KOŚCIERZYNA, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOŚCIERZYNA, r."

Transkrypt

1 II SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, r.

2 Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Derra Kościerzyna, dnia 2 grudnia 2014 r. RZP-R Pani/Pan Zwołuję II Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu Nr I z dnia r. 4. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Starosty Kościerskiego: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wyboru Starosty Kościerskiego, b) zgłoszenie kandydatów, c) głosowanie, d) ogłoszenie wyników głosowania, e) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Kościerskiego. 7. Wybór Wicestarosty Kościerskiego: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wyboru Wicestarosty Kościerskiego, b) wniosek Starosty o wybór Wicestarosty, c) głosowanie, d) ogłoszenie wyników głosowania, e) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Kościerskiego. 8. Wybór członków Zarządu Powiatu Kościerskiego: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wyboru członków Zarządu Powiatu Kościerskiego, b) wniosek Starosty o wybór członków Zarządu, c) głosowanie, d) ogłoszenie wyników głosowania, e) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu Kościerskiego. tel fax Kościerzyna, ul. 3 Maja 9c

3 9. Interpelacje radnych. 10. Wnioski i oświadczenia radnych. 11. Zakończenie sesji. Z poważaniem Przewodniczący Rady Tomasz Derra Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organu powiatu.

4 Projekt Przewodniczącego Rady Uchwała Nr II / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 t.j. ze zm.) oraz 25 ust. 2 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013 r. poz. 4649) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1) radna / radny -. 2) radna / radny -. 3) radna / radny Komisja Skrutacyjna przeprowadzi i ustali wynik głosowania tajnego w sprawie wyborów: Starosty, Wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu. 2. Komisja Skrutacyjna wybierze ze swego grona przewodniczącego. 3. Komisja Skrutacyjna sporządzi i podpisze protokół z wykonanych czynności. 3. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

5 Uzasadnienie Zgodnie z art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 25 ust. 2 Statutu Powiatu Kościerskiego Starostę, Wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Powiatu w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym przez Komisję Skrutacyjną wybraną przez Radę spośród radnych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

6 Projekt Przewodniczącego Rady Uchwała Nr II / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyboru Starosty Kościerskiego. Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Rada Powiatu wybiera Starostę Kościerskiego spośród zgłoszonych kandydatów. 2. Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą kart do głosowania koloru białego - formatu A-4, opatrzonych pieczęcią Rady Powiatu. 3. Głosowanie odbywa się alfabetycznie, na sali obrad, w wydzielonym miejscu zapewniającym spełnienie wymogu tajności. 4. Kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym. 5. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

7 6. Głos uważa się za nieważny, jeżeli: a) na karcie do głosowania postawiono znak x w więcej, niż jednej kratce, b) na karcie do głosowania nie postawiono znaku x w żadnej kratce, c) karta do głosowania została całkowicie przedarta, d) karta do głosowania została przekreślona, e) głos został oddany na karcie mającej inny wzór, niż określony niniejszą uchwałą. 7. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów ustawowego składu Rady. 8. W przypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej liczby głosów przeprowadza się kolejne głosowanie. 9. Do kolejnego głosowania przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów ważnych. 10. Za wybranego w kolejnym głosowaniu uważa się kandydata, który otrzymał liczbę głosów określoną w 7 niniejszej uchwały. 11. W przypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów w kolejnym głosowaniu wymaganej liczby głosów powtarza się wybór, poczynając od zgłaszania kandydatów. 12. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata głosowanie polega na postawieniu znaku x w kratce z lewej strony wybranej opcji przy czym: a) w poz. a) uważa się głos oddany za wyborem kandydata na Starostę Kościerskiego, b) w poz. b) uważa się głos oddany przeciwko wyborowi kandydata na Starostę Kościerskiego, c) w poz. c) uważa się głos oddany wstrzymujący się od głosu.

8 13. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. Z głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza i podpisuje protokół, a następnie ogłasza Radzie wynik głosowania Ustala się wzór karty do głosowania w przypadku głosowania na jednego kandydata zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wzór karty do głosowania w przypadku głosowania na dwóch lub więcej kandydatów, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się ramowy wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania w przypadku jednego kandydata w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się ramowy wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej kandydatów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 15. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

9 Uzasadnienie Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna. Poprzez niniejszą uchwałę przyjmuję się regulamin wyboru Starosty Kościerskiego określający szczegółowe warunki dokonania powyższego wyboru.

10 Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/ / 2014 do Uchwały Rady Powiatu Nr II/ Kościerskiego / 2014 Rady z Powiatu dnia 10 grudnia Kościerskiego 2014 r. z dnia 10 grudnia 2014 r. KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH STAROSTY KOŚCIERSKIEGO A) GŁOS ZA B) GŁOS PRZECIW C) GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ (pieczęć Rady Powiatu)

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/ / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH STAROSTY KOŚCIERSKIEGO... (pieczęć Rady Powiatu)

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/ / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Powiatu Kościerskiego w dniu 10 grudnia 2014 r. w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania tajnego w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Kościerskiego. Komisja ukonstytuowana w składzie: 1. Przewodniczący - radny/a/ Członek - radny/a/ Członek - radny/a/ -... Stwierdza, co następuje: 1. Ustawowy skład Rady Powiatu Kościerskiego wynosi 19 radnych. 2. Liczba radnych obecnych na sesji według listy obecności.radnych. 3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania..radnych. 4. Liczba oddanych głosów ogółem 5. Liczba oddanych głosów ważnych 6. Liczba oddanych głosów nieważnych. 7. Wyniki głosowania tajnego: za wyborem Pana/i.na stanowisko Starosty Kościerskiego oddano głosów, przeciwko wyborowi Pana/i. na stanowisko Starosty Kościerskiego oddano głosów, wstrzymujących się od głosu oddano.głosów. 8. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na stanowisko Starosty Kościerskiego wybrano Pana/ią., który/a otrzymał/a liczbę głosów określoną w 7 Regulaminu. 9. Uwagi Komisji -..(brak). Załączniki: sztuk kart do głosowania w zamkniętej kopercie pieczęcią Rady Powiatu przez Komisję. - opisanej i opieczętowanej Podpisy członków Komisji:

13 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/ / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Powiatu Kościerskiego w dniu 10 grudnia 2014 r. w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania tajnego w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Kościerskiego. Komisja ukonstytuowana w składzie: 1. Przewodniczący - radny/a/ Członek - radny/a/ Członek - radny/a/ -... Stwierdza, co następuje: 1. Ustawowy skład Rady Powiatu Kościerskiego wynosi 19 radnych. 2. Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania.radnych. 3. Imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów: a).. b). c). 4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania..radnych 5. Liczba kart wyjętych z urny 6. Liczba głosów nieważnych.. 7. Liczba głosów ważnych.. 8. Wyniki głosowania tajnego: za wyborem Pana/i.na stanowisko Starosty Kościerskiego oddano głosów. za wyborem Pana/i.na stanowisko Starosty Kościerskiego oddano głosów za wyborem Pana/i.na stanowisko Starosty Kościerskiego oddano głosów 9. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na stanowisko Starosty Kościerskiego wybrano Pana/ią., który/a otrzymał/a liczbę głosów określoną w 7 Regulaminu. 10. Uwagi Komisji -..(brak).

14 Załączniki: sztuk kart do głosowania w zamkniętej kopercie - opisanej i opieczętowanej pieczęcią Rady Powiatu przez Komisję. Podpisy członków Komisji

15 Projekt Przewodniczącego Rady Uchwała Nr II / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Kościerskiego. Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t. ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na stanowisko Starosty Kościerskiego wybrano Panią/Pana.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

16 Uzasadnienie Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Poprzez niniejszą uchwałę stwierdza się dokonanie wyboru Starosty Kościerskiego.

17 Projekt Przewodniczącego Rady Uchwała Nr II / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyboru Wicestarosty Kościerskiego. Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 t.j. ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Rada Powiatu wybiera Wicestarostę Kościerskiego na wniosek Starosty. 2. Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą kart do głosowania koloru białego - formatu A-4, opatrzonych pieczęcią Rady Powiatu. 3. Głosowanie odbywa się alfabetycznie, na sali obrad, w wydzielonym miejscu zapewniającym spełnienie wymogu tajności. 4. Głosowanie polega na postawieniu znaku x w kratce z lewej strony wybranej opcji przy czym: a) w poz. a) uważa się głos oddany za wyborem kandydata na Wicestarostę Kościerskiego, b) w poz. b) uważa się głos oddany przeciwko wyborowi kandydata na Wicestarostę Kościerskiego, c) w poz. c) uważa się głos oddany wstrzymujący się od głosu.

18 5. Głos uważa się za nieważny, jeżeli: a) na karcie do głosowania postawiono znak x w więcej niż jednej kratce, b) na karcie do głosowania nie postawiono znaku x w żadnej kratce, c) karta do głosowania została całkowicie przedarta, d) karta do głosowania została przekreślona, e) głos został oddany na karcie mającej inny wzór, niż określony niniejszą uchwałą. 6. Kandydata uważa się za wybranego jeśli uzyskał zwykłą większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 7. W przypadku nieuzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów powtarza się wybór, w trybie niniejszej uchwały. 8. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. Z głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza i podpisuje protokół, a następnie ogłasza Radzie wynik głosowania Ustala się wzór karty do głosowania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się ramowy wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

19 Uzasadnienie Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie Rada Powiatu wybiera Wicestarostę na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna. Poprzez niniejszą uchwałę przyjmuję się regulamin wyboru Wicestarosty Kościerskiego określający szczegółowe warunki dokonania powyższego wyboru.

20 Załącznik nr Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/ 2014 do Uchwały Nr II/ / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego Rady Powiatu Kościerskiego dnia 10 grudnia 2014 r. z dnia 10 grudnia 2014 r. KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH WICESTAROSTY KOŚCIERSKIEGO A) GŁOS ZA B) GŁOS PRZECIW C) GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ (pieczęć Rady Powiatu)

21 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/ / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Powiatu Kościerskiego w dniu 10 grudnia 2014 r. w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania tajnego w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Kościerskiego. Komisja ukonstytuowana w składzie: 1. Przewodniczący - radny/a/ Członek - radny/a/ Członek - radny/a/ -... Stwierdza, co następuje: 1. Ustawowy skład Rady Powiatu Kościerskiego wynosi 19 radnych. 2. Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania.radnych. 3. Imię i nazwisko zgłoszonego kandydata: 4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania..radnych 5. Liczba kart wyjętych z urny 6. Liczba głosów nieważnych.. 7. Liczba głosów ważnych.. 8. Wyniki głosowania tajnego: za wyborem Pana/i.na stanowisko Wicestarosty Kościerskiego oddano głosów. przeciwko wyborowi Pana/i.na stanowisko Wicestarosty Kościerskiego oddano głosów w głosowaniu oddano głosów wstrzymujących się. 9. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na stanowisko Wicestarosty Kościerskiego wybrano Pana/ią., który/a otrzymał/a liczbę głosów określoną w 7 Regulaminu. 10. Uwagi Komisji -..(brak).

22 Załączniki: sztuk kart do głosowania w zamkniętej kopercie - opisanej i opieczętowanej pieczęcią Rady Powiatu przez Komisję. Podpisy członków Komisji

23 Projekt Przewodniczącego Rady Uchwała Nr II / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Kościerskiego. Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 t.j. ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na stanowisko Wicestarosty Kościerskiego wybrano Panią/Pana... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

24 Uzasadnienie Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie Rada Powiatu wybiera Wicestarostę na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Poprzez niniejszą uchwałę stwierdza się dokonanie wyboru Wicestarosty Kościerskiego.

25 Projekt Przewodniczącego Rady Uchwała Nr II / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyboru członka/członków Zarządu Powiatu Kościerskiego. Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 t.j. ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Rada Powiatu dokonuje wyboru członka/członków Zarządu na wniosek Starosty. 2. Rada Powiatu wybiera członka/członków Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, spośród kandydatów zgłoszonych przez Starostę. 3. Wybór członka/członków Zarządu następuje w tajnym głosowaniu i odbywa się za pomocą kart do głosowania koloru białego, formatu A-4, opatrzonych pieczęcią Rady Powiatu. 4. Głosowanie odbywa się alfabetycznie, na sali obrad, w wydzielonym miejscu zapewniającym spełnienie wymogu tajności. 5. Kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym.

26 6. Głosować można na jednego, dwóch lub trzech kandydatów w zależności od ilości kandydatów zgłoszonych przez Starostę, stawiając znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska lub nazwisk wybranych kandydatów. 7. Głos uważa się za nieważny, jeżeli: a) na karcie do głosowania nie postawiono znaku x w żadnej kratce, b) karta do głosowania została całkowicie przedarta, c) karta do głosowania została przekreślona, d) głos został oddany na karcie mającej inny wzór, niż określony niniejszą uchwałą. 8. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata: 1. Głosowanie polega na postawieniu znaku x w kratce z lewej strony wybranej opcji przy czym: a) w poz. a) uważa się głos oddany za wyborem kandydata na Członka Zarządu Powiatu, b) w poz. b) uważa się głos oddany przeciwko wyborowi kandydata na Członka Zarządu Powiatu, c) w poz. c) uważa się głos oddany wstrzymujący się od głosu. 2. W przypadku nieuzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów powtarza się wybór, poczynając od zgłoszenia kandydata. 9. W przypadku zgłoszenia dwóch lub trzech kandydatów: 1. Kandydat, który uzyskał wymaganą większość głosów został wybrany Członkiem Zarządu Powiatu Kościerskiego. 2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden lub nie wszyscy spośród zgłoszonych kandydatów uzyskali wymaganą większość głosów, zarządza się ponowne głosowanie. 3. Jeżeli nie dojdzie do wyboru Członków Zarządu Powiatu w dwóch głosowaniach, kolejne odbywa się na następnej Sesji Rady Powiatu Ustala się wzór karty do głosowania w przypadku głosowania na jednego kandydata zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wzór karty do głosowania w przypadku głosowania na wielu kandydatów, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się ramowy wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania w przypadku jednego kandydata w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

27 4. Ustala się ramowy wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej kandydatów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

28 Uzasadnienie Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie Rada Powiatu wybiera Członka/Członków Zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna. Poprzez niniejszą uchwałę przyjmuję się regulamin wyboru członków Zarządu Powiatu Kościerskiego określający szczegółowe warunki dokonania powyższego wyboru.

29 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/ / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH CZŁONKA ZARZĄDU POWIATU KOŚCIERSKIEGO A) GŁOS ZA B) GŁOS PRZECIW C) GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ (pieczęć Rady Powiatu)

30 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU... (pieczęć Rady Powiatu)

31 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Powiatu Kościerskiego w dniu 10 grudnia 2014 r. w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania tajnego w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu Kościerskiego. Komisja ukonstytuowana w składzie: 1. Przewodniczący - radny/a/ Członek - radny/a/ Członek - radny/a/ -... Stwierdza, co następuje: 1. Ustawowy skład Rady Powiatu Kościerskiego wynosi 19 radnych. 2. Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania.radnych. 3. Imię i nazwisko zgłoszonego kandydata: 4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania..radnych 5. Liczba kart wyjętych z urny 6. Liczba głosów nieważnych.. 7. Liczba głosów ważnych.. 8. Wyniki głosowania tajnego: za wyborem Pana/i.na Członka Zarządu Powiatu Kościerskiego oddano głosów. przeciwko wyborowi Pana/i.na Członka Zarządu Powiatu Kościerskiego oddano głosów w głosowaniu oddano głosów wstrzymujących się. 9. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na Członka Zarządu Powiatu Kościerskiego wybrano Pana/ią., który/a otrzymał/a wymaganą zwykłą większość głosów. 10. Uwagi Komisji -..(brak). Załączniki: sztuk kart do głosowania w zamkniętej kopercie - opisanej i opieczętowanej pieczęcią Rady Powiatu przez Komisję. Podpisy członków Komisji

32 PROTOKÓŁ Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Powiatu Kościerskiego w dniu 10 grudnia 2014 r. w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania tajnego w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu Kościerskiego. Komisja ukonstytuowana w składzie: 1. Przewodniczący - radny/a/ Członek - radny/a/ Członek - radny/a/ -... Stwierdza, co następuje: 1. Ustawowy skład Rady Powiatu Kościerskiego wynosi 19 radnych. 2. Liczba radnych obecnych na sesji według listy obecności.radnych. 3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania..radnych 4. Liczba oddanych głosów ogółem 5. Liczba oddanych głosów ważnych 6. Liczba oddanych głosów nieważnych. 7. Wyniki głosowania tajnego: - poszczególni kandydaci w kolejności alfabetycznej otrzymali następującą ilość głosów: a). - b)..- c) W wyniku tajnego głosowania następujący zgłoszeni kandydaci otrzymali wymaganą zwykłą większość głosów i zostali wybrani na członków Zarządu Powiatu Kościerskiego: a). b). c). 9. Uwagi Komisji -..(brak). Załączniki: sztuk kart do głosowania w zamkniętej kopercie pieczęcią Rady Powiatu przez Komisję. - opisanej i opieczętowanej Podpisy członków Komisji

33 Projekt Przewodniczącego Rady Uchwała Nr II / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru członka/członków Zarządu Powiatu Kościerskiego. Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t. ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na członka/członków Zarządu Powiatu Kościerskiego wybrano/wybrani został/zostali radny/radni: Pani/Pan Pani/Pan Pani/Pan Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

34 Uzasadnienie Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie Rada Powiatu wybiera członków Zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Poprzez niniejszą uchwałę stwierdza się dokonanie wyboru członków Zarządu Powiatu Kościerskiego.

KOŚCIERZYNA, r.

KOŚCIERZYNA, r. XLVIII SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 07.02.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 stycznia 2014 r. RZP-R.0002.1.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, r.

KOŚCIERZYNA, r. LIII SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 16.05.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 8 maja 2014 r. RZP-R.0002.6.1.2014 Pani/Pan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/ 91/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 24 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/ 91/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 24 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/ 91/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mogilnie Na podstawie art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/416/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/416/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/416/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/12/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/12/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr XXIX/12/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego rady Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 01 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 01 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sulejowie Na podstawie art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu

Regulamin. głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu Regulamin Załącznik do uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2010 roku głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin. głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu

Regulamin. głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu Załącznik do Uchwały Nr II/7/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2010 roku Regulamin głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2016-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/318/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 2 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/318/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 2 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/318/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Kwilcz. Na podstawie art. 19 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015 r.

Uchwała nr XVI Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015 r. Załącznik do uchwały Nr XVI.149.2015 Uchwała nr XVI.149.2015 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr XII/62/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30.09.2015r. Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. przeprowadzonych na sesji w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII /38/15 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 czerwca 2015

Uchwała Nr VIII /38/15 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 czerwca 2015 Uchwała Nr VIII /38/15 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 czerwca 2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w Radzie Gminy Tereszpol w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach od 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/9/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR I/9/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR I/9/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach członków Zarządu Powiatu Toruńskiego Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY, KOMISJI REWIZYJNEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY, KOMISJI REWIZYJNEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z dnia 17.12.2015 r. REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY, KOMISJI REWIZYJNEJ Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../ 2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia. października 2015 r.

UCHWAŁA NR../../ 2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia. października 2015 r. UCHWAŁA NR../../ 2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia. października 2015 r. PROJEKT w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, r.

KOŚCIERZYNA, r. XLII SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 15.10.2013 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 10 października 2013 r. RZP-R.0004.35.1.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Rozdział I. Przepisy ogólne REGULAMIN głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Radni wybierają trzech ławników do Sądu Rejonowego w Radziejowie spośród.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/07 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 16 lutego 2007r.

UCHWAŁA NR IV/34/07 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 16 lutego 2007r. UCHWAŁA NR IV/34/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/V/2016 Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia r.

Uchwała nr 73/V/2016 Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia r. Uchwała nr 73/V/2016 Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 01.09.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 107/IV/2013 Zarządu Krajowego OZZPiP z dnia 08.05.2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRONIU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRONIU REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRONIU Podstawa prawna : 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 (Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80) 2. Statut Publicznego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBWODOWYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN OBWODOWYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/R/13 REGULAMIN OBWODOWYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 1 Podstawę prawną zwołania Obwodowego Zebrania Wyborczego, zwanego dalej Zebraniem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU z dnia 16 marca 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU z dnia 16 marca 2012 r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania wyborów do Rady Pracowników Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów. z dnia roku

Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów. z dnia roku Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów z dnia... 2014 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUT SOŁECTWA.

PROJEKT STATUT SOŁECTWA. PROJEKT STATUT SOŁECTWA. Rozdział I Postanowienie ogólne 1. 1. Sołectwo. jest jednostką pomocniczą Gminy Zawonia. 2. Sołectwo. obejmuje miejscowość. o ogólnej powierzchni. ha. Rozdział II Zadania sołectwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu . REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne Wybory do Organów Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU. z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska.

UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU. z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska. 33 UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Imionki.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Imionki. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Imionki. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do uchwały Nr / /06 Rady Gminy Srokowo z dnia 2016r. STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut sołectwa określa: 1. Nazwę i obszar sołectwa; 2. Organizacje i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn roku

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn roku PROJEKT Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn 20.02.2016 roku I. UCZESTNICY WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO 1. W

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały ZPCz nr 17/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. REGULAMIN WYBORÓW Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle

Załącznik do uchwały ZPCz nr 17/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. REGULAMIN WYBORÓW Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle Załącznik do uchwały ZPCz nr 17/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. REGULAMIN WYBORÓW Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle Rozdział I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e 1 Regulamin wyborów Jasielskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Xl/125/V/2015 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 28 października 2015 roku

UCHWAŁA Nr Xl/125/V/2015 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 28 października 2015 roku UCHWAŁA Nr Xl/125/V/2015 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi I. Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej Walnym Zebraniem ) jest najwyższą władzą

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr./2012. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. z dnia 17 kwietnia 2012 roku

Projekt Uchwała Nr./2012. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. z dnia 17 kwietnia 2012 roku Projekt Uchwała Nr./2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106/2011 Starosty Sławieńskiego z dnia 23 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 106/2011 Starosty Sławieńskiego z dnia 23 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 106/2011 Starosty Sławieńskiego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia ogólne i tryb zwoływania zebrań. 1. Zebrania Osiedlowe Członków Spółdzielni Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Wierzbnej. 2. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 14.08.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 14.08.2014 r. LIX SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 14.08.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 6 sierpnia 2014 r. RZP-R.0002.12.1.2014 Pani/Pan..

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/441/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/441/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/441/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego. Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów organów Sołectwa Łęg Tarnowski

Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów organów Sołectwa Łęg Tarnowski Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów organów Sołectwa Łęg Tarnowski Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów organów Sołectwa Łęg Tarnowski informuje, że członkowie Komisji Wyborczej będą pełnić

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak UCHWAŁA Nr 17/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. Z DNIA 30 sierpnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII/84/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. Z DNIA 30 sierpnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII/84/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 30 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę NR XXXIII/210/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r.

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Blizianka Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. - Ordynacja wyborcza ZHP

Uchwała nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. - Ordynacja wyborcza ZHP Rada Naczelna ZHP Uchwała nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. - Ordynacja wyborcza ZHP Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 42 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Rybniku

Zarząd Powiatu w Rybniku Rybnik, dnia 2 marca 2012 r. Zarząd Powiatu w Rybniku poddaje pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie trybu powołania członków, organizacji pracy i zasad działania Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacją, określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW. do Rady Pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

REGULAMIN WYBORÓW. do Rady Pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie REGULAMIN WYBORÓW do Rady Pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Wybór członków Rady Pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie (MOZ) następuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA DO WYBORÓW SOŁTYSA. Rozdział I

ORDYNACJA WYBORCZA DO WYBORÓW SOŁTYSA. Rozdział I Załącznik B do Statutu Sołectwa ORDYNACJA WYBORCZA DO WYBORÓW SOŁTYSA Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Wybory są powszechne. 2. Czynne prawo wyborcze ma każdy stały mieszkaniec Sołectwa, który

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia roku

Uchwała Nr / /13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia roku Uchwała Nr / /13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia... 2013roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Wierzbięcin Na podstawie art.35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA na V Kadencję Forum Związków Zawodowych uchwalona przez Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych w dniu 25 października 2017 r.

ORDYNACJA WYBORCZA na V Kadencję Forum Związków Zawodowych uchwalona przez Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych w dniu 25 października 2017 r. ORDYNACJA WYBORCZA na V Kadencję Forum Związków Zawodowych uchwalona przez Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych w dniu 25 października 2017 r. ROZDZIAŁ I OGÓLNE ZASADY WYBORCZE Art. 1 Organy statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyboru członków Zarządu S.M. "CZUBY"

REGULAMIN wyboru członków Zarządu S.M. CZUBY REGULAMIN wyboru członków Zarządu S.M. "CZUBY" Załącznik do uchwały nr 120/6/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 25.10.2011 r. REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU S.M. CZUBY Mając na celu demokratyczne

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej ZASADY OGÓLNE Ordynacja określa zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 1 2 1. Wybory są powszechne. Prawo wybierania ma każdy obywatel, który w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD VII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. DZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD VII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. DZIAŁ I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 1 VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 28 czerwca 2011 r. REGULAMIN OBRAD VII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW DZIAŁ I Przepisy ogólne 1.1. W obradach VII Krajowego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 1 Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/ 93 /2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r.

Uchwała Nr VII/ 93 /2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. Uchwała Nr VII/ 93 /2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli Miasta Kalisza. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r.

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Zarządu Powiatu Malborskiego Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY GMINY LUBIN. z dnia 30 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY GMINY LUBIN. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubin oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE 1 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą.

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą. PROJEKT Załącznik do uchwały nr XLI/858/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE I. Postanowienia ogólne 1 Statut określa zasady działania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce uchwalona przez Zjazd Założycielski w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 2016 roku

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce uchwalona przez Zjazd Założycielski w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 2016 roku ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce uchwalona przez Zjazd Założycielski w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 2016 roku Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres stosowania Ordynacja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. L SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 20 marca 2014 r. RZP-R.0002.3.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2008

Zarządzenie Nr 15/2008 Zarządzenie Nr 15/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 29.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do Rady Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZŁOTA ZIEMIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZŁOTA ZIEMIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 16/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 5 listopada 2015r REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZŁOTA ZIEMIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny 1 1 Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 24 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 24 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Choroszcz i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych. Rozdział I Postanowienia ogólne

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ordynacja Wyborcza określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE Projekt REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE Podstawę prawną Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków (dalej jako: Walne Zebranie)Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/458/2014 RADY GMINY LUBIN. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LX/458/2014 RADY GMINY LUBIN. z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LX/458/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pieszków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35ust.l, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zgromadzenia Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Regulamin działania Zgromadzenia Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Regulamin działania Zgromadzenia Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa: 1. sposób przeprowadzenia Zgromadzenia Śląskiego Oddziału Krajowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji

Regulamin Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Regulamin Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji zwany poniżej Regulaminem określa podstawowe zasady,

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE RODZIAŁ 2 ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE RODZIAŁ 2 ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin. 2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Związku Zawodowego Górników w Polsce. Rozdział I

Związku Zawodowego Górników w Polsce. Rozdział I 1 ORDYNACJA WYBORCZA Związku Zawodowego Górników w Polsce I. Zasady ogólne Rozdział I 1. Ordynacja wyborcza opracowana jest na podstawie Statutu Związku Zawodowego Górników w Polsce zwanego dalej Związkiem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach. z dnia 1 lipca 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach. z dnia 1 lipca 2008 r. Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Osiedla Renardowice w Czechowicach-Dziedzicach. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art. 35 oraz

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Regulamin Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej Koła nr 23

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ TERENOWYCH PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1

ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ TERENOWYCH PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1 ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ TERENOWYCH PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ordynacja wyborcza do władz terenowych partii Prawo i Sprawiedliwość, zwana dalej Ordynacją, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/343/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/343/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 listopada 2016 r. Uchwała Nr XXIII/343/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jaworzna oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art. 40

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu

Regulamin Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu Regulamin Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO CZECHOWICE-DZIEDZICE-BESTWINA

REGULAMIN ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO CZECHOWICE-DZIEDZICE-BESTWINA Załącznik do Uchwały nr 06/02/2011 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Czechowice- Dziedzice- Bestwina z dnia 14.02.2011r. REGULAMIN ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO CZECHOWICE-DZIEDZICE-BESTWINA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku w dniu

Regulamin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku w dniu Regulamin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku w dniu 10.06.2014 1 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich

Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2016 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29-06-2016 BANK SPÓŁDZIELCZY w Ząbkowicach Śląskich Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie: - art. 36 do 42 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok, zawiadamiając członków o terminie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA 16.10.2017 R. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/521/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/521/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/521/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r.

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla. Na podstawie art.35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW UNIWERSYTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RÓŻANY POTOK W POZNANIU R

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW UNIWERSYTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RÓŻANY POTOK W POZNANIU R REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW UNIWERSYTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RÓŻANY POTOK W POZNANIU R 01 uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 22 czerwca 2009 r. 1 Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Regulamin Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych Załącznik do uchwały nr 8/2010 III Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych Zielonka k/warszawy 9 11 grudnia 2010 roku Regulamin Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych 1 Trzeci Krajowy

Bardziej szczegółowo