Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Fritz Group S.A. za pośrednictwem platformy internetowej www. Fritzexchange.pl. 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Fritz Group S.A. Usług na rzecz Użytkowników za pośrednictwem platformy internetowej prawa i obowiązki Użytkowników. 3. Usługi świadczone przez Operatora polegają na wymianie walut będących w ofercie platformy internetowej Fritz Exchange. 4. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom za pośrednictwem nieodpłatnie, w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy. 5. Regulamin niniejszy może zostać utrwalony przez Użytkownika w każdej chwili, utrwalanie polegać może na drukowaniu, zapisaniu bądź pobraniu na inny nośnik. 6. Użytkownik korzystając z zobowiązany jest do działania zgodnego z przepisami obowiązującego prawa, równocześnie zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści, których publikacja mogłaby doprowadzić do naruszenia prawa lub naruszeń dóbr osobistych osób trzecich. 7. Potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu, korzystanie z usług świadczonych przez Fritz Group S.A. jest możliwe po uprzedniej akceptacji regulaminu. 8. Nazwa jej zawartość, elementy tekstowe, szafa graficzna, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej na rzecz Fritz Group S.A. 9. Wymagania techniczne konieczne do prawidłowego korzystania z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem to : komputer z dostępem do sieci Internet aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca Javascript, pliki Cookies i szyfrowanie SSL program obsługujący pliki PDF dla przeglądania dokumentów dostarczonych przez Operatora Użytkownik zobowiązany jest posiadać aktualny numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. str. 1

2 I. Definicje 1. Definicje użyte w regulaminie. Operator Fritz Group S.A. z siedzibą Plac Axentowicza 5/ Kraków będącym usługodawcą usług opisanych w Regulaminie, a nadto będącym przedsiębiorcą prowadzącym działalność kantorową zgodnie z przepisami Prawa Dewizowego. Fritz Group S.A. jest zarejestrowana w Rejestrze Działalności Kantorowej Narodowego Banku Polskiego pod numerem: 9348/2011. Transakcja realizowana przez a polegająca na sprzedaży, zakupie bądź wymianie walut. Użytkownik osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji na platformie wymiany walut wynikiem czego utworzone zostało dla niej konto Użytkownika, która od chwili rejestracji korzysta z Usług świadczonych w ramach zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. Rachunek bankowy rachunek bankowy prowadzony przez bank dla Użytkownika. Platforma wymiany walut Kurs wymiany kurs po jakim można wymienić waluty, aktualizowany na bieżąco w oparciu o rynek Forex. Usługi usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem obejmujące pośrednictwo w kupnie, sprzedaży bądź wymianie walut drogą elektroniczną. Przelew zainicjowana i dokonana przez Użytkownika wpłata lub wypłata środków pieniężnych. Dni Robocze dni tygodnia od godziny 8:00 do 18:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Prawo Dewizowe ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz z późniejszymi zmianami). USD, EUR, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, JPY, RUB, PLN obowiązujące powszechnie oznaczenia poszczególnych walut. Środki Pieniężne banknoty, monety oraz rozrachunkowe jednostki pieniężne krajowe i zagraniczne znajdujące się na rachunkach bankowych. Kontrahent osoba trzecia lub instytucja która nie posiada konta Użytkownika w Platformie wymiany walut Fritz Exchange. Tabela opłat Fritz Exchange - wiążąca Użytkownika tabela opłat, stanowiąca załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. str. 2

3 II. Rejestracja i identyfikacja Użytkownika Celem korzystania z Usług Operatora za pośrednictwem platformy wymiany walut wymagana jest rejestracja na platformie, a także zapoznanie się z regulaminem. Po zapoznaniu się z regulaminem a następnie akceptacji jego postanowień Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie naszego serwisu. Celem rejestracji konieczne jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji poprzez podanie zgodnym z aktualnym stanem danych : Login Hasło Adres l Numer telefon 2. Celem otrzymywania przez Użytkownika imiennych dowodów Transakcji, a także jeśli kwota Transakcji przekroczy 15 tys. EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie konieczna jest pełna aktywacja konta poprzez uzupełnienie zgodnie z aktualnym stanem danych: a) Użytkownik osoba fizyczna: Imię Nazwisko Adres zamieszkania (ulica, nr. domu, kod pocztowy, miejscowość) Nr. dowodu osobistego PESEL b) Użytkownik osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę (firmę) i formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej siedzibę i jej adres, numery: NIP i REGON, KRS dane określone w punkcie 3. a, dotyczące osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Identyfikacja Użytkownika zostaje zakończona w momencie przelania środków przez Użytkownika na rachunek bankowy Operatora i wystąpienia zgodności danych zawartych w przelewie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym. W przypadku gdy Operator na podstawie danych zawartych w przelewie nie może zidentyfikować Użytkownika, winien on przesłać pod adres l kopię dokumentu tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. str. 3

4 4. Operator zastrzega sobie możliwość dokonywania Identyfikacji Użytkowników innymi, dostępnymi sposobami. 5. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Operatora o zmianie danych Użytkownika. Nie poinformowanie Operatora o zmianie danych może skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług. III. Wymiana walut 6. Wymiana walut poprzez zastosowanie 10% zabezpieczenia 1. Użytkownik wpłaca środki pieniężne na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 2. Środki te będą stanowić zabezpieczenie na poczet przyszłych Transakcji. 3. Po weryfikacji danych Użytkownika zawartych w przelewie z danymi przekazanymi podczas rejestracji Operator akceptuje przelew. W przypadku niezgodności tych danych Operator może dokonać zwrotu środków pomniejszonych o koszty przelewu. 4. Z chwilą otrzymania przez Operatora środków pieniężnych od Użytkownika przeznaczonych na zabezpieczenie Transakcji Użytkownik może przeprowadzać Transakcje. 5. Wartość tych Transakcji nie może przekroczyć dziesięciokrotności wpłaconego zabezpieczenia. 6. Dokonywanie Transakcji polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zamieszonego na stronie Operatora z uwzględnieniem kwoty, waluty, daty realizacji, kursu wymiany i naciśnięciu przycisku kup/sprzedaj. 7. Transakcje mogą być dokonywane codziennie przez 24/dobę, z tym że Transakcje zawarte po godzinie 16:50 będą rozliczane następnego dnia roboczego od godziny Użytkownik zobowiązuje się do wpłacenia środków pieniężnych zgodnych z przeprowadzoną Transakcją na rachunek, wskazany przez Operatora, najpóźniej w tym samym dniu, co data realizacji Transakcji do godziny 16:50 Znaczenie ma data zaksięgowania środków na rachunku Operatora. Data realizacji ustalana jest przez Użytkownika w momencie zawarcia Transakcji. Użytkownik może ustalić datę realizacji Transakcji na dziś lub maksymalnie do dwóch dni roboczych. 9. Użytkownik zapoznał się z terminami księgowania przelewów walutowych i złotówkowych ustalonych przez bank Użytkownika oraz Operatora. 10. W przypadku nie zaksięgowania całości środków pieniężnych potrzebnych do realizacji w/w Transakcji na rachunku Operatora do godziny 16:50 w dniu realizacji Transakcji, Operator dokonuje Transakcji przeciwnej do transakcji wykonanej przez Użytkownika i odlicza poniesione koszty z kwoty zabezpieczenia Użytkownika. str. 4

5 7. Wymiana walut poprzez przedpłatę na rachunek bankowy. 1. Użytkownik wpłaca środki pieniężne na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 2. O fakcie zaksięgowania przelewu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez e- mail. Po weryfikacji danych Użytkownika, zawartych w przelewie, z danymi przekazanymi podczas rejestracji, Operator akceptuje przelew. W przypadku niezgodności tych danych Operator dokonuje zwrotu środków pomniejszonych o koszty przelewu. 3. W przypadku sprzedaży/zakupu walut obcych przez Użytkownika ważne jest zapoznanie się z terminem księgowania przelewów walutowych i złotówkowych opisanych w 6 pkt Od tego momentu Użytkownik może przeprowadzać Transakcje. Wartość tych Transakcji nie może przekroczyć wysokości środków wpłaconych przez Użytkownika. Użytkownik wpłacając EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, JPY, RUB może wymienić te waluty tylko na PLN, natomiast wpłacając PLN może wymienić na EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, JPY, RUB. 5. Transakcje mogą być dokonywane codziennie przez 24/dobę, z tym że transakcje zawierane po godzinie 18:00 będą rozliczane następnego dnia roboczego od godziny Zlecenie wymiany po określonym przez Użytkownika kursie z przedpłatą na rachunek bankowy. 1. Użytkownik wpłaca środki pieniężne na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 2. O fakcie zaksięgowania przelewu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez e- mail. Po weryfikacji danych Użytkownika, zawartych w przelewie, z danymi przekazanymi podczas rejestracji, Operator akceptuje przelew. W przypadku niezgodności tych danych Operator dokonuje zwrotu środków pomniejszonych o koszty przelewu. 3. W przypadku sprzedaży/zakupu walut obcych przez Użytkownika ważne jest zapoznanie się z terminem księgowania przelewów walutowych i złotówkowych opisanych w 6 pkt Od tego momentu Użytkownik może zdefiniować zlecenie wymiany. Wartość tych zleceń wymiany nie może przekroczyć wysokości środków wpłaconych przez Użytkownika. Użytkownik wpłacając EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, JPY, RUB może wymienić te waluty tylko na PLN, natomiast wpłacając PLN może wymienić na EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, JPY, RUB. 5. Wymiana waluty następuje w momencie gdy kurs oferowany przez Fritz Exchange dla danej Transakcji zakupu/sprzedaży osiągnie wartość deklarowaną w zleceniu wymiany przez Użytkownika. str. 5

6 6. Zlecenia wymiany mogą być składane codziennie przez 24/dobę. 7. Transakcje mogą być realizowane codziennie przez 24/dobę, z tym że Transakcje zrealizowane po godzinie będą rozliczane następnego dnia roboczego od godziny Księgowanie przelewów przychodzących na rachunki bankowe prowadzone przez Operatora jak również przelewów wychodzących z rachunków bankowych prowadzonych przez Operatora oraz zleconych za pośrednictwem Operatora następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18: Po dokonaniu wymiany walut lub w przypadku rezygnacji z chęci wymiany walut, na zlecenie Użytkownika, Operator dokonuje Przelewu Po dokonaniu wymiany walut Operator wydaje Użytkownikom dowody kupna lub sprzedaży waluty określone w Prawie Dewizowym. 2. Minimalna kwota wszelkich Transakcji w Fritz Exchange to: a) w przypadku następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD - nie mniej niż 50 jednostek danej waluty, b) w przypadku walut: JPY i RUB nie mniej niż 5000 jednostek danej waluty. 3. Fritz Exchange nie realizuje Transakcji poniżej w/w minimalnej kwoty Transakcji Użytkownik akceptując regulamin zgadza się na wysyłanie dowodów kupna lub sprzedaży drogą elektroniczną. 2. Wykorzystywanie przez Użytkownika platformy wymiany walut do innych celów niż Usługi świadczone przez Operatora jest niedopuszczalne. W razie naruszenia tego postanowienia Operator będzie uprawniony do pobrania kary umownej w wysokości 0,2% wartości ostatniej transakcji jednak nie mniej niż 20 i nie więcej niż 200 zł. Operator uprawniony będzie do pobrania kary umownej po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń oraz naprawienia szkody na rzecz Operatora w terminie 7 dni od daty pierwszego wezwania Użytkownika. Operator zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego. IV. Przelewy 12. Wszystkie przelewy wychodzące i przychodzące w Platformie wymiany walut księgowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. str. 6

7 13. Wpłaty Środków Pieniężnych. 1. Użytkownik może dokonać wpłaty Środków Pieniężnych z osobistego rachunku bankowego jak i rachunku osoby trzeciej z uwzględnieniem dokładnych danych które udostępnia Platforma wymiany walut po zalogowaniu Użytkownika do systemu tj. Nazwa odbiorcy: Fritz Group S.A., Adres odbiorcy: Plac Axentowicza 5/3, Kraków, Tytuł przelewu: indywidualny kod udostępniany przez system Platformy wymiany walut Fritz Exchange podczas zatwierdzania wpłaty w systemie. 2. Środki wpłacone przez Użytkownika, którego Operator nie może zlokalizować ze względu na błędnie podany tytuł przelewu, zostają zwrócone na rachunek nadawcy jeśli Użytkownik w przeciągu 30 dni nie przedstawi potwierdzenia bankowego, umożliwiającego Operatorowi poprawne zaksięgowanie wpłaty. Potwierdzenie bankowe powinno być dostarczone w formie elektronicznej pod adres e- maill z adresu l, na który zostało zarejestrowane konto w Platformie wymiany walut. Przelew zwrotny na rzecz Użytkownika realizowany jest po upływie 30 dni od daty jego dostarczenia na rachunek Fritz Group S.A., po odliczeniu kosztów wynikłych z jego realizacji zgodnie z Tabelą opłat Fritz Exchange. 3. W razie wprowadzenia przez Użytkownika błędnego tytułu przelewu datą zaksięgowania przelewu będzie dzień dostarczenia Operatorowi jego potwierdzenia. Potwierdzenie winno być przesłane Operatorowi na adres mailowy z adresu l, który został przez Użytkownika użyty podczas rejestracji konta w Platformie Wymiany Walut. 14. Wypłaty Środków Pieniężnych. 1. Użytkownik może dokonać wypłaty Środków Pieniężnych na dowolny rachunek bankowy osobisty, osoby trzeciej bądź innej instytucji który wcześniej został zdefiniowany w systemie Fritz Exchange. 2. Rachunki bankowe muszą być zdefiniowane w formacie IBAN chyba że bank do którego realizowany jest przelew nie obsługuje takiego standardu. Podanie numeru niezgodnego z obowiązującym formatem IBAN może skutkować opóźnieniem w realizacji przelewu i dodatkową opłatą naliczoną podczas realizacji przelewu (koszty realizacji przelewu przez bank). 3. Koszt realizacji przelewów jest zgodny z Tabelą opłat Fritz Exchange. str. 7

8 V. Opłaty O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, Operator nie pobiera żadnych prowizji od dokonanych Transakcji. 2. Operator nie pobiera opłat za założenie oraz utrzymanie konta Użytkownika w Platformie wymiany walut. 3. Koszty realizacji przelewów uwzględnia Tabela opłat Fritz Exchange stanowiąca załącznik nr. 1 do regulaminu. W przypadku wystąpienia opłaty bankowej za otrzymanie przelewu od Użytkownika, Operator pomniejszy wpłacaną przez Użytkownika kwotę o wartość opłaty. 17. W przypadku wypłaty przez Operatora wymienionych środków na rachunek Użytkownika wiążącej się z opłatami bankowymi, kosztami wypłaty obciążony zostanie Użytkownik. VI. Reklamacje i odpowiedzialność 18. Operator wskazuje adres poczty elektronicznej: celem umożliwienia zadania Operatorowi pytań i składania wniosków, związanych z funkcjonowaniem platformy Fritz Exchange. 19. Reklamacje Użytkownicy składają na piśmie na adres: Fritz Exchange, ul. Starowiejska 55a, Andrychów lub owo na adres: Operator rozpatruje każdą reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej. 2. Operator jest uprawniony do przerwania świadczenia usług dla Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. str. 8

9 3. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w trakcie świadczenia usług bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie serwisu. VII. Polityka prywatności 21. Z chwilą wypełnienia formularza rejestracji, dane Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Operatora. Dane są przetwarzane w celu realizacji Usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 22. Funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, przekazanych Operatorowi w związku z Usługami określonymi w regulaminie pełni Operator. 23. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 24. Operator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika innym Użytkownikom, ani innym podmiotom gospodarczym bez zgody Użytkownika. 25. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji dane osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika, w wypadku, gdy uległy one zmianie, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług wobec Użytkownika. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Operatora. str. 9

10 Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest FRITZ GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS ) będący Operatorem internetowej platformy wymiany walut Fritz Exchange.pl. 2. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem kontrahentów i partnerów. 3. Operator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 4. Pliki cookies (tzw. ciasteczka ) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu tj. FRITZ GROUP S.A. z siedziba w Krakowie, Plac Axentowicza 5/3, Kraków KRS Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Platformy wymiany walut do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy wymiany walut ponownie wpisywać loginu i hasła; 7. W ramach Platformy wymiany walut stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 8. W ramach Platformy wymiany walut stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; str. 10

11 d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy wymiany walut mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) wykorzystywanej do przeglądania stron internetowych. 10. Operator Platformy wymiany walut informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 11. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy wymiany walut i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu kontrahentów lub partnerów. 12. Więcej informacji na temat plików cookies i zmiany ich ustawień dostępnych jest na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek internetowych. Celem zarządzania ustawieniami Cookies należy wybrać z poniższej listy odpowiednią przeglądarkę internetową, wykorzystywaną przez Użytkownika i postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami: a) Internet Explorer; b) Firefox; c) Chrome; d) Opera; e) Safari; f) Android; g) Windows Phone; h) Blackberry; i) Safari na urządzenia mobilne. str. 11

12 VIII. Postanowienia końcowe 27. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem r. str. 12

13 Załącznik nr. 1 do Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl 1. Tabela opłat dla realizacji przelewów bankowych wychodzących z Fritz Exchange Realizacja przelewu uwzględniając koszt przedstawiony w powyższej tabeli dla standardowego przelewu następuje w systemie SHA. Realizacja przelewu w systemie OUR: +70 zł do ceny standardowego przelewu. Realizacja przelewu EUR EXPRESS: 15 zł. 2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów uwzględnionych w Tabeli opłat Fritz Exchange w trakcie świadczenia usług bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie serwisu.

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo