Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Fritz Group S.A. za pośrednictwem platformy internetowej www. Fritzexchange.pl. 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Fritz Group S.A. Usług na rzecz Użytkowników za pośrednictwem platformy internetowej prawa i obowiązki Użytkowników. 3. Usługi świadczone przez Operatora polegają na wymianie walut będących w ofercie platformy internetowej Fritz Exchange. 4. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom za pośrednictwem nieodpłatnie, w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy. 5. Regulamin niniejszy może zostać utrwalony przez Użytkownika w każdej chwili, utrwalanie polegać może na drukowaniu, zapisaniu bądź pobraniu na inny nośnik. 6. Użytkownik korzystając z zobowiązany jest do działania zgodnego z przepisami obowiązującego prawa, równocześnie zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści, których publikacja mogłaby doprowadzić do naruszenia prawa lub naruszeń dóbr osobistych osób trzecich. 7. Potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu, korzystanie z usług świadczonych przez Fritz Group S.A. jest możliwe po uprzedniej akceptacji regulaminu. 8. Nazwa jej zawartość, elementy tekstowe, szafa graficzna, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej na rzecz Fritz Group S.A. 9. Wymagania techniczne konieczne do prawidłowego korzystania z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem to : komputer z dostępem do sieci Internet aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca Javascript, pliki Cookies i szyfrowanie SSL program obsługujący pliki PDF dla przeglądania dokumentów dostarczonych przez Operatora Użytkownik zobowiązany jest posiadać aktualny numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. str. 1

2 I. Definicje 1. Definicje użyte w regulaminie. Operator Fritz Group S.A. z siedzibą Plac Axentowicza 5/ Kraków będącym usługodawcą usług opisanych w Regulaminie, a nadto będącym przedsiębiorcą prowadzącym działalność kantorową zgodnie z przepisami Prawa Dewizowego. Fritz Group S.A. jest zarejestrowana w Rejestrze Działalności Kantorowej Narodowego Banku Polskiego pod numerem: 9348/2011. Transakcja realizowana przez a polegająca na sprzedaży, zakupie bądź wymianie walut. Użytkownik osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji na platformie wymiany walut wynikiem czego utworzone zostało dla niej konto Użytkownika, która od chwili rejestracji korzysta z Usług świadczonych w ramach zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. Rachunek bankowy rachunek bankowy prowadzony przez bank dla Użytkownika. Platforma wymiany walut Kurs wymiany kurs po jakim można wymienić waluty, aktualizowany na bieżąco w oparciu o rynek Forex. Usługi usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem obejmujące pośrednictwo w kupnie, sprzedaży bądź wymianie walut drogą elektroniczną. Przelew zainicjowana i dokonana przez Użytkownika wpłata lub wypłata środków pieniężnych. Dni Robocze dni tygodnia od godziny 8:00 do 18:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Prawo Dewizowe ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz z późniejszymi zmianami). USD, EUR, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, JPY, RUB, PLN obowiązujące powszechnie oznaczenia poszczególnych walut. Środki Pieniężne banknoty, monety oraz rozrachunkowe jednostki pieniężne krajowe i zagraniczne znajdujące się na rachunkach bankowych. Kontrahent osoba trzecia lub instytucja która nie posiada konta Użytkownika w Platformie wymiany walut Fritz Exchange. Tabela opłat Fritz Exchange - wiążąca Użytkownika tabela opłat, stanowiąca załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. str. 2

3 II. Rejestracja i identyfikacja Użytkownika Celem korzystania z Usług Operatora za pośrednictwem platformy wymiany walut wymagana jest rejestracja na platformie, a także zapoznanie się z regulaminem. Po zapoznaniu się z regulaminem a następnie akceptacji jego postanowień Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie naszego serwisu. Celem rejestracji konieczne jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji poprzez podanie zgodnym z aktualnym stanem danych : Login Hasło Adres l Numer telefon 2. Celem otrzymywania przez Użytkownika imiennych dowodów Transakcji, a także jeśli kwota Transakcji przekroczy 15 tys. EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie konieczna jest pełna aktywacja konta poprzez uzupełnienie zgodnie z aktualnym stanem danych: a) Użytkownik osoba fizyczna: Imię Nazwisko Adres zamieszkania (ulica, nr. domu, kod pocztowy, miejscowość) Nr. dowodu osobistego PESEL b) Użytkownik osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę (firmę) i formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej siedzibę i jej adres, numery: NIP i REGON, KRS dane określone w punkcie 3. a, dotyczące osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Identyfikacja Użytkownika zostaje zakończona w momencie przelania środków przez Użytkownika na rachunek bankowy Operatora i wystąpienia zgodności danych zawartych w przelewie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym. W przypadku gdy Operator na podstawie danych zawartych w przelewie nie może zidentyfikować Użytkownika, winien on przesłać pod adres l kopię dokumentu tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. str. 3

4 4. Operator zastrzega sobie możliwość dokonywania Identyfikacji Użytkowników innymi, dostępnymi sposobami. 5. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Operatora o zmianie danych Użytkownika. Nie poinformowanie Operatora o zmianie danych może skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług. III. Wymiana walut 6. Wymiana walut poprzez zastosowanie 10% zabezpieczenia 1. Użytkownik wpłaca środki pieniężne na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 2. Środki te będą stanowić zabezpieczenie na poczet przyszłych Transakcji. 3. Po weryfikacji danych Użytkownika zawartych w przelewie z danymi przekazanymi podczas rejestracji Operator akceptuje przelew. W przypadku niezgodności tych danych Operator może dokonać zwrotu środków pomniejszonych o koszty przelewu. 4. Z chwilą otrzymania przez Operatora środków pieniężnych od Użytkownika przeznaczonych na zabezpieczenie Transakcji Użytkownik może przeprowadzać Transakcje. 5. Wartość tych Transakcji nie może przekroczyć dziesięciokrotności wpłaconego zabezpieczenia. 6. Dokonywanie Transakcji polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zamieszonego na stronie Operatora z uwzględnieniem kwoty, waluty, daty realizacji, kursu wymiany i naciśnięciu przycisku kup/sprzedaj. 7. Transakcje mogą być dokonywane codziennie przez 24/dobę, z tym że Transakcje zawarte po godzinie 16:50 będą rozliczane następnego dnia roboczego od godziny Użytkownik zobowiązuje się do wpłacenia środków pieniężnych zgodnych z przeprowadzoną Transakcją na rachunek, wskazany przez Operatora, najpóźniej w tym samym dniu, co data realizacji Transakcji do godziny 16:50 Znaczenie ma data zaksięgowania środków na rachunku Operatora. Data realizacji ustalana jest przez Użytkownika w momencie zawarcia Transakcji. Użytkownik może ustalić datę realizacji Transakcji na dziś lub maksymalnie do dwóch dni roboczych. 9. Użytkownik zapoznał się z terminami księgowania przelewów walutowych i złotówkowych ustalonych przez bank Użytkownika oraz Operatora. 10. W przypadku nie zaksięgowania całości środków pieniężnych potrzebnych do realizacji w/w Transakcji na rachunku Operatora do godziny 16:50 w dniu realizacji Transakcji, Operator dokonuje Transakcji przeciwnej do transakcji wykonanej przez Użytkownika i odlicza poniesione koszty z kwoty zabezpieczenia Użytkownika. str. 4

5 7. Wymiana walut poprzez przedpłatę na rachunek bankowy. 1. Użytkownik wpłaca środki pieniężne na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 2. O fakcie zaksięgowania przelewu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez e- mail. Po weryfikacji danych Użytkownika, zawartych w przelewie, z danymi przekazanymi podczas rejestracji, Operator akceptuje przelew. W przypadku niezgodności tych danych Operator dokonuje zwrotu środków pomniejszonych o koszty przelewu. 3. W przypadku sprzedaży/zakupu walut obcych przez Użytkownika ważne jest zapoznanie się z terminem księgowania przelewów walutowych i złotówkowych opisanych w 6 pkt Od tego momentu Użytkownik może przeprowadzać Transakcje. Wartość tych Transakcji nie może przekroczyć wysokości środków wpłaconych przez Użytkownika. Użytkownik wpłacając EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, JPY, RUB może wymienić te waluty tylko na PLN, natomiast wpłacając PLN może wymienić na EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, JPY, RUB. 5. Transakcje mogą być dokonywane codziennie przez 24/dobę, z tym że transakcje zawierane po godzinie 18:00 będą rozliczane następnego dnia roboczego od godziny Zlecenie wymiany po określonym przez Użytkownika kursie z przedpłatą na rachunek bankowy. 1. Użytkownik wpłaca środki pieniężne na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 2. O fakcie zaksięgowania przelewu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez e- mail. Po weryfikacji danych Użytkownika, zawartych w przelewie, z danymi przekazanymi podczas rejestracji, Operator akceptuje przelew. W przypadku niezgodności tych danych Operator dokonuje zwrotu środków pomniejszonych o koszty przelewu. 3. W przypadku sprzedaży/zakupu walut obcych przez Użytkownika ważne jest zapoznanie się z terminem księgowania przelewów walutowych i złotówkowych opisanych w 6 pkt Od tego momentu Użytkownik może zdefiniować zlecenie wymiany. Wartość tych zleceń wymiany nie może przekroczyć wysokości środków wpłaconych przez Użytkownika. Użytkownik wpłacając EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, JPY, RUB może wymienić te waluty tylko na PLN, natomiast wpłacając PLN może wymienić na EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, JPY, RUB. 5. Wymiana waluty następuje w momencie gdy kurs oferowany przez Fritz Exchange dla danej Transakcji zakupu/sprzedaży osiągnie wartość deklarowaną w zleceniu wymiany przez Użytkownika. str. 5

6 6. Zlecenia wymiany mogą być składane codziennie przez 24/dobę. 7. Transakcje mogą być realizowane codziennie przez 24/dobę, z tym że Transakcje zrealizowane po godzinie będą rozliczane następnego dnia roboczego od godziny Księgowanie przelewów przychodzących na rachunki bankowe prowadzone przez Operatora jak również przelewów wychodzących z rachunków bankowych prowadzonych przez Operatora oraz zleconych za pośrednictwem Operatora następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18: Po dokonaniu wymiany walut lub w przypadku rezygnacji z chęci wymiany walut, na zlecenie Użytkownika, Operator dokonuje Przelewu Po dokonaniu wymiany walut Operator wydaje Użytkownikom dowody kupna lub sprzedaży waluty określone w Prawie Dewizowym. 2. Minimalna kwota wszelkich Transakcji w Fritz Exchange to: a) w przypadku następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD - nie mniej niż 50 jednostek danej waluty, b) w przypadku walut: JPY i RUB nie mniej niż 5000 jednostek danej waluty. 3. Fritz Exchange nie realizuje Transakcji poniżej w/w minimalnej kwoty Transakcji Użytkownik akceptując regulamin zgadza się na wysyłanie dowodów kupna lub sprzedaży drogą elektroniczną. 2. Wykorzystywanie przez Użytkownika platformy wymiany walut do innych celów niż Usługi świadczone przez Operatora jest niedopuszczalne. W razie naruszenia tego postanowienia Operator będzie uprawniony do pobrania kary umownej w wysokości 0,2% wartości ostatniej transakcji jednak nie mniej niż 20 i nie więcej niż 200 zł. Operator uprawniony będzie do pobrania kary umownej po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń oraz naprawienia szkody na rzecz Operatora w terminie 7 dni od daty pierwszego wezwania Użytkownika. Operator zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego. IV. Przelewy 12. Wszystkie przelewy wychodzące i przychodzące w Platformie wymiany walut księgowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. str. 6

7 13. Wpłaty Środków Pieniężnych. 1. Użytkownik może dokonać wpłaty Środków Pieniężnych z osobistego rachunku bankowego jak i rachunku osoby trzeciej z uwzględnieniem dokładnych danych które udostępnia Platforma wymiany walut po zalogowaniu Użytkownika do systemu tj. Nazwa odbiorcy: Fritz Group S.A., Adres odbiorcy: Plac Axentowicza 5/3, Kraków, Tytuł przelewu: indywidualny kod udostępniany przez system Platformy wymiany walut Fritz Exchange podczas zatwierdzania wpłaty w systemie. 2. Środki wpłacone przez Użytkownika, którego Operator nie może zlokalizować ze względu na błędnie podany tytuł przelewu, zostają zwrócone na rachunek nadawcy jeśli Użytkownik w przeciągu 30 dni nie przedstawi potwierdzenia bankowego, umożliwiającego Operatorowi poprawne zaksięgowanie wpłaty. Potwierdzenie bankowe powinno być dostarczone w formie elektronicznej pod adres e- maill z adresu l, na który zostało zarejestrowane konto w Platformie wymiany walut. Przelew zwrotny na rzecz Użytkownika realizowany jest po upływie 30 dni od daty jego dostarczenia na rachunek Fritz Group S.A., po odliczeniu kosztów wynikłych z jego realizacji zgodnie z Tabelą opłat Fritz Exchange. 3. W razie wprowadzenia przez Użytkownika błędnego tytułu przelewu datą zaksięgowania przelewu będzie dzień dostarczenia Operatorowi jego potwierdzenia. Potwierdzenie winno być przesłane Operatorowi na adres mailowy z adresu l, który został przez Użytkownika użyty podczas rejestracji konta w Platformie Wymiany Walut. 14. Wypłaty Środków Pieniężnych. 1. Użytkownik może dokonać wypłaty Środków Pieniężnych na dowolny rachunek bankowy osobisty, osoby trzeciej bądź innej instytucji który wcześniej został zdefiniowany w systemie Fritz Exchange. 2. Rachunki bankowe muszą być zdefiniowane w formacie IBAN chyba że bank do którego realizowany jest przelew nie obsługuje takiego standardu. Podanie numeru niezgodnego z obowiązującym formatem IBAN może skutkować opóźnieniem w realizacji przelewu i dodatkową opłatą naliczoną podczas realizacji przelewu (koszty realizacji przelewu przez bank). 3. Koszt realizacji przelewów jest zgodny z Tabelą opłat Fritz Exchange. str. 7

8 V. Opłaty O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, Operator nie pobiera żadnych prowizji od dokonanych Transakcji. 2. Operator nie pobiera opłat za założenie oraz utrzymanie konta Użytkownika w Platformie wymiany walut. 3. Koszty realizacji przelewów uwzględnia Tabela opłat Fritz Exchange stanowiąca załącznik nr. 1 do regulaminu. W przypadku wystąpienia opłaty bankowej za otrzymanie przelewu od Użytkownika, Operator pomniejszy wpłacaną przez Użytkownika kwotę o wartość opłaty. 17. W przypadku wypłaty przez Operatora wymienionych środków na rachunek Użytkownika wiążącej się z opłatami bankowymi, kosztami wypłaty obciążony zostanie Użytkownik. VI. Reklamacje i odpowiedzialność 18. Operator wskazuje adres poczty elektronicznej: celem umożliwienia zadania Operatorowi pytań i składania wniosków, związanych z funkcjonowaniem platformy Fritz Exchange. 19. Reklamacje Użytkownicy składają na piśmie na adres: Fritz Exchange, ul. Starowiejska 55a, Andrychów lub owo na adres: Operator rozpatruje każdą reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej. 2. Operator jest uprawniony do przerwania świadczenia usług dla Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. str. 8

9 3. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w trakcie świadczenia usług bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie serwisu. VII. Polityka prywatności 21. Z chwilą wypełnienia formularza rejestracji, dane Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Operatora. Dane są przetwarzane w celu realizacji Usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 22. Funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, przekazanych Operatorowi w związku z Usługami określonymi w regulaminie pełni Operator. 23. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 24. Operator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika innym Użytkownikom, ani innym podmiotom gospodarczym bez zgody Użytkownika. 25. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji dane osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika, w wypadku, gdy uległy one zmianie, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług wobec Użytkownika. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Operatora. str. 9

10 Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest FRITZ GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS ) będący Operatorem internetowej platformy wymiany walut Fritz Exchange.pl. 2. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem kontrahentów i partnerów. 3. Operator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 4. Pliki cookies (tzw. ciasteczka ) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu tj. FRITZ GROUP S.A. z siedziba w Krakowie, Plac Axentowicza 5/3, Kraków KRS Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Platformy wymiany walut do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy wymiany walut ponownie wpisywać loginu i hasła; 7. W ramach Platformy wymiany walut stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 8. W ramach Platformy wymiany walut stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; str. 10

11 d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy wymiany walut mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) wykorzystywanej do przeglądania stron internetowych. 10. Operator Platformy wymiany walut informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 11. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy wymiany walut i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu kontrahentów lub partnerów. 12. Więcej informacji na temat plików cookies i zmiany ich ustawień dostępnych jest na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek internetowych. Celem zarządzania ustawieniami Cookies należy wybrać z poniższej listy odpowiednią przeglądarkę internetową, wykorzystywaną przez Użytkownika i postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami: a) Internet Explorer; b) Firefox; c) Chrome; d) Opera; e) Safari; f) Android; g) Windows Phone; h) Blackberry; i) Safari na urządzenia mobilne. str. 11

12 VIII. Postanowienia końcowe 27. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem r. str. 12

13 Załącznik nr. 1 do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl 1. Tabela opłat dla realizacji przelewów bankowych wychodzących z Fritz Exchange Realizacja przelewu uwzględniając koszt przedstawiony w powyższej tabeli dla standardowego przelewu następuje w systemie SHA. Realizacja przelewu w systemie OUR: +70 zł do ceny standardowego przelewu. Realizacja przelewu EUR EXPRESS: 15 zł. 2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów uwzględnionych w Tabeli opłat Fritz Exchange w trakcie świadczenia usług bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie serwisu.

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 14.08.2013 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: I. Definicje Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. - Załącznik do Regulaminu w firmie Szkoła j. hiszpańskiego. SERVIACON P. Ortiz Mira, A. Stępniak s.c.

POLITYKA PRYWATNOŚCI. - Załącznik do Regulaminu w firmie Szkoła j. hiszpańskiego. SERVIACON P. Ortiz Mira, A. Stępniak s.c. 1. Dane osobowe 1. Wszystkie pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie tożsame z nadanym im w Regulaminie ELE USAL Varsovia. 2. ELE USAL Varsovia prowadzi zbiór danych osobowych Klientów. Zbiór

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z COOKIES

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z COOKIES Warszawa, 11 marca 2013 r. NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z COOKIES Propozycja realizacji wymogów na gruncie znowelizowanego art. 173 Prawa telekomunikacyjnego I. Propozycja realizacji wymogów I.1. W związku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies jest sporządzona przez 4Mobility S.A., określa ogólne zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca. REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014 Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.pl jest: Casa Bianca Anna Pytlarz Adres: ul. Limanowskiego 4/49; 02-943 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez RentPlanet Sp. z o.o. zgodnie z: 1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik POLITYKA PRYWATNOŚCI Poniższy dokument określa Politykę Prywatności stron internetowych www.moto-moto.net.pl i www.kawasaki.moto-moto.net.pl. Administrator szanuje prawo Użytkownika do prywatności oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 ( Warszawa),

Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 ( Warszawa), POLITYKA COOKIES Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. ZGODA POLITYKA PRYWATNOŚCI I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Przykład opisu cookies

Przykład opisu cookies 2013 Przykład opisu cookies Niniejszy dokument stanowi przykład jak może wyglądać opis zamieszczony w polityce prywatności lub w regulaminie serwisu lub sklepu internetowego. Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

2 Przetwarzanie Danych osobowych 1. Administratorem Danych osobowych Najemcy jest Administrator.

2 Przetwarzanie Danych osobowych 1. Administratorem Danych osobowych Najemcy jest Administrator. POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejsza Polityka prywatności zawiera zasady postępowania z danymi osobowymi przekazanymi przez osoby fizyczne podczas dokonywania przez nie rezerwacji na stronie internetowej www.smiala77.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo Polityka Cookies 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pluskantor.pl

Regulamin Pluskantor.pl Regulamin Pluskantor.pl Postanowienia ogólne Regulaminu Regulamin został wydany przez Payholding Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-413 przy Gwiaździsta 66, Lok. 22 piętro, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut-Mikroekologii.pl

Instytut-Mikroekologii.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Instytut-Mikroekologii.pl Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenie Instytut- Mikroekologii.pl

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Obowiązuje od 05.02.2017r. Fritz Exchange 801 090 180 Spis treści: 1. Opłaty ogólne... 5 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem stron internetowych działający pod adresem www.wegielpultusk.pl jest firma, z siedzibą w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator chroni prywatność Użytkownika w czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz przestrzega przepisów prawa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i określa zasady ochrony danych osobowych naszych Użytkowników. 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień

Bardziej szczegółowo

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com Definicje 1. Kantoria.com - właścicielem serwisu jest Kantoria.com Edward Dixon Małgorzata Dixon s.c. z siedzibą w Poznaniu, NIP 783-168-13-02, REGON 301920928. 2. Serwis Kantoria.com internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2;

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut www.walutykantor24.pl Obowiązuje od 07.08.2017r. Spis treści: 1. Opłaty ogólne 5 Rejestracja konta w platformie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. I DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie pojęcia otrzymują następujące znaczenie: a) Aplikacja aplikacja Thrombox, będąca programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://zabawkimartix.pl/ Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego http://zabawkimartix.pl/

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności oraz plików cookies

Polityka prywatności oraz plików cookies Polityka prywatności oraz plików cookies Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje Regulamin programu lojalnościowego Twoje Punkty I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym Twoje Punkty, zwanym dalej Programem, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień Dietapremium.pl Informacja zgodna z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://personalizowaneprezenty.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego http://personalizowaneprezenty.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.ONT.COM.PL W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności i zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz innych informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW 1. Definicje pojęć 1. Platforma TDO platforma internetowa programu TYLKO DLA ORŁÓW, skupiająca integratorów KNX ABB. 2. Domena unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Konkursu. Lotostory

Polityka Prywatności Konkursu. Lotostory Polityka Prywatności Konkursu Lotostory Pragniemy Państwa zapewnić, iż Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwana również LOTOS lub Administratorem) szanuje Internautów (zwanych łącznie Uczestnikami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania i sposób korzystania z usługi INTERNETOWEJ WYMIANY WALUT w KANTORZE WYMIANY WALUT Insygnia s.c., Jacek Fedycki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU www.zdrowynos.pl Definicje 1. Następujące nazwy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Regulamin niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kantor-net.pl INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Kantor-net.pl INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Kantor-net.pl &1 INFORMACJE OGÓLNE 1 Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i sposób korzystania z usługi INTERNETOWEJ WYMIANY WALUT w firmie Insygnia s.c.,

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności*

Polityka Prywatności* Polityka Prywatności* * Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ustalony przez: Europejski Komitet Nadzoru Przedsiębiorczości zwany dalej EKNP I. Postanowienia Ogólne 1. EKNP ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Stosowanie ciasteczek (cookies) Stosowanie ciasteczek (cookies) Nasza strona używa plików cookies. Informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BESTWISH

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BESTWISH Klientom naszego sklepu zapewniamy pełną poufność i ochronę danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zezwoleniem, którego udzielają Klienci a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: a) Niniejszy Regulamin oparty jest na ustawie z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU 1 Informacje ogólne 1. Kantor-internetowy.eu jest nową formą zawierania transakcji wymiany walut przez internet, przy tradycyjnym Kantorze Wymiany Walut prowadzonym przez Wiesława Biegańskiego w Nakle

Bardziej szczegółowo