2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 648/2004 Data zatwierdzenia karty: 08-sie-2011 Przejrzano dnia: 08-sie IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Dostawca: Veridex, LLC 1001 US Highway 202 North Raritan, NJ Manufacturer: Veridex LLC 1001 US Highway 202 North Raritan, NJ Importer: OCD ESC 24, Bld Sebastien Brant BP Illkirch Graffenstaden France Telefon do Dzialu Obslugi Klienta: VERIDEX (US) (Outside US) Nazwa wyrobu: Anti-CD146 Ferrofluid Substancja czysta/preparat Preparat Zastosowanie zidentyfikowane: Reagent Osoba kontaktowa: Osoba odpowiedzialna/zatwierdzająca: Adres (800) ChemTrec (24 godziny) (800) ChemTrec (24 godziny) 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Klasyfikacja i oznakowanie Klasyfikacja: Symbol ostrzegawczy: Xi - Substancja drazniaca. Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE R43 Najwazniejsze zagrozenia Risk Phrase R43 - Moze powodowac uczulenie w przypadku kontaktu ze skóra. Ogólne informacje o zagrozeniach: Produkt zawiera materialy pochodzenia zwierzecego W kontakcie ze skóra moze powodowac uczulenie. Moze powodowac podraznienie oczu/skóry. Strona 1 z 8

2 Kategoria dzialania rakotwórczego: Johnson & Johnson: Unia Europejska: Zaden. Zaden. Rodzaj preparatu chemicznego: Wodny roztwór Uwagi: Produkt zawiera material pochodzenia zwierzecego. 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Skladniki Nr CAS ciezar % Nr REACH. Nr EINECS. Synonimy Klasyfikacja Serum Albumin ProClin 300 PRO C;R34 N;R51-53 R43 Xn;R20/21/22 4. PIERWSZA POMOC Kontakt z oczami: Kontakt ze skóra: Wdychanie: Wdychanie: Natychmiast przeplukac duza iloscia wody, takze pod powiekami Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie ze specjalista. Natychmiast myc mydlem z duza iloscia wody. Uprac skazone ubranie przed ponownym uzyciem. W przypadku podraznienia skóry lub reakcji alergicznych udac sie do lekarza. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie. Przeplukac jame ustna woda. Nie wywolywac wymiotów bez konsultacji z lekarzem. Jesli zajdzie potrzeba zasiegnij porady lekarza. Uzyskac pomoc lekarska. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Stosowac substancje gasnicze: Srodki gasnicze, które nie moga byc uzyte ze wzgledów bezpieczenstwa: Specjalnych zagrożeń związanych z narażeniem wynikających z włażciwożci substancji lub preparatu jako takiego, produktów spalania, powstających gazów: Produkty spalania lub powstajace gazy: Specjalne wyposazenie ochronne dla strazaków: Stosowac jakikolwiek srodek gasniczy przeznaczony do materialów objetych ogniem. Zaden. Brak możliwych do przewidzenia Zaden. Zalozyc aparat oddechowy z obiegiem zamknietym i ubranie ochronne. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO żrodowiska Osobiste srodki ostroznosci: Zapewnic wystarczajaca wentylacje. Stosowac odpowiednie rekawice i oslony twarzy/oczu Strona 2 z 8

3 Srodowiskowe srodki ostroznosci: Metody oczyszczania: Nie dopuscic aby material skazil wody gruntowe. Pochlonac wyciek z materialem obojetnym (np.. Suchym piaskiem lub ziemia) i umiescic w pojemniku na odpady chemiczne. Dokladnie czyscic skazone powierzchnie. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE Uzywanie: Srodki techniczne/srodki ostroznosci: Zasady bezpiecznego operowania: Magazynowanie: Srodki techniczne/warunki magazynowania: Nie mieszajace sie produkty: Specyficne zastosowanie(a): Uzywaj tylko przeznaczonych pomieszczen z wyciagiem wentylacyjnym. Unikac kontaktu ze skóra, oczami i ubraniem. Myc rece przed posilkami i bezposrednio po stosowaniu produktu Unikac tworzenia aerozolu. Unikac wdychania par lub mgly Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywac zgodnie z instrukcjami na etykiecie. Przechowywać w temperaturze pomiedzy 2 i 8 C utleniacze. brak podczas normalnego stosowania. 8. KONTROLA NARAŻENIA I żrodki OCHRONY INDYWIDUALNEJ Limity natezen: Skladniki J&J - OEL (TWA - 8 hr) ProClin 300 (0.05%) PRO300 J&J - OEL (STEL) J&J - OEL (Ceiling) J&J - PBOEL ASL Kategoria 4 Skladniki Unia Europejska Francja Niemcy Szwajcaria Holandia Wielka Brytania Serum Albumin (0.3%) ProClin 300 (0.05%) PRO300 Skladniki Hiszpania Włochy Portugalia Finlandia Dania Austria Serum Albumin (0.3%) ProClin 300 (0.05%) PRO300 Skladniki Norwegia Polska Irlandia Belgia Bułgaria Republika Czeska Serum Albumin (0.3%) ProClin 300 (0.05%) PRO300 Skladniki Estonia Grecja Węgry Łotwa Litwa Luksemburg Serum Albumin (0.3%) ProClin 300 (0.05%) PRO300 Strona 3 z 8

4 Skladniki Estonia Grecja Węgry Łotwa Litwa Luksemburg Skladniki Słowenia Słowacja Szwecja Cypr Malta Rumunia Serum Albumin (0.3%) ProClin 300 (0.05%) PRO300 Skladniki Argentyna Brazylia Chile Venezuela Chile Prohibited Substances List Water (99.6%) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Serum Albumin (0.3%) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy ProClin 300 (0.05%) PRO300 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Kontrola Narazenia / Srodki ochrony Osobistej Srodki techniczne: Ochrona dróg oddechowych: Ochrona rak: Ochrona oczu: Ochrona skóry i ciala Kontrola narażenia żrodowiska Zapewnic wystarczajaca wentylacje. Urzadzenia do plukania oczu, zaplecze sanitarne i natrysk bezpieczenstwa. Ochrona dróg oddechowych zalezna od narazen obecnych w powietrzu. Przy pracy z odczynnikami z zestawu nalezy stosowac rekawiczki jednorazowe. Po zakonczeniu pracy dokladnie umyc rece.. Podczas wytwarzania produktu zaleca sie stosowanie srodków ochrony oczu i twarzy. Podczas wytwarzania produktu zaleca sie stosowanie srodków ochrony skóry. 9. WŁAżCIWOżCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Informacje ogólne Stan skupienia: Wyglad: Barwa: Zapach: ciecz ciecz różne Brak dostepnej informacji. Istotne Informacje Ochrony Zdrowia i Srodowiska Temperatura zapłonu: Nie stosować Temperatura wrzenia/zakres ph: Palnosc (cialo stale, gaz): Wlasciwosci wybuchowe: Wlasciwosci utleniajace: Preznosc par: Ciezar wlasciwy: Gestosc: Rozpuszczalnosc w wodzie: Rozpuszczalnosc w innych rozpuszczalnikach: Wspolczynnik podzialu (noktanol/woda): Lepkosc: Brak dostepnej informacji Strona 4 z 8

5 Gestosc par: Szybkosc parowania: Inna informacja Temperatura samozaplonu Temperatura topnienia/zakres Mieszalnożć Rozpuszczalnosc w tluszczu: Opór lub przewodnosc ilosciowa: Grupa gazowa 10. STABILNOżĆ I REAKTYWNOżĆ Trwalosc: Trwaly. Czynniki, których należy unikać: Silne kwasy i silne zasady. Reduktory. Silne utleniacze. Warunki niepozadane: W przypadku przekroczenia zalecanych temperatur lub czasów przetwarzania moga tworzyc sie niebezpieczne produkty rozkladu. Niebezpieczna polimeryzacja: Nie występuje niebezpieczna polimeryzacja. Możliwożć niebezpiecznych reakcji: Niebezpieczne produkty rozkladu: Strona 5 z 8

6 Toksycznożć ostra Kontakt z oczami Moze powodowac podraznienie oczu. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Kontakt przez skórę Połknięcie Wdychanie Moze powodowac podraznienie skóry. W kontakcie ze skórą może powodować uczulenie Nie spodziewa sie skutków. Spozycie moze powodowac podraznienie ukladu pokarmowego, mdlosci, wymioty i biegunke. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych Skladniki LD50 Doustnie LD50 Skórnie LC50 (mg/m 3 ) Wdychanie Water (99.6%) ProClin 300 (0.05%) 3600 mg/kg >3500 mg/kg 37 PRO300 LC50 (ppm) Wdychanie Toksycznosc podchroniczna/chroniczna Brak dostepnych danych zwiazanych z wielokrotnym podawaniem dawki. Narzad(y) docelowy/-e Wplyw na rozmnazanie Wplyw na rozwój działanie rakotwórcze Skutki genotoksyczne Skóra Niedostepne. Niedostepne. Niedostepne. Niedostepne. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksycznożć Ekotoksycznosc: Toksycznosc dla organizmow wodnych.: Mobilnosc: Trwalosc / degradowalnosc: Bioakumulacja: Rozkład: Dla tego produktu nie znane sa efekty ekotoksyczne. Nie zaobserwowano dzialan toksycznych tego produktu w srodowisku wodnym. Strona 6 z 8

7 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Pozostale odpady / niezuzyte wyroby: Zanieczyszczone opakowanie: Odpady nalezy utylizowac zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi, krajowymi i miedzynarodowymi. Niniejszy produkt, jesli nie zostal zmieniony stosowaniem, moze byc utylizowany przez przetworzenie w uprawnionym zakladzie lub w sposób zalecony przez miejscowe wladze nadzorujace postepowanie z niebezpiecznymi odpadami. Odpady nalezy utylizowac zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi, krajowymi i miedzynarodowymi. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Produkt nie wymaga rejestracji w przepisach DOT, IATA/ICAO, IMO/IMDG, ADR/RID, ani TDG. 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE Symbol ostrzegawczy: Xi - Substancja drazniaca. Zawiera: ProClin 300 R -zdanie(a) R43 - Moze powodowac uczulenie w przypadku kontaktu ze skóra. S -zdanie(a) S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry. Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): żaden. 16. INNE INFORMACJE Ograniczenia w stosowaniu: Porady dodatkowe: Zasiegnij opinii dostawcy jesli material ma miec specjalne zastosowanie, np. w przemysle produktów zywnosciowych, dla celów higieny, medycyny lub chirurgii Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 R34 - Wywoluje oparzenia. R43 - Moze powodowac uczulenie w przypadku kontaktu ze skóra. R20/21/22 - Dziala szkodliwie w przypadku narazenia droga oddechowa, kontaktu ze skóra i po spozyciu. R51/53 - Dziala toksycznie na organizmy wodne, moze wywolywac dlugo utrzymujace sie zmiany w srodowisku wodnym. Format MSDS Przepisy Format europejski Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 648/2004 Strona 7 z 8

8 Zastrzeżenia: Niniejsze informacje i zalecenia sa oparte na badaniach uznawanych za wiarygodne. Jednak firma Johnson and Johnson nie gwarantuje ich dokladnosci ani kompletnosci. ZADNA Z NINIEJSZYCH INFORMACJI NIE STANOWI GWARANCJI, ANI WYRAZONEJ WPROST, ANI DOMNIEMANEJ, BEZPIECZENSTWA PRODUKTU, JEGO SPRZEDAWALNOSCI BADZ PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. Moze byc konieczna korekta w celu dostosowania do rzeczywistych warunków uzywania produktu. Firma Johnson and Johnson zrzeka sie odpowiedzialnosci za uzyskane wyniki oraz za przypadkowe lub celowe szkody, w tym utrate korzysci, wynikajace z wykorzystania tych danych. Nie gwarantuje sie, ani wprost, ani w sposób domniemany, zabezpieczenia przed naruszeniem jakiegokolwiek patentu, prawa autorskiego lub znaku handlowego. Koniec Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Strona 8 z 8

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 648/2004 Data zatwierdzenia karty: 08-sie-2011 Przejrzano dnia: 08-sie-2011

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu ZOOM Strips ph 9-12 Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Cardiomyocyte Maintenance Medium Prototype Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Dextran, biotin, 10,000 MW, Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu ION SVA DEMO PANEL Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu OpTmizer T-CelExpansionSupplement Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu HOAT 5GM Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies 5791

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu OBS, TFFH, 5G Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu ION PROTON I DGTP Identyfikacja przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu SF 900 II SFM Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. V13180COMPONENTB cyclosporin A

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. V13180COMPONENTB cyclosporin A SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu cyclosporin A Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu His-Assist Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Kod wyrobu: 7900005 / 958-0 Przejrzano dnia: 31-mar-014 Firma: Janssen Diagnostics, LLC Kod wyrobu: 7900005 / 958-0 Nazwa wyrobu: CellSave Tube

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu 0.5M EDTA, ph 8.0 1000 ML Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa A14002 P95/NBS1 ANTIBODY

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa A14002 P95/NBS1 ANTIBODY SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu P95/NBS1 ANTIBODY Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Nitrocellulose, 0.2 µm pore size Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Dextran, SNARF -1, 10,000 Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu dg dmf Amidite Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Ion Chip Preparation Solution Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu N-Methylpyrrolidone Peptide Synthesis Grade Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu CDP-STAR RTU SUBSTRATE 10L Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 05-gru-2011 Przegląd numer 1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Cat No. Synonimy Zalecane użycie DR0526 Chemikalia laboratoryjne Firma

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu L-Glutamine Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu PGM v1.1 Reagents 2 Identyfikacja przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu AMPKalpha [pt172] Standard Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu EasyComp KitSolutionI Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu SIMPLY BLUE 3.5L Identyfikacja przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/1907/UE

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/1907/UE Spodnam Przejrzano dnia 06/09/2009 Wersja Nr 2 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Spodnam Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa Taminco N.V. Adres Pantserschipstraat

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY101011, SY101010, SY101000, SY103000 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 13 Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu eosin-5-maleimide Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wyslano do: The Proton Group Ltd KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 07/10/2011 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5.

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker TL60 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY221000, SY223000, SY221010, SY221011, SY221012, SY221030, SY221031 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Numer artykulu 31741 Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa Nazwa firmy : FINO GmbH

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu PARP1, Human Prot, Recomb (His Tag) Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Wykorzystanie substancji/preparatów środek czyszczący Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI. Ogólne informacje o sytuacjach awaryjnych. C2000 Mouse IG control Mix

CHARAKTERYSTYKI. Ogólne informacje o sytuacjach awaryjnych. C2000 Mouse IG control Mix KARTA CHARAKTERYSTYKI Identyfikacja substancji/preparatu Ogólne informacje o sytuacjach awaryjnych Kod wyrobu Nazwa wyrobu C2000 Mouse IG control Mix Identyfikacja przedsiebiorstwa INVITROGEN CORPORATON

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Dichloromethane Peptide Synthesis Grade

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Dichloromethane Peptide Synthesis Grade SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Dichloromethane Peptide Synthesis Grade Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja: - Nazwa komercyjna: - Numer katalogowy: SY101022, SY101032, SY101112, SY101113 - Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. - Adres: 54-512 Wrocław, ul. Ostródzka 13 - Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wyslano do: The Proton Group Ltd KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 15/09/2011 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 01-wrz-2011 Wersja Nr 1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Cat No. Synonimy Zalecane użycie SR0078 Chemikalia laboratoryjne Firma Oxoid

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Lipid Removal Reagent

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Lipid Removal Reagent SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Lipid Removal Reagent Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu *mixed Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker RC30 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

5-10% kwas etylenodiamonitetraoctowy (EDTA) WE: 200-573-9 CAS:64-02-8 Symbol: Xn,Xi R-zdanie: 22-36

5-10% kwas etylenodiamonitetraoctowy (EDTA) WE: 200-573-9 CAS:64-02-8 Symbol: Xn,Xi R-zdanie: 22-36 Strona 1/7 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- -alkaliczny środek myjący do membranowych instalacji filtracyjnych dla przemysłu spożywczego. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu D - Stop Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. F9084G Water-saturated 1-Butanol 1480 (13 ml)

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. F9084G Water-saturated 1-Butanol 1480 (13 ml) SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Watersaturated 1Butanol 1480 (13 ml) Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu : Duck Fresh Discs - Marine Zastosowanie : Żelowy krążek do toalet. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Identyfikacja substancji/preparatu 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Kod wyrobu 15212012 Nazwa wyrobu KaryoMAX

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/ Strona 1/6 Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/017152550 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 Straż pożarna

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie substancji/mieszaniny: środek do usuwania śladów szminki i nabłyszczania szkła

Zastosowanie substancji/mieszaniny: środek do usuwania śladów szminki i nabłyszczania szkła Data opracowania: 23/04/2008 Data weryfikacji: 03/12/2010 Nr weryfikacji: 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: QUASH Zastosowanie substancji/mieszaniny:

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA KARTA CHARAKTERYSTYKI Takartacharakterystykisubstancjiniebezpiecznejspełniawymaganiaprzepisu1907/2006KomisjiEuropejskiej(KE), zmienionego przez przepis 1272/2008 KE i przepis 453/2010 Komisji ds. regulacji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki ABX Minidil LMG 10L A91A00218DPL Wersja poprawiona 1. Identyfikacja produktu oraz producenta 1.1. Identyfikacja produktu Nazwa produktu: ABX Minidil LMG 10L Kod produktu: Ref.: 0802010

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu DISPASE Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu GENESCAN-500(LIZ) SIZE STD KIT Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu CHO DG44 cells (cgmp banked) Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/6 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8041 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMAL Aleksander Kamiński ul. Miechowska 10 85-875 Bydgoszcz Tel. O52 345-05-49 Fax 052 3464275 e-mail:kamal@kamal.com.pl NIEBEZBIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu tetramethylrhodamine -bungarotoxin Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu phrodo E. coli for phagocytosis Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Solid Shine

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Solid Shine Strona 1/7 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed.4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++33/13 670511 Tel. Awaryjny:++33/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu 10X Complete Long PCR Buffer Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance (6348/6349) 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Ecofoam AC. 1. Identyfikacja preparatu

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Ecofoam AC. 1. Identyfikacja preparatu Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- -kwaśny środek myjący dla przemysłu spożywczego Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406

Bardziej szczegółowo

Data: Poprzednia data: --

Data: Poprzednia data: -- X KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ FORMULARZ INFORMACJI DANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data: 03.03.2009 Poprzednia data: 1. DANE SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Dane substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

: FROSCH LAVENDEL APC EL 1L, NO

: FROSCH LAVENDEL APC EL 1L, NO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Nazwy handlowej : numer identyfikacyjny : 61174 Zastosowanie substancji/mieszaniny : Środek czyszczący Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 02-sie-2011 Wersja Nr 1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Cat No. Synonimy Zalecane użycie R30852501 Chemikalia laboratoryjne Firma

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Brand QConnect HIVRNA AcroMetrix Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Strona 1 z 6 Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub przygotowania: Zastosowanie: Roztwór

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU Znak firmowy : Zastosowanie : Do użytku przemysłowego. Firma : GE Specialty Materials (Suisse) Sarl 7, rue du Pré-Bouvier 1217 Meyrin Szwajcaria Numer telefonu : +41-22-989-2111

Bardziej szczegółowo