P O W I A T O W Y U R Z D P R A C Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O W I A T O W Y U R Z D P R A C Y"

Transkrypt

1 P O W I A T O W Y U R Z D P R A C Y w Wodzisławiu lskim Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Urzdu Pracy w Wodzisławiu lskim za rok 2005 STYCZE 2006

2 Rok 2005 był drugim z kolei rokiem poprawy sytuacji na rynku pracy powiatu wodzisławskiego. Od stycznia 2004r., kiedy liczba bezrobotnych osignła najwyszy w cigu 15 lat poziom bezrobocia rejestrowanego (9 840 osób) nastpił spadek w cigu 2 lat o osób, tj. o 20%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim Stan na koniec miesica stycze luty marzec kwiecie maj czerwiec lipiec sierpie rok 2005 rok 2004 wrzesie padziernik listopad grudzie Liczba bezrobotnych w powiecie wodzisławskim w latach (stan na 31 grudnia) liczba bezrobotnych ogółem bezrob. z prawem do zasiłku 2

3 17,2% 16,9% 16,8% 16,8% Poprawa sytuacji na rynku pracy miała charakter złoony i była skutkiem wzrostu koniunktury gospodarczej od IV kwartału 2003r. oraz moliwoci absorbcji funduszy unijnych po włczeniu Polski w struktury Unii Europejskiej. Znaczna dynamika eksportu, wzrost inwestycji w gospodarce, otwarcie rynków pracy oraz moliwo wykorzystania funduszy strukturalnych i rodków na aktywn polityk rynku pracy uruchomiły mechanizmy prozatrudnieniowe. Bilans prawie dwóch lat członkostwa w Unii w kontekcie rynku pracy wypada pozytywnie. Gospodarka rozwija si w szybkim tempie, przedsibiorstwa osigaj rentowno, wystpuje dodatnie saldo transferów pienidzy unijnych. Poniewa w gospodark wpisany jest efekt inercji - normalnie nie zachodz w niej bardzo gwałtowne zmiany. Procesy gospodarcze maj okrelon dynamik i zmiany pojawiaj si dopiero po jakim czasie. Poniewa wysoki wzrost gospodarczy trwa od dwóch lat, mona uzna, i przełoył si on na trwał popraw na rynku pracy. Na dzie 31 grudnia 2005r. w Powiatowym Urzdzie Pracy w Wodzisławiu l. zarejestrowanych było ogółem 7882 bezrobotnych, w tym 4753 kobiet. Stopa bezrobocia wahała si w cigu roku midzy 17,5% w styczniu a 16,0% w grudniu 2005r. Stopy bezrobocia w powiecie wodzisławskim w okresie I - XII / 2005r. 17,5% 17,7% 17,5% 16,5% 16,0% 15,9% 16,0% 16,0% I /05r. II /05r. III /05r. IV /05r. V /05r. VI /05r. VII /05r. VIII /05r. IX /05r. X /05r. XI /05r. XII /05r. 3

4 Liczb zarejestrowanych w wybranych grupach przedstawia ponisza tabela: Wyszczególnienie 31 grudzie 2004r. 31 grudzie 2005r. Dynamika (rok %) Bezrobotni ogółem ,6 % Bezrobotni w wieku lata ,2 % Niepełnosprawni ,8 % Napływ do bezrobocia przedstawia liczb bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym zostali zarejestrowani w urzdach pracy. W liczbie tej uwzgldniane s osoby rejestrujce si po raz pierwszy bd po raz kolejny (liczc od 1990r.). W grupie bezrobotnych noworejestrujcych si moemy wyróni osoby napływajce z zatrudnienia stałego, po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz osoby napływajce do bezrobocia z biernoci zawodowej. Odpływ moe by zwizany z podjciem pracy: stałej lub w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz z przejciem do biernoci zawodowej. Moe te by spowodowany niepotwierdzeniem gotowoci do pracy, dobrowoln rezygnacj ze statusu bezrobotnego, podjciem nauki, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami. Oba procesy maj wpływ na wielko poziomu bezrobocia. W okresie od stycznia do grudnia 2005r. zarejestrowało si osób, tj. o 205 wicej ni w roku W cigu roku wyłczono z ewidencji osób (o 80 wicej ni w roku poprzednim). Głównymi powodami wyłcze były: podjcie pracy osób (r ) niepotwierdzenie gotowoci do podjcia pracy osób (r ) dobrowolna rezygnacja 219 osób (r ) 4

5 Analizy rynku pracy z uwzgldnieniem płci niezmiennie potwierdzaj tez o trudnej sytuacji zatrudnieniowej kobiet. Wg stanu na koniec roku zarejestrowanych było 4753 kobiet, co stanowiło 60,3 % ogółu bezrobotnych. Uprawnieni do wiadcze w Powiatowym Urzdzie Pracy /stan na koniec grudnia 2005r./ Uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 639 osób w tym 287 kobiet, co stanowi zaledwie 8,8% ogółu bezrobotnych (w roku ,6%). Od 1 sierpnia 2004r. wraz ze zmian ustawy o wiadczeniach przedemerytalnych wypłat zasiłków i wiadcze przedemerytalnych dla 1474 uprawnionych przejł Zakład Ubezpiecze Społecznych. Od tego dnia równie na mocy zmienionej ustawy organ rentowy ustala i przyznaje prawo do wiadcze przedemerytalnych nowo rejestrujcym si po 1 sierpnia 2004r. Bezrobotni wg wieku: lata osoby (29,9% zarejestrowanych bezrobotnych spadek o 4,6% w porównaniu do roku 2003 ), lata osób (27,8% zarejestrowanych bezrobotnych spadek o 0,3% ) lata osób (20,5% zarejestrowanych bezrobotnych wzrost o 1,5%) lata osób (18,2% zarejestrowanych bezrobotnych wzrost o 2,5% ) lata 283 osób ( 3,6% zarejestrowanych bezrobotnych wzrost o 0,9% ) 5

6 Bezrobotni wg wieku (w %) 34, ,9 28,1 27, ,5 19,0 18,2 15,7 2,7 3, lat lat lat lat lat Z danych statystycznych wynika, e nadal najwiksze bezrobocie wystpuje wród młodziey do 24 roku ycia i wród osób młodych midzy 25 a 34 rokiem ycia. Aktywna polityka zatrudnieniowa wobec młodziey przynosi efekty, gdy odsetek najmłodszych bezrobotnych od roku 2002 stale si obnia. Odsetek bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat w stosunku do ogółu bezrobotnych w latach ,0% 39,0% 39,5% 37,0% 36,9% 35,0% 34,3% 33,0% 31,0% 29,0% 29,9%

7 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia: wysze policealne i rednie zawodowe rednie ogólnokształcce zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniej 358 osób (4,5% ogółu bezrobotnych) osób (21,6% ogółu bezrobotnych) 580 osób (7,3% ogółu bezrobotnych) osób (35,9% ogółu bezrobotnych) osób (30,6% ogółu bezrobotnych) Bezrobotni wg poziomu wykształcenia wysze; 4,5% gimnazjalne i poniej; 30,6% policealne i rednie zawodowe; 21,6% zasadnicze zawodowe; 35,9% rednie ogólnokształcce; 7,3% Bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzdzie Pracy charakteryzuje nadal niski poziom wykształcenia. W kocu grudnia 2005r. ponad 66% bezrobotnych zakoczyło edukacj na szkole zasadniczej, gimnazjalnej lub podstawowej (w roku równie 66%, w roku %). 4,5% bezrobotnych posiadało dyplom wyszej uczelni. W tej grupie bezrobocie długotrwałe wystpuje z najmniejszym nateniem (tylko ok. 21% poszukuje pracy dłuej ni 1 rok). Analizujc struktur bezrobocia wg wykształcenia naley podkreli fakt, i bezrobotne kobiety s lepiej wykształcone od bezrobotnych mczyzn i ta tendencja utrzymuje si nadal, a szczególnie widoczna jest w grupie 7

8 bezrobotnych z wykształceniem wyszym (wzrost udziału kobiet z dyplomem wyszej uczelni o 7 % w cigu roku). Bezrobotne zarejestrowane kobiety (wg. poziomu wykształcenia) porównanie lat 2004 i ,0% 80,0% 72,0% 68,0% 78,0% 65,0% 50,0% 52,0% 58,0% 55,0% wysze policealnie i rednie zawodowe L.O zasadnicze zawodowe rok 2004 rok 2005 podstawowe Bezrobotni zarejestrowani mczyni (wg. poziomu wykształcenia) porównanie lat 2004 i ,0% 48,0% 35,0% 35,0% 28,0% 32,0% 45,0% 42,0% 20,0% 22,0% wysze policealnie i rednie zawodowe L.O zasadnicze zawodowe rok 2004 rok 2005 podstawowe 8

9 Region o charakterze przemysłowym z dominujc bran górnicz nadal determinuje wiksze szanse na zatrudnienie mczyzn, mimo wyszego poziomu wykształcenia kobiet. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy Osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostajce bez pracy powyej 12 m-cy stanowi 42,5% wszystkich zarejestrowanych (w roku %). Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy 27,7% 27,2% % ogółu bezrobotnych 8,2% 8,1% ,8% 15,1% 17,0% 16,4% 15,6% 16,1% 16,3% 15,4% do 1 od 1 do 3 od 3 do 6 od 6 do 12 od 12 do 24 pow. 24 czas pozostawania bez pracy w m-cach Odsetek długotrwale bezrobotnych jest znacznie wyszy wród kobiet (46,3%) ni wród mczyzn ( 36,6%), cho w cigu roku zmniejszył si wród kobiet o 4 %, podczas gdy wród mczyzn wzrósł o 0,8 % (dane na koniec grudnia kadego roku nie odzwierciedlaj jednak naleycie skali problemu, gdy w miesicach zimowych rejestruje si stosunkowo wicej mczyzn, którzy kocz sezonowe prace np. w budownictwie). Najdłuej poszukuj pracy osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniej. W grupie tej wystpuje najwysze bezrobocie długotrwałe (55 %). Dotyka ono przede wszystkim osoby nigdy nie pracujce (28 %) oraz młode prawie 30 % poszukujcych pracy nie ukoczyło 24 lat. 9

10 Problemy z podjciem zatrudnienia nasilaj si wraz z wiekiem bezrobotnych (najwyszy odsetek wystpuje wród osób w przedziale wiekowym lata 60,0% oraz lat - 67,0%). W omawianej subpopulacji znaczn grup stanowi osoby rejestrujce si dla uzyskania prawa do wiadcze zdrowotnych, które najczciej pracy nie poszukuj (liczna rodzina, brak wykształcenia, problemy zdrowotne). Od 1 czerwca 2004r. urzdy pracy działaj w oparciu o ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, regulujc zasady rynku pracy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Przepisy zawarte w obecnej ustawie dowodz reorientacji polityki rynku pracy. Opiera si ona na nastpujcych segmentach: po pierwsze - nie dla kadego bezrobotnego mona zastosowa wszystkie instrumenty rynku pracy. Powinny one trafi do grup szczególnie zagroonych na rynku pracy. po drugie - kady bezrobotny ma natomiast prawo do korzystania z usług rynku pracy, czyli ze szkole, przekwalifikowa, usług porednictwa pracy i doradztwa po trzecie - polityka rynku pracy opiera si na współpracy z partnerami społecznymi Porednictwo pracy Działania referatu ds. porednictwa pracy nakierunkowane s na pozyskiwanie ofert pracy i kojarzenie kwalifikacji osób bezrobotnych z zapotrzebowaniem pracodawcy. Porednictwo pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera si na zasadzie dostpnoci dla wszystkich osób poszukujcych pracy oraz pracodawców, równoci i jawnoci. Wszystkie oferty przyjmowane przez urzd s niezwłocznie rejestrowane w komputerowej bazie danych i zamieszczane w gablocie na terenie urzdu oraz w Internecie na stronie 10

11 W roku 2005 urzd posiadał 4381 ofert pracy (w roku ). Najwicej ofert zgłoszono dla zawodów: sprzedawca (621), referent administracyjnobiurowy (547), murarz (96), kierowca samochodu ciarowego (172), przedstawiciel handlowy (161), kelner-bufetowy (108). Oferty adresowane s przede wszystkim do osób młodych, dobrze wykształconych, dyspozycyjnych, władajcych jzykami obcymi, natomiast wobec osób z grupy robotników i rzemielników oczekuje si dowiadczenia zawodowego i udokumentowanych kwalifikacji. rednio w cigu roku na jedn ofert pracy przypadało 21 bezrobotnych (w roku bezrobotnych). PUP w Wodzisławiu l. współpracuje z innymi urzdami i instytucjami biorc aktywny udział w Targach Pracy, które wród osób bezrobotnych ciesz si co roku duym zainteresowaniem. Targi Pracy s szans i pomoc dla wielu ludzi, którzy odwiedzajc je szukaj swego miejsca na lskim rynku pracy. Targi wychodz naprzeciw oczekiwaniom osób aktywnie poszukujcych informacji o moliwociach realizacji własnych planów zawodowych. W kwietniu 2005r. w Targach Pracy zorganizowanych przez tut. urzd bezrobotnym przedstawiono ok.500 ofert zatrudnienia. Przepisy nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umoliwiły lepsz weryfikacj zarejestrowanych bezrobotnych pod ktem gotowoci do podjcia pracy. W cigu roku 155 bezrobotnych odmówiło przyjcia propozycji pracy i innych form aktywizacji lub przerwało z własnej winy udział w programach: stau, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, szkole, innych propozycji zatrudnienia. Osoby te s pozbawiane statusu bezrobotnego na 3 miesice. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej umoliwiło włczenie naszego kraju do sieci EURES, czyli Europejskich Słub Zatrudnienia. EURES, powołany przez Komisj Europejsk w celu wspierania mobilnoci pracowników na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest sieci współpracy 11

12 publicznych słub zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i midzynarodowych działajcych w obszarze zatrudnienia. EURES umoliwia zainteresowanym dostp do ofert pracy, którymi dysponuj publiczne słuby zatrudnienia w krajach UE/EOG. W 2005r. asystent Eures udzielił informacji o warunkach poszukiwania pracy za granic i ofertach pracy 860 osobom poszukujcym pracy. Informacje dotyczyły głównie: sposobów poszukiwania legalnej pracy, praw i obowizków pracowników za granic, zasad udzielania pozwolenia na pobyt i prac za granic, zasad korzystania z opieki zdrowotnej, przepisów dotyczcych zasad rejestracji i prowadzenia działalnoci gospodarczej za granic. W cigu roku 133 osoby zgłosiły wyjazd za granice w celu poszukiwania pracy oraz 19 osób przedłoyło umow o prac od pracodawcy zagranicznego. W 2005r. urzd otrzymał do realizacji z Wojewódzkiego Urzdu Pracy w Katowicach z sieci EURES 107 ofert pracy na 2426 stanowisk pracy, w tym 450 stanowisk na prace sezonowe do Hiszpanii i Francji. Oferty pracy z WUP dotyczyły zgłoszenia wolnych miejsc pracy do: Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii (ze znajomoci jzyków obcych). Prywatne agencje zatrudnienia zgłosiły do tut. urzdu ponad 5 tys. ofert pracy za granic. W 2005r. urzdy pracy rozpoczły systematyczne opracowywanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwykowych. Monitoring polega na kontrolowaniu liczby ofert w danych zawodach w stosunku do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tych zawodach. W II półroczu włczono w monitoring równie przeprowadzanie ankiet w szkołach powiatu majce na celu ustalenie liczby absolwentów w danych zawodach. 12

13 Zadaniem w/w monitoringu jest poznanie lokalnego rynku pracy i jego dostosowania do potrzeb edukacyjnych. W przyszłym roku przewiduje si włczenie do monitorowania równie pracodawców, u których bdzie badane zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach. V. Poradnictwo zawodowe W 2005 roku prowadzono szereg form aktywizacji osób bezrobotnych: porady indywidualne: 1231 osób (o 386 wicej ni w r.2004), porady grupowe: 277 osób (56 grup), informacje indywidualne: 2174 osoby (o 857 wicej w porównaniu do roku 2004), informacje grupowe: 604 osoby (103 grupy). Wszystkie formy usług doradczych prowadzono w formie spotka grupowych i indywidualnych. Poradnictwo zawodowe miało na celu pomoc w planowaniu i organizowaniu ycia zawodowego poprzez udzielanie wskazówek, rad i porad oraz prowadzenie bada diagnostycznych przydatnoci zawodowej. Doradcy zawodowi pomagali osobom majcym trudnoci z podjciem decyzji zawodowej, wynikajcej z braku umiejtnoci oceny swoich moliwoci zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy. Pomagali równie osobom zamierzajcym zmieni zawód lub podj działalno gospodarcz. Spotkania informacyjne miały na celu dostarczenie informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy w odniesieniu do konkretnych grup zawodowych. W udzielanych informacjach zawodowych dominowały zapytania na temat zawodów wykonywanych, wyuczonych, uprawnie umoliwiajcych rozpoczcie pracy w danym zawodzie. Informacje dotyczyły take zmiany kwalifikacji zawodowych itp. 13

14 Zajcia w Klubie Pracy oferowały bezrobotnym i poszukujcym pracy moliwo nauki praktycznych umiejtnoci niezbdnych przy poszukiwaniu pracy (w 19 sesjach klubu udział wziło 151 osób tj. 2 razy wicej ni w roku 2004). Powiatowy Urzd Pracy w Wodzisławiu l. zorganizował dwie sesje warsztatów grupowych w ramach Klubu Pracy dla 15 osób bezdomnych, zagroonych wykluczeniem społecznym. Warsztaty odbywały si w styczniu i lutym oraz w listopadzie 2005 roku. Celem tych spotka była aktywizacja zawodowa w/w osób oraz zdobycie wiedzy z zakresu poszukiwania pracy. Na ostatnie spotkanie warsztatów został zaproszony porednik pracy, który przedstawił oferty zatrudnienia. Kada osoba miała moliwo kontaktu z doradc zawodowym, gdzie ustalono indywidualny plan działania. Efekty po pierwszych zajciach: 1 osoba odbyła przygotowanie zawodowe w Słubach komunalnych Miasta Wodzisławia l. na stanowisku robotnik drogowy, 1 osoba odbyła sta w Powiatowym Zarzdzie Dróg w Wodzisławiu l. Efekty po drugich zajciach: 5 osób rozpoczło przygotowanie zawodowe w Słubach Komunalnych Miasta Wodzisławia l. Naley nadmieni, e grupa ta wykazywała szczególny brak mobilnoci zawodowej, nastpowała w niej kumulacja negatywnych cech: brak wykształcenia i długotrwałe bezrobocie. Doradcy zawodowi przeprowadzili równie warsztaty grupowe dla osób niepełnosprawnych umysłowo (w stopniu lekkim i umiarkowanym) od listopada 2004 roku do czerwca 2005 roku. W zajciach aktywnie uczestniczyło 6 osób. W ramach orientacji zawodowej uczestnicy warsztatów 14

15 poznali w praktyce wykonywanie zawodów kucharza, kelnera i krawcowej w Zakładzie Pracy Chronionej Ostrawa oraz Summer-cha. Od padziernika 2004 roku do marca 2005 roku był realizowany w PUP Wodzisław l. program Phare 2002 przeznaczony dla młodziey. Uczestniczyło w nim 70 osób. W ramach procesu doradczego doradca zawodowy opracował Indywidualny Plan Działania, ułatwiajcy podejmowanie konkretnych przedsiwzi w celu rozwizania problemu zawodowego - dla kadego uczestnika projektu. Została zaplanowana aktywno klienta w kierunku zmiany umoliwiajca uzyskanie zatrudnienia. Opracowanie IPD odbywało si w czasie spotka indywidualnych i grupowych, któremu towarzyszyło wsparcie psychologiczne. W okresie od lipca 2005r. do czerwca 2006r. realizowane s dwa projekty finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Po pierwsze praca jest adresowany do młodych osób w wieku od lat, Nowy horyzont jest skierowany do bezrobotnych powyej 25 roku ycia, którzy s zagroeni bezrobociem długotrwałym lub długotrwale bezrobotni. W ramach obu projektów skierowanie na szkolenie, sta czy przygotowanie zawodowe jest poprzedzone rozmow z doradc zawodowym. W projekcie Po pierwsze praca przeprowadzono 587 indywidualnych rozmów z doradc zawodowym, a w projekcie Nowy horyzont 198. Działania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia Obok zada nie wymagajcych zaangaowania rodków Funduszu Pracy, jakimi s m.in. usługi porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, realizowano zadania z wykorzystaniem rodków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 15

16 Realizacja zada w tym zakresie odbywała si w oparciu o rodki Funduszu Pracy przyznane przez Ministra Gospodarki i Pracy na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu, tj. na szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, stae absolwenckie, przygotowanie zawodowe, dotacje i refundacje stanowisk pracy. Rok 2005 był kolejnym rokiem włczenia funduszy Unii Europejskiej do realizacji polityki rynku pracy. Ogółem PUP na w/w formy otrzymał na realizacj aktywnych programów rynku pracy 6 622,8 tys. zł (o 1 039,2 wicej ni w r.2004), w tym: 5 060,8 tys. zł rodki Funduszu Pracy 1 562,0 tys. zł rodki Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ponadto PUP otrzymał dofinansowanie z funduszu PHARE 2002 na program Promocja wzrostu zatrudnienia wród młodziey w wysokoci zł. Czas trwania projektu - od do PUP przystpił jako partner do realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Pomysł na sukces, którego celem jest zwikszenie konkurencyjnoci firm sektora MP poprzez dostosowanie kwalifikacji pracodawców i pracowników do potrzeb zmieniajcego si rynku pracy dziki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych (e-learning). Program bdzie realizowany w latach Całkowity budet programu PUP jako partnera wynosi 723,7 tys. zł. 16

17 Zestawienie rodków finansowych pozyskanych przez Powiatowy Urzd Pracy ze ródeł zewntrznych Unii Europejskiej w latach Lp. Nazwa zadania, projektu ródło finansowania (fundusz, program, priorytet) Czas trwania projektu Całkowita warto zadania w tys. zł Liczba beneficjentów programu Efektywno programu 1. Praca si opłaca Europejski Fundusz Społeczny SPO RZL Działanie 1.2 Perspektywy dla młodziey ,8 w tym w r ,4 285 osób 60,7% 2. Bezczynnoci - stop Europejski Fundusz Społeczny SPO RZL Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia ,7 w tym w r ,0 164 osób 34,7% 3. Da szans Program PHARE 2002 Promocja wzrostu zatrudnienia wród młodziey ,9 w tym w r ,0 70 osób 64,3% 4. Po pierwsze praca Europejski Fundusz Społeczny SPO RZL Działanie 1.2 Perspektywy dla młodziey ,3 w tym w r ,3 587 osób 60,0% 5. Nowy horyzont Europejski Fundusz Społeczny SPO RZL Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia ,9 w tym w r ,7 198 osób 58,0% Ogółem x 4 276,6 w tym w r , osób x 17

18 Programem aktywizacji bezrobotnych w roku 2005 objto 1701 bezrobotnych, którzy uczestniczyli w programch: Prace interwencyjne skierowano 81 osób (w roku osób). Sporód 277 osób, które zakoczyły prace interwencyjne w 2005r. 45 osób zostało zatrudnionych na dalszy okres (wskanik zatrudnialnoci wyniósł 55,2 %). W grupie tej 30 osób podjło krótkotrwał prac w charakterze goca w UM Wodzisław l. i Rydułtowy. Roboty publiczne podjło 45 osób (efektywno 57%). Znaczne ograniczenia ustawowe tej formy aktywizacji zawodowej spowodowały jej zastosowanie wyłcznie w jednostkach organizacyjnych powiatu. Stae - skierowano 578 bezrobotnych (w roku osób). W 2005r. stae ukoczyło 649 osób. Z 411 osobami pracodawcy po zakoczeniu stau zawarli umow o prac (wskanik efektywnoci 63,3%). Przygotowanie zawodowe - skierowano w cigu roku 549 osób, 259 podjło prac po zakoczeniu programu (efektywno - 54,1%) Szkolenia W cigu roku szkolenia ukoczyło 322 osób. Prac po przeszkoleniu podjło 137 osób (42,5%). Ilo ta w cigu 1-2 miesicy wzronie, gdy cz kursantów oczekuje na stosowne dokumenty (prawo jazdy, wiadectwo kwalifikacji). 38% ogółu przeszkolonych to bezrobotni skierowani w ramach tzw. umów trójstronnych, gdzie bezrobotny przedstawił gwarancj zatrudnienia u wskazanego pracodawcy. Ponadto przeszkolono 19 bezrobotnych i poszukujcych pracy, posiadajcych stopie niepełnosprawnoci. Koszt szkolenia tych osób wyniósł ogółem 23 tys. zł i był pokrywany ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 18

19 Najczciej organizowane kursy to: prawo jazdy kat.c i C+E i D, wiadectwa kwalifikacji - 62 osoby spawanie elektryczne, gazowe i MIG-MAG - 16 osób obsługa maszyn i urzdze (wózki widłowe, sprzt ciki) - 13 osób zasady prowadzenia działalnoci gospodarczej - 9 osób handel (kasy fiskalne, sprzedawca - magazynier) - 13 osób rodki na podjcie działalnoci gospodarczej (dotacje) - 60 osób (w roku , w tym 16 to poyczki). Due zainteresowanie samozatrudnieniem nastpiło w II półroczu roku, gdy znacznie obniono wymiar składek ZUS na ubezpieczenie społeczne osób, rozpoczynajcych działalno gospodarcz. rodki na wyposaenie i doposaenie stanowisk pracy - na utworzenie 27 stanowisk dla bezrobotnych. Gospodarowanie Funduszem Pracy Na realizacj całoci zada okrelonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rodki finansowe Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego były przekazywane przez MGiP, a rodki na finansowanie projektu PHARE 2002 przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci. 19

20 Wydatki ogółem wyniosły ,9 tys. zł. wyszczególnienie - zasiłki dla bezrobotnych - dodatki aktywizacyjne - stypendia z tyt. stau i przygotowania zawodowego - refundacje z tytułu zatrudnienia w ramach: robót publicznych wydatki w 2005r. (w tys. zł) wzrost/spadek wydatków w stos. do roku 2004 w tys. zł 5 094,1-188,2 53,4 + 49, , ,8 264,9-19,9 prac interwencyjnych 150,9-565,8 - szkolenia bezrobotnych - refundacje wynagrodzenia młodocianych pracowników - rodki na podjcie działalnoci gospodarczej - refundacja kosztów wyposaenia i doposaenia stanowisk pracy - opłaty pocztowe i bankowe zwizane z obsług bezrobotnych - rozwój systemu informatycznego - pozostałe wydatki (poradnictwo zawodowe, Klub Pracy, szkolenia kadr, dodatki do wynagrodze pracowników) 491,0 + 17,0 868, ,1 624, ,7 168,0 w r brak 96,8-26,4 227,6 + 61,4 86,7-28,4 Ogółem , ,6 20

21 Funkcjonowanie Powiatowego Urzdu Pracy Powiatowy Urzd Pracy na dzie r. posiadał 27 etatów stałych, 14 osób zatrudnionych było w ramach robót publicznych. Konieczno uzupełnienia stanu załogi o etaty subsydiowane wynika z szeregu dodatkowych zada, które musi wykonywa urzd (przede wszystkim zwizanych z obsług programów finansowanych z funduszy UE) Kada czynno w urzdzie koczy si wydaniem decyzji administracyjnej. W roku 2005 wydano ponad decyzji. Codziennie pracownicy obsługuj około 500 osób zgłaszajcych si do urzdu. Od marca roku 2004 bezrobotni bez prawa do zasiłku z terenu Rydułtów, Radlina i Gorzyc zgłaszaj si w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia gotowoci do pracy - na terenie swoich gmin, bez koniecznoci ponoszenia kosztów dojazdu do siedziby PUP w Wodzisławiu l. Na miejscu mog równie zamówi i odebra zawiadczenia do orodków opieki społecznej i inne. Taka forma zgłosze spotkała si z duym zadowoleniem ze strony bezrobotnych. Powiatowy Urzd Pracy prowadzi szerok korespondencj z orodkami pomocy społecznej, urzdami gmin, sdami, prokuratur, policj, komornikiem. Dla tych instytucji w roku 2005 wydano ponad zawiadcze. Działania z zakresu zarzdzania dotyczyły podwyszenia jakoci wiadczonych usług i dostosowania tworzonych stanowisk pracy do realizowania zada zwizanych bezporednio z potrzebami rynku pracy, Utworzono dodatkowe stanowisko ds. szkole bezrobotnych (obecnie usługami z zakresu rozwoju zawodowego zajmuj si 2 osoby). Referat porednictwa pracy liczy obecnie 8 osób (w tym 1 osoba - asystent EURES), przez co znacznie poprawiła si dostpno bezrobotnych do informacji o ofertach pracy i szybko realizacji ofert. Powstało stanowisko ds. programów do realizacji zada z zakresu przygotowania, realizacji i monitoringu programów i projektów dotyczcych promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej (finansowanych ze rodków krajowych i funduszy UE). 21

22 Od II półrocza urzd posiada now stron internetow (www.pup-wodzislaw.pl). Opracowana została, aby ułatwi komunikacj midzy pracodawcami a poszukujcymi pracy. Automatyczny newsletter wysyłany raz dziennie na podstawie nowo wprowadzonych ofert pracy na adresy osób wpisanych do listy spotkał si z duym zainteresowaniem. Witryna internetowa posiada równie rozbudowan wyszukiwark ofert pracy oraz moliwo złoenia oferty pracy poprzez formularz na stronie. W zwizku z przystpieniem Polski do Unii Europejskiej przed urzdami pracy stanła potrzeba podwyszenia wymaga kwalifikacyjnych pracowników zarówno co do umiejtnoci pozyskiwania oraz obsługi funduszy strukturalnych, jak i znajomoci jzyków obcych. W cigu roku pracownicy uczestniczyli w 12 szkoleniach z zakresu praktycznych zagadnie dot. prawa UE i tworzenia programów oraz w 83 szkoleniach o tematyce: ksigowoci, porednictwa pracy, prawa zamówie publicznych i innych. Wskanik zatrudnienia pracowników z wyszym wykształceniem wynosi 50%. Wród 41 zatrudnionych 20 osób ma wykształcenie wysze, a 6 aktualnie studiuje. Studia podyplomowe ukoczyło 4 pracowników, a 1 rozpoczł w roku 2005 studia podyplomowe z zakresu zarzdzania projektem europejskim. DYREKTOR /-/ mgr Anna Słotwiska Plewka 22

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU = ORI-41/2/2004 adres strony internetowej http://www.pup.nowysacz.pl POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU O SKALI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NOWY SCZ 1 W obszarze bezrobocia w Nowym Sczu i Powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 84 003 osoby (w kraju 1 719,9 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU = ORI-41/29/2002 http://www.apraca.pl/krno POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU O SKALI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NOWY SCZ grudzie 2002 r. 1 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Nowy Scz wg

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 897 osób (w kraju 1 658,7 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 675 osób (w kraju 1 398,5 tys.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim POWIATOWY URZD PRACY W MISKU MAZOWIECKIM Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim wrzesie 2006 r. S P I S T R E C I Cz I. Bezrobocie w powiecie miskim 1. Stopa bezrobocia....3 2. Dynamika bezrobocia....4

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji wrzesie 2006 r. Według stanu na 31 sierpnia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

W KARTUZACH W ROKU 2004

W KARTUZACH W ROKU 2004 ! % &#!##%& #! % &# &!# W KARTUZACH W ROKU 2004 57,.4,,307,8 Kartuzy, luty 2005 $!$%# $%!... 3 I. RYNEK PRACY POWIATU KARTUSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 4 II. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień.2.2r. Lubin, grudzień 2 r. SPIS TREŚCI I 2. 2. 2.2...2...... Poziom, struktura i stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r. !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -((

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 30.06.2009r. Lubin, lipiec 2009r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski 25 Kwietnia 2003 1 Szczególnym segmentem rynku pracy s zagadnienia zwizane z zatrudnieniem i bezrobociem młodziey. Gdyby szalony

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 6 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 7 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Marzec 2012 (statystyka)

Marzec 2012 (statystyka) PUP Świdnica Źródło: http://praca.swidnica.pl/pl/urzad/statystykirynkupracy/statystyki212/5645,marzec212statystyka.html Wygenerowano: Piątek, 1 lutego 217, 16:25 Marzec 212 (statystyka) INFORMACJA SYGNALNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo