ZMIANA TREŚCI SIWZ PROWADZĄCA DO ZMIANY OGŁOSZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA TREŚCI SIWZ PROWADZĄCA DO ZMIANY OGŁOSZENIA"

Transkrypt

1 Łódź, dnia roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Piotrkowska Łódź Numer sprawy: 28/2015 ZMIANA TREŚCI SIWZ PROWADZĄCA DO ZMIANY OGŁOSZENIA Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami)m, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149 zmienia specyfikację dotyczącą postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dań gotowych wyrobów garmażeryjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia. Jest: 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zmówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): wyroby ciastkarskie ciasta 2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa ciast i wyrobów ciastkarskich dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 3. Asortyment oraz szacunkowa ilość wyszczególniona została w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Ilości podane w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi i ilość zamawianych asortymentów może odbiegać od podanych w załączniku. 5. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami pakietu ofertowego w ramach wartości brutto zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 7. Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia będą niżej wymienione placówki: 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, 2) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, Al. Kościuszki 29, 3) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Borowa 6, 4) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 18, 5) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Fabryczna 19, 6) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Grota Roweckiego 30, 7) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Jaracza 36,

2 8) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Lelewela 17, 9) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. 1 Maja 24/26, 10) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Narutowicza 37, 11) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Organizacji WIN 37, 12) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Obywatelska 69, 13) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Piotrkowska 203/205, 14) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Rojna 52, 15) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Senatorska 4, 16) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Smetany 4, 17) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Wrocławska 10, 18) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Zbocze 2a, 19) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 5a, 20) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Rojna 18a, 21) Świetlica Środowiskowa w Łodzi, ul. Ćwiklińska 5a, 22) Świetlica Środowiskowa w Łodzi, ul. Senatorska 4, 23) Świetlica Środowiskowa w Łodzi, ul. Smetany 4, 24) Świetlica Środowiskowa w Łodzi, ul. Tybury 16, 25) Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi, ul. Gałczyńskiego 7. 26) Klub Integracji Społecznej w Łodzi, ul. Księży Młyn 2, 27) Klub Integracji Społecznej w Łodzi, ul. Paderewskiego 47, 28) Klub Integracji Społecznej w Łodzi, ul. Tybury 16, 29) I Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Tybury 16, 30) II Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Grota Roweckiego 30, 31) III Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Będzińska 5, 32) Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łodzi, ul. Lipowa Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia sukcesywnie, zgodnie ze złożonym zamówieniem, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, dwa razy w tygodniu tj. w godzinach od 7:00 do 12: Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy wraz z rozładunkiem i wstawieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążenia z tego tytułu dodatkowymi kosztami 10. Ilości zamawianych artykułów będą każdorazowo uzgadniane na podstawie zgłoszeń Zamawiającego, składanych za pośrednictwem faksu, telefonicznie lub adresem poczty elektronicznej, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. 11. Dostawy będą realizowane w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez 12. Sposób przygotowania oraz transport wyrobów mięsnych, wędliniarskich oraz drobiarskich będzie musiał odpowiadać najwyższym standardom. Będą przygotowane na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i normami HACCP a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z ustawą z dnia roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych. 13. Wymagania z zakresu przedmiotu zamówienia: 1) każdy produkt winien być wytworzony zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku nr 136 poz. 314 z późniejszymi zmianami)

3 oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, 2) każdy produkt winien odpowiadać normom jakościowym GHP, GMP lub systemowi HACCP, 3) każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodny z Polska Normą, 4) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polska Normą lub normami europejskimi itp., 5) wymagana będzie należyta staranność przy realizacji zobowiązań zamówienia, 6) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 7) wszelkie zmiany numerów, faksu lub adresu poczty elektronicznej Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu na piśmie, 8) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 14. Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia podczas odbioru, przedmiotu zamówienia pod względem jakości produktu. 15. Wymagania Zamawiającego w zakresie opakowań: 1) pojemniki czyste, 2) bez obcych zapachów, 3) powinny być przeznaczone tylko do jednego asortymentu, 4) artykuły powinny być ułożone w opakowaniu w sposób nie powodujący deformacji, zapewniający estetyczny wygląd gotowego wyrobu. 16. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: 1) nazwę środka spożywczego, 2) datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia, 3) dane identyfikacyjne producenta środka spożywczego, 4) dane identyfikujące kraj, w którym wyprodukowano środek spożywczy, 5) zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu, 6) warunki przechowywania, w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków przechowywania, 7)oznaczenie partii produkcji, 8) klasę jakości handlowej. 17. Zamawiający będzie mógł odmówić dostawy w następujących przypadkach: 1) stwierdzenia nieświeżości dostarczonego artykułu, 2) dostarczenia innego asortymentu niż zamówiony, 3) dostarczenia artykułów w terminie nie uzgodnionym z Zamawiającym, 4) dostarczenia ilości artykułów niezgodnych z zamówieniem. 18. W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonych artykułach spożywczych Zamawiający będzie miał prawo odmowy ich przyjęcia i faksem lub pocztą e- mail zgłosi reklamację Wykonawcy. 19. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający będzie mógł zwrócić na koszt Wykonawcy wyroby będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 20. Wykonawca w ciągu 24 godzin zobowiązany będzie wymienić towar na inny odpowiadający Zamawiającemu. 21. W przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w pkt. 20, Zamawiający będzie miał prawo zakupić na koszt Wykonawcy zgłoszone do reklamacji artykuły spożywcze. 22. Wykonawca będzie wystawiał fakturę po wykonaniu dostawy artykułów żywnościowych i potwierdzeniu jej przez upoważnionego pracownika 23. Każda faktura zawierać będzie wykaz dostarczonych produktów.

4 24. Należność za dostarczone towary, Wykonawca będzie ustalał każdorazowo w oparciu o ceny jednostkowe, określone przez Wykonawcę. 25. Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów muszą być zgodne z cenami określonymi w Ofercie Wykonawcy i nie będą mogły ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 26. Należność za dostarczone artykuły żywnościowe będzie płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 27. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 28. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot zamówienia dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany stawki VAT dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie kwot VAT i kwoty wynagrodzenia brutto. 29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 30. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Zmienia się na: 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zmówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): dania gotowe 2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa dań gotowych wyrobów garmażeryjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 3. Asortyment oraz szacunkowa ilość wyszczególniona została w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Ilości podane w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi i ilość zamawianych asortymentów może odbiegać od podanych w załączniku. 5. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami pakietu ofertowego w ramach wartości brutto zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 7. Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia będą niżej wymienione placówki: 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, 2) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, Al. Kościuszki 29, 3) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Borowa 6, 4) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 18, 5) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Fabryczna 19, 6) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Grota Roweckiego 30, 7) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Jaracza 36, 8) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Lelewela 17, 9) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. 1 Maja 24/26, 10) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Narutowicza 37,

5 11) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Organizacji WIN 37, 12) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Obywatelska 69, 13) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Piotrkowska 203/205, 14) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Rojna 52, 15) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Senatorska 4, 16) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Smetany 4, 17) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Wrocławska 10, 18) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Zbocze 2a, 19) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 5a, 20) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Rojna 18a, 21) Świetlica Środowiskowa w Łodzi, ul. Ćwiklińska 5a, 22) Świetlica Środowiskowa w Łodzi, ul. Senatorska 4, 23) Świetlica Środowiskowa w Łodzi, ul. Smetany 4, 24) Świetlica Środowiskowa w Łodzi, ul. Tybury 16, 25) Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi, ul. Gałczyńskiego 7. 26) Klub Integracji Społecznej w Łodzi, ul. Księży Młyn 2, 27) Klub Integracji Społecznej w Łodzi, ul. Paderewskiego 47, 28) Klub Integracji Społecznej w Łodzi, ul. Tybury 16, 29) I Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Tybury 16, 30) II Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Grota Roweckiego 30, 31) III Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Będzińska 5, 32) Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łodzi, ul. Lipowa Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia sukcesywnie, zgodnie ze złożonym zamówieniem, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, dwa razy w tygodniu tj. w godzinach od 7:00 do 12: Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy wraz z rozładunkiem i wstawieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążenia z tego tytułu dodatkowymi kosztami 10. Ilości zamawianych artykułów będą każdorazowo uzgadniane na podstawie zgłoszeń Zamawiającego, składanych za pośrednictwem faksu, telefonicznie lub adresem poczty elektronicznej, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. 11. Dostawy będą realizowane w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez 12. Sposób przygotowania oraz transport wyrobów mięsnych, wędliniarskich oraz drobiarskich będzie musiał odpowiadać najwyższym standardom. Będą przygotowane na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i normami HACCP a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z ustawą z dnia roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych. 13. Wymagania z zakresu przedmiotu zamówienia: 1) każdy produkt winien być wytworzony zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku nr 136 poz. 314 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, 2) każdy produkt winien odpowiadać normom jakościowym GHP, GMP lub systemowi HACCP, 3) każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodny z Polska Normą,

6 4) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polska Normą lub normami europejskimi itp., 5) wymagana będzie należyta staranność przy realizacji zobowiązań zamówienia, 6) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 7) wszelkie zmiany numerów, faksu lub adresu poczty elektronicznej Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu na piśmie, 8) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 14. Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia podczas odbioru, przedmiotu zamówienia pod względem jakości produktu. 15. Wymagania Zamawiającego w zakresie opakowań: 1) pojemniki czyste, 2) bez obcych zapachów, 3) powinny być przeznaczone tylko do jednego asortymentu, 4) artykuły powinny być ułożone w opakowaniu w sposób nie powodujący deformacji, zapewniający estetyczny wygląd gotowego wyrobu. 16. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: 1) nazwę środka spożywczego, 2) datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia, 3) dane identyfikacyjne producenta środka spożywczego, 4) dane identyfikujące kraj, w którym wyprodukowano środek spożywczy, 5) zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu, 6) warunki przechowywania, w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków przechowywania, 7)oznaczenie partii produkcji, 8) klasę jakości handlowej. 17. Zamawiający będzie mógł odmówić dostawy w następujących przypadkach: 1) stwierdzenia nieświeżości dostarczonego artykułu, 2) dostarczenia innego asortymentu niż zamówiony, 3) dostarczenia artykułów w terminie nie uzgodnionym z Zamawiającym, 4) dostarczenia ilości artykułów niezgodnych z zamówieniem. 18. W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonych artykułach spożywczych Zamawiający będzie miał prawo odmowy ich przyjęcia i faksem lub pocztą e- mail zgłosi reklamację Wykonawcy. 19. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający będzie mógł zwrócić na koszt Wykonawcy wyroby będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 20. Wykonawca w ciągu 24 godzin zobowiązany będzie wymienić towar na inny odpowiadający Zamawiającemu. 21. W przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w pkt. 20, Zamawiający będzie miał prawo zakupić na koszt Wykonawcy zgłoszone do reklamacji artykuły spożywcze. 22. Wykonawca będzie wystawiał fakturę po wykonaniu dostawy artykułów żywnościowych i potwierdzeniu jej przez upoważnionego pracownika 23. Każda faktura zawierać będzie wykaz dostarczonych produktów. 24. Należność za dostarczone towary, Wykonawca będzie ustalał każdorazowo w oparciu o ceny jednostkowe, określone przez Wykonawcę. 25. Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów muszą być zgodne z cenami określonymi

7 w Ofercie Wykonawcy i nie będą mogły ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 26. Należność za dostarczone artykuły żywnościowe będzie płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 27. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 28. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot zamówienia dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany stawki VAT dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie kwot VAT i kwoty wynagrodzenia brutto. 29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 30. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi mgr Jolanta Piotrowska

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Łódź: Dostawa ciast i wyrobów ciastkarskich dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Numer ogłoszenia: 384658-2014; data zamieszczenia: 24.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie przedszkole Nr 25 w Płocku ul. Kazimierza wielkiego 6A 09-400 Płock OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tytuł i zakres zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.lubiszyn.pl (logo BIP) http://lubiszyn.biuletyn.net/ Lubiszyn: Sukcesywna dostawa artykułów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MZESiP

UMOWA NR MZESiP w z ó r u m o w y UMOWA NR MZESiP.272.01.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ MZESiP. 271.01.2011 zawarta w Gostyninie w dniu......... r. pomiędzy Miejskim Zespołem Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 318888-2015 z dnia 2015-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słomniki A. Przedmiot zamówienia obejmuje: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe nr 3/12/2015. (dotyczy sprzedaży i dostawy produktów mleczarskich, nabiału, jaj oraz tłuszczy)

Zapytanie cenowe nr 3/12/2015. (dotyczy sprzedaży i dostawy produktów mleczarskich, nabiału, jaj oraz tłuszczy) Łódź, dn. 16.12.2015r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi im. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA ul. Harcerzy Zatorowców 6 91-144 Łódź Przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia: CPV: PRODUKTY MLECZARSKIE NABIAŁ JAJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na dostawę

WZÓR UMOWY na dostawę WZÓR UMOWY na dostawę Załącznik Nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.roku w Jarosławiu pomiędzy: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym im. Jana Pawła II z siedzibą w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II Nr 30 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 UMOWA DOSTAWY NR.../2017 (PROJEKT) zawarta w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ MIĘSA. Zawarta w dniu w...

UMOWA NA DOSTAWĘ MIĘSA. Zawarta w dniu w... UMOWA NA DOSTAWĘ MIĘSA Zawarta w dniu w.... Pomiędzy Gimnazjum nr 1 w Piasecznie 05-500 Piaseczno zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Szkoły Dariuszem Nowakiem. a.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... w Nidzicy pomiędzy: MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, UL. KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

DPS.AG Załącznik nr 3. Projekt umowy

DPS.AG Załącznik nr 3. Projekt umowy Projekt umowy Zawarta w dniu. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Etola z siedzibą w Rudzie Pilczyckiej nr 57 NIP 658-14-48-365 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Zofia Zięba-dyrektor DPS Zofia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Znak sprawy: GK.261.5.2016 Kunów, 14.12.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dyrektor Gimnazjum w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... a..., zarejestrowanym w..., z siedzibą..., reprezentowanym przez:

UMOWA nr... a..., zarejestrowanym w..., z siedzibą..., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do siwz UMOWA nr... zawarta w dniu... r. w Szczecinie, pomiędzy 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Janinę Krajewską - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja ul. Sowińskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy...

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zapytania o cenę dla zadania: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach od 2 stycznia 2017r

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu szkół nr 1 im.kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim Numer ogłoszenia: 7358-2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011 Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011 UMOWA Nr.../2011 w dniu...w Białymstoku pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA

UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA Załącznik Nr 12 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA.1.02.2014 zawarta w dniu... r. pomiędzy : DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ 82-300 ELBLĄG, ul. PUŁASKIEGO 1c regon nr 170326876 konto : Bank Citi Handlowy O/Elbląg

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2016

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2016 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2016 Zawarta w dniu... 2016r. pomiędzy Przedszkolem Publicznym w Młochowie przy ul. Żródlanej 1, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. WZÓR UMOWY (dla każdej części) PN-2/2015

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. WZÓR UMOWY (dla każdej części) PN-2/2015 WZÓR UMOWY (dla każdej części) PN-2/2015 Zawarta w dniu. pomiędzy Żłobkiem Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie, ul. Krakowska 30, NIP: 635 17 93 093, reprezentowanym przez: Grażynę Moczko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Znak sprawy: RGPOŚiI.271.62.2014 Krośnice, dnia 17 grudnia 2014 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2017 (WZÓR)

UMOWA Nr.../2017 (WZÓR) UMOWA Nr.../2017 (WZÓR) zawarta w Płocku dnia.. 2017 r. pomiędzy: Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP: 7743135712, REGON 611016086, reprezentowaną przez: Danutę

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT UMOWY) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim

UMOWA (PROJEKT UMOWY) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim FK.241.01.2016 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (PROJEKT UMOWY) zawarta w dniu.... 2016 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Miastem Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stalowawola.naszops.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stalowawola.naszops. 1 z 5 2015-12-23 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stalowawola.naszops.pl/bip/ Stalowa Wola: Sukcesywna dostawa warzyw, owoców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA nr...

Wzór umowy UMOWA nr... Wzór umowy UMOWA nr... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu.pomiędzy: Gminą Lublin Miejskim Zespołem Żłobków w Lublinie z siedzibą przy ul. Wolskiej 5, 20-411 Lublin, posiadającym NIP 712-23-38-057, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczy postępowania na dostawę wędlin dla Przedszkola Publicznego w Niemcach

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczy postępowania na dostawę wędlin dla Przedszkola Publicznego w Niemcach Znak sprawy: P.341.2.2017 Niemce, dnia 02.01.2017r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczy postępowania na dostawę wędlin dla Przedszkola Publicznego w Niemcach Zamawiający: Gmina Niemce ul. Lubelska 121

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu... w Krynicy-Zdroju, pomiędzy: Gminą Krynica-Zdrój w imieniu, której działa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/./2012. zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie

Umowa nr ZP/./2012. zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie Umowa nr ZP/./2012 Załącznik nr 16 do SIWZ zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 7 im. Ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Plażowa 9, reprezentowaną, przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.272.47.2011

Umowa nr ZP.272.47.2011 Umowa nr ZP.272.47.2011 W dniu... r. pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym Baśniowa Kraina, 05-240 Tłuszcz, ul. Mickiewicza 7, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 125-11-42-896, REGON: 000912988,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciastek na potrzeby realizacji projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów

Bardziej szczegółowo

Grupa: 3 Załącznik nr 4B

Grupa: 3 Załącznik nr 4B Grupa: 3 UMOWA NR / /20 Załącznik nr 4B zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka ul. dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz wpisanym do rejestru publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 78781-2016 z dnia 2016-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

U M O W A - WZÓR. Zawarta w dniu roku w Boronowie pomiędzy:

U M O W A - WZÓR. Zawarta w dniu roku w Boronowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A - WZÓR Zawarta w dniu.. 2014 roku w Boronowie pomiędzy: Zespołem Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie ul. Poznańska 242-283 Boronów NIP: 5751762658 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr na dostawę. Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr na dostawę. Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr na dostawę Załącznik Nr 6 do SIWZ zawarta w dniu.roku w Jarosławiu pomiędzy: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu reprezentowanym przez Wojciech Głąb dyrektor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Znak sprawy: RGPOŚiI.271.18.2015 Krośnice, dnia 25 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz DPS.IV.3710.5.8.2015 Załącznik nr 1 do siwz (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na ogłoszenie z dnia. o zamówieniu publicznym na dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2011-01-03 11:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412954-2010 z dnia 2010-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5

Na Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 UMOWA NR (WZÓR) Na Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 zawarta w dniu 24.08.2017 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: 1. Nabywcą: Miasto

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu.. r. we Wrocławiu

UMOWA nr. zawarta w dniu.. r. we Wrocławiu UMOWA nr. pomiędzy: zawarta w dniu.. r. we Wrocławiu Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 zwaną dalej Zamawiającym" i reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa artykułów spożywczych dla restauracji RYCERSKA w Poznaniu, ul. Krańcowa 98, w roku 2011. Numer ogłoszenia: 414466-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2011-12-08 06:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3plonsk.pl Płońsk: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe) Radzice Duże, 19 sierpnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dodatkowe) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Radzice Duże 169, 26-340 Drzewica NIP: 7681833531, w imieniu której działa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ WZÓR U M O W Y

Załącznik do SIWZ WZÓR U M O W Y Załącznik do SIWZ zawarta w dniu.. 2013 roku, pomiędzy: WZÓR U M O W Y Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Znak sprawy: GK Kunów,

ZAPYTANIE CENOWE. Znak sprawy: GK Kunów, Znak sprawy: GK.261.1.2013 ZAPYTANIE CENOWE Kunów, 20.12.2013 Gimnazjum w Kunowie zaprasza do składania ofert na: Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Gimnazjum w Kunowie w roku 2014, prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. reprezentowanym przez: p.. zwanym dalej,,wykonawcą'' na: dostawę żywności do stołówki szkolnej

U M O W A. reprezentowanym przez: p.. zwanym dalej,,wykonawcą'' na: dostawę żywności do stołówki szkolnej U M O W A Zawarta w dniu... 2013 roku pomiędzy: Dyrektorem Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4, NIP 822 1945364 Panem Markiem J. Pachnik zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Postępowanie przetargowe pn.: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

UMOWA Postępowanie przetargowe pn.: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego. nr postępowania: BZP.2420.22.2015.GK Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron UMOWA Postępowanie przetargowe pn.: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Administracji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rudawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach Numer ogłoszenia: 6775-2016; data zamieszczenia: 19.01.2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp127.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp127.edu.pl 1/ 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp127.edu.pl Warszawa: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego artykułów spożywczych i jednorazowych naczyń i sztućców/kanapek bankietowych na

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne nr 32 Hejnałek w Szczecinie ul. Farna 2A, 70-541 Szczecin www.hejnalek.vel.pl

Przedszkole Publiczne nr 32 Hejnałek w Szczecinie ul. Farna 2A, 70-541 Szczecin www.hejnalek.vel.pl Przedszkole Publiczne nr 32 Hejnałek w Szczecinie ul. Farna 2A, 70-541 Szczecin www.hejnalek.vel.pl Znak sprawy: 15-ZP/PP32/2014 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32 w Szczecinie ul. Farna 2A 70-541 Szczecin ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, który reprezentowany jest przez:...

UMOWA NR... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, który reprezentowany jest przez:... UMOWA NR... zawarta w dniu... w Świebodzinie pomiędzy: Publicznym Przedszkolem Nr 7 w Świebodzinie, z siedzibą w Świebodzinie przy Osiedlu Widok 24, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: P/17/ŻYWNOŚĆ/2013 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: P/17/ŻYWNOŚĆ/2013 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-06-11 15:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P/17/ŻYWNOŚĆ/2013 na dostawę żywności Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps.z-ne.pl Zakopane: dostawa artykułów spożywczych - DPS 1/15 Numer ogłoszenia: 327662-2015;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Kalwaria Zebrzydowska: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Janusza Korczaka w Brodach. Numer ogłoszenia: 26974-2011; data zamieszczenia: 22.02.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

3 UMOWA NR.. /NS/2017

3 UMOWA NR.. /NS/2017 Załącznik nr 3 UMOWA NR.. /NS/2017 zawarta w dniu r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o., przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Wyspiańskiego 16, Zielona Góra, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Wyspiańskiego 16, Zielona Góra, woj. lubuskie, tel , faks Zielona Góra: Dostawa żywności w 2013 roku do Przedszkola nr 6 w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 16 Numer ogłoszenia: 19784-2013; data zamieszczenia: 14.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 6 do WZ UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu... 2017 r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 700 BOCHNIA, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt Nr /

UMOWA Projekt Nr / Zał. Nr 6 UMOWA Projekt Nr /2016 W dniu..2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Zespołem Żłobków Miejskich z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Chrobrego 14 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../.. Przedmiot umowy 1. Zasady realizacji przedmiotu umowy. Nr pakietu określony zostanie odpowiednio podczas podpisywania umowy.

Umowa Nr.../.. Przedmiot umowy 1. Zasady realizacji przedmiotu umowy. Nr pakietu określony zostanie odpowiednio podczas podpisywania umowy. Nr Zp 34/340/ 30 /2013 Umowa Nr.../.. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ -PROJEKTzawarta w dniu... roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, który reprezentowany jest przez:

UMOWA NR. zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, który reprezentowany jest przez: ZAŁĄCZNIK NR 7-9 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Świebodzinie pomiędzy: Publicznym Przedszkolem Nr 7 w Świebodzinie, z siedzibą w Świebodzinie przy Osiedlu Widok 24, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Znak: ZS/241/ 1 /2013

Znak: ZS/241/ 1 /2013 Znak: ZS/241/ 1 /2013 UMOWA Nr.......... NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zawarta w dniu.............. r. w Legionowie pomiędzy: wzór umowy Zespołem Szkół w Legionowie z siedzibą przy ul. Zegrzyńskiej 3, 05-119

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 380418 2014 z dnia 2014 11 19 r. Ogłoszenie o zamówieniu Mińsk Mazowiecki Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: AZP-240 /PN-p14/040/2013-199. Wykonawcy wg rozdzielnika Data: 07.08.2013 r.

Nr sprawy: AZP-240 /PN-p14/040/2013-199. Wykonawcy wg rozdzielnika Data: 07.08.2013 r. Nr sprawy: AZP-240 /PN-p14/040/2013-199 Wykonawcy wg rozdzielnika Data: 07.08.2013 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 200 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Cieszyn: Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów

Cieszyn: Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów 1 z 8 2013-11-22 11:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.cieszyn.bip-gov.info.pl Cieszyn: Sukcesywne dostawy wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim na rok

Mińsk Mazowiecki: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim na rok Mińsk Mazowiecki: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim na rok 2015 Numer ogłoszenia: 246467-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkola-sobolew.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkola-sobolew.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkola-sobolew.pl Sobolew: Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsnr1.dbox.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsnr1.dbox.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsnr1.dbox.pl Oświęcim: Dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki w 2016roku. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lwówku Śląskim Adres: Aleja Wojska Polskiego 21, 59-600 Lwówek Śląski, województwo: dolnośląskie Telefon: 75 647-77-24 E-mail:przedszkole.nr1@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawa: SP ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro

Sprawa: SP ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza 15-307 Białystok, ul. W esoła 11a tel. 85-745-49-34. tel./fax 85-742-10-25 NIP 542-20-98-365 REGON 00073-52-62 Białystok, 01.06.2016r Sprawa: SP6-26.1.2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / (WZÓR) na Dostawę produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie w 2017 roku

UMOWA NR / (WZÓR) na Dostawę produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie w 2017 roku UMOWA NR / (WZÓR) na Dostawę produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie w 2017 roku Umowa została zawarta w dniu. 2017 r. pomiędzy Gminą Niemce, ul. Lubelska121, 21-025 Niemce

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. NIP 615-17-76-606, w imieniu którego działa:

ZAPYTANIE OFERTOWE. NIP 615-17-76-606, w imieniu którego działa: Zgorzelec, dn. 10.08. 2015r. SOSW.AG. 26. 16. 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, NIP 615-17-76-606, w imieniu którego działa: Aneta Szostak-Sulewska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu r. w Warszawie

UMOWA NR zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA NR zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie Miastem Stołecznym Warszawa - Szkołą Podstawową nr 141 im. mjr H. Sucharskiego, z siedzibą, REGON: 000801415, NIP: 113-18-18-109 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... REGON... NIP... TEL...FAX O F E R T A

Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... REGON... NIP... TEL...FAX O F E R T A 1863 2018 r. Załącznik nr 1do SIWZ (pieczątka firmowa Wykonawcy) Znak sprawy: SP30/33/332/231/17 Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... REGON... NIP... TEL....FAX... e-mail:.. O F E R T A Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Firmą:... mającą siedzibę w..., wpisaną do rejestru sądowego..., prowadzonego przez:...,

Firmą:... mającą siedzibę w..., wpisaną do rejestru sądowego..., prowadzonego przez:..., Załącznik nr 4 Umowa nr...... zawarta w dniu.r. pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Witosa 6 88-300 Mogilno wpisanym do rejestru sądowego pod numerek KRS 0000308392

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 42240-2015 z dnia 2015-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów medycznych, rękawic, opatrunków, opatrunków

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRZEDSZKOLE W ANNOPOLU 23-235 Annopol, ul. Leśna 2, tel/fax 158613048 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

3/12/2014 Załącznik Nr 2A do SIWZ

3/12/2014 Załącznik Nr 2A do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na: Sukcesywny zakup i dostawę artykułów spożywczych: Mięso i wędliny dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku I. Dane dotyczące wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy. Umowa nr...

Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy Umowa nr... zawarta w dniu... 2015 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: UMOWA wzór Zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy:

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ P R O J E K T U M O W Y U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: Miejskim Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO Znak sprawy DPS.DAG.333.5.2.2015 Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000 EURO 1. Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk tel./faks 59-8462630

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/docume~1/mpasek/ustawi~1/temp/ html

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/docume~1/mpasek/ustawi~1/temp/ html 1 z 5 2014-11-25 12:06 Busko-Zdrój: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju Numer ogłoszenia: 244161-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo