1 Słownik pojęć. 2 Składanie zamówienia. Regulamin sprzedaży wysyłkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Słownik pojęć. 2 Składanie zamówienia. Regulamin sprzedaży wysyłkowej"

Transkrypt

1 Regulamin sprzedaży wysyłkowej 1 Słownik pojęć 1. Sprzedawca oznacza Polski Koks Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Paderewskiego 41, Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , nr tel. (032) , (032) nr faksu (032) , adres 2. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin. 3. Kupujący oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 4. Konsument oznacza osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 5. Towar oznacza towar wymieniony i opisany na stronie internetowej 6. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą. 7. Zamówienie oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość. 8. Ustawa ustawa z dnia r. o prawach konsumenta (Dz.U. z poz. 827,) 2 Składanie zamówienia 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego łączy się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony Towar. 2. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia pobranego ze strony internetowejwww.varmo.com.pl oraz przesłanie a z zamówieniem na adres: 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu. 4. Zamówienia złożone w dnie powszednie po godz , w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adresu W przypadku gdy podane dane są niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia. 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres podany przez Kupującego. Umowa uważana jest za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości zawierającej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. 8. Czas realizacji zamówienia (od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji) wynosi do 4 dni roboczych. Do podanego czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1 dzień roboczy).

2 9. Termin ważności zamówienia wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Towar wynikający z zamówienia na wskazany w zamówieniu numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, a Kupujący nie może żądać od Sprzedawcy jego realizacji. 3 Ceny 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2. Ceny nie zawierają akcyzy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz z późn. zm.). 3. Jeżeli podmiot dokonujący zakupu nie spełnia wymagań dotyczących zwolnienia z akcyzy, do cen zostanie doliczony podatek akcyzowy (cena brutto z akcyzą). 4. Ceny podane przy każdym Towarze nie obejmują kosztów transportu, które są określane oddzielnie. Informacje o kosztach transportu znajdują się na stronie internetowej 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Zmiany cen nie dotyczą zamówień potwierdzonych przez Sprzedawcę. 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych Towarów do oferty sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. 7. Wszystkie promocje ważne są do wyczerpania zapasów magazynowych. 4 Płatność 1. Zapłata ceny przez Kupującego za zamówione Towary następuje przelewem na konto bankowe Sprzedawcy wskazane w zamówieniu. 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy. 3. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia fakturę. 5 Realizacja zamówienia 1. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Kupujący. 3. Zamówione Towary dostarczane są w sposób wskazany przez Kupującego w chwili składania zamówienia: a) przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca. b) Kupujący może również odebrać zamówiony Towar osobiście w Zakładzie Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych, Suszec, ul. Piaskowa 35. W takim przypadku Kupujący nie ponosi kosztów transportu Towaru.

3 4. W momencie przekazania Towaru Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu. 5. Miejsce dostawy musi być przystosowane do podjazdu samochodu ciężarowego (utwardzone podłoże, odpowiednio duża przestrzeń umożliwiająca manewrowanie. W przypadku gdy kierowca stwierdzi, że nie ma możliwości wjazdu na posesję towar zostanie wyładowany przed wjazdem na posesję. 6. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki oraz zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości. 6 Odstąpienie od Umowy 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w szczególności z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane: a) wiadomością , na adres b) w formie pisemnej, na adres Polski Koks S.A. ul. Paderewskiego 41, Katowice z dopiskiem VARMO zwrot towaru. 3. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienie do realizacji). 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: a) dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Towaru innym niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, b) bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (kosztów wysyłki Towarów).

4 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany do dokonania zwrotu Towaru Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca zastrzega, że może zaproponować, że w przypadku odstąpienia od umowy, Towar podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty przesyłki). Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 11. Zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5 g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) zawartej w drodze aukcji publicznej; l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 12. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. 13. Adres do zwrotu Towaru: Polski Koks SA Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych, ul. Piaskowa 35, Suszec. 14. W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie Towaru, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (032) , (032) Reklamacje 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towaru bez wad. 2. Jeżeli Towar ma wadę Kupujący może: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

6 Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 3. Reklamcje można złożyć w następujący sposób: - na pismie na adres: Polski Koks S.A., ul. Paderewskiego 41, Katowice, - pocztą elekotroniczną na adres: 4. W momencie zgłoszenia reklamcji Kupujący może zostać poproszony o uzupelenie dokumentacji niebędnej do rozpatrzenia reklamacji lub o przesłanie reklamowanego towaru do Sprzedawcy. W razie koniecznośći przesłania Towaru do Kupującego powinien on zostać należycie opakowany w sposób gwrantujący odpowiednią ochronę podczas transportu. 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Polski Koks SA Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych, ul. Piaskowa 35, Suszec. 6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec Kupującego będącego Konsumentem za sprzedany Towar, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu jego wydania. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec Kupującego nie będącego Konsumentem za sprzedany Towar, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem trzech miesięcy od momentu jego wydania. 9. Sprzedawca, wciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do reklmacji Towaru.

7 8 Ochrona danych osobowych 1. Administartorem danych osobowych przekazywanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówień jest Sprzedawca. 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z r.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i prywatność. 3. Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w procesie realizacji zamówienia, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych i nie są udostępniane osobom niepowołanym. 4. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym do rezliacji dostawy. 9 Postanowienia końcowe 1. Informacje zawarte na stronie internetowej stanowią informację handlową a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 3. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stsosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 6. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym oraz w wersji pisemnej pod adresem Sprzedawcy - Polski Koks S.A. w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo