OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia r. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE:"

Transkrypt

1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez, zwanym w dalszej części Sprzedającym. Ponadto, stanowią one załącznik do każdej oferty i potwierdzenia Sprzedającego, a Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z nimi przed złożeniem zamówienia. 2. Strony mogą w formie pisemnej wyłączyć moc obowiązującą ogólnych warunków w całości lub, co do poszczególnych postanowień jak też zmienić niektóre ich postanowienia. 3. Zmiany lub uzupełnienia OWS, a także wszelkie inne uzgodnienia stron dotyczące realizacji dostaw, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku dokonywania uzgodnień ustnych, będą one wiążące pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez obie strony nie później niż w następnym dniu roboczym. 4. Odbiegające od niniejszych OWS, warunki handlowe Kupującego nie mają mocy obowiązywania i zostają zniesione przez niniejsze postanowienia OWS Sprzedającego. 5. Niniejsze OWS uważa się za przyjęte przez drugą stronę w momencie potwierdzenia zamówienia. 6. Zamówienie uważa się za niepotwierdzone jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWS; w takiej sytuacji Sprzedający może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia, nie ponosząc odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tego tytułu. 7. Dostępne w środkach masowego przekazu informacje handlowe nie stanowią wiążących ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego. 8. Zdjęcia, rysunki i informacje o produktach zawarte w katalogach lub informacjach handlowych nie stanowią wiążących zapewnień o cechach produktów. 9. Wiążące dla Sprzedającego, jednak tylko w stosunku do adresata, są pisemnie potwierdzone informacje, zawarte w zindywidualizowanej (skierowanej do Kupującego) ofercie. 10. Umowa zostaje zawarta wówczas, gdy zamówienie Kupującego zostanie przez Sprzedającego pisemnie potwierdzone lub faktycznie wykonane. 2 INFORMACJE O PRODUKCIE: 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych są danymi orientacyjnymi. 2. Kupujący, jako przedsiębiorca, jest zobowiązany wskazać oczekiwane parametry techniczne zamawianego towaru i upewnić się, że takie parametry zawarte zostały w zamówieniu, Sprzedający zaś powinien, jeżeli to zawarto w umowie, przedstawić deklarację potwierdzającą zgodność zamówienia ze zrealizowaną dostawą. 1

2 3 ZAMÓWIENIA: 1. Kupujący zobowiązany jest doręczyć Sprzedającemu zamówienie towaru lub usługi w formie pisemnej (listownie, faksem, pocztą elektroniczną). Zamówienie w rozumieniu niniejszych OWS stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego. 2. Kupujący, przed złożeniem pierwszego zamówienia winien dostarczyć kopie dokumentów rejestrowych potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy (odpowiednio wydruk z CEiDG lub wyciąg z KRS). Z dokumentów tych powinno być możliwe odczytanie numeru NIP i REGON w przeciwnym wypadku Kupujący przedłoży dodatkowo zaświadczenie o numerze NIP i dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego REGON). 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego lub względnie podpisanie dokumentu kontraktu jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży przez obie strony. W przypadku wprowadzenia zmian, co do wysokości ceny lub terminu dostawy zawartych w potwierdzeniu zamówienia, umowa jest zawarta w momencie potwierdzenia przez Kupującego i Sprzedającego zmian w zamówieniu. 4. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia w szczególności, gdy Kupujący zalega z płatnościami za poprzednio zrealizowane zamówienia. 4 CENY: 1. Ceny towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia. 2. Ustne porozumienia i zapewnienia pracowników Sprzedającego są wiążące dopiero z chwilą ich pisemnego potwierdzenia. 3. W przypadku zmian, niezależnych od Sprzedającego, opłat i kosztów mających wpływ na wysokość ceny - powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie, uzasadnionym zmianą kosztów lub opłat. 4. O zmianie ceny Sprzedający zawiadomi Kupującego na 10 dni przed terminem dostawy z podaniem przyczyny zmiany, łącznie z wyliczeniem. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na zmianę ceny Sprzedający zwolniony będzie z obowiązku wykonania zamówienia. Zwolnienie z obowiązku wykonania zamówienia oznacza także zwolnienie z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego za brak realizacji zamówienia. 5. Wszystkie podawane ceny są cenami netto bez jakichkolwiek odliczeń. Ceny ustalane są loco skład Sprzedającego, o ile w ofercie lub potwierdzeniu nie ma odmiennych ustaleń. 5 WARUNKI PŁATNOŚCI: 1. W potwierdzeniu zamówienia Sprzedający określa termin dokonania zapłaty. Termin ten w każdym przypadku jest określony w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury/wydania materiału - zależnie od uzgodnień stron, wskazanych w kontrakcie lub w potwierdzeniu zamówienia. 2. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy lub do kasy Sprzedającego. 2

3 3. Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynika z przebiegu dotychczasowej współpracy lub przyznania odpowiedniego limitu kupieckiego Kupującemu przez Sprzedającego. 4. Sprzedający może zażądać by Kupujący dokonał przedpłaty na poczet zamówionego towaru lub by przedstawił satysfakcjonującą Sprzedającego gwarancję jej dokonania w uzgodnionym terminie. W przypadku formy płatności przedpłata niedokonanie płatności w terminie 3 dni roboczych od daty Potwierdzenia Zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia i rozwiązaniem umowy, a Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu rozwiązania umowy. 5. Brak zapłaty w terminie, przekroczenie przyznanego Kupującemu limitu kredytu kupieckiego lub wypowiedzenie limitu przez Ubezpieczyciela uprawnia Sprzedającego do: zmiany warunków sprzedaży (przedpłata, gotówka, czek potwierdzony), wstrzymania realizacji pozostałych zamówień lub żądania dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień. 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek w wysokości odsetek maksymalnych. 7. W przypadku otrzymania przez Sprzedającego, po zawarciu umowy, wiadomości o znaczącym pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, w wyniku którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń Sprzedającego jest on uprawniony do zażądania natychmiastowego uregulowania wszystkich płatności należnych od Kupującego, zarówno tych, których termin płatności upłynął jak i tych, których termin płatności nie upłynął. 8. Jeśli Kupujący nie wyda żadnych dyspozycji dotyczących płatności, wchodzące płatności będą zaliczane w pierwszej kolejności na należności uboczne, a dopiero w dalszej kolejności na należność główną. 9. Kupujący oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń dotyczących przeniesienia wierzytelności wynikających z transakcji handlowych na osobę trzecią (zgodnie z art. 509KC). 10. Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za zrealizowanie dostawy. W przypadku uwzględnienia reklamacji, stosowna kwota zostanie przez Sprzedającego - według wyboru Kupującego - zaliczona na poczet zapłaty ceny za dalsze zamówienia, względnie zwrócona przez Sprzedającego bez odsetek w terminie 14 dni od daty uwzględnienia reklamacji. 11. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego (najpóźniej w ciągu 14 dni) zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie: nazwa firmy, formy prawnej, siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, w podpisanych umowach lub też innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne w odniesieniu do oświadczeń składanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, chyba, że zmiana adresu wynikać będzie z aktualnych na dzień wysyłania korespondencji wpisów w CEiDG lub KRS. 3

4 6 WARUNKI DOSTAWY: 1. W przypadku braku pisemnych uzgodnień Stron, dane dotyczące czasu dostawy i wykonania świadczenia mają charakter orientacyjny i uzależnione są od możliwości Sprzedającego. Termin na dokonanie dostawy rozpoczyna bieg z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego względnie - jeżeli uzgodniono przedpłatę - z chwilą otrzymania przedpłaty. W każdym wypadku jednak bieg na wykonanie dostawy rozpoczyna się nie wcześniej niż po wyjaśnieniu wszystkich kwestii związanych z wykonaniem umowy. Jeżeli Kupujący jest zobowiązany do spełnienia określonych warunków wstępnych, termin dostawy rozpoczyna swój bieg z chwilą ich spełnienia. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzednim obowiązuje także wtedy, gdy wyraźnie uzgodniono datę lub termin dostawy. 2. Termin realizacji oznacza datę gotowości materiału do odbioru towaru ze składu Sprzedającego, o ile strony nie ustalą innej formuły bazy dostawy. 3. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, także wówczas jeżeli zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło w umówionej dacie, a faktyczny odbiór nie nastąpił z przyczyn dotyczących Kupującego. W przypadku braku terminowego odbioru towaru przez kupującego, Sprzedający uprawniony będzie, bez uszczerbku dla swoich roszczeń i innych praw, do żądania rekompensaty za dodatkowe nakłady związane z niezrealizowanym zamówieniem, a także do składowania towaru na koszt i ryzyko Kupującego. 4. Sprzedający może dostarczyć Kupującemu towar na adres zawarty w zamówieniu, korzystając w tym celu z usług firm świadczących usługi spedycyjne lub transportowe. 5. Koszty dostawy towaru, na adres zawarty w zamówieniu, obciążają Kupującego o ile Strony pisemnie nie postanowią inaczej. 6. Kupujący jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Przekroczenie wyznaczonego przez spedytora/firmę transportową czas oczekiwania na rozładunek obciąża Kupującego. 7. W przypadku wycofania zamówienia, w tym w przypadku braku dokonania uzgodnione przedpłaty Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów Sprzedającego z tym związanych. 8. Niżej wymienione okoliczności zwalniają Strony z wszelkiej odpowiedzialności za zerwanie umowy. Są to: siła wyższa i wszelkie inne okoliczności, nad którymi strony nie mają kontroli, takie jak konflikty pracownicze (strajki), restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców Sprzedającego, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów. 9. Strona, która będzie powoływać się na okoliczności wymienione w 6 punkt 8 jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o ich zaistnieniu i ustaniu pod rygorem utraty uprawnienia. 7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru przewoźnikowi. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą 4

5 różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych warunków oznaczać będzie: jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru w przypadku uszkodzeń towaru, jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji. 2. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru w magazynach Sprzedającego. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie do odbioru wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego. 8 JAKOŚĆ: 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału zamówionego u Sprzedającego odpowiadały jego potrzebom. 2. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe. 3. Stosowne deklaracje, atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu. Sprzedający jest odpowiedzialny za to czy przedstawione dokumenty dotyczą dostarczonego wyrobu, nie kontroluje natomiast informacji w nich zawartych. 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo, niezależnie od pobrania ceny towaru, do pobierania opłat za wydanie na żądanie Kupującego atestu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłata będzie każdorazowo refakturowana na Kupującego. 9 ILOŚĆ: 1. Towar sprzedawany jest według wagi netto określonej przez fizyczne zważenie lub na podstawie umownych przeliczników (w np. mb, m2 itp.). 5

6 10 REKLAMACJE: 1. Poniższe zasady odpowiedzialności Sprzedającego stosowane będą w stosunkach prawnych z Kupującymi, w miejsce przepisów kodeksu cywilnego o gwarancji i rękojmi. 2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu. 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedającego niezwłocznie i na piśmie. Kupujący w ramach zgłoszonej reklamacji podaje następujące dane: identyfikujące zakup wyrobów (data zakupu, numer potwierdzenia zamówienia), powód reklamacji oraz ilość zareklamowanych towarów, określa swoje roszczenie (wartość roszczenia oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji). 4. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić: dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru, dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu najpóźniej w dniu rozładunku towaru. 5. Ponadto, w przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na dokumencie WZ o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na dokumencie WZ musi być podpisana przez kierowcę, który dostawę realizował lub opatrzona informacją o odmowie podpisania takiej adnotacji z podaniem imienia i nazwiska kierowcy. 6. Reklamacje, co do widocznych wad fizycznych (np.: odchyłki wymiarowe, jakość powierzchni, wygięcia, zgięcia) winny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż 7 dni od daty wydania towaru Kupującemu i pod warunkiem, że towar nie został poddany przetworzeniu. 7. Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedającemu na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 miesiące od zrealizowania dostawy. 8. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji. 9. Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedającemu oględziny reklamowanego towaru, w tym także pobranie próbek i wykonania badań technicznych, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu reklamacji. 10. Sprzedawca winien rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8 niniejszego paragrafu. 11. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga oględzin towaru w zakładzie produkcyjnym lub magazynie Kupującego lub istnieje konieczność powołania Biegłego Rzeczoznawcy w celu 6

7 rozstrzygnięcia kwestii spornych, co do jakości reklamowanego towaru, okres rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego od Kupującego. 12. Koszty zatrudnienia Biegłego Rzeczoznawcy będzie ponosić Strona wskazana przez Biegłego Rzeczoznawcę jako odpowiedzialna za powstanie szkody. 13. W przypadku uznania zasadności roszczenia Kupującego, Sprzedający pozostawia sobie prawo wyboru, co do sposobu ostatecznego załatwienia reklamacji w zależności od wielkości szkody oraz kosztów z nią związanych (wymiana towaru na nowy, wolny od wad lub uzgodnienie stosownego odszkodowania). Zaspokojenie roszczeń Kupującego w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się w przyszłości dalszych rekompensat z tego tytułu. 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku towaru u Kupującego. 15. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności. 16. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, do wysokości jego umówionej wartości, powiększonej o ewentualne koszty dostawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego wynikające ze złożonej i uwzględnionej reklamacji. 11 ZWROT TOWARÓW: 1. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów towarów powstałych z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (tzn.: błędna decyzja, rezygnacja z zakupionej pozycji, pomyłki powstałe podczas zamawiania, itp.). 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy, której treść kształtują postanowienia niniejszych OWS, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego. 2. W przypadku nieważności któregokolwiek z punktów zawartych w OWS pozostałe zachowują pełną ważność i moc prawną. 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWS. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą stronę w momencie, gdy zostały jej dostarczone w zwyczajowo przyjęty między stronami w ich stosunkach handlowych sposób tak, aby mogła się z nimi zapoznać. W przypadku, gdy w chwili zmiany istnieć będą niezrealizowane zamówienia, będą one wykonane na podstawie dotychczasowego brzmienia OWS. 4. W sprawach nieregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 7

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. DEFINICJE 1. Grupy produktowe Są to kategorie produktów oferowane przez Rockwool Polska Sp. z o.o. podzielone według terminów dostaw. 2. Minimalna dostawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne

1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne 1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 1. Zastosowanie 1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie odnośnie umów, w przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów.

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów. Artykuł 1 - Zastosowanie 1.1 W tekście niniejszych ogólnych warunków zakupu, dostawy i realizacji, pod nazwą Doco rozumie się Doco Holding BV lub wszystkie zrzeszone z nim spółki, w tym (lecz nie jedynie)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo