Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, Warszawa INFORM ACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, Warszawa INFORM ACJA"

Transkrypt

1 Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, Warszawa INFORM ACJA Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim. Materiał porównawczy ze szczególnym uwzględnieniem naboru do szkół na rok szkolny 2009/2010 Warszawa, wrzesień 2009 r. 1

2 Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadziło monitoring przebiegu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego w okresie od 30 czerwca 2009r. do 3 lipca 2009r. Analiza przesłanych danych posłużyła do poznania wyników rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 w 100% szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. Analizując pozyskane dane można stwierdzić, iż szkoły ponadgimnazjalne w województwie mazowieckim przygotowały ofertę edukacyjną dla ponad gimnazjalistów. Szczegółowy plan liczby oddziałów w poszczególnych typach szkół przedstawiają poniższe wykresy: Wykres nr 1. Delegatura Ciechanów ZSZ 43 T 54 LP 17 LO 77 Delegatura ciechanowska przygotowała dla absolwentów gimnazjów miejsca w 191 oddziałach szkół ponadgimnazjalnych. Najwięcej oddziałów zaplanowano w liceum ogólnokształcącym - 40,32%, najmniej w liceum profilowanym - 8,90%. Planowany odsetek oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum wynosi odpowiednio: 22,51% i 28,27%. Wykres nr 2. Delegatura Płock ZSZ 45 T 69 LP 11 LO 74 2

3 W delegaturze płockiej najwięcej oddziałów zaplanowano w liceum ogólnokształcącym - 37,18% i technikum - 34,67%. Dla uczniów klas pierwszych zasadniczych szkół zawodowych zaplanowano utworzenie - 22,61% oddziałów, najmniej przygotowano oddziałów liceów profilowanych - 5,53%. Ogółem delegatura płocka zamierza utworzyć 199 oddziałów. Wykres nr 3. Delegatura Ostrołęka ZSZ 58 T 112 LP 21 LO 87 Struktura oddziałów planowanych w delegaturze ostrołęckiej pokazuje, że najwięcej przygotowano ich w technikum- 40,29%. Kolejne miejsce zajmuje liceum ogólnokształcące - 31,29%, odsetek planowanych oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej to 20,86%. Zdecydowanie najmniej oddziałów, podobnie jak w innych delegaturach, zaplanowano jest w liceum profilowanym - 7,56%. Delegatura ostrołęcka przygotowała dla absolwentów gimnazjów 278 oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych. Wykres nr 4. ZSZ T Delegatura Siedlce LP 17 LO 103 Podobnie jak w innych delegaturach w szkołach znajdujących się w nadzorze delegatury w Siedlcach zaplanowały najwięcej oddziałów w liceum ogólnokształcącym 3

4 - 42,21%, najmniej w liceum profilowanym - 6,97%. Odsetek oddziałów w technikum kształtuje się na poziomie - 29,92% a w zasadniczej szkole zawodowej - 20,90%. Wszystkich oddziałów klas pierwszych w delegaturze siedleckiej zaplanowano 244. Wykres nr 5. Delegatura Radom ZSZ 93 T 120 LP 18 LO 83 W delegaturze radomskiej podobnie jak delegaturze ostrołęckiej najwięcej oddziałów zaplanowano dla przyszłych uczniów technikum - 38,33%, kolejne miejsce zajmują zasadnicze szkoły zawodowe - 29,41%. Licea ogólnokształcące przygotowały - 26,51% oddziałów a licea profilowane tylko 5,75%. Wszystkich oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych w delegaturze radomskiej zaplanowano 313. Wykres nr 6. Rejon warszawski ZSZ 66 T 101 LP 37 LO 174 Powiaty okołowarszawskie w swojej ofercie edukacyjnej zapewniły 378 oddziałów absolwentom klas trzecich gimnazjów, przede wszystkim w liceach ogólnokształcących - 46,03%. Kolejne miejsce w strukturze oddziałów szkół ponagimnazjalnych zajęły technika 4

5 - 26,72%. Zdecydowanie mniej niż w delegaturach zasadnicze szkoły zawodowe - 17,46%. Najmniej oddziałów przewidziano w liceach profilowanych - 9,78%. Wykres nr 7. Warszawa ZSZ 57 T 188 LP 14 LO 429 Miasto stołeczne Warszawa zaplanowało w swojej ofercie 688 oddziałów klas pierwszych, z czego aż 62,35% wszystkich planowanych oddziałów w liceach ogólnokształcących. Najmniej klas przygotowano w liceum profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej - odpowiednio: 2,03% i 8,24%. Odsetek oddziałów przygotowanych w warszawskich technikach wynosi - 27,32%. Wykres nr 8. Województwo Mazowieckie ZSZ 412 T 717 LP LO Ogólnie w województwie mazowieckim zaplanowano utworzenie oddziałów klas pierwszych szkół ponadimnazjalnych. Najwięcej oddziałów przewidziano dla uczniów liceum ogólnokształcącego - 44,85%. Kolejne miejsce w strukturze planowanych klas zajmuje technikum - 31,31%, następne zasadnicza szkoła zawodowa - 17,99%. Najmniej oddziałów szkoły województwa mazowieckiego, zgodnie z malejącym od kilku lat 5

6 zainteresowaniem tą formą kształcenia, zaplanowano w liceum profilowanym - 5,89%. Absolwenci gimnazjów mieli więc możliwość swobodnego wyboru rodzaju szkoły i kierunku kształcenia. Według analiz Głównego Urzędu Statystycznego w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2008/2009 gimnazjum ukończyło ponad 61 tysięcy uczniów. Z danych opracowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie wynika, że do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w terminie podstawowym uczniów, 176 osób zostało zwolnionych z egzaminu a 273 było nieobecnych. W terminie dodatkowym do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 126 uczniów w części humanistycznej, 170 uczniów w części matematyczno-przyrodniczej i 134 uczniów w części językowej. Z informacji Kuratorium Oświaty w Warszawie uzyskanych na dzień 30 czerwca 2009r. w pierwszej fazie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zostało przyjętych uczniów. W drugiej fazie rekrutacji, czyli do dnia 3 lipca 2009r. do szkół ponadgimnazjalnych dostało się jeszcze uczniów, co daje w sumie uczniów przyjętych do szkół w wyniku rekrutacji podstawowej. Absolwenci gimnazjum, którym nie udało się dostać do jednej z trzech wybranych przez siebie szkół mieli taką szansę w ostatnich dniach sierpnia w czasie rekrutacji dodatkowej. Szkoły posiadały bardzo dużą rezerwę wolnych miejsc, wynosiła ona ok co daje szacunkową liczbę 376 oddziałów. Zapewnione, więc zostały miejsca dla wszystkich absolwentów gimnazjów województwa mazowieckiego. Ostateczną liczbę uczniów uczęszczających do oddziałów klas pierwszych poznamy z wrześniowego SIO. Największym zainteresowaniem cieszyły się licea ogólnokształcące przyjętych, co stanowi ponad połowę wszystkich uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych. Na drugim miejscu znalazły się technika z liczbą przyjętych, czyli około 30% ogólnej liczby absolwentów gimnazjalistów podejmujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Trzecie miejsce przypadło w udziale zasadniczym szkołom zawodowym uczniów przyjętych do klas pierwszych. Najmniejsze zainteresowanie wśród absolwentów gimnazjów wzbudziły licea profilowane przyjętych. Procentowy podział wyników przedstawia wykres nr 9. 6

7 Wykres nr 9. Udział procentowy rekrutowanych uczniów w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010 ZSZ 13% T 29% LO 54% LP 4% Porównując wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010 z wynikami ubiegłych kilku lat można zauważyć postępującą tendencję malejącego zainteresowania liceami profilowanymi. W liceach profilowanych podjęło naukę zaledwie 4% wszystkich ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, w ubiegłym roku odsetek ten wyniósł 5% a w roku szkolnym 2007/2008-7%. Co ciekawe, absolwenci gimnazjów w ciągu trzech ostatnich lat jako szkołę alternatywną dla liceum profilowanego wybierali technikum, w tym roku odnotowujemy zwiększone zainteresowanie liceum ogólnokształcącym. Kandydaci do techników stanowią podobnie jak w roku ubiegłym 29% ogółu absolwentów gimnazjum, w roku szkolnym 2007/2008 odsetek ten wynosił 25%. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być niska zdawalność egzaminu z przygotowania zawodowego w ubiegłych latach ( 2006r. 61,3%, 2007r. 50,9%, 2008r. 50,9%) oraz wysoka zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących (2006r. 89,6%, 2008r. 89%, 2009r 90%). Od kilku więc lat licea ogólnokształcące cieszą się niezmiennie wysokim zainteresowaniem, podejmuje w nich naukę ponad połowa absolwentów gimnazjów. Zainteresowanie nauką w zasadniczych szkołach zawodowych utrzymuje się stale na poziomie %. Zaobserwowane tendencje przedstawia wykres nr 10. 7

8 Wykres nr 10. Ogólna liczba uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2002/2003 do roku szkolnego 2009/2010 z roku na rok ulegała zmniejszeniu. I tak, z poziomu uczniów w roku szkolnym 2002/2003 spadła do poziomu uczniów w roku szkolnym 2009/2010. Tak duży spadek liczby uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim jest efektem malejącego przyrostu demograficznego (wg danych GUS), który został zapoczątkowany w drugiej połowie lat 80 tych ubiegłego wieku. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1. Tabela 1. Liczba uczniów przyjętych do poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych w latach: 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 oraz 2007/2008 Rok szkolny Typy szkół Liczba przyjętych Skala uczniów procentowa Licea ogólnokształcące % 2002/2003 Licea profilowane % Technika % Zasadnicze Szkoły Zawodowe % 8

9 RAZEM % Licea ogólnokształcące % 2003/2004 Licea profilowane % Technika % Zasadnicze Szkoły Zawodowe % RAZEM % Licea ogólnokształcące % 2004/2005 Licea profilowane % Technika % Zasadnicze Szkoły Zawodowe % RAZEM % Licea ogólnokształcące % 2007/2008 Licea profilowane % Technika % Zasadnicze Szkoły Zawodowe % RAZEM % Licea ogólnokształcące % 2008/2009 Licea profilowane % Technika % Zasadnicze Szkoły Zawodowe % RAZEM % Licea ogólnokształcące % 2009/2010 Licea profilowane % Technika % Zasadnicze Szkoły Zawodowe % RAZEM % Dane liczbowe zawarte w tabeli nr 1. podobnie jak analizowane wcześniej rozkłady procentowe pokazują, że liceum profilowane jest szkołą, do której rekrutowanych jest najmniej absolwentów gimnazjum spośród ogółu wszystkich uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych. W skali procentowej liczba uczniów przyjętych do liceów profilowanych w latach 2002/ /2005 była niska, ale w miarę stabilna i stanowiła około 13% - 14% ogółu wszystkich uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast od roku szkolnego 2007/2008 do 2009/ 2010 odsetek uczniów przyjętych do liceów profilowanych 9

10 spadł od poziomu 7% do 4%. W liczbach bezwzględnych sytuacja ta przedstawia się nieco inaczej. Wyraźnie widać, iż z roku na rok (poczynając od roku szkolnego 2002/2003 a kończąc na roku szkolnym 2009/2010) liczba uczniów przyjmowanych do liceów profilowanych systematycznie maleje. Tendencja spadkowa jest coraz większa. I tak, liczba przyjęć do liceów profilowanych z poziomu uczniów w 2002/2003 roku, spadła do poziomu uczniów w roku 2009/2010. Widać zatem, iż liceum profilowane jest mało popularnym typem szkoły ponadgimnazjalnej. Można przypuszczać, że licea profilowane nie odpowiadają oczekiwaniom absolwentów gimnazjów i ich rodziców lub postrzegane są jako szkoły o niskim poziomie nauczania, które nie dają wystarczających szans na uzyskanie satysfakcjonujących wyników na egzaminie maturalnym (w 2005r. zdało ten egzamin zaledwie 67,1%, w 2006r. - 62%, w 2008r 63%, w 2009r. 65% absolwentów). W przypadku rekrutacji do liceów ogólnokształcących sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie. Tabela 1. wskazuje, iż liceum ogólnokształcące jest szkołą, do której każdego roku przyjmowana jest największa liczba absolwentów gimnazjum. Na rok szkolny 2002/2003 do liceów ogólnokształcących przyjęto uczniów, co stanowi 53% wszystkich przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych. Dla porównania na rok 2003/2004 przyjęto absolwentów gimnazjów, czyli 50% ogólnej liczby zdających. W roku szkolnym 2004/2005 sytuacja przedstawiała się podobnie, gdyż do liceów ogólnokształcących przyjęto uczniów, co stanowiło zarazem 52% wszystkich uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast na rok szkolny 2007/2008 do liceów ogólnokształcących przyjęto uczniów, czyli 55% wszystkich zdających do szkół ponadgimnazjalnych. Podobnie było w roku szkolnym 2008/2009, w którym uczniami liceów ogólnokształcących zostało % wszystkich absolwentów gimnazjum. Rok szkolny 2009/2010 nie przyniósł w tym zakresie większych zmian czyli 54% uczniów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Można jedynie zauważyć, że stale wzrasta odsetek a spada liczba bezwzględna gimnazjalistów podejmujących naukę w liceum ogólnokształcącym. Technikum jest kolejnym typem szkoły ponadgimnazjalnej, która została przedstawiona w tabeli 1. Zajmuje ono drugie miejsce w zestawieniu dotyczącym liczby uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w ostatnich latach. Tak, więc, na rok szkolny 2002/2003 do techników przyjęto uczniów, co stanowiło 19% wszystkich uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych. Na rok 2003/2004 liczba ta wzrosła do uczniów (20% wszystkich przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych). Dla porównania - liczba uczniów przyjętych do techników na rok szkolny 2004/2005 wynosiła i stanowiła jedną piątą wszystkich przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych na ten rok. Natomiast liczba uczniów przyjętych do techników na rok szkolny 2007/2008 wzrosła do i stanowiła jedną czwartą wszystkich przyjętych. W roku szkolnym 2008/

11 do techników przyjęto uczniów, czyli ok. 30% wszystkich absolwentów gimnazjów, podobnie przedstawia się sytuacja w roku szkolnym 2009/2010, w którym naukę w technikum rozpocznie, czyli również ok. 30% kończących gimnazja. Uczniowie rekrutowani w województwie mazowieckim do zasadniczych szkół zawodowych na rok szkolny 2002/2003 stanowili 14% ogółu absolwentów, na rok 2003/2004 przyjęto ich 16%, 2004/ %, 2007/2008 i 2008/ %. Podobnie jak w rekrutacji na rok szkolny 2009/2010, kiedy również do zasadniczych szkół zawodowych przyjęto 13% absolwentów gimnazjów. Jak zatem widać zainteresowanie szkołami zawodowymi wśród absolwentów gimnazjów utrzymuje się na niskim, choć stosunkowo stałym poziomie. Można jednak zauważyć wyraźną tendencję spadkową w liczbach bezwzględnych, co jest niewątpliwie związane ze zmniejszającą się ogólną liczbą uczniów w wieku lat na obszarze województwa mazowieckiego oraz brakiem zainteresowania kształceniem na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Wykres nr 11. Delegatura Ciechanów ZSZ % LO % T % LP % W delegaturze ciechanowskiej największym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjów cieszyły się licea ogólnokształcące. Ten typ szkoły wybrało uczniów (44%). Drugie miejsce zajęły technika z liczbą absolwentów gimnazjum (26%), trzecie zasadnicze szkoły zawodowe 847 gimnazjalistów (19%). Najmniejsza liczba młodzieży 503 (11%) wybrała liceum profilowane. Ciechanów jest jedyną delegaturą, w której zainteresowanie liceami profilowanymi ukształtowało się zdecydowanie powyżej średniej dla całego województwa wynoszącej 4%. Podobna sytuacja miała miejsce również w roku szkolnym 2008/2009, w delegaturze ciechanowskiej liceum profilowane wybrało aż 12% kandydatów, w województwie mazowieckim jedynie 5%. 11

12 Wykres nr 12. Delegatura Płock ZSZ % LO % T % LP 198 5% W delegaturze płockiej dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalych również szkołą pierwszego wyboru było liceum ogólnokształcące osób (43%). Kolejne miejsce z liczbą kandydatów, podobnie jak w delegaturze ciechanowskiej przypadło technikum, jednak odsetek absolwentów przyjętych do pierwszej klasy był zdecydowanie wyższy i wyniósł 34%. Liczba uczniów przyjętych do klas pierwszych zasadniczej szkoły zawodowej wyniosła 743 osoby ( 18%). Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się liceum profilowane z liczbą 198 (5%) absolwentów gimnazjum. Należy zwrócić uwagę, iż w delegaturze płockiej odsetek absolwentów gimnazjów rozpoczynających naukę w liceum profilowanym jest wyższy niż w ubiegłym roku szkolnym o 0,1%. Zmniejszył się również o 0,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym na korzyść technikum procent uczniów podejmujących naukę w liceum ogólnokształcącym. Wykres nr 13. Delegatura Ostrołęka ZSZ % LO % T % LP 371 7% 12

13 Do liceum profilowanego w delegaturze ostrołęckiej przyjęto tylko 371 osób, czyli zaledwie 7% gimnazjalistów, jednak odsetek ten jest wyższy niż w roku szkolnym 2008/2009 podobnie jak w delegaturze płockiej o 0,1%. W technikum rozpocznie edukację ( 36%) absolwentów gimnazjów. Naukę w liceum ogólnokształcącym kontynuować będzie (42%) uczniów a w zasadniczej szkole zawodowej 789 (15%). Ciekawe, że w roku szkolnym 2008/2009 struktura przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych w delegaturze ostrołęckiej kształtowała się odmiennie. Szkołą pierwszego wyboru było technikum z liczbą uczniów, odsetek przyjętych do tego typu szkoły wynosił aż 41%. W liceum ogólnokształcącym od września 2008r. rozpoczęło naukę tylko 39% przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych. Wykres nr 14. Delegatura Siedlce ZSZ % LO % T % LP 280 5% W delegaturze siedleckiej zdecydowana większość absolwentów gimnazjów kontynuować naukę będzie w liceum ogólnokształcącym (47%). W technikach rozpocznie nowy rok szkolny (31%) uczniów klas pierwszych. Zasadnicze szkoły zawodowe będą kształcić 990 (17%) pierwszoklasistów. Dla porównania w roku szkolnym 2008/2009 do zasadniczych szkół zawodowych przyjęto 16% gimnazjalistów kończących klasy trzecie. Licea profilowane wybrało tylko 280 (5%) kończących gimnazjum, w ubiegłym roku szkolnym odsetek ten wyniósł 6%. Można więc zauważyć, iż absolwenci gimnazjów z obszaru delegatury siedleckiej zrezygnowali z nauki w liceum profilowanym na rzecz edukacji w zasadniczej szkole zawodowej. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być brak możliwości zdobycia uprawnień zawodowych po ukończeniu tej szkoły. 13

14 Wykres nr 15. Delegatura Radom ZSZ % LO % T % LP 225 3% W delegaturze radomskiej, podobnie jak w całym województwie mazowieckim,najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się licea profilowane, do których przyjęto 225 uczniów, co stanowi zaledwie 3% ogólnej liczby absolwentów gimnazjów. W technikum naukę podejmie w roku szkolnym 2009/ , czyli 32% uczniów klas pierwszych. Do zasadniczych szkół zawodowych przyjęto % uczniów, którzy ukończyli gimnazjum. Najwięcej % osób, zgodnie z tendencjami charakterystycznymi dla województwa mazowieckiego kontynuować będzie naukę w liceum ogólnokształcącym. W porównaniu z rokiem ubiegłym w obszarze delegatury w Radomiu widać zwiększone zainteresowanie liceum ogólnokształcącym i technikami, obniża się zaś chęć kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych i podobnie jak w całym województwie mazowieckim liceach profilowanych. Wykres nr 16. Rejon warszawski ZSZ % LO % T % LP 610 7% 14

15 Podział procentowy ogółu absolwentów gimnazjów w zależności od wybranego typu szkoły w rejonie warszawskim nie różni się znacząco od sytuacji zaobserwowanej w delegaturach. W porównaniu z rokiem ubiegłym można zauważyć wzrost zainteresowania liceami ogólnokształcącymi z 45% do 49% oraz sukcesywne odchodzenie od podejmowania nauki w pozostałych typach szkół. Wykres nr 17. T % ZSZ 837 5% Warszawa LP 303 2% LO % Sytuacja w Warszawie kształtuje się nieco inaczej, aż 69% absolwentów gimnazjum stanowią przyjęci do liceum ogólnokształcącego, w porównaniu z rokiem ubiegłym odsetek ten obniżył się o 0,2%. Wzrósł procent uczniów podejmujących naukę w technikum z 22% do 24%. Zdecydowanie najmniej pierwszoklasistów rozpocznie rok szkolny w liceum profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej odpowiednio 2% i 5%. W ubiegłym roku szkolnym zainteresowanie tymi szkołami kształtowało się na takim samym poziomie. Jak widać liceum ogólnokształcące ciągle jest szkołą wzbudzającą największe zainteresowanie wśród warszawskiej młodzieży. Wynika to najprawdopodobniej ze szczególnej roli jaką spełniają wielkie metropolie będące centrum politycznym, gospodarczym i naukowym. Gimnazjaliści widzą więc swoje szanse w zdobyciu wyższego wykształcenia a liceum ogólnokształcące jest szkołą najlepiej przygotowującą do matury i podjęcia studiów wyższych. Ponadto absolwenci gimnazjów z okolic Warszawy wybierają warszawskie licea ogólnokształcące wierząc, że podjęcie nauki w Warszawie zwiększy ich szanse w rekrutacji na studia. 15

16 Wykres nr 18. Liczba wolnych miejsc do oddziałów klasy pierwszej w poszczególnych typach szkół w województwie mazowieckim LO LP T ZSZ Najmniej wolnych miejsc zostało w liceach profilowanych 1 127, ponieważ uczniowie najrzadziej wybierali ten typ szkoły, jak również szkoły analizując tendencje zaobserwowane w ubiegłych latach zaplanowały najmniejszą liczbę oddziałów w liceach profilowanych. Najwięcej wolnych miejsc pozostało w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych W liceum ogólnokształcącym zostało na dzień 3 lipca 2009r wolnych miejsc. Liczebność poszczególnych roczników rozpoczynających naukę na poszczególnych etapach edukacji była znana wcześniej, dlatego samorządy, które prowadzą szkoły, mogły przygotować się do mniejszej liczby uczniów. Na podstawie danych liczbowych określających wolne miejsca w poszczególnych typach szkół można oszacować liczbę oddziałów, które najprawdopodobniej nie zostaną utworzone. W liceach ogólnokształcących województwa mazowieckiego będzie to około 90 oddziałów, w technikach 148, w zasadniczych szkołach zawodowych 101 oddziałów, w liceach profilowanych 37 oddziałów. Liczba miejsc i oddziałów przygotowana przez szkoły ponadgimnazialne przewyższa liczbę uczniów, którzy rzeczywiście rozpoczną naukę w klasach pierwszych. Nie oznacza to jednak automatycznego zamykania szkół i zwalniania nauczycieli. Ze względów demograficznych w ostatnich latach w szkołach ponadgimnazjalnych z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów. Taka tendencja utrzyma się jeszcze przez kilka lat. Dopiero od 2020 r. według danych GUS roczniki pierwszoklasistów rozpoczynających edukację w szkołach ponadgimnazjalnych będą liczniejsze. Szczegółowe dane dotyczące liczby absolwentów gimnazjum w poszczególnych latach szkolnych przedstawia wykres nr

17 / /2010 PODSUMOWANIE: Liczba absolwentów gimnazjum w poszczególnych latach szkolnych 2010/ / / / / / / / / / / / / / Szkoły ponadgimnazjalne w województwie mazowieckim na rok szkolny 2009/2010 przygotowały różnorodną ofertę edukacyjną dla ponad absolwentów gimnazjów. 2. Najwięcej uczniów do klas pierwszych 54% przyjęły licea ogólnokształcące. Zainteresowanie podjęciem nauki w liceum ogólnokształcącym utrzymuje się na stałym wysokim poziomie w większości delegatur i rejonie warszawskim. 3. Grupa przyjętych do liceum ogólnokształcącego w żadnej z delegatur nie przekroczyła połowy wszystkich podlegających rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, w Warszawie przyjęto do liceum ogólnokształcącego ok. 70% wszystkich absolwentów gimnazjów. 4. Utrzymuje się tendencja malejącego zainteresowania kontynuowaniem nauki w liceum profilowanym. Podejmuje naukę w tym typie szkoły tylko 4% absolwentów gimnazjów. 5. Edukację w technikach podejmie w roku szkolnym 2009/ % uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. 6. W Warszawie w rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 odsetek wzrósł z 22% do 24% gimnazjalistów kończących klasy trzecie przyjętych do technikum. 7. Zainteresowanie nauką w zasadniczych szkołach zawodowych utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie 13 15%. 8. Miejsc wolnych w szkołach ponadgimnazjalnych na dzień 3 lipca 2009r. pozostało czyli ok. 4% wszystkich zaplanowanych. 17

18 18

Warszawa, 18 września 2012 r. SNP. 533.5.2012

Warszawa, 18 września 2012 r. SNP. 533.5.2012 Warszawa, 18 września 2012 r. SNP. 533.5.2012 INFORMACJA Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim. Materiał porównawczy ze szczególnym uwzględnieniem naboru na rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 Warszawa, dnia 13 listopada 2015r. SNP.533. 9.2015 Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 1 SPIS TREŚCI I. ANALIZA DANYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH.3-12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014 Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014 Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014 1 SPIS TREŚCI I.WSTĘP...3-6 II. ANALIZA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009 Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012 Wstęp Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się w języku obcym w mowie i piśmie. Odsetek osób uczących się języka obcego stale się zwiększa, co

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach

Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach dr Mariola Tracz Akademia Pedagogiczna w Krakowie Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach 2005-2008 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii?

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Krystyna Feith OKE w Łodzi Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Kiedy w maju 22 roku 54 838 gimnazjalistów w OKE w Łodzi przystąpiło do egzaminu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 W systemie oświaty i wychowania wraz z wprowadzeniem z dniem 1 września 1999 r. reformy szkolnictwa oraz reformy ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 I. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ... 6 SZKOŁY PODSTAWOWE...11 GIMNAZJA... 14 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE... 17 LICEA PROFILOWANE... 19 TECHNIKA...

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii?

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Krystyna Feith, Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem... Krystyna Feith Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

Edukacja w województwie malopolskim

Edukacja w województwie malopolskim Edukacja w województwie malopolskim Placówki wychowania przedszkolnego i szkolnictwo podstawowe 1 Przeciętna liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego a w roku szkolnym 2010/2011 (stan w dniu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA)

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA) M i e j s k i O ś r o d e k D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i w K o n i n i e u l. S z y m a n o w s k i e g o 5, 6 2-5 1 0 K o n i n t e l. ( 6 3 ) 2 1 1 2 7 5 6, t e l. / f a x ( 6 3 ) 2

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

Raport maturalny języki obce nowożytne 2013 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT

Raport maturalny języki obce nowożytne 2013 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2013 1 Spis treści 1. WYBIERALNOŚĆ... 5 2. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU... 10 2.1. Opis egzaminu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA W mijającej dekadzie w Polsce najwięcej osób studiowało na kierunkach humanistycznospołecznych 1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Opracowania sygnalne Bydgoszcz, kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail. SekretariatUSBDG@stat.gov.pl tel. (0 52) 366 93 90; fax (052) 366 93 56 Internet http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2011 Spis treści 1. WYBIERALNOŚĆ... 4 2. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU... 6 2.1. Opis egzaminu...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego (MMA_PP)

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego (MMA_PP) Barbara Przychodzeń Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Analiza wyników egzaminów maturalnych z matematyki oraz fizyki i astronomii w województwie pomorskim w latach - z uwzględnieniem płci zdających

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD?

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD? EWD co to jest? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu Rok szkolny 2005/2006 1 W Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 1 1. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowa egzaminu maturalnego. w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Analiza ilościowa egzaminu maturalnego. w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie Analiza ilościowa egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej w 2013 roku Zdawalność egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana

Edukacyjna Wartość Dodana Edukacyjna Wartość Dodana RAPORT EWD ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja Opracowała: Marzena Mrzygłód Koszalin, 5 września 2014 r. 1. Wyniki absolwentów ze sprawdzianu po szkole

Bardziej szczegółowo

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia; Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013.

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono trzy sprawdziany umiejętności uczniów organizowane przez

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO LICEUM

REKRUTACJA DO LICEUM REKRUTACJA DO LICEUM RADA PEDAGOGICZNA DOSKONALE WYKSZTAŁCONA KADRA TRZECH NAUCZYCIELI POSIADA TYTUŁ NAUKOWY DOKTORA 30 NAUCZYCIELI DYPLOMOWANYCH, 22 NAUCZYCIELI MIANOWANYCH 18 NAUCZYCIELI POSIADA UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

pny al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159.

pny al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159. UCHWAŁA Nr Druk NrA 9 /20.,13 Projekt z dnia A 1-6}:r,Jnia.2DA Or. RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie zamiaru likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi pny al. marsz. Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 W kwietniu 2011 roku na egzaminie gimnazjalnym arkusz standardowy rozwiązywało 42 uczniów. Z tej grupy uczniów udało się zestawić

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD październik 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA

EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA Termin ten oznacza metodę ale i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego (czyli wyników

Bardziej szczegółowo

Zasady powtarzania roku w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej. Prowadzący: Grzegorz Dragon

Zasady powtarzania roku w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej. Prowadzący: Grzegorz Dragon w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej Prowadzący: Grzegorz Dragon Od 1 września rozpocznie się reforma ustroju szkolnego, której celem jest stopniowa likwidacja gimnazjów oraz powrót do ośmioletniej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa pomorskiego W 2002 roku pierwsi absolwenci

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ 1 Liczba unieważnień Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA JAKO JEDNA Z MIAR JAKOŚCI NAUCZANIA Zasoby na wejściu Szkoła Jakość

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 r. i sesji zimowej 2016 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 r. i sesji zimowej 2016 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 1 r. i sesji zimowej 16 r. Opracowanie: Sylwia Derda (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy szkół pod kątem poprawy wyników osiąganych przez uczniów (mierzenie edukacyjnej wartości dodanej). I. Wstęp.

Ocena jakości pracy szkół pod kątem poprawy wyników osiąganych przez uczniów (mierzenie edukacyjnej wartości dodanej). I. Wstęp. Ocena jakości pracy szkół pod kątem poprawy wyników osiąganych przez (mierzenie edukacyjnej wartości dodanej). I. Wstęp. Edukacyjna wartość dodana jest miarą efektywności nauczania w zakresie wiadomości

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w województwie pomorskim

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w województwie pomorskim O K E Gdańsk Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2010-2014 w województwie pomorskim Podstawowe dane statystyczne Gdańsk, październik 2014 roku 1. Populacja zdających Tabela

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Jak pracują szkoły. Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?

Jak pracują szkoły. Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)? Jak pracują szkoły Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie http://matura.ewd.edu.pl/ ogłosiła wskaźniki egzaminacyjne wyliczone oddzielnie dla liceów i techników na podstawie wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013 Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013 AGENDA 1. Dane podstawowe dotyczące liczby maturzystów w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ROKU SZKOLNEGO 2012/2013.

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ROKU SZKOLNEGO 2012/2013. LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ROKU SZKOLNEGO 2012/2013. Kolejny rok za nami W roku szkolnym 2012/2013 mury Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach opuścił kolejny rocznik absolwentów.

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIERUTOWIE MARZEC 2017r. WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 1 Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym

Bardziej szczegółowo

Raport maturalny języki obce nowożytne 2014 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT

Raport maturalny języki obce nowożytne 2014 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2014 1 Spis treści 1. WYBIERALNOŚĆ... 6 2. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU... 11 2.1. Opis egzaminu...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia... r. Druk Nr 32/2012 Projekt z dnia 7 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia...... r. w sprawie likwidacji XLI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie

XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie Na podstawie dotychczas opublikowanych materiałów dokonano analizy: zdawalności egzaminów obowiązkowych średnich wyników na wszystkich poziomach zdawania

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2016 w kraju: Do egzaminu maturalnego w kraju przystąpiło 258 372 absolwentów,

Bardziej szczegółowo

W opracowaniu wykorzystano także dane z poprzednich raportów oraz wybrane informacje z danych statystycznych GUS.

W opracowaniu wykorzystano także dane z poprzednich raportów oraz wybrane informacje z danych statystycznych GUS. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 (na podstawie danych z bazy SIO wrzesień 2008 r.) I. Wprowadzenie Raport Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Analiza Egzaminu Maturalnego. w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej w 2012 roku

Analiza Egzaminu Maturalnego. w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej w 2012 roku Analiza Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół im. Jarosława w Sochaczewie w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej w 212 roku Zdawalność egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Jarosława w Sochaczewie

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo