OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ACP Polska Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ACP Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ACP Polska Sp. z o.o. 1. ZGODNOŚĆ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI HANDLOWYMI. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują na rynkach, na których ACP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej ACP Polska ) działa w charakterze sprzedawcy, podmiotu wydzierżawiającego lub dostawcy usług, z wykluczeniem innych Ogólnych Warunków Handlowych, chyba że zostały wyraźnie uzgodnione w formie umowy pisemnej pod rygorem nieważności. Składając zamówienie w ACP Polska, Odbiorca wyraźnie zgadza się na przyjęcie rzeczonych Ogólnych Warunków Handlowych i powstrzymanie się od stosowania własnych lub dowolnych innych Ogólnych lub Specjalnych Warunków Handlowych, mających formę pisemną bądź ustną, chyba że za wyraźną pisemną zgodą ACP Polska. 2. ZAWARCIE UMOWY Oferty składane przez ACP Polska nie mają charakteru wiążącego, a ACP Polska zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany oferty w każdej chwili. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez ACP Polska. Ponadto, zamówienia potwierdzone przez pośredników obowiązują wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez ACP Polska. 3. DOSTAWA TOWARÓW I WYKONANIE PRAC 3.1. W przypadku sprzedaży towarów lub wynajmu, są one dostarczane ex works (z zakładu) ACP Polska. W przypadku sprzedaży towarów obowiązują warunki Incoterms 2000 Międzynarodowej Izby Handlowej. Od chwili wydania towarów do dyspozycji Odbiorcy na terenie obiektów ACP Polska, wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Odbiorcę. W przypadku przewozu towarów w inne miejsce wyznaczone przez Odbiorcę za uprzednią pisemną zgodą ACP Polska, za przewóz towarów odpowiedzialny jest Odbiorca i realizuje go na własny koszt. W takim przypadku, ACP Polska ma obowiązek dostarczyć towary do (pierwszego) przewoźnika, który przewiezie towary do Odbiorcy. Dowód dostawy towarów stanowi podpisana kopia listu przewozowego. W przypadku międzynarodowego przewozu drogowego towarów obowiązuje Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) (Genewa, 19 maja 1956) Ustalone daty dostawy nie mają charakteru wiążącego. Opóźnienie dostawy nie stanowi podstawy do żądania żadnej rekompensaty lub odszkodowania oraz nie upoważnia Odbiorcy do odmowy odbioru dostarczonych towarów Przedmiot dostawy ogranicza się do towarów opisanych w potwierdzeniu zamówienia (patrz punkt 2). Jednakże, ACP Polska ma prawo realizować dostawy częściowe Liczbę lub ilość towarów oraz ich stan należy sprawdzić w chwili dostawy do Odbiorcy. W przypadku wynajmu towarów, uznaje się, że Odbiorca otrzymał towary w dobrym stanie. Wszelkie reklamacje należy odnotować na dowodzie dostawy, który, w przypadku przewozu towarów zgodnie z artykułem 3.1, powyżej, należy podpisać i zwrócić przewoźnikowi. ACP Polska Spółka z o. o. - ul. Toruńska Włocławek - Polska Sekretariat t +48 (0) t +48 (0) f +48 (0) KRS nr VAT BNP Paribas Bank Polska S.A. nr kapitał zakładowy: pln

2 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ - UBEZPIECZENIE 4.1. W zakresie jakości i ilości dostaw suchego lodu, odpowiedzialność ACP Polska ogranicza się w każdym przypadku do zwrotu sumy zapłaconej przez Odbiorcę za dowolną ilość suchego lodu, który nie spełnia wymagań, lub do zrealizowania dostawy zastępczej za daną kwotę Suchy lód dostarczany przez ACP Polska będzie wykorzystywany wyłącznie na odpowiedzialność Odbiorcy i zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska ACP Polska posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, szkody bezpośrednie i następcze, do wysokości sumy ubezpieczenia, zgodne z warunkami polisy ubezpieczeniowej jaką posiada ACP Polska, w związku z którą to polisą wystawiono certyfikat ubezpieczeniowy. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie wypadki, straty lub szkody, w przypadku których udowodniono, że odpowiedzialność leży po stronie ACP Polska Odbiorca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich dodatkowych polis ubezpieczeniowych jakie uważa za niezbędne, na przykład polis ubezpieczeniowych dotyczących obrażeń odniesionych w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu, itp. Uznaje się, że Odbiorca posiada wszelkie upoważnienia wymagane na podstawie obowiązujących przepisów ACP Polska zobowiązuje Odbiorców aby pomieszczenia, w których eksploatuje się i przechowuje suchy lód miały odpowiednią wentylację. 5. CENA 5.1. Należność za towary sprzedawane przez ACP Polska jest naliczana zgodnie z ofertą cenową złożoną przez ACP Polska. Wszelkie podwyżki cen ze strony dostawców ACP Polska jakie mają miejsce w okresie od złożenia zamówienia do dnia dostawy lub realizacji zamówienia, mogą być przenoszone na Odbiorcę przez ACP Polska, maksymalnie do 80 procent wysokości ustalonych cen. Ustalona cena towarów jest ceną ex works ACP Polska bez VAT. Wszelkie podatki lub dowolnego rodzaju opłaty nałożone przez organy lub władze federalne, stanowe, regionalne, wojewódzkie, gminne lub inne organy lub władze, w związku z ceną towarów i/lub prac, w tym koszty transportu, będą opłacane przez Odbiorcę oddzielnie Wysokość czynszu najmu za towary dzierżawione jest wskazana w ofercie złożonej przez ACP Polska. 6. WARUNKI PŁATNOŚCI 6.1. Należności z wszystkich faktur wystawionych przez ACP Polska będą płatne bez uwzględniania rabatów w terminach płatności określonych w treści faktur, niezależnie od reklamacji czy powstania kwestii spornych. Wszystkie faktury będą płatne w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia podanego na fakturze, chyba że istnieją inne ustalenia w formie pisemnej. Wszystkie płatności będą regulowane przelewem na konto bankowe ACP Polska lub gotówką w kasie firmy. Przyjmowanie weksli lub innych instrumentów płatniczych nie powoduje nowacji Reklamacje związane z fakturami można składać w ciągu ośmiu dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury Jeżeli nie zostanie zapłacona w terminie należność chociażby z jednej z faktur, ACP Polska przysługuje prawo: a) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności należności z wszystkich faktur (także tych które nie były jeszcze wymagalne) i żądania ich zapłaty; b) wstrzymania wykonania bieżących dostaw oraz odmowy przyjęcia nowych zamówień; c) żądania zwrotu towaru, także tego za który zapłata już nastąpiła; d) dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

3 6.4. W przypadku niezapłacenia w terminie całej lub części należności z faktury ACP Polska będzie naliczała Odbiorcy odsetki za opóźnienie, według bieżącej stopy procentowej EURIBOR powiększonej o siedem (7) punktów procentowych i zaokrąglonej w górę do kolejnej połowy punktu procentowego, nie więcej jednak niż odsetki maksymalne, bez konieczności wykazywania poniesienia szkody. Ponadto po otrzymaniu przez Odbiorcę wezwania ze strony ACP Polska do uregulowania należności, przesłanego listem poleconym, należność zostanie automatycznie powiększona o dziesięć (10) procent wartości, a minimalnie o siedemdziesiąt pięć euro (300 pln) w ramach ustalonej, regularnej rekompensaty kosztów administracyjnych dochodzenia należności, bez wpływu na wysokość odszkodowania jakiego ACP Polska może żądać od Odbiorcy W żadnych okolicznościach Odbiorcy nie wolno dokonywać potrąceń obciążających go należności ze zobowiązaniami przysługującymi mu z tytułu roszczeń wzajemnych, chyba że ACP Polska wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę. Jednakże, ACP Polska ma prawo do kompensowania należności od Odbiorcy i kwot, które ACP Polska i/lub inne spółki należące do tej samej grupy co ACP Polska (spółki afiliowane, o których mowa w belgijskim Kodeksie Spółek) jest zobowiązana/są zobowiązane zapłacić Odbiorcy i/lub innym spółkom należącym do tej samej grupy (spółki afiliowane, o których mowa w belgijskim Kodeksie Spółek). 7. GWARANCJA 7.1. W przypadku stwierdzenia widocznych wad towarów, za które ponosi odpowiedzialność ACP Polska, ACP Polska według własnego uznania, zarówno w przypadku towarów sprzedawanych jak i wynajmowanych ( nie naruszając postanowień punktu 4.1), ma prawo naprawić lub wymienić wadliwe towary na identyczne towary spełniające wymagania jakościowe, lub w przypadku sprzedaży towarów, zaoferować obniżenie ceny wadliwych towarów. Gwarancja udzielana przez ACP Polska zarówno na wady widoczne jak i ukryte jest w każdym przypadku ograniczona do wymiany towarów na towary wolny od wad, lub jeżeli jest to niemożliwe, do zwrotu sumy zapłaconej za towary ACP Polska ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane jej własnymi działaniami, lub powstałe w wyniku poważnego naruszenia zobowiązań. ACP Polska nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań osób przez nią wyznaczonych lub jej agentów, ani za szkody powstałe w wyniku poważnego naruszenia zobowiązań ze strony takich wyznaczonych osób lub agentów. ACP Polska nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju straty pośrednie poniesione przez Odbiorcę. Uzyskanie dodatkowych, uznanych za niezbędne polis ubezpieczeniowych jest obowiązkiem Odbiorcy ACP Polska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań w wyniku zdarzeń niezależnych od ACP Polska, między innymi: przerw w produkcji, problemów podczas przewozu, braków surowców, personelu, energii i środków transportu, lub opóźnień w transporcie, strajków, lokautów, demonstracji lub innych zbiorowych konfliktów społecznych, które mają konsekwencje dla ACP Polska, lub jednego z jej agentów, nawet jeżeli zdarzenia te można było przewidzieć. 8. REKLAMACJE 8.1. Bez naruszania postanowień punktów 3.4 i 6.2, reklamacje w sprawie sprzedanych towarów uwzględnia się wyłącznie, gdy zostaną przekazane ACP Polska listem poleconym: (a) w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty dostawy w przypadku reklamacji dotyczących niezgodności między towarami zamówionymi a towarami dostarczonymi, a (b) w przypadku reklamacji dotyczących wad ukrytych, w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od chwili stwierdzenia wad ukrytych, lub najpóźniej w ciągu dwudziestu jeden (21) dni kalendarzowych od dnia, w którym Odbiorca mógł

4 stwierdzić istnienie wady ukrytej. Wszelkie sprawy sądowe dotyczące wad ukrytych należy wszczynać, pod rygorem nieważności, najpóźniej w ciągu dwóch (2) miesięcy od daty dostawy Bez naruszania postanowień punktu 10.2, wszelkie reklamacje dotyczące wynajmowanych towarów będą uwzględniane wyłącznie, gdy zostaną przedstawione ACP Polska: (a) w ciągu 12 godzin od chwili dostawy w przypadku niezgodności między towarami, które miały być przedmiotem najmu, a faktycznie dostarczonymi oraz (b) w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin w przypadku reklamacji dotyczących wad ukrytych W przypadku, gdy ACP Polska nie otrzyma listu poleconego, o którym mowa w punktach 8.1 i 8.2, w ustalonym terminie, dostawę uznaje się za przyjętą przez Odbiorcę, bez zastrzeżeń Przyjęcie zakupionych lub wynajmowanych towarów przez Odbiorcę lub jego przedstawicieli oznacza akceptację wszelkich wad i niezgodności z wymaganiami, jakie można było stwierdzić w chwili odbioru towarów. 9. WŁASNOŚĆ 9.1. Sprzedane towary pozostają własnością ACP Polska do chwili uregulowania przez Odbiorcę pełnej należności za te towary (warunek zawieszający). Do chwili uregulowania pełnej należności, Odbiorca nie ma prawa zastawiać towarów, za które jeszcze nie zapłacił, ani wykorzystywać ich jako zabezpieczenia w najszerszym możliwym znaczeniu tego słowa. Jeżeli Odbiorca odprzedaje towary, za które jeszcze nie zapłacił, sumy uzyskane z takiej odprzedaży zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone do zapłaty należności na rzecz ACP Polska Pojemniki używane w celu dostawy towarów (na przykład suchego lodu) są i pozostają wyłączną i niezbywalną własnością spółki akcyjnej ACP Polska. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie nadaje Odbiorcy żadnego prawa w związku z pojemnikami innego niż prawo do użytkowania określone w niniejszej umowie Odbiorca w żadnym przypadku nie może udzielać żadnych gwarancji na pojemniki, ani używać ich jako przedmiotu obciążenia lub zastawu. Jeżeli na przedsiębiorstwo Odbiorcy zostaną nałożone obciążenia po podpisaniu niniejszej umowy, ma on obowiązek wyraźnego wykluczenia pojemników jako przedmiotu gwarancji handlowej lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia ACP Polska ma prawo (w każdej chwili) zawiadomić każdego o fakcie, że jest właścicielem pojemników i wszcząć dowolną sprawę sądową jaką uzna za konieczną lub przydatną w zakresie ochrony swojej własności Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować ACP Polska o wszelkich działaniach podjętych przez osoby trzecie w związku z pojemnikami (np. o ich zajęciu). Odbiorca podejmie wszelkie niezbędne środki w kierunku zabezpieczenia pojemników należących do ACP Polska i umożliwienia ACP Polska powołania się na prawo własności i prawo do żądania odszkodowania Pojemniki będą wykorzystywane wyłącznie do przechowywania dostarczonych towarów i nie będą wykorzystywane do przechowywania innych produktów, które nie są sprzedawane przez ACP Polska. Pojemniki nie będą wywożone za granicę bez wyraźnej pisemnej zgody ACP Polska. Przeprowadzanie napraw lub modyfikacji pojemników przez osoby, które nie zostały wyraźnie do tego upoważnione przez ACP Polska jest niedozwolone. Tylko ACP Polska może napełniać pojemniki. Pojemniki należy chronić przed działaniem światła słonecznego, źródeł ciepła i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Należy je zachowywać w dobrym stanie Pojemniki zostaną zwrócone ACP Polska w dobrym stanie i z kompletnym osprzętem. Uznaje się, że Odbiorca otrzymał pojemniki w dobrym stanie, co powinien sprawdzić niezwłocznie w chwili dostawy. Odbiorca jest również zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ACP Polska o wszelkich niezgodnościach z wymaganiami stwierdzonych w przypadku dostarczonych pojemników. Wszelkie wady należy odnotować na pokwitowaniu dostawy.

5 9.8. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania naprawy w wyniku błędu Odbiorcy lub osób wyznaczonych przez Odbiorcę, wszelkie koszty takiej naprawy pokrywa Odbiorca. Za koszty takiej naprawy ACP Polska wystawia fakturę. Jeżeli pojemniki nie nadają się do użytku z powodu uszkodzenia, ACP Polska ma prawo obciążyć Odbiorcę kosztami wymiany pojemnika ACP Polska ma prawo żądać od Odbiorcy depozytu do wysokości łącznej lub częściowej wartości pojemników. 10. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE TOWARÓW WYNAJMOWANYCH Towary wynajmowane przez Odbiorcę od ACP Polska należy zwrócić w dobrym stanie, czyste i z kompletnym osprzętem po zakończeniu okresu wynajmu. W przypadku zwłoki w zwrocie towarów do ACP Polska, będzie naliczana dodatkowa opłata czynszowa, aż do chwili zwrotu towarów W przypadku uszkodzenia, koszty naprawy lub wymiany ponosi Odbiorca. ACP Polska ma prawo żądać od Odbiorcy depozytu do wysokości łącznej lub częściowej wartości wypożyczonych towarów Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować ACP Polska o wszelkich działaniach podjętych przez osoby trzecie w związku z wypożyczonymi towarami (np. o ich zajęciu). Odbiorca podejmie wszelkie niezbędne środki w kierunku zabezpieczenia towarów należących do ACP Polska i umożliwienia ACP Polska powołania się na prawo własności i prawo do żądania odszkodowania. 11. WARUNKI DOTYCZĄCE AGENTÓW I ODSPRZEDAWCÓW Każdy z Odbiorców kupujący towary od ACP Polska, w celu ich odprzedaży konsumentom, stwierdza, że zna i, zobowiązuje się przestrzegać jako obowiązujące w kwestiach spornych (uwzględniając zapisy umowy szczególnej jaką mógł zawrzeć z ACP Polska), następujące warunki: (i) Odbiorca będzie przestrzegał Ogólnych Warunków Handlowych, które go obowiązują i dopilnuje, aby jego Odbiorcy również przestrzegali tych warunków. Będzie przestrzegać instrukcji i wytycznych przekazanych przez ACP Polska. (ii) Agent i/lub odsprzedawca odpowiada przed ACP Polska i jest odpowiedzialny za materiał stanowiący własność ACP Polska. (iii) ACP Polska zastrzega sobie prawo do wyboru środka transportu. 12. WYPOWIEDZENIE UMOWY 12.1 W przypadku zerwania umowy przez Odbiorcę z dowolnej przyczyny, ACP Polska bez konieczności przedstawiania dowodów ma prawo żądać odszkodowania za poniesione straty bezpośrednie i pośrednie, w tym za utratę zysków. Jeżeli ACP Polska zamówiła już towary lub zapewniła dowolnego rodzaju usługi w związku z wykonaniem umowy w chwili jednostronnego wypowiedzenia umowy, koszty rzeczonych towarów lub usług zostaną doliczone do odszkodowania, o którym mowa powyżej W przypadku niewypełniania zobowiązań przez Odbiorcę, ogłoszenia upadłości Odbiorcy, odroczenia zapłaty lub w przypadku, gdy ACP Polska ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Odbiorca nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań, ACP Polska ma prawo wypowiedzieć umowę listem poleconym, bez naruszania swojego prawa do żądania odszkodowania od Odbiorcy zgodnie z artykułem 12.1 powyżej.

6 13. NIEWAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ Jeżeli dowolne z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i/lub umów, których te warunki dotyczą zostanie uznane za nieważne, pozostaje to bez wpływu na ważność wszelkich pozostałych postanowień lub umów, a ACP Polska i Odbiorca dołożą starań, aby niezwłocznie i w dobrej wierze ustalić ważne postanowienie o podobnych skutkach handlowych. 14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO JURYSDYKCJA Jako obowiązujące w stosunkach handlowych ACP Polska z Odbiorcami we wszelkich kwestiach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Handlowych jak i umowach szczegółowych, obowiązujące jest prawo polskie Ewentualne dotyczące legalności, wdrażania, interpretacji i wykonania Ogólnych Warunków Handlowych, w tym spory dotyczące zawierania, ważności, interpretacji i wykonania dowolnej umowy, której dotyczą Ogólne Warunki Handlowe rozstrzygać będzie Sąd polski właściwy ze względu na siedzibę ACP Polska.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 1. Zastosowanie 1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie odnośnie umów, w przypadku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014 Poniższe Ogólne warunki sprzedaży ( Warunki ) mają zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług (łącznie: Produkty ) przez Danfoss Poland spółka z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów.

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów. Artykuł 1 - Zastosowanie 1.1 W tekście niniejszych ogólnych warunków zakupu, dostawy i realizacji, pod nazwą Doco rozumie się Doco Holding BV lub wszystkie zrzeszone z nim spółki, w tym (lecz nie jedynie)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży Produktów i Usług

Warunki sprzedaży Produktów i Usług Warunki sprzedaży Produktów i Usług Form ES104-PL (Rev4) UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usług zależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejsze Warunki. Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo