ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 tekst jednolity), zwanej dalej w skrócie ustawą p.z.p., Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. w następujący sposób: A. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 544 szt. stacji roboczych, 105 szt. komputerów przenośnych ( laptopów) oraz 1 kpl. wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych (UTM). Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb sądowych aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych oraz jako lokalna baza danych. Szczegółowe wymagania zawiera załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. B. Rozdział VIA Inne warunki. Jest 6.1.A. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców ubiegających się o dzielenie zamówienia wraz z ofertą jako jej elementu próbki asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy w postaci stacji roboczej, szczegółowo opisanej w Specyfikacji 1.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Powinno być6.1.a. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców ubiegających się o dzielenie zamówienia wraz z ofertą jako jej elementu próbki asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy w postaci stacji roboczej, szczegółowo opisanej w Specyfikacji 1.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 1

2 C. Załącznik nr 1 do s.i.w.z. WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO Wykonawca :. Tel/fax.* * OFERTA Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) w postępowaniu o zamówienie publiczne znak: D.ZP2820/8/13 na Dostawę sprzętu komputerowego składamy ofertę o treści odpowiadającej treści s.i.w.z.: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami s.i.w.z. - za cenę : a) netto zł. (słownie:-. b) brutto zł... ( słownie:......) w tym: L.P. Nazwa asortymentu: J.m. Ilość: Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) Wartość ogółem brutto (zł) 1. Stacja robocza szt Laptop szt UTM kpl. 1 Razem Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w s.i.w.z. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. 4. Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi przez Zamawiającego w s.i.w.z. 5. Oświadczamy, że zawarty w s.i.w.z. wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia zgodnej z tym wzorem umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Podwykonawcy/om zamierzamy zlecić następującą/e część/ci zamówienia:** a) b) 2

3 7. Deklaruję/my, że niezwłocznie będę/będziemy potwierdzać fakt otrzymania od Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą faksową, a także drogą elektroniczną*. 8. Wadium zostało wniesione w dniu..w formie.. W przypadku zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu, należy je zwrócić na konto nr: 9. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 1). 2). 3). 8. Oferta została złożona na. ponumerowanych stronach... miejscowość, data.. (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) * podanie przez Wykonawcę adresu poczty elektronicznej i numeru faksu nie jest wymagane. Związane jest z dopuszczoną przez Zamawiającego formą porozumiewania się (faks, droga elektroniczna). Podanie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę Wykonawcy na przesyłanie: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji na podany przez niego numer faksu czy też adres poczty elektronicznej oraz podjęcie zobowiązania określonego w pkt 7 niniejszego formularza ofertowego, któremu odpowiada zapis art. 27 ust. 2 ustawy p.z.p. * * - wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców 3

4 D. Załącznik Nr 6 do SIWZ. UMOWA UMOWA NR /IT/P/2013 z dnia.2013 r. Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Lublinie, mającym swą siedzibę w Lublinie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez: Halinę Skikiewicz Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie a. zwanym w dalszej części Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego sprzętu komputerowego fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego, nieobciążonego prawami podmiotów trzecich: nr specyfikacji Nazwa sprzętu Ilość w danej kategorii Specyfikacja 1.1 Stacja robocza 544 szt. Specyfikacja 1.2 Laptop 105 szt. Secyfikacjia 1.3 UTM 1 kpl. zwanego dalej sprzętem/urządzeniami. 2. Dostarczony sprzęt, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgodny z opisem zawartym w SIWZ, a w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i spełniać normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne, konfiguracje tam określone Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne sprzętu, stanowiącego przedmiot Umowy. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego sprzętu z Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3. Przez wadę fizyczną rozumie się także cechy zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia, lub jego części, ze względu na cel, któremu ma służyć albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. ZASADY REALIZACJI 3 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i na własne ryzyko do twz. miejsc dostawy (Załącznik Nr 8 do SIWZ)w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy i w zakresie tego 4

5 terminu w dniu/dniach szczegółowo uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiającego w danym miejscu dostawy. 2) przekazania Zamawiającemu wraz ze sprzętem: a) wykazu dostarczonego sprzętu z wyszczególnieniem jego części składowych z wraz z numerami seryjnymi, b) dokumentacji użytkowej obsługi opisującą podstawowe funkcje sprzętu w języku polskim, w tym literaturę drukowaną, instrukcje konserwacji urządzeń itp., c) certyfikatów, deklaracji zgodności do oprogramowania zainstalowanego w sprzęcie, d) szczegółowych pisemnych informacji dotyczących trybu zgłoszenia awarii oraz wykaz punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. e) Kart gwarancyjnych zgodne z 5 ust Umowy, z zastrzeżeniem 5 ust Przed dostawą sprzętu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy. 3. Sprzęt po dostarczeniu do Zamawiającego będzie sprawdzany w odniesieniu do wymogów zawartych w SIWZ (wady jawne). Zamawiający dokonuje czynności odbioru w terminie do 3 dni roboczych. Za wadę sprzętu uważane będzie także niedostarczenie wraz ze sprzętem któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zawiera wad ilościowych lub wad jawnych, Strony w każdym z miejsc dostawy podpiszą jednostkowy protokół odbioru bez zastrzeżeń sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy. Protokół taki stanowi potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w danym miejscu dostawy. Podpisanie protokołu, o którym mowa w zdaniu 1 nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu wad niejawnych sprzętu. 5. W przypadku, gdy przedmiot umowy zawiera wady, Zamawiający w każdym z miejsc dostawy podpisze jednostkowy protokół odbioru z zastrzeżeniami. Protokół taki nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu Umowy w danym miejscu dostawy. 6. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do usunięcia wad w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia czynności odbioru w danym miejscu dostawy. 7. Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 5 postanowienia ust. 4 6 stosuje się odpowiednio. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym przypadkową utratę lub uszkodzenie towaru do czasu jego wydania Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania Umowy z należytą starannością, dostarczyć sprzęt o parametrach i konfiguracji odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego opisanym w postanowieniach SIWZ oraz niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapewni wykonanie zobowiązań, prawidłowe funkcjonowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w postanowieniach SIWZ. 3. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań Umowy osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zdolne do ich wykonania zgodnie z przepisami BHP. 4. Wykonawca przy wykonaniu Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań Umowy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy. GWARANCJA I RĘKOJMIA 5 1. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie nowy i nieużywany oraz zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych 5

6 substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz. 457 ze zm.), oraz innych obowiązujących przepisach odnoszących się do przedmiotu umowy. 2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres: 36 miesięcy liczony od dnia podpisania jednostkowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w 3 ust. 4 niniejszej Umowy dla sprzętu dostarczonego do danego miejscu dostawy. 3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu: a) usterki i wady sprzętu, b) usterki i wady oprogramowania, c) uszkodzenia sprzętu i oprogramowania powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania zwane też dalej awarią sprzętu. 4. Zamawiający/Przedstawiciel Wykonawcy/Użytkownik może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarie sprzętu) w dni robocze od 7:30 do 15:30. Zgłoszenia awarii z opisem wad, usterek, uszkodzeń i zleceń serwisowych będą przesyłane za pomocą telefonu, faksu, poczty komputerowej lub listownie. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pocztową. 5. Wykonawca jest zobowiązany do reakcji serwisowej (przystąpienia do usunięcia awarii sprzętu) - nie później niż następnego dnia roboczego, od otrzymania informacji o awarii w sposób podany w ust. 4. Wykonawca dokona usunięcia awarii w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o awarii w sposób podany w ust Naprawy będą dokonywane: a) w miejscu instalacji sprzętu, b) w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę - koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 7. Potwierdzeniem wykonania naprawy będzie protokół odbioru jakościowego sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 8. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż jeden dzień roboczy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w następnym dniu sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności. 9. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 3 kolejne dni robocze lub jakakolwiek część składowa lub przynależność sprzętu będzie wymagała naprawy po raz trzeci w danej sztuce sprzętu w czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca w 4 (czwartym) dniu roboczym wymieni na własny koszt wadliwy sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. Naprawa po raz trzeci w danej sztuce sprzętu w czasie okresu gwarancyjnego rozumiana jest jako naprawa jakiegokolwiek części składowej lub przynależności sprzętu, choćby dotyczyła innej części składowej lub przynależności danej sztuki sprzętu. 10. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego/przedstawicieli Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca. 11. Po zakończeniu naprawy sprzętu Wykonawca ponownie zainstaluje oprogramowanie na własny koszt. 12. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy, a w przypadku wymiany sprzętu na nowy biegnie on na nowo dla sprzętu objętego wymianą. 13. W okresie gwarancji Zamawiający/Użytkownik ma prawo do: a) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń (w szczególności modemów, sterowników sieci, dysków), przez wykwalifikowany personel i zgodnie z zasadami sztuki instalacyjnej, b) powierzania sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji, 6

7 c) przekazywania dostarczonego sprzętu do innych jednostek sądownictwa powszechnego w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, d) przenoszenia dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego/Użytkownika. 14. W przypadku, gdy postanowienia gwarancji producenckiej są korzystniejsze niż postanowienia ust zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 15. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za dostarczony sprzęt na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 6 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zł w formie.. 2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania dostawy % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze dostawy, tj. po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołów odbioru, o których mowa w 3 ust. 4 niniejszej Umowy dla każdego z miejsc dostawy % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady liczonego od daty ostatniego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa 3 ust W przypadku gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi w okresie ich obowiązywania, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 nastąpi w terminie 15 dni od dnia usunięcia wad stwierdzonego protokołem, których realizacji żąda Zamawiający, nie wcześniej niż w terminie określonym w ust W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca przed podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należnego należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy. 7. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokości. WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 7 1. Wartość przedmiotu Umowy wynosi brutto:. zł (słownie zł:.. zł) netto: zł (słownie zł:. zł). 2. Cena brutto określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wartość licencji, oprogramowania, opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, gwarancji, a także wszelkie należne cła i podatki. 3. Wykonawca będzie stosował ceny zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym. Ceny jednostkowe podane w tym formularzu nie mogą ulec zmianie. 7

8 4. Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę VAT (rachunek) wraz z podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w każdym z miejsc dostaw jednostkowymi protokołami odbioru bez zastrzeżeń, o których mowa w 3 ust. 4 niniejszej Umowy. 5. Wykonawca wystawi fakturę VAT (rachunek), w której jako odbiorcę wskaże Zamawiającego tj. Sąd Okręgowy w Lublinie. 6. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawianej faktury (rachunku) wraz z załącznikami. 7. Należność Wykonawcy zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany w dokumencie finansowym. 8. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku obsługującego, pod warunkiem posiadania stosownych środków przez Zamawiającego w chwili złożenia polecenia przelewu. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 8 1. Zamawiającemu przysługują kary umowne: a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 3 ust. 1 pkt 1) - w wysokości: 0,5 % ceny jednostkowej netto danego sprzętu określonego w Formularzu Ofertowym Wykonawcy razy ilość sztuk tego sprzętu, którego dotyczy opóźnienie w danym miejscu dostawy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem danego miejsca dostawy odrębnie, z zastrzeżeniem, że dostarczenie przedmiotu umowy z wadami, o których mowa w 3 ust. 5 jest równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu umowy, o ile upłynął termin dostawy wskazany w 3 ust. 1 pkt 1) umowy; b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji, w tym - w stosunku do terminów wskazanych w 3 ust. 6 lub 5 ust. 5 Umowy - w wysokości: 0,5 % ceny jednostkowej netto danego sprzętu określonego w Formularzu Ofertowym Wykonawcy razy ilość sztuk tego sprzętu, którego dotyczy opóźnienie w danym miejscu dostawy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem każdego z miejsc dostawy odrębnie, c) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu lub wymianie sprzętu w stosunku do terminów określonych w 5 ust. 8 i 9 Umowy w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem każdej sztuki sprzętu. d) w przypadku odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % przedmiotu umowy, którego dotyczy odstąpienie. 2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 bez wyznaczania dodatkowego terminu i ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca nie wypełnia postanowień niniejszej Umowy, w szczególności: a) narusza termin wykonania przedmiotu Umowy ( 3 ust. 1 pkt 1) powyżej 3 dni roboczych, b) narusza terminy określone w 3 ust. 6 powyżej 3 dni roboczych. Prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający może zrealizować w terminie do 7 dni roboczych po przekroczeniu terminów, o których mowa w lit a) lub b), poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na nr faksu... lub poprzez przesłanie tego oświadczenia na adres ... Wykonawcy, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1 lit. d). 3. W przypadku niedostarczenia całego sprzętu w terminie określonym w 2 ust. 1 względem każdej z lokalizacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, co do części świadczenia niezrealizowanego przez Wykonawcę do dnia odstąpienia względem każdej z lokalizacji. Strony zgodnie ustalają, że w wypadku, o którym mowa powyżej skutek odstąpienia od Umowy dotyczył będzie tylko części świadczenia niezrealizowanego przez Wykonawcę do dnia odstąpienia, bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W takim wypadku, Zamawiający będzie zobowiązany wyłącznie do zapłaty wynagrodzenia tylko za sprzęt dostarczony przez Wykonawcę do dnia odstąpienia, wg cen zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy. Zamawiający może zrealizować w terminie do 7 dni roboczych po przekroczeniu terminów, o których mowa w ust. 2 lit a) lub b), poprzez przesłanie 8

9 stosownego oświadczenia na nr faksu... lub poprzez przesłanie tego oświadczenia na adres e- mail...z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1 lit. d). 4. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c) Umowy, niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych samych okoliczności, które były podstawą naliczenia kar i niezależnie od naliczenia kary, o której mowa w ust. 1 lit. d). 5. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 1. Osobą/ami upoważnioną/ymi ze strony Zamawiającego, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji niniejszej Umowy i odbioru dostarczanego sprzętu jest/są ze strony Zamawiającego: osoby wskazane w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 2. Osobą/ami upoważnioną/ymi ze strony Wykonawcy, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji niniejszej Umowy i przekazania dostarczanego sprzętu jest/są: a) nr tel W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający i Wykonawca powiadomią o tym fakcie drugą stronę. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 11 Obie strony oświadczają, że spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Integralną część Umowy stanowią: 1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2) Załącznik nr 2 - Oferta (Formularz ofertowy), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 3) Załącznik nr 3 Wzór protokołu odbioru. 4) Załącznik nr 4 Lista dystrybucyjna(załącznik Nr 8 do SIWZ) 13 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Zamawiający: Wykonawca: 9

10 WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU Załącznik nr 3 do Umowy Sporządzony w dniu r. pomiędzy: Zamawiającym: Sąd Okręgowy w Lublinie, Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43, reprezentowany przez Przedstawiciela Zamawiającego w danym miejscu dostawy : informatyka Pana a Wykonawcą: firmą..., (adres)...,..., reprezentowaną przez w Miejscu dostawy/lokalizacji:.. Przedstawiciela Wykonawcy:... Stwierdzamy, że zlecona dostawa została wykonana zgodnie/niezgodnie* z umową nr... z dnia... W przypadku niezgodności zastrzeżenia Zamawiającego*: *odpowiednie skreślić ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 10

11 E. Załącznik Nr 7 do SIWZ. otrzymuje następujące brzmienie ( poza dodaniem specyfikacji 1.2 i 1.3 zmiana w specyfikacji 1.1 pkt 16 Monitor ; Port cyfrowy DisplayPort wraz z kablem) Dostawa sprzętu komputerowego dla: LP Nazwa Zamawiającego Adres Kod Miasto 1 Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście Lublin Nr specyfikacji Nazwa urządzenia Ilość Specyfikacja 1.1 Stacja robocza 544 szt. Specyfikacja 1.2 Laptop 105 szt. Specyfikacja 1.3 UTM 1 komplet fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego, nieobciążonego prawami podmiotów trzecich: Uwaga!!! (dotyczy specyfikacji 1.1 i 1.2) Cena jednostkowa brutto stacji roboczej, laptopa nie może przekraczać kwoty 3 499,99 zł. 11

12 Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 544 szt. Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne 1. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb sądowych aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych oraz jako lokalna baza danych 2. Wydajność obliczeniowa Procesor powinien osiągać w teście wydajności SYSmark 2012 ogólnym: 165 pkt, a w teście Office Productivity 145 pkt. 3. Pamięć operacyjna 4GB z możliwością rozbudowy do min. 16GB 4. Wydajność grafiki Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader Parametry pamięci masowej 6. Wyposażenie multimedialne 7. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Min. 320 GB - Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową - Wbudowany głośnik Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową. (wydruk ze strony należy dołączyć do oferty) 8. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub wykonawcy (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu dopuszczalne oświadczenie 12

13 Wykonawcy) Deklaracja zgodności CE Zgodność z normą ENERGY STAR 5.0 wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu: lub (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej) 9. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 db (załączyć oświadczenie producenta lub wykonawcy wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) 10. Zasilanie Zasilacz wbudowany lub zewnętrzny 11. Wsparcie techniczne 12. Wymagania dodatkowe Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Możliwość dostępu do najnowszych sterowników, uaktualnień oraz dokumentacji na stronie producenta zestawu (lub innej stronie wskazanej przez Wykonawcę) realizowany poprzez podanie na przedmiotowej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera. Obudowa przystosowana do pracy w pionie i poziomie, mało gabarytowa typu USFF, USFC, USDT itp. (w zależności od nazewnictwa producenta). Musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz posiadać czujnik otwarcia obudowy. - 1 x RS232-6 gniazd USB (w tym min. 4 szt. USB 3.0) - Gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel obudowy - Dwa złącza wideo DisplayPort zgodne z zaoferowanym monitorem - Nagrywarka DVD +/- RW - 1 złącze mini-pcie - Gigabit Ethernet RJ45, z obsługą WoL oraz PXE 2.1, umożliwiającą zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania niezależnie od stanu zasilania komputera z obsługą stanu S5 wyłączenie Uwaga: Wymagana ilość i rozmieszczenie portów (na zewnątrz obudowy komputera) nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp. - z wyjątkiem portu RS232 13

14 - Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką scroll scroll nie będzie liczony, jako przycisk. - Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu - możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu. - Klawiatura USB czarna (układ polski programisty) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej oraz nr seryjnym komputera - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Funkcja włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej i karty sieciowej, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. - Funkcja ustawienia portów USB w trybie no boot w przypadku uruchamiania, komputer nie wykrywa urządzeń boot ujących na USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Funkcja wyłączania portów USB, w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. - Informowanie administratora o otwarciu obudowy 13. Oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional PL x64 OEM lub równoważny, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony oryginalny 14

15 producenta komputera umożliwiający odtworzenie systemu. Uwaga: Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuję wymagany w opisie przedmiotu zamówienia system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: 1. Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit (http://www.albit.kielce.pl/) 2. Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (http://currenda.pl/?page_id=35) Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego powyżej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia: - łatwego i bezpiecznego łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny 14. Warunki serwisu Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta (należy dołączyć do oferty) 15. Wyposażenie dodatkowe Zestaw powinien umożliwiać montaż w dedykowanej podstawie do której można trwale zamocować oferowany monitor oraz komputer. Rozwiązanie to musi zapewniać dostęp do złączy USB oraz właściwą wentylację. Podstawy nie są elementem tego postępowania 16. Monitor Ekran LCD o przekątnej min. 22 panoramiczny Rozdzielczość min. 60Hz Czas reakcji matrycy max.: 5 ms Kontrast 1000:1 Jasność 250 cd/m² Kąty widzenia 160/160 stopni 15

16 Port cyfrowy DisplayPort wraz z kablem Wbudowany Hub USB 2.0 Możliwość regulacji w pionie i nachylenia Pivot Powłoka przeciwodblaskowa Certyfikaty: Certyfikat ISO 9001 Energy Star 5.0 Deklaracja zgodności CE Powyższe dane Zamawiający zweryfikuje na podstawie ogólnodostępnych danych technicznych producenta. 16

17 Specyfikacja 1.2 Laptop Łącznie: 105 szt. Oferowany model... Producent... L.p. Parametr Wymagania minimalne 1. Przekątna ekranu Typ ekranu TFT HD LED matowa 3. Rozdzielczość 1600x Procesor Dwurdzeniowy, wielowątkowy w architekturze x86, osiągający w testach wydajności PassMark CPU - min pkt. 5. Pamięć RAM 4GB DDR MHz 6. Ilość wolnych 1 slot banków pamięci 7. Maksymalna 8GB wielkość pamięci 8. Dyski twarde 500GB SATA 7200 RPM 9. Napęd optyczny DVD+/-RW/+/-R DL 10. Karta graficzna Zintegrowana z przydzielaną dynamicznie pamięcią Interfejsy Interfejsy sieciowe USB szt. USB szt. DisplayPort 1 szt. VGA (D-sub) 1 szt. RJ-45 1 szt. Express Card 1 szt. Gniazdo słuchawkowe 1 szt. Gniazdo mikrofonowe 1 szt. (interfejsy audio mogą być realizowane jako gniazdo mikrofonowe/słuchawkowe typu combo 3,5 mm) Interfejs stacji dokującej Ethernet: RJ-45 10Base-T / 100 BASE-TX / 1000Base-T Sieć bezprzewodowa: b/g/n Zintegrowany Bluetooth Bezpieczeństwo Wbudowany skaner odcisku palca Złącze Kensington Typy odczytywanych kart pamięci stacja na np. USB) SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) (czytnik kart zintegrowany, nie może być dołączony jako oddzielna Urządzenia Touchpad 15. wskazujące 16. Waga netto Nie przekraczająca 2,5kg 17. Akumulator Czas pracy akumulatora: min. 8 godzin Dodatkowo Wbudowana kamera 720p HD 18. Wbudowany mikrofon (monofoniczny) Wbudowane głośniki (stereofoniczne) System Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit 19. operacyjny Oprogramowanie Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane 20. lub certyfikowane przez producenta laptopa Wyposażenie Torba do laptopa czarna - markowana przez producenta laptopa. 21. dodatkowe Certyfikaty / Deklaracja zgodności CE 22. normy 17

18 Specyfikacja 1.3 Wielozadaniowy system zabezpieczeń sieciowych. Łącznie: 1 komplet Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne 1. Komplet Klaster dwóch identycznych urządzeń wchodzących w skład wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych 2. Wymagania na pojedyncze urządzenie 1. System zabezpieczeń musi być dostarczony jako dedykowane urządzenie zabezpieczeń sieciowych (appliance). W architekturze sprzętowej systemu musi występować separacja modułu zarządzania i modułu przetwarzania danych. Całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczana i wspierana przez jednego producenta. 2. System zabezpieczeń nie może posiadać ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby chronionych komputerów w sieci wewnętrznej. 3. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać przepływność nie mniej niż 250 Mb/s dla kontroli firewall (w tym kontrola aplikacji), nie mniej niż 100 Mb/s dla kontroli zawartości (w tym kontrola AV, IPS i WF) i obsługiwać nie mniej niż jednoczesnych połączeń. 4. Urządzenie zabezpieczeń musi być wyposażone w co najmniej 8 portów Ethernet 10/100/ System zabezpieczeń musi działać w trybie rutera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI), w trybie przełącznika (tzn. w warstwie 2 modelu OSI), w trybie transparentnym oraz w trybie pasywnego nasłuchu (sniffer). Funkcjonując w trybie transparentnym urządzenie nie może posiadać skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych jak również nie może wprowadzać segmentacji sieci na odrębne domeny kolizyjne w sensie Ethernet/CSMA. Tryb pracy zabezpieczeń musi być ustalany w konfiguracji interfejsów inspekcyjnych. Musi istnieć możliwość jednoczesnej konfiguracji poszczególnych interfejsów w różnych trybach. 6. Urządzenie musi obsługiwać protokół Ethernet z obsługą sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z IEEE 802.1q. Subinterfejsy VLAN mogą być tworzone na interfejsach sieciowych pracujących w trybie L2 i L3. Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 3 wirtualne rutery posiadających odrębne tabele routingu. Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż BGP, RIP i OSPF. 7. System zabezpieczeń musi realizować zadania kontroli dostępu (filtracji ruchu sieciowego), wykonując kontrolę na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji. 8. System zabezpieczeń firewall zgodnie z ustaloną polityką musi prowadzić kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). Polityki muszą być definiowane pomiędzy określonymi strefami bezpieczeństwa. 9. Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, aplikacje, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (minimum priorytet, pasmo gwarantowane, pasmo maksymalne, oznaczenia DiffServ). 10. System zabezpieczeń musi zapewniać inspekcję komunikacji szyfrowanej HTTPS (HTTP szyfrowane protokołem SSL) dla ruchu wychodzącego do serwerów zewnętrznych (np. komunikacji użytkowników surfujących w Internecie) oraz ruchu przychodzącego do serwerów firmy. System musi mieć możliwość deszyfracji niezaufanego ruchu HTTPS i poddania go właściwej inspekcji nie mniej niż: wykrywanie i 18

19 blokowanie ataków typu exploit (ochrona Intrusion Prevention), wirusy i inny złośliwy kod (ochrona AntiVirus i AntiSpyware), filtracja plików, danych i URL. 11. System zabezpieczeń musi identyfikować aplikacje bez względu na numery portów, protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co najmniej poprzez sygnatury i analizę heurystyczną. 12. System zabezpieczeń musi umożliwiać inspekcję szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH. 13. System zabezpieczeń musi działać zgodnie z zasadą bezpieczeństwa The Principle of Least Privilege, tzn. system zabezpieczeń blokuje wszystkie aplikacje, poza tymi które w regułach polityki bezpieczeństwa firewall są wskazane jako dozwolone. Nie jest dopuszczalne, aby blokownie aplikacji (P2P, IM, itp.) odbywało się poprzez inne mechanizmy ochrony niż firewall. Wydajność kontroli firewall i kontroli aplikacji musi być taka sama. 14. System zabezpieczeń musi identyfikować co najmniej 1500 różnych aplikacji, w tym aplikacji tunelowanych w protokołach HTTP i HTTPS, nie mniej niż: Skype, Gada-Gadu, Tor, BitTorrent, emule. Zezwolenie dostępu do aplikacji musi odbywać się w regułach polityki firewall (tzn. reguła firewall musi posiadać oddzielne pole gdzie definiowane są aplikacje i oddzielne pole gdzie definiowane są protokoły sieciowe, nie jest dopuszczalne definiowane aplikacji przez dodatkowe profile). Nie jest dopuszczalna kontrola aplikacji w modułach innych jak firewall (np. w IPS lub innym module UTM). 15. System zabezpieczeń musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia routingu (tzw. routing-based VPN). Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie technologii SSL VPN. Wykorzystanie funkcji VPN (IPSec i SSL) nie wymaga zakupu dodatkowych licencji. 16. System zabezpieczeń musi wykonywać zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie oznaczania pakietów znacznikami DiffServ, a także ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego. 17. System zabezpieczeń musi umożliwiać blokowanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, dll, doc, szyfrowany doc, docx, ppt, encrypted ppt, pptx, xls, szyfrowany xls, xlsx, rar, szyfrowany rar, zip, szyfrowany zip, exe, gzip, hta, mdb, mdi, ocx, pdf, pgp, pif, pl, reg, sh, tar, text/html, tif. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie nagłówka i typu MIME, a nie na podstawie rozszerzenia. 18. System zabezpieczeń musi umożliwiać ochronę przed atakami typu Drive-by-download poprzez możliwość konfiguracji strony blokowania z dostępną akcją kontynuuj dla funkcji blokowania transmisji plików. 19. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość analizy w chmurze przesyłanych w sieci plików wykonywalnych (co najmniej exe) pod kątem wykrywania złośliwych programów. System zabezpieczeń przesyła pliki do analizy w chmurze utrzymywanej przez producenta zabezpieczeń. Producent musi zapewnić dostarczenie sygnatury dla nowo wykrytego złośliwego kodu w gwarantowanym czasie poniżej 60 minut. 20. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS) bez konieczności dokupowania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. 21. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu inspekcji antywirusowej, kontrolującego przynajmniej pocztę elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP i HTTPS bez konieczności dokupowania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. Baza AV musi być przechowywania na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny. 22. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron HTTP bez konieczności dokupowania jakichkolwiek komponentów, 19

20 poza subskrypcją. Baza WF musi być przechowywania na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny. 23. System zabezpieczeń musi posiadać funkcję wykrywania Botnet na podstawie analizy behawioralnej. 24. System zabezpieczeń musi posiadać funkcję ochrony przed atakami typu DoS wraz z możliwością limitowania ilości jednoczesnych sesji w odniesieniu do źródłowego lub docelowego adresu IP. 25. System zabezpieczeń transparentnie ustala tożsamość użytkowników sieci (integracja z Active Directory, Citrix, LDAP i serwerami Terminal Services). Polityka kontroli dostępu (firewall) precyzyjnie definiuje prawa dostępu użytkowników do określonych usług sieci i jest utrzymana nawet gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres IP. W przypadku użytkowników pracujących w środowisku terminalowym, tym samym mających wspólny adres IP, ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie. Ponadto system musi mieć możliwość kształtowania ruchu sieciowego (QoS) dla poszczególnych użytkowników. 26. Zarządzanie systemu zabezpieczeń musi odbywać się z linii poleceń (CLI), graficznej konsoli Web GUI oraz scentralizowanego systemu zarządzania. Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach. 27. System zabezpieczeń musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać co najmniej dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji prywatnej w sieci Internet. 28. System zabezpieczeń zapewnia możliwość bezpiecznego zdalnego dostępu do chronionych zasobów w oparciu o standard SSL VPN bez konieczności stosowania dodatkowych licencji. 29. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać wbudowany twardy dysk (minimum 160 GB) do przechowywania logów i raportów. Wszystkie narzędzia monitorowania, analizy logów i raportowania muszą być dostępne lokalnie na urządzeniu zabezpieczeń. Nie jest wymagany do tego celu zakup zewnętrznych urządzeń, oprogramowania ani licencji. 30. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowy o komponent centralnego zarządzania pochodzący od tego samego producenta i umożliwiający jednolite zarządzanie wieloma urządzeniami. Centralny system zarządzania musi posiadać możliwość uruchomienia w postaci maszyny wirtualnej działającej na systemie VMWare ESX Server. 31. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie w trybie Active- Passive oraz w trybie Active-Active. Moduł ochrony przed awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 32. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te muszą być świadczone w języku polskim w autoryzowanym ośrodku edukacyjnym. 3. Dodatkowo Wraz z produktem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz jego autoryzowanego polskiego przedstawiciela, dostęp do nowych wersji oprogramowania, aktualizację bazy ataków IPS, definicji wirusów, usługi w chmurze w zakresie wykrywania złośliwego kodu oraz bazy kategorii stron WWW, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 20

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. z dnia roku

UMOWA NR. z dnia roku UMOWA NR. z dnia. 2013 roku Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8b do siwz Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/5 Załącznik nr 4b do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk następujących urządzeń zabezpieczeń sieciowych: Przedmiot zamówienia Palo Alto Networks PA-3020 z aktywnym (w okresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca) Załącznik nr 2.0 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna 2. Chipset 3. Procesor 4. BIOS min.1 złącza PCI Express x16, min.1 złącze PCI Express x4 min.1 złącze

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz projektora mobilnego 30213100-6 komputery przenośne 48620000-0 systemy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) Ożarów, 16.06.2017 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, tel./fax 81 5017819, mail:

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do zapytania cenowego ZPW /WNi/2016 Istotne postanowienia umowy UMOWA NR /2016

Załącznik Nr 3 do zapytania cenowego ZPW /WNi/2016 Istotne postanowienia umowy UMOWA NR /2016 UMOWA NR /2016 zawarta w dniu r. w Głogowie pomiędzy: Powiatem Głogowskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie, z siedzibą przy ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów reprezentowanym przez: Pana Sławomira Majewskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

I. Komputery stacjonarne - zestawy

I. Komputery stacjonarne - zestawy Załącznik nr 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA I. Komputery stacjonarne - zestawy Zapotrzebowanie sztuk: 10 1. Komputery System operacyjny Procesor Pamięć RAM

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla:

dostawę sprzętu komputerowego dla: ZP 2130-22/16 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ (ZAŁĄCZNIK Nr 1 do umowy) S Z C Z E G Ó Ł O W Y O P I S P R Z E D M I O TU Z A M Ó W I E N I A Z A K R E S P R A C O B E J M U J E: dostawę sprzętu komputerowego dla:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W Y O P I S P R Z E D M I O TU Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ II. Dostawa sprzętu komputerowego dla:

S Z C Z E G Ó Ł O W Y O P I S P R Z E D M I O TU Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ II. Dostawa sprzętu komputerowego dla: Zp 2130-35/13 Załącznik Nr 2 do SIWZ S Z C Z E G Ó Ł O W Y O P I S P R Z E D M I O TU Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu komputerowego dla: LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto 1 Sąd Apelacyjny

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Koszalin, dnia ul. Jedności Koszalin. Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Koszalin, dnia ul. Jedności Koszalin. Zapytanie ofertowe Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Koszalin, dnia 2015-10-09 ul. Jedności 9 75 441 Koszalin Znak sprawy : Zapytanie ofertowe Zamawiający Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta ul. Jedności 9 w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Nowotomyski ul. Poznańska Nowy Tomyśl. Wykonawca/ Wykonawcy:. Adres:.. NIP: Regon:..

Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Nowotomyski ul. Poznańska Nowy Tomyśl. Wykonawca/ Wykonawcy:. Adres:.. NIP: Regon:.. DR.272.1.13.2017 Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl I. Dane Wykonawcy Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Wykonawca: Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy NIP REGON KRS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor)

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor) Komputer stacjonarny 30 szt (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt jednostka podstawowa + monitor) Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Typ Komputer stacjonarny 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy: (ZW/29/2014) Załącznik Nr 2 (do Zaproszenia do złożenia oferty Nr 2 do Umowy). / pieczęć firmowa Wykonawcy/ Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa I. Świrskiego 17 08-110 Siedlce SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do części I SIWZ

Załącznik nr 4b do części I SIWZ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena jedn. brutto Cena RAZEM a b c d e f g = e*f 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W dniu... w Olsztynie pomiędzy:

WZÓR. W dniu... w Olsztynie pomiędzy: WZÓR Załącznik nr UMOWA nr... (zamówienie publiczne) W dniu... w Olsztynie pomiędzy: Do części IV postępowania.. 1. Gminą Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-384-70-26, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Kupujący w każdym przypadku dopuszcza

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016 Numer sprawy: KZp.2730.8.16 Umowa Nr /KZp/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ W dniu... w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (KZp.2730.8.16) w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami.

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami. WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celna w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja na oprogramowanie dla URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Minimalne warunki

Specyfikacja na oprogramowanie dla URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Minimalne warunki Załącznik nr 3C do SIWZ Specyfikacja na oprogramowanie dla URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Minimalne warunki Pakiet C 1. Pakiet oprogramowania 3 sztuki Specyfikacja Zgodność Aplikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zp 210-/12 Załącznik nr do SIWZ (Załącznik nr do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja 1 Komputer przenośny Łącznie 1 szt. L.p. Parametr Wymagania minimalne

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego

FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego Świdnik, dnia 05 grudnia 2014 r. FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 6 listopada 2014r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.21.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych Załącznik nr 1h do Formularza Ofertowego Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego sprzętu. Specyfikacja techniczna 62 zestawów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208639-2014 data 02.10.2014

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 4 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo