P O W I A T O W Y U R Z D P R A C Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O W I A T O W Y U R Z D P R A C Y"

Transkrypt

1 P O W I A T O W Y U R Z D P R A C Y w Wodzisławiu lskim Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Urzdu Pracy w Wodzisławiu lskim za rok 2005 STYCZE 2006

2 Rok 2005 był drugim z kolei rokiem poprawy sytuacji na rynku pracy powiatu wodzisławskiego. Od stycznia 2004r., kiedy liczba bezrobotnych osignła najwyszy w cigu 15 lat poziom bezrobocia rejestrowanego (9 840 osób) nastpił spadek w cigu 2 lat o osób, tj. o 20%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim Stan na koniec miesica stycze luty marzec kwiecie maj czerwiec lipiec sierpie rok 2005 rok 2004 wrzesie padziernik listopad grudzie Liczba bezrobotnych w powiecie wodzisławskim w latach (stan na 31 grudnia) liczba bezrobotnych ogółem bezrob. z prawem do zasiłku 2

3 17,2% 16,9% 16,8% 16,8% Poprawa sytuacji na rynku pracy miała charakter złoony i była skutkiem wzrostu koniunktury gospodarczej od IV kwartału 2003r. oraz moliwoci absorbcji funduszy unijnych po włczeniu Polski w struktury Unii Europejskiej. Znaczna dynamika eksportu, wzrost inwestycji w gospodarce, otwarcie rynków pracy oraz moliwo wykorzystania funduszy strukturalnych i rodków na aktywn polityk rynku pracy uruchomiły mechanizmy prozatrudnieniowe. Bilans prawie dwóch lat członkostwa w Unii w kontekcie rynku pracy wypada pozytywnie. Gospodarka rozwija si w szybkim tempie, przedsibiorstwa osigaj rentowno, wystpuje dodatnie saldo transferów pienidzy unijnych. Poniewa w gospodark wpisany jest efekt inercji - normalnie nie zachodz w niej bardzo gwałtowne zmiany. Procesy gospodarcze maj okrelon dynamik i zmiany pojawiaj si dopiero po jakim czasie. Poniewa wysoki wzrost gospodarczy trwa od dwóch lat, mona uzna, i przełoył si on na trwał popraw na rynku pracy. Na dzie 31 grudnia 2005r. w Powiatowym Urzdzie Pracy w Wodzisławiu l. zarejestrowanych było ogółem 7882 bezrobotnych, w tym 4753 kobiet. Stopa bezrobocia wahała si w cigu roku midzy 17,5% w styczniu a 16,0% w grudniu 2005r. Stopy bezrobocia w powiecie wodzisławskim w okresie I - XII / 2005r. 17,5% 17,7% 17,5% 16,5% 16,0% 15,9% 16,0% 16,0% I /05r. II /05r. III /05r. IV /05r. V /05r. VI /05r. VII /05r. VIII /05r. IX /05r. X /05r. XI /05r. XII /05r. 3

4 Liczb zarejestrowanych w wybranych grupach przedstawia ponisza tabela: Wyszczególnienie 31 grudzie 2004r. 31 grudzie 2005r. Dynamika (rok %) Bezrobotni ogółem ,6 % Bezrobotni w wieku lata ,2 % Niepełnosprawni ,8 % Napływ do bezrobocia przedstawia liczb bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym zostali zarejestrowani w urzdach pracy. W liczbie tej uwzgldniane s osoby rejestrujce si po raz pierwszy bd po raz kolejny (liczc od 1990r.). W grupie bezrobotnych noworejestrujcych si moemy wyróni osoby napływajce z zatrudnienia stałego, po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz osoby napływajce do bezrobocia z biernoci zawodowej. Odpływ moe by zwizany z podjciem pracy: stałej lub w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz z przejciem do biernoci zawodowej. Moe te by spowodowany niepotwierdzeniem gotowoci do pracy, dobrowoln rezygnacj ze statusu bezrobotnego, podjciem nauki, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami. Oba procesy maj wpływ na wielko poziomu bezrobocia. W okresie od stycznia do grudnia 2005r. zarejestrowało si osób, tj. o 205 wicej ni w roku W cigu roku wyłczono z ewidencji osób (o 80 wicej ni w roku poprzednim). Głównymi powodami wyłcze były: podjcie pracy osób (r ) niepotwierdzenie gotowoci do podjcia pracy osób (r ) dobrowolna rezygnacja 219 osób (r ) 4

5 Analizy rynku pracy z uwzgldnieniem płci niezmiennie potwierdzaj tez o trudnej sytuacji zatrudnieniowej kobiet. Wg stanu na koniec roku zarejestrowanych było 4753 kobiet, co stanowiło 60,3 % ogółu bezrobotnych. Uprawnieni do wiadcze w Powiatowym Urzdzie Pracy /stan na koniec grudnia 2005r./ Uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 639 osób w tym 287 kobiet, co stanowi zaledwie 8,8% ogółu bezrobotnych (w roku ,6%). Od 1 sierpnia 2004r. wraz ze zmian ustawy o wiadczeniach przedemerytalnych wypłat zasiłków i wiadcze przedemerytalnych dla 1474 uprawnionych przejł Zakład Ubezpiecze Społecznych. Od tego dnia równie na mocy zmienionej ustawy organ rentowy ustala i przyznaje prawo do wiadcze przedemerytalnych nowo rejestrujcym si po 1 sierpnia 2004r. Bezrobotni wg wieku: lata osoby (29,9% zarejestrowanych bezrobotnych spadek o 4,6% w porównaniu do roku 2003 ), lata osób (27,8% zarejestrowanych bezrobotnych spadek o 0,3% ) lata osób (20,5% zarejestrowanych bezrobotnych wzrost o 1,5%) lata osób (18,2% zarejestrowanych bezrobotnych wzrost o 2,5% ) lata 283 osób ( 3,6% zarejestrowanych bezrobotnych wzrost o 0,9% ) 5

6 Bezrobotni wg wieku (w %) 34, ,9 28,1 27, ,5 19,0 18,2 15,7 2,7 3, lat lat lat lat lat Z danych statystycznych wynika, e nadal najwiksze bezrobocie wystpuje wród młodziey do 24 roku ycia i wród osób młodych midzy 25 a 34 rokiem ycia. Aktywna polityka zatrudnieniowa wobec młodziey przynosi efekty, gdy odsetek najmłodszych bezrobotnych od roku 2002 stale si obnia. Odsetek bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat w stosunku do ogółu bezrobotnych w latach ,0% 39,0% 39,5% 37,0% 36,9% 35,0% 34,3% 33,0% 31,0% 29,0% 29,9%

7 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia: wysze policealne i rednie zawodowe rednie ogólnokształcce zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniej 358 osób (4,5% ogółu bezrobotnych) osób (21,6% ogółu bezrobotnych) 580 osób (7,3% ogółu bezrobotnych) osób (35,9% ogółu bezrobotnych) osób (30,6% ogółu bezrobotnych) Bezrobotni wg poziomu wykształcenia wysze; 4,5% gimnazjalne i poniej; 30,6% policealne i rednie zawodowe; 21,6% zasadnicze zawodowe; 35,9% rednie ogólnokształcce; 7,3% Bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzdzie Pracy charakteryzuje nadal niski poziom wykształcenia. W kocu grudnia 2005r. ponad 66% bezrobotnych zakoczyło edukacj na szkole zasadniczej, gimnazjalnej lub podstawowej (w roku równie 66%, w roku %). 4,5% bezrobotnych posiadało dyplom wyszej uczelni. W tej grupie bezrobocie długotrwałe wystpuje z najmniejszym nateniem (tylko ok. 21% poszukuje pracy dłuej ni 1 rok). Analizujc struktur bezrobocia wg wykształcenia naley podkreli fakt, i bezrobotne kobiety s lepiej wykształcone od bezrobotnych mczyzn i ta tendencja utrzymuje si nadal, a szczególnie widoczna jest w grupie 7

8 bezrobotnych z wykształceniem wyszym (wzrost udziału kobiet z dyplomem wyszej uczelni o 7 % w cigu roku). Bezrobotne zarejestrowane kobiety (wg. poziomu wykształcenia) porównanie lat 2004 i ,0% 80,0% 72,0% 68,0% 78,0% 65,0% 50,0% 52,0% 58,0% 55,0% wysze policealnie i rednie zawodowe L.O zasadnicze zawodowe rok 2004 rok 2005 podstawowe Bezrobotni zarejestrowani mczyni (wg. poziomu wykształcenia) porównanie lat 2004 i ,0% 48,0% 35,0% 35,0% 28,0% 32,0% 45,0% 42,0% 20,0% 22,0% wysze policealnie i rednie zawodowe L.O zasadnicze zawodowe rok 2004 rok 2005 podstawowe 8

9 Region o charakterze przemysłowym z dominujc bran górnicz nadal determinuje wiksze szanse na zatrudnienie mczyzn, mimo wyszego poziomu wykształcenia kobiet. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy Osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostajce bez pracy powyej 12 m-cy stanowi 42,5% wszystkich zarejestrowanych (w roku %). Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy 27,7% 27,2% % ogółu bezrobotnych 8,2% 8,1% ,8% 15,1% 17,0% 16,4% 15,6% 16,1% 16,3% 15,4% do 1 od 1 do 3 od 3 do 6 od 6 do 12 od 12 do 24 pow. 24 czas pozostawania bez pracy w m-cach Odsetek długotrwale bezrobotnych jest znacznie wyszy wród kobiet (46,3%) ni wród mczyzn ( 36,6%), cho w cigu roku zmniejszył si wród kobiet o 4 %, podczas gdy wród mczyzn wzrósł o 0,8 % (dane na koniec grudnia kadego roku nie odzwierciedlaj jednak naleycie skali problemu, gdy w miesicach zimowych rejestruje si stosunkowo wicej mczyzn, którzy kocz sezonowe prace np. w budownictwie). Najdłuej poszukuj pracy osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniej. W grupie tej wystpuje najwysze bezrobocie długotrwałe (55 %). Dotyka ono przede wszystkim osoby nigdy nie pracujce (28 %) oraz młode prawie 30 % poszukujcych pracy nie ukoczyło 24 lat. 9

10 Problemy z podjciem zatrudnienia nasilaj si wraz z wiekiem bezrobotnych (najwyszy odsetek wystpuje wród osób w przedziale wiekowym lata 60,0% oraz lat - 67,0%). W omawianej subpopulacji znaczn grup stanowi osoby rejestrujce si dla uzyskania prawa do wiadcze zdrowotnych, które najczciej pracy nie poszukuj (liczna rodzina, brak wykształcenia, problemy zdrowotne). Od 1 czerwca 2004r. urzdy pracy działaj w oparciu o ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, regulujc zasady rynku pracy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Przepisy zawarte w obecnej ustawie dowodz reorientacji polityki rynku pracy. Opiera si ona na nastpujcych segmentach: po pierwsze - nie dla kadego bezrobotnego mona zastosowa wszystkie instrumenty rynku pracy. Powinny one trafi do grup szczególnie zagroonych na rynku pracy. po drugie - kady bezrobotny ma natomiast prawo do korzystania z usług rynku pracy, czyli ze szkole, przekwalifikowa, usług porednictwa pracy i doradztwa po trzecie - polityka rynku pracy opiera si na współpracy z partnerami społecznymi Porednictwo pracy Działania referatu ds. porednictwa pracy nakierunkowane s na pozyskiwanie ofert pracy i kojarzenie kwalifikacji osób bezrobotnych z zapotrzebowaniem pracodawcy. Porednictwo pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera si na zasadzie dostpnoci dla wszystkich osób poszukujcych pracy oraz pracodawców, równoci i jawnoci. Wszystkie oferty przyjmowane przez urzd s niezwłocznie rejestrowane w komputerowej bazie danych i zamieszczane w gablocie na terenie urzdu oraz w Internecie na stronie 10

11 W roku 2005 urzd posiadał 4381 ofert pracy (w roku ). Najwicej ofert zgłoszono dla zawodów: sprzedawca (621), referent administracyjnobiurowy (547), murarz (96), kierowca samochodu ciarowego (172), przedstawiciel handlowy (161), kelner-bufetowy (108). Oferty adresowane s przede wszystkim do osób młodych, dobrze wykształconych, dyspozycyjnych, władajcych jzykami obcymi, natomiast wobec osób z grupy robotników i rzemielników oczekuje si dowiadczenia zawodowego i udokumentowanych kwalifikacji. rednio w cigu roku na jedn ofert pracy przypadało 21 bezrobotnych (w roku bezrobotnych). PUP w Wodzisławiu l. współpracuje z innymi urzdami i instytucjami biorc aktywny udział w Targach Pracy, które wród osób bezrobotnych ciesz si co roku duym zainteresowaniem. Targi Pracy s szans i pomoc dla wielu ludzi, którzy odwiedzajc je szukaj swego miejsca na lskim rynku pracy. Targi wychodz naprzeciw oczekiwaniom osób aktywnie poszukujcych informacji o moliwociach realizacji własnych planów zawodowych. W kwietniu 2005r. w Targach Pracy zorganizowanych przez tut. urzd bezrobotnym przedstawiono ok.500 ofert zatrudnienia. Przepisy nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umoliwiły lepsz weryfikacj zarejestrowanych bezrobotnych pod ktem gotowoci do podjcia pracy. W cigu roku 155 bezrobotnych odmówiło przyjcia propozycji pracy i innych form aktywizacji lub przerwało z własnej winy udział w programach: stau, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, szkole, innych propozycji zatrudnienia. Osoby te s pozbawiane statusu bezrobotnego na 3 miesice. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej umoliwiło włczenie naszego kraju do sieci EURES, czyli Europejskich Słub Zatrudnienia. EURES, powołany przez Komisj Europejsk w celu wspierania mobilnoci pracowników na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest sieci współpracy 11

12 publicznych słub zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i midzynarodowych działajcych w obszarze zatrudnienia. EURES umoliwia zainteresowanym dostp do ofert pracy, którymi dysponuj publiczne słuby zatrudnienia w krajach UE/EOG. W 2005r. asystent Eures udzielił informacji o warunkach poszukiwania pracy za granic i ofertach pracy 860 osobom poszukujcym pracy. Informacje dotyczyły głównie: sposobów poszukiwania legalnej pracy, praw i obowizków pracowników za granic, zasad udzielania pozwolenia na pobyt i prac za granic, zasad korzystania z opieki zdrowotnej, przepisów dotyczcych zasad rejestracji i prowadzenia działalnoci gospodarczej za granic. W cigu roku 133 osoby zgłosiły wyjazd za granice w celu poszukiwania pracy oraz 19 osób przedłoyło umow o prac od pracodawcy zagranicznego. W 2005r. urzd otrzymał do realizacji z Wojewódzkiego Urzdu Pracy w Katowicach z sieci EURES 107 ofert pracy na 2426 stanowisk pracy, w tym 450 stanowisk na prace sezonowe do Hiszpanii i Francji. Oferty pracy z WUP dotyczyły zgłoszenia wolnych miejsc pracy do: Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii (ze znajomoci jzyków obcych). Prywatne agencje zatrudnienia zgłosiły do tut. urzdu ponad 5 tys. ofert pracy za granic. W 2005r. urzdy pracy rozpoczły systematyczne opracowywanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwykowych. Monitoring polega na kontrolowaniu liczby ofert w danych zawodach w stosunku do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tych zawodach. W II półroczu włczono w monitoring równie przeprowadzanie ankiet w szkołach powiatu majce na celu ustalenie liczby absolwentów w danych zawodach. 12

13 Zadaniem w/w monitoringu jest poznanie lokalnego rynku pracy i jego dostosowania do potrzeb edukacyjnych. W przyszłym roku przewiduje si włczenie do monitorowania równie pracodawców, u których bdzie badane zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach. V. Poradnictwo zawodowe W 2005 roku prowadzono szereg form aktywizacji osób bezrobotnych: porady indywidualne: 1231 osób (o 386 wicej ni w r.2004), porady grupowe: 277 osób (56 grup), informacje indywidualne: 2174 osoby (o 857 wicej w porównaniu do roku 2004), informacje grupowe: 604 osoby (103 grupy). Wszystkie formy usług doradczych prowadzono w formie spotka grupowych i indywidualnych. Poradnictwo zawodowe miało na celu pomoc w planowaniu i organizowaniu ycia zawodowego poprzez udzielanie wskazówek, rad i porad oraz prowadzenie bada diagnostycznych przydatnoci zawodowej. Doradcy zawodowi pomagali osobom majcym trudnoci z podjciem decyzji zawodowej, wynikajcej z braku umiejtnoci oceny swoich moliwoci zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy. Pomagali równie osobom zamierzajcym zmieni zawód lub podj działalno gospodarcz. Spotkania informacyjne miały na celu dostarczenie informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy w odniesieniu do konkretnych grup zawodowych. W udzielanych informacjach zawodowych dominowały zapytania na temat zawodów wykonywanych, wyuczonych, uprawnie umoliwiajcych rozpoczcie pracy w danym zawodzie. Informacje dotyczyły take zmiany kwalifikacji zawodowych itp. 13

14 Zajcia w Klubie Pracy oferowały bezrobotnym i poszukujcym pracy moliwo nauki praktycznych umiejtnoci niezbdnych przy poszukiwaniu pracy (w 19 sesjach klubu udział wziło 151 osób tj. 2 razy wicej ni w roku 2004). Powiatowy Urzd Pracy w Wodzisławiu l. zorganizował dwie sesje warsztatów grupowych w ramach Klubu Pracy dla 15 osób bezdomnych, zagroonych wykluczeniem społecznym. Warsztaty odbywały si w styczniu i lutym oraz w listopadzie 2005 roku. Celem tych spotka była aktywizacja zawodowa w/w osób oraz zdobycie wiedzy z zakresu poszukiwania pracy. Na ostatnie spotkanie warsztatów został zaproszony porednik pracy, który przedstawił oferty zatrudnienia. Kada osoba miała moliwo kontaktu z doradc zawodowym, gdzie ustalono indywidualny plan działania. Efekty po pierwszych zajciach: 1 osoba odbyła przygotowanie zawodowe w Słubach komunalnych Miasta Wodzisławia l. na stanowisku robotnik drogowy, 1 osoba odbyła sta w Powiatowym Zarzdzie Dróg w Wodzisławiu l. Efekty po drugich zajciach: 5 osób rozpoczło przygotowanie zawodowe w Słubach Komunalnych Miasta Wodzisławia l. Naley nadmieni, e grupa ta wykazywała szczególny brak mobilnoci zawodowej, nastpowała w niej kumulacja negatywnych cech: brak wykształcenia i długotrwałe bezrobocie. Doradcy zawodowi przeprowadzili równie warsztaty grupowe dla osób niepełnosprawnych umysłowo (w stopniu lekkim i umiarkowanym) od listopada 2004 roku do czerwca 2005 roku. W zajciach aktywnie uczestniczyło 6 osób. W ramach orientacji zawodowej uczestnicy warsztatów 14

15 poznali w praktyce wykonywanie zawodów kucharza, kelnera i krawcowej w Zakładzie Pracy Chronionej Ostrawa oraz Summer-cha. Od padziernika 2004 roku do marca 2005 roku był realizowany w PUP Wodzisław l. program Phare 2002 przeznaczony dla młodziey. Uczestniczyło w nim 70 osób. W ramach procesu doradczego doradca zawodowy opracował Indywidualny Plan Działania, ułatwiajcy podejmowanie konkretnych przedsiwzi w celu rozwizania problemu zawodowego - dla kadego uczestnika projektu. Została zaplanowana aktywno klienta w kierunku zmiany umoliwiajca uzyskanie zatrudnienia. Opracowanie IPD odbywało si w czasie spotka indywidualnych i grupowych, któremu towarzyszyło wsparcie psychologiczne. W okresie od lipca 2005r. do czerwca 2006r. realizowane s dwa projekty finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Po pierwsze praca jest adresowany do młodych osób w wieku od lat, Nowy horyzont jest skierowany do bezrobotnych powyej 25 roku ycia, którzy s zagroeni bezrobociem długotrwałym lub długotrwale bezrobotni. W ramach obu projektów skierowanie na szkolenie, sta czy przygotowanie zawodowe jest poprzedzone rozmow z doradc zawodowym. W projekcie Po pierwsze praca przeprowadzono 587 indywidualnych rozmów z doradc zawodowym, a w projekcie Nowy horyzont 198. Działania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia Obok zada nie wymagajcych zaangaowania rodków Funduszu Pracy, jakimi s m.in. usługi porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, realizowano zadania z wykorzystaniem rodków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 15

16 Realizacja zada w tym zakresie odbywała si w oparciu o rodki Funduszu Pracy przyznane przez Ministra Gospodarki i Pracy na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu, tj. na szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, stae absolwenckie, przygotowanie zawodowe, dotacje i refundacje stanowisk pracy. Rok 2005 był kolejnym rokiem włczenia funduszy Unii Europejskiej do realizacji polityki rynku pracy. Ogółem PUP na w/w formy otrzymał na realizacj aktywnych programów rynku pracy 6 622,8 tys. zł (o 1 039,2 wicej ni w r.2004), w tym: 5 060,8 tys. zł rodki Funduszu Pracy 1 562,0 tys. zł rodki Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ponadto PUP otrzymał dofinansowanie z funduszu PHARE 2002 na program Promocja wzrostu zatrudnienia wród młodziey w wysokoci zł. Czas trwania projektu - od do PUP przystpił jako partner do realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Pomysł na sukces, którego celem jest zwikszenie konkurencyjnoci firm sektora MP poprzez dostosowanie kwalifikacji pracodawców i pracowników do potrzeb zmieniajcego si rynku pracy dziki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych (e-learning). Program bdzie realizowany w latach Całkowity budet programu PUP jako partnera wynosi 723,7 tys. zł. 16

17 Zestawienie rodków finansowych pozyskanych przez Powiatowy Urzd Pracy ze ródeł zewntrznych Unii Europejskiej w latach Lp. Nazwa zadania, projektu ródło finansowania (fundusz, program, priorytet) Czas trwania projektu Całkowita warto zadania w tys. zł Liczba beneficjentów programu Efektywno programu 1. Praca si opłaca Europejski Fundusz Społeczny SPO RZL Działanie 1.2 Perspektywy dla młodziey ,8 w tym w r ,4 285 osób 60,7% 2. Bezczynnoci - stop Europejski Fundusz Społeczny SPO RZL Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia ,7 w tym w r ,0 164 osób 34,7% 3. Da szans Program PHARE 2002 Promocja wzrostu zatrudnienia wród młodziey ,9 w tym w r ,0 70 osób 64,3% 4. Po pierwsze praca Europejski Fundusz Społeczny SPO RZL Działanie 1.2 Perspektywy dla młodziey ,3 w tym w r ,3 587 osób 60,0% 5. Nowy horyzont Europejski Fundusz Społeczny SPO RZL Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia ,9 w tym w r ,7 198 osób 58,0% Ogółem x 4 276,6 w tym w r , osób x 17

18 Programem aktywizacji bezrobotnych w roku 2005 objto 1701 bezrobotnych, którzy uczestniczyli w programch: Prace interwencyjne skierowano 81 osób (w roku osób). Sporód 277 osób, które zakoczyły prace interwencyjne w 2005r. 45 osób zostało zatrudnionych na dalszy okres (wskanik zatrudnialnoci wyniósł 55,2 %). W grupie tej 30 osób podjło krótkotrwał prac w charakterze goca w UM Wodzisław l. i Rydułtowy. Roboty publiczne podjło 45 osób (efektywno 57%). Znaczne ograniczenia ustawowe tej formy aktywizacji zawodowej spowodowały jej zastosowanie wyłcznie w jednostkach organizacyjnych powiatu. Stae - skierowano 578 bezrobotnych (w roku osób). W 2005r. stae ukoczyło 649 osób. Z 411 osobami pracodawcy po zakoczeniu stau zawarli umow o prac (wskanik efektywnoci 63,3%). Przygotowanie zawodowe - skierowano w cigu roku 549 osób, 259 podjło prac po zakoczeniu programu (efektywno - 54,1%) Szkolenia W cigu roku szkolenia ukoczyło 322 osób. Prac po przeszkoleniu podjło 137 osób (42,5%). Ilo ta w cigu 1-2 miesicy wzronie, gdy cz kursantów oczekuje na stosowne dokumenty (prawo jazdy, wiadectwo kwalifikacji). 38% ogółu przeszkolonych to bezrobotni skierowani w ramach tzw. umów trójstronnych, gdzie bezrobotny przedstawił gwarancj zatrudnienia u wskazanego pracodawcy. Ponadto przeszkolono 19 bezrobotnych i poszukujcych pracy, posiadajcych stopie niepełnosprawnoci. Koszt szkolenia tych osób wyniósł ogółem 23 tys. zł i był pokrywany ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 18

19 Najczciej organizowane kursy to: prawo jazdy kat.c i C+E i D, wiadectwa kwalifikacji - 62 osoby spawanie elektryczne, gazowe i MIG-MAG - 16 osób obsługa maszyn i urzdze (wózki widłowe, sprzt ciki) - 13 osób zasady prowadzenia działalnoci gospodarczej - 9 osób handel (kasy fiskalne, sprzedawca - magazynier) - 13 osób rodki na podjcie działalnoci gospodarczej (dotacje) - 60 osób (w roku , w tym 16 to poyczki). Due zainteresowanie samozatrudnieniem nastpiło w II półroczu roku, gdy znacznie obniono wymiar składek ZUS na ubezpieczenie społeczne osób, rozpoczynajcych działalno gospodarcz. rodki na wyposaenie i doposaenie stanowisk pracy - na utworzenie 27 stanowisk dla bezrobotnych. Gospodarowanie Funduszem Pracy Na realizacj całoci zada okrelonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rodki finansowe Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego były przekazywane przez MGiP, a rodki na finansowanie projektu PHARE 2002 przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci. 19

20 Wydatki ogółem wyniosły ,9 tys. zł. wyszczególnienie - zasiłki dla bezrobotnych - dodatki aktywizacyjne - stypendia z tyt. stau i przygotowania zawodowego - refundacje z tytułu zatrudnienia w ramach: robót publicznych wydatki w 2005r. (w tys. zł) wzrost/spadek wydatków w stos. do roku 2004 w tys. zł 5 094,1-188,2 53,4 + 49, , ,8 264,9-19,9 prac interwencyjnych 150,9-565,8 - szkolenia bezrobotnych - refundacje wynagrodzenia młodocianych pracowników - rodki na podjcie działalnoci gospodarczej - refundacja kosztów wyposaenia i doposaenia stanowisk pracy - opłaty pocztowe i bankowe zwizane z obsług bezrobotnych - rozwój systemu informatycznego - pozostałe wydatki (poradnictwo zawodowe, Klub Pracy, szkolenia kadr, dodatki do wynagrodze pracowników) 491,0 + 17,0 868, ,1 624, ,7 168,0 w r brak 96,8-26,4 227,6 + 61,4 86,7-28,4 Ogółem , ,6 20

21 Funkcjonowanie Powiatowego Urzdu Pracy Powiatowy Urzd Pracy na dzie r. posiadał 27 etatów stałych, 14 osób zatrudnionych było w ramach robót publicznych. Konieczno uzupełnienia stanu załogi o etaty subsydiowane wynika z szeregu dodatkowych zada, które musi wykonywa urzd (przede wszystkim zwizanych z obsług programów finansowanych z funduszy UE) Kada czynno w urzdzie koczy si wydaniem decyzji administracyjnej. W roku 2005 wydano ponad decyzji. Codziennie pracownicy obsługuj około 500 osób zgłaszajcych si do urzdu. Od marca roku 2004 bezrobotni bez prawa do zasiłku z terenu Rydułtów, Radlina i Gorzyc zgłaszaj si w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia gotowoci do pracy - na terenie swoich gmin, bez koniecznoci ponoszenia kosztów dojazdu do siedziby PUP w Wodzisławiu l. Na miejscu mog równie zamówi i odebra zawiadczenia do orodków opieki społecznej i inne. Taka forma zgłosze spotkała si z duym zadowoleniem ze strony bezrobotnych. Powiatowy Urzd Pracy prowadzi szerok korespondencj z orodkami pomocy społecznej, urzdami gmin, sdami, prokuratur, policj, komornikiem. Dla tych instytucji w roku 2005 wydano ponad zawiadcze. Działania z zakresu zarzdzania dotyczyły podwyszenia jakoci wiadczonych usług i dostosowania tworzonych stanowisk pracy do realizowania zada zwizanych bezporednio z potrzebami rynku pracy, Utworzono dodatkowe stanowisko ds. szkole bezrobotnych (obecnie usługami z zakresu rozwoju zawodowego zajmuj si 2 osoby). Referat porednictwa pracy liczy obecnie 8 osób (w tym 1 osoba - asystent EURES), przez co znacznie poprawiła si dostpno bezrobotnych do informacji o ofertach pracy i szybko realizacji ofert. Powstało stanowisko ds. programów do realizacji zada z zakresu przygotowania, realizacji i monitoringu programów i projektów dotyczcych promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej (finansowanych ze rodków krajowych i funduszy UE). 21

22 Od II półrocza urzd posiada now stron internetow ( Opracowana została, aby ułatwi komunikacj midzy pracodawcami a poszukujcymi pracy. Automatyczny newsletter wysyłany raz dziennie na podstawie nowo wprowadzonych ofert pracy na adresy osób wpisanych do listy spotkał si z duym zainteresowaniem. Witryna internetowa posiada równie rozbudowan wyszukiwark ofert pracy oraz moliwo złoenia oferty pracy poprzez formularz na stronie. W zwizku z przystpieniem Polski do Unii Europejskiej przed urzdami pracy stanła potrzeba podwyszenia wymaga kwalifikacyjnych pracowników zarówno co do umiejtnoci pozyskiwania oraz obsługi funduszy strukturalnych, jak i znajomoci jzyków obcych. W cigu roku pracownicy uczestniczyli w 12 szkoleniach z zakresu praktycznych zagadnie dot. prawa UE i tworzenia programów oraz w 83 szkoleniach o tematyce: ksigowoci, porednictwa pracy, prawa zamówie publicznych i innych. Wskanik zatrudnienia pracowników z wyszym wykształceniem wynosi 50%. Wród 41 zatrudnionych 20 osób ma wykształcenie wysze, a 6 aktualnie studiuje. Studia podyplomowe ukoczyło 4 pracowników, a 1 rozpoczł w roku 2005 studia podyplomowe z zakresu zarzdzania projektem europejskim. DYREKTOR /-/ mgr Anna Słotwiska Plewka 22

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU Ogólna sytuacja na rynku pracy W sierpniu 2006r. w PUP Zawiercie zarejestrowanych było 10 471 osób bezrobotne. Stopa bezrobocia w tym czasie

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalnoci Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu

Informacja na temat działalnoci Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu PZ-0716-19/EW/2007 Zawiercie, 16.10.2007r. Informacja na temat działalnoci Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu Według stanu na dzie 30.09.2007r. w Powiatowym Urzdzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU = ORI-41/2/2004 adres strony internetowej http://www.pup.nowysacz.pl POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU O SKALI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NOWY SCZ 1 W obszarze bezrobocia w Nowym Sczu i Powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 84 003 osoby (w kraju 1 719,9 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU = ORI-41/29/2002 http://www.apraca.pl/krno POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU O SKALI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NOWY SCZ grudzie 2002 r. 1 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Nowy Scz wg

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 lipca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 790 osób (w kraju 1 676,1 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 marca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 85 699 osób (w kraju 1 758,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2009 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 897 osób (w kraju 1 658,7 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7 44 Informacje biece Według stanu na 28 lutego 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 390 osób (w kraju 1 718,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 675 osób (w kraju 1 398,5 tys.

Bardziej szczegółowo

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007 Według stanu na 31 sierpnia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 96019 osób. W porównaniu do miesica poprzedniego liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy padziernik 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, listopad 2009 r. Informacje biece Według stanu na 31 padziernika 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim POWIATOWY URZD PRACY W MISKU MAZOWIECKIM Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim wrzesie 2006 r. S P I S T R E C I Cz I. Bezrobocie w powiecie miskim 1. Stopa bezrobocia....3 2. Dynamika bezrobocia....4

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. 1. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim na koniec grudnia 2004 r. wynosiła 6438 osób i zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji wrzesie 2006 r. Według stanu na 31 sierpnia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień.2.2r. Lubin, grudzień 2 r. SPIS TREŚCI I 2. 2. 2.2...2...... Poziom, struktura i stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

W KARTUZACH W ROKU 2004

W KARTUZACH W ROKU 2004 ! % &#!##%& #! % &# &!# W KARTUZACH W ROKU 2004 57,.4,,307,8 Kartuzy, luty 2005 $!$%# $%!... 3 I. RYNEK PRACY POWIATU KARTUSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 4 II. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów czerwiec 2005 r. Według stanu na dzie 31 maja 2005 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r. !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -((

Bardziej szczegółowo