Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009"

Transkrypt

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009 marzec 2010

2 I. WSTĘP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Szemud. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa: Uchwały nr XI/43/1990r. z dnia 27 lutego 1990r. Gminnej Rady Narodowej w Szemudzie w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie, Statutu i Regulaminu O.rganizacyjnego oraz innych aktów prawnych. Ośrodek działa w szczególności na podstawie następujących ustaw: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; W 2009 roku Ośrodek wydatkował łączną kwotę w wysokości zł, z czego: na pomoc społeczną wydatkowano kwotę zł na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny zł na realizację projektu współfinansowanego z UE zł II. POLITYKA KADROWA Zadania Ośrodka wykonywało 12 pracowników, w tym 4 pracowników socjalnych pracujących w środowisku. Usługi opiekuńcze pełniło 8 opiekunek. W ramach aktywizacji zawodowej: 1 osoba wykonała staż a 1 osoba odbyła praktykę. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku to kadra posiadająca wymagane kwalifikacje. W celu sprawnej realizacji zadań pracownicy Ośrodka biorą udział w szkoleniach i spotkaniach dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz innych kwestii ważnych dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

3 III. POMOC SPOŁECZNA I JEJ REALIZACJA Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w Gminie Szemud zamieszkiwało łącznie mieszkańców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie udzielił wsparcia w ramach pomocy społecznej 399 rodzinom, w których żyło osób. Wsparciem systemem pomocy społecznej objęto 10% mieszkańców naszej gminy. Wykres nr 1 przedstawia główne powody ubiegania się o pomoc w naszej gminie. Są to: ubóstwo, bezradność, długotrwała choroba, niepełnosprawność, ochrona macierzyństwa i bezrobocie. Wykres nr 1 GŁÓWNE POWODY UBIEGANIA SIĘ O POMOC w roku BEZROBOCIE 442 OCHRONA MACIERZYŃSTWA 442 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 473 DŁUGOTRWAŁA CHOROBA 529 BEZRADNOŚĆ 790 UBÓSTWO LICZBA OSÓB W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie wydatkował na pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zleconych kwotę zł.

4 Tabela nr 1 przedstawia formy udzielonej pomocy w stosunku do liczby osób otrzymujących daną pomoc i przeznaczonej na ten cel kwoty. Tabela nr 1 Lp. Rodzaj pomocy Liczba osób w rodzinach Kwota wydatkowania w złotych 1 Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Schronienie Sprawienie pogrzebu Rządowy Program,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania 7 Usługi opiekuńcze Składki zdrowotne Kwota wydatkowana łącznie PRACOWNICY SOCJALNI PODEJMOWALI WOBEC PODOPIECZNYCH NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: przeprowadzono 1000 wywiadów środowiskowych; wydano 909 decyzji administracyjnych; wydano 13 postanowień w sprawie pomocy kombatantom; pracą socjalną objęto 54 rodziny, w skład których wchodziło łącznie 178 osób, polegała ona na udzielaniu specjalistycznych porad oraz pomocy w załatwieniu spraw urzędowych; zawarto 33 kontrakty socjalne; podjęto działanie w celu pomocy osobom dotkniętym przemocą domową zakładając Niebieską Kartę i informując ofiarę przemocy o przysługujących prawach;

5 pracownicy socjalni realizując przypisane ustawą zadania na bieżąco współpracowali z różnymi instytucjami: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami, sądami, kuratorami, komornikami, instytucjami służb zdrowia, PCPR, PUP, policją, prokuraturą, urzędem do spraw kombatantów, KRUS, ZUS. IV. REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt SZANSA Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Wartość projektu wyniósł ,69zł ( w tym wkład własny ,28zł). Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz rolników będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu w 2009 roku realizowaliśmy działania skierowane do osób, które zawarły kontrakty socjalne oraz porozumienie w ramach PAL. Były to: szkolenia z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych oraz zawodowych z doradcą zawodowym; wsparcie i pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego psycholog, prawnik, pracownik socjalny; szkolenie z wizażu i stylizacji; badania w zakresie medycyny pracy; szkolenia z obsługi komputera w zakresie korzystania z Internetu; kursy prawo jazdy; szkolenia zawodowe (kurs operatora wózków jezdniowych, pracownik ogólnobudowlany, fryzjerstwo, pracownik biurowy, kurs bukieciarstwa, kurs opiekunki, kasa fiskalna). Projekt przewidywał również działania skierowane do społeczności Gminy Szemud w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Były to: zorganizowanie pikniku integracyjnego;

6 zorganizowanie festynu sołeckointegracyjnego pod hasłem Pomagajmy ludziom w pomaganiu sobie ; zorganizowanie wyjazdu integracyjnego do Teatru Muzycznego w Gdyni; zorganizowanie wyjazdu integracyjnego do kina w Gdańsku; przygotowanie i druk materiałów promocyjnych; zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt. V. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ICH REALIZACJA System świadczeń rodzinnych określają przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Bez względu na kryterium dochodowe przyznawany był zasiłek pielęgnacyjny. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze, do których należą zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W zakresie świadczeń rodzinnych wydano decyzji administracyjnych w tym: w sprawie zasiłków rodzinnych (66 odmowne); 251 w sprawie świadczeń opiekuńczych (2 odmowne); 249 w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 114 w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z Rady Gminy (6 odmownych). W 2009 roku na świadczenia rodzinne wydatkowaliśmy kwotę zł.

7 Tabela gminie. nr 2 przedstawia strukturę wydatków na świadczenia rodzinne w naszej Tabela nr 2 Lp. Rodzaj świadczenia 1 Zasiłki rodzinne Liczba rodzin Liczba świadczeń Kwota (zł) Dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Składki na ubezpieczenia emerytalnorentowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Jednorazowa zapomoga z Rady Gminy Ogółem VI. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (tj. osoba uprawniona do alimentów od rodzica jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna) do ukończenia 18 lat lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości zasądzonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł

8 W roku ubiegłym świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono na łączną kwotę zł. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami na zasadach określonych w ustawie. Świadczenia zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w roku ubiegłym wynosiły zł z czego: dochody budżetu państwa zł, dochody gminy wierzyciela 7.517zł, dochody gminy dłużnika 7.517zł. W ramach działań wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono 24 wywiady alimentacyjne oraz wysłano 300 pism do różnych instytucji takich jak: prokuratura, sądy, komornicy, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Gmin, Starostwa, Ośrodki Pomocy Społecznej i dłużników alimentacyjnych. GOPS przekazuje również do Biura Informacji Gospodarczej w Warszawie informacje o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości w ich uregulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy. VII. INNE ZADANIA Ośrodek zorganizował pomoc wakacyjną w formie koloni dla 10 dzieci z rodzin najuboższych. Koszt uczestnictwa pokryło Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Ośrodek zapewnił dzieciom odzież i niezbędne rzeczy osobiste. W okresie jesiennozimowym pracownicy socjalni wspólnie z funkcjonariuszami Policji w Szemudzie prowadzili działania prewencyjne w stosunku do os+ób bezdomnych. Wymienione działania polegały głównie na nakłonieniu bezdomnych do skorzystania z proponowanych form pomocy. Ogólnie powyższe działania objęły 6 osób, z tego: 1 osoba została skierowana do szpitala, 1 osoba za jej zgodą została umieszczona w schronisku, 2 osoby otrzymały zasiłek celowy, a 2 osoby odmówiły skorzystania z proponowanych form pomocy. GOPS realizował program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Programem objęto 509 osób, w tym 441 dzieci współpracując z 13 placówkami oświatowymi. Ośrodek współpracując z PCK w Wejherowie i Stowarzyszeniem Lesok w Szemudzie udzielił pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Wydano ok. 2 ton żywności ( cukier, makaron, mąka, płatki kukurydziane, ser topiony, dżemy) oraz 1.274litrów mleka. Żywność otrzymało 170 osób.

9 GOPS wytypował 15 niepełnosprawnych dzieci do udziału w spotkaniu świątecznym organizowanym przez PCK. Zorganizowano paczki świąteczne dla 70 osób samotnych, niepełnosprawnych, które częściowo były sponsorowane przez Fundację Pomocy Społecznej przy Banku Spółdzielczym Rumia. Pracownicy socjalni osobiście dostarczyli paczki podopiecznym. Zorganizowano spotkanie noworoczne dla podopiecznych Ośrodka, osób samotnych i niepełnosprawnych. Z punktu konsultacyjnego skorzystało 51 osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 10 klientów Ośrodka i 41 osób skorzystało z porad prawnika. Ośrodek w ramach współpracy z PUP w Wejherowie zawarł porozumienie określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji. Ośrodek jest partnerem i bierze udział w partnerstwie pt.: Rozwój Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w Powiecie Wejherowskim. Partnerstwo ma na celu: rozwój dialogu, partnerstwa publicznospołecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w Powiecie Wejherowskim. GOPS otrzymał wyróżnienie w konkursie pt. Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim ciekawe pomysły, dobre praktyki organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. VIII. WNIOSKI Zwiększyła się ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej, co powoduje zwiększenie się zapotrzebowania na środki finansowe oraz na pracę socjalną. Wzrost liczby osób starszych i niepełnosprawnych powoduje zwiększenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Wymagania spowodowane licznymi zmianami prawa w zakresie realizacji działań Ośrodka, powodują konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Realizacja projektu systemowego przez GOPS to główne działanie zmierzające do ułatwiania dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dziękujemy Wójtowi Gminy, Radzie Gminy Szemud, Sołtysom za wsparcie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

10 IX. RAPORT DOTYCZĄCY STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SZEMUD ZA 2009r. Lp. Kierunki działań Realizator/Współpraca Cel Nr 1: Zmniejszenie niekorzystnych skutków bezrobocia dla osób i rodzin dotkniętych tą dysfunkcją. 1 Mobilizacja klientów GOPS do podjęcia pracy, prowadzone w trakcie przeprowadzenia wywiadów środowiskowych Pracownicy socjalni GOPS 2 Współpraca z PUP w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych GOPS, PUP 3 Wytypowanie i zmotywowanie 40 osób do udziału w projekcie współfinansowanym z EFS GOPS, Urząd Marszałkowski Województwa pomorskiego 4 Realizacja 33 kontraktów socjalnych Pracownicy socjalni GOPS Cel nr 2: Zbudowanie systemu oparcia społecznego dla osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych 1 Prowadzenie statystyki osób niepełnosprawnych w Gminie Szemud GOPS 2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia i innym instytucjami w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych GOPS, organizacje pozarządowe, hospicja, zakłady opieki zdrowotnej, szpitale 3 Organizacja domowej opieki w formie usług opiekuńczych GOPS 4 Pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego GOPS, PCPR, osoby prywatne, organizacje pozarządowe 5 6 Realizacja świadczeń opiekuńczych oraz udzielanie osobom niepełnosprawnym porad o przysługujących im prawach Zorganizowanie spotkania noworocznego i przygotowanie 70 paczek świątecznych oraz udzielanie pomocy żywnościowej GOPS, PCPR GOPS, organizacje pozarządowe Cel nr 3: Wzmocnienie rodziny stanowiącej najważniejszą grupę oparcia społecznego dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Cel nr 4: Objęcie szczególną opieką i poradą dzieci, które żyją w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, bezrobocia Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego mająca na celu wsparcie finansowe rodzin Punkt konsultacyjny udzielił porad psychologicznych i prawnych w sprawach rodzinnych Prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc i wzmocnienie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji GOPS GOPS, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pracownicy socjalni GOPS 4 Zorganizowanie pikniku, festynu i wyjazdów do kina i teatru dla całych rodzin GOPS Osoba sporządzająca sprawozdanie: Barbara Kowalewska Kierownik GOPS

11

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo