GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

2 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ COMARCH S.A. ZA ROK OBROTOWY I. INFORMACJE OGÓLNE Dane identyfikujące badaną Spółkę Dominującą Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Spółki II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dokumentacja konsolidacyjna Kompletność i poprawność sporządzenia dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IV. UWAGI KOŃCOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMARCH S.A. ZA ROK OBROTOWY Skonsolidowany bilans 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 6. Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMARCH S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 2

3 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Comarch S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch S.A., dla której Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39A, jest Spółką Dominującą, na które składają się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej. Zarząd Spółki Dominującej oraz członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z przyjętymi przez Grupę Kapitałową zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę Dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. 3

4 Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwane dalej MSSF ), a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.... Marek Turczyński Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr ewidencyjnym 73:... Marek Turczyński Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku 4

5 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ COMARCH S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Dominującą Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej działa pod firmą Comarch S.A. Siedzibą Spółki jest Kraków, Al. Jana Pawła II 39A. Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 30 listopada 1994 roku przed notariuszem Marią Kwiecińską - Stybel w Krakowie (Repertorium A Nr 5209/94). Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w Krakowie, w dziale B pod numerem RHB 3218, na podstawie postanowienia z dnia 20 grudnia 1994 roku. Aktualnie Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie pod numerem KRS Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: nadany przez Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście w Krakowie w dniu 1 sierpnia 2000 roku. Urząd Statystyczny nadał Spółce w dniu 14 lipca 2000 roku REGON o numerze: Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Według statutu Spółki przedmiotem jej działalności jest: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, produkcja elementów elektronicznych, produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, naprawa i konserwacja maszyn, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 5

6 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, pozostała działalność wydawnicza, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, reprodukcja zapisanych nośników informacji, działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, transport drogowy towarów, magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, leasing finansowy, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność wspomagająca edukację, pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność obiektów sportowych, pozostała działalność związana ze sportem, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. W badanym okresie Spółka prowadziła działalność w zakresie działalności informatycznej związanej z oprogramowaniem. Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił zł i dzielił się na akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz akcji uprzywilejowanych co do głosu 5:1, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wśród akcjonariuszy Spółki posiadających pośrednio lub bezpośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comarch S.A. znajdowali się: Janusz Filipiak 32,54% w kapitale zakładowym Spółki (41,16% głosów na WZA), Elżbieta Filipiak 10,51% w kapitale zakładowym Spółki (28,12% głosów na WZA Spółki). Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 6

7 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki, a zmiany w strukturze własności kapitału zakładowego wynikały z transakcji kupna/sprzedaży akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Po dniu bilansowym wystąpiły niżej wymienione zmiany w kapitale zakładowym Spółki: w ramach wykonania Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich dla kluczowych pracowników, dnia 13 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 2/01/2014 w sprawie realizacji wyżej wymienionego programu za 2013 rok w drodze emisji o wartości nominalnej 1 zł. Akcje zostały przyznane osobom uprawnionym zgodnie z założeniami programu opcji menadżerskich dla kluczowych pracowników uchwalonego Uchwałą Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. Kapitał własny Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi tys. zł. Rokiem obrotowym Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy. W skład Zarządu Spółki na dzień wydania opinii wchodzili: Janusz Filipiak - Prezes Zarządu, Piotr Reichert - Wiceprezes Zarządu, Paweł Prokop - Wiceprezes Zarządu, Marcin Warwas - Wiceprezes Zarządu, Zbigniew Rymarczyk - Wiceprezes Zarządu, Piotr Piątosa - Wiceprezes Zarządu, Konrad Tarański - Wiceprezes Zarządu. Zgodnie z Uchwałą z dnia 26 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zakończyła się kadencja Zarządu i nastąpiło powołanie ponowne Zarządu w tym samym składzie. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej Comarch S.A. wchodzą: Podmiot Dominujący Comarch S.A. oraz spółki zależne bezpośrednio od Comarch S.A.: Comarch AG - podmiot zależny w 100%, Comarch S.A.S. - podmiot zależny w 100%, Comarch Luxembourg S.à r.l. - podmiot zależny w 100%, Comarch Inc. - podmiot zależny w 100%, Comarch Canada, Corp. - podmiot zależny w 100%, Comarch Middle East FZ-LLC - podmiot zależny w 100%, Comarch LLC - podmiot zależny w 100%, Comarch Software (Shanghai) Co. Ltd. - podmiot zależny w 100%, OOO Comarch - podmiot zależny w 100%, Comarch Vietnam Company Ltd. - podmiot zależny w 100%, Comarch Oy - podmiot zależny w 100%, Comarch UK Ltd. - podmiot zależny w 100% Comarch Chile SpA - podmiot zależny w 100%, Comarch s.r.o. - podmiot zależny w 100%, SouthForge Sp. z o.o. - podmiot zależny w 100%, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 7

8 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. CA Consulting S.A. - podmiot zależny w 100%, Opso Sp. z o.o. - podmiot zależny w 100%, Comarch Management Sp. z o.o. - podmiot zależny w 100%, Comarch Corporate Finance FIZ - podmiot zależny w 100%, MKS Cracovia SSA - podmiot zależny w 66,11%. spółki zależne od Comarch S.A.S.: Comarch R&D S.à r.l. - podmiot zależny w 70% od Comarch S.A.S, w 30% zależny od Comarch S.A. spółki zależne od Comarch AG: Comarch Software und Beratung AG - podmiot zależny w 100%* od Comarch AG. (*)W tym 2,68% akcji CsuB AG pożyczonych od podmiotu spoza Grupy Comarch spółki zależne od Comarch Software und Beratung AG: Comarch Solutions GmbH - podmiot zależny w 100% od Comarch Software und Beratung AG, spółki zależne od Comarch Inc: Comarch Panama, Inc. - podmiot zależny w 100% od Comarch Inc. spółki zależne od Comarch Corporate Finance FIZ: imed 24 S.A. - podmiot zależny w 100% od Comarch Corporate Finance FIZ, Comarch Polska S.A. - podmiot zależny w 100% od Comarch Corporate Finance FIZ, ireward24 S.A. - podmiot zależny w 100% od Comarch Corporate Finance FIZ, Infrastruktura24 S.A. - podmiot zależny w 100% od Comarch Corporate Finance FIZ, CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SKA - podmiot zależny w 100% od Comarch Corporate Finance FIZ, icomarch 24 S.A. - podmiot zależny w 100% od Comarch Corporate Finance FIZ, Bonus Development Sp. z o.o. SKA - podmiot zależny w 100% od Comarch Corporate Finance FIZ, Bonus Management Sp. z o.o. SKA - podmiot zależny w 100% od Comarch Corporate Finance FIZ, Bonus Management Sp. z o.o. II Activia SKA - podmiot zależny w 100% od Comarch Corporate Finance FIZ, Bonus Development Sp. z o.o. II Koncept SKA - podmiot zależny w 100% od Comarch Corporate Finance FIZ, Comarch Management Sp. z o.o. SKA - spółki zależne od CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SKA: podmiot zależny w 38,57% od Comarch Corporate Finance FIZ oraz w 61,43% od Comarch S.A. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 8

9 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. CAMS AG - podmiot zależny w 51% od CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SKA, ESA Projekt Sp. z o.o. - podmiot zależny w 100% od CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SKA, Comarch Swiss AG - podmiot zależny w 100% od CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SKA. spółki stowarzyszone: poprzez Comarch Corporate Finance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: SoInteractive S.A. (18,52% głosów przypada na Comarch Corporate Finance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2013 roku objęte zostały następujące spółki: a) Spółka Dominująca Comarch S.A. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Spółki Dominującej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydaliśmy w dniu 30 kwietnia 2014 roku opinię bez zastrzeżeń. b) Spółki objęte konsolidacją metodą pełną: Nazwa i siedziba Spółki Comarch, Inc., Rosemont (USA) Comarch AG, Drezno (Niemcy) Comarch Middle East FZ- LCC, Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) Comarch s.r.o, Bratysława (Słowacja) Comarch LLC, Kijów (Ukraina) Comarch Panama, Inc., Panama OOO Comarch, Moskwa (Rosja) CA Consulting S.A., Warszawa MKS Cracovia SSA, Kraków Comarch R&D S.à r.l., Montbonnot-Saint-Martin (Francja) Comarch Management Sp. z o.o., Kraków Udział w kapitale (w %) Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego i rodzaj wydanej opinii 100% nie podlega badaniu 100% Akanthus GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, opinia bez zastrzeżeń 100% nie podlega badaniu 100% nie podlega badaniu 100% nie podlega badaniu 100% nie podlega badaniu 100% nie podlega badaniu 100% BDO, opinia bez zastrzeżeń 66,11% BDO, opinia bez zastrzeżeń ze zwróceniem uwagi 100% nie podlega badaniu 100% nie podlega badaniu Dzień bilansowy konsolidowanej jednostki 31 grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia 2013 Data opinii n/d 24 marca 2014 n/d n/d n/d n/d n/d 2 kwietnia marca 2014 n/d n/d Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 9

10 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. Comarch Management Sp. z o.o. SKA, Kraków Comarch Corporate Finance FIZ, Kraków Bonus Development Sp. z o.o. SKA, Kraków imed24 S.A., Kraków 100% BDO, opinia bez zastrzeżeń 100% 100% 100% BTFG Audit Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń POLINVEST-AUDIT Sp. z o. o., opinia do dnia wydania niniejszego raportu nie została wydana Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń ze zwróceniem uwagi Comarch Polska S.A. 100% BDO, opinia bez zastrzeżeń ireward24 S.A., Kraków Infrastruktura24 S.A., Kraków 100% BDO, opinia bez zastrzeżeń 100% BDO, opinia bez zastrzeżeń icomarch24 S.A., Kraków 100% BDO, opinia bez zastrzeżeń Bonus Management Sp. z o.o. SKA, Kraków SouthForge Sp.z o.o., Kraków CASA Management and Consulting Sp.z o.o. SKA, Kraków Bonus Management Sp. z o.o. II Activia SKA, Kraków Bonus Development Sp.z o.o. II Koncept SKA, Kraków Comarch Software (Shanghai) Co. Ltd., Szanghaj (Chiny) Comarch S.A.S., Lezennes (Francja) Comarch Luxembourg S.à r.l., Luksemburg Comarch Canada, Corp., New Brunswick (Kanada) Comarch Vietnam Company Ltd., Ho Chi Minh (Wietnam) Comarch Oy, Espoo (Finlandia) 100% POLINVEST-AUDIT Sp. z o. o., opinia do dnia wydania niniejszego raportu nie została wydana 100% nie podlega badaniu 100% 100% 100% POLINVEST-AUDIT Sp. z o. o., opinia do dnia wydania niniejszego raportu nie została wydana POLINVEST-AUDIT Sp. z o. o., opinia do dnia wydania niniejszego raportu nie została wydana POLINVEST-AUDIT Sp. z o. o., opinia do dnia wydania niniejszego raportu nie została wydana 100% nie podlega badaniu 100% Mazars France, opinia do dnia wydania niniejszego raportu nie została wydana 100% nie podlega badaniu 100% nie podlega badaniu 100% nie podlega badaniu 100% Matti Roima CAMS AG, (Szwajcaria) 51% nie podlega badaniu ESA Projekt Sp. z o.o., Chorzów (Polska) Comarch Swiss AG, Buchs (Szwajcaria - Luzern) Opso Sp. z o.o.,, Kraków (Polska) 100% Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń ze zwróceniem uwagi 100% UTA Treuhand AG Baden 100% nie podlega badaniu 31 grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia kwietnia marca 2014 n/d 14 kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia 2014 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 31 marca 2014 n/d 31 marca luty 2014 n/d Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 10

11 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. Comarch UK Ltd, Londyn (Wielka Brytania) Comarch Software und Beratung AG Monachium (Niemcy) Comarch Solutions GmbH, Innsbruck (Austria) 100% nie podlega badaniu 100%* 100% Akanthus GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, opinia bez zastrzeżeń B&O Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, opinia bez zastrzeżeń Comarch Chile SpA 100% nie podlega badaniu (*)W tym 2,68% akcji CsuB AG pożyczonych od podmiotu spoza Grupy Comarch c) Spółki objęte konsolidacją metodą praw własności: 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2013 n/d 17 marca stycznia 2014 n/d Nazwa i siedziba Spółki SoInteractive S.A, Kraków Udział w kapitale (w %) Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego i rodzaj wydanej opinii 30,72% nie podlega badaniu Dzień bilansowy konsolidowanej jednostki 31 grudnia 2013 Data opinii n/d Spółka Dominująca sporządzająca sprawozdanie skonsolidowane nie stosowała istotnych uproszczeń i odstępstw od przyjętych zasad konsolidacji w stosunku do kontrolowanych jednostek. W roku obrotowym skład badanej Grupy Kapitałowej oraz jednostek konsolidowanych, dla których Spółka Dominująca przygotowała badane sprawozdania skonsolidowane, nie uległ zmianie, z wyjątkiem włączenia do konsolidacji nabytych i utworzonych spółek: - CAMS AG spółka zarejestrowana 21 stycznia 2013 roku, - Comarch Chile SpA spółka zarejestrowana 23 maja 2013 roku. Brak w zestawieniu konsolidacyjnym spółki Amea Informatik AG spółka ta połączyła się w 2013 roku ze spółką przejmującą Comarch Swiss AG oraz spółki SoftM France S.a.r.l. i UAB Comarch spółki zostały zlikwidowane. 2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Działalność Grupy Kapitałowej w 2012 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokości tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Biegły rewident w dniu 30 kwietnia 2013 roku wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało zgodnie z przepisami prawa złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 1 lipca Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 11

12 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. 3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 31 lipca 2013 roku, zawartej pomiędzy Comarch S.A. a firmą Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Marka Turczyńskiego (nr ewidencyjny 90114) w siedzibie Spółki Dominującej w dniach od 10 marca do 18 kwietnia 2014 roku oraz poza siedzibą Spółki do dnia wydania niniejszej opinii. Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą z dnia 5 lipca 2013 roku na podstawie upoważnienia zawartego w art. 19 ust. 2 statutu Spółki Dominującej. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz kluczowy biegły rewident Marek Turczyński potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz spełniają warunki określone w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Comarch S.A. 4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Spółki Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania. Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono wszystkie żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji i wyjaśnień, co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu Spółki Dominującej z dnia 30 kwietnia 2014 roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 12

13 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Grupy Kapitałowej, jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu do analogicznych wielkości za rok ubiegły. Podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody/(Koszty) finansowe netto Utrata wartości firmy 0 0 Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Całkowity dochód ogółem Wskaźniki rentowności rentowność sprzedaży 4% 3% rentowność sprzedaży netto 2% 4% rentowność netto kapitału własnego 4% 6% Wskaźniki efektywności wskaźnik rotacji majątku 0,82 0,77 wskaźnik rotacji należności w dniach wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach wskaźnik rotacji zapasów w dniach Płynność/Kapitał obrotowy netto stopa zadłużenia 44% 46% stopień pokrycia majątku kapitałem własnym 56% 54% kapitał obrotowy netto (w tys. zł) wskaźnik płynności 1,77 1,60 wskaźnik podwyższonej płynności 1,62 1,44 Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w roku 2013 następujących tendencji: wzrost wskaźnika rentowności sprzedaży, spadek wskaźnika rentowności sprzedaży netto oraz rentowności netto kapitału własnego, wydłużenie okresów rotacji należności, zobowiązań oraz zapasów w dniach, spadek stopy zadłużenia przy jednoczesnym wzroście pokrycia majątku kapitałem własnym, zwiększenie kapitału obrotowego netto, wzrost wskaźników płynności oraz podwyższonej płynności. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 13

14 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku i obejmuje: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy została przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie objęło okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i polegało głównie na: badaniu prawidłowości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd Spółki Dominującej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, badaniu dokumentacji konsolidacyjnej, ocenie prawidłowości zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur konsolidacyjnych, przeglądzie sporządzonych przez innych biegłych rewidentów opinii i raportów z badania sprawozdań finansowych spółek zależnych i stowarzyszonych, podlegających konsolidacji. 2. Dokumentacja konsolidacyjna Spółka Dominująca przedstawiła dokumentację konsolidacyjną obejmującą: 1) sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 2) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych dostosowane do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji, 3) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych przeliczane na walutę polską, 4) wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 5) obliczenia wartości godziwej aktywów netto jednostek podporządkowanych, 6) obliczenia wartości firmy oraz zysku z tytułu okazyjnego nabycia, jak również odpisów wartości firmy z tytułu utraty wartości, 7) obliczenia udziałów niedających kontroli, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 14

15 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. 8) obliczenia różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych, wyrażonych w walutach obcych. Podstawy sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 sporządzono zgodnie z MSSF. Określenie jednostek Grupy Kapitałowej Przy określaniu zakresu i metod konsolidacji, jak również stosunku zależności, stosowano kryteria określone w MSSF. Okres obrotowy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na ten sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy co sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej Comarch S.A. Jednostki zależne i stowarzyszona objęte konsolidacją sporządziły sprawozdania finansowe na ten sam dzień bilansowy co Spółka Dominująca. Rok obrotowy wszystkich spółek zależnych i stowarzyszonej objętych konsolidacją został zakończony 31 grudnia 2013 roku. Metoda konsolidacji Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zależnych, została przeprowadzona metodą pełną przez sumowanie w pełnej wysokości wszystkich odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych Spółki Dominującej i jednostek zależnych objętych konsolidacją. Po dokonaniu sumowań dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które dotyczyły: wartości nabycia udziałów posiadanych przez Spółkę Dominującą w jednostkach zależnych oraz części aktywów netto jednostek zależnych odpowiadającej udziałowi Spółki Dominującej we własności tych jednostek, wzajemnych należności i zobowiązań jednostek objętych konsolidacją, istotnych przychodów i kosztów dotyczących operacji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją. W odniesieniu do jednostek stowarzyszonych zastosowano metodę praw własności. Wartość udziału Spółki Dominującej w jednostce stowarzyszonej skorygowano o przypadające na rzecz Spółki Dominującej zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego jednostki stowarzyszonej, które nastąpiły w ciągu okresu objętego konsolidacją oraz pomniejszono o należne od tych jednostek dywidendy. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 15

16 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. 3. Kompletność i poprawność sporządzenia dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółka Dominująca potwierdziła zasadność zastosowania zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółka Dominująca sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not tabelarycznych do poszczególnych pozycji skonsolidowanego bilansu i sprawozdania z całkowitych dochodów oraz opisów słownych zgodnie z zasadami zawartymi w MSSF. Informacje objaśniające do pozycji: rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, zobowiązania i rezerwy prawidłowo przedstawiają zwiększenia i zmniejszenia oraz tytuły tych zmian w ciągu roku obrotowego. Dla poszczególnych aktywów wykazanych w skonsolidowanym bilansie przedstawiono możliwość dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli. Spółka Dominująca dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, stanowiącymi ich integralną część, zawierają wszystkie pozycje, których ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest wymagane przepisami MSSF. Zarząd sporządził i załączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym Sprawozdanie z działalności zawiera informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim informacji, których bezpośrednim źródłem jest zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 16

17 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. IV. UWAGI KOŃCOWE Oświadczenia Zarządu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz kluczowy biegły rewident otrzymali od Zarządu Spółki Dominującej pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Grupa Kapitałowa przestrzegała przepisów prawa.... Marek Turczyński Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr ewidencyjnym 73:... Marek Turczyński Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 17

18 Kraków, 30 kwietnia 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, W imieniu zarządu Comarch S.A. mam przyjemność przekazać Państwu kolejne sprawozdanie z działalności Grupy Comarch. Rok 2013 miał dla nas wymiar symboliczny, gdyż obchodziliśmy jubileusz 20- lecia funkcjonowania Comarch. Historia rozwoju przedsiębiorstwa od zera do globalnej firmy IT, eksportującej myśl techniczną polskich inżynierów oraz polski kapitał do wielu krajów świata, jest jednym z najbardziej budujących sukcesów polskiej przedsiębiorczości. Był to bardzo dobry rok także pod względem wyników finansowych osiągniętych przez Grupę. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 939 mln zł, zysk operacyjny Grupy wyniósł w 2013 roku 34,4 mln zł, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy 25,1 mln zł. Rentowność netto sprzedaży netto wyniosła 2,7%. W minionym roku Grupa z sukcesem kontynuowała konsekwentnie realizowaną od wielu lat strategię wzrostu opartą na własnych produktach i rozwoju działalności zagranicznej. Dzięki szerokiej palecie nowoczesnych produktów informatycznych oraz wysokiej jakości usług marka Comarch jest dobrze rozpoznawana w kraju oraz na rynkach międzynarodowych. W 2013 roku dynamicznie rozwijały się zagraniczne spółki zależne Grupy Comarch, zwłaszcza te działające na terenie Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. W związku z pozyskaniem nowych kontraktów na rynku Ameryki Południowej powstała nowa spółka zależna Comarch Chile SpA w Santiago w Chile. Na rynku krajowym Grupa Comarch jest jednym z największych przedsiębiorstw z branży IT i realizuje dużą ilość projektów informatycznych we wszystkich sektorach gospodarki. W celu umocnienia pozycji rynkowej Comarch jako globalnego dostawcy produktów i usług IT oraz zapewnienia możliwości długoterminowego rozwoju, Grupa prowadzi stały rozwój nowych i udoskonalanie istniejących produktów. Nakłady na prace badawcze przekroczyły 11% przychodów ze sprzedaży, Grupa przeznaczyła na nie zarówno środki własne, jak i aktywnie pozyskiwała fundusze europejskie. W 2013 roku szczególne znaczenie miały prace R&D związane z rozwojem rozwiązań IT świadczonych w modelu usługowym (cloud computing), jak również z rozwojem innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla medycyny. Kontynuacja prac R&D w obszarze medycyny pozostaje strategicznym celem Grupy na kolejne lata, w przyszłości sektor medyczny powinien stać się jednym z głównych odbiorców produktów i usług Comarch, co zapewni dalsze zwiększenie dywersyfikacji działalności Grupy. Grupa inwestuje nie tylko w najnowsze technologie, ale także w kapitał ludzki. W ciągu 2013 roku Grupa zwiększyła stan zatrudnienia o 463 pracowników, głównie inżynierów informatyki pozyskiwanie wysokiej jakości pracowników jest kluczowym elementem dla realizacji coraz większej liczby coraz bardziej złożonych projektów informatycznych prowadzonych przez przedsiębiorstwo. Grupa Comarch oddała w minionym roku do użytkowania budynek biurowy oraz data center w Dreźnie. Dzięki powstaniu infrastruktury w Dreźnie Grupa ma możliwość oferowania na rynkach obszaru DACH szerokiej palety rozwiązań IT w modelu cloud computing, zwłaszcza w obszarze systemów finansowych, ERP i ECM. W 2013 roku została rozpoczęta budowa kolejnego data center oraz budynku produkcyjno-biurowego (SSE6) na terenie krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem przeprowadzenia tej inwestycji jest zapewnienie komfortowych miejsc pracy dla nowych pracowników oraz wysokiej jakości infrastruktury technicznej, pozwalającej na sprawną realizację wykonywanych przez Comarch kontraktów.

19 Zarząd Comarch S.A. dokłada starań, aby zapewnić stabilny wzrost skali działania Grupy Comarch przy jednoczesnym zachowaniu jej rentowności. Wysoki poziom innowacyjności, dbałość o satysfakcję klientów, inwestycje w nowe produkty oraz stały wzrost efektywności działania pozwalają z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój działalności Grupy Comarch. Profesor Janusz Filipiak Prezes Zarządu Comarch S.A.

20 COMARCH skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od do zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według w walucie zł Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) data przekazania: COMARCH SA (pełna nazwa emitenta) COMARCH Informatyka (inf) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Al. Jana Pawła II 39A (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (podmiot uprawniony do badania) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,11 5,05 0,74 1,21 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 3,09 5,05 0,73 1,21 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 79,20 77,62 19,10 18,99 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 78,48 77,62 18,92 18,99 Kursy euro użyte do przeliczania danych finansowych: Średnia arytmetyczna kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres r.: 4,2110 Średnia arytmetyczna kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres r.: 4, r.: 4, r.: 4,0882 Komisja Nadzoru Finansowego 1

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo