Zadanie 1. (1 pkt). Informacja do zada 2. i 3. Zadanie 2. (1 pkt) { Zadania 2., 3. i 4 s dla poziomu rozszerzonego} zania zania Zadanie 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 1. (1 pkt). Informacja do zada 2. i 3. Zadanie 2. (1 pkt) { Zadania 2., 3. i 4 s dla poziomu rozszerzonego} zania zania Zadanie 3."

Transkrypt

1 2. ELEKTRONY W ATOMACH I CZĄSTECZKACH. A1 - POZIOM PODSTAWOWY. Zadanie 1. (1 pkt). Konfigurację elektronową 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 mają atomy i jony: A. Mg 2+, Cl -, K +, B. Ar, S 2-, K +, C. Ar, Na +, K +, D. S 2-, Mg 2+, Cl -. Informacja do zadań 2. i 3. Przedstawicielem alkenów jest propen o wzorze ogólnym CH 2 = CH CH 3. Zadanie 2. (1 pkt) {Zadania 2., 3. i 4 są dla poziomu rozszerzonego} W cząsteczce propenu występuje następująca liczba wiązań σ i π : wiązania σ wiązania π A. 5 1 B. 6 1 C. 8 1 D. 9 0 Zadanie 3. (1 pkt) Stopnie utlenienia atomów węgla 1, 2, 3 w cząsteczce propenu wynoszą: stopnie utlenienia atomów węgla A. - II - I - III B. II I III C. - II - III - I D. II III I Zadanie 4. (2 pkt) Uzasadnij, dlaczego cynk tworzy tylko dwudodatnie kationy. a) napisz konfigurację atomu cynku, b) podaj krótkie uzasadnienie istnienia kationu Zn 2+ Zadanie 5. (1 pkt) W tlenku siarki(iv) między atomami tlenu a atomem siarki występują wiązania: A. tylko, B. i jonowe, C. koordynacyjne, D. i koordynacyjne. Zadanie 6. (2 pkt) Wybierz z układu okresowego dwa pierwiastki grup głównych, których jony (jednego z nich to kation, a drugiego anion) mają taką samą konfigurację jak argon. Zapisz skrócone konfiguracje wybranych jonów: a) kationu..., b) anionu.... Zadanie 7. (4 pkt) Pierwiastek posiadający skróconą konfigurację elektronową [Kr]5s 2 4d 10 5p 5 a) ma właściwości... b) występuje na stopniach utlenienia (podaj najniższy i najwyższy stopień utlenienia)... c) w związku tego pierwiastka z wodorem występuje wiązanie... Zadanie 8. (1 pkt) Zapis 1s 2 2s 2 2p 6 2s 2 3p 2 (K 2 L 8 M 4 ) przedstawia konfigurację elektronową atomu: A. argonu, B. węgla, C. krzemu, D. siarki. Zadanie 9. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr. Zadanie 10. (3 pkt) Podanym niżej opisom A F przyporządkuj symbole wymienionych pierwiastków: litu, magnezu, chloru, glinu, bromu (uwzględnij wszystkie możliwości). A. Jego atomy zawierają 3 elektrony walencyjne. B. Jądro jego atomu zawiera 3 protony. C. Znajduje się w siedemnastej grupie układu okresowego. D. Jego atomy zawierają 12 elektronów. E. Znajduje się w trzecim okresie układu okresowego. F. Wzór jego tlenku to X 2 O, zaś wodorku XH. 1

2 Zadanie 11. (1 pkt) Na podstawie wartości elektroujemności pierwiastków określono rodzaj wiązań występujących w poniższych substancjach. Wybierz poprawne przyporządkowanie. A. CsBr O 2 NH 3 nie B. jonowe nie jonowe C. nie jonowe Zadanie 12. (1 pkt) Który zapis przedstawia poprawnie konfigurację elektronową jonu glinu Al 3+? A. K 2 L 8 B. K 2 L 8 M 3 C. K 2 L 8 M 6 D. K 2 L 8 M 8 Zadanie 13. (3 pkt) Połącz w pary substancje z kolumny I z charakterystycznymi dla nich wiązaniami chemicznymi z kolumny II. I. II. Odpowiedzi 1. tlenek sodu a) wiązanie atomowe chlorowodór b) wiązanie atomowe nie azot c) wiązanie jonowe amoniak 4. Zadanie 14. (3 pkt.). Atom pewnego pierwiastka E, w stanie podstawowym, ma następującą strukturę elektronową: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 Korzystając z układu okresowego, uzupełnij poniższą tabelkę, dotyczącą tego pierwiastka: Liczba elektronów walencyjnych Stopień utlenienia w związku z wodorem Konfiguracja elektronowa prostego jonu Zadanie 15. (3 pkt.) Na podstawie wartości elektroujemności pierwiastków określ rodzaj wiązania w wymienionych substancjach. substancja rodzaj wiązania chlorek sodu tlenek siarki (IV) azot Zadanie 16. (1 pkt.) Wskaż, która para związków zawiera wiązania jonowe: A. MgO, CO 2, B. NaCl, H 2 O, C. KBr, H 2 S, D. CaS, NaCl. Zadanie 17. (1 pkt) Spośród poniższych jonów wybierz te, które mają identyczną konfigurację elektronową: S 2-, Li +, Cl -, Mg 2+, Ca 2+. Wskaż, jakie wiązania dominują w podanych niżej substancjach. KCl Cl 2 HCl A. jonowe B. jonowe C. jonowe D. jonowe jonowe Zadanie 18. (1 pkt) Podaj liczbę protonów i liczbę elektronów w jonie 26 Fe. 2

3 Zadanie 19. (2 pkt) Korzystając z tabeli elektroujemności, oblicz różnicę elektroujemności między atomami fosforu i wodoru, a następnie na tej podstawie określ rodzaj wiązań pomiędzy atomami wodoru i fosforu występujących w związku o wzorze PH 3. Zadanie 20. (3 pkt) Atomy pierwiastków X i Y mają następujące konfiguracje: X: K 2 L 8 M 8 N 1 Y: K 2 L 7 a) określ liczbę elektronów walencyjnych dla atomu pierwiastka X i dla atomu pierwiastka Y. b) Zapisz wzór związku, jaki mogą tworzyć ze sobą pierwiastki X i Y. c) Na podstawie różnicy elektroujemności łączących się atomów pierwiastków, określ jaki rodzaj wiązania powstanie między nimi. Zadanie 21. (1 pkt) Kation Cr3+ ma następującą liczbę elektronów: Zadanie 22. (1 pkt.) a)21, b) 24, c) 27, d) 49. Atomy pewnego pierwiastka mają następującą konfigurację elektronową: K 2 L 8 M 1. pierwiastek ten znajduje się w układzie okresowym w... A. 2 okresie i 1 grupie, B. 3 okresie i 3 grupie, C. 2 okresie i 2 grupie, D. 3 okresie i 1 grupie. Zadanie 23. (4 pkt.) W oparciu o układ okresowy i elektroujemność pierwiastków określ rodzaj wiązania oraz charakter chemiczny następujących substancji chemicznych: a) tlenku sodu, b) tlenku siarki (IV). Zadanie 24. (1 pkt.) W jądrze atomu pewnego pierwiastka znajduje się 11 protonów. Wiadomo także, że jego elektrony są rozmieszczone na trzech powłokach elektronowych, oraz, że na ostatniej powłoce znajduje się jeden elektron. W układzie okresowym pierwiastek ten położony jest: A. w 2 okresie i w 3 grupie, B. w 3 okresie i w 11 grupie, C. w 3 okresie i w 1 grupie, D. w 4 okresie i w 3 grupie. Zadanie 25. (4 pkt.) Na podstawie różnicy elektroujemności łączących się atomów pierwiastków określ rodzaje wiązań i narysuj wzory elektronowe podanych niżej substancji chemicznych: 1. CO 2, 2. Na 2 O. Zadanie 26. (3 pkt.) Wiedząc, że chlorek wapnia (CaCl 2 ) jest związkiem chemicznym, w którym występuje wiązanie jonowe, oceń poprawność poniższych informacji. Zakreśl literę P, jeśli uznasz zdanie za prawdziwe lub literę F, jeśli uznasz je za fałszywe. 1. chlorek wapnia rozpuszcza się w rozpuszczalnikach niepolarnych. P F 2. chlorek wapnia ma wysoką temperaturę wrzenia. P F 3. chlorek wapnia w stanie ciekłym nie przewodzi prądu. P F 4. chlorek wapnia nie ulega dysocjacji jonowej. P F 5. chlorek wapnia rozpuszcza się w rozpuszczalnikach polarnych, a powstały roztwór wodny przewodzi prąd elektryczny. P F Zadanie 27. (2 pkt.) W oparciu o tabelę elektroujemności Paulinga uzupełnij zdania, wybierając właściwy wyraz umieszczony w nawiasie. 1. Elektroujemność pierwiastków należących do 16 grupy układu okresowego... (maleje/ rośnie) wraz ze wzrostem liczby atomowej. 2. Elektroujemność pierwiastków należących do 6 okresu układu okresowego... (maleje/ rośnie) wraz ze wzrostem liczby atomowej. Zadanie 28. (2 pkt.) Ocen poprawność poniższych informacji, zakreślając literę P, jeśli uznasz zdanie za prawdziwe lub literę F, jeśli uznasz je za fałszywe. 1. Atom sodu posiada konfigurację elektronową identyczną jak neon. P F 2. Atom chloru o liczbie masowej 37 ma więcej protonów niż neutronów P F 3. Atom wapnia o liczbie masowej 40 ma tyle samo protonów, co neutronów P F 4. Atom tlenu o liczbie masowej 16 posiada 16 protonów i 8 neutronów. P F 3

4 Zadanie 29. (1 pkt.) Określ rodzaje wiązań chemicznych, które występują w niżej podanych związkach. Cl 2 KBr H 2 O A. atomowe B. atomowe jonowe jonowe C. atomowe jonowe D. atomowe jonowe Zadanie 30. (3 pkt.) Poniżej znajdują się cztery stwierdzenia dotyczące właściwości pierwiastków należących do 2 grupy układu okresowego. Oceń ich poprawność, zakreślając literę P, jeśli uznasz zdanie za prawdziwe lub literę F, jeśli uznasz je za fałszywe. 1. W miarę wzrostu masy atomowej maleje charakter zasadowy tlenków. P F 2. W miarę wzrostu masy atomowej wzrasta elektroujemność pierwiastków. P F 3. W miarę wzrostu masy atomowej maleje reaktywność pierwiastków. P F 4. W miarę wzrostu masy atomowej wzrasta reaktywność pierwiastków. P F Zadanie 31. (1 pkt.) Fluor, chlor i brom to pierwiastki należące do tej samej grupy układu okresowego. Oznacza to, że mają A. jednakową liczbę elektronów walencyjnych, B. różną liczbę elektronów walencyjnych, C. jednakową liczbę powłok elektronowych, D. jednakową liczbę protonów w jądrze. Zadanie 32. (1 pkt.) Wskaż parę związków, w której występuje wiązanie jonowe: A. NaBr i H 2 O, B. HCl i HF, C. Na 2 S i KBr, D. KCl i HBr. Zadanie 33. (1 pkt.) Wskaż, w której z poniższych substancji występuje wiązanie polarne: A. F 2, B. NH 3, C. NaBr, D. Ca 2 S. Zadanie 34. (1 pkt.) Spośród podanych poniżej związków wybierz wzór tej substancji chemicznej, w której występuje największy udział wiązania jonowego: A. LiF, B. RbF, C. CsF, D. KF. Zadanie 35. (4 pkt) Przyporządkuj konfigurację odpowiednim atomom lub jonom. I. [He]2s 2 2p 3 39 a) K II. K 2 L 8 M 8 N 1 55 b) 25Mn III. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p c) Cl IV. 1s 2 d) H 27 e) 13 Al 7 + f) 3Li 14 g) 7 N Zadanie 36. ( 1 pkt) Wskaż liczbę niesparowanych elektronów jonu Co 3+ Zadanie 37. ( 1 pkt) Trzy indywidua chemiczne: a) protonów, b) elektronów, c) neutronów, d) powłok elektronowych, e) nukleonów A. 3 B. 4 C. 5 D Ne 0 23, 11Na + 19 i 9F 2+ - mają jednakową liczbę: Zadanie 38. (1 pkt) Wskaż grupę związków o najbardziej spolaryzowanych wiązaniach chemicznych: A. NH 3, H 2 O B. H 2 O, HCl C. HCl, HF D. PH 3, H 2 O. 4

5 Zadanie 39. (1 pkt) Wskaż zapis, który przedstawia konfigurację elektronową atomu potasu: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4p 1 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 C. 1s 2 2s 2 2p 6 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Zadanie. 40 (4 pkt) Uzupełnij tekst. W cząsteczce chlorowodoru występuje wiązanie.... Gaz ten rozpuszczony w wodzie daje dwukrotnie większą liczbę... niż liczba rozpuszczonych cząsteczek. Sól sodowa powstałego kwasu ma wiązanie.... Jej kryształy są zbudowane z.... Chlor w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek o wzorze..., charakteryzujących się wiązaniem.... Pierwiastek ten jest... aktywny od bromu, a... aktywny od fluoru. Zadanie 41. (3 pkt) Empiryczny wzór pozwalający obliczyć udział wiązania jonowego w wiązaniu chemicznym, w zależności od elektroujemności EN 1 i EN 2 pierwiastków tworzących to wiązanie, ma postać: %J = 16 len 2 EN 1 l + 3,5 len 2 EN 1 l 2 Odpowiedz na następujące pytania: 1. Czy istnieją pierwiastki, które utworzą wiązanie w pełni (100%) jonowe? 2. W którym związku chemicznym mamy do czynienia z największym udziałem wiązania jonowego, i ile ten udział wynosi? 3. Czy wraz z odkryciem nowych pierwiastków mogą się pojawić związki, w których udział wiązania jonowego będzie większy niż jest obecnie możliwy? Zadanie 42. (2 pkt) Dany jest zbiór substancji: MgO, SO 2, HClO 4, CO 2, HCl, KOH, K 2 O. 1. Uporządkuj wzory substancji ze zbioru w kolejności rosnącej sumarycznej liczby elektronów wszystkich atomów. 2. Uwzględniając otrzymane uporządkowanie, połącz w pary każdy element z jego następcą i zbilansuj równania reakcji między nimi. Zadanie 43. (2 pkt) Dana jest cząsteczka o wzorze C 12 H 22 O 11. Ile protonów, neutronów i elektronów walencyjnych znajduje się w tej cząsteczce, jeśli została ona utworzona z węgla-13 i tlenu-16. Informacja do zadań 44 i 45. Poniżej przedstawiono wzory sumaryczne trzech związków chemicznych: Na 2 O, K 2 S, CaCl 2 Zadanie 44. (2 pkt.) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności atomów łączących się pierwiastków rodzaj wiązania występujący w substancjach. Zadanie 45. (2 pkt.) Podaj dwie cechy typowe dla substancji, w których występuje określony przez Ciebie rodzaj wiązania. Zadanie 46. (1 pkt.) Zapisz konfigurację elektronową atomu pierwiastka, którego opis jest następujący: 28 Si. 14 Informacja do zadań 47 i 48. Znajomość konfiguracji elektronowej atomów pierwiastków grup głównych w stanie podstawowym pozwala na ustalenie najważniejszych stopni utlenienia pierwiastków w związkach. Zadanie 47. (1 pkt.) Analizując przedstawioną poniżej konfigurację elektronową atomu chloru w stanie podstawowym: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ustal możliwe stopnie utlenienia chloru w związkach chemicznych. Zadanie 48. (1 pkt.) Przedstaw wzory sumaryczne dwóch związków chemicznych, w których chlor występują na najniższym i na najwyższym stopniu utlenienia. Zadanie 49. (2 pkt) Zapisz konfigurację elektronową pierwiastka E i zaznacz jego elektrony walencyjne. 5

6 Zadanie 50. (2 pkt) Jaki typ wiązania występuje w cząsteczkach SO 2 i H 2 S (uzupełnij tabelkę)? związek chemiczny typ wiązania SO 2 H 2 S Zadanie 51. (1 pkt) W atomie fosforu w stanie podstawowym liczba niesparowanych elektronów jest równa: A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Zadanie 52. (3 pkt) Pierwiastek posiada konfigurację 1s 2 2s 2 2p 5. Można o nim powiedzieć, że: a) jest położony w układzie okresowym w... grupie i w... okresie. b) Ma charakter.... c) Jego maksymalny stopień utlenienia wynosi..., a najniższy.... Zadanie 53. (2 pkt) Określ typ wiązania chemicznego, występującego w podanych związkach: a) amoniak (wiązanie H-N), b) metanolan sodu (wiązanie O-Na), c) chlor (wiązanie Cl-Cl). Zadanie 54. (1 pkt) Przy powstawaniu wiązania w cząsteczce azotu biorą udział: A. wszystkie elektrony walencyjne obu atomów, B. po dwa elektrony od każdego atomu, C. pięć elektronów od jednego i jeden od drugiego atomu azotu, D. po trzy elektrony od każdego atomu azotu. Elektrony w atomach i cząsteczkach poziom podstawowy- odpowiedzi Zad. 1. B Zad. 2. C Zad. 3. A Zad. 4. a) [Ar]3s 2 3d 10 lub [Ar]3d 10 4s 2 lub 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 lub K 2 L 8 M 18 N 2, b) posiada trwałą konfigurację elektronową lub inna poprawna odpowiedź. Zad. 5. D lub A Zad. 6. a) np. [Ca 2+ ]:[Ar] b), np. [Cl - ]:[Ar]. Zad. 7. a) kwasotwórcze lub niemetaliczne b) I, VII c) atomowe Zad. 8. C Zad. 9. : KBr wiązanie jonowe, HBr wiązanie lub atomowe. Zad. 10. A = Al; B = Li; C = Cl; D = Mg; E = Mg, Al, Cl; F = Li W odpowiedzi F można uwzględnić jako odpowiedź prawidłową Cl i Br. Zapis Cl 2, Br 2 w odpowiedzi C i E należy traktować jako błąd. Podanie nazw pierwiastków nie przyznajemy punktów. 6 uzupełnień 3 pkt, 5/4 uzupełnienia 2 pkt, 3 uzupełnienia 1 pkt Zad. 11. B Zad. 12. A Zad c, 2. a, 3. b, 4. a. Zad. 14. liczba elektronów walencyjnych (6), stopień utlenienia w związku z wodorem (-II), konfiguracja elektronowa prostego jonu: [Ar]. Zad. 15. chlorek sodu - wiązanie jonowe, tlenek siarki(iv) - wiązanie, azot - wiązanie. Zad. 16. D Zad. 17. : identyczną konfigurację mają jony S 2-, Cl -, Ca 2+ Zad. 18. liczba protonów 26, liczba elektronów - 23 Zad. 19. różnica elektroujemności 0, wiązanie (atomowe) Zad. 20. a) X: 1 elektron walencyjny, Y: 7 elektronów walencyjnych b) KF c) różnica elektroujemności: 3,2 wiązanie jonowe Zad. 21. a) Zad. 22. D Zad. 23. tlenek sodu (Na 2 O) wiązanie jonowe, tlenek siarki(iv) (SO 2 ) wiązanie ; tlenek sodu (Na 2 O) tlenek zasadowy, tlenek siarki(iv) (SO 2 ) tlenek kwasowy. Zad. 24. C Zad. 25. CO 2 : EN = 1, wiązanie ; Na 2 O: EN = 2,6, wiązanie jonowe Zad F, 2 P, 3 F, 4 F, 5 P. Zad maleje. 2. rośnie 6

7 Zad F, 2 F, 3 P, 4 F. Zad. 29. D Zad F, 2 F, 3 F, 4 P. Zad. 31. A Zad. 32. C Zad. 33. B Zad. 34. C Zad. 35. I g, II a, III c, IV g. Zad. 36. B Zad. 37. b i d Zad. 38. C Zad. 39. B Zad. 40. Powinny pojawić się zapisy w następującej kolejności:, jonów, jonowe, jonów, Cl 2, kowalencyjnym, bardziej, mniej. Zad ) nie; 2) FrF 90,92%; 3) tak Zad ) HCl (18) < MgO (20) < CO 2 (22) < KOH (28) < SO 2 (32) < K 2 O (46) < HClO 4 (50); 2) 2 HCl + MgO MgCl 2 + H 2 O MgO + CO 2 MgCO 3 CO KOH K 2 CO 3 + H 2 O 2 KOH + SO 2 K 2 SO 3 + H 2 O SO 2 + K 2 O K 2 SO 3 K 2 O + 2 HClO 4 2 KClO 4 + H 2 O Zad. 43. liczba protonów 182, liczba neutronow 172, liczba elektronów walencyjnych 136. Zad. 44. wszystkie wiązania są jonowe Zad. 45. Za poprawne podanie dwóch spośród niżej podanych: 1. W stanie stałym tworzą jonową sieć krystaliczną, zbudowaną z kationów i anionów w takich proporcjach, aby kryształ jako całość był obojętny. 2. Wzór chemiczny związku jonowego nie jest wzorem podstawowego mikroelementu strukturalnego, wyraża jedynie stosunki stechiometryczne w układzie makroskopowym. 3. Związki jonowe mają wysokie temperatury topnienia i wrzenia. 4. W stanie stopionym i w roztworach wodnych przewodzą prąd elektryczny. 5. Na ogół są dobrze rozpuszczalne w rozpuszczalnikach polarnych. 6. Reakcje przebiegające z udziałem związków jonowych przebiegają na ogół szybko i z dużą wydajnością. Zad s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 lub K 2 L 8 N 4 Zad I, +V, +VII Zad. 48. np.: HCl na najniższym, Cl 2 O 7 na najwyższym stopniu utlenienia Zad s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 ; elektrony walencyjne: 3s 2 3p 4 Zad. 50. SO 2 i koordynacyjne, H 2 S - Zad. 51. B Zad. 52. a) 17 grupa, 2 okres; b) niemetaliczny; c) +VII, -I. Zad. 53. a) ; b) jonowe; c). Zad. 54. D 7

Zadanie 1. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr.

Zadanie 1. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr. Zadanie 1. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr. Typ wiązania w KBr... Typ wiązania w HBr... Zadanie 2. (2 pkt) Oceń poprawność poniższych

Bardziej szczegółowo

1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru

1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru 1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru 2. Na podstawie struktury cząsteczek wyjaśnij dlaczego N 2 jest bierny a Cl 2 aktywny chemicznie? 3. Które substancje posiadają budowę

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna budowa materii - zadania

Wewnętrzna budowa materii - zadania Poniższe zadania rozwiąż na podstawie układu okresowego. Zadanie 1 Oceń poprawność poniższych zdań, wpisując P, gdy zdanie jest prawdziwe oraz F kiedy ono jest fałszywe. Stwierdzenie Atom potasu posiada

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Wiązania chemiczne, budowa cząsteczek

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Wiązania chemiczne, budowa cząsteczek strona 1/11 Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Wiązania chemiczne, budowa cząsteczek Monika Gałkiewicz Zad. 1 () Podaj wzory dwóch dowolnych kationów i dwóch dowolnych anionów posiadających

Bardziej szczegółowo

Anna Grych Test z budowy atomu i wiązań chemicznych

Anna Grych Test z budowy atomu i wiązań chemicznych Anna Grych Test z budowy atomu i wiązań chemicznych 1. Uzupełnij tabelkę wpisując odpowiednie dane: Nazwa atomu Liczba nukleonów protonów neutronów elektronów X -... 4 2 Y -... 88 138 Z -... 238 92 W -...

Bardziej szczegółowo

b) Pierwiastek E tworzy tlenek o wzorze EO 2 i wodorek typu EH 4, a elektrony w jego atomie rozmieszczone są na dwóch powłokach elektronowych

b) Pierwiastek E tworzy tlenek o wzorze EO 2 i wodorek typu EH 4, a elektrony w jego atomie rozmieszczone są na dwóch powłokach elektronowych 1. Ustal jakich trzech różnych pierwiastków dotyczą podane informacje. Zapisz ich symbole a) W przestrzeni wokółjądrowej dwuujemnego jonu tego pierwiastka znajduje się 18 e. b) Pierwiastek E tworzy tlenek

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający z chemii do klasy I LO i technikum z działu Budowa atomu i wiązania chemiczne

Test sprawdzający z chemii do klasy I LO i technikum z działu Budowa atomu i wiązania chemiczne Anna Grych Test sprawdzający z chemii do klasy I LO i technikum z działu Budowa atomu i wiązania chemiczne Informacja do zadań -7 75 Dany jest pierwiastek 33 As. Zadanie. ( pkt) Uzupełnij poniższą tabelkę.

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna budowa materii

Wewnętrzna budowa materii Atom i układ okresowy Wewnętrzna budowa materii Atom jest zbudowany z jądra atomowego oraz krążących wokół niego elektronów. Na jądro atomowe składają się protony oraz neutrony, zwane wspólnie nukleonami.

Bardziej szczegółowo

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II 1. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neuronów zawartych w następujących atomach: a), b) 2. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów zawartych w

Bardziej szczegółowo

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków strona 1/8 Układ okresowy pierwiastków Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Teoria atomistyczno-cząsteczkowa, nieciągłość budowy materii. Układ okresowy pierwiastków

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji:

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji: Zadanie 1. [0-3 pkt] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Suma protonów i elektronów anionu X 2- jest równa 34. II. Stosunek masowy

Bardziej szczegółowo

Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Zadanie 1 (0 1) W poniższych zdaniach podano informacje o pierwiastkach i ich tlenkach. Które to tlenki? Wybierz je spośród podanych A

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MCH-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Instrukcja dla zdającego Czas pracy 90 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

3. Jaka jest masa atomowa pierwiastka E w następujących związkach? Który to pierwiastek? EO o masie cząsteczkowej 28 [u]

3. Jaka jest masa atomowa pierwiastka E w następujących związkach? Który to pierwiastek? EO o masie cząsteczkowej 28 [u] 1. Masa cząsteczkowa tlenku dwuwartościowego metalu wynosi 56 [u]. Masa atomowa tlenu wynosi 16 [u]. Ustal jaki to metal i podaj jego nazwę. Napisz wzór sumaryczny tego tlenku. 2. Ile razy masa atomowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ SZKOLNY 16.11.2012 KOD UCZNIA. INSTRUKCJA DLA UCZNIA Czas trwania konkursu 90 minut. 1.Przeczytaj uważnie instrukcje

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budowa atomu zadania

Temat 1: Budowa atomu zadania Budowa atomu Zadanie 1. (0-1) Dany jest atom sodu Temat 1: Budowa atomu zadania 23 11 Na. Uzupełnij poniższą tabelkę. Liczba masowa Liczba powłok elektronowych Ładunek jądra Liczba nukleonów Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 pkt) Spośród podanych niżej cech wybierz i podkreśl cztery, charakteryzujące chlor w warunkach normalnych:

Zadanie 1. (2 pkt) Spośród podanych niżej cech wybierz i podkreśl cztery, charakteryzujące chlor w warunkach normalnych: Zadanie 1. (2 pkt) Spośród podanych niżej cech wybierz i podkreśl cztery, charakteryzujące chlor w warunkach normalnych: gaz, ciecz, ciało stałe, ma gęstość mniejszą od gęstości powietrza, ma gęstość większą

Bardziej szczegółowo

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011 KOPKCh ETAP I 22.10.2010 r. Godz. 10.00-12.00 Zadanie 1 1. Jon Al 3+ zbudowany jest z 14 neutronów oraz z: a) 16 protonów i 13 elektronów b) 10 protonów i 13

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje szkolne I stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje szkolne I stopień POUFNE Pieczątka szkoły 9 listopada 2015 r. Imię Czas pracy 60 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje szkolne I stopień Informacje: 1. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wiązania jonowe występują w układach złożonych z atomów skrajnie różniących się elektroujemnością.

Wiązania jonowe występują w układach złożonych z atomów skrajnie różniących się elektroujemnością. 105 Elektronowa teoria wiązania chemicznego Cząsteczki powstają w wyniku połączenia się dwóch lub więcej atomów. Już w początkowym okresie rozwoju chemii podejmowano wysiłki zmierzające do wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Reakcje utleniania i redukcji

Reakcje utleniania i redukcji Reakcje utleniania i redukcji Reguły ustalania stopni utlenienia 1. Pierwiastki w stanie wolnym (nie związane z atomem (atomami) innego pierwiastka ma stopień utlenienia równy (zero) 0 ; 0 Cu; 0 H 2 ;

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Budowa atomu, układ okresowy i promieniotwórczość

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Budowa atomu, układ okresowy i promieniotwórczość strona 1/11 Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Budowa atomu, układ okresowy i promieniotwórczość Monika Gałkiewicz Zad. 1 () Przedstaw pełną konfigurację elektronową atomu pierwiastka

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. I Etap szkolny - 23 listopada 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. I Etap szkolny - 23 listopada 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego I Etap szkolny - 23 listopada 2016 Kod ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Układ okresowy pierwiastków chemicznych, budowa atomu. Na podstawie fragmentu układu okresowego pierwiastków odpowiedz na pytania:

Układ okresowy pierwiastków chemicznych, budowa atomu. Na podstawie fragmentu układu okresowego pierwiastków odpowiedz na pytania: Układ okresowy pierwiastków chemicznych, budowa atomu zestaw I Na podstawie fragmentu układu okresowego pierwiastków odpowiedz na pytania: Zad 1 (0-1pkt)Wskaż nazwę pierwiastka, który leży w drugiej grupie

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Kuratorium Oświaty w Lublinie Kod ucznia KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu chemicznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki:

BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki: BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki: 235 4 92 U + 2 He 198. 79 Au + ß - 3. Spośród atomów wybierz

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z CHEMII KLASA I GIMNAZJUM. PYTANIA ZAMKNIĘTE.

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z CHEMII KLASA I GIMNAZJUM. PYTANIA ZAMKNIĘTE. BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z CHEMII KLASA I GIMNAZJUM. PYTANIA ZAMKNIĘTE. 1. Którą mieszaninę można rozdzielić na składniki poprzez filtrację; A. Wodę z octem. B. Wodę z kredą. C. Piasek z cukrem D. Wodę

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 4. Mrówczan metylu ma taki sam wzór sumaryczny jak: A. octan etylu. C. kwas mrówkowy. B. octan metylu. D. kwas octowy.

Zadanie 4. Mrówczan metylu ma taki sam wzór sumaryczny jak: A. octan etylu. C. kwas mrówkowy. B. octan metylu. D. kwas octowy. Pieczęć KONKURS CHEMICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 3 marca 2011 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Chemicznego. Przed przystąpieniem do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY KOD UCZNIA MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 6 listopada 2017 r. Etap I (szkolny) Wypełnia Szkolna

Bardziej szczegółowo

PRACA KONTROLNA Z CHEMII NR 1 - Semestr I 1. (6 pkt) - Krótko napisz, jak rozumiesz następujące pojęcia: a/ liczba atomowa, b/ nuklid, c/ pierwiastek d/ dualizm korpuskularno- falowy e/promieniotwórczość

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 10 stycznia 2017 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko Szkoła (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Eliminacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nauczyciel: Marta Zielonka Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap szkolny rok szkolny 2009/2010 Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) wylosowany numer uczestnika

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Budowa atomu. Wiązania chemiczne

Budowa atomu. Wiązania chemiczne strona /6 Budowa atomu. Wiązania chemiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Budowa atomu; jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy. Promieniotwórczość i

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

Część I. TEST WYBORU 18 punktów

Część I. TEST WYBORU 18 punktów Część I TEST WYBORU 18 punktów Test zawiera zadania, w których podano propozycje czterech odpowiedzi: A), B), C), D). Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź zaznacz znakiem X. W razie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 1. CHEMIA. Przed próbną maturą (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 30. Imię i nazwisko ...

Sprawdzian 1. CHEMIA. Przed próbną maturą (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 30. Imię i nazwisko ... CHEMIA Przed próbną maturą 2017 Sprawdzian 1. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 30 Imię i nazwisko... Liczba punktów Procent 2 Zadanie 1. Chlor i brom rozpuszczają się

Bardziej szczegółowo

I II I II III II. I. Wartościowość pierwiastków chemicznych. oznacza się cyfrą rzymską. tlenek żelaza (III) C IV O II 2

I II I II III II. I. Wartościowość pierwiastków chemicznych. oznacza się cyfrą rzymską. tlenek żelaza (III) C IV O II 2 I. Wartościowość pierwiastków chemicznych oznacza się cyfrą rzymską tlenek żelaza (III) C IV II 2 oznacza liczbę wiązań za pomocą, których atomy łączą się ze sobą H wodór jest I wartościowy od atomu wodoru

Bardziej szczegółowo

Kod ucznia Liczba punktów A X B C X

Kod ucznia Liczba punktów A X B C X Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 18 STYCZNIA 2016 R. 1. Test konkursowy zawiera 19 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY ROK PRZED MATURĄ

KONKURS CHEMICZNY ROK PRZED MATURĄ Wydział Chemii UMCS Polskie Towarzystwo Chemiczne Doradca metodyczny ds. nauczania chemii KONKURS CHEMICZNY ROK PRZED MATURĄ ROK SZKOLNY 2006/2007 ETAP SZKOLNY Numer kodowy Suma punktów Podpisy Komisji:

Bardziej szczegółowo

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 6 LISTOPADA 2013R. 1. Test konkursowy zawiera 27 zadań. Są to zadania zamknięte i

Bardziej szczegółowo

Wybrane zadania z etapów szkolnych Konkursu Chemicznego wraz z rozwiązaniami do samokontroli

Wybrane zadania z etapów szkolnych Konkursu Chemicznego wraz z rozwiązaniami do samokontroli Wybrane zadania z etapów szkolnych Konkursu Chemicznego wraz z rozwiązaniami do samokontroli Zadanie IV [4 punkty] W wysokich temperaturach (1000-1100K) siarczan(vi) magnezu [MgSO 4 ] reaguje z węglem.

Bardziej szczegółowo

11) Stan energetyczny elektronu w atomie kwantowanym jest zespołem : a dwóch liczb kwantowych b + czterech liczb kwantowych c nie jest kwantowany

11) Stan energetyczny elektronu w atomie kwantowanym jest zespołem : a dwóch liczb kwantowych b + czterech liczb kwantowych c nie jest kwantowany PYTANIA EGZAMINACYJNE Z CHEMII OGÓLNEJ I Podstawowe pojęcia chemiczne 1) Pierwiastkiem nazywamy : a zbiór atomów o tej samej liczbie masowej b + zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej c zbiór atomów

Bardziej szczegółowo

Cz. I Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu dla klas II LO - Wiązania chemiczne + przykładowe zadania i proponowane rozwiązania

Cz. I Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu dla klas II LO - Wiązania chemiczne + przykładowe zadania i proponowane rozwiązania Cz. I Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu dla klas II LO - Wiązania chemiczne + przykładowe zadania i proponowane rozwiązania I. Elektroujemność pierwiastków i elektronowa teoria wiązań Lewisa-Kossela

Bardziej szczegółowo

Cz. I Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu dla klas I LO - Wiązania chemiczne + przykładowe zadania i proponowane rozwiązania

Cz. I Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu dla klas I LO - Wiązania chemiczne + przykładowe zadania i proponowane rozwiązania Cz. I Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu dla klas I LO - Wiązania chemiczne + przykładowe zadania i proponowane rozwiązania I. Elektroujemność pierwiastków i elektronowa teoria wiązań Lewisa-Kossela

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 17 stycznia 2018 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko Szkoła (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2017/2018 Eliminacje

Bardziej szczegółowo

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Hospitacja diagnozująca Źródła informacji chemicznej Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Opracowała: mgr Lilla Zmuda Matyja Arkusz Hospitacji Diagnozującej nr

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu Etap I (szkolny) Materiały dla nauczycieli Rozwiązania zadań wraz

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap rejonowy rok szkolny 2011/2012 wylosowany numer uczestnika konkursu Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII 1 ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MCH P1 MARZEC ROK 2012 POZIOM podstawowy Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY

PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY 12 stycznia 2017 r. PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY Szkoła (pieczątka) Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela (tabelkę poniżej wypełnia zespół sprawdzający) Test 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Budowa atomu Wiązania chemiczne

Budowa atomu Wiązania chemiczne strona 1/8 Budowa atomu Wiązania chemiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Budowa atomu: jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy. Promieniotwórczość i

Bardziej szczegółowo

... kod ucznia. Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

... kod ucznia. Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 18 października 2010 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma 10 8 10 5 17 50 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA etap: data: czas pracy: szkolny 28 listopada 2012 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI prowadzonej pod kątem hospitacji diagnozującej w klasie pierwszej gimnazjum

SCENARIUSZ LEKCJI prowadzonej pod kątem hospitacji diagnozującej w klasie pierwszej gimnazjum Literka.pl Atom i cząsteczka Data dodania: 2010-05-31 11:51:50 Autor: Anna Piwowarczyk Podsumowanie wiadomości o wewnętrznej budowie materii. SCENARIUSZ LEKCJI prowadzonej pod kątem hospitacji diagnozującej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne klasa 7 Niepełnosprawność intelektualna oraz obniżenie wymagań i dostosowanie ich do możliwości ucznia I. Substancje i ich przemiany stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY ROK PRZED MATURĄ

KONKURS CHEMICZNY ROK PRZED MATURĄ WYDZIAŁ CHEMII UMCS POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE ODDZIAŁ LUBELSKI DORADCA METODYCZNY DS. NAUCZANIA CHEMII W LUBLINIE LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU KONKURS CHEMICZNY

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr Agata Wiśniewska PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIEJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A)

Opracowała: mgr Agata Wiśniewska PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIEJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A) PRZYKŁADOW SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A) 1. nuklid A. Zbiór atomów o tej samej wartości liczby atomowej. B. Nazwa elektrycznie obojętnej cząstki składowej

Bardziej szczegółowo

Maksymalna liczba punktów: 40. Czas rozwiązywania zadań: 90 minut.

Maksymalna liczba punktów: 40. Czas rozwiązywania zadań: 90 minut. Pieczęć KONKURS CHEMICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 20 stycznia 2011 r. zawody II stopnia (rejonowe) Witamy Cię na drugim etapie Konkursu Chemicznego. Przed przystąpieniem do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 1. CHEMIA. Przed próbną maturą. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 32. Imię i nazwisko ...

Sprawdzian 1. CHEMIA. Przed próbną maturą. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 32. Imię i nazwisko ... CHEMIA Przed próbną maturą Sprawdzian 1. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 32 Imię i nazwisko Liczba punktów Procent 2 Zadanie 1. Cząsteczka pewnej substancji chemicznej

Bardziej szczegółowo

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 18 LISTOPADA 2016R. 1. Test konkursowy zawiera 27 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

Budowa atomu. Izotopy

Budowa atomu. Izotopy Budowa atomu. Izotopy Zadanie. atomu lub jonu Fe 3+ atomowa Z 9 masowa A Liczba protonów elektronów neutronów 64 35 35 36 Konfiguracja elektronowa Zadanie 2. Atom pewnego pierwiastka chemicznego o masie

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 28 stycznia 2016 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje rejonowe

Bardziej szczegółowo

Warszawski Konkurs Chemiczny ATOM i CZĄSTECZKA

Warszawski Konkurs Chemiczny ATOM i CZĄSTECZKA Warszawski Konkurs Chemiczny ATOM i CZĄSTECZKA ETAP I (szkolny) - 17.02.2015 r. KOD UCZNIA:.. Część I-test Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Łącznie / 20 / 9 / 3 / 4./36 Drogi gimnazjalisto! Konkurs, do którego

Bardziej szczegółowo

X X X WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY. Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów

X X X WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY. Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 13 LISTOPADA 2015R. 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A.

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. 1. Atomy to: A- niepodzielne cząstki pierwiastka B- ujemne cząstki materii C- dodatnie cząstki materii D- najmniejsze cząstki pierwiastka, zachowujące jego

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2008/2009

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2008/2009 ...... kod pracy ucznia pieczątka nagłówkowa szkoły Drogi Uczniu, KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2008/2009 Witaj na I etapie konkursu chemicznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 7 z Tomu 1 REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI

Fragmenty Działu 7 z Tomu 1 REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI Fragmenty Działu 7 z Tomu 1 REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI Zadanie 726 (1 pkt.) V/2006/A1 Konfigurację elektronową atomu glinu w stanie podstawowym można przedstawić następująco: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 16 października 2009 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma Liczba punktów PoniŜej podano treść

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii(1.3) opisuje, czym różni się atom od cząsteczki (2.7) definiuje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopada 2013 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium 1. Zagadnienia na konwersatorium

Konwersatorium 1. Zagadnienia na konwersatorium Konwersatorium 1 Zagadnienia na konwersatorium 1. Omów reguły zapełniania powłok elektronowych. 2. Podaj konfiguracje elektronowe dla atomów Cu, Ag, Au, Pd, Pt, Cr, Mo, W. 3. Wyjaśnij dlaczego występują

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Imię Nazwisko Czas pracy: 60 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Informacje: Uzyskane punkty 1. Sprawdź, czy otrzymałeś/aś łącznie 7 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Wrocław dn. 23 listopada 2005 roku

Wrocław dn. 23 listopada 2005 roku Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 23 listopada 2005 roku Temat lekcji: Elektroujemność. + kartkówka z układu okresowego Cel ogólny lekcji:

Bardziej szczegółowo

do zadań na konkurs z chemii etapu szkolnego w roku szkolnym 2011/2012 KONKURS Z CHEMII

do zadań na konkurs z chemii etapu szkolnego w roku szkolnym 2011/2012 KONKURS Z CHEMII K L U C Z 1 O D P O W I E D Z I do zadań na konkurs z chemii etapu szkolnego w roku szkolnym 2011/2012 Nr zad. pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SUMA pkt. % KONKURS Z CHEMII dla uczniów gimnazjów

Bardziej szczegółowo

IX Powiatowy Konkurs z Chemii. dla uczniów gimnazjum. w roku szkolnym 2011/2012. pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.

IX Powiatowy Konkurs z Chemii. dla uczniów gimnazjum. w roku szkolnym 2011/2012. pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. IX Powiatowy Konkurs z Chemii dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. KOD UCZNIA. Etap szkolny Data: 19. 03. 2012 Czas pracy- 90

Bardziej szczegółowo

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1. (10

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Próbny egzamin maturalny z chemii 00r. ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CHEMIA

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CHEMIA WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CHEMIA Informacje dla ucznia 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 7 I. Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii zaliczam chemię do nauk przyrodniczych stosuję zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej

Bardziej szczegółowo

Piotr Kosztołowicz. Powtórka przed maturą. Chemia. Zadania. Zakres rozszerzony

Piotr Kosztołowicz. Powtórka przed maturą. Chemia. Zadania. Zakres rozszerzony Piotr Kosztołowicz Zakres rozszerzony Chemia Powtórka przed maturą Zadania 95 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Budowa atomów Rozdział 2. Przemiany jądrowe Rozdział 3. Struktura elektronowa atomu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: Rejonowy 17 stycznia 2014 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ REJONOWY

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ REJONOWY KOD UCZNIA. INSTRUKCJA DLA UCZNIA Czas trwania konkursu 90 minut. 1.Przeczytaj uważnie instrukcje i postaraj

Bardziej szczegółowo

Atom poziom podstawowy

Atom poziom podstawowy Atom poziom podstawowy Zadanie 1. (1 pkt) Źródło: CKE 2010 (PP), zad. 1. Atomy pewnego pierwiastka w stanie podstawowym maj nast puj c konfiguracj elektronów walencyjnych: 2s 2 2p 3 (L 5 ) Okre l po o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII KOD UCZNIA... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII Termin: 16.03. 2010 r. godz. 10 00 Czas pracy: 90 minut ETAP III Ilość punktów za rozwiązanie zadań Część I Część II Część III numer zadania numer

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo