłuch, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

REKONSTRUKCJA SERII TEMPERATURY POWIETRZA W ŁODZI Z OKRESU

REKONSTRUKCJA SERII TEMPERATURY POWIETRZA W ŁODZI Z OKRESU Joanna Wibig, Krzysztof Fortuniak, Kazimierz Kłysik Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ Łódź REKONSTRUKCJA SERII TEMPERATURY POWIETRZA W ŁODZI Z OKRESU 193- ZARYS TREŚCI W opracowaniu wykorzystano średnie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WARTOŚCI TEMPERATURY MINIMALNEJ W KRAKOWIE OGRODZIE BOTANICZNYM I W BALICACH W LATACH

PORÓWNANIE WARTOŚCI TEMPERATURY MINIMALNEJ W KRAKOWIE OGRODZIE BOTANICZNYM I W BALICACH W LATACH PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 105 Instytut Geografii UJ Kraków 2000 Adam Michniewski PORÓWNANIE WARTOŚCI TEMPERATURY MINIMALNEJ W KRAKOWIE OGRODZIE BOTANICZNYM I W BALICACH W LATACH 1966 1995 Zarys treści:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY SYSTEM OSŁONY METEOROLOGICZNEJ LEŚNICTWA LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY BESKIDU ŚLĄKSIEGO RAPORT KWARTALNY II/2014

REGIONALNY SYSTEM OSŁONY METEOROLOGICZNEJ LEŚNICTWA LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY BESKIDU ŚLĄKSIEGO RAPORT KWARTALNY II/2014 REGIONALNY SYSTEM OSŁONY METEOROLOGICZNEJ LEŚNICTWA LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY BESKIDU ŚLĄKSIEGO RAPORT KWARTALNY II/2014 Katowice-Kraków 2014 1. Warunki pogodowe w 2 kwartale 2014 roku Średnia kwartalna

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SZEREGÓW CZASOWYCH DO OCENY RÓŻNIC WARTOŚCI TEMPERATURY GLEBY MIERZONEJ DWIEMA METODAMI

WYKORZYSTANIE SZEREGÓW CZASOWYCH DO OCENY RÓŻNIC WARTOŚCI TEMPERATURY GLEBY MIERZONEJ DWIEMA METODAMI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2011: t. 11 z. 4 (36) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 149 160 www.itep.edu.pl Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2011 WYKORZYSTANIE SZEREGÓW CZASOWYCH DO

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE TERMICZNE MIĘDZY OSIEDLAMI MIESZKANIOWYMI O RÓŻNYM UDZIALE POWIERZCHNI CZYNNEJ BIOLOGICZNIE

RÓŻNICE TERMICZNE MIĘDZY OSIEDLAMI MIESZKANIOWYMI O RÓŻNYM UDZIALE POWIERZCHNI CZYNNEJ BIOLOGICZNIE Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 365 372 Magdalena Kuchcik, Jarosław Baranowski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 00 818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 e-mail: mkuchcik@twarda.pan.pl,

Bardziej szczegółowo

NA TERENIE STACJI BAZOWEJ POŻARY NA PODSTAWIE POMIARÓW AUTOMATYCZNYCH MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH

NA TERENIE STACJI BAZOWEJ POŻARY NA PODSTAWIE POMIARÓW AUTOMATYCZNYCH MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH IMISJA I O 3 NA TERENIE STACJI BAZOWEJ POŻARY NA PODSTAWIE POMIARÓW AUTOMATYCZNYCH MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2004-2007 Anna Andrzejewska, Adam Olszewski Andrzejewska

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Błażejczyk, Anna Kunert, Magdalena Ożga

Krzysztof Błażejczyk, Anna Kunert, Magdalena Ożga Krzysztof Błażejczyk, Anna Kunert, Magdalena Ożga Stosunki radiacyjne terenów zurbanizowanych o różnej wielkości Abstrakt: Praca zawiera niektóre wyniki obserwacji aktynometrycznych prowadzonych na stacjach

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 26 w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Opady normalne i anomalie w Koszalinie w latach

Opady normalne i anomalie w Koszalinie w latach Grażyna Dederko Opady normalne i anomalie w Koszalinie w latach 1951 1995 Opady atmosferyczne należą do elementów meteorologicznych o bardzo dużej zmienności w czasie i przestrzeni. Charakterystyczną cechą

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Wiosna, wiosna. Autor: Dominik Kasperski

Wiosna, wiosna. Autor: Dominik Kasperski Wiosna, wiosna Autor: Dominik Kasperski Abstract Presentation briefly describes the terminology used in the analysis. Next, data about March and April are presented in context of definitions of the spring.

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik wilgotności powietrza jako kompleksowy opis zmienności wilgotności powietrza w Krakowie

Wskaźnik wilgotności powietrza jako kompleksowy opis zmienności wilgotności powietrza w Krakowie K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.) Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2007, 331-336 Wskaźnik wilgotności

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ LICZBY DNI Z OPADEM W KRAKOWIE

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ LICZBY DNI Z OPADEM W KRAKOWIE ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Robert Twardosz WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ LICZBY DNI Z OPADEM W KRAKOWIE LONG-TERM VARIABILITY OF THE NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION IN CRACOW

Bardziej szczegółowo

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu. Józef Dopke. Streszczenie. 1. Wstęp

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu. Józef Dopke. Streszczenie. 1. Wstęp Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, średnia roczna

Bardziej szczegółowo

EKSTREMALNE WARUNKI TERMICZNE W LATACH W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ. Krystyna Grabowska, Monika Panfil, Ewelina Olba-Zięty

EKSTREMALNE WARUNKI TERMICZNE W LATACH W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ. Krystyna Grabowska, Monika Panfil, Ewelina Olba-Zięty Acta Agrophysica, 27, 1(2), 341-347 EKSTREMALNE WARUNKI TERMICZNE W LATACH 1951-25 W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ Krystyna Grabowska, Monika Panfil, Ewelina Olba-Zięty Katedra Meteorologii i Klimatologii,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Radom dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze

Bardziej szczegółowo

NORMALNE SUMY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W WYBRANYCH STACJACH LUBELSZCZYZNY. Szczepan Mrugała

NORMALNE SUMY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W WYBRANYCH STACJACH LUBELSZCZYZNY. Szczepan Mrugała Acta Agrophysica, 2005, 6(1), 197-203 NORMALNE SUMY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W WYBRANYCH STACJACH LUBELSZCZYZNY Szczepan Mrugała Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

Klimat okolic międzyrzeca podlaskiego

Klimat okolic międzyrzeca podlaskiego Danuta Limanówka Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie Klimat okolic międzyrzeca podlaskiego Wstęp Obszar będący przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje miasto i najbliższe

Bardziej szczegółowo

Przebieg ciśnienia atmosferycznego w Lublinie w latach

Przebieg ciśnienia atmosferycznego w Lublinie w latach 10.1515/umcsgeo-2015-0008 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXIX, 2 SECTIO B 2014 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w ramach studiów na różnych Wydziałach SGGW:

Przedmioty realizowane w ramach studiów na różnych Wydziałach SGGW: Przedmioty realizowane w ramach studiów na różnych Wydziałach SGGW: AGROMETEOROLOGIA/ AGROMETEOROLOGY atmosfera oraz powierzchnia czynna - atmosfera. Promieniowanie Słońca, Ziemi i atmosfery; rola promieniowania

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych

Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych Omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2010/31.03.2011 r. dla dziesięciu miast.

Bardziej szczegółowo

Babiogórski Park Narodowy.

Babiogórski Park Narodowy. Babiogórski Park Narodowy. Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY DZIELNICY MIESZKANIOWEJ URSYNÓW NA KLIMAT LOKALNY

WPŁYW BUDOWY DZIELNICY MIESZKANIOWEJ URSYNÓW NA KLIMAT LOKALNY WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2005: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 261 273 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2005 WPŁYW BUDOWY DZIELNICY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie II Poznań,

Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie II Poznań, Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie II Poznań, 17.10.2008 Bilans promieniowania układu Ziemia - Atmosfera Promieniowanie mechanizm wysyłania fal elektromagnetycznych Wyróżniamy 2 typy promieniowania:

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Zmienność temperatury powietrza w Zamościu w latach

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Zmienność temperatury powietrza w Zamościu w latach ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVIII (2) SECTIO E 2013 Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY SYSTEM OSŁONY METEOROLOGICZNEJ LEŚNICTWA LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY BESKIDU ŚLĄKSIEGO RAPORT KWARTALNY I/2015

REGIONALNY SYSTEM OSŁONY METEOROLOGICZNEJ LEŚNICTWA LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY BESKIDU ŚLĄKSIEGO RAPORT KWARTALNY I/2015 EGIONALNY SYSTEM OSŁONY METEOOLOGICZNEJ LEŚNICTWA LEŚNY KOMPLEKS POMOCYJNY LASY BESKIDU ŚLĄKSIEGO APOT KWATALNY I/2015 Katowice-Kraków 2015 1. Warunki pogodowe w 1 kwartale 2015 roku Średnia kwartalna

Bardziej szczegółowo