ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 tekst jednolity), zwanej dalej w skrócie ustawą p.z.p., Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. w następujący sposób: A. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 544 szt. stacji roboczych, 105 szt. komputerów przenośnych ( laptopów) oraz 1 kpl. wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych (UTM). Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb sądowych aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych oraz jako lokalna baza danych. Szczegółowe wymagania zawiera załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. B. Rozdział VIA Inne warunki. Jest 6.1.A. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców ubiegających się o dzielenie zamówienia wraz z ofertą jako jej elementu próbki asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy w postaci stacji roboczej, szczegółowo opisanej w Specyfikacji 1.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Powinno być6.1.a. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców ubiegających się o dzielenie zamówienia wraz z ofertą jako jej elementu próbki asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy w postaci stacji roboczej, szczegółowo opisanej w Specyfikacji 1.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 1

2 C. Załącznik nr 1 do s.i.w.z. WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO Wykonawca :. Tel/fax.* * OFERTA Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) w postępowaniu o zamówienie publiczne znak: D.ZP2820/8/13 na Dostawę sprzętu komputerowego składamy ofertę o treści odpowiadającej treści s.i.w.z.: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami s.i.w.z. - za cenę : a) netto zł. (słownie:-. b) brutto zł... ( słownie:......) w tym: L.P. Nazwa asortymentu: J.m. Ilość: Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) Wartość ogółem brutto (zł) 1. Stacja robocza szt Laptop szt UTM kpl. 1 Razem Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w s.i.w.z. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. 4. Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi przez Zamawiającego w s.i.w.z. 5. Oświadczamy, że zawarty w s.i.w.z. wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia zgodnej z tym wzorem umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Podwykonawcy/om zamierzamy zlecić następującą/e część/ci zamówienia:** a) b) 2

3 7. Deklaruję/my, że niezwłocznie będę/będziemy potwierdzać fakt otrzymania od Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą faksową, a także drogą elektroniczną*. 8. Wadium zostało wniesione w dniu..w formie.. W przypadku zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu, należy je zwrócić na konto nr: 9. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 1). 2). 3). 8. Oferta została złożona na. ponumerowanych stronach... miejscowość, data.. (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) * podanie przez Wykonawcę adresu poczty elektronicznej i numeru faksu nie jest wymagane. Związane jest z dopuszczoną przez Zamawiającego formą porozumiewania się (faks, droga elektroniczna). Podanie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę Wykonawcy na przesyłanie: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji na podany przez niego numer faksu czy też adres poczty elektronicznej oraz podjęcie zobowiązania określonego w pkt 7 niniejszego formularza ofertowego, któremu odpowiada zapis art. 27 ust. 2 ustawy p.z.p. * * - wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców 3

4 D. Załącznik Nr 6 do SIWZ. UMOWA UMOWA NR /IT/P/2013 z dnia.2013 r. Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Lublinie, mającym swą siedzibę w Lublinie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez: Halinę Skikiewicz Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie a. zwanym w dalszej części Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego sprzętu komputerowego fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego, nieobciążonego prawami podmiotów trzecich: nr specyfikacji Nazwa sprzętu Ilość w danej kategorii Specyfikacja 1.1 Stacja robocza 544 szt. Specyfikacja 1.2 Laptop 105 szt. Secyfikacjia 1.3 UTM 1 kpl. zwanego dalej sprzętem/urządzeniami. 2. Dostarczony sprzęt, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgodny z opisem zawartym w SIWZ, a w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i spełniać normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne, konfiguracje tam określone Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne sprzętu, stanowiącego przedmiot Umowy. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego sprzętu z Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3. Przez wadę fizyczną rozumie się także cechy zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia, lub jego części, ze względu na cel, któremu ma służyć albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. ZASADY REALIZACJI 3 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i na własne ryzyko do twz. miejsc dostawy (Załącznik Nr 8 do SIWZ)w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy i w zakresie tego 4

5 terminu w dniu/dniach szczegółowo uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiającego w danym miejscu dostawy. 2) przekazania Zamawiającemu wraz ze sprzętem: a) wykazu dostarczonego sprzętu z wyszczególnieniem jego części składowych z wraz z numerami seryjnymi, b) dokumentacji użytkowej obsługi opisującą podstawowe funkcje sprzętu w języku polskim, w tym literaturę drukowaną, instrukcje konserwacji urządzeń itp., c) certyfikatów, deklaracji zgodności do oprogramowania zainstalowanego w sprzęcie, d) szczegółowych pisemnych informacji dotyczących trybu zgłoszenia awarii oraz wykaz punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. e) Kart gwarancyjnych zgodne z 5 ust Umowy, z zastrzeżeniem 5 ust Przed dostawą sprzętu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy. 3. Sprzęt po dostarczeniu do Zamawiającego będzie sprawdzany w odniesieniu do wymogów zawartych w SIWZ (wady jawne). Zamawiający dokonuje czynności odbioru w terminie do 3 dni roboczych. Za wadę sprzętu uważane będzie także niedostarczenie wraz ze sprzętem któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zawiera wad ilościowych lub wad jawnych, Strony w każdym z miejsc dostawy podpiszą jednostkowy protokół odbioru bez zastrzeżeń sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy. Protokół taki stanowi potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w danym miejscu dostawy. Podpisanie protokołu, o którym mowa w zdaniu 1 nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu wad niejawnych sprzętu. 5. W przypadku, gdy przedmiot umowy zawiera wady, Zamawiający w każdym z miejsc dostawy podpisze jednostkowy protokół odbioru z zastrzeżeniami. Protokół taki nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu Umowy w danym miejscu dostawy. 6. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do usunięcia wad w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia czynności odbioru w danym miejscu dostawy. 7. Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 5 postanowienia ust. 4 6 stosuje się odpowiednio. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym przypadkową utratę lub uszkodzenie towaru do czasu jego wydania Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania Umowy z należytą starannością, dostarczyć sprzęt o parametrach i konfiguracji odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego opisanym w postanowieniach SIWZ oraz niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapewni wykonanie zobowiązań, prawidłowe funkcjonowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w postanowieniach SIWZ. 3. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań Umowy osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zdolne do ich wykonania zgodnie z przepisami BHP. 4. Wykonawca przy wykonaniu Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań Umowy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy. GWARANCJA I RĘKOJMIA 5 1. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie nowy i nieużywany oraz zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych 5

6 substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz. 457 ze zm.), oraz innych obowiązujących przepisach odnoszących się do przedmiotu umowy. 2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres: 36 miesięcy liczony od dnia podpisania jednostkowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w 3 ust. 4 niniejszej Umowy dla sprzętu dostarczonego do danego miejscu dostawy. 3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu: a) usterki i wady sprzętu, b) usterki i wady oprogramowania, c) uszkodzenia sprzętu i oprogramowania powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania zwane też dalej awarią sprzętu. 4. Zamawiający/Przedstawiciel Wykonawcy/Użytkownik może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarie sprzętu) w dni robocze od 7:30 do 15:30. Zgłoszenia awarii z opisem wad, usterek, uszkodzeń i zleceń serwisowych będą przesyłane za pomocą telefonu, faksu, poczty komputerowej lub listownie. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pocztową. 5. Wykonawca jest zobowiązany do reakcji serwisowej (przystąpienia do usunięcia awarii sprzętu) - nie później niż następnego dnia roboczego, od otrzymania informacji o awarii w sposób podany w ust. 4. Wykonawca dokona usunięcia awarii w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o awarii w sposób podany w ust Naprawy będą dokonywane: a) w miejscu instalacji sprzętu, b) w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę - koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 7. Potwierdzeniem wykonania naprawy będzie protokół odbioru jakościowego sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 8. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż jeden dzień roboczy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w następnym dniu sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności. 9. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 3 kolejne dni robocze lub jakakolwiek część składowa lub przynależność sprzętu będzie wymagała naprawy po raz trzeci w danej sztuce sprzętu w czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca w 4 (czwartym) dniu roboczym wymieni na własny koszt wadliwy sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. Naprawa po raz trzeci w danej sztuce sprzętu w czasie okresu gwarancyjnego rozumiana jest jako naprawa jakiegokolwiek części składowej lub przynależności sprzętu, choćby dotyczyła innej części składowej lub przynależności danej sztuki sprzętu. 10. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego/przedstawicieli Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca. 11. Po zakończeniu naprawy sprzętu Wykonawca ponownie zainstaluje oprogramowanie na własny koszt. 12. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy, a w przypadku wymiany sprzętu na nowy biegnie on na nowo dla sprzętu objętego wymianą. 13. W okresie gwarancji Zamawiający/Użytkownik ma prawo do: a) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń (w szczególności modemów, sterowników sieci, dysków), przez wykwalifikowany personel i zgodnie z zasadami sztuki instalacyjnej, b) powierzania sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji, 6

7 c) przekazywania dostarczonego sprzętu do innych jednostek sądownictwa powszechnego w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, d) przenoszenia dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego/Użytkownika. 14. W przypadku, gdy postanowienia gwarancji producenckiej są korzystniejsze niż postanowienia ust zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 15. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za dostarczony sprzęt na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 6 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zł w formie.. 2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania dostawy % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze dostawy, tj. po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołów odbioru, o których mowa w 3 ust. 4 niniejszej Umowy dla każdego z miejsc dostawy % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady liczonego od daty ostatniego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa 3 ust W przypadku gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi w okresie ich obowiązywania, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 nastąpi w terminie 15 dni od dnia usunięcia wad stwierdzonego protokołem, których realizacji żąda Zamawiający, nie wcześniej niż w terminie określonym w ust W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca przed podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należnego należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy. 7. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokości. WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 7 1. Wartość przedmiotu Umowy wynosi brutto:. zł (słownie zł:.. zł) netto: zł (słownie zł:. zł). 2. Cena brutto określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wartość licencji, oprogramowania, opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, gwarancji, a także wszelkie należne cła i podatki. 3. Wykonawca będzie stosował ceny zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym. Ceny jednostkowe podane w tym formularzu nie mogą ulec zmianie. 7

8 4. Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę VAT (rachunek) wraz z podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w każdym z miejsc dostaw jednostkowymi protokołami odbioru bez zastrzeżeń, o których mowa w 3 ust. 4 niniejszej Umowy. 5. Wykonawca wystawi fakturę VAT (rachunek), w której jako odbiorcę wskaże Zamawiającego tj. Sąd Okręgowy w Lublinie. 6. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawianej faktury (rachunku) wraz z załącznikami. 7. Należność Wykonawcy zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany w dokumencie finansowym. 8. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku obsługującego, pod warunkiem posiadania stosownych środków przez Zamawiającego w chwili złożenia polecenia przelewu. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 8 1. Zamawiającemu przysługują kary umowne: a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 3 ust. 1 pkt 1) - w wysokości: 0,5 % ceny jednostkowej netto danego sprzętu określonego w Formularzu Ofertowym Wykonawcy razy ilość sztuk tego sprzętu, którego dotyczy opóźnienie w danym miejscu dostawy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem danego miejsca dostawy odrębnie, z zastrzeżeniem, że dostarczenie przedmiotu umowy z wadami, o których mowa w 3 ust. 5 jest równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu umowy, o ile upłynął termin dostawy wskazany w 3 ust. 1 pkt 1) umowy; b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji, w tym - w stosunku do terminów wskazanych w 3 ust. 6 lub 5 ust. 5 Umowy - w wysokości: 0,5 % ceny jednostkowej netto danego sprzętu określonego w Formularzu Ofertowym Wykonawcy razy ilość sztuk tego sprzętu, którego dotyczy opóźnienie w danym miejscu dostawy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem każdego z miejsc dostawy odrębnie, c) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu lub wymianie sprzętu w stosunku do terminów określonych w 5 ust. 8 i 9 Umowy w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem każdej sztuki sprzętu. d) w przypadku odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % przedmiotu umowy, którego dotyczy odstąpienie. 2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 bez wyznaczania dodatkowego terminu i ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca nie wypełnia postanowień niniejszej Umowy, w szczególności: a) narusza termin wykonania przedmiotu Umowy ( 3 ust. 1 pkt 1) powyżej 3 dni roboczych, b) narusza terminy określone w 3 ust. 6 powyżej 3 dni roboczych. Prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający może zrealizować w terminie do 7 dni roboczych po przekroczeniu terminów, o których mowa w lit a) lub b), poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na nr faksu... lub poprzez przesłanie tego oświadczenia na adres ... Wykonawcy, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1 lit. d). 3. W przypadku niedostarczenia całego sprzętu w terminie określonym w 2 ust. 1 względem każdej z lokalizacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, co do części świadczenia niezrealizowanego przez Wykonawcę do dnia odstąpienia względem każdej z lokalizacji. Strony zgodnie ustalają, że w wypadku, o którym mowa powyżej skutek odstąpienia od Umowy dotyczył będzie tylko części świadczenia niezrealizowanego przez Wykonawcę do dnia odstąpienia, bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W takim wypadku, Zamawiający będzie zobowiązany wyłącznie do zapłaty wynagrodzenia tylko za sprzęt dostarczony przez Wykonawcę do dnia odstąpienia, wg cen zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy. Zamawiający może zrealizować w terminie do 7 dni roboczych po przekroczeniu terminów, o których mowa w ust. 2 lit a) lub b), poprzez przesłanie 8

9 stosownego oświadczenia na nr faksu... lub poprzez przesłanie tego oświadczenia na adres e- mail...z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1 lit. d). 4. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c) Umowy, niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych samych okoliczności, które były podstawą naliczenia kar i niezależnie od naliczenia kary, o której mowa w ust. 1 lit. d). 5. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 1. Osobą/ami upoważnioną/ymi ze strony Zamawiającego, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji niniejszej Umowy i odbioru dostarczanego sprzętu jest/są ze strony Zamawiającego: osoby wskazane w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 2. Osobą/ami upoważnioną/ymi ze strony Wykonawcy, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji niniejszej Umowy i przekazania dostarczanego sprzętu jest/są: a) nr tel W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający i Wykonawca powiadomią o tym fakcie drugą stronę. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 11 Obie strony oświadczają, że spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Integralną część Umowy stanowią: 1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2) Załącznik nr 2 - Oferta (Formularz ofertowy), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 3) Załącznik nr 3 Wzór protokołu odbioru. 4) Załącznik nr 4 Lista dystrybucyjna(załącznik Nr 8 do SIWZ) 13 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Zamawiający: Wykonawca: 9

10 WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU Załącznik nr 3 do Umowy Sporządzony w dniu r. pomiędzy: Zamawiającym: Sąd Okręgowy w Lublinie, Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43, reprezentowany przez Przedstawiciela Zamawiającego w danym miejscu dostawy : informatyka Pana a Wykonawcą: firmą..., (adres)...,..., reprezentowaną przez w Miejscu dostawy/lokalizacji:.. Przedstawiciela Wykonawcy:... Stwierdzamy, że zlecona dostawa została wykonana zgodnie/niezgodnie* z umową nr... z dnia... W przypadku niezgodności zastrzeżenia Zamawiającego*: *odpowiednie skreślić ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 10

11 E. Załącznik Nr 7 do SIWZ. otrzymuje następujące brzmienie ( poza dodaniem specyfikacji 1.2 i 1.3 zmiana w specyfikacji 1.1 pkt 16 Monitor ; Port cyfrowy DisplayPort wraz z kablem) Dostawa sprzętu komputerowego dla: LP Nazwa Zamawiającego Adres Kod Miasto 1 Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście Lublin Nr specyfikacji Nazwa urządzenia Ilość Specyfikacja 1.1 Stacja robocza 544 szt. Specyfikacja 1.2 Laptop 105 szt. Specyfikacja 1.3 UTM 1 komplet fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego, nieobciążonego prawami podmiotów trzecich: Uwaga!!! (dotyczy specyfikacji 1.1 i 1.2) Cena jednostkowa brutto stacji roboczej, laptopa nie może przekraczać kwoty 3 499,99 zł. 11

12 Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 544 szt. Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne 1. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb sądowych aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych oraz jako lokalna baza danych 2. Wydajność obliczeniowa Procesor powinien osiągać w teście wydajności SYSmark 2012 ogólnym: 165 pkt, a w teście Office Productivity 145 pkt. 3. Pamięć operacyjna 4GB z możliwością rozbudowy do min. 16GB 4. Wydajność grafiki Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader Parametry pamięci masowej 6. Wyposażenie multimedialne 7. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Min. 320 GB - Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową - Wbudowany głośnik Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową. (wydruk ze strony należy dołączyć do oferty) 8. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub wykonawcy (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu dopuszczalne oświadczenie 12

13 Wykonawcy) Deklaracja zgodności CE Zgodność z normą ENERGY STAR 5.0 wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu: lub (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej) 9. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 db (załączyć oświadczenie producenta lub wykonawcy wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) 10. Zasilanie Zasilacz wbudowany lub zewnętrzny 11. Wsparcie techniczne 12. Wymagania dodatkowe Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Możliwość dostępu do najnowszych sterowników, uaktualnień oraz dokumentacji na stronie producenta zestawu (lub innej stronie wskazanej przez Wykonawcę) realizowany poprzez podanie na przedmiotowej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera. Obudowa przystosowana do pracy w pionie i poziomie, mało gabarytowa typu USFF, USFC, USDT itp. (w zależności od nazewnictwa producenta). Musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz posiadać czujnik otwarcia obudowy. - 1 x RS232-6 gniazd USB (w tym min. 4 szt. USB 3.0) - Gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel obudowy - Dwa złącza wideo DisplayPort zgodne z zaoferowanym monitorem - Nagrywarka DVD +/- RW - 1 złącze mini-pcie - Gigabit Ethernet RJ45, z obsługą WoL oraz PXE 2.1, umożliwiającą zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania niezależnie od stanu zasilania komputera z obsługą stanu S5 wyłączenie Uwaga: Wymagana ilość i rozmieszczenie portów (na zewnątrz obudowy komputera) nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp. - z wyjątkiem portu RS232 13

14 - Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką scroll scroll nie będzie liczony, jako przycisk. - Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu - możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu. - Klawiatura USB czarna (układ polski programisty) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej oraz nr seryjnym komputera - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Funkcja włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej i karty sieciowej, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. - Funkcja ustawienia portów USB w trybie no boot w przypadku uruchamiania, komputer nie wykrywa urządzeń boot ujących na USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Funkcja wyłączania portów USB, w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. - Informowanie administratora o otwarciu obudowy 13. Oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional PL x64 OEM lub równoważny, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony oryginalny 14

15 producenta komputera umożliwiający odtworzenie systemu. Uwaga: Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuję wymagany w opisie przedmiotu zamówienia system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: 1. Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit (http://www.albit.kielce.pl/) 2. Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (http://currenda.pl/?page_id=35) Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego powyżej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia: - łatwego i bezpiecznego łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny 14. Warunki serwisu Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta (należy dołączyć do oferty) 15. Wyposażenie dodatkowe Zestaw powinien umożliwiać montaż w dedykowanej podstawie do której można trwale zamocować oferowany monitor oraz komputer. Rozwiązanie to musi zapewniać dostęp do złączy USB oraz właściwą wentylację. Podstawy nie są elementem tego postępowania 16. Monitor Ekran LCD o przekątnej min. 22 panoramiczny Rozdzielczość min. 60Hz Czas reakcji matrycy max.: 5 ms Kontrast 1000:1 Jasność 250 cd/m² Kąty widzenia 160/160 stopni 15

16 Port cyfrowy DisplayPort wraz z kablem Wbudowany Hub USB 2.0 Możliwość regulacji w pionie i nachylenia Pivot Powłoka przeciwodblaskowa Certyfikaty: Certyfikat ISO 9001 Energy Star 5.0 Deklaracja zgodności CE Powyższe dane Zamawiający zweryfikuje na podstawie ogólnodostępnych danych technicznych producenta. 16

17 Specyfikacja 1.2 Laptop Łącznie: 105 szt. Oferowany model... Producent... L.p. Parametr Wymagania minimalne 1. Przekątna ekranu Typ ekranu TFT HD LED matowa 3. Rozdzielczość 1600x Procesor Dwurdzeniowy, wielowątkowy w architekturze x86, osiągający w testach wydajności PassMark CPU - min pkt. 5. Pamięć RAM 4GB DDR MHz 6. Ilość wolnych 1 slot banków pamięci 7. Maksymalna 8GB wielkość pamięci 8. Dyski twarde 500GB SATA 7200 RPM 9. Napęd optyczny DVD+/-RW/+/-R DL 10. Karta graficzna Zintegrowana z przydzielaną dynamicznie pamięcią Interfejsy Interfejsy sieciowe USB szt. USB szt. DisplayPort 1 szt. VGA (D-sub) 1 szt. RJ-45 1 szt. Express Card 1 szt. Gniazdo słuchawkowe 1 szt. Gniazdo mikrofonowe 1 szt. (interfejsy audio mogą być realizowane jako gniazdo mikrofonowe/słuchawkowe typu combo 3,5 mm) Interfejs stacji dokującej Ethernet: RJ-45 10Base-T / 100 BASE-TX / 1000Base-T Sieć bezprzewodowa: b/g/n Zintegrowany Bluetooth Bezpieczeństwo Wbudowany skaner odcisku palca Złącze Kensington Typy odczytywanych kart pamięci stacja na np. USB) SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) (czytnik kart zintegrowany, nie może być dołączony jako oddzielna Urządzenia Touchpad 15. wskazujące 16. Waga netto Nie przekraczająca 2,5kg 17. Akumulator Czas pracy akumulatora: min. 8 godzin Dodatkowo Wbudowana kamera 720p HD 18. Wbudowany mikrofon (monofoniczny) Wbudowane głośniki (stereofoniczne) System Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit 19. operacyjny Oprogramowanie Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane 20. lub certyfikowane przez producenta laptopa Wyposażenie Torba do laptopa czarna - markowana przez producenta laptopa. 21. dodatkowe Certyfikaty / Deklaracja zgodności CE 22. normy 17

18 Specyfikacja 1.3 Wielozadaniowy system zabezpieczeń sieciowych. Łącznie: 1 komplet Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne 1. Komplet Klaster dwóch identycznych urządzeń wchodzących w skład wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych 2. Wymagania na pojedyncze urządzenie 1. System zabezpieczeń musi być dostarczony jako dedykowane urządzenie zabezpieczeń sieciowych (appliance). W architekturze sprzętowej systemu musi występować separacja modułu zarządzania i modułu przetwarzania danych. Całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczana i wspierana przez jednego producenta. 2. System zabezpieczeń nie może posiadać ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby chronionych komputerów w sieci wewnętrznej. 3. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać przepływność nie mniej niż 250 Mb/s dla kontroli firewall (w tym kontrola aplikacji), nie mniej niż 100 Mb/s dla kontroli zawartości (w tym kontrola AV, IPS i WF) i obsługiwać nie mniej niż jednoczesnych połączeń. 4. Urządzenie zabezpieczeń musi być wyposażone w co najmniej 8 portów Ethernet 10/100/ System zabezpieczeń musi działać w trybie rutera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI), w trybie przełącznika (tzn. w warstwie 2 modelu OSI), w trybie transparentnym oraz w trybie pasywnego nasłuchu (sniffer). Funkcjonując w trybie transparentnym urządzenie nie może posiadać skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych jak również nie może wprowadzać segmentacji sieci na odrębne domeny kolizyjne w sensie Ethernet/CSMA. Tryb pracy zabezpieczeń musi być ustalany w konfiguracji interfejsów inspekcyjnych. Musi istnieć możliwość jednoczesnej konfiguracji poszczególnych interfejsów w różnych trybach. 6. Urządzenie musi obsługiwać protokół Ethernet z obsługą sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z IEEE 802.1q. Subinterfejsy VLAN mogą być tworzone na interfejsach sieciowych pracujących w trybie L2 i L3. Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 3 wirtualne rutery posiadających odrębne tabele routingu. Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż BGP, RIP i OSPF. 7. System zabezpieczeń musi realizować zadania kontroli dostępu (filtracji ruchu sieciowego), wykonując kontrolę na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji. 8. System zabezpieczeń firewall zgodnie z ustaloną polityką musi prowadzić kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). Polityki muszą być definiowane pomiędzy określonymi strefami bezpieczeństwa. 9. Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, aplikacje, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (minimum priorytet, pasmo gwarantowane, pasmo maksymalne, oznaczenia DiffServ). 10. System zabezpieczeń musi zapewniać inspekcję komunikacji szyfrowanej HTTPS (HTTP szyfrowane protokołem SSL) dla ruchu wychodzącego do serwerów zewnętrznych (np. komunikacji użytkowników surfujących w Internecie) oraz ruchu przychodzącego do serwerów firmy. System musi mieć możliwość deszyfracji niezaufanego ruchu HTTPS i poddania go właściwej inspekcji nie mniej niż: wykrywanie i 18

19 blokowanie ataków typu exploit (ochrona Intrusion Prevention), wirusy i inny złośliwy kod (ochrona AntiVirus i AntiSpyware), filtracja plików, danych i URL. 11. System zabezpieczeń musi identyfikować aplikacje bez względu na numery portów, protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co najmniej poprzez sygnatury i analizę heurystyczną. 12. System zabezpieczeń musi umożliwiać inspekcję szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH. 13. System zabezpieczeń musi działać zgodnie z zasadą bezpieczeństwa The Principle of Least Privilege, tzn. system zabezpieczeń blokuje wszystkie aplikacje, poza tymi które w regułach polityki bezpieczeństwa firewall są wskazane jako dozwolone. Nie jest dopuszczalne, aby blokownie aplikacji (P2P, IM, itp.) odbywało się poprzez inne mechanizmy ochrony niż firewall. Wydajność kontroli firewall i kontroli aplikacji musi być taka sama. 14. System zabezpieczeń musi identyfikować co najmniej 1500 różnych aplikacji, w tym aplikacji tunelowanych w protokołach HTTP i HTTPS, nie mniej niż: Skype, Gada-Gadu, Tor, BitTorrent, emule. Zezwolenie dostępu do aplikacji musi odbywać się w regułach polityki firewall (tzn. reguła firewall musi posiadać oddzielne pole gdzie definiowane są aplikacje i oddzielne pole gdzie definiowane są protokoły sieciowe, nie jest dopuszczalne definiowane aplikacji przez dodatkowe profile). Nie jest dopuszczalna kontrola aplikacji w modułach innych jak firewall (np. w IPS lub innym module UTM). 15. System zabezpieczeń musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia routingu (tzw. routing-based VPN). Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie technologii SSL VPN. Wykorzystanie funkcji VPN (IPSec i SSL) nie wymaga zakupu dodatkowych licencji. 16. System zabezpieczeń musi wykonywać zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie oznaczania pakietów znacznikami DiffServ, a także ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego. 17. System zabezpieczeń musi umożliwiać blokowanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, dll, doc, szyfrowany doc, docx, ppt, encrypted ppt, pptx, xls, szyfrowany xls, xlsx, rar, szyfrowany rar, zip, szyfrowany zip, exe, gzip, hta, mdb, mdi, ocx, pdf, pgp, pif, pl, reg, sh, tar, text/html, tif. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie nagłówka i typu MIME, a nie na podstawie rozszerzenia. 18. System zabezpieczeń musi umożliwiać ochronę przed atakami typu Drive-by-download poprzez możliwość konfiguracji strony blokowania z dostępną akcją kontynuuj dla funkcji blokowania transmisji plików. 19. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość analizy w chmurze przesyłanych w sieci plików wykonywalnych (co najmniej exe) pod kątem wykrywania złośliwych programów. System zabezpieczeń przesyła pliki do analizy w chmurze utrzymywanej przez producenta zabezpieczeń. Producent musi zapewnić dostarczenie sygnatury dla nowo wykrytego złośliwego kodu w gwarantowanym czasie poniżej 60 minut. 20. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS) bez konieczności dokupowania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. 21. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu inspekcji antywirusowej, kontrolującego przynajmniej pocztę elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP i HTTPS bez konieczności dokupowania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. Baza AV musi być przechowywania na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny. 22. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron HTTP bez konieczności dokupowania jakichkolwiek komponentów, 19

20 poza subskrypcją. Baza WF musi być przechowywania na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny. 23. System zabezpieczeń musi posiadać funkcję wykrywania Botnet na podstawie analizy behawioralnej. 24. System zabezpieczeń musi posiadać funkcję ochrony przed atakami typu DoS wraz z możliwością limitowania ilości jednoczesnych sesji w odniesieniu do źródłowego lub docelowego adresu IP. 25. System zabezpieczeń transparentnie ustala tożsamość użytkowników sieci (integracja z Active Directory, Citrix, LDAP i serwerami Terminal Services). Polityka kontroli dostępu (firewall) precyzyjnie definiuje prawa dostępu użytkowników do określonych usług sieci i jest utrzymana nawet gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres IP. W przypadku użytkowników pracujących w środowisku terminalowym, tym samym mających wspólny adres IP, ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie. Ponadto system musi mieć możliwość kształtowania ruchu sieciowego (QoS) dla poszczególnych użytkowników. 26. Zarządzanie systemu zabezpieczeń musi odbywać się z linii poleceń (CLI), graficznej konsoli Web GUI oraz scentralizowanego systemu zarządzania. Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach. 27. System zabezpieczeń musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać co najmniej dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji prywatnej w sieci Internet. 28. System zabezpieczeń zapewnia możliwość bezpiecznego zdalnego dostępu do chronionych zasobów w oparciu o standard SSL VPN bez konieczności stosowania dodatkowych licencji. 29. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać wbudowany twardy dysk (minimum 160 GB) do przechowywania logów i raportów. Wszystkie narzędzia monitorowania, analizy logów i raportowania muszą być dostępne lokalnie na urządzeniu zabezpieczeń. Nie jest wymagany do tego celu zakup zewnętrznych urządzeń, oprogramowania ani licencji. 30. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowy o komponent centralnego zarządzania pochodzący od tego samego producenta i umożliwiający jednolite zarządzanie wieloma urządzeniami. Centralny system zarządzania musi posiadać możliwość uruchomienia w postaci maszyny wirtualnej działającej na systemie VMWare ESX Server. 31. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie w trybie Active- Passive oraz w trybie Active-Active. Moduł ochrony przed awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 32. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te muszą być świadczone w języku polskim w autoryzowanym ośrodku edukacyjnym. 3. Dodatkowo Wraz z produktem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz jego autoryzowanego polskiego przedstawiciela, dostęp do nowych wersji oprogramowania, aktualizację bazy ataków IPS, definicji wirusów, usługi w chmurze w zakresie wykrywania złośliwego kodu oraz bazy kategorii stron WWW, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 20

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo