Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )"

Transkrypt

1 łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 52/2017 z 8 marca 2017r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE w tym w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych Gdynia 2017 r.

2 Uchwała Nr 52/2017 rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia nowego Cennika usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM ) Na podstawie 11 ust. 1 i 2 Umowy Spółki oraz 5 ust. 3 Regulaminu rządu Spółki rząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje: 1 1. Przyjmuje się Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM). 2. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C- SKM) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 3. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM) obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 r. 2 Z dniem wejścia w życie Cennika usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM) wprowadzonego niniejszą Uchwałą traci moc Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM) przyjęty uchwałą nr 110/2016 rządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2016 r. wraz z wszystkimi późniejszymi zmianami. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 3 4 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU DYREKTOR ds. PRZEWOZÓW (-) podpis nieczytelny (-) podpis nieczytelny mgr Maciej Lignowski mgr Bartłomiej Buczek 2

3 Zmiany Nr porz. Zmiana wynika z Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., ogłoszonej w Biuletynie B PKP S.A. Data Nr Poz. Zmiana obowiązuje od dnia Data wniesienia zmiany Czytelny podpis pracownika wnoszącego zmianę UWAGA: przy wprowadzaniu w tekście załącznika zmiany, należy wskazać numer porządkowy wprowadzonej zmiany. 3

4 Spis treści Objaśnienia... 6 Dział I.TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH Tabele opłat za bilety jednorazowe 15 Tabela nr 1 Tabela opłat za bilety wg taryfy normalnej Tabela nr 2 Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 25% Tabela nr 3 Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 30% Tabela nr 4 Tabela opłat za bilety z ulga ustawową 33% Tabela nr 5 Tabela opłat za bilety z ulga ustawową 37% Tabela nr 6 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 49% Tabela nr 7 Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 50% Tabela nr 8 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 51% Tabela nr 9 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 78% Tabela nr 10 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 93% Tabela nr 11 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 95% Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 12 Tabela opłat za bilety wg taryfy normalnej Tabela nr 13 Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 25% Tabela nr 14 Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 30% Tabela nr 15 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 33% Tabela nr 16 Tabela opłat za bilety z ulga ustawową 37% Tabela nr 17 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 49% Tabela nr 18 Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 50% Tabela nr 19 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 51% Tabela nr 20 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 78% Tabela nr 21 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 93% Tabela nr 22 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 95% Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne Tabele nr Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne Tabele nr Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych

5 Tabele nr Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne Tabele nr Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne Tabele opłat za bilety sieciowe imienne Tabele nr 51 Tabela opłat za bilety sieciowe.. 65 Tabela nr 52 Tabela opłat za bilety sieciowe wydawane z automatów biletowych Tabela opłat za bilety abonamentowe (Tabela nr 53) Tabela opłat za przewóz rzeczy pod opieką podróżnego (Tabela nr 54) Tabela opłat za przewóz psa (Tabela nr 55) Tabela opłat za Grupowy Bilet Strefowy(Tabela nr 56) Tabela opłat za Rodzinny Bilet Strefowy (Tabela nr 57) Tabela opłat za Dobowy Bilet Strefowy (Tabela nr 58) Tabela opłat za Trzydobowy Bilet Strefowy (Tabela nr 59) Opłaty za bilety wg ofert specjalnych Tabela opłat za Bilety Miejskie (Tabela nr 60) Tabela opłat za Bilety Miejskie wydawane z automatów biletowych (Tabela nr 61) Tabela opłat za Bilety Trójmiejskie (Tabela nr 62) Tabela opłat za Bilety Trójmiejskie wydawane z automatów biletowych (Tabela nr 63) Tabela opłat za Promocyjne Bilety Miesięczne Tandemowe (Tabela nr 64) DZIAŁ II WYKAZ OPŁAT DODATKOWYCH

6 Kwotę ustala się w następujący sposób: Objaśnienia: 1) wszystkie opłaty przewozowe i dodatkowe zawarte w niniejszym Cenniku zaokrągla się do pełnych groszy, 2) kwotę kasjer ustala w sposób następujący: suma wartości sprzedaży brutto x stawka podatku (8 lub 23) stawka podatku (8 lub 23) ( z dokładnością do jednego grosza) Należność netto równa się różnicy kwoty brutto i ustalonego 6

7 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 - na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), 2) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach pociągami SKM, na podstawie biletów jednorazowych miesięcznych imiennych Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów (1) Dzieci w wieku do 4 lat Dokument stwierdzający wiek dziecka. Funkcjonariusze Straży Granicznej: 1) umundurowani - w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, konwojowaniem osób zatrzymanych, służbą patrolową oraz kontrolą ruchu granicznego, 2) w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym Legitymacja służbowa wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 990 z póżn. zm.). Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, właściwego dyrektora izby celnej lub właściwego naczelnika urzędu Celnego Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji ) dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (ŻW): a) legitymacja żołnierza zawodowego Żandarmerii Wojskowej (ŻW) i odznaka identyfikacyjna żołnierza zawodowego lub b) legitymacja żołnierza niezawodowego ŻW i odznaka identyfikacyjna żołnierza niezawodowego oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego ŻW; 2) dla żołnierzy wojskowych organów porządkowych: a) legitymacja żołnierza zawodowego lub b) książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę JW. 7

8 6. Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji stwierdzający inwalidztwo I grupy lub całkowitą 1) jeden z dokumentów o którym mowa w poz. 12 pkt 1-10 niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku; 2) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ. Legitymacja może być oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, h lub O. Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży: 1) osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (2) albo 2) osobie niewidomej. Opiekunem może być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem osoby niewidomej - osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies - przewodnik Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia - wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej, placówki oświatowowychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz Jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ( 3 ), o którym mowa w poz Jeden z dokumentów osoby niewidomej, o którym mowa w poz. 13, stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub 1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki o charakterze oświatowym: a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, lub c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2; 2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ, b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ, c) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów, d) orzeczenie lekarza orzecznika kładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, e) orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, 3) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wskazanym w pkt.1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio: a) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym, b) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne 78 - przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem; 1) dokumenty dziecka określone w poz. 8 pkt jeżeli 2) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczowychowawczą, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w poz. 8 pkt 3 jeżeli

9 przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu. (1) dokumenty (lub ich rodzaje) wymienione w Tabeli Nr 1, zostały określone w rozporządzeniach: a) Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1427), b) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 56, poz. 340 z póżn. zm.), oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001r. Nr 157, poz z późn.zm), (poz. 2-5, 9), c) Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz. U. z 14 lutego 2007 r. Nr 24, poz. 153) -dot. poz. 13 i 14, d) Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 1997r., Nr 104, poz. 664, z późn. zm.). (2) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy). Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1 ) przy przejazdach pociągami SKM, na podstawie biletów: jednorazowych miesięcznych imiennych 10. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową (2), z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych 78 - Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej 11. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne - 2 przejazdy w roku 37 - świadczenie wydane przez: 1) terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 2) regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ Solidarność", 3) Niezależny Krajowy Związek wodowy w Polsce Solidarność Weteranów Pracy", 4) rząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Solidarność - 80", 5) wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków wodowych, 6) Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów Weterani Pracy", 7) oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych, 8) zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy wodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, 9) okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, 10) Związek wodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli, 11) Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku wodowego Solidarność" im. Księdza Jerzego Popiełuszki, 12) zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, 13) oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, 14) terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji. świadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. 12. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji ( 3 ) 49 - Jeden z nw. dokumentów: 1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów, 2) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów, 3) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, 4) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, 5) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji, 6) wypis z treści orzeczenia: lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 9

10 Społecznego (KRUS) lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, 7) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji, 8) legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy MSWiA lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji, 9) legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji, 10) legitymacja emeryta -rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji, 11) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ. Dokumenty wskazane w pkt. 1-9 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. 13. Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji ) jeden z dokumentów, o którym mowa w poz. 12 pkt. 1-10, stwierdzający inwalidztwo II grupy lub całkowitą niezdolność do pracy, z powodu stanu narządu wzroku, albo 2) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O", h lub O. Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. (2) tj. żołnierze odbywający: a) zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w Oddziałach Prewencji Policji, Straży Granicznej lub w Biurze Ochrony Rządu; b) służbę zastępczą, c) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, tj. pobierających naukę w: - wyższej szkole wojskowej (podchorążowie), - szkole chorążych wojskowych (kadeci), - podoficerskiej szkole zawodowej (elewi), - orkiestrze, d) zajęcia wojskowe (dot. studentów szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe, e) ćwiczenia wojskowe. (3) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy) 1) osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdów w klasie 1 zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2, 2) uprawnienie do korzystania z ulg, wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu, który w pociągu, podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u konduktora (również biletu z ulgą 100%) zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu w pociągu. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów przy przejazdach pociągami SKM, na podstawie biletów: jednorazowych miesięcznych imiennych 14. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji 78 - Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy. 15. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy* 16. Przewodnik towarzyszący w podróży cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych: 1) uznanej za osobę niezdolną do Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy, wystawiona przez organ rentowy Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych: 10

11 samodzielnej egzystencji 2) uznanej za osobę całkowicie niezdolną do pracy 1) o której mowa w poz. 14, 2) o której mowa w poz. 15 Przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies przewodnik. 17. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37-1) dokument stwierdzający wiek dziecka; 2) zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej; 3) legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego (w relacjach innych niż wymienione w poz. 8). 18. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, ) zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydane przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły; 2) legitymacja szkolna (w tym legitymacja dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych- w relacjach innych niż określone w poz. 8) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku ucznia, jeżeli nie jest on określony w tej legitymacji. 19. Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych Odpowiednio: 1) dla studentów - legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą, 2) dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, lub kolegiów pracowników służb społecznych - legitymacja słuchacza kolegium, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku odpowiednio studenta lub słuchacza, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach. 20. Studenci studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia ) w przypadku obywateli polskich - legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą, albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC), okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej, 2) w przypadku obywateli Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dn r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525) legitymacją studencka wydawana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, 3) w przypadku członków rodzin obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dn r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity (ISIC) okazywana wraz z kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, o której mowa w art. 48 ust. 2 tej ustawy. 21. Doktoranci do ukończenia 35 roku życia Legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji. 22. Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, Legitymacja służbowa nauczyciela. 11

12 23. Nauczyciele akademiccy Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego. 24. Posiadacze ważnej Karty Polaka 37 - Ważna Karta Polaka 25. Rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dn r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz. 785 z późn. zm.) Ważna Karta Dużej Rodziny. *) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824) TABELA Nr 2 - na podstawie ustaw: 1) z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z.2015 r. poz. 840 z póżn. zm.) oraz 2) z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1206), 3) z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203). Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) (4) (5) Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów przy przejazdach, na podstawie biletów jednorazowych: w pociągach SKM 26. Inwalidzi wojenni i wojskowi: zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową) 27. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi: zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową) 28. Przewodnik towarzyszący w podróży osobie wymienionej w poz. 26 lub Inwalidzi wojenni i wojskowi: zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy 30. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi: 78 Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. 78 Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy. 95 Książka inwalidy wojennego lub wojskowego (poz. 25) albo legitymacja osoby represjonowanej (poz. 26). 37 Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis odpowiednio o zaliczeniu do II lub III grupy inwalidów, albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. 37 Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, wystawiona przez organ rentowy. zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy 31. Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne 51 Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do ulgowych przejazdów są: 1) legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez organ rentowy, z odpowiednim wpisem o: a) całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji; b) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy; 2) legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej; 3) legitymacja wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów; 4) zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulgi; 12 5) zaświadczenia i legitymacje wystawione przez: a) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, b) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zawierające wpisy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów obowiązujących do

13 dnia 16 kwietnia 2014 roku poświadczają uprawnienia do tych przejazdów poświadczają obecnie obowiązujące uprawnienia, do czasu uaktualnienia wpisu o wysokości przysługującej ulgi lub wymiany dokumentu. 32. Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa 37 Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty. 1) wykreślono: 2) uprawnienie do korzystania z ulg wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu, który w pociągu podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u konduktora zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu w pociągu. (4) dokumenty (lub ich rodzaje) wymienione w Tabeli Nr 2, poz , zostały określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury: 1) z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 134, poz. 1258) - poz , 2) z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 953) - poz. 28. (5) dokumenty (lub ich rodzaje) wymienione w Tabeli Nr 2, poz. 31, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu. UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ TABELA Nr 3 - na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1510) Uprawnieni Przejazdy w pociągach SKM Dokumenty poświadczające uprawnienia do bezpłatnych przejazdów (5) 33. Senatorowie Bezpłatnie Legitymacja senatora 34. Posłowie Bezpłatnie Legitymacja posła (5) dokumenty wymienione w Tabeli Nr 3, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 1, poz. 13). TABELA Nr 4 ulgi handlowe Lp. Uprawnienia do ulgi Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach w klasie 2 pociągów SKM, na podstawie biletów: jednorazowych okresowych imiennych kwartalnych imiennych sieciowych imiennych Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1. Osoby powyżej 65 roku życia, które wykupiły: Kartę Senior SKM* Karta "Senior -SKM" wg wzoru nr 65 TP- SKM 2. Osoby powyżej 60 roku życia Dokument tożsamości 3 Osoby dla których pracodawca wykupił uprawnienie do ulgi 50% Legitymacja wzór H Grupy podróżnych liczące co najmniej 10 osób na podstawie biletu zbiorowego (grupy liczące do 100 osób i przewożące mak. 6 rowerów). W przypadku grup liczących powyżej 100 osób i przewożących więcej niż 6 rowerów przejazd grupy odbywa się na podstawie biletu zbiorowego i zgłoszenia przejazdu grupy (wzór nr 67 do TP-SKM). Na każde dziesięcioro podróżnych będących uczestnikami przejazdu grupowego jeden przewodnik jest uprawniony do bezpłatnego przejazdu. Jeżeli liczba przewodników/opiekunów jest większa, dla osób tych stosuje się ulgę 50% Druk zgłoszenia wg wzoru nr 67 TP-SKM * ulga obowiązuje przy przejazdach odbywanych nie dłużej niż do godziny dn r. 13

14 Dział I. OPŁATY PRZEWOZOWE 14

15 odległość w km 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela opłat za bilety wg taryfy normalnej brutto netto do 6 3,20 2,96 0, ,20 3,89 0, ,50 5,09 0, ,50 6,02 0, ,50 6,94 0, ,50 7,87 0, ,50 8,80 0, ,50 9,72 0, ,50 11,57 0, ,50 12,50 1, ,50 13,43 1, ,50 14,35 1, ,50 16,20 1, ,50 18,06 1, ,50 19,91 1, ,50 21,76 1, ,50 23,61 1, ,50 25,46 2,04 Tabela nr 1 15

16 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela nr 2 odległość w km Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 25% brutto netto do 6 2,40 2,22 0, ,15 2,92 0, ,12 3,81 0, ,87 4,51 0, ,62 5,20 0, ,37 5,90 0, ,12 6,59 0, ,87 7,29 0, ,37 8,68 0, ,12 9,37 0, ,87 10,06 0, ,62 10,76 0, ,12 12,15 0, ,62 13,54 1, ,12 14,93 1, ,62 16,31 1, ,12 17,70 1, ,62 19,09 1,53 16

17 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 30% odległość w brutto netto km do 6 2,24 2,07 0, ,94 2,72 0, ,85 3,56 0, ,55 4,21 0, ,25 4,86 0, ,95 5,51 0, ,65 6,16 0, ,35 6,81 0, ,75 8,10 0, ,45 8,75 0, ,15 9,40 0, ,85 10,05 0, ,25 11,34 0, ,65 12,64 1, ,05 13,94 1, ,45 15,23 1, ,85 16,53 1, ,25 17,82 1,43 Tabela nr 3 17

18 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela nr 4 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 33% odległość w brutto netto km do 6 2,14 1,98 0, ,81 2,60 0, ,68 3,41 0, ,35 4,03 0, ,02 4,65 0, ,69 5,27 0, ,36 5,89 0, ,03 6,51 0, ,37 7,75 0, ,04 8,37 0, ,71 8,99 0, ,38 9,61 0, ,72 10,85 0, ,06 12,09 0, ,40 13,33 1, ,74 14,57 1, ,08 15,81 1, ,42 17,06 1,36 18

19 odległość w km 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 37% brutto netto do 6 2,02 1,87 0, ,65 2,45 0, ,46 3,20 0, ,09 3,79 0, ,72 4,37 0, ,35 4,95 0, ,98 5,54 0, ,61 6,12 0, ,87 7,29 0, ,50 7,87 0, ,13 8,45 0, ,76 9,04 0, ,02 10,20 0, ,28 11,37 0, ,54 12,54 1, ,80 13,70 1, ,06 14,87 1, ,32 16,04 1,28 Tabela nr 5 19

20 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela nr 6 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 49% odległość w brutto netto km do 6 1,63 1,51 0, ,14 1,98 0, ,80 2,59 0, ,31 3,06 0, ,82 3,54 0, ,33 4,01 0, ,84 4,48 0, ,35 4,95 0, ,37 5,90 0, ,88 6,37 0, ,39 6,84 0, ,90 7,31 0, ,92 8,26 0, ,94 9,20 0, ,96 10,15 0, ,98 11,09 0, ,00 12,04 0, ,02 12,98 1,04 20

21 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela nr 7 Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 50% odległość w brutto netto km do 6 1,60 1,48 0, ,10 1,94 0, ,75 2,55 0, ,25 3,01 0, ,75 3,47 0, ,25 3,94 0, ,75 4,40 0, ,25 4,86 0, ,25 5,79 0, ,75 6,25 0, ,25 6,71 0, ,75 7,18 0, ,75 8,10 0, ,75 9,03 0, ,75 9,95 0, ,75 10,88 0, ,75 11,81 0, ,75 12,73 1,02 21

22 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela nr 8 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 51% odległość w brutto netto km do 6 1,57 1,45 0, ,06 1,91 0, ,69 2,49 0, ,18 2,94 0, ,67 3,40 0, ,16 3,85 0, ,65 4,31 0, ,14 4,76 0, ,12 5,67 0, ,61 6,12 0, ,10 6,57 0, ,59 7,03 0, ,57 7,94 0, ,55 8,84 0, ,53 9,75 0, ,51 10,66 0, ,49 11,56 0, ,47 12,47 1,00 22

23 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 78% odległość w brutto netto km do 6 0,70 0,65 0, ,92 0,85 0, ,21 1,12 0, ,43 1,32 0, ,65 1,53 0, ,87 1,73 0, ,09 1,94 0, ,31 2,14 0, ,75 2,55 0, ,97 2,75 0, ,19 2,95 0, ,41 3,16 0, ,85 3,56 0, ,29 3,97 0, ,73 4,38 0, ,17 4,79 0, ,61 5,19 0, ,05 5,60 0,45 Tabela nr 9 23

24 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela nr 10 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 93% odległość w brutto netto km do 6 0,22 0,20 0, ,29 0,27 0, ,38 0,35 0, ,45 0,42 0, ,52 0,48 0, ,59 0,55 0, ,66 0,61 0, ,73 0,68 0, ,87 0,81 0, ,94 0,87 0, ,01 0,94 0, ,08 1,00 0, ,22 1,13 0, ,36 1,26 0, ,50 1,39 0, ,64 1,52 0, ,78 1,65 0, ,92 1,78 0,14 24

25 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 95% odległość w brutto netto km do 6 0,16 0,15 0, ,21 0,19 0, ,27 0,25 0, ,32 0,30 0, ,37 0,34 0, ,42 0,39 0, ,47 0,44 0, ,52 0,48 0, ,62 0,57 0, ,67 0,62 0, ,72 0,67 0, ,77 0,71 0, ,87 0,81 0, ,97 0,90 0, ,07 0,99 0, ,17 1,08 0, ,27 1,18 0, ,37 1,27 0,10 Tabela nr 11 25

26 2. Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 12 Tabela opłat za bilety wg taryfy normalnej a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 6,40 5,93 0,47 3,20 2,96 0, ,40 7,78 0,62 4,20 3,89 0, ,00 10,19 0,81 5,50 5,09 0, ,00 12,04 0,96 6,50 6,02 0, ,00 13,89 1,11 7,50 6,94 0, ,00 15,74 1,26 8,50 7,87 0, ,00 17,59 1,41 9,50 8,80 0, ,00 19,44 1,56 10,50 9,72 0, ,00 23,15 1,85 12,50 11,57 0, ,00 25,00 2,00 13,50 12,50 1, ,00 26,85 2,15 14,50 13,43 1, ,00 28,70 2,30 15,50 14,35 1, ,00 32,41 2,59 17,50 16,20 1, ,00 36,11 2,89 19,50 18,06 1, ,00 39,81 3,19 21,50 19,91 1, ,00 43,52 3,48 23,50 21,76 1, ,00 47,22 3,78 25,50 23,61 1, ,00 50,93 4,07 27,50 25,46 2,04 26

27 2. Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 25% b) tam i z powrotem b) w jedną stronę Tabela nr 13 Ceny biletów w kl. 2 Ceny biletów w kl. 2 odległość w km brutto netto brutto netto do 6 4,80 4,44 0,36 2,40 2,22 0, ,30 5,83 0,47 3,15 2,92 0, ,25 7,64 0,61 4,10 3,80 0, ,75 9,03 0,72 4,85 4,49 0, ,25 10,42 0,83 5,60 5,19 0, ,75 11,81 0,94 6,35 5,88 0, ,25 13,19 1,06 7,10 6,57 0, ,75 14,58 1,17 7,85 7,27 0, ,75 17,36 1,39 9,35 8,66 0, ,25 18,75 1,50 10,10 9,35 0, ,75 20,14 1,61 10,85 10,05 0, ,25 21,53 1,72 11,60 10,74 0, ,25 24,31 1,94 13,10 12,13 0, ,25 27,08 2,17 14,60 13,52 1, ,25 29,86 2,39 16,10 14,91 1, ,25 32,64 2,61 17,60 16,30 1, ,25 35,42 2,83 19,10 17,69 1, ,25 38,19 3,06 20,60 19,07 1,53 27

28 2. Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 14 Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 30% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 4,45 4,12 0,33 2,20 2,04 0, ,85 5,42 0,43 2,90 2,69 0, ,70 7,13 0,57 3,85 3,56 0, ,10 8,43 0,67 4,55 4,21 0, ,50 9,72 0,78 5,25 4,86 0, ,90 11,02 0,88 5,95 5,51 0, ,30 12,31 0,99 6,65 6,16 0, ,70 13,61 1,09 7,35 6,81 0, ,50 16,20 1,30 8,75 8,10 0, ,90 17,50 1,40 9,45 8,75 0, ,30 18,80 1,50 10,15 9,40 0, ,70 20,09 1,61 10,85 10,05 0, ,50 22,69 1,81 12,25 11,34 0, ,30 25,28 2,02 13,65 12,64 1, ,10 27,87 2,23 15,05 13,94 1, ,90 30,46 2,44 16,45 15,23 1, ,70 33,06 2,64 17,85 16,53 1, ,50 35,65 2,85 19,25 17,82 1,43 28

29 2. Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 33% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Tabela nr 15 odległość w km brutto netto brutto netto do 6 4,25 3,94 0,31 2,10 1,94 0, ,60 5,19 0,41 2,80 2,59 0, ,35 6,81 0,54 3,65 3,38 0, ,70 8,06 0,64 4,35 4,03 0, ,05 9,31 0,74 5,00 4,63 0, ,35 10,51 0,84 5,65 5,23 0, ,70 11,76 0,94 6,35 5,88 0, ,05 13,01 1,04 7,00 6,48 0, ,75 15,51 1,24 8,35 7,73 0, ,05 16,71 1,34 9,00 8,33 0, ,40 17,96 1,44 9,70 8,98 0, ,75 19,21 1,54 10,35 9,58 0, ,45 21,71 1,74 11,70 10,83 0, ,10 24,17 1,93 13,05 12,08 0, ,80 26,67 2,13 14,40 13,33 1, ,45 29,12 2,33 15,70 14,54 1, ,15 31,62 2,53 17,05 15,79 1, ,85 34,12 2,73 18,40 17,04 1,36 29

30 2.Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 16 odległość w km Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 37% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę brutto netto brutto netto do 6 4,00 3,70 0,30 2,00 1,85 0, ,25 4,86 0,39 2,65 2,45 0, ,90 6,39 0,51 3,45 3,19 0, ,15 7,55 0,60 4,05 3,75 0, ,45 8,75 0,70 4,70 4,35 0, ,70 9,91 0,79 5,35 4,95 0, ,95 11,06 0,89 5,95 5,51 0, ,20 12,22 0,98 6,60 6,11 0, ,75 14,58 1,17 7,85 7,27 0, ,00 15,74 1,26 8,50 7,87 0, ,25 16,90 1,35 9,10 8,43 0, ,50 18,06 1,44 9,75 9,03 0, ,05 20,42 1,63 11,00 10,19 0, ,55 22,73 1,82 12,25 11,34 0, ,05 25,05 2,00 13,50 12,50 1, ,60 27,41 2,19 14,80 13,70 1, ,10 29,72 2,38 16,05 14,86 1, ,65 32,08 2,57 17,30 16,02 1,28 30

31 2.Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 49% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 3,25 3,01 0,24 1,60 1,48 0, ,25 3,94 0,31 2,10 1,94 0, ,60 5,19 0,41 2,80 2,59 0, ,60 6,11 0,49 3,30 3,06 0, ,65 7,08 0,57 3,80 3,52 0, ,65 8,01 0,64 4,30 3,98 0, ,65 8,94 0,71 4,80 4,44 0, ,70 9,91 0,79 5,35 4,95 0, ,75 11,81 0,94 6,35 5,88 0, ,75 12,73 1,02 6,85 6,34 0, ,75 13,66 1,09 7,35 6,81 0, ,80 14,63 1,17 7,90 7,31 0, ,85 16,53 1,32 8,90 8,24 0, ,85 18,38 1,47 9,90 9,17 0, ,90 20,28 1,62 10,95 10,14 0, ,95 22,18 1,77 11,95 11,06 0, ,00 24,07 1,93 13,00 12,04 0, ,05 25,97 2,08 14,00 12,96 1,04 Tabela nr 17 Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017r. 31

32 2.Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 18 Tabela opłat za bilety z ulgą handlową 50% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 3,20 2,96 0,24 1,60 1,48 0, ,20 3,89 0,31 2,10 1,94 0, ,50 5,09 0,41 2,75 2,55 0, ,50 6,02 0,48 3,25 3,01 0, ,50 6,94 0,56 3,75 3,47 0, ,50 7,87 0,63 4,25 3,94 0, ,50 8,80 0,70 4,75 4,40 0, ,50 9,72 0,78 5,25 4,86 0, ,50 11,57 0,93 6,25 5,79 0, ,50 12,50 1,00 6,75 6,25 0, ,50 13,43 1,07 7,25 6,71 0, ,50 14,35 1,15 7,75 7,18 0, ,50 16,20 1,30 8,75 8,10 0, ,50 18,06 1,44 9,75 9,03 0, ,50 19,91 1,59 10,75 9,95 0, ,50 21,76 1,74 11,75 10,88 0, ,50 23,61 1,89 12,75 11,81 0, ,50 25,46 2,04 13,75 12,73 1,02 32

33 2.Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 51% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 3,10 2,87 0,23 1,55 1,44 0, ,10 3,80 0,30 2,05 1,90 0, ,35 4,95 0,40 2,65 2,45 0, ,35 5,88 0,47 3,15 2,92 0, ,35 6,81 0,54 3,65 3,38 0, ,30 7,69 0,61 4,15 3,84 0, ,30 8,61 0,69 4,65 4,31 0, ,25 9,49 0,76 5,10 4,72 0, ,25 11,34 0,91 6,10 5,65 0, ,20 12,22 0,98 6,60 6,11 0, ,20 13,15 1,05 7,10 6,57 0, ,15 14,03 1,12 7,55 6,99 0, ,15 15,88 1,27 8,55 7,92 0, ,10 17,69 1,41 9,55 8,84 0, ,05 19,49 1,56 10,50 9,72 0, ,00 21,30 1,70 11,50 10,65 0, ,95 23,10 1,85 12,45 11,53 0, ,95 24,95 2,00 13,45 12,45 1,00 Tabela nr 19 33

34 2.Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 20 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 78% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 1,40 1,30 0,10 0,70 0,65 0, ,85 1,71 0,14 0,90 0,83 0, ,40 2,22 0,18 1,20 1,11 0, ,85 2,64 0,21 1,40 1,30 0, ,30 3,06 0,24 1,65 1,53 0, ,70 3,43 0,27 1,85 1,71 0, ,15 3,84 0,31 2,05 1,90 0, ,60 4,26 0,34 2,30 2,13 0, ,50 5,09 0,41 2,75 2,55 0, ,90 5,46 0,44 2,95 2,73 0, ,35 5,88 0,47 3,15 2,92 0, ,80 6,30 0,50 3,40 3,15 0, ,70 7,13 0,57 3,85 3,56 0, ,55 7,92 0,63 4,25 3,94 0, ,45 8,75 0,70 4,70 4,35 0, ,30 9,54 0,76 5,15 4,77 0, ,20 10,37 0,83 5,60 5,19 0, ,10 11,20 0,90 6,05 5,60 0,45 34

35 2.Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 93% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 0,45 0,42 0,03 0,20 0,19 0, ,55 0,51 0,04 0,25 0,23 0, ,75 0,69 0,06 0,35 0,32 0, ,90 0,83 0,07 0,45 0,42 0, ,05 0,97 0,08 0,50 0,46 0, ,15 1,06 0,09 0,55 0,51 0, ,30 1,20 0,10 0,65 0,60 0, ,45 1,34 0,11 0,70 0,65 0, ,75 1,62 0,13 0,85 0,79 0, ,85 1,71 0,14 0,90 0,83 0, ,00 1,85 0,15 1,00 0,93 0, ,15 1,99 0,16 1,05 0,97 0, ,45 2,27 0,18 1,20 1,11 0, ,70 2,50 0,20 1,35 1,25 0, ,00 2,78 0,22 1,50 1,39 0, ,25 3,01 0,24 1,60 1,48 0, ,55 3,29 0,26 1,75 1,62 0, ,85 3,56 0,29 1,90 1,76 0,14 Tabela nr 21 35

36 2.Tabele opłat za bilety jednorazowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 22 Tabela opłat za bilety z ulgą ustawową 95% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 0,30 0,28 0,02 0,15 0,14 0, ,40 0,37 0,03 0,20 0,19 0, ,55 0,51 0,04 0,25 0,23 0, ,65 0,60 0,05 0,30 0,28 0, ,75 0,69 0,06 0,35 0,32 0, ,85 0,79 0,06 0,40 0,37 0, ,95 0,88 0,07 0,45 0,42 0, ,05 0,97 0,08 0,50 0,46 0, ,25 1,16 0,09 0,60 0,56 0, ,35 1,25 0,10 0,65 0,60 0, ,45 1,34 0,11 0,70 0,65 0, ,55 1,44 0,11 0,75 0,69 0, ,75 1,62 0,13 0,85 0,79 0, ,95 1,81 0,14 0,95 0,88 0, ,15 1,99 0,16 1,05 0,97 0, ,35 2,18 0,17 1,15 1,06 0, ,55 2,36 0,19 1,25 1,16 0, ,75 2,55 0,20 1,35 1,25 0,10 36

37 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabela nr 23 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne wg taryfy normalnej a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 68,00 62,96 5,04 34,00 31,48 2, ,00 81,48 6,52 44,00 40,74 3, ,00 107,41 8,59 58,00 53,70 4, ,00 120,37 9,63 65,00 60,19 4, ,00 148,15 11,85 80,00 74,07 5, ,00 174,07 13,93 94,00 87,04 6, ,00 184,26 14,74 99,50 92,13 7, ,00 194,44 15,56 105,00 97,22 7, ,00 231,48 18,52 125,00 115,74 9, ,00 245,37 19,63 132,50 122,69 9, ,00 250,00 20,00 135,00 125,00 10, ,00 254,63 20,37 137,50 127,31 10, ,00 259,26 20,74 140,00 129,63 10, ,00 263,89 21,11 142,50 131,94 10, ,00 268,52 21,48 145,00 134,26 10, ,00 273,15 21,85 147,50 136,57 10, ,00 277,78 22,22 150,00 138,89 11, ,00 282,41 22,59 152,50 141,20 11,30 37

38 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabela nr 24 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 10% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Ceny biletów w kl. 2 Ceny biletów w kl. 2 odległość w km brutto netto brutto netto do 6 61,20 56,67 4,53 30,60 28,33 2, ,20 73,33 5,87 39,60 36,67 2, ,40 96,67 7,73 52,20 48,33 3, ,00 108,33 8,67 58,50 54,17 4, ,00 133,33 10,67 72,00 66,67 5, ,20 156,67 12,53 84,60 78,33 6, ,10 165,83 13,27 89,55 82,92 6, ,00 175,00 14,00 94,50 87,50 7, ,00 208,33 16,67 112,50 104,17 8, ,50 220,83 17,67 119,25 110,42 8, ,00 225,00 18,00 121,50 112,50 9, ,50 229,17 18,33 123,75 114,58 9, ,00 233,33 18,67 126,00 116,67 9, ,50 237,50 19,00 128,25 118,75 9, ,00 241,67 19,33 130,50 120,83 9, ,50 245,83 19,67 132,75 122,92 9, ,00 250,00 20,00 135,00 125,00 10, ,50 254,17 20,33 137,25 127,08 10,17 38

39 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabela nr 25 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 30% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 47,60 44,07 3,53 23,80 22,04 1, ,60 57,04 4,56 30,80 28,52 2, ,20 75,19 6,01 40,60 37,59 3, ,00 84,26 6,74 45,50 42,13 3, ,00 103,70 8,30 56,00 51,85 4, ,60 121,85 9,75 65,80 60,93 4, ,30 128,98 10,32 69,65 64,49 5, ,00 136,11 10,89 73,50 68,06 5, ,00 162,04 12,96 87,50 81,02 6, ,50 171,76 13,74 92,75 85,88 6, ,00 175,00 14,00 94,50 87,50 7, ,50 178,24 14,26 96,25 89,12 7, ,00 181,48 14,52 98,00 90,74 7, ,50 184,72 14,78 99,75 92,36 7, ,00 187,96 15,04 101,50 93,98 7, ,50 191,20 15,30 103,25 95,60 7, ,00 194,44 15,56 105,00 97,22 7, ,50 197,69 15,81 106,75 98,84 7,91 39

40 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabela nr 26 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 33% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 45,56 42,19 3,37 22,78 21,09 1, ,96 54,59 4,37 29,48 27,30 2, ,72 71,96 5,76 38,86 35,98 2, ,10 80,65 6,45 43,55 40,32 3, ,20 99,26 7,94 53,60 49,63 3, ,96 116,63 9,33 62,98 58,31 4, ,33 123,45 9,88 66,66 61,72 4, ,70 130,28 10,42 70,35 65,14 5, ,50 155,09 12,41 83,75 77,55 6, ,55 164,40 13,15 88,77 82,19 6, ,90 167,50 13,40 90,45 83,75 6, ,25 170,60 13,65 92,12 85,30 6, ,60 173,70 13,90 93,80 86,85 6, ,95 176,81 14,14 95,47 88,40 7, ,30 179,91 14,39 97,15 89,95 7, ,65 183,01 14,64 98,82 91,50 7, ,00 186,11 14,89 100,50 93,06 7, ,35 189,21 15,14 102,17 94,60 7,57 40

41 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 37% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Tabela nr 27 odległość w km brutto netto brutto netto do 6 42,84 39,67 3,17 21,42 19,83 1, ,44 51,33 4,11 27,72 25,67 2, ,08 67,67 5,41 36,54 33,83 2, ,90 75,83 6,07 40,95 37,92 3, ,80 93,33 7,47 50,40 46,67 3, ,44 109,67 8,77 59,22 54,83 4, ,37 116,08 9,29 62,68 58,04 4, ,30 122,50 9,80 66,15 61,25 4, ,50 145,83 11,67 78,75 72,92 5, ,95 154,58 12,37 83,47 77,29 6, ,10 157,50 12,60 85,05 78,75 6, ,25 160,42 12,83 86,62 80,20 6, ,40 163,33 13,07 88,20 81,67 6, ,55 166,25 13,30 89,77 83,12 6, ,70 169,17 13,53 91,35 84,58 6, ,85 172,08 13,77 92,92 86,04 6, ,00 175,00 14,00 94,50 87,50 7, ,15 177,92 14,23 96,07 88,95 7,12 41

42 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabela nr 28 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 49% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 34,68 32,11 2,57 17,34 16,06 1, ,88 41,56 3,32 22,44 20,78 1, ,16 54,78 4,38 29,58 27,39 2, ,30 61,39 4,91 33,15 30,69 2, ,60 75,56 6,04 40,80 37,78 3, ,88 88,78 7,10 47,94 44,39 3, ,49 93,97 7,52 50,74 46,98 3, ,10 99,17 7,93 53,55 49,58 3, ,50 118,06 9,44 63,75 59,03 4, ,15 125,14 10,01 67,57 62,56 5, ,70 127,50 10,20 68,85 63,75 5, ,25 129,86 10,39 70,12 64,93 5, ,80 132,22 10,58 71,40 66,11 5, ,35 134,58 10,77 72,67 67,29 5, ,90 136,94 10,96 73,95 68,47 5, ,45 139,31 11,14 75,22 69,65 5, ,00 141,67 11,33 76,50 70,83 5, ,55 144,03 11,52 77,77 72,01 5,76 42

43 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 50% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Tabela nr 29 odległość w km brutto netto brutto netto do 6 34,00 31,48 2,52 17,00 15,74 1, ,00 40,74 3,26 22,00 20,37 1, ,00 53,70 4,30 29,00 26,85 2, ,00 60,19 4,81 32,50 30,09 2, ,00 74,07 5,93 40,00 37,04 2, ,00 87,04 6,96 47,00 43,52 3, ,50 92,13 7,37 49,75 46,06 3, ,00 97,22 7,78 52,50 48,61 3, ,00 115,74 9,26 62,50 57,87 4, ,50 122,69 9,81 66,25 61,34 4, ,00 125,00 10,00 67,50 52,50 5, ,50 127,31 10,19 68,75 63,66 5, ,00 129,63 10,37 70,00 64,81 5, ,50 131,94 10,56 71,25 65,97 5, ,00 134,26 10,74 72,50 67,13 5, ,50 136,57 10,93 73,75 68,29 5, ,00 138,89 11,11 75,00 69,44 5, ,50 141,20 11,30 76,25 70,60 5,65 43

44 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabela nr 30 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 51% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 33,32 30,85 2,47 16,66 15,43 1, ,12 39,93 3,19 21,56 19,96 1, ,84 52,63 4,21 28,42 26,31 2, ,70 58,98 4,72 31,85 29,49 2, ,40 72,59 5,81 39,20 36,30 2, ,12 85,30 6,82 46,06 42,65 3, ,51 90,29 7,22 48,75 45,14 3, ,90 95,28 7,62 51,45 47,64 3, ,50 113,43 9,07 61,25 56,71 4, ,85 120,23 9,62 64,92 60,11 4, ,30 122,50 9,80 66,15 61,25 4, ,75 124,77 9,98 67,37 62,38 4, ,20 127,04 10,16 68,60 63,52 5, ,65 129,31 10,34 69,82 64,65 5, ,10 131,57 10,53 71,05 65,79 5, ,55 133,84 10,71 72,27 66,92 5, ,00 136,11 10,89 73,50 68,06 5, ,45 138,38 11,07 74,72 69,19 5,53 44

45 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 78% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Tabela nr 31 odległość w km brutto netto brutto netto do 6 14,96 13,85 1,11 7,48 6,93 0, ,36 17,93 1,43 9,68 8,96 0, ,52 23,63 1,89 12,76 11,81 0, ,60 26,48 2,12 14,30 13,24 1, ,20 32,59 2,61 17,60 16,30 1, ,36 38,30 3,06 20,68 19,15 1, ,78 40,54 3,24 21,89 20,27 1, ,20 42,78 3,42 23,10 21,39 1, ,00 50,93 4,07 27,50 25,46 2, ,30 53,98 4,32 29,15 26,99 2, ,40 55,00 4,40 29,70 27,50 2, ,50 56,02 4,48 30,25 28,01 2, ,60 57,04 4,56 30,80 28,52 2, ,70 58,06 4,64 31,35 29,03 2, ,80 59,07 4,73 31,90 29,54 2, ,90 60,09 4,81 32,45 30,05 2, ,00 61,11 4,89 33,00 30,56 2, ,10 62,13 4,97 33,55 31,06 2,49 45

46 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabela nr 32 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 93% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 4,76 4,41 0,35 2,38 2,20 0, ,16 5,70 0,46 3,08 2,85 0, ,12 7,52 0,60 4,06 3,76 0, ,10 8,43 0,67 4,55 4,21 0, ,20 10,37 0,83 5,60 5,19 0, ,16 12,19 0,97 6,58 6,09 0, ,93 12,90 1,03 6,96 6,44 0, ,70 13,61 1,09 7,35 6,81 0, ,50 16,20 1,30 8,75 8,10 0, ,55 17,18 1,37 9,27 8,58 0, ,90 17,50 1,40 9,45 8,75 0, ,25 17,82 1,43 9,62 8,91 0, ,60 18,15 1,45 9,80 9,07 0, ,95 18,47 1,48 9,97 9,23 0, ,30 18,80 1,50 10,15 9,40 0, ,65 19,12 1,53 10,32 9,56 0, ,00 19,44 1,56 10,50 9,72 0, ,35 19,77 1,58 10,67 9,88 0,79 46

47 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabela nr 33 Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne wg taryfy normalnej a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 187,00 173,15 13,85 93,50 86,57 6, ,00 216,67 17,33 117,00 108,33 8, ,00 282,41 22,59 152,50 141,20 11, ,00 321,30 25,70 173,50 160,65 12, ,00 391,67 31,33 211,50 195,83 15, ,00 453,70 36,30 245,00 226,85 18, ,00 487,96 39,04 263,50 243,98 19, ,00 520,37 41,63 281,00 260,19 20, ,00 595,37 47,63 321,50 297,69 23, ,00 632,41 50,59 341,50 316,20 25, ,00 635,19 50,81 343,00 317,59 25, ,00 655,56 52,44 354,00 327,78 26, ,00 666,67 53,33 360,00 333,33 26, ,00 679,63 54,37 367,00 339,81 27, ,00 706,48 56,52 381,50 353,24 28, ,00 720,37 57,63 389,00 360,19 28, ,00 732,41 58,59 395,50 366,20 29, ,00 743,52 59,48 401,50 371,76 29,74 47

48 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabela nr 34 Tabela opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową 10% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Ceny biletów w kl. 2 Ceny biletów w kl. 2 odległość w km brutto netto brutto netto do 6 168,30 155,83 12,47 84,15 77,92 6, ,60 195,00 15,60 105,30 97,50 7, ,50 254,17 20,33 137,25 127,08 10, ,30 289,17 23,13 156,15 144,58 11, ,70 352,50 28,20 190,35 176,25 14, ,00 408,33 32,67 220,50 204,17 16, ,30 439,17 35,13 237,15 219,58 17, ,80 468,33 37,47 252,90 234,17 18, ,70 535,83 42,87 289,35 267,92 21, ,70 569,17 45,53 307,35 284,58 22, ,40 571,67 45,73 308,70 285,83 22, ,20 590,00 47,20 318,60 295,00 23, ,00 600,00 48,00 324,00 300,00 24, ,60 611,67 48,93 330,30 305,83 24, ,70 635,83 50,87 343,35 317,92 25, ,20 648,33 51,87 350,10 324,17 25, ,90 659,17 52,73 355,95 329,58 26, ,70 669,17 53,53 361,35 334,58 26,77 48

49 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową 30% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Tabela nr 35 odległość w km brutto netto brutto netto do 6 130,90 121,20 9,70 65,45 60,60 4, ,80 151,67 12,13 81,90 75,83 6, ,50 197,69 15,81 106,75 98,84 7, ,90 224,91 17,99 121,45 112,45 9, ,10 274,17 21,93 148,05 137,08 10, ,00 317,59 25,41 171,50 158,80 12, ,90 341,57 27,33 184,45 170,79 13, ,40 364,26 29,14 196,70 182,13 14, ,10 416,76 33,34 225,05 208,38 16, ,10 442,69 35,41 239,05 221,34 17, ,20 444,63 35,57 240,10 222,31 17, ,60 458,89 36,71 247,80 229,44 18, ,00 466,67 37,33 252,00 233,33 18, ,80 475,74 38,06 256,90 237,87 19, ,10 494,54 39,56 267,05 247,27 19, ,60 504,26 40,34 272,30 252,13 20, ,70 512,69 41,01 276,85 256,34 20, ,10 520,46 41,64 281,05 260,23 20,82 49

50 3. Tabele opłat za bilety okresowe Tabela nr 36 Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową 50% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 93,50 86,57 6,93 46,75 43,29 3, ,00 108,33 8,67 58,50 54,17 4, ,50 141,20 11,30 76,25 70,60 5, ,50 160,65 12,85 86,75 80,32 6, ,50 195,83 15,67 105,75 97,92 7, ,00 226,85 18,15 122,50 113,43 9, ,50 243,98 19,52 131,75 121,99 9, ,00 260,19 20,81 140,50 130,09 10, ,50 297,69 23,81 160,75 148,84 11, ,50 316,20 25,30 170,75 158,10 12, ,00 317,59 25,41 171,50 158,80 12, ,00 327,78 26,22 177,00 163,89 13, ,00 333,33 26,67 180,00 166,67 13, ,00 339,81 27,19 183,50 169,91 13, ,50 353,24 28,26 190,75 176,62 14, ,00 360,19 28,81 194,50 180,09 14, ,50 366,20 29,30 197,75 183,10 14, ,50 371,76 29,74 200,75 185,88 14,87 50

51 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 37 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne wg taryfy normalnej a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 68,00 62,96 5,04 34,00 31,48 2, ,00 81,48 6,52 44,00 40,74 3, ,00 107,41 8,59 58,00 53,70 4, ,00 120,37 9,63 65,00 60,19 4, ,00 148,15 11,85 80,00 74,07 5, ,00 174,07 13,93 94,00 87,04 6, ,00 184,26 14,74 99,50 92,13 7, ,00 194,44 15,56 105,00 97,22 7, ,00 231,48 18,52 125,00 115,74 9, ,00 245,37 19,63 132,50 122,69 9, ,00 250,00 20,00 135,00 125,00 10, ,00 254,63 20,37 137,50 127,31 10, ,00 259,26 20,74 140,00 129,63 10, ,00 263,89 21,11 142,50 131,94 10, ,00 268,52 21,48 145,00 134,26 10, ,00 273,15 21,85 147,50 136,57 10, ,00 277,78 22,22 150,00 138,89 11, ,00 282,41 22,59 152,50 141,20 11,30 51

52 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 38 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 10% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Ceny biletów w kl. 2 Ceny biletów w kl. 2 odległość w km brutto netto brutto netto do 6 61,20 56,67 4,53 30,60 28,33 2, ,20 73,33 5,87 39,60 36,67 2, ,40 96,67 7,73 52,20 48,33 3, ,00 108,33 8,67 58,50 54,17 4, ,00 133,33 10,67 72,00 66,67 5, ,20 156,67 12,53 84,60 78,33 6, ,10 165,83 13,27 89,55 82,92 6, ,00 175,00 14,00 94,50 87,50 7, ,00 208,33 16,67 112,50 104,17 8, ,50 220,83 17,67 119,25 110,42 8, ,00 225,00 18,00 121,50 112,50 9, ,50 229,17 18,33 123,75 114,58 9, ,00 233,33 18,67 126,00 116,67 9, ,50 237,50 19,00 128,25 118,75 9, ,00 241,67 19,33 130,50 120,83 9, ,50 245,83 19,67 132,75 122,92 9, ,00 250,00 20,00 135,00 125,00 10, ,50 254,17 20,33 137,25 127,08 10,17 52

53 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 39 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 30% b) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 47,60 44,07 3,53 23,80 22,04 1, ,60 57,04 4,56 30,80 28,52 2, ,20 75,19 6,01 40,60 37,59 3, ,00 84,26 6,74 45,50 42,13 3, ,00 103,70 8,30 56,00 51,85 4, ,60 121,85 9,75 65,80 60,93 4, ,30 128,98 10,32 69,65 64,49 5, ,00 136,11 10,89 73,50 68,06 5, ,00 162,04 12,96 87,50 81,02 6, ,50 171,76 13,74 92,75 85,88 6, ,00 175,00 14,00 94,50 87,50 7, ,50 178,24 14,26 96,25 89,12 7, ,00 181,48 14,52 98,00 90,74 7, ,50 184,72 14,78 99,75 92,36 7, ,00 187,96 15,04 101,50 93,98 7, ,50 191,20 15,30 103,25 95,60 7, ,00 194,44 15,56 105,00 97,22 7, ,50 197,69 15,81 106,75 98,84 7,91 53

54 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 40 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 33% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 45,55 42,18 3,37 22,75 21,06 1, ,95 54,58 4,37 29,45 27,27 2, ,70 71,94 5,76 38,85 35,97 2, ,10 80,65 6,45 43,55 40,32 3, ,20 99,26 7,94 53,60 49,63 3, ,95 116,62 9,33 62,95 58,29 4, ,30 123,43 9,87 66,65 61,71 4, ,70 130,28 10,42 70,35 65,14 5, ,50 155,09 12,41 83,75 77,55 6, ,55 164,40 13,15 88,75 82,18 6, ,90 167,50 13,40 90,45 83,75 6, ,25 170,60 13,65 92,10 85,28 6, ,60 173,70 13,90 93,80 86,85 6, ,95 176,81 14,14 95,45 88,38 7, ,30 179,91 14,39 97,15 89,95 7, ,65 183,01 14,64 98,80 91,48 7, ,00 186,11 14,89 100,50 93,06 7, ,35 189,21 15,14 102,15 94,58 7,57 54

55 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 37% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Tabela nr 41 odległość w km brutto netto brutto netto do 6 42,80 39,63 3,17 21,40 19,81 1, ,40 51,30 4,10 27,70 25,65 2, ,05 67,64 5,41 36,50 33,80 2, ,90 75,83 6,07 40,95 37,92 3, ,80 93,33 7,47 50,40 46,67 3, ,40 109,63 8,77 59,20 54,81 4, ,35 116,06 9,29 62,65 58,01 4, ,30 122,50 9,80 66,15 61,25 4, ,50 145,83 11,67 78,75 72,92 5, ,95 154,58 12,37 83,45 77,27 6, ,10 157,50 12,60 85,05 78,75 6, ,25 160,42 12,83 86,60 80,19 6, ,40 163,33 13,07 88,20 81,67 6, ,55 166,25 13,30 89,75 83,10 6, ,70 169,17 13,53 91,35 84,58 6, ,85 172,08 13,77 92,90 86,02 6, ,00 175,00 14,00 94,50 87,50 7, ,15 177,92 14,23 96,05 88,94 7,11 55

56 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 42 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 49% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 34,65 32,08 2,57 17,30 16,02 1, ,85 41,53 3,32 22,40 20,74 1, ,15 54,77 4,38 29,55 27,36 2, ,30 61,39 4,91 33,15 30,69 2, ,60 75,56 6,04 40,80 37,78 3, ,85 88,75 7,10 47,90 44,35 3, ,45 93,94 7,51 50,70 46,94 3, ,10 99,17 7,93 53,55 49,58 3, ,50 118,06 9,44 63,75 59,03 4, ,15 125,14 10,01 67,55 62,55 5, ,70 127,50 10,20 68,85 63,75 5, ,25 129,86 10,39 70,10 64,91 5, ,80 132,22 10,58 71,40 66,11 5, ,35 134,58 10,77 72,65 67,27 5, ,90 136,94 10,96 73,95 68,47 5, ,45 139,31 11,14 75,20 69,63 5, ,00 141,67 11,33 76,50 70,83 5, ,55 144,03 11,52 77,75 71,99 5,76 56

57 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 43 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 50% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 34,00 31,48 2,52 17,00 15,74 1, ,00 40,74 3,26 22,00 20,37 1, ,00 53,70 4,30 29,00 26,85 2, ,00 60,19 4,81 32,50 30,09 2, ,00 74,07 5,93 40,00 37,04 2, ,00 87,04 6,96 47,00 43,52 3, ,50 92,13 7,37 49,75 46,06 3, ,00 97,22 7,78 52,50 48,61 3, ,00 115,74 9,26 62,50 57,87 4, ,50 122,69 9,81 66,25 61,34 4, ,00 125,00 10,00 67,50 62,50 5, ,50 127,31 10,19 68,75 63,66 5, ,00 129,63 10,37 70,00 64,81 5, ,50 131,94 10,56 71,25 65,97 5, ,00 134,26 10,74 72,50 67,13 5, ,50 136,57 10,93 73,75 68,29 5, ,00 138,89 11,11 75,00 69,44 5, ,50 141,20 11,30 76,25 70,60 5,65 57

58 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 44 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 51% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 33,30 30,83 2,47 16,65 15,42 1, ,10 39,91 3,19 21,55 19,95 1, ,80 52,59 4,21 28,40 26,30 2, ,70 58,98 4,72 31,85 29,49 2, ,40 72,59 5,81 39,20 36,30 2, ,10 85,28 6,82 46,05 42,64 3, ,50 90,28 7,22 48,75 45,14 3, ,90 95,28 7,62 51,45 47,64 3, ,50 113,43 9,07 61,25 56,71 4, ,85 120,23 9,62 64,90 60,09 4, ,30 122,50 9,80 66,15 61,25 4, ,75 124,77 9,98 67,35 62,36 4, ,20 127,04 10,16 68,60 63,52 5, ,65 129,31 10,34 69,80 64,63 5, ,10 131,57 10,53 71,05 65,79 5, ,55 133,84 10,71 72,25 66,90 5, ,00 136,11 10,89 73,50 68,06 5, ,45 138,38 11,07 74,70 69,17 5,53 58

59 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 45 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 78% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 14,95 13,84 1,11 7,45 6,90 0, ,35 17,92 1,43 9,65 8,94 0, ,50 23,61 1,89 12,75 11,81 0, ,60 26,48 2,12 14,30 13,24 1, ,20 32,59 2,61 17,60 16,30 1, ,35 38,29 3,06 20,65 19,12 1, ,75 40,51 3,24 21,85 20,23 1, ,20 42,78 3,42 23,10 21,39 1, ,00 50,93 4,07 27,50 25,46 2, ,30 53,98 4,32 29,15 26,99 2, ,40 55,00 4,40 29,70 27,50 2, ,50 56,02 4,48 30,25 28,01 2, ,60 57,04 4,56 30,80 28,52 2, ,70 58,06 4,64 31,35 29,03 2, ,80 59,07 4,73 31,90 29,54 2, ,90 60,09 4,81 32,45 30,05 2, ,00 61,11 4,89 33,00 30,56 2, ,10 62,13 4,97 33,55 31,06 2,49 59

60 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 46 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 93% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 4,75 4,40 0,35 2,35 2,18 0, ,15 5,69 0,46 3,05 2,82 0, ,10 7,50 0,60 4,05 3,75 0, ,10 8,43 0,67 4,55 4,21 0, ,20 10,37 0,83 5,60 5,19 0, ,15 12,18 0,97 6,55 6,06 0, ,90 12,87 1,03 6,95 6,44 0, ,70 13,61 1,09 7,35 6,81 0, ,50 16,20 1,30 8,75 8,10 0, ,55 17,18 1,37 9,25 8,56 0, ,90 17,50 1,40 9,45 8,75 0, ,25 17,82 1,43 9,60 8,89 0, ,60 18,15 1,45 9,80 9,07 0, ,95 18,47 1,48 9,95 9,21 0, ,30 18,80 1,50 10,15 9,40 0, ,65 19,12 1,53 10,30 9,54 0, ,00 19,44 1,56 10,50 9,72 0, ,35 19,77 1,58 10,65 9,86 0,79 60

61 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 47 Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne wg taryfy normalnej a) tam i z powrotem b) w jedną stronę odległość w km brutto netto brutto netto do 6 187,00 173,15 13,85 93,50 86,57 6, ,00 216,67 17,33 117,00 108,33 8, ,00 282,41 22,59 152,50 141,20 11, ,00 321,30 25,70 173,50 160,65 12, ,00 391,67 31,33 211,50 195,83 15, ,00 453,70 36,30 245,00 226,85 18, ,00 487,96 39,04 263,50 243,98 19, ,00 520,37 41,63 281,00 260,19 20, ,00 595,37 47,63 321,50 297,69 23, ,00 632,41 50,59 341,50 316,20 25, ,00 635,19 50,81 343,00 317,59 25, ,00 655,56 52,44 354,00 327,78 26, ,00 666,67 53,33 360,00 333,33 26, ,00 679,63 54,37 367,00 339,81 27, ,00 706,48 56,52 381,50 353,24 28, ,00 720,37 57,63 389,00 360,19 28, ,00 732,41 58,59 395,50 366,20 29, ,00 743,52 59,48 401,50 371,76 29,74 61

62 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydawane z automatów biletowych Tabela nr 48 Tabela opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową 10% a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Ceny biletów w kl. 2 Ceny biletów w kl. 2 odległość w km brutto netto brutto netto do 6 168,30 155,83 12,47 84,15 77,92 6, ,60 195,00 15,60 105,30 97,50 7, ,50 254,17 20,33 137,25 127,08 10, ,30 289,17 23,13 156,15 144,58 11, ,70 352,50 28,20 190,35 176,25 14, ,00 408,33 32,67 220,50 204,17 16, ,30 439,17 35,13 237,15 219,58 17, ,80 468,33 37,47 252,90 234,17 18, ,70 535,83 42,87 289,35 267,92 21, ,70 569,17 45,53 307,35 284,58 22, ,40 571,67 45,73 308,70 285,83 22, ,20 590,00 47,20 318,60 295,00 23, ,00 600,00 48,00 324,00 300,00 24, ,60 611,67 48,93 330,30 305,83 24, ,70 635,83 50,87 343,35 317,92 25, ,20 648,33 51,87 350,10 324,17 25, ,90 659,17 52,73 355,95 329,58 26, ,70 669,17 53,53 361,35 334,58 26,77 Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017r. 62

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 15 kwietnia 2017 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Lp. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych 100 - Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych TABELA Nr. 1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej EIC wg taryfy ekspresowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.) Dz.U.2002.179.1495 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.243.1444 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL)

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) OPRACOWANIE: Marcin Grupiński Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE... 4 Dokumenty tożsamości... 5 ULGA 37%... 6 Dzieci i młodzież... 6 Emeryci i renciści...

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej *) EIC wg taryfy

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic Wymiar ulgi w pociągach TLK wg taryfy Uprawnieni do ulgi pospiesznej, Ex, EIC, EC klasa w wagonach Lp. wg taryfy z miejscami do ekspresowej siedzenia, leżenia 1) lub sypialnych *) 2) 3) 4) Opiekun lub

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 1 luty 2016 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928 brzmienie od 2008-03-29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW:

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: Tabela 1. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. Dz.U.02.179.1495 2004.01.01 zm. Dz.U.03.220.2182 1 2005.01.13 zm. Dz.U.04.277.2752 1 2005.12.31 zm. Dz.U.05.261.2194 1 2006.08.31 zm. Dz.U.06.153.1098 1 2007.02.20 zm. Dz.U.07.23.142 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULG USTAWOWYCH:

WYKAZ ULG USTAWOWYCH: WYKAZ ULG USTAWOWYCH: Poseł lub Senator Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Zmiana nr 2. miesięcznych imiennych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Zmiana nr 2. miesięcznych imiennych Zmiana nr 2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Cennika usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. (C-SKM) zawierającego

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 4 maja 010r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana

Bardziej szczegółowo

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa Lp. Uprawnieni do ulgi Wysokość zniżki w % Skrót ulgi Rodzaj komunikacji, w której przysługuje ulga Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1 Straż Graniczna* w czasie wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 110/2016 z 21 czerwca 2016r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 110/2016 z 21 czerwca 2016r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Z M I A N Y 2 Zmiana obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 52/2017 z 8 marca 2017r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 52/2017 z 8 marca 2017r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 52/2017 z 8 marca 2017r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej.

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. Ulga % Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. - Nazwa ulgi 100 Poseł, senator 100 Opis ulgi / wzór dokumentu Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 168/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. nr 6/2015 z dnia 14 stycznia 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykaz ulg ustawowych. Tczew, 21 stycznia 2011 r. II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki. 3,60 zł 105,00 zł

OFERTA. Wykaz ulg ustawowych. Tczew, 21 stycznia 2011 r. II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki. 3,60 zł 105,00 zł Tczew, 21 stycznia 2011 r. OFERTA II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki miesięczny 3,60 zł 105,00 zł b) linia 50 (relacji Tczew Gdańsk) Pasażerowie za okazaniem biletu miesięcznego obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 110/2016 z 21 czerwca 2016r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. (C-SKM)

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. (C-SKM) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 52/2017 z 8 marca 2017r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 20 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 810 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. nr 6/2015 z dnia 14 stycznia 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 173/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 333/Z/2013 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 sierpnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY łącznik do Uchwały Nr 572 /Z /2014 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2014 r. Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 173/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 197/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 4 czerwca 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 277/Z /2011 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2011 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 173/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 542/Z /2013 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 04 grudnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 193/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE UCZEŃ 49% Do ulgi 49% przy przejazdach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych, uprawnione są : - dzieci i młodzież w okresie

Bardziej szczegółowo

Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS

Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS Podstawowe ulgi i uprawnienia Zniżki w przejazdach PKP i PKS przysługujące osobom niepełnosprawnym Dzieci do lat 4 jeżdżą za darmo we wszystkich najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 562/Z /2010 rządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 08 grudnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony 05.12.2007. 1. Dzieci do ukończenia 4 lat bez - oddzielnego miejsca siedzącego Wysokość ulgi: 100% Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej Do ulgi 100% przy przejazdach

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 72/2015/ZS Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 54/2014 z dnia 7 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB

Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg ustawowych dostępnych w ramach WB TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 3 lipca 2017 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Obowiązuje od dnia 11 grudnia 2016 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob.

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 16 kwietnia 2018 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 197/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Obowiązuje od dnia 11 grudnia 2016 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Obowiązuje od dnia 11 grudnia 2016 r. rona 1 Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Bardziej szczegółowo

osob. 2) posp. 5) TLK, IC

osob. 2) posp. 5) TLK, IC UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 30 stycznia 2019 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob.

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ulgi w PKP i PKS - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Ulgi w PKP i PKS - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo