2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 648/2004 Data zatwierdzenia karty: 08-sie-2011 Przejrzano dnia: 08-sie IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Dostawca: Veridex, LLC 1001 US Highway 202 North Raritan, NJ Manufacturer: Veridex LLC 1001 US Highway 202 North Raritan, NJ Importer: OCD ESC 24, Bld Sebastien Brant BP Illkirch Graffenstaden France Telefon do Dzialu Obslugi Klienta: VERIDEX (US) (Outside US) Nazwa wyrobu: Anti-CD146 Ferrofluid Substancja czysta/preparat Preparat Zastosowanie zidentyfikowane: Reagent Osoba kontaktowa: Osoba odpowiedzialna/zatwierdzająca: Adres (800) ChemTrec (24 godziny) (800) ChemTrec (24 godziny) 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Klasyfikacja i oznakowanie Klasyfikacja: Symbol ostrzegawczy: Xi - Substancja drazniaca. Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE R43 Najwazniejsze zagrozenia Risk Phrase R43 - Moze powodowac uczulenie w przypadku kontaktu ze skóra. Ogólne informacje o zagrozeniach: Produkt zawiera materialy pochodzenia zwierzecego W kontakcie ze skóra moze powodowac uczulenie. Moze powodowac podraznienie oczu/skóry. Strona 1 z 8

2 Kategoria dzialania rakotwórczego: Johnson & Johnson: Unia Europejska: Zaden. Zaden. Rodzaj preparatu chemicznego: Wodny roztwór Uwagi: Produkt zawiera material pochodzenia zwierzecego. 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Skladniki Nr CAS ciezar % Nr REACH. Nr EINECS. Synonimy Klasyfikacja Serum Albumin ProClin 300 PRO C;R34 N;R51-53 R43 Xn;R20/21/22 4. PIERWSZA POMOC Kontakt z oczami: Kontakt ze skóra: Wdychanie: Wdychanie: Natychmiast przeplukac duza iloscia wody, takze pod powiekami Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie ze specjalista. Natychmiast myc mydlem z duza iloscia wody. Uprac skazone ubranie przed ponownym uzyciem. W przypadku podraznienia skóry lub reakcji alergicznych udac sie do lekarza. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie. Przeplukac jame ustna woda. Nie wywolywac wymiotów bez konsultacji z lekarzem. Jesli zajdzie potrzeba zasiegnij porady lekarza. Uzyskac pomoc lekarska. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Stosowac substancje gasnicze: Srodki gasnicze, które nie moga byc uzyte ze wzgledów bezpieczenstwa: Specjalnych zagrożeń związanych z narażeniem wynikających z włażciwożci substancji lub preparatu jako takiego, produktów spalania, powstających gazów: Produkty spalania lub powstajace gazy: Specjalne wyposazenie ochronne dla strazaków: Stosowac jakikolwiek srodek gasniczy przeznaczony do materialów objetych ogniem. Zaden. Brak możliwych do przewidzenia Zaden. Zalozyc aparat oddechowy z obiegiem zamknietym i ubranie ochronne. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO żrodowiska Osobiste srodki ostroznosci: Zapewnic wystarczajaca wentylacje. Stosowac odpowiednie rekawice i oslony twarzy/oczu Strona 2 z 8

3 Srodowiskowe srodki ostroznosci: Metody oczyszczania: Nie dopuscic aby material skazil wody gruntowe. Pochlonac wyciek z materialem obojetnym (np.. Suchym piaskiem lub ziemia) i umiescic w pojemniku na odpady chemiczne. Dokladnie czyscic skazone powierzchnie. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE Uzywanie: Srodki techniczne/srodki ostroznosci: Zasady bezpiecznego operowania: Magazynowanie: Srodki techniczne/warunki magazynowania: Nie mieszajace sie produkty: Specyficne zastosowanie(a): Uzywaj tylko przeznaczonych pomieszczen z wyciagiem wentylacyjnym. Unikac kontaktu ze skóra, oczami i ubraniem. Myc rece przed posilkami i bezposrednio po stosowaniu produktu Unikac tworzenia aerozolu. Unikac wdychania par lub mgly Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywac zgodnie z instrukcjami na etykiecie. Przechowywać w temperaturze pomiedzy 2 i 8 C utleniacze. brak podczas normalnego stosowania. 8. KONTROLA NARAŻENIA I żrodki OCHRONY INDYWIDUALNEJ Limity natezen: Skladniki J&J - OEL (TWA - 8 hr) ProClin 300 (0.05%) PRO300 J&J - OEL (STEL) J&J - OEL (Ceiling) J&J - PBOEL ASL Kategoria 4 Skladniki Unia Europejska Francja Niemcy Szwajcaria Holandia Wielka Brytania Serum Albumin (0.3%) ProClin 300 (0.05%) PRO300 Skladniki Hiszpania Włochy Portugalia Finlandia Dania Austria Serum Albumin (0.3%) ProClin 300 (0.05%) PRO300 Skladniki Norwegia Polska Irlandia Belgia Bułgaria Republika Czeska Serum Albumin (0.3%) ProClin 300 (0.05%) PRO300 Skladniki Estonia Grecja Węgry Łotwa Litwa Luksemburg Serum Albumin (0.3%) ProClin 300 (0.05%) PRO300 Strona 3 z 8

4 Skladniki Estonia Grecja Węgry Łotwa Litwa Luksemburg Skladniki Słowenia Słowacja Szwecja Cypr Malta Rumunia Serum Albumin (0.3%) ProClin 300 (0.05%) PRO300 Skladniki Argentyna Brazylia Chile Venezuela Chile Prohibited Substances List Water (99.6%) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Serum Albumin (0.3%) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy ProClin 300 (0.05%) PRO300 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Kontrola Narazenia / Srodki ochrony Osobistej Srodki techniczne: Ochrona dróg oddechowych: Ochrona rak: Ochrona oczu: Ochrona skóry i ciala Kontrola narażenia żrodowiska Zapewnic wystarczajaca wentylacje. Urzadzenia do plukania oczu, zaplecze sanitarne i natrysk bezpieczenstwa. Ochrona dróg oddechowych zalezna od narazen obecnych w powietrzu. Przy pracy z odczynnikami z zestawu nalezy stosowac rekawiczki jednorazowe. Po zakonczeniu pracy dokladnie umyc rece.. Podczas wytwarzania produktu zaleca sie stosowanie srodków ochrony oczu i twarzy. Podczas wytwarzania produktu zaleca sie stosowanie srodków ochrony skóry. 9. WŁAżCIWOżCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Informacje ogólne Stan skupienia: Wyglad: Barwa: Zapach: ciecz ciecz różne Brak dostepnej informacji. Istotne Informacje Ochrony Zdrowia i Srodowiska Temperatura zapłonu: Nie stosować Temperatura wrzenia/zakres ph: Palnosc (cialo stale, gaz): Wlasciwosci wybuchowe: Wlasciwosci utleniajace: Preznosc par: Ciezar wlasciwy: Gestosc: Rozpuszczalnosc w wodzie: Rozpuszczalnosc w innych rozpuszczalnikach: Wspolczynnik podzialu (noktanol/woda): Lepkosc: Brak dostepnej informacji Strona 4 z 8

5 Gestosc par: Szybkosc parowania: Inna informacja Temperatura samozaplonu Temperatura topnienia/zakres Mieszalnożć Rozpuszczalnosc w tluszczu: Opór lub przewodnosc ilosciowa: Grupa gazowa 10. STABILNOżĆ I REAKTYWNOżĆ Trwalosc: Trwaly. Czynniki, których należy unikać: Silne kwasy i silne zasady. Reduktory. Silne utleniacze. Warunki niepozadane: W przypadku przekroczenia zalecanych temperatur lub czasów przetwarzania moga tworzyc sie niebezpieczne produkty rozkladu. Niebezpieczna polimeryzacja: Nie występuje niebezpieczna polimeryzacja. Możliwożć niebezpiecznych reakcji: Niebezpieczne produkty rozkladu: Strona 5 z 8

6 Toksycznożć ostra Kontakt z oczami Moze powodowac podraznienie oczu. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Kontakt przez skórę Połknięcie Wdychanie Moze powodowac podraznienie skóry. W kontakcie ze skórą może powodować uczulenie Nie spodziewa sie skutków. Spozycie moze powodowac podraznienie ukladu pokarmowego, mdlosci, wymioty i biegunke. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych Skladniki LD50 Doustnie LD50 Skórnie LC50 (mg/m 3 ) Wdychanie Water (99.6%) ProClin 300 (0.05%) 3600 mg/kg >3500 mg/kg 37 PRO300 LC50 (ppm) Wdychanie Toksycznosc podchroniczna/chroniczna Brak dostepnych danych zwiazanych z wielokrotnym podawaniem dawki. Narzad(y) docelowy/-e Wplyw na rozmnazanie Wplyw na rozwój działanie rakotwórcze Skutki genotoksyczne Skóra Niedostepne. Niedostepne. Niedostepne. Niedostepne. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksycznożć Ekotoksycznosc: Toksycznosc dla organizmow wodnych.: Mobilnosc: Trwalosc / degradowalnosc: Bioakumulacja: Rozkład: Dla tego produktu nie znane sa efekty ekotoksyczne. Nie zaobserwowano dzialan toksycznych tego produktu w srodowisku wodnym. Strona 6 z 8

7 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Pozostale odpady / niezuzyte wyroby: Zanieczyszczone opakowanie: Odpady nalezy utylizowac zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi, krajowymi i miedzynarodowymi. Niniejszy produkt, jesli nie zostal zmieniony stosowaniem, moze byc utylizowany przez przetworzenie w uprawnionym zakladzie lub w sposób zalecony przez miejscowe wladze nadzorujace postepowanie z niebezpiecznymi odpadami. Odpady nalezy utylizowac zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi, krajowymi i miedzynarodowymi. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Produkt nie wymaga rejestracji w przepisach DOT, IATA/ICAO, IMO/IMDG, ADR/RID, ani TDG. 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE Symbol ostrzegawczy: Xi - Substancja drazniaca. Zawiera: ProClin 300 R -zdanie(a) R43 - Moze powodowac uczulenie w przypadku kontaktu ze skóra. S -zdanie(a) S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry. Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): żaden. 16. INNE INFORMACJE Ograniczenia w stosowaniu: Porady dodatkowe: Zasiegnij opinii dostawcy jesli material ma miec specjalne zastosowanie, np. w przemysle produktów zywnosciowych, dla celów higieny, medycyny lub chirurgii Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 R34 - Wywoluje oparzenia. R43 - Moze powodowac uczulenie w przypadku kontaktu ze skóra. R20/21/22 - Dziala szkodliwie w przypadku narazenia droga oddechowa, kontaktu ze skóra i po spozyciu. R51/53 - Dziala toksycznie na organizmy wodne, moze wywolywac dlugo utrzymujace sie zmiany w srodowisku wodnym. Format MSDS Przepisy Format europejski Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 648/2004 Strona 7 z 8

8 Zastrzeżenia: Niniejsze informacje i zalecenia sa oparte na badaniach uznawanych za wiarygodne. Jednak firma Johnson and Johnson nie gwarantuje ich dokladnosci ani kompletnosci. ZADNA Z NINIEJSZYCH INFORMACJI NIE STANOWI GWARANCJI, ANI WYRAZONEJ WPROST, ANI DOMNIEMANEJ, BEZPIECZENSTWA PRODUKTU, JEGO SPRZEDAWALNOSCI BADZ PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. Moze byc konieczna korekta w celu dostosowania do rzeczywistych warunków uzywania produktu. Firma Johnson and Johnson zrzeka sie odpowiedzialnosci za uzyskane wyniki oraz za przypadkowe lub celowe szkody, w tym utrate korzysci, wynikajace z wykorzystania tych danych. Nie gwarantuje sie, ani wprost, ani w sposób domniemany, zabezpieczenia przed naruszeniem jakiegokolwiek patentu, prawa autorskiego lub znaku handlowego. Koniec Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Strona 8 z 8

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra Strona 1 z 12 Orac Decofix Extra SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I PRZEDSIEBIORSTWA 1.1 Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa produktu: Orac Decofix Extra 1.2 Zastosowanie substancji lub preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo