Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2010"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2010 marzec 2011

2 2

3 I. Wstęp Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie funkcjonuje jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z postanowieniami statutu Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej. Ośrodek może realizować inne zdania, powierzone mu przez właściwe organy na podstawie ustaw: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Ośrodek podejmował dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości i poszerzenia usług świadczonych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Szemud. Współpracował z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi. Działalność Ośrodka finansuje się: ze środków budżetu gminy, ze środków budżetu państwa, ze środków pozabudżetowych, Wydatki Ośrodka w roku 2010 finansowane były: ze środków budżetu państwa na zadania zlecone ,02zł ze środków budżetu państwa na zadania własne ,18zł ze środków gminy na zadania własne ,13zł ze środków Unii Europejskiej (EFS) ,86zł Budżet ogółem wyniósł ,19zł, w tym utrzymanie Ośrodka wyniosło ,30zł Udział procentowy źródeł finansowania wydatków GOPS w roku 2010 wskazuje na dominującą rolę budżetu państwa, co ilustruje wykres poniżej. Wykres 1. Źródła finansowania wydatków GOPS w roku

4 II. System finansowego wsparcia rodzin Działania Ośrodka obejmują system złożony z instrumentów pomocy finansowej. Ich stosowanie wynika z ustaw szczególnych. Instrumenty pomocy finansowej obejmują: 1. świadczenia z pomocy społecznej, 2. świadczenia rodzinne, 3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Najwyższy poziom kryterium dochodowego określa ustawa uprawnionym do alimentów ponieważ ustala dochody uprawniające do świadczeń na poziomie 725zł netto. Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje kryterium dochodowe na poziomie 504zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku wychowania dziecka niepełnosprawnego 583zł netto na osobę. Na najniższym poziomie zostało ustalone kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej, ponieważ dochody do kwoty 351zł netto na osobę w rodzinie lub 477zł dla osoby gospodarującej samotnie uprawniają do korzystania ze świadczeń. Pomoc finansowa kierowana jest do rodzin szczególnego ryzyka zgodnie z założeniami polityki społecznej. Każde świadczenie przyznawane jest decyzją administracyjną. W 2010 roku Ośrodek wydał 3127 decyzji. Rodzina może być odbiorcą tylko jednego rodzaju świadczeń pieniężnych np. funduszu alimentacyjnego (wysokie dochody) lub kilku jednocześnie (niskie dochody). Taką sytuację ilustruje poniższy rysunek. Rys. 1 Udział beneficjentów w systemie finansowego wsparcia rodzin 4

5 1. Świadczenia z pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Istotną rolę odgrywa praca socjalna ze wsparciem finansowym lub rzeczowym. Pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt z rodziną w środowisku jej zamieszkania. Przeprowadzając wywiady środowiskowe, dokonują diagnozy problemów i określają indywidualne plany pomocy. Na przestrzeni roku 2010 pomocą społeczną objęto łącznie 433 rodziny, liczące 1578 członków. Stan ten wskazuje na tendencję wzrostową do roku 2009, gdy pomocą objęto 1435 osób, żyjących w 399 rodzinach. Wykres 2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w odniesieniu do ogółu mieszkańców Dominujące powody przyznania pomocy to: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność i bezrobocie, przedstawia poniższy wykres. Wykres 3. Skala przyczyń objęcia pomocą społeczną w latach 2009 i

6 Szczegółową strukturę wydatków z zakresu pomocy społecznej uwzględniającą rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższe zestawienie. Tabela 1. Struktura wydatków GOPS w 2010r. w podziale na zadania własne i zlecone L.p Świadczenie Liczba osób Kwota wypłaconych świadczeń w złotych Zadania własne 1 Zasiłki stałe (dotowane) Zasiłki okresowe(dotowane) Zasiłki celowe na dożywianie w ramach rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania : - dożywianie dzieci w szkołach dotacja własne - wyposażenie kuchni w Kielnie 4 Zasiłki celowe (własne) (zakup odzieży, obuwia, opału, żywności artykułów szkolnych, drobne remonty, leki, świadczenia medyczne itp.) 5 Zdarzenia losowe (własne) Schronienie (własne) Pomoc w formie usług opiekuńczych (własne) Zadania zlecone 8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych

7 Wykres 4. Porównanie wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej w latach Z przedstawionego wykresu wynika, że w roku 2010 odnotowano wyraźny wzrost wypłacanych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego. Widoczny wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest zjawiskiem niepokojącym, dlatego uzasadniona jest pomoc finansowa oraz inna działalność Ośrodka w celu minimalizacji skutków takiego stanu rzeczy. 2. Świadczenia rodzinne System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W roku 2010 odnotowano 1501 rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi. Poniżej przedstawiono tabelę wydatków na świadczenia rodzinne. Tabela 2. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne L.p Świadczenie Liczba świadczeń Kwota wypłaconych świadczeń w złotych Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 1 Zasiłek rodzinny

8 2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 4 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 5 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 6 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 7 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 8 Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 9 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 10 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły Świadczenia opiekuńcze 11 Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne

9 Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 13 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (przyznawane nie zależnie od dochodu) 14 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka RG Szemud Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 15 Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe Kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych są uzależnione od liczby dzieci, a także od rodzaju przyznanych świadczeń. W 2010 roku w grupach wydatków na świadczenia rodzinne dominują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie zł. Stanowią one 71,85% ogółu wydatków świadczeń rodzinnych. Ilustrację graficzną rodzajów poszczególnych świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie wydatków przedstawia wykres poniżej. Wykres 5. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2010 roku 7% 4% 1% Zasiłki rodzinne Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 15% 10% 40% Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zasiłki pielęgnacyjne 4% 3% 2% 3% 9% 2% Świadczenia pielęgnacyjne Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka z Rady Gminy Szemud 9

10 Wykres 6. Dynamika wydatków na świadczenia rodzinne w latach Powyższy wykres wypłaconych świadczeń rodzinnych na przestrzeni roku wykazuje tendencję wzrostową o 14,01% do roku Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia dla rodzin, w których dzieci pomimo zasądzonych alimentów od rodzica wyrokiem sądu są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. Państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500zł na dziecko. W roku 2010 świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 707 świadczeń na kwotę zł, co ilustruje poniższa tabela. Tabela 3. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny L.p Świadczenie Liczba świadczeń Kwota wypłaconych świadczeń Fundusz alimentacyjny 1 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

11 Porównując wypłacone w roku 2010 świadczenia z funduszu alimentacyjnego można zauważyć wzrost o 17,09% w porównaniu z rokiem Ową sytuację ilustruje wykres 7. Wykres 7. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego w latach Powyższy wykres ilustruje wzrost wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Powodem może być aktualna sytuacja w Polsce migracje, rozłam rodzin, wzrost liczby rozwodów. Dłużnicy alimentacyjni Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły: ,18zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: przekazane do budżetu państwa ,04zł; przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 6 985,57zł oraz dłużnika 6 985,57zł), 1 532,50zł dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych przekazane przez inne gminy, 8 902,12zł kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W ramach działań wobec dłużników alimentacyjnych wysłano ok. 400 pism do różnych instytucji tj. prokuratura, sądy, komornicy, urzędy skarbowe, powiatowe urzędy pracy, urzędy gmin, starostwa, ośrodki pomocy społecznej. GOPS przekazuje również do Biura Informacji Gospodarczej w Warszawie informacje o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości nie regulowania za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 11

12 III. Realizacja projektu SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie realizował projekt SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Aspekt finansowy budżetu projektu w 2010 roku przedstawiał się następująco: Tabela 4. Struktura wydatków projektu w roku 2010 Budżet projektu w roku 2010 Łączny budżet projektu Dotacja z EFS Wkład własny (zasiłki celowe dla uczestników projektu) ,55zł ,86zł ,69zł Jak widać dotacje Europejskiego Funduszu Społecznego są olbrzymim wsparciem, które umożliwia realizację projektu. Celem projektu była poprawa dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zakres przedmiotowy obejmował działania aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Rys. 2 Instrumenty aktywizacji realizowane w roku 2010 Aktywizacja edukacyjna kurs komputerowy, kurs pierwszej pomocy, opiekunki osób starszych, operatora koparko-ładowarki, fryzjerstwa, kurs bukieciarstwa z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym, prawo jazdy kategorii B i kategorii C. Aktywizacja zdrowotna badania z medycyny pracy, objęcie ubezpieczeniem NW uczestników projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa warsztaty psychologiczne w ramach coachingowego programu pt. Moja kariera-moja przyszłość, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty z doradztwa prawnego, kurs wizażu i stylistyki. 12

13 W działaniach projektowych wzięło udział 40 osób bezrobotnych, nie aktywnych zawodowo, rolnicy oraz korzystających z świadczeń pomocy społecznej. Wielu z nich odzyskało wiarę we własne możliwości, a uzyskana wiedza i umiejętności stworzyły fundamenty pozytywnych zmian w sferze życia rodzinnego i zawodowego. W rezultacie realizowanego projektu od roku 2009 pracę podjęło 13 osób na 40 uczestników. Stanowi to skuteczność na poziomie 32,5% całości grupy. Proces podejmowania pracy przez uczestników trwa nadal. IV. Program Aktywności Lokalnej (PAL) Celem programu aktywności lokalnej jest pobudzenie lokalnego społeczeństwa do wspólnego działania poprzez organizację i udział w imprezach, uroczystościach i spotkaniach. W ramach PAL Ośrodek zajmował się następującymi działaniami: wziął aktywny udział w obchodach 20-lecia samorządu organizując seminarium promujące projekt SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud. zorganizował festyn rodzinny w Szemudzie wraz z sołectwem Szemud, którego celem była aktywizacja rodzin i dzieci poprzez wspólne zadania i zabawy, a także promocja Gminy Szemud. GOPS zaprosił też przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, którzy przedstawiali aktualne oferty pracy. wziął aktywny udział w dożynkach gminnych poprzez organizację zabaw i konkursów dla dzieci oraz promocję projektu SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud i stworzenie punktu informacyjnego z zakresu walki z bezrobociem. zorganizował prelekcję pt. Zdrowy styl życia dla społeczności lokalnej w Kielnie wraz z poczęstunkiem. zorganizował wycieczkę dla rodzin uczestników projektu i seniorów Gminy Szemud do Szymbarku. zorganizował kurs komputerowy i wizażu dla seniorów z Gminy Szemud. Działania podjęte w ramach Programu Aktywności Lokalnej są finansowane ze środków pozabudżetowych, co nie obciąża środków własnych Gminy Szemud. 13

14 V. Inne zadania realizowane przez Ośrodek Opracowano logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie. Logo zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud, Ośrodek zorganizował pomoc wakacyjną w formie kolonii dla 25 dzieci z rodzin najuboższych. Dzieci wyjechały na kolonie do miejscowości Lębork i Bieszkowice. Koszt uczestnictwa pokryło Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Ośrodek zapewnił dzieciom odzież i niezbędne rzeczy osobiste, Ośrodek zrealizował kolonie profilaktyczne dla 25 dzieci w Gąsawie koło Biskupina. Kolonie były finansowane z Gminnego Funduszu Alkoholowego. Wytypowano 25 dzieci rolników na kolonie letnie w Pogorzelicach oraz 18 dzieci rolników na zimowisko w Białym Dunajcu, organizowane przez Gminę Szemud i dofinansowane przez KRUS W ramach programu PEAD Ośrodek wspólnie z PCK i Klubem Seniora udzielił pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Wydano 8 121,72kg żywności (mleko w proszku, herbatniki, dania gotowe (makaron z mięsem, kasza z gulaszem), makaron świderki, kasza, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, ser topiony, ser gouda) oraz litrów mleka. Żywność otrzymało 311 rodzin, GOPS przekazał paczki dla 11 dzieci niepełnosprawnych przygotowanych przez PCK, Zorganizowano paczki świąteczne dla 70 osób samotnych, niepełnosprawnych, które częściowo były sponsorowane przez Fundację Pomocy Społecznej przy Banku Spółdzielczym Rumia. Pracownicy socjalni osobiście dostarczyli paczki podopiecznym, GOPS zorganizował spotkanie noworoczne dla podopiecznych Ośrodka, osób samotnych i niepełnosprawnych, GOPS umożliwił korzystanie podopiecznym z punktu konsultacyjnego (porad prawnika i psychologa), 14

15 Ośrodek w ramach współpracy z PUP w Wejherowie realizuje porozumienie określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji, GOPS realizował umowę partnerską z stowarzyszeniem Lesok. Celem porozumienia było podjęcie nowatorskich działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, poprzez wspólną realizację projektu pt. Cafe senior, GOPS przystąpił do koalicji na rzecz Biblioteki Publicznej w Szemudzie w ramach programu rozwoju bibliotek, Opracowano diagnozę dotyczącą przemocy w rodzinie na terenie Gminy Szemud, Pracownicy Ośrodka podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w wielu specjalistycznych szkoleniach, W okresie zimowym pracownicy socjalni wspólnie z Policją monitorowali miejsca pobytu bezdomnych na terenie gminy udzielając informacji o możliwości uzyskania pomocy w postaci schronienia, gorącego posiłku, ciepłej odzieży. VI. Zatrudnienie W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie w roku sprawozdawczym zatrudnionych było ogółem 25 osób. Poniższa tabela przedstawia stan zatrudnienia 31 grudnia 2010 r. Tabela 5. Stan zatrudnienia pracowników Ośrodka. L.p. Wyszczególnienie Liczba zatrudnionych osób Liczba osób w przeliczeniu na etaty 1 Kierownik GOPS Sekcja Pomocy Środowiskowej (zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców), 3 Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 4 Sekcja finansowo-administracyjna 5 Dział Usług Opiekuńczych: 8 opiekunek - stosunek pracy, 8 opiekunek - umowa zlecenia. 6 Osoby odbywające staż 8 Osoby odbywające praktykę zawodową , ,88 3,

16 VII. RAPORT DOTYCZĄCY STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SZEMUD ZA 2010r. ZAŁOŻENIA STRATEGII Cel Nr 1: Zmniejszenie niekorzystnych skutków bezrobocia dla osób i rodzin dotkniętych tą dysfunkcją. PODEJMOWANE DZIAŁANIA Realizacja projektu systemowego SZANSA Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu aktywizacje zawodową bezrobotnych. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy i usługach poradnictwa zawodowego oraz szkoleniach. WNIOSKI Zwiększanie aktywnych form aktywizacji osób bezrobotnych z Gminy Szemud. Stały kontakt pracowników socjalnych z biurem pośrednictwa pracy w celu aktywizacji bezrobotnych. Praca z klientami długotrwale bezrobotnymi metodą kontraktu socjalnego. Uczestnictwo pracowników Ośrodka w Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez PUP w Wejherowie. W ramach działań środowiskowych w porozumienia z PUP utworzono doraźny punkt aktywnych form poszukiwania pracy wraz z ofertami pracy dla mieszkańców Gminy Szemud. Zamieszczanie na tablicy GOPS ogłoszeń ofert pracy. Cel nr 2: Zbudowanie systemu oparcia społecznego dla osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych Aktualizacja bazy danych osób niepełnosprawnych. W ramach umowy partnerskiej z stowarzyszeniem Lesok Ośrodek czynnie działał na rzecz zaktywizowania osób starszych i niepełnosprawnych w ich środowisku zamieszkania (organizowanie prelekcji, warsztatów, wyjazdów itp.). Wzrost liczby osób niepełnosprawny ch i długotrwale chorych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Tworzenie i umacnianie już istniejących form oparcia i pomocy w środowisku domowym poprzez organizowanie usług opiekuńczych. Współpraca z PCPR w zakresie działań zwiększających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Realizacja świadczeń w celu zapewnienia niepełnosprawnym pomocy finansowej (zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki stałe i celowe) Pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. 16

17 Informowanie osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach. Cel nr 3: Wzmocnienie rodziny stanowiącej najważniejszą grupę oparcia społecznego dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego mająca na celu wsparcie rodzin poprzez pokrywanie wydatków na utrzymanie dziecka. Udzielanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (psychologiczne, prawne, socjalne) służące zminimalizowaniu problemów rodzinny. Wzmacnianie rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Cel nr 4: Objęcie szczególną opieką i poradą dzieci, które żyją w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, bezrobocia Doskonalenie metod i technik pracy socjalnej z rodziną (indywidualne plany pomocy, kontrakt socjalny itp). Pracownicy Ośrodka podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w wielu specjalistycznych szkoleniach z zakresu doskonalenia metod pracy socjalnej z rodziną. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzinny. Współpraca pracowników Ośrodka z kuratorami, sędziami, pedagogami, psychologami szkolnymi w rozwiązywaniu konkretnych spraw rodzinnych. Wsparcie finansowe i rzeczowe rodzin. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci. Osoba sporządzająca sprawozdanie: Barbara Kowalewska Kierownik GOPS 17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009 marzec 2010 I. WSTĘP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud powołaną do realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Dział Pomocy Społecznej 2009r. Gminny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. w Szemudzie. za rok 2008

Sprawozdanie z działalności. w Szemudzie. za rok 2008 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2008 marzec 2009 Sprawozdanie zawiera opis najważniejszych działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK I. ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce określa Statut

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012 Sierpień 2013 r. 1 I.WSTĘP Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, jest zadaniem państwa i samorządu terytorialnego. Jest udzielana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

GOPS. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2011

GOPS. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2011 GOPS Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2011 kwiecień 2012 I. WSTĘP Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, jest zadaniem państwa i samorządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015 Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań GOPS Ustka za okres 01.01-31.12.2008 rok

Informacja z realizacji zadań GOPS Ustka za okres 01.01-31.12.2008 rok Wersja archiwalna Informacja z realizacji zadań GOPS Ustka za okres 01.01-31.12.2008 rok Informacja z realizacji zadań GOPS Ustka za okres 01.01-31.12.2008 rok INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY ul. Człuchowska 11; 77 304 Rzeczenica tel/fax 059 833 17 76, tel.kom. 516 194 777 gops.rzeczenica@neostrada.pl OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2012 maj 2013 1 I. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie określa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013. GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z ustaw (szczególnie): o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2015 MAJ 2016 I. WSTĘP Podstawowym celem działania Ośrodka jest rozpoznanie i zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok Na podstawie art. 110 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pomoc społeczna jest instytucją polityki

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA I. WSTĘP Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kamienna Góra na lata jest strategicznym dokumentem Gminy Kamienna Góra opracowanym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Finansowanie wydatków ze środków własnych: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża w dniu 24 marca 2016 r. Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2013 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Zbąszynek, 25 lutego 2010 roku Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Spis Treści I. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 2 II. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok ANALIZA DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce Za 2006 rok Struktura organizacyjna MGOPS: 1. Dyrektor 2. Zastępca dyrektora 3. Pracownicy socjalni 5 osób 4. Specjaliści ds. świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU ZA ROK Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu działał w 2007 roku w oparciu o:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU ZA ROK Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu działał w 2007 roku w oparciu o: Załącznik do uchwały nr XX/216/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2008 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU ZA ROK 2007 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu działał

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2)

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2) Wojewoda/Gmina ) Powiat m.st. Warszawa (kwartał) A. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń... 4. 4.. 4. 5. trzy e 2 4 5 6 7 8 9 24 544 47

Bardziej szczegółowo

Informacja z prac GOPS za rok 2007

Informacja z prac GOPS za rok 2007 Informacja z prac GOPS za rok 2007 Wersja archiwalna Informacja z prac GOPS za rok 2007 INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 Do

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014 MARZEC 2015 1.Organizacja działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 1.1 Podstawy prawne działania Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy w 2014 rok.

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy w 2014 rok. Budżet Ośrodka w roku 2014 finansowany był : Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy w 2014 rok. 1. z budżetu państwa w kwocie 5 520 382,00 ( + 209 334,00 do 2013

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 1)

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 1) UG Malanów Malanów, Turecka 16 Tel. 63 289 20 27 Fax 63 289 20 27 Gmina SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU ZA ROK 2005 Załącznik do uchwały nr XLI/368/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 lutego 2006r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU ZA ROK 2005 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu działał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. ze świadczonych form pomocy i pracy środowiskowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w 2012 r.

Sprawozdanie. ze świadczonych form pomocy i pracy środowiskowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w 2012 r. Sprawozdanie ze świadczonych form pomocy i pracy środowiskowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zasięgiem swojego działania obejmuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy DYREKTOR DZIAŁ ORGANIZACYJNO- FINANSOWY DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Miłoradz z dnia 5 września 2008 roku S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1)

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) UMP st. warszawa 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 22 443-05-01 Tel. Fax 443-05-51 Gmina M. st. Warszawa KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r.

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r. 1 INFORMACJA z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. 30.06.2015 r. Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.412.123,87 zł, wykonanie za I półrocze 2015r wyniosło 1.470.964,57 zł tj. 60,98%

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/72/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/72/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/72/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie za 2011 rok Informacje ogólne Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2)

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2) Wojewoda/Gmina ) m.st. Warszawa SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN ) za IV kwartał r. A. Wydatki na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VIIK/XVIII/215/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 22 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VIIK/XVIII/215/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 1653 UCHWAŁA NR VIIK/XVIII/215/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 marca 2016 r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel Fax Gmina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel Fax Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel. 32 456-72-31 Fax 32 456-73-63 Gmina SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN

Bardziej szczegółowo

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 tel. (022) 724 97 92, 755 86 35 tel/fax (022) 724 97 92, 724 90 83 e-mail : ops@ops.milanowek.pl Terytorialny zasięg działania Ośrodka:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Puławy ul.leśna 17 Tel Fax Gmina -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Puławy ul.leśna 17 Tel Fax Gmina - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24-100 Puławy ul.leśna 17 Tel. 0-81 458 62 01 Fax 0-81 458 62 09 Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w roku 2012 i zamierzeń na rok 2013.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w roku 2012 i zamierzeń na rok 2013. S P R A W O Z D A N I E Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w roku 2012 i zamierzeń na rok 2013. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie realizuje zadania statutowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, zwany dalej OŚRODKIEM, jest budŝetową jednostką organizacyjną Gminy

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 kwietnia 2011 roku

Załącznik do uchwały Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 kwietnia 2011 roku Załącznik do uchwały Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 kwietnia 2011 roku Sprawozdanie ze świadczonych form pomocy i pracy środowiskowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

M. st. Warszawa Warszawa Pl. Bankowy 3/ Tel. Fax

M. st. Warszawa Warszawa Pl. Bankowy 3/ Tel. Fax UMP st. Warszawa 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 22 443-05-01 Tel. Fax 443-05-51 Gmina M. st. Warszawa KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Radlin ul. Solskiego Tel , Fax. Gmina -

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Radlin ul. Solskiego Tel , Fax. Gmina - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 44-310 Radlin ul. Solskiego Tel. 4567231, 4567363 Fax Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

MOPS Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel Fax Gmina -

MOPS Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel Fax Gmina - MOPS Bielsk Podlaski 17-100 Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel. 85 7303230 Fax 85 7302006 Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Puławy ul.leśna 17 Tel Fax Gmina -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Puławy ul.leśna 17 Tel Fax Gmina - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24-100 Puławy ul.leśna 17 Tel. 0-81 458 62 01 Fax 0-81 458 62 09 Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z następujących ustaw: o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD DO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD DO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce realizuje zadania ustaw: o pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 Tel. 324553557 Fax. Gmina -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 Tel. 324553557 Fax. Gmina - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 Tel. 324553557 Fax Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/143/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XVII/143/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XVII/143/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012r. Na podstawie art.110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERSKU W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERSKU W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERSKU W 2013 ROKU Czersk, luty 2014 1. Zakres zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku w 2013

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach za okres I -VI 2015 roku.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach za okres I -VI 2015 roku. GOPS 0312-15/15 Siedlce,04.09.2015r. Rada Gminy Siedlce Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach za okres I -VI 2015 roku. I. Zatrudnienie w jednostce : kierownik, główny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo